Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет24/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   76

б) Специальная  

методика обучения 

к лечебной 

физической 

культуре  детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Физическое  воспитание  дошкольников  с  отклонениями  в  развитии.  Теоретические  основы  методики 

физического  воспитания.  Двигательные  нарушения  в  структуре  аномального  развития.  Особенности 

двигательного  развития  детей  с  отклонениями.  Выявление  уровня  физического  и  двигательного  развития. 

Задачи,  методы,  средства  коррекционно-профилактического  физического  воспитания.  Организация  и 

планирование  работы  по  коррекционно-профилактическому                физическому  воспитанию.  ЛФК  в  системе 

коррекционно-педагогической работы по преодолению психомоторных нарушений. Содержание и организация 

работы по ЛФК с детьми с  нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

MShBKFK


OA4309b 

б)Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларды емдік 

дене тәрбиесіне 

оқытудың арнайы 

әдістемесі. 

 

Дамуында ауытқуы бар мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбиесіне баулу. Дене тәрбиесі әдістемелерінің 

теориялық  аспектілері.        Аномалды  даму  құрылымындағы  қозғалыс  бұзылыстары.  Дамуында  ауытқуы  бар  

балалардың  қозғалыс  ерекшеліктері.  Физикалық  және  қозғалыс  дамуының  деңгейін  анықтау.  Түзету-

профилактикалық  дене тәрбиесінің міндеттері, әдістері және құралдары. Түзету-профилактикалық  дене тәрбие 

жұмыстарын  ұйымдастыру  және  жоспарлау.  Есту,  көру,  тірек-қимыл  қозғалысы,  интеллектісі  зақымдалған 

балалармен түзету-профилактикалық  дене тәрбиесінің мазмұны.  

 

 POSR4309

 в)Психологическое 

обеспечение в 

социальной работе 

Виды  социальных  работ.  Психологические  факторы  в  социальной  работе.  Основные  направление  социальных 

исследований.  Социальное  исследования  личности.  Универсальные  и  культурно  специфические  аспекты 

общение. Этнокультурная вариативность социализации и регуляторов социального поведения. 

AGPKE43


09v 

в)Әлеуметтік 

жұмыста 

психологиялық 

қамтамасыз ету 

Әлеуметтік жұмыстардың түрлері. Әлеуметтік жұмыстағы  психологиялық факторлар. әлеуметтік зерттеулердің 

негізгі  бағыттары.  Жеке  тұлғаны  әлеуметтік  зерттеу.  Қарым-қатынастың  әмбебап  және  арнайы  мәдениеттің 

аспектілері.   

 

 

IYa4310 Иностранный 

язык часть 3 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  иностранный язык 

Постреквизиты: иностранный язык часть 3 

Расширение 

лексического 

минимума 

общеупотребительных  слов 

и  словосочетаний, 

овладение 

грамматическими  формами  и  конструкциями  на  уровне  их  употребления  в  речи.  Овладение  лексическими  и 

терминологическими  минимумами  по  специальности.  Практические  занятия  предусмотрены  для    категории 

учебных групп  – начинающие, и включают рассмотрение вопросов: Функционирование иностранного языка в 

мире и в Казахстане; усвоение грамматической системы иностранных языков. Стили  речи: понятие, функции,  

142 


 

5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы  

Специальность: 5В010600 – «Музыкальное образование» 

сфера  употребления;  Терминологическая  лексика  иностранного  языка.  Текст  как  единица  обучения  связной 

речи. Типы монологической речи. 

 

IYa4310 Шетел тілі 2-бөлім  Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер:  шет тілі 

Постреквизиттер: ше тілі 3 бөлім 

 Грамматика:  негізгі  сөз  таптар-зат    есім,  сын  есім,  үстеу,  етістік,  артикаль,  есімдік,  предлог;  жай  сөйлем  мен 

құралас  сөйлемдердің  құрылымы,  сөзжасымның  негізгі  модельдері.  Оқу  таныстыру,  анықтаалық,  шолып,  оқу 

дағдысының  қалыптасуы.  Сөйлеу:  оқылған  тақырыптар  көлімніде  монолог  пен  диологты  дамыту  шеберліцгі. 

Жазу тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу 

дағдысын  жетілдіру.  Мамандыққа  байланысты  шетел    тіліндегі  мәтіндерді  ана  тіліне  тілдік  нормаларға  сай 

аудару. Тыңдау: күнделікті кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау. № Пәннің 

коды Код 

дисципли

ны 

Пәннің аталуы      

Наименование 

дисциплины 

Пәннің мазмұны                                                                                                                 

Содержание дисциплины 

Кредит  

саны 

Количес

тво 

креди 

тов 

Базалық пәндер циклы / Цикл базовых дисциплин  TPNN 

1201 

 

 

Президент 

Н.Ә.Назарбаевтың 

еңбектері 

 

 

 Мақсаты:  Халықтың  тарихи  жадын  қалпына  келтіру,  ұлттық  сана  мен  бірлікті  қалыптастыру, 

азаматтанушылық пен патриотизмді тәрбиелеу.    Пререквизиттері: Саясаттану,Әлеуметтану 

Елбасы Назарбаевтың қазіргі қазақ мемлекетін құру жөніндегі және ұстанған бағыттары туралы жеке авторлық 

кітаптары  мен  әлемдегі  ғылыми  зерттеулері.  Сондай-ақ  елбасының  жыл  сайынғы  Қазақстан  халқына 

жолдаулары.  Баспасөз  беттерінде  жарияланған  елбасы  Н.Назарбаевқа  арналған  мақалалар  болып  табылады. 

Еңбектері  ерекше  тоқталу  керек:  “Әдiлеттiң  ақ  жолы”,  “Тәуелсiздiгiмiздiң  бес  жылы”,  “Ғасырлар  тоғысында”, 

“Тарих тағылымдары және қазiргi Қазақстан”, “Қазақстан – 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсiп-өркендеуi, 

қауiпсiздiгi  және  әл-ауқатының  артуы”,  “Қалың  елiм,  қазағым”  ,  “Тарих  толқынында”,  “Қазақстан  Ресей 

қатынастары”, “Бейбiтшiлiк кiндiгi”, “Сындарлы он жыл”, “Евразия жүрегiнде”.  Постреквизиттер:    Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және  болашақтағы  орны  мен  ролін 

айқындау.  

Труды Президента 

Н.А.Назарбаева  

 

Цель:  Обучение  современным  тенденциям  мировой  политики    в  Казахстане.  Юбилейные  торжества 

посвященные  ХХ  летим  независимого  Казахстана,  в  очередной  раз  обращают  на  себя  внимание  мировой 

общестивия.  Позитивный  опыт  становления  и  развития  Независимого  Казахстана  в  полном  объем  странный  в 

трудах Н.А.Назарбаева - его первого президента и лидера нации.  “Әдiлеттiң ақ жолы”, “Тәуелсiздiгiмiздiң бес 

жылы”,  “Ғасырлар  тоғысында”,  “Тарих  тағылымдары  және  қазiргi  Қазақстан”,  “Қазақстан  –  2030:  Барлық 

Қазақстандықтардың  өсiп-өркендеуi,  қауiпсiздiгi  және  әл-ауқатының  артуы”,  “Қалың  елiм,  қазағым”  ,  “Тарих 

толқынында”, “Қазақстан Ресей қатынастары”, “Бейбiтшiлiк кiндiгi”, “Сындарлы он жыл”, “Евразия жүрегiнде”.  


 

143 


Пререквизиты:  Мировая  дипломатия,  Процесс  глобализации  и  современные  международные  отношения. 

Современные международные отношения и внешняя политика Республики Казахстан. Политология, Социология 

Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического,  исторического, 

культурного положения в Республике Казахстан в годы независимости Республики Казахстан на основе трудов 

первого  Президента  Н.А.  Назарбаева  «Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI  века»,  «В  потоке  истории», 

«Эпицентр мира», «Стратегия независимости», «Критическое десятилетие», «Десять лет равные столетию», «В 

сердце Евразии» и др. 

Постреквизиты:    Ориентироваться  в  договорно-правовой  базе  отношений  между  Республикой  Казахстан  и 

азиатскими  странами,  существующих  проблемах  сотрудничества  государств  в  изучаемом  аспекте;  знать 

основные этапы процесса  интеграции на территории Азиатского региона, в Центральной Азии и выявить роль и 

степень участия Республики Казахстан и стран региона в формировании азиатской  безопасности.  

PPSA 

1237 

 

 

Орталық 

Азиядағы саяси 

үрдістер 

 

 

Мақсаты:  Азия  аумағындағы  әлемдік  саясаттың  қазіргі  заманғы  тенденциялары.  Азия  мемелекеттерінің 

саясаттық, демографиялық, қаржылық және әскери-техникалық потенциалы.  Пререквизиттер:  Әлемдік  дипломатия,  Қазақстан  Республикасының  сыртқы  саясаты  және  қазіргі  заманғы 

халықаралық қарым-қатынасы.  

Орталық  Азия  мемлекеттері:  Қазақстан,  Өзбекстан,  Қырғызстан,  Тәжікстан,  Түркіменстанның  саяси  дамуы, 

ондағы  күрделі  мәселелері,  сонымен  бірге  саяси  дамудағы  ерекшеліктерін  қарастырады.  Орталық  Азияның 

қауіпсіздік,  тұрақтылық  деңгейін  анықтаудағы  басты  бағыттары  мен  факторларын  түсіну.  Орталық  Азияның 

ішкі- әлеуметтік-экономикалық мәселелеріе анықтай білу.  Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының Азия елдерімен өз-ара құқұқтық базалық  байланыстағы қарым-

қатынасы.

 

Политические 

процессы в 

Центральной Азии 

Цель: современные тенденции мировой политики  в Азиатском регионе. 

Предмет изучает историю государственно-политического развития на территории Центральной Азии с древнего 

времени до наших дней. Особенности 

социально-экономического  развития  государств    Центральной  Азии.    Политический,  демографический, 

экономический  и  военно-технический  потенциал  государств  Азии.  Азиатский  регион  в  эпицентре  мировых 

демографических,  экологических  и  энергетических  проблем.  Азиатские  страны    и  проблемы  глобальной  и 

региональной  безопасности.  Азиатский  регион    и  "новые"  глобальные  вызовы:  сепаратизм,  терроризм, 

наркоторговля. Инициативы  Н.А. Назарбаева о созыве СВМДА: формы и этапы реализации. Председательство 

РК в ОИС. Участие РК в паназиатских платформах  сотрудничества (ДСА, ОЭС, АСЕАН, АТЭС и др.). Подходы 

РК к афганской проблематике. Пререквизиты:  Мировая  дипломатия,  Процесс  глобализации  и  современные  международные  отношения. 

Современные международные отношения и внешняя политика Республики Казахстан. 

Страны  Центральной  Азии  имеют  особую  значимость  в  мировой  политической  арене  по  своему 

геополитическому  расположению  и  экономическому  потенциалу  ,  природным  ресурсам.  В  связи  с  этим 

политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое  влияние на экономическое и политическое 

развития  всего  мира,  но  и  превзносят  свои  коррективи  в  развитии  Азии.  Т  акже  примечательно  место    роль 

Казахстана  в  политических  процессах  в  Центральной  Азии,  что  высако  оценивается  мировыми  странами  и 

являются  доказательством  становления  нашей  страны  независимом  Государством.      В  этом  конфексте  введен 

курса  «Политическое  процессы  в  Центральной  Азии»  поможет  находит  специалистом  глубже  понять 


 

144 


социалогическое, экономическое, культурное   и политическое развития данного региона, а также использовать 

эту информацию в своей дальнейшей деятельности. Постреквизиты:    Ориентироваться  в  договорно-правовой  базе  отношений  между  Республикой  Казахстан  и 

азиатскими  странами,  существующих  проблемах  сотрудничества  государств  в  изучаемом  аспекте;  знать 

основные этапы процесса  интеграции на территории Азиатского региона, в Центральной Азии и выявить роль и 

степень участия Республики Казахстан и стран региона в формировании азиатской  безопасности. MRKGP 

1238 

 

Жаһандық 

кеңістіктегі 

Қазақстанның 

орны мен ролі 

 

Мақсаты: Жаһандық кеңістіктегі Қазақстанның орны мен ролін білу.  

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы 

Қазіргі өмірде болып жатқан әлемдік өзгерістер мен жаңа ойыншылардың ролі мен орнын анықтау және оларды 

шешу  үшін  қолданатын  құралдар.  Әлемде  болып  жатқан  жаһандық  өзгерістер  мәселесіне  тек  әскери  жағынан 

ғана  емес,  экономикалық,  геосаяси  мүдделер  қақтығысы  жағынан  да  түсіне  білу.  Қазіргі  кездегі  қауіпсіздіктің 

қауіп-қатерлерін анықтай білу. 

Постреквизиттер: Әлемдік қаржылық,жанжақты дипломатия. 

Место и роль 

Казахстана в 

глобальном 

пространстве 

 

 

Цель: Знать место и роль Казахстана в глобальном пространстве. 

С  момента  приобретения  независимости,  Казахстан  стал  полноправным  членом  ООН.  Политическая, 

культурная,  этническая  и  экономическая  узнаваемость  стали  главной  задачей  перед  государственными 

структурами  страны.  Прошедший  ХХ  летний  путь  показал,  сколько  усилий  необходимо  было  предпринять, 

чтобы весь цивилизованный мир признал достоинство нашей страны. Крупные международные акции «Вперед в 

Европу»,  председательство  в  ОБСЕ,  ОИК  и  др.  позволяют  нацеливать  настроения  народа  на  равноправное  и 

достойное сосуществование.       

Пререквизиты: История Казахстана. 

На  сегодняшинем    этапе  Казахстан    поставил  для  себя  высокую  плану,  и  с  каждым  годом  достигая  

поставленные цели и задачи, укрепляет свою положения в мировой  политической арене. За последние 20 лет 

наша страна стала полноценным членом многих политических, экономических, культурных организации. В ходе 

своей активной деятельностими  стоял автором многих програмом и  председателем некоторих организации. В 

связи с этим введение курса «Место и роль Казахстана в мировом сообшестве»  поможет   глубже   обьяснить  

разностороние  развести  стран  и  на  критере  конкретных  данных  дать  обьективную  оценку  месту  и  роль 

Казахстане в мировом сообществе. Постреквизиты: Мировая экономика, многосторонняя дипломатия. Din 1211 Дінтану 

 «Дінтану»  курсының  мақсаты  студенттерге  жоғарғы  кәсіби  білім  беруге  байланысты  қазіргі  таңғы  ҚР-ғы 

және  әлемдегі  діни  ахуал,  оның  негізгі  проблемаларымен  таныстыра  отырып,  жастардың  бойында  діни 

толеранттылықты  қалыптастыру,  ҚР-ның  заңдарына  қайшы  келетін  өзге  діни  ағымдарға  бой  алдырмауды 

насихаттау  болып  табылады.  Дін,  конфессия,  ағым  және  секта  ұғымдарын  түсіндіру;Алғашқы  діни  наным-

сенімдер мен әлемдік діндер: фетишизм, анемизм, тотемизм, зорастризм, Тәңірлік және буддизм, христиандық, 

ислам т.б.  туралы мәліметтер беру; 

 Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Әлеуметтану,Философия 

ҚР-ның  1992  ж.  «Діни  бірлестіктер  және  діни  сенім  бостандығы»  және  2011  ж.  «Діни  қызмет  және  діни 

бірлестіктер  туралы»  заңдарының  мазмұны  мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын 

айқындап, олардың алдын алу шараларына тоқталу;ҚР-ғы заңмен тиым салынған діни ағымдар мен секталардың 

тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі  емес  шығыстық,  исламдық  және  христиандық  теріс  діни  ағымдардың 

 

145 


азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру.  

Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Религиоведение 

Целью  курса  «Религиоведение»  является  ознокомление  студентов  с  современной  религиозной  обстоновка  в 

мире,  а  также  розьяснение  основых  религиозных  проблем  и  формирование  религиозной  толерантности  у 

студентов,  профилактике  вовлечения  наших  студентов    в  ряди  деструктивных  и  радикалных  религиозных  

течени. Разьяснение таких поняти как религия, конфессия, религиозное течение и сект: Первобытное религиозие 

верование и мировые религи: фетишизм, анимизм, тотемизм, зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  

ислам и другие. Пререквизиты: История Казахстана, Политология, Социология, Философия 

 Разьяснение содержание  и  сути законов РК «О свободе вероисповедания 

и  религиозных  обьединениях»  от  15  января  1992г,  Закон  РК  «О  религиозной  деятельности  и  религиозных 

обьединениях» от 11 ноября 2011 г.Разеснение и определение  а также профилактике  проблема  религиозного 

экстремизма и терроризма. Ознокомление  со списком и деятельностью религиозных течени и сект запрещенных 

законам  РК.  Определение  и  профилактике  противостояние  методам  вовлечений  в  свой  ряди  не  традиционных 

восточных, исламских и христианских религиозных течени.  

Постреквизиты:  Первобытное  религиозие  верование  и  мировые  религи:  фетишизм,  анимизм,  тотемизм, 

зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  ислам и другие. Log 1211 

Логика 

Мақсаты: дұрыс ойлаудың заңдылықтары туралы білу. 

Пререквизиттер: Философия,Психология 

Логика - дұрыс ойлаудың заңдылықтары туралы ғылым. Даму заңдылықтары табиғатта да, қоғамда да басқа да 

күрделі жүйелерде де, тіпті ойлаудың өзінде де орын алады. Адамның өзі қоғамда өмір сүру үшін, бір-бірімен 

тығыз қарым-қатынаста болу үшін, бір-бірін  дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика 

ғылымын меңгеруі қажет.  

Постреквизиттер: Психология және адам дамуы, Өзін-өзі тану. 

Логика 

Цель: знать о законах правильного мышления.  

Пререквизиты: Философия,Психология 

Логика - это наука о законах правильного мышления. Законы развития есть у природы, обществасложной 

системы и у самого мышления. Человек не осознает, но должен всегда следовать им, чтобы жить в обществе

общаться с людьми, понимать их и быть понятым.  Постреквизиты: Психология и развитие человека, Самопознание 

AD 1211 

Адами даму 

Мақсаты:  адамды  психологиялық  жағынан  талдау-таным,  еңбек  және  қарым-қатынас  субьектісі  ретінде  тану. 

Психика дамуының жас заңдылықтары және мәселелерін білу. Пререквизиттер: Биология, Психология 

Психика мен сананың дамуы. Тұлға туралы түсінік. Индивид, тұлға, субьект және даралық.Тұлғаның құрылымы. 

Әрекетті игеру: іскерлік және дағды. Түйсік. Қабылдау. Ес.Ойлау. Сөйлеу. Елес. Сезім және эмоция. Ерік Мінез. 

Қабілет. Постреквизиттер: Өзін-өзі тану, Психология. 

 

146 


Человеческое 

развитие 

Цель:  знать  психологический  анализ  человека  как  субьекта  познания,  труда  и  общения,проблема  возраста  и 

закономерности психического развития. Пререквизиты: Биология,Психология. 

 Развитие психики и сознания. Понятие  личности. Индивид, личность, субьект и индивидуальность. Структура 

личности.  Освоение  деятельности:    навыки  и  умения.  Ощущение.  Восприятие.  Память.  Мышление.  Речь. 

Воображение. Внимание. Эмоции и чувства. Воля. Характер. Способности. Постреквизиты: Психология, Самопознание. MTN 1212 

Музыка 

теориясының 

негіздері 

 

Музыка теориясы негізінің мақсаты мен міндеті-студенттерге музыка жазу мен орындау тәсілдерін меңгеруге 

қажетті білімді үйретіп, оны дағдыға айналдыру. 

Студенттердің алған музыкалық білімін іске асыру –студенттердің музыкалық-эстетикалық тілектері мен ұнату 

қабілеттеріне дұрыс баға беру, музыкалық тәрбие мен оқытудың нақтылы негізін салу.      

Пререквезиттер: Музыка өнеріне кіріспе,Сольфеджио, Негізгі музыкалық аспап. 

Базалық  музыкатану  түсініктері.  Музыкалы-теориялық  білім  берудің  принциптері.  Музыкалық  мәнерлеудің 

негізгі тәсілдері. 

Постреквизиттер: Гармония, Полифония, Музыкалық шығармаларды талдау Основы теории 

музыки 

Цель предмета- дать студентам полноценное знание об основных закономерностях теории музыки, чтобы они 

могли читать и исполнять музыкальное произведение.  Пререквизиты: Введение в музыкальное искусство,Сольфеджио, Основной музыкальный инструмент:   

Поэтому  курс  теории  музыки  охватывают  круг  нормативных  сведений  о  музыкальном  искусстве  и  его 

выразительных  средства,  составляющих  основу  теоритического  образования  музыканта  (учителя  музыки). 

Базовые  музыковедческие  понятия.  Принципы  обучения  муз.  теоретическим  знаниям.  Основные  средства 

музыкальной выразительности   

Постреквизиты: Гармония, Полифония, Анализ музыкальных произведении 

MET 

1212 

Музыканың 

элементарлы 

теориясы 

 

Мақсаты: музыканы ұнататын және түсінетін көркемдік талғамы дамыған білікті маман дайындау.  

Пререквизиттер: Музыка өнерінің негізгі заңдылықтары туралы білім, оның көркемдік мәні. 

Музыкалық тіл элементтерін меңгерудегі жүйелік көзқарас. Музыканың интонациялық табиғаты,оның тембрі, 

фактурасы, композициясы,пішіні (формасы), көркемдік мәнерлік құралдары.  

Постреквизиттер: Гармония, Полифония, Музыкалық шығармаларды талдау. 

Элементарная 

теория музыки 

Цель дисциплины –  подготовить образованного специалиста с развитым художественным вкусом, любящего и 

понимающего музыку. Пререквизиты: Введение в музыкальное искусство, Сольфеджио, Основной музыкальный инструмент:   

Системный  подход  в  освоении  элементов  музыкального  языка.  Интонационная  природа  музыки: 

тембр,фактура,композиция,форма,средства художественной выразительности.  жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет