Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет28/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   76
Пререквизиттер:    Музыка  теориясының  негіздері,  Негізгі  музыкалық  аспап,  Қазақ  музыкасының  тарихы, 

Шетел музыкасының тарихы 

Ежелгі музыка өнері. Ортағасыр музыка өнері. Қайтаөрлеу кезеңінің музыка мәдениеті. ХҮІІ-ХҮІІІ ғ.ғ. батыс-

еуропа музыкасы: опера өнері, аспаптық музыка, вена классицизмі. ХІХ ғасырдаға музыка (батыс-еуропа және 

орыс  классикасы).  Музыкадағы  романтизм.  Орыс  музыкасындағы  реализм.  Италия  опера  веризмі.  Франция 

импрессионизмі..  ХХ  ғасыр  музыкасы.  Музыкадағы  модернистік  бағыт.  Музыкадағы  жанрлардың  әртүрлілігі. 

Кинофильмдер  музыкасы.  Совет  музыкасындағы  әндер.  Эстрада  музыкасы:  джаздық,  рок,поп  және  т.б. 

Балаларға және жеткіншектерге арналған музыка.  Постреквизиттер: Музыка пәнін оқыту әдістемесі, Педагогикалық іс-тәжірибе. История мировой 

музыки 

Цель:изучение  в  историко-хронологическом  порядке  явлений,  творческого  наследия  композиторов  мировой 

классики прошлого и современности.  Пререквизиты:  Основы  теории  музыки,  Основной  музыкальный  инструмент,История  зарубежной  музыки, 

История казахской музыки. 

Музыкальное  искусство  древности.  Музыкальное  искусство  средневековья.  Музыкальная  культура  эпохи 

Возрождения.  Западно-европейская  музыка  ХҮІІ-ХҮІІІ  веков:  оперное  искусство,  инструментальная  музыка, 

венский  классицизм.  Музыка  ХІХ  века  (западно-европейская  и  русская  классическая).  Романтизм  в  музыке. 

Реализм  в  русской  музыке.  Итальянский  оперный  веризм.  Французский  импрессионизм.  Музыка  ХХ  века. 

Модернистские  направления  в  музыке.  Жанровое  разнообразие  в  музыке.  Музыка  к  кинофильмам.  Песня  в 

советской музыке. Эстрадная музыка: джазовая, рок,поп и др. Музыка для детей и юношества. Постреквизиты: Методика преподавания музыки, Педагогическая практика 

 

 

164 


ShMT 

3305 

Шетел 

музыкасының 

тарихы 

Мақсаты:  классикалық  музыканың  әртүрлі  жанрларының  қалыптасуының,  дамуының  және  әлеуметтік 

себептерінің тарихи заңдылығы туралы білім беру; композиторлардың өмір жолы мен шығармашылығы туралы 

білім беру. 

Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері, Негізгі музыкалық аспап, Қазақ музыкасының тарихы, Шетел 

музыкасының тарихы. 

Батыс  пен  Шығыстың  музыка  мәдениеті.  Музыкадағы  классицизм.  Веналық  классиктер  стильдерінің  жекелік 

ерекшеліктері.  Музыкадағы  романтизм. Музыкалық жанр  саласындағы  жаңа  құбылыстар.  19  ғ.  соңы  мен  20 ғ. 

басындағы  еуропалық  музыканың  романтизм  дәстүрі.  20  ғ.еуропалық  музыканың  музыкалық  жанрларының 

әртүрлілігі,  олардың  жаңартылуы.  Композиторлық  техниканың  жаңа  жүйелері,  басты  композиторлардың  жеке 

стильдері. 

Постреквизиттер: Музыка пәнін оқыту әдістемесі, Педагогикалық іс-тәжірибе. 

 

История 

зарубежной 

музыки 

Цель:  знание  исторических  закономерностей  формирования,  развития  и  социальной  обусловности  различных 

жанров классической музыки; знания о жизненном и творческом пути композиторов. Пререквизиты:  Основы  теории  музыки,  Основной  музыкальный  инструмент,  История  зарубежной  музыки, 

История казахской музыки. 

Музыкальные культуры Запада и Востока. Классицизм в музыке. Индивидуальные особенности стилей венских 

классиков.  Романтизм  в  музыке.  Новые  явления  в  области  музыкальных  жанров.  Традиции  романтизма  в 

европейской  музыке конца ХІХ  – начала ХХ веков. Многообразие музыкальных жанров европейской музыки 

ХХ  века,  их  обновление.  Новые  системы  композиторской  техники.  Индивидуальные  стили  ведущих 

композиторов. 

Постреквизиты: Методика преподавания музыки, Педагогическая практика.

 

 DSA 3305 

Дүниежүзінің саз 

әдебиеті 

Мақсаты: дүниежүзілік классика музыкасының әртүрлі жанрларының тууы туралы білу. 

Пререквизиттер:Шетел музыкасының тарихы,Қазақ музыкасының тарихы. 

Скандинавия  елдерінің  музыкасы.  Шығыс  музыкасы:  Индия,  Қытай,  Жақын  Шығыс.  Шығыс-Батыс 

контекстіндегі музыка мәдениеті. 

Постреквизиттер: Музыка пәнін оқыту әдістемесі, Педагогикалық іс-тәжірибе.

 

 Мировая 

музыкальная 

литература 

Цель: знать о развитии жанров мировой классической музыки. 

Пререквизиты:  Основы  теории  музыки,  Основной  музыкальный  инструмент,  История  зарубежной  музыки, 

История казахской музыки. 

Музыка  стран  Скандинавии.  Музыка  Востока:  Индия,  Китай,Ближний  Восток.  Музыкальная  культура  в 

контексте диалога Восток-Запад. Постреквизиты: Методика преподавания музыки, Педагогическая практика.

 

 

17 

MMBBT

A 2(3) 306 

Мектептегі 

музыкалық білім 

берудің тарихы 

мен әдістемесі 

  Курстың мақсаты-студенттерге мектептегі музыка мұғалімінің күнделікті практикалық жұмысында кездесетін 

және  өте  қажет  музыка  тарихы  мен  музыка  теориясынан  нақты  да  жүйелі  білім  беру;  осы  алған  білімдерін 

музыкалық  оқу-тәрбие  үрдісінде  кеңінен  дұрыс  пайдалана  білулеріне  үйретіп,  кәсіби-педагогикалық  деңгейде 

жүзеге асыру.    

Пререквизиттер: Музыка өнеріне кіріспе, Негізгі музыкалық аспап,Сольфеджио, Қазақ музыка тарихы, Шетел 

музыка тарихы 

Ғылым және оқу пәні ретіндегі музыкалық білім берудің әдістемесі. Жалпы білім беретін мектеп бітірушілерінің 

музыкалық педагогикалық модельдері. Педагог-музыкант тұлғасының приоритеттік қасиеттерінің сипаттамасы. 

 

165 


Федеральдық деңгейдегі оқу құралы және оқулықтар ретінде жүретін жалпы білім беретін мектептердегі музыка 

бағдарламасы.  Балалардың  шығармашылық  дамуының  міндеттері  және  оны  шешудің  жолдары.  Шетелдегі 

музыкалық білім.   

Постреквизиттер: Педагогикалық іс-тәжірибе. 

История и 

методика 

музыкального 

образования в 

школе 

  

Цель:  Дисциплина  помогает  студентам  освоить  методику  работы  по  музыкальному  образованию  на  основе 

инновационных технологий.  Пререквизиты: История и теория музыкального образования  

Студент  должен  иметь  знания  по  педагогике  и  методике  музыкального  образования,  приобрести 

профессиональные  и профильные компетенции. 

Методика  музыкального  образования  как  наука  и  как  учебный  предмет.  Музыкально-педагогическая  модель 

выпускника общеобразовательной школы. Характеристика приоритетных качеств личности педагога-музыканта. 

Программы  по  музыке  для  общеобразовательной  школы,действующих  на  федеральном  уровне,  учебники  и 

учебные пособия. Задача творческого развития детей и пути их решения. Музыкальное образование за рубежом.    

Постреквизиты: Педагогическая практика 

 

ShMMBB

T 2 (3) 

306 

Шағын мектептегі 

музыкалық білім 

берудің теориясы 

Мақсаты: музыкалық білім берудің теориясының негіздерін және балалармен сыныпта, сыныптан тыс уақытта 

жұмыс істеу әдістемесін меңгеру. Пререквизиттер: Музыка өнеріне кіріспе, Негізгі музыкалық аспап,Сольфеджио, Қазақ музыка тарихы, Шетел 

музыка тарихы 

 Музыкалық  білім  берудің  теориясының  мәні.  Жалпы  білім  беретін  мектепке  арналған  «Музыка»  оқу  пәнін 

қалыптастырудың жалпы ережелері, принциптері.Базалық музыкатану түсініктері.  Музыкалы-теориялық білім 

берудің  принциптері.  Музыкалық  мәнерлеудің  негізгі  тәсілдері.  Шағын  мектептердегі  музыкалық  білім  мен 

тәрбиенің мазмұны мен әдістері. Постреквизиттер: Педагогикалық іс-тәжірибе. 

 

Теория 

музыкального 

образования 

малокомплект 

ной школе 

Цель:  дисциплина  помогает  студентам  освоить  основные  формы  проведения  внеклассных  музыкальных 

мероприятий,  помогает  освоить  методы  проведения  различных  форм  внеклассной  музыкальной  деятельности 

общеобразовательной школе.  

Пререквизиты: История и теория музыкального образования. Постреквизиты: Педагогическая практика  

Студент  должен  знать  основные  положения  методики  музыкального  образования,  иметь  исполнительские 

навыки  в  вокальной  и  инструментальной      областях,  приобрести  профессиональные    и  профильные 

компетенции.

 

Сущность  теории  музыкального  образования.  Обшие  положения,  принципы  формирования  учебного  предмета «Музыка»  для  общеобразовательной  школы.  Базовые  музыковедческие  понятия.  Технология  планирования  и 

проведения  урока  музыки.  Принципы  обучения  музыкально  теоретическим  знаниям.  Основные  средства 

музыкальной выразительности   Содержание и методы музыкального обучения и воспитания в малочисленных 

школах.  Постреквизиты: Методика преподавания музыки.Педагогическая практика. 

 

MMBBT 

2 (3) 306 

Мектептегі 

музыкалық білім 

берудің 

технологиясы 

Мақсаты:  музыкалық  білім  берудің  жаңа  педагогикалық  технологиясының  әдіс-тәсілдерін,  формаларын, 

балалармен сыныпта, сыныптан тыс уақытта жұмыс істеу әдістемесін меңгеру. Пререквизиттер: Музыка өнеріне кіріспе, Негізгі музыкалық аспап,Сольфеджио, Қазақ музыка тарихы, Шетел 

музыка тарихы  

 

166 


Музыка  сабағын  өткізу  мен  жоспарлаудың  технологиясы.  Музыкалы-теориялық  білім  берудің  принциптері. 

Мектептен тыс және сыныптан тыс музыкалық сабақтарды ұйымдастыру. Постреквизиттер:  Музыкалық  білім  беру  әдістемесі,  Музыка  пәнін  оқыту  әдістемесі.  Педагогикалық  іс-

тәжірибе. Технология 

музыкального 

образования в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Дисциплина  помогает  студентам  освоить  особенности  построения  уроков  музыки,  накопить  багаж 

разработанных уроков музыки, наработать навыки подготовки урока, наглядности к нему, навыки проведения и 

анализа урока музыки.   

Пререквизиты: История и теория музыкального образования   

Студент должен знать все имеющиеся методические и дидактические материалы, имеющиеся по програмам для 

общеобразовательных школ по предмету музыка, приобрести профессиональные  и профильные компетенции 

Технология  планирования  и  проведения  урока  музыки.  Принципы  обучения  музыкально  теоретическим 

знаниям. Организация вне классных и внешкольных музыкальных занятий.  

Постреквизиты:  Методика  музыкального  образования,  Методология  музыкального  образования, 

Педагогическая практика.  

18 


MARBP 3 

(4)  307 

 

 

Мектептегі  әндер 

репертуары 

бойынша 

практикум 

 Мақсаты:  мектептегі  әндер  репертуары  бойынша  практикумы    жеке,арнайы  оқу  пәні  болып  саналады.Оның 

ммақсаты  болашақ  музыка  маманының  орындаушылық  және  әдістемелік  дайындығы  және  олардың  ішіндегі 

кәсіби ұғымды қалыптастыру.  Пререквизиттер:  Музыка  теориясының  негіздері,  Дауыс  қалыптастыру  және  вокал  ,  Қазақ  музыкасының 

тарихы, Әлем музыкасының тарихы, Хорды дирижерлау. 

 Мектеп  ән  репертуарын  таңдаудың  принциптері  мен  әдістері,  мектеп  әндерінің  аннотациялары.  Әннің 

авторларымен  танысу.  Ән  әуенімен  жұмыс  жасау:  сольфеджиолау,  интонациялық  тазалық,  фразировкалау,  ән 

текстін вокалдық түрде айту,көркемдік орындау.  

Постреквизиттер: Хор класы және хормен жұмыс істеу практикумы, Музыкалық білім беру әдістемесі.  Практикум по 

школьному 

песенному 

репертуару 

Цель: Изучение школьного репертуара на уроках музыки, обобщение  опыта ведущих специалистов в области 

музыкальной педагогики. Пререквизиты:  Основы  теории  музыки,  основной  музыкальный  инструмент,  Методика  музыкального 

образования. 

Курс  практикума  по    школьному  репертуара    позволит  студентам  накапливать  опыт  творческой  деятельности 

учителя  музыки  общеобразовательных  школ,  совершенствования  педагогического  мастерства,  приобрести 

профессиональные  компетенции.    Принципы  и  методы  подбора

 

школьно-песенного  репертуара,  аннотации школьной песни. Эскизное ознакомление с песней. Знакомство с авторами песни. Работа над мелодией песни: 

сольфеджирование,  чистота  интонирования,  фразировка,  вокальное  произношение  текста  песни,выразительное 

исполнение. 

Постреквизиты: Хоровой класс и практикум работы с хором. Методика музыкального образования.

 

AZhIA 3 (4) 307 

 

Ән бойынша 

жұмыс істеу 

әдістемесі 

 

Мақсаты: дауыс қоюдың қазіргізаманғы әдіс-тәсілдерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Вокал класы, Хор класы. 

Әндерді сүйемелдеу жұмысы: парақтап бірден оқу,авторлық интерпритацияға сәйкес ойнау. Сүйемелдеу: жеке  

167 


орындауды,өзін-өзі  сүйемелдеу,хор  класын  және  топ  орындаушыларын.  Өзінің  сүйемелдеуімен  әндерді  жатқа 

көркем орындау.Сопрано, альт, ерлер партияларымен жұмыс істеу. Вокалды-хор міндеттері.  Постреквизиттер: Хор класы және хормен жұмыс істеу практикумы, Музыкалық білім беру әдістемесі.

 

Методика работа по пению 

Цель: овладение современным методикам постановки голоса. Эстетичесикие воспитание студентов средствами 

вокального искусства,  приобщение к сокровищам мирового и национального искусства.  Пререквизиты: Вокальный класс, Хоровой класс   

Работа  над  аккомпанементом  песни:  чтение  с  листа,  игра  в  соответствии  с  авторской  интерпретацией. 

Аккомпанирование:  собственному  исполнению,солисту,  а  также  группе  исполнителей  или  классному  хору. 

Художественное  исполнение  песни  наизусть  под  собственный  аккомпанемент.  Работа  отдельно  с  партиями 

сопрано, альтов, с мужскими голосами. Вокально-хоровые задачи.

  

Постреквизиты: Хоровой класс и практикум работы с хором, Методика музыкального образования. MAT 3 

(4) 307 

Мектеп әнін 

талдау 

Мақсат:  студенттер  мектеп  хор  ұжымымен  жұмыс  істеу  әдістерін  ,  балалар  дауыс  ерекшеліктерін  білу  және 

балалар хорымен жұмыс істеу әдістерін меңгеру. Пререквизиттер: Дауыс қалыптастыру және Вокал, Хор класы. 

Мектеп әндерін вокалды-хор және әдістемелі-теориялық талдау. Әнмен жұмыс істеу барысында қолданылатын 

қажетті әдіс-тәсілдер мен вокалды-хор жаттығуларын әдістемелік өңдеу.  

Постреквизиттер: Хор класы және хормен жұмыс істеу практикумы, Музыкалық білім беру әдістемесі.

 

Анализ школьной песни 

Цель:  Изучение  студентами  методов  работы  с  школьным  хоровым  коллективом,  с  особенностями  детского 

голоса и методиками работы с детским хором. Пререквизиты: Хороведение, хоровая литература, хоровой класс, музыкальный инструмент (фортепиано) 

Научить  студентов  разрабатывать  план  репетиционной  работы  с  хором  и  анализировать  ее  результаты, 

приобрести профессиональные  и предметно-методологические компетенции. 

Методика-теоретический и вокально-хоровой анализ школьной песни. Разработка методики работы над песней, 

с указанием необходимых методов и приемов, вокально-хоровых упражнений и попевок. 

Постреквизиты: Хоровой класс, методика музыкального образования

 

19  

 

  

 

  

 

  

 

KMA.1 (2,3,4) 308 

Қосымша 

музыкалық аспап 

 Мақсаты: музыкалық аспапта (фортепиано) негізгі ойнау әдісшілдігіне оқыту. өз бетінше жұмыс істей алатын, 

педагогикалық  шығармашылығы  жоғары  және  қажетті  әдістерді  меңгерген  болашақ  музыка  пәнінің 

мұғалімдерін тәрбиелеу.   

 Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері,Негізгі музыкалық аспап 

Фортепиано  немесе  қосымша  музыкалық  аспапта  орындау  іскерлігі  мен  дағдыларын  меңгеру.  Музыкалық 

аспапты  үйренудегі  орындаушылық  ерекшеліктері.  Музыкалық  шығарманы  меңгеру  үрдісіндегі  жұмыс 

әдістемесі.  Музыкалық  шығармамен  өзбетінше  жұмыс.Түрлі  бағыттардағы  және  дәуірлердегі,  стильдердегі 

үйретілетін аспаптық шығармалар.    Постреквизиттер: Музыкалық білім беру әдістемесі, Педагогикалық іс-тәжірибе Дополнительный 

музыкальный 

инструмент 

Цель: владение умениями и навыками игры на дополнительном музыкальном инструменте или фортепиано. Пререквизиты: Основы теории музыки, Основной музыкальный инструмент 

 Особенности  исполнительства  на  изучаемом  музыкальном  инструменте.  Последовательное  и  системное 

накопление приемов игры на инструменте. Методика работы в процессе освоения музыкального произведения. 

Самостоятельная  работа  над  музыкальным  произведением.  Художественное  исполнение  доступных 

инструментальных произведений разных стилей, эпох и направлений различной степени сложности. 


 

168 


Постреквизиты: Методика музыкального образования, Педагогическая практика 

SO 1  

(2,3,4) 308 

Синтезаторда 

ойнау 

Мақсаты: Синтезаторда ойнау дағдысын меңгеру. 

Пререквизиттер: Қосымша музыкалық аспап (фортепиано),Негізгі музыкалық аспап (баян,аккордеон). 

Оқу-орындаушылық, жетілу және креативтік іс-әрекеттерін белсендіре түсу. Компьютерлік тіл терминалогиясы 

мен  клавиатура  білімі.Синтезаторда  орындау  іскерлігі  мен  дағдыларын  меңгеру.  Бағдарламаларды  білу: 

автосүйемелдеу (Single, Fingered) , музыкалық аспаптар. Орындаушыны сүйемелдеу.  Постреквизиттер:  Мектептегі    әндер  репертуары  бойынша  практикум,  Музыка  пәнін  оқыту  әдістемесі, 

Педагогикалық іс-тәжірибе.

 

Игра на 

синтезаторе 

Цель: навыки игры на синтезаторе. 

Пререквизиты: Дополнительный музыкальный инструмент (фортепиано), Основной музыкальный инструмент 

(баян,аккордеон). 

Активизация  учебно-исполнительской,  познавательной,  креативной  деятельности.  Знание  терминалогии 

компьютерного языка и клавиатуры. Овладение умениями и навыками игры на синтезаторе. Освоение программ: 

автоаккомпанемент   (Single, Fingered), музыкальные инструменты. Аккомпанирование исполнителю. 

Постреквизиты:  Практикум  по  школьному  песенному  репертуару,Методика  преподавания  музыки, 

Педагогическая практика.

 

HMA 1 

(2,3,4) 308 

Халық 

музыкалық 

аспаптары 

Мақсаты: -қазақ халқының ән-күйлерінен бастап, орыс және шетел композиторларының шығармаларын сапалы 

түрде меңгеру. Пререквизиттер: Негізгі музыкалық аспап, Музыка теориясының негіздері. 

Халық музыкалық аспаптардың түрлерін білу. Халық музыкалық аспаптарда орындау іскерлігі мен дағдыларын 

меңгеру. Халық музыкалық аспабын үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері.   

Постреквизиттер: Қосымша музыкалық аспап, Педагогикалық іс-тәжірибе, Музыка пәнін оқыту әдістемесі.

 

Народные музыкальные 

инструменты 

Цель:  свободно  овладеть  инструментом;  развить  навыки  чтения  с  листа;  особое  внимание  уделить 

произведениям народной фольклоной музыки. 

Выработать навыки игры на инструменте (домбра, шертер) , приобрести профессиональные компетенции.  

Пререквизиты:  Теория  музыки,  Основной  музыкальный  инструмент,  Дополнительный  музыкальный 

инструмент.  

Классификация  народных  инструментов.Овладение  умениями  и  навыками  игры  на  народном  музыкальном  

инструменте. Особенности исполнительства на изучаемом народном музыкальном инструменте.

  

Постреквизиты: Оркестр, фольклорный ансамбль, фольклорный инструмент 

20 


DKV 1 

(2,3) 309 

Дауыс 

қалыптастыру 

және вокал 

  Мақсаты:  сабақтың  үрдісінде  студенттердің  дауыстарын    және  музыкалы-орындаушылық  қабілеттерін 

дамыту;-  студенттердің  жоғарғы  көркемдік  талғамдарын  дамыту;-  студенттерді  Қазақстан  Республикасының  

және шетел композиторларының вокалдық музыкасының стильдерімен, жанрларымен таныстыру;  

 Пререквизиттер: Музыка теориясының негіздері, Сольфеджио, Гармония 

Ән  айтуда  дауыс  аппаратының  ерекшелігі  және  вокалдық  әдістеменің  негіздері.  Вокалдық  орындаушылықтың 

мәдениеті. Ән айтуда дауыс қалыптастыру. Ән айтуда тыныс алу. Ән айту дыбысы. Вокалдықтың негізгі түрлері.  Постреквизиттер: Хор класы, Музыка пәнін оқыту әдістемесі, Педагогикалық іс-тәжірибе.

 


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет