Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет15/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76

        Мазмұны:  Ғылыми  теория  ретінде  менеджменттің  қалыптасуы.  Менеджменттің  қалыптасып 

дамуының 

тарихы.Менеджмент 

жайлы 


ғылымдардың 

еңбектеріне 

шолу.Психологиялық-

педагогикалық менеджмент жайлы түсінік.Менеджерлік қызметтің мәні, мазмұны. Мектеп менеджері 

іс-әрекетінің теориялық негізі. Мектеп менеджері іс-әрекетінің жүйелік – функционалдық моделі 27 

KTMBPM1215 

а)Педагогический 

менеджмент и 

управление в 

современной 

школе 

 

Цель:  Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики    педагогического  менеджмента 

управления в современной школе.    

Пререквизиты: «Педагогика», «Теория воспитания», «Дидактика» 

Постреквизиты: «Психология», «Основы общей педагогики» 

Содержание:  Развитие  истории  педагогики.  Формирования  педагогической  истории  в 

Казахстане.  Процесс  школоведение.  Управление  учебно-воспитательном  процессом.  Управление 

учебно-методическом  процессом.  Педагогический  совет  как  орган    коллегиального  управления. 

Планирование  работы  школы.  Стиль  работы  руководителя.  Основные  направления  современной 

педагогики. Педагогические функций в общеобразовательной сфере. 

 

89 


28 

PNK 4307 

б)Қазақстандағы 

психология 

ғылымы 

 

 

 

 

 

 

Ежелгі түрік әдебиет мұраларындағы психологиялық ойлардың пайда болуы.  Ауыз әдебиеті мен 

мифологиядағы  халық  психолгиясының  бейнеленуі.    Қазақстанда    психологиялық  ғылымның    ХХ 

ғасырдың  30-50  жылдарында  дамуы.  Т.Тажибаевтың  және  т.б.  ғылыми  мұралары.  М.  Мұхановтың 

психологиялық  зерттеуі.  Психологиялық  ғылымның  ХХ  ғасырдың    80-90  жылдарында  дамуы.  

Еліміздің психологиялық ғылымының қазіргі кездегі дамуы. 

 

PNK 4307 

б) 

Психологическая 

наука в 

Казахстане 

 

 

Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  развитии  псих.  науки  в  Казахстане.  История 

развития  предмета.  Современные  психологические  школы.  Развития  психологии  в  Казахстане.  

Психология  развития.  Развития  психологической  теориии  концепции.  Основы  психологической 

развития науки Формирование психологической особенности национальной мировозрении.  29 

PR 4307 в) Дін 

психологиясы 

        Дін  психологиясы  қазіргі  қоғамда  алатын  рөлі  мен  методологиялық  негіздерін  меңгерту.      Дін 

психологиясы  пәні,  методологиялық  негіздері.Дін  психологиясы-білімнің пәнаралық  саласы  ретінде. 

Діни  культтің  психологиялық  аспектісі.Қазақ  ағартушыларының  еңбектеріндегі  дін  философиясы. 

Діндер жеке тұлғаның психологиясы. 30 

PR 4307 в)Психология 

религии 

Познакомить студентов с основами теории и практики психологии религии. Психология религии 

как  междисциплинарная  область  знаний.  Методологические  основы,  предмет  психологии  религии. 

Психологический аспект религиозного культа. Философия религии в трудах казахских просветителей. 

Психология религиозной личности. 31 

NEI 2308 а) 

Нейропсихология 

 

Мақсаты:  Нейропсихология  –  маман  –  дефектолгтар  даярлау  жүйесіндегі  жетекші  пәндердің 

бірі. Нейропсихология жайлы жайлы негізгі түсінік, қабылдау қызметінің бұзылуы, көру қабішлетінің  

бұзылуы, нейропсихологиялық тұрғыдан афазияны зерттеу, еріктің бұзылуы мен   оңату жұмыстары 

нейропсихологиялық синдромдар ем қонбайтын аурулар  негізгі принциптері. 

Пререквизиттері:  Аталған  курсты  оқып-меңгеру  үшін,  студенттер  төмендегі  пәндер  қатарын 

игерулері қажет: «Клиникалық психология», «Жалпы психология», «  

Постреквизиттері: Патопсихология», «Жас ерекшелік физиологиясы», «Психология тарихы» 

Мазмұны:Ерікті  қозғалыс  пен  әрекеттердің  бұзылысы.  Апраксия  және  А.Р.Лурия  бойынша 

жіктелуі.Жоғарғы  жүйке  қызметінің  ерікті  регуляциясының  бұзылуы  және  жалпы  мінез–құлық.  Бас 

миының мекендік зақымдалуы кезіндегі сөйлеудің бұзылуы.Афазияның А.Р.Лурия бойынша жіктелуі. 

Мидың  мекендік  зақымдалуы  кезіндегі  естің  бұзылуы.Мидың  мекендік  зақымдалуы  кезіндегі 

зейініннің бұзылуы.Бас миының  маңдай  бөлігінің  зақымдалуы  кезіндегі ырықты  зейін  мен  ырықсыз 

зейіннің  арасындағы  диссонация,  әр  түрлі  бұзылыстар.Мидың  мекендік  зақымдалуы  кезіндегі 

ойлаудың  бұзылуы.Бас  миының  маңдай  бөлігінің,  артқы  бөлігінің,  оң  жақ  және  сол  жақ  жарты 

шарлардың 

зақымдалуы 

кезіндегі 

бұзылыстар.Мидың 

мекендік 

зақымдалуы 

кезіндегі 

 

90 


эмоцияныңбұзылыстары.  Нейропсихологиядағыэмоциялық бұзылыстардың типтері.  Жоғарғы жүйке 

қызметінің бұзылуындағы синдромды анализ.. 32 

NEI 2308 а) 

Нейропсихология 

 

Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  

нейропсихологии. 

Пререквизиты:  «Введение в психологии»,  «Общая  психология»,  «Практическая  психология» 

Постреквизиты:  «Патопсихология», «Анатомия и физиология человека». 

Содержание:  Введение  в  нейропсихологию:  нейропсихология  как  наука;  теория  системный 

диномической  локализации  высших  психических  функции;  основные  принципы  сторения  мозга; 

проблема  межполушарной  ассиметрии  мозгга  и  межполушарного  взоимедействия;  сенсорные  и 

гностические  зрительные  расстройства;  сенсоные  и  гностические  кожно-кинестетические 

расстройства; сенсорные и гностические слуховые расстройства; нарушение произвольных движений 

и действий; нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом. 33 

DР 2308 б) Балалар 

психологиясы 

 

         Болашақ психологтарға аталған пән бойынша барлық керекті мәліметтерді игерту 

Балалар  психологиясына  кіріспе.  Балалар  психологиясының  тезарауысы.  Адамның  әлеуметтенуі. 

Жеке тұлғаның даму теориясы. Адам дамуының пренатальды кезеңі. Бала жастарының психологиясы. 

Сәбилік  шақ.  Ерте  балалалық  шақ.  Мектеп  жасына  дейінгі  кезең.    Балалаық  шақтағы  және  ерте 

жеткіншек шақ дағдарыстары. 

 34 

DР 2308 б) Детская 

психология 

 

     Усвоение 

 

будущими дефектологами 

необходимого 

материала 

по 


вышеуказанной 

дисциплинеВведение  в  психологию  детства  и  дошкольного  возраста.  Тезаурус  детской  психологии. 

Социализация  человека.  Теории  развития  личности.  Пренатальный  период  развития  человека. 

Психология  детских  возрастов.  Младенческий  возраст.  Ранний  возраст.  Дошкольный  возраст. 

Кризисы развития в детстве и отрочестве.  35 

EP2309 

в) Еңбек 

психологиясы 

 

Болашақ  психологтарды  еңбек  психологиясының  теориялық  және  практикалық  негіздерімен 

таныстыру.  Педагогикалық  техника    педагогикалық  шеберліктің  бөлігі  ретінде.  Педагогикалық 

процесс  және  тәрбиедегі  оқытушының  ролі.  Оқу  үрдісіндегі  пәннің  мақсаты  студенттерге 

педагогикалық  мамндық  жан-жақты  білімді,  мәдениетті,  ғылыми  ізденістерді  қажет  ететіндігін 

түсіндіру. Педагогика ілімінің дамуын және қалыптасуын ғылыми тұрғыдан түсіндіру. Студенттердің 

кәсіби сапаларын дербес қалыптастыруға өзін-өзі тәрбиелеуге үйрету пәннің негіз і міндеттері болып 

табылады. 

36 

EP2309 

 в) Психология 

труда 

Ознокомить будущих психологов теоретическими и практическими основами психологии труда. 

Содержание  дисциплины  включает  основные  виды  и  формы  психологии  труда.  Изучает  основные 

теоретические  подходы  к  пониманию  причин  психологии  развития.  Рассматриваются  теоретические 

подходы  к  детерминаций    личностного  поведения.  Рассматривают  проблемы  психологических 

особенностей личности. 

37 

SP1205 

 

а)Спорт 

психологиясы 

 

        Мақсаты: Спорт психологиясындада кеңестің түрлері. Кеңес беруші консультанттың жеке 

түлғасы.  

Пререквизиттері: Аталған курсты оқып-меңгеру үшін, студенттер төмендегі пәндер қатарын игерулері 

қажет: «Клиникалық психология», «Жалпы психология»  

         Постреквизиттері: «Патопсихология», «Жас ерекшелік физиологиясы», «Психология тарихы 

 

91 


           Мазмұны:  Клиентпен жұмыс жасаудың психологиялық ерекешеліктері. Психологтың 

қызметінің ерекшеліктері. Психологтің міндетті мен мақсаттары, кеңес берудің психологиялық 

заңдылықтары 

38 

SP1205 

 

а)Спортивная 

психология 

        Цель: Будищим  специалистам,  психологам-педагогам,  практическим  психологам  важно  не 

только получить определенный объем знаний по курсу, но и реализовать их конкретное поведение 

при взаимодействии с другими людьми 

Пререквизиты:  «Введение в психологии»,  «Общая  психология»,  «Практическая  психология» 

Постреквизиты:  «Патопсихология», «Анатомия и физиология человека». 

Содержание: Будищим  специалистам,  психологам-педагогам,  практическим  психологам  важно  не 

только получить определенный объем знаний по курсу, но и реализовать их конкретное поведение 

при взаимодействии с другими людьми 

39 

KSHP1205 

 

б)Кәсіби 

шеберліктің 

психологиясы 

 

         Кәсіби шеберлік педагогикалық мәдениеттің компонентті ретінде мәні мен мазмұны. 

Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби-педагогикалық іс-әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағұлмат беру құралы 

ретінде. Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогика-лық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-

қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынас-тың 

формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагог-психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін 

қалыптастыруы. Жоғары және орта

 

оқу орын-дарында оқу-тәрбие процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 40 

KSHP1205 

б)Психология 

профессионально

го мастерства 

 

         Формирование  у будущих учителей теоретических знаний, практических умений и навыков по 

организации  целостного  педагогического  процесса:  знаний  о  закономерностях,  сущности  и 

содержании процессов воспитания и обучения учащихся; об организационных формах и управлении 

образовательными и воспитательными процессами; развитие у студентов познавательных интересов к 

изучению  современных  достижений  педагогической  науки  и  практики;  ориентирование  будущих 

учителей на положительную мотивацию к профессиональной педагогической деятельности.  41 

GP1205 

в)Гендерлік 

психология 

 

Студенттерге гендерлік психология ұғымының пәлсапалық-теориялық негіздері, адамның мінезі 

мен  қабілеті,  қызығуы  мен  темпераментінің  патологиясы,  сырқатты  емдеу  жолдары,  психологтың, 

дәрігердің  науқаспен  өзара  қарым-қатынасының    психологиялық  әдістерін  өмірінде  қолдана  алу 

ептілігін меңгерту. Клиникалық психология пәнінің әртүрлі сатыларындағы психикалық құбылыстар 

мәселелері бойынша негізгі теориялармен тұжырымдамалар туралы студенттерге жүйелі түсініктерді 

қалыптастыру. 42 

GP1205 

в)Гендерная 

психология 

 

       Характеристика  гендерной  идентичности,  детерминирующие  поведение  социальное  поведение 

людей  в  зависимости  от  их  половой  принадлежности.  Гендерные  различия  мужчин  и  женщин. 

Социалиция.  Самоуважение.  Предрассудки.  Социальное  восприятие  и  самовосприятие. 

Дискриминация.  Возникновение  социальных  норм  и  ролей.  Дифференциальная  психология  и  

92 


психология развития. Психосоциальное развитие личности. Психология половых и психологических 

различий  представителей  женского  и  мужского  пола.  Различие  в  когниктивной,эмоциональной 

мотивационной, поведенческой и других сферах личности.    

43 

AP 3310 

а) Әскери 

психология 

Әскери  психологияның  әскери-теориялық  негізі.  Әскери  психологияның  жаратылыстану 

ғылымдарының  негізі.  Жауынгердің  жеке  тұлғалық  психологиясы.  Жауынгерлердің  жекелігінің 

психикалық қасиеті. Әскери ұжымның психологиясы. Жарғылық тәртіптің әскери дисциплинасының 

психологиясы. Қызмет етудің және оқу-жауынгерлік әрекетінің психологиялық ерекшеліктері. 44 

AP 3310 

 

 а)Военная 

психология 

        Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с основами теории и практики предмета. 

Общие  задачи  организационной    психологии.  Принципы  школьного  управления.  Психологическая  

харастеристика  управленческой  деятельности.  Рассмотрение  основных  формы  обучение. 

Классификации активных форм обучения. Формы и виды активных форм социально-психологические 

форм  обучении.  Применение  активных  форм  социально-психологического  обучении  в  процессе 

обучение и воспитания 45 

OP3310 

 

б)Отбасы 

психологиясы 

Жанұялық өмір адамнан алуан түрлі білім мен икемділікті  талап етеді. Отбасы иесіне қажетті 

көптеген практикалық дағдылар мен қаиеттер  ата-ана аясындағы күнделікті өмір кезінде қалыптасып 

жатады. Отбасында өмір сүрудің қызықты да мазмұнды болуы үшін,тіпті өте сезімтал жұбайларға да 

бір-бірінің  психологиясын  жақсы  білуі,  өздерімен  қоса  басқалардың  да  қасиеттерін  түсіне  білулері 

керек. Студенттерді осы білім негіздерімен таныстыру  46 OP3310 

б)Семейная 

психология 

 

Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики 

предмета. Личность общества и семья. Семья и ее задача. Основные семейных отношений. Трудовые 

положение  семьий  и  социальное  положение  семье.  Я  и  моя  семья.  Семейное  воспитание.  

Психологические  обеспечение  семейных  проблем.  Семейная  психотерапия.  Принципы  семейных 

психотерапии. 

47 

DJP3310 


в)Дағдарыс 

жағдайларының 

психологиясы 

 

Студенттерде  дағдарыс  жағдайларының  психологиясы  ұғымының    психологиялық 

ерекшеліктерін,  жас  даму  заңдылықтары  мен  механизмдерін  зерттеу  жү-мыстарын  жүргізу 

ерекшеліктерімен  таныстыру,  студенттерді  жалпы  психология  практикумының  негізгі  әдістерімен 

таныстыру; жүргізілетін әдістемелерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеуге үйрету; ойлау мен 

татщырлықты  дамыту;   психология  практйкумындағы  қазіргі  әдістері  мен  тәсілдерін үйрету 

48 

DJP3310 в)Психология 

кризисных 

состояний 

Изучение  основных  направлений  практической  психологии.  Понятия  «идеальный  психолог»  , 

«идеальный клиент». Содержание данных понятий, выявление индивидуального понимания. Изучение 

научных  взглядов  этих  понятий  зарубежных  и  отечественых  практических  психологов.  Связь 

практической  психологии  и  психотерапии.  Психологическое  консультирование  и  психотерапия. 

Практика  консультирования  и  цели  консультирования.  Теоретические  принципы  современных 

психологических направлений. 49 

ZP2215 

а) Заң 

психологиясы 

 

Студенттерде  заң  психологиясы  ұғымының    психологиялық  ерекшеліктерін,  жас  даму 

заңдылықтары  мен  механизмдерін  зерттеу  жү-мыстарын  жүргізу  ерекшеліктерімен  таныстыру, 

студенттерді  жалпы  психология  практикумының  негізгі  әдістерімен  таныстыру;  жүргізілетін 

әдістемелерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеуге үйрету; ойлау мен татщырлықты  дамыту;   

психология  практйкумындағы  қазіргі  әдістері  мен  тәсілдерін үйрету 

 

93 


50 

ZP2215 

а)Юридическая 

психология 

 

Задачи  юридической  психологии  в  свете  Конституции  Республики  Казахстан.  Значение 

психологических  знаний  в  повышении  эффективности  правотворческой,  правоприменительной  и 

правоохранительной  деятельности.  Юридическая  психология  как  самостоятельная  отрасль  науки, 

возникшая на стыке психологии и юридических наук. Основные направления развития юридической 

психологии. Правовая психология. Криминальная психология. Судебная психология. Исправительная 

психология. Понятие о психике и сознании. Классификация психологических явлений. Юридическая 

и  общая  психология.  Принципы  и  методы  юридической  психологии.  История  юридической 

психологии.  Психология  социальной  группы.  Психология  личности  преступеика.  Психология 

следователя.  Психология  преступной  группы.  Психология  осужденного.  Исправительная  

/пеницитарная/ психология. 51 

Art2215 

 

б) Арт-терапия 

 

      Болашақ  психологтар  арттерапия  әдістерінің  жалпы  сипаттамасымен  танысады.  Атап  айтқанда 

балаларга  жүргізілетін  коррекциялық  жұмыстар.  Әуен  терапиясы.  Би  терапиясы.  Шығарма  жазу 

немесе айтып беру. Ертегі терапиясы. Қуыршақ терапиясы.  

52 

Art2215 

б) Арт-терапия 

 

       Будущие  психологи  ознокомятся  разными  методиками  арттерапии  в  частности  музыка 

терапия,куклотерапия, сказкатерапия,терапия танца,Боди-Арт,Песочная терапия и.т.д 53 

JMP3301 

в)Жоғары мектеп 

психологиясы 

       Оқу  үрдісіндегі  пәннің  мақсаты  студенттерге  педагогика  және  психология  мамандығының  жан-

жақты  білімді,  мәдениетті,  ғылыми  ізденістерді  қажет  ететіндігін  түсіндіру.  Психология  ілімінің 

дамуының  және  қалыптасуының  ғылыми  тұрғыдан  түсіндіру.Психологтың  кәсіптік  қызметінің 

ғылыми  негіздерімен  таныстыру.  Жоғары  оқу  орнындарында  оқу  еңбег  мәдениетін  меңгеруге 

көмектесу.Студенттердің кәсіби сапаларын дербес қалыптастыруға өзін-өзі тәрбиелеуге үйрету. 

54 

JMP3301 

в) Психология 

высшей школы 

Познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики    психологии  высшей  школы. 

Сформировать  целостное  представление  о  психологии  как  составной  части  психологического 

научного знания, ее обьекте и предмете, целях и задачах, научных основаниях, принципах, раскрыть 

социокультурную  сущность  специального  образования,  познокомить  с  общим  теоритическими 

основами специального обучения и воспитания различных категории лиц с особими потребностями. 

55 

POIRK 2309 а)Педагогикалық 

психология 

   Мақсаты: Оқыту мен тәрбие процестерін дұрыс меңгеру мен жүзеге асыруды үйрету.  

     Пререквезиттер: «Педагогика», «Психология» 

     Постреквизиттер: «Педагогика тарихы» «Психология тарихы». 

     Мазмұны: Қазіргі таңдағы педагогикалық психологияның негізгі бағыттары. Оқыту мен тәрбиенің 

психологиялық  негіздері.  Ұстаздың  педагогикалық  шеберлігі,  педагогикалық  психологиялық 

зерттеулердің  ерекшеліктері,  педагогикалық  психологиялық  басқарудың  түрлері.  Оқыту  мен  тәрбие 

беру процестеріінің өзара байланыстылығы. 

56 

POIRK 2309  

а) Педагогическая 

психология 

       Цель: Познакомить студентов с основами теории и практики  педагогической психологии  

       Пререквизиты: «Введение в психологии», «Педагогика» «Общая психология» 

        Постреквизиты: «Психология развития»,    «История психологии». 

        Сождержание:  Основы  психологического  обучение  и  воспитание.  Педагогическое  мастерство  и 

его  значение  в  воспитании.  История  становления  науки  педагогической  психологии.  Цель  и  задачи 
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет