Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет13/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   76

(орыс) т. оқыту 

теориясы мен 

технологиясы 

 

 

 

 

 

Теория и технология 

обучения казахскому 

(русскому) языку в 

начальной школе 

Пререквизиттер: Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың мақсаты мен міндеттері. 

Постреквизиттер: Бастауышта қазақ тілін оқытудың мазмұны.  

Мазмұны:  Қазақ  тілінен  мектепке  дейінгі  дайындық,  бастауыш  және  негізгі  орта  мектеп 

бағдарламаларын талдау. Қазақ тілін бастауыш мектепте оқыту әдістері. Бастауыш сыныптарда қазақ 

тілін  оқыту  құралдары.  Қазақ  тілінен  бастауыш  сыныптар  үшін  жасалған  оқу-әдістемелік  топтама. 

Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру формалары. Бастауышта қазак тілінен білім 

берудің  мемлекеттік  стандарты.  бастауыш  мектепте  қолдану.  Қазақ  тілін  оқытудағы  пәнішілік  және 

пәнаралық  байланыс.  Дыбыстық  талдау-жинақтау  әдісі.  Сауат  ашуды  оқыту  процесі.  «Жазу  үлгі» 

дәптерлерімен жұмыс.  Оқу дағдысына сипаттама: саналы, дұрыс, шапшаң, мәнерлеп оқу. Сыныптан 

тыс  оқу.  Грамматика  және  сөзжасам  жаттығулары.  Бастауыш  мектепте  синтаксис  пен  тыныс 

белгісінен  қарапайым  мағлұматтар  беруге  байланысты  жаттығу  түрлері.  Ауызша  және  жазбаша  

сөйлеу түрлері. Байланыстырып сөйлеу және оны дамыту.  

 

Цель:  Объект  содержание  образования  по  методике  изготовления  теории  и  тенологического  

материала  по  русскому  языку  для  начальных  классов  как  компонента  высшего  педагогического 

профессионального образования будущего учителя начальных классов в соответствии с требованиями  

госстандарта РК по Специальности5В05010200.  Пререквизиты:    Предмет  –  процесс  формирования  знаний,  умений,  навыков    по  методике 

изготовления  теории  и  технологического    по  русскому  языку  для  начальных  классов  будущего 

учителя начальных классов. 

Постреквизиты:  Цель  –  Сформировать  умения  и  навыки  по  разработке  и  изготовлению  теории  и 

технологического  материала по русскому языку для начальных  школы. Содержание:  Объект содержание образования по методике изготовления теории и тенологического  

материала  по  русскому  языку  для  начальных  классов  как  компонента  высшего  педагогического 

профессионального образования будущего учителя начальных классов в соответствии с требованиями  

госстандарта РК по Специальности5В05010200.  

18 

BMDOTT 


3302 

А) Бастауыш 

мектепте 

дүниетануды  оқыту 

теориясы мен 

технологиясы 

 

Теория и технология 

обучения познанию 

мира в начальной 

школе 

Мақсаты: Дүниетану бойынша оқытудың көрнекі құралдарының. мінездемесі. 

Пререквизиттер: Табиғиаттың өлі объектілері.  

Постреквизиттер: Өсімдіктерден гербарий жасау.  

Мазмұны:  Дәндер  коллекцияларын  жасау.  Бунақденелілерден  коллекция  дайындау.  Ылғалды 

препараттар  жасау.    Құрғақ  препараттар  жасау.    Заттық  модельдер  дайындау.  Муляждарды  жасау. 

Апликация  жасау.  Карточкалар  мен  динамикалық  сызбанұсқаларды  жасау  әдістемесі.    Тірі  табиғат 

бұрышының макетін жасау. Географиялық алаң  ұйымдастыру.  Мектеп  маңындағы  оқу - тәжірибе  

алаңы.  

 

Цель:  В  Лекционном    курсе  рассматривается  теория  и  технология  обучения  «Познанию  мира»  как 

педагогическая  наука, ее развитие с XУ11 века по настоящее время в суверенном Казахстане. 

Пререквизиты: Особое внимание уделяется принципам отбора содержания и структуры  курса. 

Постреквизиты: На занятиях анализируется учебные прграммы,  

Содержание:  Государственный стандарт образования общеобразовательной школе, учебники нового  

78 


поколения;    изучаются  методы  преподавания,  их  классификация,  методические  приемы,  а  также 

формы  обучения  в  начальных  классах  (вводный,  комбинированный,  обобщающий,  предметный, 

экскурсии) 

КОРОА 3302 Б) «Қоршаған орта» 

пәнін оқыту 

әдістемесі 

 

 

 

Методика обучения 

«Окружающий мир» 

Мақсаты:  Оқу  пәні  және  ғылым  ретінде  курстың  сипаттамасы.  Кіші  жастағы  оқушылардың 

табиғаттану,  қоғам  тану  және  адам  тану  ұғымдары  мен  түсініктерін  қалыптастыру  мен  дамыту 

әдістемесі.  

Пререквизиттер: «Қоршаған орта» курсын оқытуды ұйымдастыру формалары.  

Постреквизиттер:  Сыныптан  тыс  жұмыс:  түрлері,  ұстанымдары,  сипаттамасы,  ұйымдастыру  және 

өткізу.  Мазмұны: Білім және құзырет нәтижелерін тексеру мен бағалау. 

 

Цель: Характеристика дисциплины как отрасль педагогической науки и учебного предмета. Пререквизиты: Методика формирования и развития природоведческих, обществоведческих и 

человековедческих  представлений и понятий у младших школьников.  Постреквизиты: Формы организации обучения учебной дисциплины «Окружающий мир». 

Содержание:  Внеклассная работа: понятие, виды, принципы, характеристика, организации и 

проведение. Проверка и оценка знаниеностных и компетентностных результатов обучения.  

Основы  землеведения  и  краеведения.  Ботаника,  зоология  с  основами  экологии.  Человек.  Общество. 

Природа. 

 

Zh О А3302 В)Жаратылыстануды 

оқыту әдістемесі 

 

Методика обучения 

естествознания 

Мақсаты: Ботаника мен экология негіздері пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық негізі.  

Пререквизиттер: Өсімдік организмнің құрылысы.  

Постреквизиттер: Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы, жүйелілігі және 

экологиясы.  Мазмұны:  Зоология  мен  экология  негіздерінің  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  және  әдіснамалық 

негіздері.  Бір  клеткалы,  омыртқалы,  омыртқасыз  жануарлардың  анатомиясы,  морфологиясы, 

физиологиясы,  жүйелілігі  және  экологиясы.  Жертану  және  өлкетану  пәні,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық  негізі.  Жер  дамуының  және  құрылысының  жалпы  физикалы  –жағрафиялық 

заңдылықтары.  ҚР-ғы  халықтардың  тұрғылықты  жерін,  мәдениетін,  өнерін  және  өмірінің  басқа 

жақтарын оқып үйрену. 

 

Цель:  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  ботаники  с  основами 

экологии.  Пререквизиты: Строение растительного организма.  

Постреквизиты:  Анатомия,  морфология,  систематика  и  экология  низших  и  высших  растений. 

Содержание:    Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  зоологии  с 

основами  экологии.  Анатомия,  морфология,  физиология,  систематика  и  экология  одноклеточных, 

беспозвооночных  и  позвоночных  животных.  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и 

методологическая  основа  землеведения  и  краеведения.  Общие  физико  –географические 

закономерности  развития  и  строения  Земли.  Изучение  местности,  природы,  истории,  населения, 

хозяйства, культуры, исскусства и других сторон жизни народов Республики Казахстан.  

79 


19 

SAA 3304 А) Сауат ашу 

әдістемесі 

 

Методика обучения 

грамоте 

Мақсаты:  Оқу  пәні  және  ғылым  ретінде  курстың  сипаттамасы.  Сауат  ашу  әдістемесінің 

психологиялық  және  лингвистикалық  негіздері.  Оқу  және  жазу  үдерістерінің  психофизиологиялық 

сипаттамасы. 

Пререквизиттер: Сауат ашу үдерісі: оқу және жазуға үйретудің дайындық кезеңі (дыбыстық), негізгі 

кезеңі (әліппе кезеңі, әліппеден кейінгі кезең).  Постреквизиттер: Сауат ашу әдістері.  

Мазмұны: Сабақтардың типі мен түрлері. Оқушылардың оқу әрекетін ұйымдастыру. 

 

Цель:Характеристика дисциплины как отрасль педагогической науки и учебного предмета. Пререквизиты:  Психологические  и  лингвистические  основы  методики  обучения  грамоте. 

Постреквизиты: Психофизиологическая характеристика процессов чтения и письма.  

Содержание:    Процесс  обучения  грамоте:  подготовительный  период  (звуковой),  основной  период 

(букварный, послебукварный) в овладении чтением и письмом. Методы и формы обучения грамоте. 

Типы и виды уроков. Организация деятельности учащихся. 

АОА 3303 Б) Әдебиеттік оқуға 

үйрету әдістемесі 

 

Методика обучения 

литературному 

чтению 

Мақсаты: Оқу пәні және ғылым ретінде курстың сипаттамасы.  

Пререквизиттер:  Әдебиеттік  оқудан  білім  және  құзіреттілік  нәтижелерін  тексеру  мен  бағалау. 

Постреквизиттер: Қазіргі заманғы оқу сабақтарының типі мен құрылымы.  

Мазмұны:  Саналы  және  мәнерлеп  оқуға  үйрету;  дұрыс  және  шапшаң  оқу  дағдысын  жетілдіру; 

мектепке дейінгі ұйымдарда әдеби шығармалармен жұмыс үдерісі; әр түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, 

мысал, өлең) шығармалармен жұмыс ерекшеліктері және кезеңдері.  

 

Цель:  Характеристика  дисциплины  как  отрасль  педагогической  науки  и  учебного  предмета. Пререквизиты:  Обучение  сознательному  и  выразительному  чтению;  совершенствование  навыка 

правильного  и  беглого  чтения;  процесс  работы  над  литературным  произведением  в  дошкольных 

учреждениях; основные этапы работы и особенности работы над произведениями различных жанров 

(сказок, рассказов, басен, стихотворений).  Постреквизиты: Проверка и оценка знаниеносных и компетентных результатов обучения чтению. 

Содержание:  Типы и структура современного урока обучения чтению. 

20 


BA 3305 

А) Балалар әдебиеті 

 

Детская литература 

Мақсаты: Балалар әдебиетінің даму тарихы, балалар фольклоры.  

Пререквизиттер:  Балаларға  арналған  алғашқы  оқу  құралдарының  шығуы  (әліппе,  арифметика, 

грамматика).  Постреквизиттер: Халық ауыз әдебиеті –балалар әдебиетінің бастауы.  

Мазмұны:  Қазақстандағы  және  шетелдердегі  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  балалар 

әдебиетінің  дамуы.  ХІХ  ғасырдағы  балалар  әдебиетіне  жазушылар  және  педагог  ағартушылардың 

қосқан  үлесі.  Қазақ  кеңес  балалар  әдебиеті.  Ұлы  Отан  соғысы  және  соғыстан  кейінгі  жылдардағы 

қазақ балалар әдебиеті. Қазақ халқының әдет –ғұрыптардың қайта жандануы. 1960 -1990 жылдардағы 

балалар әдебиетінің өрлеуі. ХХІ ғасырдағы балалар әдебиетінің өзекті мәселелері. 

 

Цель: История развития детской литературы, детского фольклора.  Пререквизиты: Первые пособия для детей (букварь, арифметика, грамматика).   

80 


Постреквизиты:  Детская  литература  ХІХ  века  –развитие  детской  литературы  за  рубежом  и  в 

Казахстане.  Содержание:    Вклад  в  развитие  детской  литературы  во  второй  половине  ХІХ  века  писателей, 

педагогов –просветителей Казахстане. Детская литература ХХ века. Возрождение традиции и обычаев 

казахского народа Детская литература периода 60-90 годов. Современные проблемы развития детской 

литературы. 

KBAP3305 

В) Қазіргі балалар 

әдеби процесі 

 

Современный 

детский 

литературный 

процесс 

Мақсаты: Әдебиеттану-филология  ғылымдарының бір тармағы, сөз өнерін, тарихи әдеби процесті, 

әдебиет дамуының заіьдылықтарын зерттейтін ғылым.  Пререквизиттер:  Балалар  әдебиеті  әдебиеттану  ғылымының  бір  саласы  ретінде  даму  үстінде. 

Постреквизиттер:  Тіл,  тарих,  философия,  этнопедагогика,  логика,  эстетика,  психология  т.б. 

ғылымдарды зерттеуде әдебиеттану ғылымының мәліметтері кеңінен пайдаланылану. Мазмұны:    Балалар  әдебиетінің  бастау  көзі-халықтың  сонау  ерте  дәуірлерде  шығарған  өлең-

жырлары, мақал-мәтелдері, нақыл сөздері, аңыз ертетілері. Ы.Алтынсариннің "Қазақ хрестоматиясы"-

балалар әдебиетінің жазба нүсқасының алғашқы үлгісі. Балалар әдебиетінің жаңаша үлгіде өркендеп 

кемелденген түсы Абай шығармашылытынан басталып, Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

М.Жұмабаев  т.б.  шығармашылығында  жалғасып,  бүгінгі  күндері  жаңа  жанрлық  түрлермен, 

үлгілермен толығып, дамып келеді 

 

Цель:  Основные  знания  литературоведческого  характера  студенты  получают  на  лекционных 

занятиях и в ходе выполнения самостоятельной и индивидуальной работы.  Пререквизиты:  На  лекции  студентам  сообщаются  факты  и  сведения  по  истории  литературы, 

ведущим направлениям развития литературного процесса, структуре и композиции литературного 

произведения, его идейного и тематического содержания, системы образов и способов организации 

литературного материала в зависимости от времени, личностных качеств автора, решаемых задач.  Постреквизиты:  Студенты  усваивают  функции  литературы  вообще,  и  детской  в  частности. 

Содержание:    Усваивают  основные  средства  образной  выразительности.  Знакомятся  с  детскими 

писателями и поэтами разных времен и народов, с выдающимися произведениями для детей. Отбор 

авторов и произведений детской литературы обусловлен программой по литературному чтению для 

1-4  классов  начальной  школы.  Поэтому  лишь  в  плане  общего  обзора  изучаются  авторы  и 

произведения, предназначенные для среднего и старшего школьного возраста. 

21 


MOA 3303-

4303 


А) Математиканы 

оқыту әдістемесі 

 

 

 

 

Методика обучения 

математики 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа қойылатьн талаптар. Математика сабақттарында оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру дың 

казіргі заманғы педагогикалык технологиялары.  

Пререквизиттер: Жаңа ұғым және  әрекет тәсілін оқытып-үйретуге дайындық кезеңінде; жаңа ұғым 

және әрекет тәсілімен 

 

таныстыру барысында; білім, білік, дағдыларды бекіту және оқыту нәтижелерін тексеру  кезінде  оқушылардың  оку  математикалық  іс-әрекетін  ұйымдастыру.  Постреквизиттер: 

Таңдамалы курстар. Бастауыш сыныптарда математиканы тереңдетіп оқыту мүмкіндіктері.  Мазмұны:  Математиканы  бастауыш  оқыту  туралы  ғылым.  Математиканы  оқытудың  әдістемесінің 

дамуындағы педагогикалық және психологиялық зерттеулердің ролі. Математиканы оқыту процесінің 

құбылыстарын  ғылыми-зерттеу  әдістері.  Озат  педагогикалық  тәжірибені  оқып-үйрену.  Зерттеу  

81 


нәтижелсрін  тәжірибеге ендіру. Алыс және жақын шетелдсрдегі математиканы оқытудың әдістемелік 

жүйесінің әр түрлі модельдерін дайындау.  

Практикалық  сабақ.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың    теориясы  мен  тәжірибесін 

талдау.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты  іс-әрекетті  ұйымдастыру.  «Алгебра  және  геометрия  элементтері»  тақырыптарын  оқыту 

барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.  

 

Цель: Объект, предмет, цели изучения курса, связь с другими предметами.  

Пререквизиты: Требования предъявляемые к современному уроку.  

Постреквизиты: Применение современных образовательных технологий обучения при организации 

учебной деятельности учащихся на уроках математики.  Содержание:  Организация учебной деятельности учащихся при ознакомлении с новыми понятиями, 

при закреплении их, а также при проверке знаний, умений и новыков  изученного материала. Курсы 

по  выбору:  «Углубленное  изучение  математики  в  начальной  школе»,  «Наука  о  методике  обучения 

математике  в  начальной  школе»,  «Роль  педагогических  и  психологических  исследований  процесса 

обучения математике», «Изучение передового педагогического опыта учителей». Внедрение научных 

исследований в практику преподавания. 

Практические  занятия:  Особенности  теоремы  и  практики  обучения  математике  в  начальной  школе. 

Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных  интересов  учащихся 

начальных классов  при  проведении  уроков  математики.  Подготовка  отдельных  моментов  урока  при 

изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

ВММОТ 

3303-4303 Б) Бастауыш 

мектепте 

математиканы  

оқыту технологиясы 

 

Технология обучения 

математике в 

начальной школе 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа  қойылатьн  талаптар.  Бастауыш  сыньштарда  математика  сабағын  қазіргі  заман  тұрғысынан 

кұру.  

Пререквизиттер: Математика сабақтарына дайындалу, өткізу және талдау барысында мұғалімдсрдің 

еңбегін  ғылыми  тұрғыдан  ұйымдастыру.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытуга  балаларды 

дайындау  

Постреквизиттер: Математикадан оқушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі.  

Мазмұны:  Бақылау  түрлері  және  математиканы  оқыту  нәтижелерін  диагностикалау.Әр  сынып 

соңындағы  математикадан  оқушылардың  білім,  білік  және  дағдыларына,  құзыреттілігіне  қойылатын 

талаптар.  

Математика  сабағының  түрлері.  Бастауыш  мектептегі    математика  сабағының  үлгілері,  сабақты 

талдау.  Дайындық  кезеңінде  математиканы  оқыту  кезінде  балалардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру. 

Дайындық кезеңі  сабақтары  үзінділерін  дайындау,  өткізу  жәнеталдау.  Жаңа  материалдарды  оқытуға 

дайындық кезінде оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру.  

 

Цель: Педагогические и психологические основы использования дидактических начальной школе по 

математике.  

Пререквизиты: Теория и технология использования дидактических материалов в обучении цифрам.  

Постреквизиты: Принцип дидактики и его рольв процессе начального обучения.  

 


 

82 


Содержание:    Теория    и  технологические    принципы,  принимаемые  во  внимание  в  обучении 

математике.  Особенности  использования  дидактических  материалов  в  начальном  обучении.    Пути  и 

важность  использования  визуальных  материалов  в  начальном  обучении.  Эффективные  пути 

использования и методика приготовления карточек. Решение задач по математике путем приненения 

доски  и  тетради  как  дидактических  средств.  Использование  дидактического  материала  как  метод 

обучения  новому  материалу  и  методика  приготовления.  Характеристика  основных  видов 

дидактических материалов, приняемых в начальном обучении. Использование принципа дидактики в 

обучении применения вычислительных методов цифрам. Основные виды дидактических материалов и 

методика приготовления часто применяемых карточек и схем. Методика приготовления кроссвордов 

и  ребусов  на  уроке  математики.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  для  ролевых-

сюжетных игр в начальной школе. Методика приготовления дидактических материалов для развития 

логического  мышления  в  математике  начальной  школы.  Методика  приготовления  дидактических 

материалов для игровых задач по математике. Методика приготовления дидактических материалов по 

теме    меры    и  их  измерение.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  по  теме  меры 

применяемые в математике начальной школы. Методика приготовления дидактических материалов по 

теме  нумерация.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  по  теме  «вычитание  и 

прибавление с 10 по 100» по учебнику  «Математика». 

                                                                                   050103 - «Педагогика және психология» мамандығы 

Специальность 050103 - «Педагогика и психология» 

 

№ Пәннің коды 

Код дисциплин 

Пәннің аталуы 

Название 

дисциплин 

Пәннің мазмұны  

Содержание дисциплин 

Кредит 

саны 

Кол-во 

кред. 

                                                  Базалық  пәндері бойынша таңдау компонент                                                               20                                                                                                                                                  

                                                                      Цикл базовых дисциплин TR1224 

 

 

  

 

а) Президент Н.Ә.Назарбаевтьң 

еңбектері 

 

  

 

 

а) Труды 

Президента 

Н.А.Назарбаева 

       Алғашқы президент Н.Ә. Назарбаевтьщ «Қазақстандық 'жол», «Ақикаттың ақ жолы», «Сындарлы 

он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылга  татитын  он  жыл»,  «Тарих 

тағылымдары» т.б. ондаған еңбектеріндегі еліміздің  20 жыл ішіндегі  тарихы, саясаты,  экономикасы, 

мәдениеті жайлы мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары,  аса 

маңызды  бағыттары  мен  басымдылықтарын  көрсетіп,  насихаттау  және  Қазақстанның  әлемдік 

қауымдастықтағы қазіргі және болашақтагы орны мен ролін айқындау.  

        Дать        оценку        и        проанализировать        основные        этапы        политического  социально-

экономического,  исторического,  культурного  положения  в  Республике  Казахстан  в  годы 

независимости  Республики  Казахстан  на  основе  трудов  первого  Президента  Н.А.  Назарбаева 

«Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI  века»,  «В  потоке  истории»,  «Эпицентр  мира»,  «Стратегия 

независимости», «Критическое десятилетие», «Десять лет равные 

столетию», «В сердце Евразии» и др 


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет