Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет11/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   76

Цель:  Знать  психо-физиологисеские  и  дидактические  основы  процеса  формирования  графико  – 

 

65 


каллиграфического навыка письма у первоклассников. 

Пререквизиты:  Закономерностьи  формирования  навыка  письма  как  вида  речевой    деательностьи  и 

двигательного навыка Постреквизиты:  Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию.  

Содержание:  Знать психо-физиологисеские и дидактические основы процеса формирования графико 

– каллиграфического навыка письма у первоклассников. 

ВМSZhU 

3207 


а) Бастауыш 

мектепте сауатты  

жазуға үйрету 

 

Обучение грамоте в 

начальной школе 

Мақсаты:  Студенттерді  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларын  сауатты  жазуға  үйретудің  сөздік  және 

практикалық әдістерін үйлестіріп қолдана білуге үйрету.  Пререквизиттер: Көркем жазу мен сауатты жазуға үйретудің тарихымен таныстыру.   

Постреквизиттер:  Сауатты  жазуға  үйрету  әдістемесі  бойынша  студенттерді  ғылыми  зерттеу 

жұмысына дайындау.  Мазмұны:    Бірінші  сыныптағы  жазу  сабақтарының  дамытушылық  мүмкіндіктерін  ашу.  Болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерін жазу сабақтарын, қазақ тілі сабақтарындағы көркем жазу минуттарын 

жоспарлай  білуге  үйрету.  Студенттерде  жазуға  үйрету  әдістемесінің  білім,  білік,  дағды  жүйесін 

қалыптастыру. Студенттердің дұрыс, тез және байланысты жазуын қамтамасыз ету. Студенттерді кіші 

жастағы мектеп оқушыларын жазуға үйретудің сөздік және практикалық әдістерін үйлестіріп қолдана 

білуге үйрету. Көркем жазу мен жазуға үйретудің тарихымен таныстыру.  Жазуға үйрету әдістемесі 

бойынша студенттерді ғылыми зерттеу жұмысына дайындау.  

 

Цель:  Закономерностьи  формирования  навыка  письма  как  вида  речевой    деательностьи  и 

двигательного навыка. 

Пререквизиты:  Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию. 

Постреквизиты: Закономерностьи формирования навыка письма как вида речевой  деательностьи и 

двигательного навыка. Содержание:    Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию. 

ShKMMOTT3216 

А) Шағын комплекті 

мектепте математика 

оқыту теориясы мен 

технологиясы 

 

Теория и технология 

обучения математике 

в малокомплектной 

школе 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.   Есептерді 

шығаруға оқып-үйрету әдістемесінің жалпы мәселелері.  Пререквизиттер: Пропорционал шамалармен байланысты есептер. 

Постреквизиттер:  Пропорционал бөлуге берілген есептер.  

Мазмұны: Екі айырмасы бойынша белгісізді табуға арналған есептер. Қозғалысқа брілген  есептер. 

Санның бөлшегін табуға арналған есептер. Практикалық мазмұнды есептерді құрастыру жіне шығару. 

Есепті  арифметикалық  тәсілмен  шығару.  Есепті  алгебралық  тәсілмен  шығару.  Шығармашылық 

мазмұнды есептер. Қызықты есепт ер.  

Практикалық сабақ.  «Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбы негізінде сабақ  

66 


үзінділерін дайындау, өткізу және талдау. Пропорционал шамалармен байланысты есептермен жұмыс. 

Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен      байланысты  

есептерді  шешудің  арифметикалық  және  алгебралық  тәсілдері  мен  шығаруды  ұйымдастыру. 

Практикалық  мазмұнды  есептерді  құрастыру  және  шығару  тақырыптарын  оқыту  барысында  есепке 

берілген сабақ үлгілерін дайындау және өткізу. 

 

Цель: Объект, Предмет, цель курса, связь сдругими педметами. Общие проблемы методики обучению 

задач 

Пререквизиты: Задачи связанные с пропорционалными величинами.  

Постреквизиты: Задачи на пропорциональное деление.Задачи на определение неизвестного с двумя 

разностями. Содержание:    Задачи  по  движение.Задачи  на  определение  частного  числа.  Составление  задач 

практического  содержания  и  решение.Решение  задачи  арифметическим  способом.Решение  задачи 

алгебраическим методам. Задачи творческого содержания.Занимателбные задачи. 

Практические занятия: Организация, проведение и анализ отрывка занятии на тему «Арифметические 

действия  и  их  свойства».  Работа  с  задачами  пропорциональных  величин.Организация  решение  и 

методов  алгебрических,  арифметических  задач  с  целью  повышение  творческих,  логических  и 

позновательных  способностей  учащихся.Построение  задач  с  практичкским  содержанием  и 

решение.Подготовка и проведение занятии задач с практическим содержанием. 

ShKM 

МБ3216 


Б)Шағын комплекті 

мектепте  

математиканы басқа  

пәндермен 

байланысы 

 

Межпредметная связ 

математики в 

малокомплектной 

школе 

 

 

Мақсаты:  Курстың  объектісі,  пәні,  міндеттері,  әдіснамасы,  басқа  пәндермен  байланысы.    Қазіргі 

сабаққа қойылатьн талаптар. Математика сабақттарында оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру дың 

казіргі заманғы педагогикалык технологиялары.  

Пререквизиттер: Жаңа ұғым және  әрекет тәсілін оқытып-үйретуге дайындық кезеңінде; жаңа ұғым 

және әрекет тәсілімен 

 

таныстыру барысында; білім, білік, дағдыларды бекіту және оқыту нәтижелерін тексеру  кезінде  оқушылардың  оку  математикалық  іс-әрекетін  ұйымдастыру.  Постреквизиттер: 

Таңдамалы курстар. Бастауыш сыныптарда математиканы тереңдетіп оқыту мүмкіндіктері.  Мазмұны:  Математиканы  бастауыш  оқыту  туралы  ғылым.  Математиканы  оқытудың  әдістемесінің 

дамуындағы педагогикалық және психологиялық зерттеулердің ролі. Математиканы оқыту процесінің 

құбылыстарын  ғылыми-зерттеу  әдістері.  Озат  педагогикалық  тәжірибені  оқып-үйрену.  Зерттеу 

нәтижелсрін  тәжірибеге ендіру. Алыс және жақын шетелдсрдегі математиканы оқытудың әдістемелік 

жүйесінің әр түрлі модельдерін дайындау.  

Практикалық  сабақ.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың    теориясы  мен  тәжірибесін 

талдау.  Сабақта  оқушылардың  ойлау,  танымдық,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен   

байланысты  іс-әрекетті  ұйымдастыру.  «Алгебра  және  геометрия  элементтері»  тақырыптарын  оқыту 

барысында). Сабақ үзінділерін дайындау, өткізу және талдау.  

 

Цель:  Объект,  предмет,  цели  изучения  курса,  связь  с  другими  предметами.  Требования 

предъявляемые к современному уроку.  

Пререквизиты:  Применение  современных  образовательных  технологий  обучения  при  организации 

учебной деятельности учащихся на уроках математики.   

67 


Постреквизиты:  Организация  учебной  деятельности  учащихся  при  ознакомлении  с  новыми 

понятиями,  при  закреплении  их,  а  также  при  проверке  знаний,  умений  и  новыков    изученного 

материала.  

Содержание:  Курсы по выбору: «Углубленное изучение математики в начальной школе», «Наука о 

методике  обучения  математике  в  начальной  школе»,  «Роль  педагогических  и  психологических 

исследований  процесса  обучения  математике»,  «Изучение  передового  педагогического  опыта 

учителей». Внедрение научных исследований в практику преподавания. 

Практические  занятия:  Особенности  теоремы  и  практики  обучения  математике  в  начальной  школе. 

Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных  интересов  учащихся 

начальных классов  при  проведении  уроков  математики.  Подготовка  отдельных  моментов  урока  при 

изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

10 

ККТOG 3211 А)Қазіргі қазақ (орыс 

)тілі грамматикасы 

 

Грамматика 

современного 

казахского (русского) 

языка 

Мақсаты:  Грамматикалық  өзекті  мәселелерінің  бірі  –  фонетикалық,морфологиялық,синтастистик 

талдаулар жасауды терең меңгерту. Пререквизиттер:  Морфологияның  негізгі  барындарының  бірі  –  грамматикалық  ұғымдарының 

ерекшелігін түсіндіру. Постреквизиттер: Лексика грамматикалық ұстаным,сөздің құрылысы мен мағынасын бірлікте қарау 

негізін жүзеге асыру Мазмұны:  Сөз  таптарының  синтаксистик  қызметін  танытуда  олардың  бір-бірімен  тіркесу 

ерекшеліктеріне терең мән береді.  

 

Цель: Основноеми уровнями казахского языка традиционно признаются: Фонетических, лексических, 

словообразовательный морфологический, синтаксический. Пререквизиты:. Морфология как раздел грамматики 

Постреквизиты:  Лексика    -  слова  как  оснавная  номинативная  единица  лексической  форме  и 

синтаксическом значении. Содержание:    Основноеми  уровнями  казахского  языка  традиционно  признаются:  Фонетических, 

лексических, словообразовательный морфологический, синтаксический. 

11 


РК(О)Т 4210 

Б) Практикалық 

қазақ (орыс) тілі 

 

Практический 

казахский (руский) 

язык 

Мақсаты: Студенттердің теориялық білімдерін практикада іске асыру және тоериясымен ұмтастыра 

білу. 


Пререквизиттер:Практикалық  өзекті  мәселелерінің  бірі  –  фонетикалық,  морфологиялық, 

синтастистик талдаулар жасауды терең меңгерту. Постреквизиттер:  Морфологияның  негізгі  барындарының  бірі  –  грамматикалық  ұғымдарының 

ерекшелігін түсіндіру Мазмұны: Лексика грамматикалық ұстаным,сөздің құрылысы мен мағынасын бірлікте қарау негізін 

жүзеге  асыру.Сөз  таптарының  синтаксистик  қызметін  танытуда  олардың  бір-бірімен  тіркесу 

ерекшеліктеріне терең мән береді.  

 

Цель: Получение студентами теоритических знаний и практических навыков.  Пререквизиты: Основноеми уровнями казахского языка традиционно признаются: Постреквизиты: 

Фонетических, лексических, словообразовательный морфологический, синтаксический.  

68 


Содержание:    Морфология  как  раздел  грамматики.Лексика    -  слова  как  оснавная  номинативная 

единица лексической форме и синтаксическом значении. 

КТ(О)Р 4210 

В) Қазақ (орыс) 

тілінің практикумы 

 

Практикум 

казахского (русского) 

языка 

Мақсаты: Фонетика.Фонетика мен графикалық ерекшеліктерін оқыту. 

Пререквизиттер: Морфология. Сөз таптарының  методолоиясын оқыту. 

Постреквизиттер: Синтаксис – грамматиканың бір бөлігі. 

Мазмұны: Лексика. Сөз -  негізгі наминативтік единица. 

 

Цель: Фонетика. Задачи, содержание и особенности изучение вопросов фонетики и графики. Пререквизиты: Морфология. Методические основы изучение частей  речи. 

Постреквизиты: Синтаксис как раздел грамматики. 

Содержание:  Лексика. Слово основная номинативная единица. 

12 


МDMDА 

4203 


А) Математикадан  

дидактикалық 

материалдар 

дайындау әдістемесі 

 

 

 

 

 

 

Методика 

изготовления 

дидактических 

материалов по 

математики 

Мақсаты:  Математикадан  дидактикалық  материалдарды  қолданудың  педагогикалық  және 

психологиялық  негiздерi.  Бастауыш  мектептiң  оқу  процесiндегi  жаңа  технология  туралы  ұғым  және 

оның рөлi.  

Пререквизиттер:  

Математиканы оқытуда басшылыққа алынатын дидактикалық принциптер.  Постреквизиттер: Бастауыш сыныптарда дидактикалық материалдарды қолданудың ерекшеліктері.  

Мазмұны: Бастауыш сыныптарда  дидактикалық материалдарды қолданудың жолдары мен маңызы. 

Кеспе қағаздарды  пайдаланудың тиімді жолдары мен дайындау әдістемесі. Он көлеміндегі сандарды 

оқыту барысында дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесі. Жүз көлеміндегі сандарды оқыту 

барысында  дидактикалық  материалдарды  қолдану  әдістемесі.  Мың  көлеміндегі  сандарды  оқыту 

барысында  дидактикалық  материалдарды  қолдану  әдістемесі.    Көп  таңбалы  сандарды      оқыту 

барысында  дидактикалық  материалдарды  қолдану  әдістемесі.  Математика  сабағында  жаңа 

материалды  оқыту  әдісі  ретінде  дидактикалық  материалдарды  пайдалану  және  дайындау  әдістемесі. 

Бастауыш  сыныптарда  қолданылатын  дидактикалық  материалдарды  негiзгi  түрлерiне  сипаттама. 

Сандарға амалдар қолдану тақырыптарын оқытуда дидактикалық материалдарды пайдалану принципi. 

Дидактикалық  материалдардың  негізгі  түрлері  және  пайдалану  әдістемесі.  Бастауыш  сыныптарда 

ролді-сюжетті  ойындарға  қолданылатын  дидактикалық  материалдар  дайындау  әдістемесі.  Бастауыш 

сынып    математикасында  логикалық  ойлау  қабілетін  дамытуға  арналған  дидактикалық  материалдар 

дайындау жолдары.  

 

Цель:  Педагогические  и  психологические  основы  использования  дидактических  материалов  по 

математике.  

Пререквизиты:  Методика  использования  дидактических  материалов  в  обучении  цифрам. 

Постреквизиты: Принцип дидактики и его рольв процессе начального обучения.  

Содержание:    Методические  принципы,  принимаемые  во  внимание  в  обучении  математике. 

Особенности  использования  дидактических  материалов  в  начальном  обучении.    Пути  и  важность 

использования  визуальных  материалов  в  начальном  обучении.  Эффективные  пути  использования  и 

методика  приготовления карточек.   Методика  приготовления  дидактических  материалов  в  обучении  

69 


цифрам  до  десяти.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  в  обучении  цифрам  до  ста. 

Методика  приготовления  дидактических  материалов  в  обучении  цифрам  до  тысячи.  Методика 

приготовления  дидактических  материалов  в  обучении  многозначным  цифрам.  Использование 

дидактического  материала  как  метод  обучения  новому  материалу  на  уроке  математики  и  методика 

приготовления.    Использование  принципа  дидактики  в  обучении  применения  вычислительных 

методов  цифрам.  Основные  виды  дидактических  материалов  и  методика  приготовления  часто 

применяемых карточек и схем. Методика приготовления кроссвордов и ребусов на уроке математики. 

Методика приготовления дидактических материалов для ролевых-сюжетных игр в начальной школе. 

ВМMОК 4203 

Б)Бастау. мект 

.математиканы 

оқыту көрнекіліктер 

 

Обучение 

дидактическому 

материалу по 

математике в 

начальной школе 

Мақсаты:  Математикалық  ұғымдар  және  олардың  қалыптасу  процесі.  Анықталатын  және 

анықталмайтын ұғымдар.  Пререквизиттер: Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері.  

Постреквизиттер:  Математикалық  логика  тұжырымдардың  түрлері:  Кванторлар,  аксиомалар, 

пікірлер және пікірлік формалар, предикаттар, теоремалар.  Мазмұны: Тегі және түрлік айырмашылығы арқылы берілетін анықтамалардың құрылымы. Осындай 

анықтамалардың мысалдары пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдар: теріске шығару, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым 

және құрама пікірлерді ілу. 

Пікірлер  логикасының  заңдары:  конъюнкцияның  және    дизъюнкцияның  коммутативтігі, 

конъюнкцияның және дизъюнкцияның ассоциативтігі,  конъюнкцияның  және  дизъюнкцияға қатысты 

дистрибутивтігі,  дизъюнкцияның  конъюнкцияға  қатысты  дистрибутивтігі,  екі  рет  теріске  шығару 

заңы, қайшылық (үйлеспеушілік) заңы, де - Морган заңы.  

Сөйлемдер арасындағы келіп шығу және мәндес болу қатынастары. Қажетті және жеткілті шарттар. 

Теореманың  құрлысы.  Теореманы  дәлелдеудің  (тура  және  жанама)  тәсілдері.  Пайымдаулардың 

түрлері (дедуктивтік, индуктивтік және традутивтік) дұрыс және дұрыс емес пайымдаулар. 

Практикалық: «Логикалық операциялар», «Пікір және пікірлік формалар», «Кванторлар», «Предикат 

логикасының  формулалары».  Логикалық  операцияларды  және  оларға  қолданылатын  амалдарды, 

амалдардың қасиеттері мен заңдарын оқытып-үйрету. 

 

Цель: Основы математической математические понятия и способы их определения;  

Пререквизиты: структура определения математических понятий: кванторы, аксиомы, высказывания, 

высказывательные формы,  Постреквизиты:  предикаты,  теоремы,  отношения  следования  и  равносильности  между 

предложениями,  необходимые  и  достаточные  условия,  теорема  и  ее  структура,  способы 

доказательства теоремы, правильные и неправильные рассуждения. 

Содержание:    Практические  занятия:  «Логические  операции»,  «высказывания  и  высказывательные 

формы», «Кванторы», «Предикаты и операции над ними», «Способы доказательства теорем». 

 

ВМMОТК 


4203 

В) Бастау. 

мект.математиканы 

оқыту техн. құралдар 

 

Мақсаты:  Пәнге  сипаттама  және  курстың  міндеттері.  Мектепке  дейінгі  балалардың  математикалық 

қарапайым 

түсініктер 

қалыптастыру 

курсының 

теориялық 

негіздері. 

Пререквизиттер: 

Математикалық  түсініктерін  қалыптастыруда  амплификациялық  принцип,  тұлғаға  бағдарлы  тұғыр, 

дамыта оқытуды жүзеге асыру.  


 

70 


Пособие технологии 

математике в 

начальной школе 

 

 

 

 

Постреквизиттер:  Мектепке  дейінгі  балалардың  санау,  есептеу,  пішін,  заттың  көлемі,  кеңістіктегі 

орын және уақытты қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесі.  Мазмұны:  Шағын  жинақталған  балабақшада  қарапайым  математика  сабағын  ұйымдастыру 

әдістемесі.  Балаларды  оқытуда  үлгілеу,  ақпараттық  технология  және  басқа  қазіргі  әдістерді  қолдану 

әдістемесі.  Балалардың  математикалық  түсініктерін  қалыптастыруда  мектепке  дейінгі  ұйым  мен 

мектеп арасындағы сабақтастық.  

 

Цель: Предмет и задачи курса. Теоретические основы курса  

Пререквизиты:  Общие  вопросы  организации  и  методики  обучения  элементам  математики  в 

дошкольной организации.  Постреквизиты:  Реализация  личностно  –ориентированного  подхода,  развивающего  обучения  при 

формировании математических представлений.  Содержание:    Методические  системы  ознакомления  дошкольников  с  числом  и  вычислительной 

деятельностью,  формой,  величиной  предметов  и  их  измерением,  пространственными  и  временными 

отношениями.  Методика  организации  занятий  по  эелементарной  математике  в  малокомплектных 

дошкольных  организациях.  Исползование  моделирование,  информационных  технологий  и  других 

современных методов в обучении детей. Преемственность в работе дошкольной организации и школы 

по  формированию  у  детей  элементарных  математических  представлений.  Содержание  индикаторов 

компетентностного развития ребенка.  

13 


ВМK 

(О)TОDMDА 

4214 

А) Бастауыш 

мектепте қазақ 

тілінен оқытуда  

дидактикалық 

материалдар 

дайындау әдістемесі 

 

Методики 

изготовления 

дидактических 

материалов по 

казахскому 

(русскому) языку для 

нач.клас. 

Мақсаты: Қазақ тілінен дидактикалық материалдар дайындау әдістемесі пәнінің мақсаты мен міндеті.  

Пререквизиттер:  Қазақ  тілі  сабақтарында  оқыту  әдісі  ретінде  көрнекі  құралдарды  пайдалану 

жолдары.  Постреквизиттер: Көрнекіліктердің түрлері.  

Мазмұны: Әліппеге дейінгі дайындық кезеңде тіл дамытуға байланысты дидактикалық материалдар 

дайындау      әдістемесі.  «Мен  мектепке  барамын»  тақырыбында  мектеп-құрал  жабдықтары  суретін 

салу.  Әліппе  кезеңінде  тіл  дамытуға  байланысты  дидактикалық  материалдар  даярлау  әдістемесі.  

Әріптерді  таныстаруда  кеспе  арқылы  суретті  алфавит  жасау.        Дыбыстарды  үйретуге  байланысты 

көрнекілік  құралдар  дайындау  әдістемесі.  Сауат  ашуға  байланысты  презентация  жаса.  Буындарды 

меңгертуге  байланысты көрнекілік құралдар дайындау әдістемесі.  

 

Цель: Принцип наглядности особенно важное значение приобретает в начальных школе, вследствие 

превалирования  конкретно-  образного  мышления,  кратковременности  внимания  младших 

школьников. 

Пререквизиты:  Благодаря  наличию  различных  видов  наглядности  происходит    перенос  

деятелбности извене вовнутрь. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет