Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет21/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   76

в 

ST 2208 

Спорттық туризм  Мақсаты: Спорттық туризм туралы білу 

Пререквизит: Туризм 

Постреквизит: Спорттық туризм туралы толық меңгеру 

Мазмұны:  Спорттық  және  белсенді  саяхат  жолдарын  жасау,жолдардың  құжаттарын  рәсімдеу, 

құралдар таңдау, тамақтануды ұйымдастыру, жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

 

Спортивный 

туризм 

Цель:  Изучение основ 

Пререквизиты:  Военная топография 

Постреквизиты: Полное усвоение основ 

Содержание:  Спортивные  сооружения  и  материавльно-техническое  обеспечение.  Правила 

соревнований,  судейские  навыки.  Организация  спортивных  и  активных  путешествий  разработка 

маршрутов,  оформление  маршрутных  документов,  выбор  снаряжения,  организация  питания, 

обеспечение безопасности на маршруте. 

 

6а  

OPUPS 4305 

Әскери қызмет 

негіздері 

Мақсаты: Әскери қызмет негіздері туралы білу 

Пререквизит: Бастапқы әскери дайындық негіздері 

Постреквизит: Әскери қызмет негіздері туралы толық меңгеру  

Мазмұны:  ҚР  азаматтарының  Отан  қорғауда  Конституциялық  құқықтарын  ұғынуға,  ҚРҚК  сипаты 

 


 

124 


мен мақсатын, әскери іспен азаматтық қорғаныстың негіздерін анықтап беруге тиіс, мерзімді әскери 

қызметті өткерудің жағдайларына қысқа мерзімде  бейімделіп, өздеріне сеніп тапсырылған қару жарақ 

пен  жауынгерлік  әскери  техниканы  меңгеруі  үшін  жас  сарбазды  дайындау  көлемінде  қажетті, 

практикалық машықтанушылық мінез-құлық орнықтылығын қалыптастыру тиіс.  Основы воинской 

службы  

Цель:  Изучение  основы воинской службы 

Пререквизиты:  Военная доктрина 

Постреквизиты: Полное усвоение основы воинской службы 

Содержание:  Основы  войнской  службы  по  Конституционный  права  граждан  по  защите  Отечество, 

цель и задачи ВСРК, определение огнов целей и задач военного дело и за кароткое время гражданской 

обороны, подготовно к условиям срочной службы, вооружения знаниями и практических навыков по 

боевым характеристикам вверенного оружия и боевой техники и их преминения, а также воспитания 

твердого характера.   

 

б OVPIP 4305 

Әскери саяси 

дайындық 

негіздері   

Мақсаты: Әскери саяси дайындық негіздерін білу 

Пререквизит: Әскери доктрина 

Постреквизит: Әскери саяси дайындық негіздерін толық меңгеру 

Мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  қызметінің  маңызды  бағытының  бірі  мемлекеттің  әскери 

қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету,  агрессияны  немесе  жанжалдар  тұтандыруды  болдырмау,  тұлға  мен 

қоғамды  қорғау,  елдің  саяси  және  әскери  мүдделерін  іске  асыру  үшін  қолайлы  жағдайларды 

қамтамасыз ету.  

 

Основы военно-

политическая 

подготовка  

Цель:  Изучение основы военно-политической подготовки 

Пререквизиты:  Военная доктрина 

Постреквизиты: Полное усвоение основы военно-политической подготовки 

Содержание:  Военно  направление  воинской  службы  Республики  Казахстан  поддержание  военной 

безапасности  государства,  предупреждения  огрессий  и  очагов  напряжение  защита  общество  и 

граждан, а также создание условия для развития поддержании политической и военных целей.  

 

в OSZVS 4305 

Әскери 

қызметшілерді 

әлеуметтік қорғау 

негіздері  

Мақсаты: Әскери қызметшілерді әлеуметтік қорғау негіздерін білу 

Пререквизит: Әскери заң шығару  

Постреквизит: Әскери қызметшілерді әлеуметтік қорғау негіздерін толық меңгеру 

Мазмұны:  Әскери  қызметшілерді  әлеуметтік  және  құқылық  қорғау  негіздері  мемлекет  әскери 

қызметшілерді  әлеуметтік  және  қықылық жағынан  қорғауға  кепілдік  береді,  оларды  қажетті  тұрмыс 

жағдайымен  қамтамасыз  етіп,  қызметінің  мемлекеттік  қызметтің  басқа  түрлеріне  ерекше  сипатын 

ескере отырып, тиісті қызмет жағдайын жасайды.  

 

Основы 

социальной 

защиты 

военнослужащих  

Цель:  Изучение основы социальной защиты военнослужащих 

Пререквизиты:  Военное законодательство 

Постреквизиты: Полное усвоение основы социальной защиты военнослужащих 

Содержание:  Основы  специальной  защиты  военнослужащих  прововая  сациольной  защиты 

военнослужащих  государство  грантирует  правовую  и  сациального  защиту  военнослужащих, 

обеспечение  и  жильем,  создание  особых  условий,  учитывая  особенности  с  другими  видами 

государственной службы.  

 

7а  

OMG 4209 

Гранатты 

Мақсаты: Гранатты лақтыруды оқытудың маңыздылығын білу  

 


 

125 


лақтыруды оқыту   Пререквизит: Әскери дене дайындығы 

Постреквизит: Гранатты лақтыруды оқытудыңмаңыздылығын толлығымен меңгеру 

Мазмұны:  Студенттерді  Бастапқы  әскери  оқыту  бағдарламасымен  теориялық,  практикалық 

сабақтарды өткізу қарастырылған. Практикалық сабақтарды қарсыластың тірі күшін жоюға арналған 

және  сауытты  тахникаға қарсы қолданылатын қол  гранаталарының  материалдық бөліктерін  меңгеру 

үшін сонымен бірге қолдану тәсілдерін, оны сақтау мен круді игеру үшін ұйымдастырылады.  Обучение метанию 

гранат  

Цель:  Изучение основ обучение метанию гранат 

Пререквизиты:  Военно-физическая подготовка 

Постреквизиты: Полное усвоение основ обучение метанию гранат 

Содержание:  Обучение  студентов    в  программе  начальной  военной  подготовки  выключает 

проведение теоретических и практических занятии.  

На  парактических  занятиях  проведет  изучение  видов  осколочных  гранат  предпозначенных  для 

уничтожения  живой  силы  и  бронетанковой  техники  противника  а  также  выключает  из  учение 

материальной части, применения уход и ручных осколочных и противотанковых гранат.  

 

б GP 4209 

Таудағы 

дайындық  

Мақсаты: Таудағы дайындықты білу 

Пререквизит: Әскери дене дайындығы 

Постреквизит: Таудағы дайындықты  меңгеру 

Мазмұны:  Таулы  ауданда  ұрыс  жүргізу  ерекшеліктері,  жергілікті  жер  мен  ауа  райының  күрт 

ерекшеленеді. Көп жылдық жинаған тәжірибе, және соғыстан кейінгі тәжірибе көрсеткендей таудағы 

ұрыс жүргізу өзінің табиғи климаттық қолайсыз жағдайда жүргізілуі, әскери жеке құрамнан түпкілікті 

дайындықты талап етеді.  

 

Горная 

подготовка  

Цель:  Изучение основ горной  подготовки 

Пререквизиты: Военно-физическая подготовка  

Постреквизиты: Полное усвоение основ горной  подготовки 

Содержание:Особенности  боевых  действии  в  горах  обусловлены  главном  образом,  характером 

местности  и  присущими  ей    метеоусловиями.  Приобретенный  опыт  и  многолетняя  после  военная 

практика показывают, что подобные боевые действия в сложной по своим природно-климатическим 

условиям горной местности требует постоянной тщательной подготовки личного состава войск.   

 

в  

VE 4209  

Шектеулі 

жағдайларда 

соғыс 

қимылдарын 

жүргізу.  

Мақсаты: Шектеулі жағдайларда соғыс қимылдарын жүргізуді білу. 

Пререквизит: Тактикалық дайындық 

Постреквизит: Шектеулі жағдайларда соғыс қимылдарын жүргізуді меңгеру. 

Мазмұны:  Әскери  қызметшілерге  шектеулі  жағдайларда  соғыс  қимылдарын  жүргізудің  тактикалық 

әдіс-тәсілдерін жүргізу.  

 

Введения боевых 

действии в 

ограниченных 

условиях  

Цель:  Изучение основ введения боевых действии в ограниченных условиях 

Пререквизиты:  Тактическая подготовка 

Постреквизиты: Полное усвоение основ введения боевых действии в ограниченных условиях 

Содержание:  Введение  боевых  действии  в  ограниченных  условиях  способы  и  методы  обучение  по 

тактической подготовке военнослужащих. 

 

 

  

126 


5В 010500- «Дефектология»  мамандығы

 

№ 

Пәннің 

коды/ 

код дисцип 

лины 

Пәннің аталуы/ 

Наименование 

дисципины 

Пәннің мазмұны/ 

Содержание дисциплины 

Кредит 

саны/ 

Количес

тво 

кредито

в 

Patp1214  

а)Патопсихология  

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:   

Постреквизиты:  

Цели и задачи патопсихологии. Патология психологических процессов развитие науки в современном этапе. 

Нарушения  произвольной  регуляции  высших  психических функций  и  поведения  в  целом;  нарушение  речи 

при  локальных  поражениях  головного  мозга;  нарушение  памяти  при  локальных  поражениях  мозга; 

нарушения внимания, мышления, эмоций при локалных поражениях мозга; синдромы порожение срединных 

неспецифических структур мозга 

Patp1214  

а)Патопсихология  

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: 

Постреквизиттер: 

   Балалардың  психикалық  дамуында  түрлі  ауытқуларды  тексеру  әдістерін  зерттеу.  Әр  түрлі  зияттық  және 

дене дамуында  ауытқулары  бар балалардың жеке  тұлға  мен  мінез құлқысының қалыптасуы.  Зияттық және 

дене дамуында ауытқулары бар балалардың зейін, түйсік, қабылдау, есте сақтау, ойлау процестерінің, сөйлеу 

тілінің, эмоция-ерік сферасының ерекшеліктері. Психологиялық процестердің патологиясы жөнінде түсінік. 

Қазіргі таңдағы ғылымның дамуы. 

 

 Ppat1214 

б)Психопатология  

 

История развития детской психиатрии. Основные положения психопатологии детского возраста. 

Физиологические основы психических расстройств у детей 

Психологические основы детской психопатологии. Этиология и патогенез психических расстройств в 

детском возрасте. 

Ppat1214 б)Психопатология  

 

психопатология  пәні,  міндеттері  мен  дамуы.  Психикалық  қызмет  ұғымы.  Психика  дамуы.  Психикалық 

дизонтогенез түрлері. Симптом және синдром ұғымдары. Психикалық аурулардың этиологиясы және жіктеу 

принциптері.  Психиатриядағы  зерттеу  әдістері.  Невроз,  олардың  балалық  және  жасөспірімдік  шақтағы 

ерекшеліктері. Балалар мен жасөспірімдердегі маскүнемдік, токсикомания және нашақорлық ерекшеліктері. 

Балалық  шақтағы  эпилепсия  кезіндегі  психикалық  бұзылыстар.  Жеке  тұлға  ерекшеліктері.  Стационарда 

бақыланып  жатқан  науқастарды  клиникалық  және  психолого-педагогикалық  талдау.  Балалар  мен 

жасөспірімдердегі шизофрения. Таралуы, этиологиясы және клиникасы. 

 

 

SMOIIDOV1214 

 

в)Специальная методика обучения 

ИЗО детей с ОВ 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:   

Постреквизиты:  

Цель и задачи дисциплины. История возникновения трудового обучения и изобразительного искусства. Роль 

трудового обучения   и изобразительного искусства в специальных организациях образования. Цели и задачи 

профессионально-трудового обучения и обучения во вспомогательных школах. Основные критерии выбора  

127 


изобразительного искусства и ручного труда. Трудовое воспитание детей с ограниченностью возможностями 

на занятиях изобразительного искусства и ручного труда. Об изучении учащихся вспомогательной школы в 

процессе  трудового  обучения  и  и  изобразительного  искусства.  Наблюдение  за  развитием  положительных 

черт  личности  в  трудовой  деятельности  процессе  обучения  изобразительному  искусству  и  ручному  труду. 

Развитие  дисциплинированности  и  настойчивости  в  трудовой  деятельности.  Методические  приемы 

организации  конструктивной  деятельности:  ручной  труд  (требования  и  правила  безопасности);  работа  из 

природного материала (основные задачи). Основные виды и специфика уроков изобразительного искусства и 

ручного труда в специальных организациях для умственно-отсталых детей. 

MShBBOOA

K1214 


в)Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды 

бейнелеу өнеріне 

оқытудың арнайы 

әдістемесі 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: 

Постреквизиттер: 

Сәндік композиция негіздері: композиция, құрылым, құрастыру, функционалдық қол өнер белгісі. Өнертану 

теориясы  мен  көркем  шығарма  психологиясындағы  композицияның  орны.  Қол  өнер-суретші,  педагогтар 

тәрбиелеуде  алатын  орны  мен  ролі.  Композиция  мен  бейнелеу  өнер  композициясының  айырмашылығы. 

Бейнелеу  өнерін оқыту  әдістемесін  оқытудағы  теориялық  және  технологиялы  тұрғыдағы  басты  бағыттары. 

Қайта өркендеу дәуіріндегі академиялық білім беру жүйесіндегі бейнелеу әдістемесі және оның құрылуы. 

 OZHzOUR1

215 


 

а)Основы здорового 

образа жизни и 

общий уход за 

ребенком 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:   возрастная физиология и школьная гигиена 

Постреквизиты:  невропатология, перинатальная психология 

Здоровье, факторы определяющие здоровье. Социально-биологический аспект. 

Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» . Содержание факторов ЗОЖ. 

Личная  гигиена  Рациональное  питание  .Вредные  привычки.  Двигательная  активность  Вспомогательные 

средства оздоровления. 

COCNGBK1


215 

а)Салауатты өмір 

салты негіздері және 

жалпы бала күтімі  

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: жас ерекшелік физиология және мектеп гигиенасы 

Постреквизиттер: невропатология, перинатальды психология. 

денсаулықта  анықтаушы факторлар.  әлеуметтік  биологиялық  аспект. Денсаулық  және  салауатты  өмір  сүру  

түсініктерінің анықтамалары. Жеке бас гигиенасы.  

 

 

 RDKD1215 

 

б)Развитие детей с комбинированными 

дефектами 

 

Предмет,  задачи  и  методы  психофизическое  развития  детей  со  сложными  дефектами.  Современное 

понимание  сущности  сложного  дефекта.  Комплексные  нарушения  в  развитии,  причины,  проявления. 

Особенности  психофизического  развития.  Специальное    образование    лиц  с  комплексными  нарушениями 

развития. 

AKBBD121

б)Аралас кемістіктері 

бар балалардың 

дамуы 

 

«Күрделі  кемістігі  бар  балалардың  психофизикалық  ерекшеліктері»    пәні,  объектісі,  міндеттері.  Күрделі 

кемістігі  бар  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеу  мәселелері  туралы  ғылымының  құрылу,  даму  жолдары, 

қысқаша  тарихы.  Күрделі  кемістігі  бар  балаларды  классификациялау.соқыркерең  балалардың  даму 

ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі  соқыркереңдермен коррекциялық-дамыту жұмысты бағыттары.  

 

                         KORDOV12

15 


 

в)Клинические 

особенностия 

развития детей с ОВ 

Клинико-психологическая  структура  интеллектуального  дефекта,  особенности  нарушений  речевого 

развития,  соматических,  поведенческих,  эмоционально-волевых  сфер  деятельности,  а  также  методы 

профилактики, лечения и адаптации. Изучить умственной отсталости, этнопатогенетические закономерности  

128 


и  классификации.  Интеллектуального  дефекта  при  различных  формах  интеллектуальной  недостаточности, 

принципы  профилактики,  лечения,  адаптации  и  организации  помощи  детям  с  интеллектуальными 

нарушениями. 

MShBKDE1


215 

 

в)МШБ клиникалық дамуының 

ерекшеліктері 

Әр  түрлі  психика  мен  дене  дамуында  ауытқулары  бар  балалардың  клинкалық  белгілері.  Аурулар: 

олигофрения,  психикалық  даму  тежелісі,  балалар  церебралдық  салы,  Даун  синдромы.  Сөйлеу,  моторика, 

зиятында кемістіктері бар балаларды түзету арқылы қолдау мәселелері. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың 

дамуы. Зерттеудің ғылыми әдістері, әдістемелер кешені. 

 PPDOV1225 

а)Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  специальная психология, ППДЛ 

Постреквизиты: специальная педагогика, коррекционная психология 

Понятие  психолого-педагогическая  диагностика,  история  возникновения.  Общие    теоретические    основы 

психолого-педагогической диагностики. Методы психолого-педагогической диагностики детей с ОВ. Общие 

понятие  о  предмете.  Основные  научные  категории.  Диагностика  детей  с  ОВ.  Методы  исследование, 

методологический комплекс. 

 

MShBPPD1225 

а)Мүмкіндігі 

шектеулі балалардың 

психологиялық 

педагогикалық 

диагностикасы 

 

Мақсаты: болашақ дефектологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Пререквезиттер: арнайы психология, ЖТППД 

Постреквизиттер:арнайы педагогика, коррекциялық психология 

Психологиялық-педагогикалық  диагностика    мақсаты,  міндеттері..    Психологиялық-педагогикалық 

диагностиканың    Жалпы  және  теориялық  негіздері.  Мүмкіншілігі  шектеулі  балалардың  психологиялық-

педагогикалық  диагностикалаудың  әдістері.  Психологиялық-педагогикалық  диагностика      туралы  жалпы 

түсінік.  Негізгі  ғылыми  категориялар.  Мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  диагностикасы  және  арнайы 

мекемелерге  жіберу  мақсатында  қолданатын  іріктеу  медициналық  тізбелердің  түрлері..  Зерттеу  әдістері, 

әдістемелер кешені. 

 

 

PPDOV1225  

б)Психолого-

диагностическая 

дифференцияция 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

 

Понятие  психолого-педагогическая  дифференцияцияа,  история  возникновения.  Общие    теоретические  

основы  психолого-педагогической  дифференцияция.  Методы  психолого-педагогической  дифференцияция 

детей с ОВ. Общие понятие о предмете. Основные научные категории. Дифференцияция детей с ОВ. Методы 

исследование, методологический комплекс. б)Мүмкіндігі шектеулі балалардың  

психологиялық  

диагностикалық 

дифференцияциясы 

 

Психологиялық-педагогикалық  дифференцияция  мақсаты,  міндеттері..    Психологиялық-педагогикалық 

дифференцияцияның  жалпы және теориялық негіздері. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың психологиялық-

педагогикалық  дифференцияциялаудың  әдістері.  Психологиялық-педагогикалық  дифференцияция      туралы 

жалпы түсінік 

 

 MShPDD122

 PKSOV1225 

 

в)Психологическое консультирование 

ознакомление студентов с содержанием, формами организации и методами семейной консультации; 

формирование у студентов знаний о путях ознакомления родителей об особенностях психического развития  

129 


семьи с детьми с  

ограниченными 

возможностями 

детей с ограничеснными вохзможностями;  

усвоение  студентами  направлении  работы  по  оказанию  содействия  раскрытию  возможностей  детей  с 

ограничеснными вохзможностями;  

знакомство  студентов  с  особенностями  консультации  по  реабилитации  и  социальной  адаптации  детей  с 

ограничеснными вохзможностями. 

 

OP2211 


а)Олигофренопеда 

гогика 

 

Цель:   усвоение  будущими дефектологами необходимого материала по вышеуказанной дисциплине 

Пререквизиты:  специальная психология, специальная педагогика. 

Постреквизиты: клинические особенности развития детей с ОВ 

Предмет, задачи, принципы и методы олигофренопедагогики.  Сущность коррекционно-воспитательной  

работы. Педагогическая коррекция.  Содержание образования во вспомагательной школе.  Соджержание, 

принципы, методы  воспитания в специальном учреждении. Педагогический материал. Воспитание 

умственно отсталых детей в семье. Содержание образовательно-воспитательной и коррекционной работы в 

дошкольных учреждениях  для умственно отсталых детей. 

OP2211 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет