Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет12/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   76

Постреквизиты:  Во  многом    этому  процессу  способствует  самостоятельное  изготовление  средст 

наглядности. Содержание:    Поэтому  изготовление  и  использование  самодельного  дидактического    материала 

приобретает важное значение.  

71 


14 

DDMDA 4215 А) Дүниетанудан 

дидактикалық 

материалдар 

дайындау әдістемесі  

 

Методика 

изготовления 

дидактических 

материалов по 

познанию мира 

 

 

 

Мақсаты:  Дүниетану  бойынша  оқытудың  көрнекі  құралдарының.  мінездемесі.Табиғиаттың  өлі 

объектілері.  Пререквизиттер: Өсімдіктерден гербарий жасау.  

Постреквизиттер: Дәндер коллекцияларын жасау.  

Мазмұны: Бунақденелілерден коллекция дайындау. Ылғалды препараттар жасау.  Құрғақ препараттар 

жасау.    Заттық  модельдер  дайындау.  Муляждарды  жасау.  Апликация  жасау.  Карточкалар  мен 

динамикалық  сызбанұсқаларды  жасау  әдістемесі.    Тірі  табиғат  бұрышының  макетін  жасау. 

Географиялық алаң  ұйымдастыру.  Мектеп  маңындағы  оқу - тәжірибе  алаңы.  

 

Цель:  В  Лекционном    курсе  рассматривается  теория  и  технология  обучения  «Познанию  мира»  как 

педагогическая  наука, ее развитие с XУ11 века по настоящее время в суверенном Казахстане. Пререквизиты: Особое внимание уделяется принципам отбора содержания и структуры  курса 

Постреквизиты:На занятиях анализируется учебные прграммы,  

Содержание:  Государственный стандарт образования общеобразовательной школе, учебники нового 

поколения;    изучаются  методы  преподавания,  их  классификация,  методические  приемы,  а  также 

формы  обучения  в  начальных  классах  (вводный,  комбинированный,  обобщающий,  предметный, 

экскурсии) 

Zh DMK Zh 4215 

Б)  

Жаратылыстанудан 

дидактикалық 

материалдар қолдану 

жолдары 

 

Пути использования 

дидактического 

материала по 

естествознанию 

Мақсаты:  Жаратылыстану  дидактикалық  материалдар  дайындау  әдістемесі»  пәнiнiң  мақсаты     

болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары кәсіби біліктілігін қалыптастыру.  Пререквизиттер:    «Жаратылыстанудан  дидактикалық  материалдар  дайындау  әдістемесі»  пәнiнiң 

негiзгi мiндеттерi:  

-студенттерге дидактикалық материалдар даярлау әдістемесін үйрету; 

-дидактикалық материалдарды жүйелеу принциптерін меңгерту; Постреквизиттер: түрлі сабақтар типтерін ұйымдастыруға жаттықтыру; 

-топсаяхатты, серуенді ұйымдастыру әдістерін үйрету; 

-бастауыш сынып оқушыларының қоршаған дүниені танып білу дағдыларын қалыптастыру жолдарын 

үйрету; 


-оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың белсенді жаңа технологиясын қолдануға жаттықтыру. 

Мазмұны:  Жаратылысты  құраушы  өлі  және  тірі  табиғи    элементтердің  түрлерін.  Өсімдіктер  мен 

жануарлардың  түрлері,  олардың  табиғаттағы  орны,  құрылысын,  маңызын,  экологиясын  білу  керек. 

Географиялық  ұғымдарды,ауа,су,топырақ  құрылымдары,  олардың    қасиеттерін  білу  керек.  Кеппе 

шөптер, коллекциялар даярлау техникасын. 

 

Цель:  Развития  методики  естествознания    в  дореволюционный  период.Зарождение  методики  

естествознания в 18 веке. Пререквизиты:  Зуев  В.Ф.  –  его  методические  труды.Вклад    Ушинского  К.Д.  в  педагогику  

начального обучения. Постреквизиты:  Система  изучения  природы  Герда  А.Я.  Работа  Семенова  Д.Д.,  Кайгородова  Д.Н. 

ПРедмет и задачи теории и  обучения «Основы естествознания» Содержание:    .Главная  методическая  основа  предмета  –  диалектический  материализм.Научный 

 

72 


подход  к  вооружению  учащихся  первоначальными  знаниями  о  природе.  Связь  теории  и  технологии 

обучения  Основы  естествознания    с  биологией,  географией,  педагогикой,  психологией  ,  историей, 

возрастной физиологией и школьной гигиеной. 

15 


МТIKZh 4201 

А) Мемлекеттік тілде 

іс қағаз жүргізу 

 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Мақсаты:  Ауызша  және  жазбаша  түрде  мемлекеттік  тілде  ресми-іскери  құжаттамаларды  жасауға 

оқыту (өтініш, өмірбаян, мінездеме, қолхат т.б.). Пререквизиттер:  Орта  мектеп  көлеміндегі  қазақ  тілінен  лексикалық,  граматтикалық  минимумдары 

игеру жөніндегі базалық білімнің болуы Постреквизиттер:  Іс  қағаздарын  мемлекеттік  тілде  жүргізу  және  оның  әлеуметтік  қызметін 

кеңейту.Студенттерді  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  сауатты  жазып,  оның  түрлерін  білуге 

үйрету.Студенттердің мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазып, оның түрлерін ажырата  білуге  

құжаттарды толтырудың жалпы ережесін, оларға қойылатын талаптарды, олардың безендірілуін, жете 

меңгерту 

Мазмұны:          Қазақ  тілінің  мемлекеттік  тіл  ретінде  қызмет  етуінің  алғы  шарттарының  бірі  –оның 

қоғамдық  өмірдің  әр  алуан  саласында  қызмет  етуі  және  соған  орай  іс  қағаздарының  қазақша 

жүргізілуі. 

     Іс  қағаздары  қоғам  өмірінде  үлкен  қызмет  атқарады.Іс  қағаздарының  саяси,  тарихи,  құқықтық, 

экономикалық  маңызы  өте  зор.  Мемлекет,  республика,  қала,  кәсіпорын,  ұйым,  мекеме,  тарихын 

жазғанда  іс  қағаздары  ақпараттың  табылмас  қайнар  көзі  бола  алады.  Құжаттар  фактілерді, 

оқиғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады. 

     Іс қағаздары—басқару қызметіндегі негізгі бір сала. Ұйымдар мен мекемелердің, кәсіпорындардың 

қызмет етуі барысында шығарған түрлі шешімдері, басқару істері, атқарған қызметі іс қағаздарынан 

айқын  көрінеді.Сондықтан  халық  шаруашылығын  басқаруды  жетілдіру,  оны  ұйымдастыру  деңгейін 

көтеру онда құжаттармен жұмыс істеудің қаншалықты ғылыми негізделгеніне тікелей байланысты. Іс 

қағаздарын  жүргізу  –басқару  процесінің    ажырымас  бөлігінің  бірі  болып  табылады.  Мекемелер 

арасындағы  ақпарат  алмасу,  хат,  жеделхат,  телефонхат,  сияқты  құжаттар  арқылы  іске  асырылады. 

Үкіметтің басқару істері жарғы, қаулы, нұсқау, ереже, бұйрық сияқты құжаттар арқылы жүргізіледі. Іс 

қағаздарын  жүргізу—мекеме  жұмысының  нақты  құжаттармен,  деректермен  реттелген,  дәйектелген 

жүйесі. 


         

Цель: Обучение составлению официально-деловой документации на государственном языке в устной 

и письменной форме (заявление, автобиография, характеристика, расписка и т.д.). Пререквизиты:  Получение студентами теоритических знаний и практических навыков. Основноеми 

уровнями 

казахского 

языка 


традиционно 

признаются: 

Фонетических, 

лексических, 

словообразовательный морфологический, синтаксический. 

Постреквизиты:  Морфология  как  раздел  грамматики.Лексика    -  слова  как  оснавная    номинативная 

единица лексической форме и синтаксическом значении. Содержание:  После  изучения  данного  курса  студенты  казахского  отделения  овладеют  основами 

научной  речи.  Изучение  текста,  его  особенностей  и  коммуникативных  задач    даст  возможность 

правильно  формулировать  мысли,  фигурировать  средствами  общения.  Сосотавление  текста  по 

опорным  словам  поможет  в  овладении  терминологией  научного  стиля.  Морфология  научного  стиля  

73 


преследует  цель  не  только  усвоить  особенности  употребления  частей  речи  в  научном  тексте,  но  и 

некоторые  новые  их  признаки.  Синтаксические  средства  связи  также  необходимы  для  освоения 

научной речи и развития практических навыков их умелого употребления. 

EU 4201 


Б) Электрондық 

Үкімет 

 

Электронное 

правительство 

 

Мақсаты:  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  ендірген  жаңалығы  осы  курстың  негізі  болып 

табылды.  Пререквизиттер: Интернетте жұмыс істеу виртуалды үкіметпен байланыс жасау дағдыларына оқыту. 

Постреквизиттер:  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  ендірген  жаңалықтарын  сабақ  барысында 

талқылау, пікір білдіру. Мазмұны:  Тәуелсіз  мемлекетімізде  ана  тілінің  деңгейін  көтеру,  оның  қолдану  аясын  кеңейту-қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне жарқын жол ашпақ. Жалпы халықтық тіл негізгі қатыс 

құралы  ретінде  өмірдің  барлық  саласында  пайдаланылады.    Сондықтан  да  адамдарды  күнделікті 

тіршілігінде  жазба  тілдің  қалпына  түскен  бір  көрнекті  ретінде  іс  қағаздардың  немесе  ресми 

құжаттардың  маңызы  айрықша.  Өйткені,  әр  адамның  қоғамнан  өз  орнын  табуы,  өз  мүддесін  еркін 

қоғамның  өзге  мүшелерімен  жеке  адамдармен,  мекемелермен,  өндіріс  орындарымен  байланыстыра 

алуы негізінен осы іс қағаздарына байланысты. Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен 

қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, олардың тіршілігі үшін қажетті мәселелер мен мақсат-

мүдделерді шешуге көмектесетін қажеттілік материалдар. 

 

Цель: Новшество, введенное Правительством Республики Казахстан, явилось основой этого курса.  

Пререквизиты: Обучение навыкам работы в Интернете. 

Постреквизиты: Общения с виртуальным правительством. 

Содержание:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-

экономического,  исторического,  культурного  положения  в  Республике  Казахстан  в  годы 

независимости  История  политической  мысли  Казахстана.  Политика  в  системе  общественной жизни. 

Власть  как  политический  феномен:  понятие,  концепции,  структура.  Субъекты    политики. 

Политическая  система  общества.  Политические  режимы:  понятие,  типы.  Демократия  и  ее 

исторические  формы.  Государство  как  основной  институт  политической  системы.  Становление 

правового  государства  и  формирование  гражданского  общества.  Политические  партии  и 

общественные движения. Политическое сознание и политическая культура. Политическое развитие  и  

политическая модернизация. Политический процесс и политическая деятельность. Мировая политика 

и международные отношения. Внешная политика  РК, ее многовекторных характер.   

 

IMKK 4201 В) Интеллектуалды 

меншікті қорғау 

 

Охрана 

интеллектуальной 

собственности 

Мақсаты:  Курс  интеллектуалдық  меншіктің  реттелетін  азаматтық  құқығын  жеке  мүліктік  емес 

құқықтың бірі, ретінде қарайды.  Пререквизиттер:  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды  меншікті 

субъектілердің құқығы мен мүдделерін бұзғаны үшін жауапкершілікті жоғарылатады және күшейтеді. Постреквизиттер:  Студенттер  интеллектуалды  меншікті  тіркеу  және  оны  пайдалану  мәселелерін 

қарайды 


Мазмұны:  Курс  интеллектуалдық  меншіктің  реттелетін  азаматтық  құқығын  жеке  мүліктік  емес 

құқықтың  бірі,  ретінде  қарайды.  Интеллектуалды  меншікті  қорғау  туралы  заң  интеллектуалды 

меншікті субъектілердің құқығы мен мүдделерін бұзғаны үшін жауапкершілікті жоғарылатады және 


 

74 


күшейтеді.  Студенттер  интеллектуалды  меншікті  тіркеу  және  оны  пайдалану  мәселелерін  қарайды  

Ресми құжат немесе іс қағаздар дегеніміз-адамдар мен қоғамдық мекемелерді өзара байланыстырып, 

олардың  тіршілігі  үшін  қажетті  мәселелер  мен  мақсат-мүдделерді  шешуге  көмектесетін  қажеттілік 

материалдар. Іс қағаздарының қоғамдық барлық мүшелері үшін ортақ, қолдануға лайық қалыптасқан 

тілдік нормасы, өзіндік белгілері бар. Іс қағаздарының әрқайсысында нормалар мен белгілер әр түрлі 

болады      

Цель:  Курс  рассматривает  как  один  из  личных  неимущественных  прав  регулируемых  гражданским 

правом интеллектуальной собственность.  Пререквизиты:  Закон  об  охране  интеллектуальной  собственности  повышает  и  усиливает 

ответственность за нарушение прав и интересов субъектов интеллектуальной собственности. Постреквизиты: Студенты знакомятся проблемами  регистрации интеллектуальной собственности и 

их использования. Содержание: Общество, социальные институты и взаимодействия. Социальные группы и общности. 

Личность в  системе социального взаимодействия (социализация личности). Социальные неравенство 

и  социальная  мобильность.  Социальность  структура    и  социальная  стратификация.  Культура  как 

фактор  социальных  изменений.  Глобальные  проблемы  социальной    жизни  и  общечеловеческие 

ценности. Теории среднего уровня (социология личности, социология образования, социология и др.). 

Социальные конфликты и логика их разрешения. 

16 

 

ShT 2306 Шетел тілі 2-бөлім 

 

 

 

 

Иностранный язык 

2-часть 

 Мақсаты:  Шетел  тілдерін  меңгерудің  жалпы  еуропалық  хабардарлығы  бойынша  (2001  ж.)  шетел 

тілін оқып-білудің бастапқы және жетілген деңгейлерін игеру (А1, А2 және В1).  

Пререквизиттер: Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және 

лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. Постреквизиттер:  Фонетика:  әріп  және  әріп  тіркесін  оқу  мен  айтудың  негізгі  ережелері.  Тілдің 

орфоэпиялық нормалары. Мазмұны:  Сөйлеудің  интонациялық-ырғақтығы  бейнесі.  Орфографиялық:  тілдің  дыбыс-әріптік 

жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасамдық моделдер; базалық тілдің 3500 бірлік 

көлеміндегі лексикалық минимумы, сонымен қатар мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу 

саласы бойынша лексиканың дифференциациясы. Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық 

жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары. Сөйлеу қызметінің түрлері 

мен формалары.  

Оқу.  А  1.  Таныс  есімдерді,  сөздерді,  сондай-ақ  жай  сөйлемдерді  хабарландырудан,  каталогтан, 

плакаттардан  түсіну.  А  2.  Күнделікте  тұрмыста  қолданылатын  қарапайым  мәтіндер:  жарнамалар, 

проспектілер,  мәзірлер,  кестелерден  қысқа  және  жеңіл  мәтіндерді,  айтып  бере  алатын  нақты 

мәліметтерді таба білу. Өзіндік жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.  

В  1.  Жиі  кездесетін  сөздері  мен  конструкциялары  бар  күнделікті  және  кіші  кәсіптік  саладағы 

мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.  

Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі 

қолданыстағы мағынаны түсіну. 

А  2.  Адам  мен  оны  қоршаған  ортаға  қатысты  (мысалы,  отбасы,  сатып  алу,  жақын  араласатын  орта,  

75 


жұмыс)  жиі  пайдаланылатын  сөздер  мен  мағыналарды  түсіну.  Жалпы  сипаттығы  қысқа  анонс  пен 

жеңіл хабарларды түсіну.  

В  1.  Тұрмыстық  тақырыптағы  (жұмыс,  оқу,  демалыс  және  т.б.)  түсінікті  және  әдеби  нормаларды 

сақтап  құрастырылған  мағыналарды  түсіну.  Егер  сөйлеу  анық  және  баяу  болса,  радио  және 

телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың 

көпшілігін түсіну.  

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып 

беру. 


А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.  

В  1.  Күрделі  емес  сөйлемдерді  пайдалана,  отырып  өзінің  көзқарастарын  қысқаша  баяндау  және 

дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.  

Сұхбат.  А.  1  Егер  әнгімелесуші  сіздің  өтінішіңіз  бойынша  өз  сөздерін  ақырындап  қайталап  немесе 

өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға 

оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.  

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай 

және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.  

В  1.  Оқып  жүрген  тілге  қатысты  мемлекеттердің  біріне  сапар  шеккен  кезде  пайда  болуы  мүмкін 

қарапайым жағдайлардың көпшілігінде сөйлесе білу. Әр түрлі тақырыптағы сұхбаттарға дайындықсыз 

– ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).  

Хат.  А  1.  Қарапайым  сәлемдемелерді  жаза  (мысалы,  құттықтау),  бланкті  толтыра  және  қонақ    үйге 

тіркеле білу.  

А  2.  Қарапайым  қысқа  сәлемдемелер  мен  хабарламаларды,  сонымен  бірге  жеке  хаттарды  жаза  білу 

(мысалы, бір нәрсе  үшін алғыс білдіру). 

В  1.  Таныс  немесе  қызықтыратын  тақырыптарға  жеңіл  байланыстырылған  мәтінді,  сонымен  бірге 

толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.  

 

Цель: Овладение иностранными языками начального и продвинутого уровней по общеевропейскому 

стандарту изучения иностранных языков (А1, А2 и В1).  

Пререквизиты:  Овладение  фонетиками  и  лексико-грамматическими  минимумами  для  владения 

основными формами и видами говорения.  Постреквизиты:  Фонетика:  основные  правила  чтения  и  произнесения  букв  и  словосочетаний. 

Содержание:    Орфоэпические  нормы  языка.  Интонационный  вид  говорения.  Орфографический: 

буквенно 

звуковая система 

языка, 


основные 

правила 


орфографии. 

Лексической: 

словообразовательные  модели,  лексический  минимум  в  количестве  3500  единиц  базового  языка,  а 

также  термины  по  специальности,  дифференциация  лексики  по  сфере  использования. 

Грамматической:  наиболее  частотные  специфические  и  грамматические  явления  базового  языка. 

Формы и в виде говорения. Чтение: А1. Восприятие простых предложений, слов из каталогов, плакатов и объявлений. 

А2. Умение находить простые тексты, используемые в повседневном обиходе  рекламы, проспектов, 

меню,  легкие  тексты  из  таблиц,  тексты,  содержащие  точную  информацию  понимание  простой 

написанной информации.  

76 


В1.  Понимание  узко  профильных  текстов  и  повседневных  текстов  содержащих  часто  используемых 

слов и конструкций.  Аудирование А1: понимания знакомых и часто используемых слов имеющих отношение к человеку, 

его семье, окружающей среде. 

А2.  понимание  слов  и  значений  часть  используемых  слов,  имеющих  отношение  к  человеку  и 

окружающих среде (например, семья, покупки, работа) Понимание общего краткого анонса и легкой 

информации. 

В1. Понимание доступных текстов, составленных с сохранением литературных норм на бытовую тему 

(работа,  учеба,  отдых  и  т.д.).  понимание  большинства  программ,  касающихся  личного 

профессионального интереса, а также радио и телепрограмм, если речь ясна и медленна. Говорение, Монолог А1. Рассказать информацию месте проживания и знакомых с помощью легких 

предложений. 

А2. Умения рассказать о своей семье, жизни, учебе, работе и разных людях. 

В1.  Умение доказать  и кратко  изложить  свое  мнение  используя  не  тяжелые  предложения,  изложить 

содержание книг и фильмов с помощью собственного мнения. 

Диалог А1. Участие в диалоге в том случае, если собеседник по вашей просьбе медленно повторяет 

слова или повторно объясняет свое мнения. Умение задавать простые вопросы и отвечать на них по 

теме. 

А2. Умения говорить на повседневные теме на определенную тему, требующую обмен информацией. В1.  Умение  говорить  на  возможные  ситуации,  происходящие  во  время  визита  страны  изучаемого 

языка. Умение вступать в спонтанный диалог. Письмо: Умения написать простое письмо, заполнить бланк, заполнить регистрацию в гостинице. 

А2. Умения написать, краткое письмо, объявление, а также письмо, личного характера. 

В1. Умения написать текста на интересующую тему, а также личное письмо о  впечатлениях.  

17 


К(О) ТОА 

3301 


А) Қазақ (орыс) тілін 

оқыту әдістемесі 

 

 

Методики обучения 

каз. (русск) языка 

Мақсаты:  Оқу  пәні  және  ғылым  ретінде  курстың  сипаттамасы.  Фонетика,  сөзжасам,  грамматика 

элементтерін оқыту әдістемесі.  Пререквизиттер:  Фонетикалық  талдау  және  тілдегі  дыбыстарды  сипаттау,  грамматикалық  түсінік 

және тілдің грамматикалық құрылымы біліктерін қалыптастыру әдіс –тәсілдері.  Постреквизиттер: Қазақ (орыс) тілінен білім мен құзыреттілік нәтижесін тексеру мен бағалау. 

Мазмұны: Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілі сабақтарының құрылымы мен типі. Қазақ (орыс) тілінен 

сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

Цель: Особенности методики казахского (русского) языка как науки.  

Пререквизиты: Методика изучения фонетики.  

Постреквизиты: Методика изучения состава слова, словообразования.  

Содержание:    Мтеодика  изучения  частей  речи;  обучения  орфографии.  Методика  изучения 

синтаксиса, пунктуации. Методика развития речи; виды речевой деятельности, их значение в процессе 

общения. Современные технологии в методике обучения. 

 BMK(O)TOT

T 3301 


Б) Бастауыш 

мектепте қазақ 

Мақсаты:  Пәннің  объектісі,  пәні  және  курстың  міндеттері,  оның  басқа  ғылымдармен  байланысы. 

Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориялық негіздері.  


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет