Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет1/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

 М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. АУЕЗОВА 

 

ТІРКЕУ КЕҢСЕСІ 

ОТДЕЛ-ОФИС РЕГИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

1 бөлім 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

ШЫМКЕНТ - 2012 

 

 Құрастырғандар:  авторлар  ұжымы:  А.А.    Болысбек  –  ТК  жетекшісі,  Ш.Б.  Тасыбаева  –  ОӘБ  Әдістемелік  бөлімінің  жетекшісі,  С.А.  Онгарбаева    -ТК 

 

Әкімшілендіру бөлімінің БЖД, факультет администраторлары: Ұ.Б. Арапбаева,    Ж.А. Нұрмағамбетова, А.А. Ешжанов, А.Б. Иманбаева, М.А. Жусупалиев,  

Ш.Е. Рсмаханбетова, Ә.Қ. Жүсіпбеков, Ғ.Қ. Нұрмаханова, Н.К. Сарыпбекова, Г.У. Бекманова, А.Е. Жақсыбаева, А.С. Кудайбергенова.  

 

Составители: коллектив авторов: Болысбек А.А. – рукововдитель ОР, Тасыбаева Ш.Б. – руководитель методического отдела УМУ,  Онгарбаева С.А. – СВУК 

 

отдела  администрирования  ОР,  администраторы  факультетов:  Арапбаева  У.Б.,  Нурмагамбетова  Ж.А.,  Ешжанов  А.А.,  Иманбаева  А.Б.,  Жусупалиев  М.А.,  

Рсмаханбетова Ш.Е., Жусипбеков А.К., Нурмаханова Г.К., Сарыпбекова Н.К., Бекманова Г.У., Жаксыбаева А.Е., Кудайбергенова А.С. 

 

Элективті пәндер каталогы  3   бөлімнен тұрады.   

Каталог элективных дисциплин состоит из  3  частей 

 

Элективті пәндер каталогы бұл таңдау компонеттерінің құрамына енген пәндердің тізімі болып табылады және ол студенттің оқу траекториясын икемді және   

жан  жақты  анықтауға  қажетті  жағдайлар  жасау  үшін  қажет.  Элективті  пәндер  каталогы  барлық  мамандықтар  үшін  жасалынған  және  барлық 

 

мамандандыруларды қамтиды. Элективті пәндер каталогында мамандықтардың пәндерінің бағдарламасының қысқаша мазмұны баяндалған. Пәндерге жазылу  

тәртібі келтірілген. 

 

Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой  перечень  дисциплин,  входящих  в  компонент  по  выбору,  для  создания  возможности  гибкого  и  

самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента. Каталог элективных дисциплин составлен для всех специальностей, учитывая 

 

все специализации. В КЭД дано краткое содержание программ дисциплин специальностей. Приведены правила записи на дисциплину.  

Пікір білдіруші:  К.С. Байболов – т.ғ.к., доцент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ ОІ және АТ жөніндегі профессор 

Рецензент: Байболов К.С. – к.т.н., доцент, проректор по УР и ИТ ЮКГУ им.М. Ауезова 

 

  

ТК мәжілісінде қаралып, талқыланған     (№          хаттама, «      »  ______  2012ж. ) 

Рассмотрено и обсуждено на заседании  ОР (протокол №         от «        »________ 2012г.) 

 

 М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесі тарапынан баспадан шығаруға ұсынылған (№      хаттама, __________ 2012 ж.) 

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им.М. Ауезова (протокол №        от ____________________ 2012 г.) 

 

 

 М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік  университеті, 2012 

Южно-Казахстанкий государственный университет им. М. Ауезова, 2012 

 

 

   МАЗМҰНЫ/ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Кіріспе.......................................................................................................................................................................................................6 

 

Введение....................................................................................................................................................................................................7    

1.

 Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде пәндерге жазылу тәртібі..........................................................................................8 

 

Правила записи на дисциплину при кредитной технологии обучения.........................................................................................9  

2.

 Глоссарий............................................................................................................................................................................................11 

 

Глоссарий............................................................................................................................................................................................13  

3.

 Университет құрамындағы факультеттер мен мамандықтар.........................................................................................................17 

 

Факультеты и специальности в составе университета....................................................................................................................17  

           4.   5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және  тәрбиелеу» мамандығы ..............................................................................................18

 

                       Специальность 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание» 

             

           5.    5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»мамандығы .....................................................................................53 

                  Специальность 5В010200 «Педагогика и методика начального обучения» 

 

           6.    5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы ..............................................................................................................82                   5В010300 – «Педагогика и психология»  

 

           7.    5В010400 –  «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы................................................................................................................101                  Специальность 050104 – «Начальная военная подготовка» 

 

  8.   5В010500 – «Дефектология» мамандығы.........................................................................................................................................126         Специальность 5В010500 – «Дефектология» 

 

9. 

5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы ..................................................................................................................................142  

                          Специальность: 5В010600 – «Музыкальное образование» 

 


 

          10.  5В010700 – «Бейнелеу өнері және сызу мамадығы».......................................................................................................................170                  Специальност ь 5В010700 –« Изобразительное искусство и черчение» 

 

          11.  5В010800 «Дене шынықтыру жэне спорт» мамандығы………………………………………………………………………..…191                    Специальность 5В010800 - «Физическая культура и спорта» 

            

         12.    5В010900 «Математика» мамандығы...............................................................................................................................................217 

                 Специальность 5В10900- «Математика» 

 

          13.  5В011000 (050110)- «Физика» мамандығы.......................................................................................................................................256                   Специальность 050110 – «Физика» 

 

          14.  5В011100 «Информатика» - мамандығы...........................................................................................................................................275                   Cпециальность – 5В011100  «Информатика» 

 

          15.  050112- «Химия»   мамандығы ..........................................................................................................................................................297                                                  Специальность 050112- «Химия» 

 

          16.  5В011300   – «Биология» мамандығы ...............................................................................................................................................315                 Специальность -5В011300  «Биология» 

     


           17.   5В011400 – «Тарих»  мамандығы.....................................................................................................................................................335 

                   Специальность 5В011400 – «История» 

 

            18.   «5В011500-Құқық және экономика негіздері» мамандығы...........................................................................................................381                     Специальность  5В011500 – «Основы права и экономики» 

 

            19.   050116 – География  мамандығы .....................................................................................................................................................389                     Специальность 050116 – География 

 

            20. 5В05011700  « Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы .......................................................................................................................397                    Специальность – 5В05011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»  

 

           21.  5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы ..............................................................................................................................423                   Специальность  5В011800 «Русский язык и литература»   

 

          22.   5В011900 – «Шет тілі:екі шет тілі» мамандығы................................................................................................................................430                    Специальность 5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных языка» 

 

           23.  5В01200- «Қәсіптік оқыту» мамандығы...............................................................................................................................................457 

                 Специальность 5В01200- «Профессиональное обучение»   

 

            

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

    КІРІСПЕ  

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында  атап  өтілгеніндей,  ұлттың  білімділік  

деңгейін көтеру мақсаты оның бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы ретінде қарастырылып отыр. Сондықтан да, бұл құжатта заманауи 

талаптар мен әлемдік стандарттарға сәйкес келетін білім берудің ұлттық жүйесін жасаудың басты мәселесі қойылып отыр. 

ХХ1-ғасырдың басты міндеті, миллиондаған, миллиарттаған адамдардың ұмтылысы өмір сүру сапасын арттыруға, соның ішінде, жеке 

азаматтың өсу-өркендеу шарттарын анықтайтын, білімнің сапасын арттыруға бағытталған.Сол үшін де, білім беру мен ғылым жүйесін қайта 

құру мен жетілдіру мәселесі жахандану кезіндегі көптеген проблемаларды шешудің шешуші факторы болып табылады. 

Білім беру әлемдегі көптеген мемлекеттердің негізгі басымдықтарының қатарына еніп отыр.Олардың көпшілігі бүгінгі таңда жахандық 

бәсекелестік  жағдайларындағы  талаптарға  жауап  беретін  жоғары  білім  беру  жүйесін  жасақтау  жолындағы  күрделі  өзгерістерге  кірісіп  те 

кеттті.  Бұл  жағдайда  басты  мақсат  болып  есептелетін  –  ЖОО  мен  мамандарды  дайындау  бағдарламаларының  бейімделу  потенциалын 

арттыруға  –  академиялық  және  ұйымдық  құрылымдарды  қайта  құру,  инфрақұрылымдарды  ,  білім  беру  әдістері  мен  технология-ларын  

жаңарту, педагогикалық үрдісті жетілдіру және оқытушылар құрамының сапасын жақсарту арқылы қол жеткізу жрспарланып отыр. 

Экономика  мен  азаматтық  институттардың  дамуындағы  артта  қалу  қаупі  әсіресе,  үздіксіз  білім  берудің  тиімді  үлгісі  жасалынбаған 

мемлекеттер  үшін  аса  маңызды  екендігі  белгілі.  Жоғарғы  деңгейлі  білімге,  сервистік-технологиялық  бағыттағы  экономикаға  негізделген 

ашық, азаматтық қоғам құру жолын мақсат етіп алған біздің мемлекетіміз, ең алдымен білім беру жүйесін жетілдіруге көп көңіл бөлуі тиіс.  

Қазақстан Республикасы тарапынан Лиссабон Конвенциясына қол қою, оны Қазақстан Республикасы Парламентінің ратификациялауы, 

Қазақстан Республикасы Президентінің тиісті Қаулысы біздің мемлекетімізді  автоматы түрде «Европейская конвенция об эквивалентности 

дипломов,  ведущих  к  доступу  в  университеты  (1953  ж.)»,  «Европейская  конвенция  об  академическом  признании  университетских 

квалификаций  (1959  г.)»,  «Европейская  конвенция  об  общей  эквивалентности  периодов  университетского  образования  (1990  г.)»  сияқты 

көптеген халықаралық жобалардың, бағдарламалардың және келісімдердің толық мүшесі екендігін көрсетеді.    

1999 жылы Болонье қаласында 29 мемлекеттің өкілдері біртұтас  білім беру кеңістігін құру процесінде өздерінің қатынасатындықтары 

туралы  Декларацияға  қлдарын  қойды.  Сол  Декларацияға  сәйкес  Европада  жоғары  білім  берудің  бірыңғай  құрылымы  жасалуы,  барлық 

еуропалық  менмлекеттердегі  курстарды  академиялық  және кәсіптік тануға  мүмкіндік  беретін,  ғылыми  дәрежелердің  сәйкестендіру  жүйесі 

қабылдануы  тиіс.  Бүгінгі  таңда  Болон  Декларациясына  40-тан  астам  мемлекеттер  қосылып  отыр.  Болон  Декларациясына  қол  қойып  оған 

қосылып отырған мемлекеттер жоғары білім берудің екі сатылы жүйесіне өтуі тиіс. Бірінші деңгейдің оқу мерзімі 3-4 жыл. Ол аяқталғаннан 

соң бітірушіге, белгілі бір салаларда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін, бакалавр дәрежесі беріледі. Екінші деңгейдің бағдарламаларын оқып-

үйрену барысында магистр  (1-2 жыл) немесе  доктор (3-4 жыл) дәрежесін алуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан  Республикасындағы  білім  беру  жүйесін  дамытудың  2015  жылға  дейінгі  мерзімге  арналған  Концепциясы  бүкіл  білім  беру 

жүйесін қайта жаңғырту процесінің негізгі құжаттарының бірі болып табылады және осы заманғы басым бағыттарды ескереді. Қазақстанның 

білім  беру  жүйесінің    еуразиялық  мәдениет  пен  еуразиялық  ынтымақтастық  жағдайында  қалыптастырылып  отырғандығы  Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында аса анық түрде атап өтілген. 

Білім берудің кредиттік жүйесін енгізу Қазақстан Республикасының білім беру саласының деңгейлерін, сатыларын және академиялық 

дәрежелерін нақты әрі әділ салыстыруға мүмкіндік береді және оларды ашық,  танитын және есепке алынатын ете алады. Ал бұл өз кезегінде 

әлемдік білім беру кеңістігіне енудің негізгі шарттарының бірі болып есептеледі.   

 ВВЕДЕНИЕ  

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу Казахстана первоочередной задачей выдвигается повышение 

уровня  образованности  как  фактора  конкурентоспособности    нации.  Поэтому  закономерно,  что  в  данном  документе  ставится  важная 

проблема создания национальной системы образования, соответствующей современным требованиям и мировым стандартам. 

 Главной  задачей  ХХ1  века,  своего  рода  осью  стремлений  миллионов  и  миллиардов  людей,  будет,  несомненно,  улучшение  качества 

жизни,  в  том  числе  качества  образования,  определяющего  условия  развития  личности.  Именно  поэтому  реформирование  и 

совершенствование  системы  образования  и  науки  являются  определяющим  фактором  решения  большинства  проблем  в  условиях 

глобализации.  

Образование вошло в число основных государственных приоритетов многих стран мира. Большинство из них сегодня приступили к 

радикальным изменениям, стремясь создать гибкую мобильную систему высшего образования, отвечающую новым требованиям в условиях 

глобальной  конкуренции.  При  этом  главную  цель    -  повышение  адаптационного  потенциала  вузов  и  программ  подготовки  –  планируется 

достичь  через  реформу  академической  и  организационной  структуры,  обновление  инфраструктуры,  методов  и  технологии  обучения, 

совершенствование педагогического процесса, улучшение качества преподавательского состава. 

Общеизвестно,  что  риск  отставания  в  развитии  экономики  и  гражданских  институтов  наиболее  существенен  для  тех  стран,  где  не 

создана эффективно действующая модель непрерывного образования. Ясно что, поставив перед собой цель создать открытое гражданское 

общество,  основанное  на  знаниях,  экономику  с  сервисно-технологической  направленностью,  наша  страна  прежде  всего  должна  активно 

заниматься совершенствованием образовательной системы. 

Подписание  Казахстаном  Лиссабонской  Конвенции,  ратификация  ее  Парламентом  Республики  Казахстан,  соответствующий  Указ 

Президента  Республики  автоматически  делают  нашу  страну  участницей  целого  ряда  международных  проектов,  программ  и  соглашений, 

таких, как «Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты (1953г.)», «Европейская конвенция об 

академическом  признании  универ-ситетских  квалификаций  (1959г.)»,  «Европейская  конвенция  об  общей  эквивалентности  периодов 

университетского образования (1990 г.)» и др. 

В  1999г.  в  Болонье  29  стран  подписали  Декларацию  (сопровождаемую  перечнем  конкретных  действий)  о  своем  участии  в  процессе 

создания  единого  образовательного  пространства,  согласно  которой  в  Европе  доложна  быть  построена  единая  структура  высшего 

образования,  принята  система  сопоставимых  степеней,  способствующая  облегчению  академического  и  профессионального  признания 

курсов, во всех европейских странах. Сегодня к Болонскому процессу присоединились более 40 стран. 

Все страны, подписавшие Болонскую декларацию, обязаны перейти на двухуровневую систему высшего образования. Первый уровень 

обучения  длится  3-4  года.  По  его  окончании  выпускнику  присваивается  степень  бакалавра,  предоставляющая  возможность  работать  в 

определенной области. Прохождение программ  второго уровня позволяет получить степень магистра (1-2 года) и  доктора (3-4 года).   

Важнейшей составляющей общеевропейской системы образования являются кредиты. Для каждой учебной дисциплины, в зависимости 

от объема работы , ее значимости с точки зрения освоения будущей профессии, определяется кредитный «бал», оценка. В случае успешного 

освоения  каждой  дисциплины  студент  «набирает»  в  свою  копилку  знаний  заранее  установленное  число  кредитов,  общая  сумма  которых 

позволяют ему получить соответствующую степень – бакалавра или магистра. 

Концепция развития системы образования в Республике Казахстан  до 2015 года как основополагающий методологический документ 

процесса  модернизации  всей  системы  образования  принимает  во  внимание  доминирующие  современные  тенденции.  Образовательная 


 

система Казахстана  «формируется в лоне евразийской культуры и евразийского сотрудничества», которая была очень символично выражена Президентом Республики Казахстан  Н.Назарбаевым в Послании народу Казахстана. 

 

1

 

КРЕДИТТІК  ОҚУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ  БАРЫСЫНДА  ПӘНДЕРГЕ  ЖАЗЫЛУ  ТӘРТІБІ  

 

Элективті  пәндердің  каталогы  оқытудың  кредиттік  технологиясы  барысында  мамандықтың  оқу-әдістемелік  кешені  элементтерінің 

міндетті бөлімдерінің бірі  болып табылады және ол ЖОО-ның әдістемелік кеңесі тарапынан бекітіледі. 

Мамандықтардың  элективті  пәндерінің  каталогы  оқу  жоспарларының  таңдау  бөлімінің  құрамына  енетін  пәндердің  тізімі  болып 

табылады және ол студенттің оқу траекториясын анықтауға қажетті жан-жақты жағдайлар жасау мақсатында жасалады. 

Элективті  пәндердің  каталогы  университеттің  барлық  мамандықтары  үшін  жасалады  және  ол  мамандықтардың  барлық 

мамандандыруларын,  дайындау  бағыттары  мен  білім  берудің  барлық  түрлерін  қамтиды.  Элективті  пәндердің  каталогында  мамандықтың 

пәндерінің бағдарламаларының қысқаша мазмұны беріледі. 

Студенттер элективті пәндердің каталогын мамандықтардың эдвайзерлері мен факультет администраторларының көмегімен, жеке оқу 

жоспарын жасау барысында, өздерінің жеке мүмкіндіктері мен қабілеттерін, өсу мүмкіндіктерін, қоғам мен өндірістің  қажеттіліктерін есере 

отырып пайдаланады. Студенттің жеке оқу жоспарындағы белгіленген пәндерді оқып-үйренудің бейімділігі мен икемділігі пререквизиттер 

мен постреквизиттер көмегімен түзету арқылы, қамтамасыз етіледі. 

          Элективті пәндердің каталогында барлық оқу циклдары (ЖББ, БП және КП) , олардың кодтау туралы бірыңғай тәртібін сақтай отырып, 

көрсетіледі. 

 

Студенттің жеке оқу жоспары әрбір білім алушының оқу траекториясын анықтайды. Студенттің жеке оқу жоспары студенттердің оқу пәндеріне,  Тіркеушілер  кеңсесінде  белгіленген  тәртіп  негізінде,  алдын-ала  жазылуы  нәтижесінде  оқудың  барлық  кезеңіне 

қалыптастырылады және әрбір оқу жылы үшін, студент тарапынан эдвайзердің көмегімен түзетіліп отырады. 

  

Студенттің жеке оқу жоспары декан тарапынан бекітіледі және ол үш дана етіп жасалады: бір данасы деканатта, оқытушылардың оқу жұмысының көлемін анықтау мен студенттер тарапынан оқу жоспарының орындалуына бақылау жасауды қамтамасыз ету үшін сақталады, 

екіншісі – Тіркеу кеңсесінде, қорытынды бақылау мен аттестацияны ұйымдастыру үшін, ал үшіншісі – студентке беріледі. 

 

Студенттер оқу пәндерін таңдау мен пәндерге жазылуды Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20-сәурінднгі  № 152 бұйрығымен бекітілген, Кредиттік оқыту жүйесі Ережелеріне сәйкес жүргізеді.  

 

  Студенттердің пәндерге жазылу процесін Тіркеу кеңсесі, деканаттар мен эдвайзерлерді қатыстыра отырып жүргізеді. Студенттер  өздерінің  жеке  оқу  жоспарларын  қалыптастыру  барысында  жылына  кем  дегенде,  міндетті  компонент  пәндерін  қоса 

есептегенде және оқытудың оқу жоспарында қарастырылған, тиісті логикалық траекториясын сақтай отырып, 30 кредит жинауы керек 

           Факультеттер  мен  кафедралар  ағымдавғы  оқу  жылының  15  наурызына  дейін  мамандықтардың,  маманданулардың  және  пәндердің 

презентациясын, факультет деканының бекіткен кестесіне сәйкес, ұйымдастыруы қажет.     

Жалпы пәндерге жазылу барысы 2 кезеңнен  тұрады. 1-кезеңде студенттер эдвайзерлер көмегімен келесі  оқу жылында оқытылатын 

пәндердің  тізімін  жасайды.  2-кезеңде,  сабақ  кестесі  бекітілгеннен  соң,  өздерінің  жеке  оқу  жоспарларына,  өздерінің  бос  уақыттары  мен 

оқытушыларға байланысты, тиісті түзетулер енгізеді.  

         1 курс студенттері өздерінің жеке оқу жоспарларын ағымдағы жылдың  31 тамызына дейін құрастырады. Әдетте, 1-курс студенттерінің 

оқу жоспарларына тек қана міндетті пәндер топтамасы ғана енгізіледі.  

Оқу жылының барысында оқу жоспарларына өзгерістер енгізуге болмайды.  

Студенттер келесі оқу жылына арналған жеке оқу жоспарларын арнайы кесте бойынша, 15-25 наурыз аралығында жасақтайды. Студенттердің  оқу  жылына  арналған  пәндерге  жазылуын  ұйымдастыру  жауапкершілігі  эдвайзерлерге  жүктеледі.  Эдвайзерлер  факультет 

администраторы алдында, пәндерге жазылу барысы туралы есеп береді. 

Өткен  оқу  жылына  академиялық  қарыздары  бар  студенттер  емтихан  сессиясы  аяқталғаннан  соң,  1-шілдеге  дейін,  өздерінің  оқу 

жоспарларына түзетулер енгізеді. 

Әрбір пән бойынша студенттердің топтардағы ең аз саны белгіленеді, ал оқытушылар үшін – академиялық ағындағы немесе топтағы 

студенттердің ең көп саны белгіленеді.  

        Ағымдағы жылдың 10-маусымына дейін белгілі бір пәнге белгіленген саннан аз студенттер жазылса, онда пән ашылмайды және ол пән 

кафедраның оқу жүктемесіне енгізілмейді. Бұл туралы Тіркеу кеңсесі тиісті хабарламаны факультет жанындағы  жарнама тақтасына және/ 

немесе университеттің білім беру порталына / сайтына /  іледі. 

Студенттер  жекелеген  пәндерді  басқа  оқу  орындарында  оқи  алады,  ол  пәндер  тізімі  университеттің  ғылыми  кеңесінің  шешімімен 

белгіленеді. 

Студенттерді пәндерге жазу процесі келесі кезеңдерден тұрады: 

 

мамандықтардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларымен таныстыру,   

таңдау пәндерінің, кафедралар тарапынан өткізілетін  таныстырылымына қатысу;  

эдвайзерлермен кездесу және жеке оқу жоспарын, таңдау пәндерін талқылау;  

тіркеу кеңсесі тарапынан берілетін, тіркеу өтініштерін толтыру;  

таңдалған пәннен бас тарту тәртібімен танысу;  

пәндерге тіркеуге келісім беруді растау. 1 курс студенттерін таңдау пәндеріне тіркеу процедурасы студенттерге кредиттік технологияның принциптерін, кадрларды дайындау 

жүйесін  түсіндіруден,  университетпен  танысудан  және  пәндерге  жазылудан  тұрады.  Пәндерге    тіркеуге  берілетін  рұқсат  алдыңғы 

семестрдегі міндетті пәндерді оқып бітірген студенттерге беріледі. Соңғы курстардың студенттеріне пәндерге тіркелуге, тек қана алдыңғы 

семестрлердегі  пәндерді  нәтижелі  түрде  өтіп,  тиісті  кредиттерді  жинаған  және    университет  тарапынан  белгіленген  өту  деңгейінің  балы 

(GPA) барларына рұқсат беріледі.  

 Өзінің  білім  алу  траекториясын  жоспарлау  барысында  студенттер  басқа  академиялық  топтар  мен  ағындардағы,  мамандықтардағы 

студенттермен бірге қосымша 1-2 пәндерді немесе басқа оқу орнындағы 1-2 пәндерді ақылы түрде оқуға деген өтініштерін бере алады. Бұл 

ретте  студенттер  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  ректорының  атына  өтініш  жазып,  оған  басқа  оқу  орнынының  ОҚМУ  студентін  пәндерге 

қосымша  жазуға  келісімін  берген  анықтамасын  қоса  тігеді.  Анықтамаға  таңдалған  оқу  орнының  ректоры  тарапынан  қол  қойылып  мөр 

басылады.  Курс  аяқталғаннан  кейін  студент  өз  факультетынде  оқыған  оқу  орнының  мөрі  басылған,  сабақтың  бағасы  мен  кредиттер  саны 

көрсетілген емтихан нәтижесі бар  емтихан тізбесін өткізеді. 

 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет