Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации


            Pat2309жүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет16/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76

57 

 

  

 

 Pat2309 

 

 

  

б) Патопсихология 

 

 

          Студенттерді  жалпы      бір    психикалық  аурудың    психикалық  қызметтің  кеибір  жақтарының 

бузылуы  көбінесе  оның  жалпы    бузылуына  әкеліп  соғуы    туралы  білімдерімен  қаруландыру, 

педагогикалық түсінігінің  кеңеюіне,қазіргі замандағы патопсихологияның   проблемаларына арнаулы 

маман  ретінде  көзқарастың  қалыптасуына  ықпал  ету.  Мүмкіндіктері  шектеулі  тұлғалардың 

мүмкіндіктеріне деген әртүрлі көзқарастар туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. 58 

 

Pat2309 

 

 

 б) 

Патопсихология 

 

        Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики    патопсихологии.  Цели  и  задачи 

патопсихологии.  Патология  психологических  процессов  развитие  науки  в  современном  этапе. 

Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом; нарушение 

речи  при  локальных  поражениях  головного  мозга;  нарушение  памяти  при  локальных  поражениях 

мозга;  нарушения  внимания,  мышления,  эмоций  при  локалных  поражениях  мозга;  синдромы 

порожение срединных неспецифических структур мозга. 59 

 

PORL 2309 в)Орталық жүйке 

жүйесінің 

психофизиоло 

гиясы 

 

      Болашақ психологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Нейрофизиология  пәні,  мақсаттары  мен  міндеттері.  Даму  тарихы.  Адамның  жүйке  қызметінің 

құрылымы  мен  атқаратын  қызметі.  Жүйке  жасушасы.  Нейрондар.  Синапстра.  Орталық  жүйке 

жүйесінің құрылысы және қызметі.  Жоғары жүйке қызметінің физиологиясы. , психологиялық және 

педагогикалық білім жүйесіндегі арнайы пән.  Интро, проприорецептивтік жүйе. 

60 

PORL 2309  

в) Физиология 

центральной 

нервной системы 

 

      Усвоение 

  будущими  дефектологами  необходимого  материала  по  вышеуказанной 

дисциплинеВведение  в  клиническую  психологию;  нейропсихология  как  наука;  теория  системный 

динамической  локализации  высших  психических  функции;  основные  принципы  строения  мозга; 

проблема  межполушарной  ассиметрии  мозга  и  межполушарного  взаимодействия;  сенсорные  и 

гностические зрительные расстройства и .т .д  

  61 

KTPM2310 

 

а)Қазіргі таңдағы 

психологиялық 

мектептер  

 

      Мақсаты: Қазіргі таңдағы психологиялық мектептер пәнін,  категорияларын студенттерге меңгеру. 

       Пререквезиттер:  Аталған  курсты  оқып-меңгеру  үшін,    студенттер  төмендегі  пәндер  қатарын 

игерулері  қажет:    «Психология  мамандығына  кіріспе»,    «жалпы  психология»,    «практикалық 

психология» 

        Постреквизиттер:  «Даму  психологиясы»,    «ЖОО-ры  мен  мектептерде  психологиялық  қызметті 

ұйымдастыру»,  «психология тарихы». 

        Мазмұны:  ХХ  ғасырда  қалыптасып  дамыған  психологиялық  мектептермен  студенттерді 

таныстыру.Қазіргі  таңдағы  психотерапия  т.б.    практикалық  психология  техникаларының  негізгі 

бағыттары.  Психотерапевтикалық  жаңа  соңғы  бағытарды  талдай  білуге  үйрету.  Психологиялық 

тәжірибеде  қоданылатын  бірқатар  қазіргі  таңдағы  әдістемелер  мен  технологияларды  қолдана  алу 

шеберліктерін  қалыптастыру.Психологиялық  техникалар  мен  әдістемелермен  жұмыс  істей  білу 

ережелерін игрту.Жеке адам психологиясы тұрғысында қазіргі теориялық көзқарастарды талдай білу. 

 62 

KTPM2310 

а ) Современные 

      Цель:  Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  современной  психологической 

 

95 


 

 

психологические 

школы 

школы. 


      Пререквезиты:  «Введение в психологии»,  «Общая психология»,  «Практическая психология» 

      Постреквезиты: «Психология развития»,    «История психологии». 

       Содержание: Понятие о развитии психологических школ. Современные психотехники и примеры 

ииновационных  обучении.  Формирование  и  развитие  науки  зарубежной  психологии.  История 

зарубежной психологии. 

63 

PT2310 

 

б) Психология 

тарихы  

 

 

     Оқу  үрдісіндегі  пәннің  мақсаты  студенттерге  психология  ғылымының  пайда  болуы  мен  қазіргі 

күндегі  даму  заңдылықтарының  барысы  туралы  түсінік    алыптастырып,  басқа  психологиялық 

пәндерден  алған  білімін  жүйелеп  бекіту,  психология  туралы  ілімдермен  жүйелі  түрде  таныстыру,  

психология ғылымының даму тарихын кеңінен оқып, терең зерттеп, оны оқу-тәрбие үрдісінде тиімді 

қолдану 

       Әрі,  бұл пәнді оқып-игерген соң, ғылыми тарихын оқып білудің адамгершілікті мән-мағынасын, 

тарихи-психологиялық  зерттеулердің  әдіснамалық  мәселелерін,  отан,  патриотизм,  эндогендік  даму 

идеяларының  тарихи-психологиялық  зеррттеулерін,  психологияның  даму  факторлары  мен 

заңдылықтарын,  ғылым  дамуының  қоғам  тарихымен,  материалдық  және  рухани  мәдениеттермен, 

іргелес  ғылымдармен  байланысын,  психикалық  түсінудегі  негізгі  әдіснамалық  бағдарлар: 

материализм  мен  идеализм,  сциентизм  мен  гуманизм,  рационализм  мен  ирраационализм, 

элементализм мен холизм ұғымдарын үйренетін болады 

64 

PT2310 

 

б) История 

психологии 

        Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики    истории  психологии.  История 

становления    науки  психологии.  Цель  и  задачи  психологии.  Методы  исследования  и  отрасли  

психологии.  Основные  направления  современной  психологии.  Психологические  функций  в 

общеобразовательной сфере. Развитие истории педагогики. Формирования психологической истории 

в Казахстане. 

65 

PKBN2310 

в) Психологиялық 

кеңес беру 

негіздері 

        Психологиялық  кеңес  берудің  негіздерін  меңгерту.  Психологиялық  кеңестің  түрлері.  Кеңес 

беруші  консультанттың  жеке  тұлғасы.  Клиентпен  жұмыс  жасаудың  психологиялық  ерекешеліктері. 

Психологтың  қызметінің  ерекшеліктері.Психологтің  міндетті  мен  мақсаттары,  кеңес  берудің 

психологиялық заңдылықтары. 66 

PKBN2310 

в)Основы 

психологического 

консультирования 

      Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  основой    психологической 

консультирование.      Виды  психологической  консультирование  личность-  консултанта.  Изучение 

основных  направлений  практической  психологии.  Понятия  «идеальный  психолог»  ,«идеальный 

клиент».  Содержание  данных  понятий,  выявление  индивидуального  понимания.  Изучение  научных 

взглядов  этих  понятий  зарубежных  и  отечественых  практических  психологов.  Связь  практической 

психологии  и  психотерапии.  Психологическое  консультирование  и  психотерапия.  Практика 

консультирования и цели консультирования. Теоретические принципы современных психологических 

направлений. 67 

РК3220 

а)Кикілжің 

психологиясы  

 

Мақсаты: Болашақ мамандарға кикілжің психологиясының ерекшеліктерін меңгерту 

Пререквизиттері:  жалпы  психология,  жас  ерекшелік  психологиясы,жеке  тұлғаның  психологиялық-

педгогикалық диагностикасы Постреквизиттері:  қарым-қатынас  психологиясы,  психологиялық  кеңес  беру  негіздері,  отбасы 

психологиясы 

 

96 


Мазмұны: Кикілжің психологиясы - бұл адамдардың қоғамдағы өте маңызды жағы, яғни әлеуметтік 

өмірдің  ұяшығы.  Бұл  потенциялды  және  актуалды    субьектілердің  қарама-қарсы  құндылықтар    мен 

нормалармен сипатталған қарым-қатынасы 

68 

РК3220 

а) Психология 

конфликта 

 

Цель:  Отечественная  конфликтология,  ее  отрасли  и  история  развития.проблема  конфликта  в 

зарубежной психологии. 

 Пререквизиты:  общая  психология,  возрастная  психология,  психолого-педагогическая  диагностика 

личности. Постреквизиты:  психология  общения,  основы  психологического  консультирования,семейная 

психология Содержание:Современные  представления  о  сущности  конфликта.  Понятие  метологии  и  принципов 

исследования  конфликтов.  Этапы,  программа  и  основные  методы  психологического  исследования 

конфликтов. Проблема и основные виды классификации конфликтов. Объективные организационно-

управлеческие,  социально-психологические  и  личностные  причины  конфыликтов.  Структура  и 

функции социальных конфликтов.конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия и их 

предупреждение 

69 

UP3220 

б)Ұйымдастыру 

психологиясы 

 

      Қоғамды  басқару  мен  ұйымдастырудың  психологиялық  ерекшеліктері  мен  жолдарын  меңгерту. 

Ұйымдастыру  психологиясының  жалпы  мәселелері.  Мектептегі  басқарудың  принциптері.Басқару 

ісінің психологиялық сипаты. Басқарушылық шешімінің психологиясы.Басқару ісін автоматты түрде 

жүргізудің  психологиялық  аспектілері.  Өндірістік  ұжымды  басқарудың  әлеуметтік  және 

психологиялық мәселелері. 

70 

UP3220 

б)Организационна

я психология 

 

       Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с основами теории и практики предмета. 

Общие  задачи  организационной    психологии.  Принципы  школьного  управления.  Психологическая  

харастеристика  управленческой  деятельности.  Рассмотрение  основных  формы  обучение. 

Классификации активных форм обучения. Формы и виды активных форм социально-психологические 

форм  обучении.  Применение  активных  форм  социально-психологического  обучении  в  процессе 

обучение и воспитания. 71 

PPP3220 

в)Психологиялық 

педагогикалық 

практикум 

     Психологиялық педагогикалық практикум бойынша психикалық қасиеттердің көрініс беруін, даму 

ерекшеліктерінің сапалық, сандық көрсеткіштерін зерттеп, әртүрлі сатыларындағы психикалық даму 

мәселелері бойынша негізгі теориялармен тұжырымдамалар туралы студенттерге жүйелі түсініктерді 

қалыптастыру.  Студенттерге  жас  ұғымының,  психологиялық  ерекшеліктерін,  жас  ерекшеліктік 

психологияның  жалпы  және  жеке  әдістерімен  танысу  арқылы  оны  мектеп  өмірінде  қолдана  алу 

ептілігін меңгерту. 72 

PPP3220 

в)Психолого-

педагогический 

практикум 

       Введение 

психолого-педагогический  практикум..  Проблемы  практической  психологии. 

Особенности  использование  психологических  исследование.  Психологические  проблемы  в  развитии 

личности. Обьектом изучения спецкурса является общение людей. Предметом явились те проблемы, 

которые связаны с конфликтами и стрессами, с психологической регуляцией человеческого общения. 

Главная задача учебного курса-помочь студентам в усвоении знаний из области психологии общения, 

а именно конфилитологии. Будищим специалистам, психологам-педагогам, практическим психологам 

важно  не  только  получить  определенный  обьем  знаний  по  курсу,  но  и  реализовать  их  конкретное 

поведение при взаимодействии с другими людьми. 

 

97 


73 

POP3215 

а) Кәсіби бағдар 

берудің 

психологиялық 

негіздері 

 

      Мақсаты: Студенттерде кәсіби бағдарлау жұмыстары жүйесіндегі психологиялық кеңес беру мәні 

мен  міндеттері,  психологиядағы  кәсіби  бағдар  беружұмыстарының  теориясы,  өзгешеліктері  туралы 

дұрыс шынайы түсінік қалыптастыру. 

       Пререквизиттері: 

жалпы 


психология, 

жас 


ерекшелік 

психологиясы,жеке 

тұлғаның 

психологиялық-педгогикалық диагностикасы 

       Постреквизиттері:қарым-қатынас  психологиясы,  психологиялық  кеңес  беру  негіздері,  отбасы 

психологиясы 

        Мазмұны:  Кәсіптік  бағдардың  ғылыми-теориялық  аспектілеріy  меңгерту.  Кәсиби  бағдарлау 

жүйесінде психологиялық кеңес берудің ролі мен ерекшеліктерін түсіндіру. 

 74 

POP3215 

а) 

Психологические 

основы 

профориенталогии 

 

       Цель: Методологические основы профориентологии. История развития  и современное состояние 

профориентологии за рубежом, России и Казахстане.  

       Пререквизиты: общая психология, возрастная психология, психолого-педагогическая диагностика 

личности.              

         Постреквизиты:  психология  общения,  основы  психологического  консультирования,семейная 

психология 

        Содержание:  Основные  принципы  психологической  оценки  оптанта.  Профессиональное 

самоопределение  личности.  Основное  содержание  деятельности  профконсультанта.  Методы 

профдиагностики и профконсультирования 

75 

DP 

3215 

б)Денсаулық 

психологиясы 

Денсаулық  психологиясы:  жаңа  ғылыми  бағыт  туралы  түсінік.  Денсаулық  психологиясы  тарихына 

қысқаша  шолу.  Денсаулық  және  салауатты  өмір  салты  мәселелері.  Денсаулық  және  үйлесім. 

Физикалық,  психикалық  және  әлеуметтік  денсаулық  Денсаулық  және  физикалық  белсенділік. 

Әлеуметтік  өзгерістер  және  қоғам  денсаулығы.  Рухани  денсаулық  және  мәдениет  психологтар 

еңбегінде.  Дене  және  қозғалыс  белсенділігі.  ВИЧ/СПИД  эпидемияларының  психологиялық 

аспектілері.  Наркологияның  алдын  алу  шаралары.Студенттердің  психологиялық  бенсаулығы. 

Жұмысқа қабілеттілік – кәсіби денсаулық критерийі. Қартаю және ұзақ өмір сүру психологиясы. 

76 

DP 

3215 

б) Психология 

здоровья 

Психология  здоровья:  новое  научное  направление.  История  становления  и  современное  состояние. 

Проблемы  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Физическое,  психическое  и  социальное  здоровье. 

Двигательная  активность  и  физическое  здоровье.  Социальные  изменения  и  здоровье  общества. 

Душевное  здоровье  и  культура  в  трудах  психологов.  Факторы,  влияющие  на  психическое  здоровье 

студентов.  Работаспособность  как критерий  профессионального  здоровья. Психологические  аспекты 

эпидемии ВИЧ/СПИД. Психологические основы первичной профилактики зависимости. Психология 

здоровья и долголетия. 

77 

JTP3215 

в) Жеке және 

топтық 

психотерапиясы 

      «Жеке және топтық психотерапия негіздері» курсын меңгеру үшін жоғары оқу орны бағдарламасы 

көлемінде  студент  әдебиетпен  жұмыс  істей  алуы  керек,  тиісті  ақпаратты  іріктеп-талдай  алу  дағдыс 

игеруі тиіс, компютерді меңгеріп, «интернеттің» ізденістік жүйесінде еркін бағдарлама алуы тиіс. 

Психологиялық  проблематиканың  міндеттері  мен  дамудың  негізгі  кезеңдері  жайлы  білімге  ие  болу. 

Психотерапиялық әдістерді меңгере алуы керек. 

      Қазіргі  кезде  психотерапия  –  психология,  медецина,  антропология,  сациоэкономика,  экология 

және философия ғылымдарымен бірге ғылыми және практикалық істің оң шешімін табу мақсатында 

 

98 


әртүрлі арнайы жұмыстар атқарады.  

78 

JTP3215 

в) Основы 

индивидуальной и 

групповой 

психотерапии 

       Усвоение 

  будущими  псиъологами    необходимого  материала  по  вышеуказанной 

дисциплинеПсихотерапическая  помощь.  Виды    психотерапии.Стресс  как  предмет  изучения 

организационной  психологии.  Стресс  и  психологический  климат  организации.    Виды 

психологической консультирование личность консультанта. Стресс как реакция организма. Стресс как 

регуляция  отношений  организма  со  средой.  Причины  и  последствие  стресса  в  условиях  труда. 

Управление  стрессом.  Шкала  оценок  социальной  адаптации.  Изменение  стрессогенности  рабочей 

ситуации. 79 

ZP3312 

а) Заң 

психологиясы 

 

        Мақсаты: Студенттерде кәсіби бағдарлау жұмыстары жүйесіндегі психологиялық кеңес беру мәні 

мен  міндеттері,  психологиядағы  кәсіби  бағдар  беружұмыстарының  теориясы,  өзгешеліктері  туралы 

дұрыс шынайы түсінік қалыптастыру. 

       Пререквизиттері: 

жалпы 


психология, 

жас 


ерекшелік 

психологиясы,жеке 

тұлғаның 

психологиялық-педгогикалық диагностикасы 

       Постреквизиттері:қарым-қатынас  психологиясы,  психологиялық  кеңес  беру  негіздері,  отбасы 

психологиясы 

        Мазмұны:  Кәсіптік  бағдардың  ғылыми-теориялық  аспектілеріy  меңгерту.  Кәсиби  бағдарлау 

жүйесінде психологиялық кеңес берудің ролі мен ерекшеліктерін түсіндіру. 

80 

ZP3312 

а)

 

Юридическая 

психология 

 

       Цель:  юридической  психологии  в  свете  Конституции  Республики  Казахстан.  Значение 

психологических  знаний  в  повышении  эффективности  правотворческой,  правоприменительной  и 

правоохранительной  деятельности.  Юридическая  психология  как  самостоятельная  отрасль  науки, 

возникшая на стыке психологии и юридических наук.  

        Пререквизиты: 

общая  психология,  возрастная  психология,  психолого-педагогическая 

диагностика личности.              

         Постреквизиты:  психология  общения,  основы  психологического  консультирования,семейная 

психология        Содержание:  Основные  направления  развития  юридической  психологии.  Правовая  психология. 

Криминальная психология. Судебная психология. Исправительная психология. Понятие о психике и 

сознании. Классификация психологических явлений. Юридическая и общая психология. Принципы и 

методы  юридической  психологии.  История  юридической  психологии.  Психология  социальной 

группы. Психология личности преступеика. Психология следователя. Психология преступной группы. 

Психология осужденного. Исправительная  /пеницитарная/ психология. 

81 

NB3312 

б)Нейролингвисти

калық бағдарлау 

 

        Нейролингвистикалық бағдарлау негіздеріне оқыту. Студент нейролингвистикалық бағдарлаудың 

логикасы мен ұғымын түсіну, осы білім төнірегінің ұғымдық-категориялық аппаратты меңгеру керек.  

Нейролингвистикалық  бағдарлау  туралы  түсінік.  Дүние  моделінің  жеке  ерекшеліктері.  Тиімді 

коммуникация  негіздері.  Якорлық  күй.  Мета  және  Милтон-модельдер.  Санаастымен  диалог. 

Метафоралар.  Жеке  психологиялық  кеңес  беру  негіздері.  Жеке  психотерапияда  НЛБ  техникаларын 

қолдану өзгешеліктері. НЛБ және отбасылық психотерапия. НЛБ әдістерімен жеке тұлғаны және оның 

шығармашылық потенциалын дамыту. НЛБ бизнесте, менеджментте және жарнамада 

 82 

NB3312 

б)Нейролингвисти

       Усвоение    будущими  психологами    необходимого  материала  по  нейролингвистическому 

 

99 


ческое 

программировани

е 

программированию.  Психотерапическая  помощь.  Виды    психотерапии.Стресс  как  предмет  изучения 

организационной  психологии.  Стресс  и  психологический  климат  организации.    Виды 

психологической консультирование личность консультанта. Стресс как реакция организма. Стресс как 

регуляция  отношений  организма  со  средой.  Причины  и  последствие  стресса  в  условиях  труда. 

Управление  стрессом.  Шкала  оценок  социальной  адаптации.  Изменение  стрессогенности  рабочей 

ситуации. 

83 

Ap3312 

в) Әскери 

психологиясы 

       Әскери  психологияның  әскери-теориялық  негізі.  Әскери  психологияның  жаратылыстану 

ғылымдарының  негізі.  Жауынгердің  жеке  тұлғалық  психологиясы.  Жауынгерлердің  жекелігінің 

психикалық қасиеті. Әскери ұжымның психологиясы. Жарғылық тәртіптің әскери дисциплинасының 

психологиясы. Қызмет етудің және оқу-жауынгерлік әрекетінің психологиялық ерекшеліктері. 84 

VP3312 

в)Военная 

психология 

        Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с основами теории и практики предмета. 

Общие  задачи  организационной    психологии.  Принципы  школьного  управления.  Психологическая  

харастеристика  управленческой  деятельности.  Рассмотрение  основных  формы  обучение. 

Классификации активных форм обучения. Формы и виды активных форм социально-психологические 

форм  обучении.  Применение  активных  форм  социально-психологического  обучении  в  процессе 

обучение и воспитания. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет