Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет23/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   76

а)Клиникалық 

психология бойынша 

практикум 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: невропатология, клиническая психология. 

Постреквизиттер: арнайы психология, мүмкіндігі шектеулі балаларды психокоррециялау. 

Пән,  оның  міндеттері,  қолданылу  аумағы.  Клиникалық  психологияның  негізгі  категориялары.  Клинико-

психологиялық  диагностика.  Зерттеудің  нейропсихологиялық  әдістері.  Негізгі  танымдық  процестер 

патологиясын  зерттеу  және  анықтау.  Жеке  тұлға    патологиясының,  эмоциялық-еріктік  аумағының,  жеке 

тұлғалық және тұлғааралық қатынастарының диагностикасы. 

 

 

DD2306 б)Дифференциальная 

диагностика 

 

Предмет и задачи дифференциальной диагностики. Теоретические основы дифференциальной диагностики. 

Методы дифференциальной диагностики. Темперамент и типологические особенности проявления свойств 

нервной системы.   

 

 

DD2306 б)Дифференциалды 

диагностика 

 

Дифференциальная  диагностика  пәні  және  міндеттері.  Дифференциальная  диагностиканың  теориялық 

негіздері.  Дифференциальная  диагностика  әдістері.  Темперамант  және  жүйке  жүйесі  қасиеттерінің 

көрінуінің типологиялық ерекшеліктері. 

 

 

PPKSRR230

в)Психолого-

педагогическая 

консультация и 

сопровождения 

развития ребенка 

Характеристика  этих  возрастных  этапов.  Методических  комплекс  психокоррекционных  работ.  Виды 

ограниченных  возможностей  личности.  Определить  симптомы  аномального  развития  личности  и  изучить 

пути психокоррекционой  работы  аномального развития. 

 


 

136 


 

 

  

 

  

 

 BDKEPPKB

2306 


в) Бала дамуын 

қамтамасыз ету және 

психологиялық 

педагогикалық кеңес 

беру 

Дамуында  түрлі  ауытқуы  бар  балаларды  психологиялық-педагогикалық  диагностикалаудың  жалпы  және 

теориялық  негіздері.  Ерекше  қажеттіліктері  бар    балаларды    психологиялық-педагогикалық    және 

дифференциалды диагностикалау әдістері. 

 

 

DP3308 а)Дифференциальная 

психология 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  общая психология, практическая психология, ППДЛ 

Постреквизиты: экспериментальная психология, коррекционная психология. 

Общие и теоретические основы психолого-педагогической диагностики детей с отклонениями в развитии. 

Методы психолого-педагогической  и дифференциальной диагностики детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 DP3308 

а)Дифференциалды 

психология 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту Пререквезиттер: жалпы психология, практикалық психология, ЖППД 

Постреквизиттер:эксперименттік психология, коррекциялық психология. 

Дифференциалды  психология  пәні,  әдістері,  міндеттері.  Зерттеу  әдістері.  Жеке  тұлғаның  әлеуметтік  даму 

кезеңдері.  Дифференциалды  психология  негізгі  принциптері.  Оқыту  технологшиясының  психологиялық 

негіздері. 

 

 CPS3308 

б)Сурдопсихология 

 

Цели и задачи сурдопсихологии. Методы сурдопсихологии. История развития сурдопсихологии как науки. Закономерности психического развития детей с нарушениями слуха. Особенности развития познавательной 

сферы детей  с нарушениями слуха.   

 

 

CPS3308 б)Сурдопсихология 

 

Сурдопсихология  пәнінің  мақсат,  міндеттері.  Сурдопсихологияның  әдістері.    Сурдопсихологияның  ғылым 

ретінде  даму  тарихы.  Есту  қабілеті  бұзылған  балалардың  психикалық  дамуының  ерекшеліктері.  Есту 

қабілеті зақымдалған балалардың таным аумағының дамуы. 

 

 

ON3308 в)Основы 

нейропсихологии 

Основные понятия о нейропсихологии. Категории нейропсихологии. Отрасли нейропсихологии. Проблемы 

ассиметрии в нейропсихологии. 

 

 

NN3308 в)Нейропсихологии 

негіздері 

Нейропсихология  жайлы  негізгі  түсінік.  Нейропсихология  санаттары  (категориялары).Нейропсихология 

салалары. Нейропсихологиядағы функционалды ассиметрия проблемалары. 

 

 

  

 

  

137 


 

OP4217a 


а) Олигофрено-

педагогика 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы педагогика, арнайы психология 

Постреквизиттер: МШБ дамуының клиникалық ерекшеліктері.  

Ақыл-ойы  кем  балаларды  оқытып  тәрбиелеудегі  алғашқы  тәжірибелер.  Ұлы  француз  революциясының  ақыл-

ойы  кем  адамдар  қарым-қатынасына  әсері.Э.Крепелин  және  оның  ақыл-ойы  кемдік  туралы  ілімнің 

анатомиялық-физиологиялық бағыттылығына қосқан үлесі.Л.Гелмгольцтің көру қабілетін қорғау теориясының 

дамуы.Бүкіләлемдік  Естімейтіндер  Федерациясы  және  оның  естімейтіндердің  қоғамдағы  әлеуметтік-құқықтық 

жағдайын жақсартудағы рөлі 

 

 PP4217b 

б)Педагогическая 

психология 

 

Основы  психологического  обучение  и  воспитание.  Педагогическое  мастерство  и  его  значение  в  воспитании. 

История  становления  науки  педагогической  психологии.  Цель  и  задачи  педагогической  психологии.  Методы 

исследования  и  отрасли    педагогической  психологии  .  Основные  направления  современной    педагогической 

психологии. 

PP4217b б)Педагогикалық 

психология 

 

Психологиялық  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негіздері.    Педагогикалық  шеберлік,  оның  тәрбиелеудегі  себептері.  

Педагогикалық психологияның  ғылым ретінде қалыптасу тарихы. Педагогикалық психологияның  мақсаты мен 

міндеттері.    Педагогикалық    психологияның  әдістері  мен  салалары.    Қазіргі  таңдағы  педагогикалық 

психологияның негізгі бағыттары. 

 

 ODL4217в) Основы дефектологии и 

логопедии 

Введение  в  логопедию.  Логопедия,  ее  предмет,  задачи,  методы.  Причины  речевых  нарушении. 

Классификация  нарушений  речи.  Анатомо-физиологические  механизмы  речи.  Строение  речевого  аппарата. 

Недостатки  звукопроизношения.  Дизартрия.  Ринолалия.  Алалия.  Афазия.  Общее  недоразвитие  речи  у  детей 

дошкольного  возраста.  Обследование  речи  детей.  Основные  направления  коррекционного  обучения  детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии.  

DLN4217
в) Дефектология 

және логопедия 

негіздері 

Логопедияға  кіріспе.  Логопедия  пәні,  міндеті  және  әдістері.  Сөйлеу  бұзылыстарының  себептері.    Сөйлеу 

бұзылыстарының  классификациясы.  Сөйлеудің    анатомо-физиологиялық    механизмдері.  Сөйлеу  аппаратының 

құрылысы.    Дизартрия.  Ринолалия.  Алалия.  Афазия.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардағы  жалпы  тіл  кемістігі.  

Балалардың сөйлеуін зерттеу. Мүмкіндігі шектеулі балаларға бағытталған түзетіп оқытудың негіздері.  

 

  

Tif4218a а) 

Тифлопедагогика  

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  общая психология, специальная психология 

Постреквизиты:  специальная педагогика, спец методика воспитания и обучения детей с ОВ. 

Цели и задачи тифлопедагогики. Краткий исторический курс по развитию тифлопедагогики как науки.  Вклад 

В.Гаюи  в  разитие  тифлопедагогикик.  Специальные  учреждения  обучения  и  воспитания  незрячих  и 

слабовидящих  детей.    Анатомия,  физиология  и  функциональные  возможности  зрительного  анализатора. 

Психологические особенности развития слабовидящих и незрячих детей.  Обучение специальной графике.    

138 


 

Tif4218a а) 

Тифлопедагогика 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: жалпы психология, арнайы психология. 

Постреквизиттер: арнайы педагогика, МШБ оқыту мен тәрбиелеудің арнайы әдістері.  

Тифлопедагогиканың  мақсат  ,  міндеттері.  Тифлопедагогиканың  тарихына  қысқаша  шолу.  .В.Гаюидің 

тифлопедагогикаға қосқан үлесі.Көзі көрмейтін және  нашар көретін балаларды оқыту мен тәрбиелеуге арналған 

арнайы  мекемелер.  Анализаторлардың  анатомиясы,  физиологиясы  және  функциональді  мүмкіндіктері.  Көру 

қабілеті бұзылған балалардың психикалық дамуының негіздері. Соқырлар мен нашар көретіндердің эмоциалық 

сезімдерін қалыптастыру ерекшеліктері.Арнайы графикаға оқыту. Тифлотехниканың міндеттері. Соқырлар мен 

нашар көретіндер – педагогтар, өндіріс ұйымдастырушылары. 

 

 

PDDV4218b 

б)  Психология 

детства и 

дошкольного 

возроста 

 

Введение в психологию детства и дошкольного возраста. Тезаурус детской психологии. Социализация человека. 

Теории  развития  личности.  Пренатальный  период  развития  человека.  Психология  детских  возрастов. 

Младенческий возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст. Кризисы развития в детстве и отрочестве.  

 

BMDGP4218b 

б) Балалар және 

мектепке дейінгі 

жас психологиясы  

 

Балалар  және  мектепке  дейінгі  жас  психологиясына  кіріспе.  Балалар  психологиясының  тезарауысы.  Адамның 

әлеуметтенуі.  Жеке  тұлғаның  даму  теориясы.  Адам  дамуының  пренатальды  кезеңі.  Бала  жастарының 

психологиясы. Сәбилік шақ. Ерте балалалық шақ. Мектеп жасына дейінгі кезең.  Балалаық шақтағы және ерте 

жеткіншек шақ дағдарыстары. 

 

  

Gen4218v в) Генетика 

Понятие  о  наследственности  и  изменчивости.  Цитологические  основы  наследственности.  Ядерное  и 

нехромосомное  наследование.  Ядролық  және  хромосомдық  емес  Менделизм  –  дискретность  в  наследовании 

признаков. Наследование признаков при моно-, ди-, полигибридных скрещиваниях. Законы Г.Менделя. Генотип 

как  сложная  система  взаимодействия  аллельных  и  неаллельных  генов.  Хромосомная  теория  наследственности 

Моргана  и  ее  доказательства.  Сцепление  и  кроссинговер.  Принципы  и  методы  генетического  анализа. 

Генетический анализ про- и эукариот. Строение и функционирование хромосом. Карты хромосом и принципы их 

построения.  Структура  и  функции  гена.  Развитие  представлений  о  строении  гена.  Мутационная  и 

рекомбинационная делимость гена. Ген как единица функции. Биохимическая природа гена. Структурные гены и 

регуляторные  гены.  Особенности  строения  генов  про-  и  эукариотических  клеток.  Современные  методы 

молекулярной генетики в исследовании генов. Основные направления современных генетических исследований. 

Достижения, направления и перспективы исследований в области 

молекулярной  генетики,  цитогенетики,  генетики  развития,  пола,  поведения,  популяционной  и  экологической 

генетики и др. 

Gen4218v в) Генетика 

Тұқымқуалаушылық  туралы  түсінік.    Тұқымқуалаушылықтың  цитологиялық  негіздері.  Ядролық  және 

хромосомдық  емес  тұқымқуалаушылық.    Г.  Мендельдің  заңдылықтары.  Кроссинговер.  Хромосома  құрылысы 

және функциясы.  Ген құрылымы және атқаратын функциясы.  

 

 

Oto4219a а) Оторинолорин 

гология 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:    анатомия,  физиология  и  патология  органов  слуха,  зрения  и  речи,  возрастная  физиология  и  

139 


 

школьная гигиена 

Постреквизиты: сурдопсихология, сурдопедагогика 

Изучение строения органов зрения, слуха и речи. Изучение функции  органов зрения, слуха и речи. Изучение 

различных патологий органов зрения, слуха и речи. Ознакомление с основными методами исследования органов 

зрения,  слуха  и  речи,  их  функции.  Современные  методы  реабилтации  больных  с  нарушениями  функций  этих 

органов и их профилактика. 

Oto4219a а) Оторинолорин 

гология 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 

Постреквизиттер: сурдопсихология, сурдопедагогика 

Мүшелер  паталогиясын  зерттеу,  оларды  зерттеу  әдістері.  Сауықтыру  (профилактика).  Есту  анализаторының 

шеткі  бөлімінің  құрылысы.  Ми  қыртысындағы  есту  рецепторларының  орны.  Балалардың  көру  мүшесінің 

аурудан сақтанудан алдын алу негіздері. 

 

 ORRS4219б) Организация работы по 

реабилитации и 

социальной 

адаптаций детей с 

ограниченными 

возможностями  

 

Система  социальных  и  медико-педагогических  услуг  по  реабилитации  и  социальной  адаптации  лиц  с 

ограниченными  возможностями.  Рассмотрение  основных  формы  обучение.  Классификации  активных  форм 

обучения.  Формы  и  виды  активных  форм  социально-психологические  форм  обучении.  Применение  активных 

форм социально-психологического обучении в процессе обучение и воспитания. Психологическая должность  в 

современных организациях. 

 

MShBCABGU4219b 

б) Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларды 

сауықтыру мен 

әлеуметтік 

бейімдеу бойынша 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

 

Ребилитациялық  педагогика  ғылым  ретінде.  Педагогикалық  реабилитацияның  мәні.  Реабилитация  мен 

коррекциялық  педагогиканың  өзара  байланысы  Реабилитациялық  көмектің  кешендік  сипаттамасы. 

Реабилитациялық  педагогканың  құралы.  Балалық-ересектік  қауым  педагогикалық  реабилитацияның  құралы 

ретінде. Балалардың реабилитациялық орталығы. 

Реабилитациялық орталықта көрсетілетін көмектің негізгі түрлері  

Мүмкіндігі шектеулі баларды әлеуметтік бейімдеу. 

Әлеуметтік педагогиканың кәсіптік этикасының негіздері. 

 

 

 SMTOD42

19v 


в) Специальная 

методика по 

трудовому 

обучению детей с 

ограниченными 

возможностями 

Ручной  труд  в  системе  коррекционно-воспитательной  работы.  Основные  методы  трудового  воспитания.  

Формирование  общетрудовых  умений  и  навыков.  Основные  формы    организации    трудового  обучения. 

Методика  организации и проведения занятий  трудового обучения  с ипользованием элементов этнопедагогики. 

  MShBEBO

A4219v 


в) Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларды еңбекке 

баулуға  оқытудың 

әдістемесі 

Еңбекке  оқытудың  тарихи  құрылымы.  Үздіксіз  білім  беруде  еңбекке    баулуға  оқытудың  ролі.  Оқыту  үдерісін 

әдістемелік  және  дидактикалық  тұрғыда  жабдықтау.  Кәсіби  еңбекке  оқыту  және  арнайы  мектепте  оқытудың 

мақсаты  мен  міндеттері.  МШБ  әдептілік,  еңбек  сүйгіштік,  денсаулық  және  эстетикалық  тәрбиесі.  Балаларға 

қойылатын  техникалық  және  технологиялықбілімінің  құрылуы.  Еңбекке  оқытудың  әдістемесін  таңдаудың 

негізгі  критериялары.  МШБ  еңбек  тәрбиесі.  Еңбекке  оқыту  мен  тәрбиелеу  үдерісінде  арнайы  мектеп 

 


 

140 


оқушыларын тану. Жеке тұлғаның еңбек іс-әрекетінде оңтайлы қылықтарының дамуын бақылау. Құрастыру іс-

әрекетін ұйымдастырудың әдістемелік қолданысы. Қол өнер. Табиғи материалдармен жұмыс жасау. 

 

SurP4220a а) 

Сурдопедагогика 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  специальная педагогика, специальная психология 

Постреквизиты:  методика воспитательной работы 

Изучение строения органов слуха. Изучение функции  органов слуха. Изучение различных патологий органов 

слуха. Ознакомление с основными методами исследования органов слуха и  их функции. Современные методы 

реабилтации больных с нарушениями функций этих органов и их профилактика. 

 SurP4220a 

а)  

Сурдопедагогика 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы психология , арнайы педагогика 

Постреквизиттер: тәрбие жұмысының әдістемесі 

Естімейтін  балалар  психологиясы,  есту  мүшелерін  зерттеудің  арнайы    әдістері.  Есту  мүшесінің  паталогиясын 

зерттеу. Сауықтыру (профилактика). Есту анализаторының шеткі бөлімінің құрылысы. Ми қыртысындағы есту 

рецепторларының орны. Балалардың есту мүшесінің аурудан сақтанудан алдын алу негіздері. 

 

 PPPCP422

0b 


б)Психологическая 

помощь в 

преодолении 

семейных проблем 

 

Семья  и  брак  (основные  понятия).  Определение  брака  и  семьи.  Функции  семьи.  Классификация  семей  по  их 

структуре:  семья  нуклеарная,  пополненная,  смешанная,  семья  родителя-одиночки.  Особенности  семей  разного 

состава. Жизненный цикл семьи.  Проблема половых различий и семейные отношения Подготовка к семейной 

жизни. Проблемы любви и брака  Удовлетворенность браком и супружеская совместимость. Проблемы молодой 

семьи  Проблемы  семейного  общения.    Разрушение  брака  и  семьи.  Социально-демографические  проблемы 

семьи.  OPShPK42

20b 


б) Отбасылық 

мәселелерді 

шешудегі 

психологиялық 

көмек 

 

Отбас  және  неке  (негізгі  ұғымдар).  Отбасы  қызметтері.  Құрылымы  бойынша  отбасының  жіктелуі:  нуклеарлы 

отбасы,  толық  емес  отбасы,  аралас  отбасы,  жалғызбасты  ата-аналар  отбасы.  Түрлі  құрамдағы  отбасы 

ерекшеліктері.  Отбасының  өмір  циклдері.    Отбасылық  өмірге  дайындау.  Махаббат  және  неке  мәселесі.  Жас 

отбасы  мәселесі.  Отбасылық  қатынас  мәселесі.  Неке  мен  отбасы  бұзылуы.  Отбасының  әлеуметтік-

демографиялық мәселелері.  

 

 

PKSCPLU4220v 

в)Психологические 

консультирование 

в системе 

специальном 

психологическом 

лечебном 

учереждение 

Введение в психологическое консультирование. Цели, задачи и виды технологий взаимодействия с клиентами. 

Требования, 

предъявляемые 

к 

практическому психологу-консультанту. 

Общие, 


специальные 

и 

профессионально-личностные  требования.    Организация  работы  по  проведению  психологического консультирования.  Виды  и  структура  консультативного  процесса.  Концепции  и  методы  социально-

психологической  помощи,  используемые  в  современной  социальной  практике.  Психология  семьи  и  семейное 

консультирование    Консультационная  деятельность  практического  психолога  в  структуре  социально-

психологической 

 

APEMGPKB4220v 

в)  Арнайы 

психологиялық 

емдеу мекеме 

жүйесіндегі 

психологиялық 

кеңес беру.   

Психологиялық кеңес беруге кіріспе. Мақсаты, міндеті және клиенттермен өзара әрекеттесу технологияларының 

түрлері.  Практикалық  психолог-консультантқа  қойылатын  талаптар.  Жалпы,  арнайы  және  кәсіби-тұлғалық 

талаптар. Психологиялық кеңес беруді жүргізу жұмыстарын ұйымдастыру. Кеңес беру процесінің түрлері мен 

құрылымы. Қазіргі таңдағы әлеуметтік тәжірибеде қолданылатын әлеуметтік-психологиялық көмектің әдістері 

мен концепциясы. Отбасы психологиясы және отбасылық кеңес беру.  

 

 

 PL4309a 

а)Психокоррекция  Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине  

141 


 

личности  

 

Пререквизиты:  ППДЛ, общая психология 

Постреквизиты: основы психологического консультирования 

Концепции 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Содержание 

основных 

направлений. 

Особые 


образовательные потребности и содержание образования. Коррекционные технологии в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями. 

 

GTP4309a а)Жеке тұлғаның 

психокоррекциясы 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: жалпы психология, ЖТ ППД 

Постреквизиттер: жеке кеңес беру негіздері 

Түзете-дамыту  оқытудың  концепциясы.  Негізгі  бағыттарының  мазмұны.    Ерекше  білім  қажеттіліктері  және 

білім берідің мазмұны. Мүмкіншілігі шектеулі  балаларды оқыту және тәрбиелеуінде түзету технологиялар. 

 

 

  

 

 SMOLDO

4309b 


 


жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет