Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет14/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   76PPCA  1225 

б) Орталық 

Азиядағы саяси 

процестер 

 

 

 

 

 

 

б) Политические 

процессы в 

Центральной Азии 

        Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси орналасуы мен экономикалық элеуеті

табиғи  ресурстары  жағынан  аса  маңызды  орынга  ие  болып  отыр.  Сондықтан  да  Орталық  Азиядағы 

саяси процестер  әлемдегі орын алып отырған экономикалық және  саяси дамуға зор ықпал етіп қана 

қоймай,  жалпы  Азия  елдерінің  жан  -  жакты  ддамуына  өзгерістер  енгізіп  келеді.  Соңғы 

онжылдықтардағы  Орталық  Азиядагы  саяси  процесстерге  Қазақстанның  ықпалын  әлем  елдері 

шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  багалап  отырғаны  біздің  тәуелсіз  республика  ретіндегі 

толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

        Страны Центральной Азии имеют особую значимость в мировой политической арене по своему 

геополитическому  расположению  и  экономическому  потенциалу,  природным  ресурсам.  В  связи  с 

этим политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое влияние на экономическое 

и  политическое  развития  всего  мира,  но  и  превзносят  свои  коррективи  в  развитии  Азии.  Т  акже 

примечательно  место  роль  Казахстана  в  политических  процессах  в  Центральной  Азии,  что  высоко 

оценивается  мировыми  странами  и  являются  доказательством  становления  нашей  страны 

независимом Государством MRKGP 1225 

 

в) Әлемдік 

қауымдастыктагы 

Қазқстанның орны 

мен рөлі 

 

 

 

 

в) Место      и      

роль Казахстана           

в глобальном 

пространстве 

       Қазіргі таңда Қазақстан өз алдына аса биік межелер қойып, жыл санап осы мақсат-міндетті 

орындап, езінің әлемдік саяси аренадағы орнын күшейтіп келеді.Соңғы жиырма жылдың ішінде еліміз 

көптеген саяси, экономикалық, мәдени ұйымдарға кіріп қана қоймай , аса белсенді қызмет етудің 

нәтижесінде осы ұйымдардың жұмысына бастамашылық жасап, төрағалық та етіп келеді.Осыган орай, 

« Әлемдік қауымдастықтагы Қазақстанның орны мен рөлі» пәні арқылы :кас мамандарға еліміздің 

жан - жақты дамуымен қатар, әлемдік қауымдастықтағы ие оолып отырган орнын нақты мысаддар 

арқылы түсіндіру болып табылады.  

        На сегодняшнем этапе Казахстан поставил для себя высоқую плану, и с каждым годом достигая 

поставленные цели и задачи, укрепляет свою положения в мировой политической арене.За последние 

20  лет  наша  страна  стала  полноценным  членом  многих  политических,  экономических,  культурных 

организации.  В  ходе  своей  активной  деятельностими  стоял  автором  многих  програмом  и 

председателем  некоторих  организации.В  связи  с  этим  введение  курса  «Место  и  роль  Казахстана  в 

мировом  сообществе»  поможет  глубже  объяснить  разносторонне  развести  стран  и  на  критере 

конкретных данных дать объективную оценку месту и роль Казахстане в мировом сообществе. JJKSJF1217 

а) Жоғары жүйке 

қызметі және 

сенсорлы 

жүйелердің 

физиологиясы 

        Мақстаы:  Жоғары  психикалық  функциялардың  локализациясын  студенттерге  оқыту  мен 

құрылымының  негізгі  принциптерін  меңгерту;  мидың  локальды  зақымдануы  кезінде  танымдық 

процестердің бұзылуы мен проблемалары жөнінде біліктілігін арттыру. 

        Пререквизиттері: 

«Нейропсихология», 

«Невропатология», 

«Адам 


анатомиясы 

және 


физиологиясы», «Жалпы психология»    

         Постреквизиттері: «Патопсихология», «Жас ерекшелік физиологиясы», «Психология тарихы». 

         Мазмұны:  Орталық  жүйке  жүйесінің  анатомиясы,  физиологиясы,  рефлекс,  брока,  верники 

орталығы  жайлы  ұғым.  Адамның  жүйке  жүйелерінің  анатомиясы  мен  физиологиясы  және  түрлі 

жастағы  балалардың  ерекшеліктері.  Анализаторлар,  ми  қыртысының  қызметінің  түрлері,  қозғалыс 

және  сенсорикалық  функцияларының  зақымдалуы,  туылған  уақыттағы  орталық  және  шеткі  жүйке 

жүйелерінің зақымдалуы туралы ілімдер. FVNDSS1217 

а)Физиология ВНД       Цель: Познакомить студентов с основами теории и практики  физиологии ВНД и сенсорных систем  2 

 

84 


и сенсорных систем        Пререквизиты:  «Нейропсихология»,  «Невропатология»,  «Анатомия  және  физиология  человека», 

«Общая психология», «Возрастная  физиология» 

      Постреквизиты: «История психологии». «Клиническая психология»,     «Патопсихология». 

      Содержание:  Теория  системный  диномической  локализации  высших  психических  функции; 

основные  принципы  сторения  мозга;  проблема  межполушарной  ассиметрии  мозгга  и 

межполушарного  взоимедействия;  сенсорные  и  гностические  зрительные  расстройства;  сенсоные  и 

гностические  кожно-кинестетические  расстройства;  сенсорные  и  гностические  слуховые 

расстройства;  нарушение  произвольных  движений  и  действий;  нарушения  произвольной  регуляции 

высших психических функций и поведения в целом PPP1217 б) Психологиялық-

педагогикалық 

практикум 

     Психологиялық педагогикалық практикум бойынша психикалық қасиеттердің көрініс беруін, даму 

ерекшеліктерінің сапалық, сандық көрсеткіштерін зерттеп, әртүрлі сатыларындағы психикалық даму 

мәселелері бойынша негізгі теориялармен тұжырымдамалар туралы студенттерге жүйелі түсініктерді 

қалыптастыру.  Студенттерге  жас  ұғымының,  психологиялық  ерекшеліктерін,  жас  ерекшеліктік 

психологияның  жалпы  және  жеке  әдістерімен  танысу  арқылы  оны  мектеп  өмірінде  қолдана  алу 

ептілігін меңгерту. PPP1217 

б)Психолого-

педагогический 

практикум 

       Введение 

психолого-педагогический  практикум..  Проблемы  практической  психологии. 

Особенности  использование  психологических  исследование.  Психологические  проблемы  в  развитии 

личности. Обьектом изучения спецкурса является общение людей. Предметом явились те проблемы, 

которые связаны с конфликтами и стрессами, с психологической регуляцией человеческого общения. 

Главная задача учебного курса-помочь студентам в усвоении знаний из области психологии общения, 

а именно конфилитологии. Будищим специалистам, психологам-педагогам, практическим психологам 

важно  не  только  получить  определенный  обьем  знаний  по  курсу,  но  и  реализовать  их  конкретное 

поведение при взаимодействии с другими людьми. Pm1217 в) Психологиялық 

менеджмент 

       Әлеуметтік  топтарды  басқару  және  меңгеру  психологиясы  мен    еңбек  ұжымдарындағы  қарым-

қатынастың әлеуметтік психологиялық мәселелерін меңгерту. Ұйымдастыру психологиясының жалпы 

мәселелері.  Мектептегі  басқарудың  принциптері.  Басқару  ісінің  психологиялық  сипаты. 

Басқарушылық  шешімінің  психологиясы.  Басқару  ісін  автоматты  түрде  жүргізудің  психологиялық 

аспектілері. Өндірістік ұжымды басқарудың әлеуметтік және психологиялық мәселелері. Pm1217 в) 

Психологический 

менеджмент 

     Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  

психологического  менеджмента. 

Общие  задачи  организационной    психологии.  Принципы  школьного  управления.  Психологическая  

харастеристика  управленческой  деятельности.  Сформировать  целостное  представление  о 

психологического менеджмента  как составной части психологического научного знания, ее обьекте и 

предмете, целях и задачах, научных основаниях, принципах, раскрыть социокультурную сущность. 

10 KDP1220 

а)Психофизиология 

внутриутробного 

развития 

         Цели и задачи психофизиологии внутриутробного развития как дисциплины.  

          Пререквизиты: «Нейропсихология», «Невропатология», «Анатомия және физиология человека», 

«Общая психология», «Возрастная  физиология» 

          Постреквизиты: «История психологии». «Клиническая психология»,     «Патопсихология». 

       Содержание:  Методы  исследования  дисциплины.  Краткая  3история  развития  психофизиологии 

внутриутробного  развития  как  науки.  Основные  этапы  внутриутробного  развития.  Психологические  

85 


особенности ребенка и матери вовремя беременности.   

 

PVR1220 а)Жатырішілік 

дамудың 

психофизиологияс

ы 

       Мақсаты:Жатырішілік дамудың психофизиологиясы пәнінің мақсаты мен міндеттері.  

        Пререквизиттері: 

«Нейропсихология», 

«Невропатология», 

«Адам 


анатомиясы 

және 


физиологиясы», «Жалпы психология»    

         Постреквизиттері: «Патопсихология», «Жас ерекшелік физиологиясы», «Психология тарихы». 

          Мазмұны:Ғылым  ретінде  даму  тарихына  қысқаша  шолу.    Жатырішілік    психофизиологиялық 

дамудың негізгі  кезеңдері. Ананың және құрсақ ішіндегі баланың жүктілік кезіндегі психологиялық 

ерекшеліктері.  

11 PrP1220 

б) Психология 

бойынша 

практикум 

    Практикалық  психологиядағы  психикалық  қасиеттердің  көрініс  беруін,  даму  ерекшеліктерінің 

сапалық,  сандық  көрсеткіштерін  зерттеп,  әртүрлі  сатыларындағы  психикалық  даму  мәселелері 

бойынша  негізгі  теориялармен  тұжырымдамалар  туралы  студенттерге  жүйелі  түсініктерді 

қалыптастыру.  Студенттерге  жас  ұғымының,  психологиялық  ерекшеліктерін,  жас  ерекшеліктік 

психологияның  жалпы  және  жеке  әдістерімен  танысу  арқылы  оны  мектеп  өмірінде  қолдана  алу 

ептілігін меңгерту. 

11 PrP1220 

б)Практикум по 

психологии 

        Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  

специального  курса  по  практической  психологии  Изучение  основных  направлений  практической 

психологии.  Понятия  «идеальный  психолог»  ,«идеальный  клиент».  Содержание  данных  понятий, 

выявление  индивидуального  понимания.  Изучение  научных  взглядов  этих  понятий  зарубежных  и 

отечественых  практических  психологов.  Связь  практической  психологии  и  психотерапии. 

Психологическое консультирование и психотерапия.. 

12 PN3220 

в) Психоанализ 

негіздері 

Студенттерде  психоанализ  ұғымының    психологиялық  ерекшеліктерін, жас  даму  заңдылықтары  мен 

механизмдерін  зерттеу  жү-мыстарын  жүргізу  ерекшеліктерімен  таныстыру,  студенттерді  жалпы 

психология  практикумының  негізгі  әдістерімен  таныстыру;  жүргізілетін  әдістемелерді  жетілдіру 

бойынша  ұсыныстарды  негіздеуге  үйрету;  ойлау  мен  татщырлықты    дамыту;      психология  

практйкумындағы  қазіргі  әдістері  мен  тәсілдерін үйрету 

13 


OPa3220 

в)Основы 

психоанализа 

      Изучение  основных  направлений  психоанализа.  Понятия  «идеальный  психолог»  ,  «идеальный 

клиент».  Содержание  данных  понятий,  выявление  индивидуального  понимания.  Изучение  научных 

взглядов  этих  понятий  зарубежных  и  отечественых  практических  психологов.  Связь  практической 

психологии  и  психотерапии.  Психологическое  консультирование  и  психотерапия.  Практика 

консультирования и цели консультирования. Теоретические принципы современных психологических 

направлений.  

86 


14 

 

KPN1308 

 

а) Құлылымдық психосоматика 

негіздері 

 

 

Мақсаты:  Болашақ  психолог  мамандарды  өз  мамандығының  қыр-сырын  меңгерту  мақсатында 

құрылымдық психосоматика негіздерімен таныстыру. 

Пререквизиттері:  жас  ерекшелік  психологиясы,  жоғары  жүйке  қызметі  және  сенсорлы  жүйелердің 

физиологиясы Постреквизиттері: психологиялық кеңес беру негіздері, нейролингвистикалық бағдарламалау 

Мазмұны:  Психосоматика  негіздері.  Психосоматикалық  бұзылыстардың  шығу  концепциясы. 

Психосоматикалық симптомдардың  негізгі түрлері. Психосоматикалық симптомдарға қатысты  түрлі 

авторлардың психосоматикалық патологиялардың даму теориясының негізгі модельдері.  

15 OSP1308 

а) Основы 

структурной 

психосоматики 

         Цель: Основы психосоматики. Концепция происхождения психосоматических расстройств.   

         Пререквизиты: «Нейропсихология», «Невропатология», «Анатомия және физиология человека», 

«Общая психология», «Возрастная  физиология» 

          Постреквизиты: «История психологии». «Клиническая психология»,     «Патопсихология». 

         Содержание:Основные  виды  психосоматических  симптомов7  принципы  интервьюрирования 

психосоматических  пациентов.  Основные  модели  развития  психосоматической  патологии.теории 

различных авторов относительно психосоматических симптомов. 

16 


IPsT1308 

б) Инновациялық 

психотехнологияла

р 

         Студенттерді өз бетінше техникалық оқыту құралдары мен жүйелерін қолдану тапсырмалар мен 

әдістерді  жүргізуге  дайындау;  техникалық  оқыту  құралдары    ғылымының  теориялық  және 

методологиялық  проблемаларын  шешу  үшін  маңыздылығын  игеру.  Қазіргі  таңдағы  инновациялық 

жүйелердің  пайда  болуы.  Жаңа  жүйелердің  дамуы  мен  қоғамдық  ортада  қолданылу  тәсілдерінің 

психологиялық  ерекшеліктері.Техникалық  оқыту  жүйесін  қолдану  әдістері  және  техникалық  оқыту 

жүйесіндегі  кез  –  келген  аппаратураларды  еркін  қолдана  білу.  Техникалық  оқыту  құралдары  курсы 

студенттердің  мамандануындағы,  тану  әрекеттеріндегі,  интенсификация  процесі.  Техникалық  оқыту 

құралдарын қолдану әдістері және оқу құралдары аппаратураларын еркін қолдана білу. 

17 IPsT1308 

б)Инновационные 

психотехнологии 

        Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики 

инновационных систем. Развития инновацион.систем.в настоящее время. Изучение виды иннов.сист. и 

их  психологические ососбенности. Освоение дидактических основ методика применения технических 

средств обучения и приобретение навыков и умений. 

18 OSPЗ1308 

в) Отбасы 

психотерапиясыны

ң негіздері 

     Отбасылық  өмір  адамнан  алуан  түрлі  білім  мен  икемділікті    талап  етеді.  Отбасы  иесіне  қажетті 

көптеген практикалық дағдылар мен қаиеттер  ата-ана аясындағы күнделікті өмір кезінде қалыптасып 

жатады. Отбасында өмір сүрудің қызықты да мазмұнды болуы үшін,тіпті өте сезімтал жұбайларға да 

бір-бірінің  психологиясын  жақсы  білуі,  өздерімен  қоса  басқалардың  да  қасиеттерін  түсіне  білулері 

керек. Студенттерді осы білім негіздерімен таныстыру. 

19 


OPN1308 

в)Основы семейной 

психотерапии 

    Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  предмета. 

Личность общества и семья. Семья и ее задача. Основные семейных отношений. Трудовые положение  

87 


семьий  и  социальное  положение  семье.  Я  и  моя  семья.  Семейное  воспитание.    Психологические 

обеспечение семейных проблем. Семейная психотерапия. Принципы семейных психотерапии. 20 

 

OPSRU 2212 

а) Әртүрлі 

мекемелерде  

психологиялық 

қызметті 

ұйымдастыру. 

 

 

 

 

 

      Мақсаты:  Болашақ  психологтарды  әртүрлі  мекемелерде    психологиялық  қызметті  ұйымдастыру 

ерекшеліктерін меңгерту.  

      Пререквизиттері:  Әртүрлі  мекемелерде    психологиялық  қызметті  ұйымдастыру  курсын  толық 

меңгеру үшін келесі пәндерді алдын-ала қарастырған жөн: Жалпы психология, отбасы психологиясы, 

әлеуметтік  психология,  қарым-қатынас  психологиясы,  менеджмент  психологиясы,  жарнама 

психологиясы және т.б.       Постреквизиттері: Әртүрлі мекемелерде  психологиялық қызметті ұйымдастыру курсынан алған 

білімнен  кейін  студенттерге  келесі  пәндермен  танысу  өте  қажет:  практикалық  психология,  отбасы 

психотерапиясы,  жеке  және  топтық  психотерапия,  терапевтік  техника  негіздері,  мамандандыру 

практикумы т.б.        Мазмұны:  Қазіргі  кезде  білім  беру  жүйесінде  және  әлеуметтік  ортада  психологиялық  қызмет 

көрсетуді ұйымдастыруға өте үлкен назар аударылуда. Білім берім жүйесінде кәсіби қызметін атқару 

барысында психолог оқушыларға , олардың ата-аналарына, педагогтарға көптеген мәселелерді тиімді 

шешуге  психологиялық  жағынан  көмек  көрсету.  Практикалық  психологияның  негізгі  бағыттары, 

психологиялық кеңес беру мен топтық психокоррекцияның мазмұны жайлы психологиялық білімдер 

психолог-педагог, практик – психолог іс-әрекетіндегі үлкен маңызды мәселе. 

21 

OPSRU 2212 

 

а) Организация 

психологической 

службы в 

различных 

учреждениях 

        Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с основами теории и практики предмета.  

        Пререквезиты:  «Введение в психологии», «Педагогика» «Общая психология»,  

         Постреквезиты: «Психология развития»,    «История психологии». 

         Содержание: Классификация  системы образования народа. Науно-методические основы 

организации психологические службы. Психологическая должность  в современных организациях. 

Общие задачи организационной  психологии. Принципы школьного управления. Психологическая  

харастеристика управленческой деятельности. 

22 

POPO 231 

 

 

б) Кәсіби бағдар 

берудің 

психологиялық 

негіздері 

 

 

        Студенттерде кәсіби бағдарлау жұмыстары жүйесіндегі психологиялық кеңес беру мәні мен 

міндеттері,  психологиядағы  кәсіби  бағдар  беружұмыстарының  теориясы,  өзгешеліктері  туралы 

дұрыс  шынайы  түсінік  қалыптастыру    .Кәсіптік  бағдардың  ғылыми-теориялық  аспектілеріy 

меңгерту.  Кәсиби  бағдарлау  жүйесінде  психологиялық  кеңес  берудің  ролі  мен  ерекшеліктерін 

түсіндіру.  

23 

 

 

POPO 231 

 

б)Психологически

е основы 

профориентологии 

 

         Методологические  основы  профориентологии.  История  развития  и  современное  состояние 

профориентологии  за  рубежом,  России  и  Казахстане.  Основные  принципы  психологической  оценки 

оптанта.  Профессиональное  самоопределение  личности.  Основное  содержание  деятельности 

профконсультанта. Методы профдиагностики и профконсультирования  

88 


24 

 

 

 

 

KKP2215 

В) Қарым-

қатынас 

психологиясы 

 

         «Қарым-қатынас  психологиясының»  оқытылуы  студенттерде  этикалық  принцип,  жалпы 

психологиялық механизм, жүйелі елестерін қалыптастыруға бағытталған. Болашақ мамандарға қарым-

қатынас психологиясы туралы теориялық білім бере отырып тәжірибелік дағдылары мен іскерліктерін 

жетілдіру 

Қарым-қатынас  туралы  түсінік.  Қарым-қатынастың  маңызы  мен  түрлері.  Қарым-қатынастың 

көпқырлылығы.  Қарым-қатынас  пен  іс-әрекеттің  бірлігі.    Қарым-қатынастың  атқаратын  қызметі.  Қарым-

қатынастың хабар алмасу қызметі (коммуникативті жағы).  25 

KKP2215 

В) Психология 

общения 

         Цель  преподавания  дисциплины:  познакомить  студентов  с  основами  теории  и  практики  

общении. Изучение основных правил поведения в деловой среде. Искусство общения, деловой этикет. 

Сущность  и  виды  общения.  Проблема  этики  общения  в  психологии  и  социальной  практике. 

Современные  взгляды  на  место  этики  в  общении.  Психологические  механизмы  влияния  этнических 

норм взаимодействия на эффективность общения. Общие этические принципы общения. 

26 

KTMBPM1215 

а)Қазіргі таңдағы 

мектептердегі 

педагогикалық 

менеджмент 

          Мақсаты:  «Қазіргі  таңдағы  мектептердегі  педагогикалық  менеджмент»  пәнінің  негізгі  мақсаты 

теориялық  және  педагогикалық  тәжірибе  негізінде  мектеп  менеджерінің  қызметінің  жүйесі  моделін 

болашақ  мамандарға  баяндау.  Менеджментті  жалпы  білім  беретін  орта  мектептің  тәжірибесіне 

ендірудің әдістемесінің жүзеге асырылуының жолдарын көрсету.       Пререквезиті:  Бұл  курсты  оқып  білу  үшін  студент  педагогика,педагогика  тарихы,  тәрбие 

жұмысының әдістемесі, ғылыми педагогикалық зерттеудің әдістемесі сияқты педагогикалық пәндерді 

оқу керек. 

        Постреквезиті:  Бұл  курсты  нәтижелі  аяқтап  біткен  соң,  студент  курста  көтеріліп  отырған 

теориялық  мәселе  педагогикалық  менеджмент  және  қазіргі  мектепті  басқару  проблемаларымен 

студенттің алған білімдерін мамандық талаптарына сай толтыра түседі. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет