Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет22/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   76

а) Олигофренопе 

дагогика 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы педагогика, арнайы психология 

Постреквизиттер: МШБ дамуының клиникалық ерекшеліктері.  

Ақыл-ойы кем балаларды оқытып тәрбиелеудегі алғашқы тәжірибелер. Ұлы француз революциясының 

ақыл-ойы кем адамдар қарым-қатынасына әсері.Э.Крепелин және оның ақыл-ойы кемдік туралы ілімнің 

анатомиялық-физиологиялық бағыттылығына қосқан үлесі.Л.Гелмгольцтің көру қабілетін қорғау 

теориясының дамуы.Бүкіләлемдік Естімейтіндер Федерациясы және оның естімейтіндердің қоғамдағы 

әлеуметтік-құқықтық жағдайын жақсартудағы рөлі 

 

 OPs2211 

б)Олигофренопсихол

огия 

 

  Предмет, содержание и задачи научной и учебной дисциплины «Олигофренопсихология». Декларация ГА 

ООН о правах умственно отсталых лиц.  История становления олигофренопсихологии как науки, основные 

термины и категории. Модификация умственной отсталости и ее уровни. Клинические классификации, ее 

формы. Особенности познавательной и личностной сферы. 

 

OPs2211 б) Олигофренопсихо 

логия 

 

 «Олигофренопсихология» ғылыми және оқу пәні, мазмұны және міндеттері. БҰҰ БА ақыл-ойы кем адамдар 

жайлы декларациясы. Әлемдік және отандық  олигофренопсихологияның тарихы.Қазіргі қоғамдағы ақыл-

ойы кем адамдардың интеграциясы. Кемақылдылық  зият дамуы ауытқушылығының айрықша түрі 

ретінде.Отандық және шетелдік терминология. Д.Векслер тесті бойынша ақыл-ойы кем балалардың ақыл-

ойы дамуының деңгейі.  «Олигофренияның» ерте балалық деменциядан, «ПДК» және басқада ұқсас 

жағдайлардан ерекшелігі, Г.Е.Сухарева бойынша олигофрения заңдылықтары. Қосалқы мектеп 

қатысушылар құрамының психологиялық мінездемесі. 

 

 

AFECNS221

в) Анатомия, 

физиология и 

эволюция 

центральной нервной 

системы 

Анатомия, физиология и эволюция ЦНС. Центральные и перифирические нервные системы.  Головной мозг 

и спинной мозг. Возрастные особенности развития ЦНС. 

 


 

130 


OGGAFE22

11 


в)Орталық жүйке 

жүйесінің 

анатомиясы, 

физиологиясы және  

эволюциясы 

Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы, физиологиясы, рефлекс, брока, верники орталығы жайлы ұғым. 

Адамның жүйке жүйелерінің анатомиясы мен физиологиясы және түрлі жастағы балалардың ерекшеліктері. 

Анализаторлар, ми қыртысының қызметінің түрлері, қозғалыс және сенсорикалық функцияларының 

зақымдалуы, туылған уақыттағы орталық және шеткі жүйке жүйелерінің зақымдалуы туралы ілімдер. 

 

 SP2217 

а)Специальная 

психология 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  введение в дефектологию, общая психология 

Постреквизиты: специальная педагогика, коррекционная психология. 

Предмет, задачи и методы специальной психологии. Особенности познавательной деятельности детей с 

различными нарушениями в развитии. Формирование личности детей с ОВ. Особенности внимания и 

воображения. Мышление и его особенности у учащихся специальных школ. Особенности памяти. 

Психологические особенности формирования речи. Формирование личности ребенка с ограниченными 

возможностями. 

AP2217 а) Арнайы 

психология 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: дефектологияға кіріспе, жалпы психология. 

Постреквизиттер: арнайы педагогика, коррекциялық психология 

Арнайы психологияның пәні, міндеттері, зерттеу әдістері. Дамуында ауытқулары бар баллардың түйсік 

және қабылдау ерекшеліктері. Зейін және қиял ерекшеліктері. Арнайы мектеп оқушыларының ойлау 

процесі ерекшеліктері. Ес процесінің ерекшеліктері. Сөйлеу тілі қалыптасуының психологиялық 

ерекшеліктері. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жеке тұлға ретінде қалыптасуы. МШ балалардың 

танымдық әрекетінің ерекшеліктері. МШ баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуы. Ғылым туралы түсінік. 

Тифлопсихология.Сурдопсихология. Олигофренопсихология. Логопедия және т.б. 

 

 

PVR2217 б)Психофизиология 

внутриутробного 

развития 

 

Цели и задачи психофизиологии внутриутробного развития. Основные методы исследования 

психофизиологии внутриутробного развития.  Основные этапы внутриутробного развития.  

Психологические особенности развития плода и матери вовремя беременности.  

 

GIDP2217 б)Жатырішілік 

дамудың 

психофизиологиясы 

 

Жатырішілік дамудың психофизиологиясы пәнінің мақсаты мен міндеті.  Жатырішілік дамудың 

психофизиологиясы пәнінің негізгі зерттеу әдістері.  Жатырішіліктің негізгі кезеңдері. Жүктілік кезіндегі 

ананың және құрсақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері.  

 

 

KorP2217 в)Коррекционная 

психология 

Коррекционная психология: структура и основные понятия.  Психологическое обоснование интеграции 

детей с нарушениями психического развития в общество. Психический дизонтогенез. Отрасли 

коррекционной психологии. Методы коррекционной психологии.  Методы диагностики нарушений 

психического развития. Изучение уровня психического развития детей. Система и организация отбора детей 

в коррекционные учреждения. Методы дифференциальной диагностики. Психология личности и 

 


 

131 


профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми, имеющими отклонения в развитии  

Система и организация профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями. в)Коррекциялық 

психология 

Коррекциялық психология: құрылымы мен негізгі ұғымдары. Психикалық дамуында бұзылыстары бар 

балаларды қоғамда интеграциялауды психологиялық негіздеу. Психикалық дизонтогенез. Коррекциялық 

психологияның салалары. Коррекциялық психология әдістері. Психикалық даму бұзылыстарын 

диагностикалау әдістері. Балалардың психикалық даму деңгейін зерттеу. Балаларды коррекциялық 

мекемелерге іріктеу жүйесі және оны ұйымдастыру.  Дифференциялық диагностика әдістері. Дамуында 

ауытқуы бар юалалармен жұмыс жасайтын  мамандардың жеке тұлғасы мен кәсіби қызметі. Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды кәсіби дайындау жүйесі және оны ұйымдастыру. 

 

KorP2217  

PPDOV1225 

 

а)Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  специальная психология, ППДЛ 

Постреквизиты: специальная педагогика, коррекционная психология 

Понятие психолого-педагогическая диагностика, история возникновения. Общие  теоретические  основы 

психолого-педагогической диагностики. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ОВ. 

Общие понятие о предмете. Основные научные категории. Диагностика детей с ОВ. Методы исследование, 

методологический комплекс. а) Мүмкіндігі 

шектеулі балалардың 

психологиялық 

педагогикалық 

диагностикасы 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы психология, ЖТППД 

Постреквизиттер:арнайы педагогика, коррекциялық психология 

Психологиялық-педагогикалық диагностика  мақсаты, міндеттері..  Психологиялық-педагогикалық 

диагностиканың  Жалпы және теориялық негіздері. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың психологиялық-

педагогикалық диагностикалаудың әдістері. Психологиялық-педагогикалық диагностика   туралы жалпы 

түсінік. Негізгі ғылыми категориялар. Мүмкіндігі шектеулі балалардың диагностикасы және арнайы 

мекемелерге жіберу мақсатында қолданатын іріктеу медициналық тізбелердің түрлері.. Зерттеу әдістері, 

әдістемелер кешені.  

 

 

MShBPPD1225 

 

KorP2217 б)Психолого-

диагностическая 

дифференцияция 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

Понятие психолого-педагогическая дифференцияцияа, история возникновения. Общие  теоретические  

основы психолого-педагогической дифференцияция. Методы психолого-педагогической дифференцияция 

детей с ОВ. Общие понятие о предмете. Основные научные категории. Дифференцияция детей с ОВ. 

Методы исследование, методологический комплекс. 

 


 

132 


MShPDD122б)  Мүмкіндігі шектеулі балалардың  

психологиялық  

диагностикалық 

дифференцияциясы 

Психологиялық-педагогикалық дифференцияция мақсаты, міндеттері..  Психологиялық-педагогикалық 

дифференцияцияның  жалпы және теориялық негіздері. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың психологиялық-

педагогикалық дифференцияциялаудың әдістері. Психологиялық-педагогикалық дифференцияция   туралы 

жалпы түсінік.  

 

 PKSOV1225 

 

в)Психологическое консультирование 

семьи с детьми с  

ограниченными 

возможностями 

ознакомление студентов с содержанием, формами организации и методами семейной консультации; 

формирование у студентов знаний о путях ознакомления родителей об особенностях психического развития 

детей с ограничеснными вохзможностями;  

усвоение студентами направлении работы по оказанию содействия раскрытию возможностей детей с 

ограничеснными вохзможностями;  

знакомство студентов с особенностями консультации по реабилитации и социальной адаптации детей с 

ограничеснными вохзможностями. 

 

 

MShBOPKB1225 

в)  Мүмкіндігі 

шектеулі балалары 

бар отбасына 

психологиялық кеңес 

беру 

студенттерді отбасына кеңес беру жұмысының мазмұны, ұйымдастыру формалары және әдістерімен 

таныстыру; 

студенттерге мүмкіншілігі шектеулі балалардың ата-аналарына шектеулі балалардың психикалық даму 

ерекшеліктері туралы білім беру жолдарын үйрету;  

студенттерге мүмкіншілігі шектеулі балалардың ата-аналарына отбасында қамқорлық көрсету арқылы 

олардың мүмкіншіліктерін ашу туралы бағыт-бағдар беру; 

студенттерге мүмкіншілігі шектеулі балаларды реабилитация және әлеуметтік адаптация жүргізу туралы 

кеңес беру ерекшеліктерімен таныстыру.  

 

 OLLT3218 

а)Основы логопедии 

и логопедических 

технологий 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  специальная психология, логопедия 

Постреквизиты: логопсихология, коррекционная психология 

Логопедия как наука. Истоки становления и развитии науки о нарушениях речи. Понятие о речевых 

нарушениях и их причинах. Нормальный ход речевого развития. Факторы, влияющие на полноценное 

развитие речи. Характеристика этапов становления речи. Анатомо-физиологические механизмы речи. 

Речевая деятельность, ее структура и компоненты. Клинико-педагогическая классификация речевых 

нарушений.Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений.  

 LLTN3218 

а)Логопедия және 

логопедиялық 

технологиялар 

негіздері 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы психология, логопедия 

Постреквизиттер:логопсихология, коррекциялық психология 

Логопедия ғылым ретінде. Тіл мүкістері туралы ғылымның пайда болуы мен дамуы.  Тіл мүкістері түрлері 

және себептері. Қалыпты жағдайдағы тілдік даму. Дұрыс тілдік даму факторлары. Тілдік дамудың 

кезеңдері. Тілдің анатомиялық-физиологиялық механизмдері. Тілдің атқаратын қызметі. Тіл мүкістерінің 

клиникалық-педагогикалық топтамасы.  Тіл мүкістерінің психологиялық-педагогикалық топтамасы. 

 

 

LR3218 б)Логоритмика  

Цели и задачи логоритмики. Осноыне методы. Основные направления работы логоритмики.  Техникик и 

 


 

133 


 

технологии логоритмики.  

 

LR3218 


б)Логоритмика  

 

Логоритмика пәнінің мақсаты мен міндеттері. Негізгі әдістері. Логоритмиканың негізгі бағыттары. 

Логоритмика техникалары мен технологиялары. 

 

 GR3218 

в)Жестовая речь 

Цели и задачи дисциплины. История развития жестовой речи.  Технология обучения жестовой речи. 

Жестуно. Особенности обучения жестовой речи.  

 

 GT3218 

в)Жесттік тіл 

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Жесттік тілдің даму тарихы. Жесттік тілге оқыту технологиялары. Жестуно. 

Жесттік тілге оқытудың психологиялық ерекшеліктері.  

 

Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины 

 

 

SMOSKYaDOV2303 

а) Специальная 

методика обучения  

современному 

казахскому,  

русскому языку детей 

с ограниченными 

возможностями 

 

Цель:  усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине   

Пререквизиты:  специальная педагогика,   специальная дошкольная педагогика 

Постреквизиты:    методика  воспитательной  работы,    организация  работы  по  реабилитации  и  социальной 

адаптаций детей с ограниченными возможностями 

Введение  в  языкознание.  Фонетика.  Лексикология.  Словообразование.  Морфология.  Синтаксис. 

Стилистика.  Теоретические  и  методологические  основы  логопедии.  Классификация  речевых  нарушений. 

Виды  речевых  нарушений:  дислалия,  дизартрия,  рннолалия,  нарушение  голоса,  нарушение  темпа  речи, 

заикание,  этиология,  механизмы,  диагностика,  коррекция,  профилактика.  Логопедическая  работа  при 

нарушениях слуха, зрения, интеллектуальных нарушениях ДЦП. 

 

MShBKTKTOA2303 

а) Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды 

қазіргі қазақ /орыс 

тіліне оқытудың 

арнайы әдістемесі.  

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: 

Постреквизиттер:  мүмкіндігі  шектеулі  балаларды  сауықтыру  мен  әлеуметтік  бейімдеу  бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру, арнайы педагогика. 

Дамуында түрлі ауытқуы бар балаларды тілге оқытудың қағидалары. Тілді игере білу  қабілеті және оның 

қалыпты  дамуы.Қазақ  тілін  оқыту  процесі,  оларды  педагогикалық  процеске  деген  шығармашылық  тәрбие 

туралы, ғылыми-әдістемелік біліммен қамтамасыз етуді түсіндіру. 

 

 

PKDOV2303 б) Психокоррекция 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Определить  симптомы  аномального  развития  личности  и  изучить  пути  психокоррекционой    работы  

аномального 

развития. 

Характеристика 

этих 


возрастных 

этапов. 


Методических 

комплекс 

психокоррекционных работ. Виды ограниченных возможностей личности. 

 

 MShBP2303 

б) Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды 

психокоррециялау. 

 

Психокоррекцияның ғылым ретінде қалыптасу тарихы. Психокоррекция жүргізуде қойылатын талаптар мен 

жүргізудің  техникалары.  Балалардың  таным  үрдістерін  дамыту  мен  коррекциялау.    Коммуникативті  және 

әлеуметтік  дағдыларырды  коррекциялау.    Мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  және  жеткіншектердің  жеке 

тұлғалық және эмоционалдық аумағының бұзылыстарын коррекциялау. 

 

 PDOV2303 

в)Психодиагностика 

детей с 

В  ходе  изучение  данного  курса  студенты  изучают  основные  теоретические  положения  психолог-

педагогической  и  дифференциальной  диагностики  изучают  методы  диагностики  детей  с  отклониями  в 

 


 

134 


ограниченными 

возможностями 

равитии на современном этапе. Рассматривают специфические особенности работы с детьми с различными 

отклонениями в развитии. Общие и теоретические основы психолого-педагогической диагностики детей с 

отклонениями  в  развитии.  Методы  психолого-педагогической    и  дифференциальной  диагностики  детей  с 

особыми образовательными потребностями. 

 

MShBP2303 в)Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды 

психодиагностикалау

Жалпы  және  теориялық  негіздері.  МШ  балаларды  психологиялық-педагогикалық  диагностикалаудың 

әдістері.  Пән  туралы  жалпы  түсінік.  Негізгі  ғылыми  категориялар.  Мүмкіндігі  шектеулі  балалардың 

диагностикасы. Зерттеу әдістері, әдістемелер кешені. 

 

 

MSRVGD3305 

а)Методика развития 

слухового 

восприятия глухих 

учащихся 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:   сурдопсихология, сурдопедагогика. 

Постреквизиты:  основы логопедии и логопедических технологий,  

описание роли слуха в общем развитии неслышащих детей и в развитии речи, типов нарушений слуха и их 

диагностики, психологические основы развития слухового восприятия у глухих детей, проблемы сенсорной 

основы  развития  слухового  восприятия,  определение  степени  сформированности  речи  и  речевого  слуха  у 

глухих  школьников,  своеобразие  условий  развития  слухового  восприятия  у  неслышащих  школьников, 

оценка  слухового  восприятия,  а  также  периоды  и  методика  работы  по  развитию  речевого  слуха  у  глухих 

школьников, 

эксперимент, 

направленный 

на 

исследование особенностей распознавания на слух речевого материала неслышащими детьми с различной степенью остаточного слуха. 

 EBEKDA33

05 


а) Естімейтін 

балалардың естуді 

қабылдауын 

дамытудың 

әдістемесі 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: сурдопсихология, сурдопедагогика. 

Постреквизиттер: логопедия және логопедиялық технологиялар негіздері 

Естімейтін  балалар  психологиясы,  есту  мүшелерін  зерттеудің  арнайы    әдістері.  Есту  мүшесінің 

паталогиясын  зерттеу.  Сауықтыру  (профилактика).  Есту  анализаторының  шеткі  бөлімінің  құрылысы.  Ми 

қыртысындағы  есту  рецепторларының  орны.  Балалардың  есту  мүшесінің  аурудан  сақтанудан  алдын  алу 

негіздері. 

 

 

OSP3305 б)Основы 

структурной 

психосоматики 

 

Основы  психосоматики.  Концепция  происхождения  психосоматических  расстройств.    Основные  виды 

психосоматических  симптомов7  принципы  интервьюрирования  психосоматических  пациентов.  Основные 

модели 


развития 

психосоматической 

патологии.теории 

различных 

авторов 

относительно 

психосоматических симптомов. 

 

 KPN3305 

б)Құрылымдық 

психосоматика 

негіздері 

 

Психосоматика  негіздері.  Психосоматикалық  бұзылыстардың  шығу  концепциясы.  Психосоматикалық 

симптомдардың    негізгі  түрлері.  Психосоматикалық  симптомдарға  қатысты    түрлі  авторлардың 

психосоматикалық патологиялардың даму теориясының негізгі модельдері. 

 

 

OIGP3305 в)Основы 

Психотерапическая  помощь.  Виды    психотерапии.        Стресс  как  предмет  изучения  организационной    

135 


индивидуальной и 

групповой 

психотерапии  

психологии.  Стресс  и  психологический  климат  организации.    Виды  психологической  консультирование 

личность  консультанта.  Стресс  как  реакция  организма.  Стресс  как  регуляция  отношений  организма  со 

средой. Причины и последствие стресса в условиях труда. Управление стрессом. Шкала оценок социальной 

адаптации. Изменение стрессогенности рабочей ситуации. 

 

GTPN3305 в)Жеке және топтық 

психотерапия 

негіздері 

Жеке және топтық психотерапия пәніне кіріспе. Психикалық денсаулық туралы түсінік. Психотерапияның 

атқаратын міндеттері. Гештальттерапия. Психодрамма. Терапия түрлері. Арттерапия. Нейролингвистикалық 

бағдарламалау.    Сендіру  және  өзін-өзі  сендіру  әдістемесі.  Гипносуггестия.  Психотерапиядағы  медитация. 

Психодинамикалық  психотерапия.  Эгопсихология.  Инстинкт  және  жеке  тұлға  құрылымы.  Жекелік 

психологияның гуманистік бағыты. Психоанализдің пайда болуы және дамуы. 

 

 

PKP2306 а)Практикум по 

клинической 

психологии 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  клиникалық психология, невропатология 

Постреквизиты: специальная психология,   

Предмет, задачи, сферы приложения дисциплины.  Основные категории клинической психологии. Клинико-

психологическая  диагносткиа.  Нейропсихологические  методы  исследования.  Исследование  и  выявление 

патологий  основных  познавательных  процессов.  Диагностика  патологии  личности,  эмоционально-волевой 

сферы, личности и межличностных отношений. 

 

 

KPBP2306 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет