Тіркеу № «417» 19№11. 2009жжүктеу 109.73 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі109.73 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  

КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

 

КЕЛІСІЛДІ                                                                   БЕКІТЕМІН Директордың ОӚЖ                                               Колледж директоры 

орынбасары                                                                 _________Л.В.Волкова 

_________Б.М.Казкенова                                                            

«___»____________20___ж                                           «  ____ »      ______20__ ж 

 

                                                                     Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 Пән Дүниежүзі тарихы 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде 

жасалынған 

Тіркеу № «417» 19№11. 2009ж. 

Мамандық 0103000  «Дене тәрбиесі және спорт»  

№________ «____»______________20___ж. оқу жоспарына сәйкес 

 

 

 Оқу уақытының бӛлінуі 

 

Курс  Барлық сағаттар 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тәжірибелік 

сабақтар 

Курстық 


жоба 

Бақылау 


жұмыстар

ы 

Емтихан 1-

сем 


2-

сем 


1-сем  2-сем  1-сем  2-сем 

1-

сем 2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


1-

сем 


2-

сем 


57 


57 

 

  

 

  

 

жоқ  

жоқ 


 

 

  

 

 Оқу –жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

 Оқу жылы 

Топтар 


                   2014-2015 

                          1ФК-1к 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Мазмұны 

 

1. 

Түсіндірме жазба 

2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.

 

Пәннің тақырыптық жоспары 3.2.

 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1.

 

Түсіндірме жазба 

 

Осы жұмыс оку  бағдарлама типтік оқу бағдарлама  негізде әзірленген 

Мақсаты – жалпы адамзаттық кұндылықтарды, гуманизм мен демократия идеяларын 

білім  алушы  бойына  сіңіру  және  қоғамның  дамуына,  әсіресе  тәуелсіз  ҚР-ның  белсенді 

араласатын азамат болуына ықпал ету. Жұмыс оқу бағдарламасы  мынандай міндеттерді 

алдына кояды: 

-білім  алушылардың  мамандық  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  әлеуметтік-саяси 

тарихты  кең  кӛлемде  қамтуға  бағыт  алу,  оның  ішінде  әлеуметтік  топтар  мен 

қозгалыстардан, тарихи кайраткерлердін портретін жасауға ұмтылу, XX ғасырдағы дүние 

жүзілік прогреске әсер еткен ірі тарихи оқиғаларға токталу; -білім алушыларды бұрынғы 

және  қазіргі  коғамдық  құбылыстарды  және  тарихын,  кӛп  жақтылығы  мен  кайшылықты 

болатынын диалектикалык тұрғыдан түсіне білуге үйрету; 

Жұмыс    оқу  бағдарлама  «Дүниежүзі  тарихы»  пәні  бойынша1ФК-1к  тобында 

теориялық -1 семестрде-51 сағат.Жұмыс оқу бағдарламаға сәйкес бакылау жұмыстары мен 

сынақтар    қарастырылмаған.  Білім  санасын  тексеру  нәтижесі  «Дүниежүзі  тарихы»  пәні 

қорытындымен аяқталады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт  және  білім  бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге 

ие болулары керек: 

-

 

Базалық: БҚ 

Қазақстан Республикасы 

Конституциясын,  адамның  адамға, 

қоғамға және  айнала  қоршаған ортаға 

деген  қарым-қатынасын  реттейтін 

құқықтық және этикалық нормаларды 

білуін қолдануға  

БҚ  2  Ойлау  мәдениетіне  ие  болу, 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік  тілі-қазақ  тілін,  ресми 

қолдану тілі- орыс тілін меңгеруге 

БҚ3 


Кәсіби 

лексиканы 

сауатты 

пайдалануға,  ӛзінің  кәсіби  қызметінде 

шет тілі білімін қолдануға 

БҚ 


Қоғамда 


болып 

жатқан 


процесстер  мен  құбылыстар  туралы 

тұтастай түсінігі болуға,  кәсіби  міндетін 

атқару 

кезінде 


пайда 

болатын 


міндеттерді шешу үшін қажетті деңгейде 

оларды танып білу әдістерін меңгеруге 

БҚ5  Қазіргі  замаңғы  білім  берушілік 

технологияны  пайдплпна  отырып  тжаңа 

білімді  игеруге  және  ғылыми  негізде 

ӛзінің еңбегін ұйымдастыруға 

БҚ  6  Салауатты  ӛмір  салты  туралы 

түсінігі 

болуға 

дене 


шынықтыру 

жағынан  жетілдіре  білу  мен  дағдысын 

меңгеруге 

Пәнді 


оқу 

нәтижесінде 

білім 

алушылар:  

Біледі:XX  ғ.  бастап  осы  күнге  дейін 

дүниежүзі тарихы; 

-

 колонизмен 

босатылған, 

индустриалды 

дамыған 


мемлекеттердегі 

социалдық 

және  политикалық  процестердін 

оңды және теріс жақтары; 

-

 

бүгінгі күнгі 

глобальдық 

мәселелер 

Меңгерді: 

-Еуропа,  Америка,  Азия,  Африка 

елдерінің 

дүниежүзі 

тарихының 

дамуында 

негізгі 


тарихи, 

экономикалық,саяси,  әлеуметтік  және 

мәдени процестер

-XX ғ. процестердін байланысы 

документалдық деректерді, 

құралдарды 

пайдалану, 

хронологиямен 

жұмыс 

істеу, 


қорытындылап анализ жасау 

Дағдыланды: 

-

 

ӛткен оқиғаларды 

қорытындылап  жаңа  ғасырдағы 

адамзаттың болашағын болжау; 

-

  хронологиямен, 

терминологиямен  дүниежүзінің 

саяси картасымен жұмыс істеуге 

дағдыланды 

-

 

Қазіргі замаңдағы 

тарихи 


проблемаларды  зерттеу  ретінде 

ғылыми  танымалы  әдебиетпен 

жұмыс істеу 

Құзыретті: 

-

 

нормативтік  құқықтық  актілерді жүйелеу,құқықтық  нормаларды 

іске  асыру  және  оған  түсінік 

беру. 

 

  

 

 

 

 

3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.

 

Тақырыптық жоспар 

 

№ 

Модуль мен тақырып 

атауы 

Сағат саны 

Жоспарланған 

деңгей 

Жоғары 

деңгей 

Орта буын 

маманы 

 

 

 

 

Бөлім №1XX ғ. Бірінші жартысындағы әлем 

38 сағат 

 

 1   Тақырып №1 XIXғ. 

аяғы- XXғ. басындағы 

Еуропа,Азия және 

Америка елдері 

 

 2   Тақырып№ №1.2 

Бірінші дүниежүзілік 

соғыс (1914-1918 жж)  

  

3  Тақырып №1.3 Бірінші 

дүниежүзілік соғыстың 

басталу себептері, 

барысы, қатысушы 

мемлекеттердің 

мақсаттары. Шлиффен 

жоспары. 

 

 4  Тақырып№ 1.4  Бірінші 

дүниежүзілік соғыстың 

аяқталуы және 

қорытындылары. Компьен 

келісімі. 

  

5  Тақырып №1.5 Версаль-

Вашингтон жүйесі 

  

6  Тақырып№1.6 Бірінші 

дүниежүзілік соғыстан 

кейінгі Еуропа мен 

Америка 

  

7   Тақырып № 1.7  XX 

ғ.басындағы Ресей 

империясы 

 

 8  Тақырып 1.8 XIX ғ. 30-

шы жж Еуропа және АҚШ 

елдері   

9  Тақырып №1.9 Әлемдік 

экономикалық дағдарыс 

1929-1933 жж 

 

 10  Тақырып№ 1.10 Екі 

дүниежүзілік соғыс 

аралығындағы Шығыс 

елдері 


 

 11  Тақырып№ 1.11 Латын 

Америка елдері 

 

 12  Тақырып 1.12 Екі 

дүниежүзілік соғыс 

 

 кезеңіндегі халықаралық 

қатынастар 

13  Тақырып № 1.13 Екі 

дүниежүзілік соғыс 

аралығындағы 

ғылым,әдебиет,ӛнер, театр 

 

 14  Тақырып №1.14 XX ғ. 

Бірінші жартысындағы 

мәдениеттін дамуы 

  

15  Тақырып № 1.15 Екінші 

дүниежүзілік соғыс (1939-

1945 жж) 

 

 16  Тақырып 1.16 Екінші 

дүниежүзілік соғыстың 

басталуы. Польшаны 

оккупацияландыру. 

 

 17   Тақырып №1.17  

Ұлы Отан соғысы (1941-

1945 жж) Фашистік 

Германияның КСРО-ға 

басып кіруі 

  

18  Тақырып№ 1.18 Екінші 

дүниежүзілік соғыстағы 

түбірлі ӛзгеріс. 

Антифашистік 

коалицияның құрылуы. 

 

 19  Тақырып №1.19 Екінші 

дүниежүзілік соғыстың 

аяқталуы және 

қорытындылары. 

 

  

Бөлім №2 XXғ. Екінші 

жартысындағы 

XXIғ.басындағы әлем 

20 сағат 

 

 20  Тақырып №2.1 Соғыстан 

кейінгі бейбітшілік 

реттеу. Соғыстың 

зардаптары. 

 

 21  Тақырып №2.2 «Қырғи 

қабақ соғысының » 

басталуы 

  

22  Тақырып №2.3 1945-

2012 жж Ұлыбритания 

  

23  Тақырып №2.4 Еуропа 

және Солтүстік Америка 

елдерінің экономикалық 

және саяси дамуындағы 

ерекшеліктер 

 

 24  Тақырып№ 2.5 1960-

1980 жж КСРО 

 

 25   Тақырып №2.6  1945-

2012 жж АҚШ. АҚШ-тың 

 

 Батыс әлемінің жетекші 

мемлекетіне айналуы. 

26  Тақырып №2.7 Қазіргі 

замаңдағы Африка елдері 

 

 27  Тақырып №2.8 1945-

2012 жж Франция. Саяси 

жүйелер, лидерлер 

  

28  Тақырып №2.9 КСРО-

дағы қайта құру. Негізгі 

тенденциялар, процесстер, 

проблемалар 

  

29  Тақырып № 2.10 КСРО- 

ның құлдырауы. ТМД-

ның құрылуы  

  

Пән бойынша барлығы 

58 

 

  

3.2.

 

Пәннің негізгі мазмұны 

Бөлім №1XX ғ. бірінші жартысындағы әлем 

Тақырып№ 1.1  XIXғ. аяғы- XXғ. басындағы Еуропа,Азия және Америка елдері 

  Тақырып№ №1.2 Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918 жж). Соғыстың басталу 

себептері, барысы, қатысушы мемлекеттердің мақсаттары. Шлиффен жоспары.  Тақырып №1.3 Бірінші дүниежүзілік соыстың басталу себептері, барысы, 

қатысушы мемлекеттердің мақсаттары. Шлиффен жоспары.1914-1917 жж. соғыс 

қимылдары.Соғысқа қатысқан елдердегі әлеуметтік, саяси дағдарыс.  

Тақырып№ 1.4  Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы және қорытындылары. 

Компьен келісімі. Тақырып №1.5 Версаль-Вашингтон жүйесі 

Тақырып№1.6 Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Еуропа мен Америка 

елдерінің экономикалық жағдайлары. Тақырып № 1.7  XX ғ.басындағы Ресей империясы 

Тақырып 1.8 XIX ғ. 30-шы жж Еуропа және АҚШ елдері 

Тақырып №1.9 Әлемдік экономикалық дағдарыс 1929-1933 жж. Оның әлем 

елдеріне әсері. Тақырып№ 1.10 Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы Шығыс елдері 

Тақырып№ 1.11 Латын Америка елдерінің   әлеуметтік, саяси, экономикалық 

жағдайлары. Тақырып 1.12 Екі дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі халықаралық қатынастар 

ӛзгерістері. Тақырып № 1.13 Екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы ғылым,әдебиет,ӛнер, 

театр жағдайлары. Тақырып №1.14 XX ғ. бірінші жартысындағы мәдениеттін дамуы 

Тақырып № 1.15 Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж) басталуы, барысы, 

жоспарлары. Тақырып 1.16 Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы. Польшаны 

оккупацияландыру. Тақырып №1.17 

Ұлы Отан соғысы (1941-1945 жж) Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі. 

Тылды қайта құру, ӛңдіріс орындарын кӛшіру. Москва түбіндегі шайқас. 

Сталинград пен Кавказдағы қорғаныстар. Тақырып№ 1.18 Екінші дүниежүзілік соғыстағы түбірлі ӛзгеріс. Антифашистік 

коалицияның құрылуы. Қарсыласу қозғалысы. Шығыс майданындағы Кеңес 

әскерлерінің шабуылы. Ялта, Тегеран конференциялары. 


Тақырып №1.19 Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы және қорытындылары. 

БҰҰ-ның құрылуы. Германияның тізе бүгуі. Потсдам конференциясы. Соғыстан 

кейінгі Сталиндік модернизм. Әміршіл-әкімшіл жүйенің қоғам дамуына тигізген 

кері әсері. Халықтарды күштеп қоныс аударту. Елдегі моральдік-психологиялық 

жағдай.  

Бөлім №2 XXғ. Екінші жартысындағы XXIғ.басындағы әлем 

Тақырып №2.1 Соғыстан кейінгі бейбітшілік реттеу. Соғыстың зардаптары. 

Соғыстан кейінгі бейбітшілік реттеу. Тақырып №2.2 «Қырғи қабақ соғысының » басталуы, оның басқа елдерге әкелген 

әсері. Тақырып №2.3 1945-2012 жж Ұлыбритания.Екінші дүниежүзілік соғыстың саяси 

және экономикалық қорытындылары. Демократиялық жетістіктері. Тақырып №2.4 Еуропа және Солтүстік Америка елдерінің экономикалық және 

саяси дамуындағы ерекшеліктер Тақырып№ 2.5 1960-1980 жж КСРО 

Тақырып №2.6  1945-2012 жж АҚШ. АҚШ-тың Батыс әлемінің жетекші 

мемлекетіне айналуы. Саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдайлары. Тақырып №2.7 Қазіргі замаңдағы Африка елдері ( Египет, Алжир, Тунис, Ливия, 

Марокко, ЮАР, Ангола, Мозамбик) Тақырып №2.8 1945-2012 жж Франция. Саяси жүйелер, лидерлер.50-70жж,және 

80-90 жж елдің экономикалық және саяси дамуы. Тақырып №2.9 КСРО-дағы қайта құру. Негізгі тенденциялар, процесстер, 

проблемалар. Тақырып № 2.10 КСРО- ның құлдырауы. ТМД-ның құрылуы  

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

Дүниежүзі тарихы қорытындымен аяқталады. 

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

1.Дүниежүзі тарихы пәніне арналған кітаптар 

2. Аудио және видео материалдар  

3. Методикалақ ұсыныстар 

                      4.   Электрондық оқу құралдары 

                      5.  Электрондық әдістемелік жүйе 

                      6.  Әдістемелік кӛмекші құралдары (кестелер, сызбалар) 

                       7. Әр түрлі деңгейге арналган тест тапсырмалары  Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Г.Д. Сүпірбаева. XX ғ. дүние жүзі. Алматы: Кітап, 2005 

2.

 К. Кожахметулы, М. Ғубайдулина, М. Дәкенов, Ә. Шүпеков. Дүние жүзі тарихы. 

Алматы: Мектеп, 2006 

3.

 

A.M. Родригес, М.В, Пономарева. Новейшая история стран Европы и Америки XX век 1945 - 2000 гг. - М.: Владос, 2004 

4.

 A.M. Родригес. Новейшая история Зарубежных стран XX век. - М.: Владос, 2001 

5.

 A.M. Родригес. Новейшая история стран Азии и Африки XX век 1900. - 1945 гг. - М.: 

Владос, 2004 

6.

 

Л.В. Васильев. История Востока. - М.: Высшая школа, 2005 7.

 

П.С. Самыгин. История (для средне - профессионального образования). Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 

8.

 В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. История для колледжей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 

9.

 JI.A. Данилов. Краткий исторический словарь. - М.: Проспект, 2009 Ю.О.С.  

10.


 

Сороко-Цюпа, В.П.Смирнов, А.И. Строганов. Мир в XX веке. 11 класс. - М.: Дрофа, 

2004 

11.


 

Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Всемирная история. - М.: Юнити,1997 12.

 

Г.К. Кокебаева, Ж.Н. Салпынов. Новейшая история 1914-1945 гг. Алматы: Жазушы, 2004 

13.


 

P.P. Каирбекова, Г.К. Кокебаева. Всемирная история в новое и новейшее время для 

учащихся средних учебных заведений. — Алматы: Университет Туран, 1997 

14.


 

С. Ф. Мажитов, Шүпеков.Ш «Дүниежүзі тарихы» 2006 г. Алматы 

15.

 

А.А.Данилов. Л.Г.Косулина   «История России. ХХ век»  1995 г. Москва 16.

 

В.П.Дмитриенко «История Отечества. ХХ век » 1997 г. Москва 17.

 

Ж.А.Кредер «Новейшая история. ХХвек» 1995 г. Москва  Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Валерио Линтнер. Италия. История страны. - М.: ӘКСМО, 2007 

2.

 Кристофер Дәниел. Англия. История страны. - М.: ӘКСМО, 2008 

3.

 Ә.А.Иванян. История США. - М.: Дрофа, 2007 

4.

 В.А.Шестоков. Новейшая история России. - М.: Астрель, 2007       

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Құрастырушылар: 1.Аманжолова А.Д.                               

 

  

 

Оқу-жұмыс бағдарламасы Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің _______________ экономикалық-құқықтық  және гуманитарлық   бӛлімінің   

отырысында қаралды және құпталды. 

 

 

20___жылғы «___»___________№_____хаттамасы экономикалық-құқықтық  және гуманитарлық   бӛлімнің  

меңгерушісі  _____________________ Садық  Ж.Т. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал