Тілді шығарған да, қолданатын да халықжүктеу 2.7 Kb.

бет16/16
Дата08.09.2017
өлшемі2.7 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ЯФЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ (грек. Jfpheth –көне еврей Ефет – 
Нұқ пайғамбардың баласы) – ХХ ғ. 20-30 жж. тіл білмі мәселелері 
жөнінде Н.Я.Маррдың көзқарастары. Бұл тіл білімінде «Тіл туралы 
жаңа ілім» деп те аталады. Өзінің ғылыми қызметін Марр армян-
грузин  филологиясын  зерттеуге  арнаған  еді.  Картвел  тілдерінің 
басқа  тілдермен  туыстығын  анықтау  үшін  бірқатар  болжамдар 
жасайды. Бірақ олар ғылыми лингвистиканың деректеріне қайшы 
келеді,  сондықтан  Марр  жаңа  ілім  (теория)  жасауға  талпынады. 
Марр  үндіеуропа  тілдерінің  туыстығын  жоққа  шығарады.  1925 
ж.  ол  өзі  жасаған  жүйені  тарихи  материализм  жағдайларымен 
ұштастыра қарастырды.Тіл жүйесі ол бастан таптық құбылыс деп 
танылды. Маррдың пікірі бойынша адамзаттың ең алғашқы тілі – 
жест  (қимыл)  тілі  болған,  оны  кейін  төрт  элементтен  тұратын  – 
SAL, BER, YON, ROS – дыбыстық тіл ауыстырды-мыс. 

165
 СӨЗІКТЕР ТІЗІМІ
1.  Аберкромби  Н.,  Хилл  С.,  Тернер  Б.С.  Социолингвистический 
словарь. – Казань, 1997.
2. Абилова Б.А. Словарь лингвометодических терминов. – Алматы, 1997.
3.  Аманжолов  А.С.  Қазақша-орысша  лингвистикалық  терминдер.  –
Алматы, 1999.
4. Ахманова О.с. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1969.
5. Ахметов З., Шанбаев Т. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. – Алматы, 1998.
6. Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-
блатного жаргона. - Одинцова, 1992.
7. Беликов В.И., Головко Е.В. Контактные языки на русской основе. 
Общее  сведения  //  контактологический  энциклопедический  словарь  – 
справочник. Вып. 1. Северный регион. – Москва, 1994.
8. Бердихина В.П., Глазман М.А. Словарь-справочник лингвистических 
терминов  для  студентов-филологов  национальных  групп  педвузов.  –
Алматы, 1998.
9.  Василова  Н.В.,  Виноградов  В.А.,  Шахнарович  А.М.  Краткий 
словарь лингвистических терминов. – Москва, 1995.
10.  Вахек  И.  Лингвистический  словарь  пражской  школы  /  пер. 
И.А.Мельчука и В.З. Саниникова. Под.ред. А.А.Реформатского. – Москва, 
1964.
11. Вильсе О. Словарь лексикологических терминов. – Потсдам, 1987.
12. Государственные языки в Российской Федерации: Энциклопеди-
ческий словарь-справочник / Под.ред. В.П.Нерозака. – Москва, 1995.
13.  Жирков  Л.И.  Лингвистический  словарь.  Предисловие  акад. 
И.И.Мещанинова. – Москва, 1946.
14. Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. – 
Москва, 2001.
15.  Қазақ  тілі:  Энциклопедия.  –  Алматы:  Қазақстан  Республикасы 
Білім,  мәдениет  және  денсаулық  сақтау  министрлігі.  Қазақстан  даму 
даму институты. 1998.
16.  Кенесбаев  И.,  Жанузаков  Т.  Русско-казахский  словарь  лингвис-
тических терминов. – Алматы, 1966.
17.  Красная  книга  языков  народов  России:  Энциклопедический 
словарь-справочник / Под ред. В.П.Нерознака. – Москва, 1994.
18. Краткий словарь по социологии. Сост. П.Д.Повленок. – Москва, 2000.
19. Лингвистический энциклопедический солварь. Гл.ред. В.Н.Ярцева. 
– Москва, 1990.

166
20.  Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. Пер. Н.Д.Андреева. 
Под. ред. А.А.Реформатского. – Москва, 1960.
21.  Назарян  А.Г.  Французско-русский  учебный  словарь  лингвис-
тической терминологии. – Москва, 1989.
22.  Письменные  языки  мира.  Языки  Россиской  Федерации.  Социо-
лингвистическая энциклопедия. Книга 1. – Москва, 2000.
23.  Поливанов  Е.Д.  Толковый  терминологический  словарь  по  лин-
гвистике (1935–1937) // Е.Д.Поливанов. Труды по восточному и общему 
языкознанию. –Москва, 1991.
24.  Потапов  В.В.  Краткий  лингвистичесий  справочник.  Языки  и 
письменность. – Москва, 1997.
25.  Рожанский  Ф.И.  Сленг  хиппи:  Материалы  к  словарю.  –  Спб.  –
Париж, 1992.
26.  Розенталь  Д.Э.,  Теленкова  М.А.  Словарь-справочник  лингвис-
тических терминов. – Москва, 1985.
27.  Романова О.И. Англо-русский словарь по лингвистика и семиотике. 
– Москва, 1996.
28. Русский язык. Энциклопедия. Гл.ред. Ю.Н. Караулов. – Москва, 1997.
Русско-английский терминологический словарь-индекс // Н.Хомский. 
аспекты теории синткасиса. – Москва, 1972.
29.  Салқынбай  А.,  Абақан  Е.  Лингвистикалық  түсіндірме  сөздік.  – 
Алматы: Сөздік-словарь, 1989.
30.  Словарь  по  языкознанию.  Тіл  білімі  сөздігі.  Под.  Ред. 
Э.Д.Сулейменовой. – Алматы, 1998.
31.  Сулейменова  Э.Д.,  Шаймерденова  Н.Ж.  Словарь  социолин-
гвистических терминов. – Алматы: Қазақ университеті, 2002.
32. Терминологиялық жинақ. Терминологический сборник. – Алматы: 
Сөздік-Словарь, 2002.
33. Хэмп Э.П. Словарь американской лингвистической терминологии/ 
Пер. Выч. В. Иванова. Под. Ред. И предисловие В.А.Звегинцева. – Москва, 
1964.
34. Шаяхметова А.К. Методы лингвистикии. Словарь-справочник. –
Алматы. 2000.
35. Шор Р.О. Краткий словарь лингвистическихтерминов // Р.О. Шор. 
Язык и общество. – Москва, 1926.
36. Энциклопедический словарь юного филолога. – Москва, 1984.
37. Языки Россиской Федерации и стран нового зарубежья: статус и 
функции. – Москва, 2000.
 

 
Аман Маделханұлы Абасилов
ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКА СӨЗДІГІ
Редакторы А.Әбілов
Корректоры А.Абасилова
Компьютерде беттеген Б.Абасилов
Теруге 23.06.2009 жылы беріліп,
басуға 26.06.2009 жылы жіберілді.
Қағазы офсеттік. Шартты баспа табағы 9.0
Таралымы: 200 дана
«Мирас» баспаханасында басылып шықты.
Қызылорда қаласы. Абай даңғылы, 48.
 Тел: 23-52-31

Басуға 15.04.2016 ж. қол қойылды. Пішімі 60х84/16
Офсеттік басылым, қағазы офсеттік. Әріп түрі Times New Roman.
Көлемі 10,5 шартты баспа табақ. Таралымы 1000 дана.
Тапсырыс №


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал