Тіл – тірегіміз бұл, әрине, еліміздегі халықтар достығын ту еткен Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысына берілген баға екені даусыз. Кеше Астанада ассамблеяның XV сессиясы өттіжүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
#209
1   2   3   4   5   6

Халықаралық 

эксперттер 

кеңестерін ұсынды

Жуырда еліміздің Үкімет бас-

шысы Кәрім Мәсімов Халық-

аралық валюта қоры мен Әлемдік 

банк тің салалық сарапшылары-

ның делегациясы мен Әлемдік 

банктің Орта Азия аймағындағы 

экс-директоры Денис де Теемен 

кездескен болатын.

Әлемдік  экономика  мен  Қазақстан 

эко но микасының  дамуының  ұрымтал 

тұстары мен стратегиялық перспективасын 

қарас тыр ған  кездесуде  сарапшылар  Қа­

зақ  стан ның 2020 жылға дейінгі мерзімге 

ар налған  әлеуметтік­экономикалық  да­

муы ның  стра  тегиялық  жоспарында  ел 

эко номи ка сын дағдарыстан кейін қалпына 

келтіру,  оны  диверсификациялаудағы 

мақ сат тар дың дұрыс қойылып отырғанын 

атап  өтті.  Ха лықаралық  сарапшылардың 

ба ғамын ша, Стратегия ұзақ мерзімді мем­

лекеттік жос парлаудың дәйекті негізі болып, 

мак ро экономикалық 

тұрақтылық 

пен 

эконо ми каны  әртараптандырудың  ара  сын­дағы те пе­теңдікті қамтамасыз ете алады. 

Эксперттер  постдағдарыстық  кезеңге 

арналған 

макроэкономикалық 

және 

моне тар лық  саясатты  құру  мәселесі бойынша өз кеңестерін ұсынды.

ЭКОНОМиКА ЖАңАЛыҚТАРыСатып алулар 

халықаралық 

ережелермен өтеді

Кеше Астанада көлік және 

коммуникация вице-министрі 

Дулат Көтербеков «Батыс Еуропа – 

Батыс Қытай» жобасы бойынша 

өткізілетін тендерлік процедура-

лар ды өткізу мәселесіне арналған 

бас пасөз конференциясын өткізді.

«Халықаралық қаржылық институттар­

дың займдарын беру шарттарының басты­

сы – сатып алу процедураларының бәрін 

Ха лықаралық  конкурстық  сауда  (ХКС) 

ере желеріне сәйкес өткізу. ХКС шарттары 

бо йынша жобаны іске асыруға барлық ел­

дер дің компаниялары тең шартта қатысуға 

мүд делі. Айрықша жобалардың қатарында 

Азия  даму  банкі  және  ислам  даму  банкі 

қар жыландыратын  жобалар  бар,  өйткені 

олар ға  банк  мүшелері  болып  табылатын 

ел дер дің компаниялары ғана қатыса ала­

ды.  Құрылыс  жұмыстары  бойынша  кон­

курс тық процедуралары екі кезеңде өткі­

зіледі:  квалификациялау  алдындағы  ірік­

теу және тендерлік ұсыныстарды бағалау. 

Бас ты  факторлар  қатарында  квалифика­

ция лау алдындағы құжатты әзірлеу кезінде 

отан дық құрылыс компаниялары мен өнді­

рушілердің  қатысу  мүмкіндігін  ескер генін 

атап өтуге болады», – деді вице­министр.

Жамбыл облысындағы «Батыс Еуропа 

–  Батыс  Қытай»  халықаралық  транзиттік 

дәліз  құрамындағы  үш  жол  учаскесінде 

құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған 

тендерде  18  компания  (8  отандық  және 

10  халықаралық)  алдын  ала  квалифика­

ция лаудан өтті.

Анықтама: «Батыс Еуропа – Батыс Қы­

тай»  халықаралық  транзиттік  дәліздің 

ұзақ тығы  8445  шақырымды  құрайды, 

оның 2787 шақырымы Қазақстан аумағы 

ар қылы  өтеді.  Жолдың  2452  шақыры­

мын да қайта салу жұмыстары жүргізіледі, 

жо баның жалпы құны 825,2 млрд теңгені 

құрай ды.  Дәлізді  қайта  салу  жобасы  үш 

көз ден қаржыландырылады: республика­

лық  бюджет,  жекеменшік  капитал  қара­

жаты (концессиялық негізде) және халық­

ара лық қаржы институттарының займ қа­

ра жаттары.  Олардың  қатарында  Еуро па­

лық қайта құру және даму банкі, Азиялық 

даму банкі, Халықаралық қайта құру және 

да му банкі және ислам даму банкі бар.

Халықаралық 

сертификаттар 

тапсырылды

Салық комитеті тоғыз 

айдың қорытындыларын 

жариялады

Қазақстан мен Үндістан 

кәсіпкерлері бас қосты

Германия экономикалық 

әріптестікті нығайтпақ

Moody International сапаны 

басқару орталығында 

дайындықтан өткен қазақстандық 

10 компания Каспий шельфін 

игеруге арналған жобаларға 

қатысуға мүмкіндік беретін 

халықаралық сапа 

сертификаттарын алды. 

Сертификаттарды  тапсыру  «Аджип 

ККО» компаниясының Атыраудағы аймақ­

тық офисінде өтті. Компанияларға Сапаны 

басқару 

жүйесі 


менеджменті 

(ISO 


9001/2000 стандарты), Экологиялық ме­

недж мент жүйесі (ISO 14001), Денсаулық 

сақтау және еңбек қауіпсіздігін сақтау ме­

нед жмент  жүйесі  (OHSAS  18001)  және 

Азық­түліктің  қауіпсіздігін  басқару  жүйесі 

(ISO 22000) сертификаттары тапсырыл ды.Аталған мерзімде мемлекеттік 

бюджет кірісіне 1 триллион 162,5 

миллиард теңге алынып, кіріс 

бойынша жоспар 108,6 пайызға 

орындалды. Жергілікті бюджет-

тер  ге 573,2 миллиард теңге түсті. 

Көлік салығы бойынша жоспар 

105 пайызға орындалған.

Салықшылардың  жұмыс  көрсеткіште­

рінің жақсаруы бірнеше факторларға не­

гіз делген: бақылау­экономикалық жұмыс­

тар дың жетілдірілуі, жалған кәсіпкерлікпен 

күресті күшейту, салынған айыптарды жи­

науды ықтияттау және өз қатарындағы сы­

байлас жемқорлықпен күрес тәрізді шара­

лар  олардың  жұмыстарының  табыс ты­

лығының кепілі.

Жыл соңына дейін салықшыларды бір­

қа тар жұмыстар қосыны күтіп тұр. Олар дың 

қатарында: жоспарда нақтылан ған мақсатты 

көрсеткіштердің  орындалуы,  ҚҚС  төлеуші­

лер ді жыл соңына дейін қайта тіркеуден өт­

кізу,  электронды  қызметтер  аясын  ұлғайту, 

Тә уекелді  бағалау  жүйесі  негізінде  тексеру 

жос парын  құру,  Кедендік  одақ  аясындағы 

салық  салу  мәселелеріне  байланысты  ха­

лық аралық  құжаттарды  әзірлеу  тәрізді 

жұмыстар бар.

Қазақстанның сауда-өнеркәсіп 

палатасы осы уақытқа дейін ела-

ра лық 16 іскерлік кеңестерін құр-

ған еді. Ал 1994 жылы құрылған 

Қазақ стан –Үндістан іскерлік 

кеңесі – солардың алғашқысы. 

Еліміздің  Сауда­өнеркәсіп  палатасы 

мен Үндістанның сауда­өнеркәсіп федера­

ция сы  ұйымдастырған  Алматыдағы  бас­

қо суға  Үндістан  тарапынан  15­ке  жуық 

инжи ниринг,  электр  энергиясын  жеткізу, 

логистика, ІТ­технологиялар, ұялы байла­

ныс,  ауыл  шаруашылығын  қайта  өңдеу, 

ор ганикалық және органикалық емес хи­

мия,  мұнайхимиясы,  фармацевтика, 

тыңайт қыш,  құрылыс  материалдары, 

киім­кешек,  көлік  дөңгелектерін  өңдеу 

мен қалпына келтіру материалдары, жоға­

ры  сапалы  үнді  шайын  экспорттау  сала­

ларындағы  компаниялардың  өкілдері 

қаты сып жатыр. Қазақстан тарапынан 40­

қа жуық компанияның өкілдері тартылды.

Үндістан мен Қазақстанның арасында­

ғы сауда айналымы 2008 жылы 368 мил­

лион  долларды  құрады.  Әйтсе  де,  екі 

жақтың өкілдері де атап өткендей, бұл екі 

ел экономикасының мүмкіндіктерінен әл­

де   қай да төмен. Басты мақсаты – ынтымақ­

тас ты қтың жаңа жолдарын ашу, орта және 

ша ғын  бизнестің,  өндірушілер,  импор­

терлар мен дистрибьюторлардың тәжі ри­

бе алмасуы болып отырған жиын осындай 

олқылықтардың  орнын  толтырмақшы. 

Осы  өзара  кездесулерден  кейін  тараптар 

келіссөздер  жүргізіп,  тиімді  бизнестік 

серік тестік қатынас орнатады деп жос пар­

ланып отыр.Тілеуқабыл АНДАС

Майндағы Франкфурт қала-

сындағы Қазақстанның Бас кон сул-

дығының хабарлауынша, Бер линде 

Рейнланд-Пфальц феде ралды 

аймағының өкілдері ГФР Пре-

зиденті Хорст Келлермен кез де сіп, 

Қазақстанмен арадағы екі жақ ты 

экономикалық қатынас тар ды 

нығайту мәселелерін тал қыла ды.

Бас  консулдық  пен  аталған  аймақтың 

экономика  министрлігі  бірлесіп  құрған 

«Қа зақстан»  жұмысшы  тобы  екі  ел  ара­

сындағы ынтымақтастықты арттыруда үл­

кен рөл атқарып отыр. Қазақстанның Гер­

ма ниядағы жылының аясында мұнда бір­

та лай шаралар жүзеге асуда. «Қа зақстан» 

мейрамы,  еліміздің  экономика  күндері, 

экономикалық  мәселелерге  арналған 

екіжақты отырыстар, Қазақстан делегация­

сы ның  сапарларын  ұйымдастыру,  ауыл 

шар уашылығы мен медицина саласындағы 

ма мандардың  тәжірибеден  өтуі,  елімізде 

кәсі би және техникалық оқыту орталық та­

рын ұйымдастыру тәрізді игілікті шаралар 

өтуде.  Қазақстаннан  көшіп  келген  неміс­

тер дің кәсіби деңгейі жоғары, екі елде де 

кәсіпкерлік жүргізудің ережелерімен жақ­

сы таныс екендігін ескере отырып, мұндай 

ерек ше  адами  потенциалды  іске  қосу  екі 

жақтың мүддесіне лайық екендігі де баса 

ай тылды. 

Осындай жоғары форматта өтіп отыр­

ған кездесу мемлекеттер арасындағы қа­

рым­қатынастардың табысты жалғаса бе­

ре тіндігінің кепілі.

Гүлнар АХМЕТОВА

Айгүл СОЛОВьЕВА, ҚР Мәжіліс депутаты:

Біз қазір Ресеймен арадағы келіссөздерді сауатты түрде жүргізуге 

тиіспіз. Өйткені ең әуелі өз мүддемізді қорғауымыз керек қой. Әйтпесе, 

ертеңгі күні қайтадан Ресейдің көлеңкесіне айналып кету қаупі бар. Ол үшін 

бизнеспен әбден ақылдасып алған жөн. Жалпы, екі елдің құрылымы бірдей 

болғанымен, деңгей жағынан да, мазмұны жағынан да салыстыруға 

келмейді. Біз тек Ресеймен емес, барлық елдермен сауда-саттық 

жүргізуіміз керек. Кеден кодексі жағынан да, Кеден туралы заң жағынан да 

біз алда келеміз. Бұл құжаттарды халықаралық стандартқа сай деуге де 

болады. Ал Ресейде тыйым салу көп, өйткені олардың заңы тыйым салуға 

негізделген. Ал біз либералдандыру жолымен жүріп келеміз. Бұл – біздің 

жеңісіміз. Сондықтан Ресейдің жетегінде кетсек, төрт-бес жылдан бері 

ДСҰ-ға енуге қатысты қол жеткізген елімізге тиімді ұстанымдарымыздан 

айырылып қалуымыз мүмкін.

А

бай ОМАРОВ (колла

ж)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№189 (189) 27.10.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kzҚуаныш ӘБІЛДАҚЫЗЫ

мәселе


түйткіл

қоғам


құқық пен 

құрық


Орынбасарын 

өлтірген 

бастық ұсталды

қылмыстық  істің  материалдары  бойын  ша, 

2003  жылдың  3  ақпанында  темірхан  мұхам­

бедияров  өзінің  үш  қыз меткерімен  бірлесіп, 

компанияның  вице­президенті  Болат  сафинді 

ұрлап, авто көлікке отырғызып, Алматыда Добро­

любов  көшесіндегі  банк  объектілерінің  біріне 

апарып,  қорқытып,  зорлық­зомбылық  көр­

сеткен.  Одан  қолындағы  «Алаш»  пен  «Алаш­

Банк»  акцияларын  мұхам бе дияровтың  иелігіне 

беру  туралы  құ жат тарға  қол  қоюын  талап  еткен. 

Ақыры  мақсаттарына  қол  жеткізе  алмаған 

қылмыскерлер  тұтқынды  тұншықтырып  өлтіріп, 

оның  денесін  Алматы  –  Жаркент  автожолының 

156­шақырымына апарып, көміп тастаған. 

Баспасөз  хатшысының  мәлімдеуі  бойынша, 

қ.ерманов 13 жылға бас бос тандығынан айырыл­

ды.  Ал  қылмыстан  соң  ізім­ғайым  жоқ  болған 

темірхан  мұ хамбедияровқа,  И.Бабаев  пен  Ғ.До­

саевқа іздеу жарияланған болатын. «2007 жылы 

полиция қызметкерлері И.Бабаевты ұстады. қазіргі 

уақытта  соңғы  фигурант  –  Ғ.Досаевты  із дестіру 

бойынша кешенді жедел шаралар жүргізілуде», – 

дейді қуанышбек Жұманов. 

Алтынның жолы ауыр екені тағы бір дәлел  ден­

ді. Осы жылдың 7 қазанында құрамында 108 келі 

өңделмеген  алтын  тасымалдаған  «қазақалтын» 

компания сының  көлігіне  қарулы  шабуыл  жасал­

ған  еді.  қылмыскерлер  құрықталды.  «Ақмола 

облысының  полиция  қызметкерлері  күдікті 

ретінде степногорск қаласының екі тұр ғыны мен 

«еуразия  секьюрити»  фир ма сының  күзетшісін 

ұстады»,  –  деді  баспасөз  қызметінің  жетекшісі 

қуанышбек Жұ манов. 

Бес  қаруы  сайланған  жігіттердің  мүліктері 

тәркіленді.  қуанышбек  Жұма новтың  айтуынша, 

қарабұлақ  ауылының  маңындағы  орман  ал­

қабынан  «калаш ников»  автоматы,  шолақ  мыл­

тық,  бірнеше  бетперде  және  радиобайланыс 

құралдары  табылған.  «ұсталғандардың  бірінің 

пә терінен шолақ мылтық тәркіленді. қыл мыстың 

басқа  да  қатысушыларын  анықтау  бойынша 

шаралар қабылданды», – деді ол.

мұндай  оқиғаларды  бұрын  тек  ки нолардан 

ғана көретін едік...

Салтан СӘКЕН, Астана

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

құжаттарын көрсету арқылы тексеруге 

жататын  нысандар  мен  оған  қатысты  ай­

маққа  бөгетсіз  кіруге,  тексерудің  мақ­

саттары  мен  міндеттеріне  қажетті  хабар­

ламалық  жүйелермен,  электронды  және 

қағаз  жүзіндегі  құжаттармен  танысуға 

құқылы. 


Ал олардың міндеттері:

тексеру барысында шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінің  белгіленген  жұмыс  кес­

тесіне бөгет жасамау; тексеру барысында 

шағын кәсіпкерлік субъек тілерінің тексеру 

жұмысына  қатыстырылуына,  орын  алған 

сұрақтар төңірегінде анықтамалар беруіне 

тосқауыл  қоймау;  шағын  кәсіпкерлік 

субъек тілеріне  тексеру  жұмыстарының 

барысы  жайлы  қажетті  мәліметтер  беру; 

тексеру  жұмысы  аяқталған  сәтте  шағын 

кәсіпкерлік  субъектілеріне  тексеру  қоры­

тын дысының  актісін  тапсыру;  тексеру 

барысында  алынған  мәліметтер  мен 

құжаттардың толық сақталуын қамтамасыз 

ету. 


Ерғали ҚҰДАБАЕВ, заңгер:

–  қару­жарақты  сақтаудың  да  белгілі  тәртібі  бар.  Оны  кез  келген 

адам алып, пайдалана алмайтын болуы керек. сөзіңізге қарағанда, cіз 

тапаншаны  дұрыс  сақтамағансыз.  сондықтан  cізді  қр  қылмыстық 

кодексінің  253­бабы  бойынша  қылмыстық  жауапкершілікке  тарту 

туралы мәселе көтеріліп жатқан болуы керек. Бұл – заңда қарастырылған 

мәселе. сізге айтар кеңесіміз, адвокат жалдаңыз.

менің қаруыммен біреу атты, мен не үшін сотталамын?

Жеке кәсіпкерлерді бекерден­бекер тексере бере ме?

Жеке  кәсіпкерлікті  тексеруге  құқылы  лауазым  иелерінің  міндеттері  мен 

құқықтары қандай?

Ерболат ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ, Алматы қаласы

– Әкем офицер еді. Оның атында тапанша бар болатын. Қайтыс 

болған  соң  тапаншаны  өзімнің  атыма  жаздырдым.  Сол  қаруды 

досым білдірмей алып кетіп, біреуді атып, жаралапты. Енді мені 

тергеушілер әурелеп жүр. Сотталасың дейді. Мен не үшін жауапқа 

тартылуым керек?

Нұржан БОРАНБАЕВ, 

Оңтүстік Қазақстан облысы

қазір жәр демақымен күн көру қиын 

екенін  ес кер ген  олар  «жан  бағу  үшін 

кәсіп ету керек» дейді. сондықтан «За­

щита»  ау данындағы  екі  қабатты  ғи­

мараттың бірінші қабатынан нан­тоқаш 

өнімдерін  дайындайтын  цех  ашқан. 

қазір  14  адам  сол  жерде  еңбек  етеді. 

Алайда  қыс  жақындаған  сайын  за­

ғиптардан  маза  кетеді.  Өйткені  жылу 

жүйесіне  мүлдем  қосылмаған  ғи­

мараттың  суықтығы  сон  шалықты,  қо­

лың қимыл дамай, қалады. кешке дейін 

қамырмен  жұмыс  істейтін  қыз­ке лін­

шектердің  де  есі  кетеді.  көтеріл ген  қа­

мыр суыққа шы дамай, қайта ба сылып, 

істеген  еңбектері  зая  кетіп  жатады. 

Бойларын  жылыту  үшін  зағип тардың 

барлығы  тоқаш  пісірілетін  пештің  қа­

сына үй мелеп алады. Бұдан басқа жы­

лынатын  жер  жоқ.  Жұмыс  күні  аяқтал­

ғанша  барлығы  осылай  амалдап  күн 

өткізеді.

«Ақпарат 

қағаздарын 

таратып, 

жеңіл­желпі жұмыс істейтін ер адамдар 

да  даладан  келе  сала  пешке  қарай 

жүгіреді.  қыс  бойғы  көретін  күніміз  – 

осы.  Бір  ау руымыз  аздай,  осы  жерден 

одан  сайын  ауру  болып  шығамыз  ба 

деп қорқамыз», – дейді жұмысшылар.

Зағиптар жыл сайын әкімдердің та­

балдырығын тоздырумен келеді. Алай­

да  еститіндері  бір  жауап:  «сендер 

қоғамдық  ұйымсыңдар,  бюджеттен 

қаржы  бөле  ал маймыз,  сіздер  үшін 

прокуратура  алдында  жауап  бере 

алмаймыз». Ал мүгедектердің жылу құ­

бырын тартуға қалталары көтер мейді.

сонымен,  білдей  мүгедек­зағиптар 

ұйымы  мұздатқышта  жұмыс  істеп  жа­

тыр. 

«Демеушілер  терезе  салып,  сауық­тыру  орындарына  жолдама  беру мен 

ғана шек теледі. әрине, оған да рақ мет. 

Ал жылу проблемасына қолғабыс етейін 

деген  ешкімнің  ниеті  жоқ»,  –  дейді  қо­

ғам бас шылығы.

Цех жұмысы жаман емес, күніне нан­

тоқаш өнімдерінің 30 шақты түрлері осы 

жерден  мектеп  асханаларына  жол  тар­

тады.  тапсырыс­ұсыныс  жұмыстарының 

бар лығы  жолға  қойылған.  тек  жылуы 

жоқ жердің жұмысында береке болмай 

тұр.


қалалық  әкімдіктің  берген  жауабы 

мынау:  «Ол  жерде  облыстық  зағиптар 

кітапханасы және мемлекеттік сауықтыру 

орталығы  болады.  Олар  мемлекеттік 

болғандықтан, жылу тартылады. соның 

есебінде  зағиптар  жұмыс  істеп  жатқан 

ғимаратқа  да  жылу  келеді  деген  сөз. 

Бірақ  келісімшарт  жұмыстары  біткенше 

күтуге тура келеді».

Галина ЯКОВЕНКО, №2 Қазақ 

зағиптар қоғамының директоры:

Әкімдердің барлығына да 

кірдік қой. Оларды да кінәлай 

алмаймыз. Заң бойынша 

қаржылай көмек бере алмаймыз 

дегеннен басқа түк айтпайды. 

Светлана Ферхо деген 

депутатымызға да айттым. Бәріне 

көмектесемін деп уәде берген, 

бірақ сол беті көрінбеді.

Жанарбек ОМАРОВ, 

№2 зағиптар қоғамының 

мүшесі: 

– Біз тек жәрдемақы мен осы 

цехтағы ақшамызға ғана қарап 

отырмыз. Басқа жерде істеуге 

құқымыз жоқ. Алмайды да. 

Сондықтан жылуға бірдеңе 

қылып көмек берсе, одан басқа 

түк те сұрап отырғанымыз жоқ. 

Елмейір АХМЕД, 

 Өскемен

Зағип жандар жылуға зар

Өскеменде бір топ 

зағип жандар жылу 

құбыры тартылмаған 

ғимаратта тоғыз жыл 

бойы еңбек етіп келеді.

Мәселенің мән-жайы 

мынада. «Қазақ зағиптар 

қоғамының» мү ше леріне 

қа расты бұл жандардың 

бар лығы – 1-2 топ 

мүгедектері. 

Некелесу несиеге тәуелді болып барады

мәселен,  Алматы  қаласы  бойынша 

ағымдағы жылдың алғашқы тоғыз айында 

9 134 неке қиылған. Ал өткен жылы дәл 

осы уақытта 9 704 жас жұбай жұптасқан. 

Яғни  алдыңғы  жылға  қарағанда,  570 

жұпқа  қысқарған.  Осыдан­ақ  дағдары с­

тың салқыны жас жұбайларды да айналып 

өтпегенін байқауға болады. Ал керісінше, 

жұптасқаннан  гөрі  ажыра су шылардың 

саны өскен үстіне өсе түскен. 2009 жылдың 

қаңтар айынан  қыркүйек  айына  дейін 

3 667 неке бұзылса, өткен жылы дәл осы 

уақыт та 3608 жанұяның шаңырағы орта­

сына  түскен.  салыс тырмалы  түрде  айт­

қанда,  алдыңғы  жылға  қарағанда,  биыл 

ажырасушылардың саны көбірек. Ал жыл 

аяғына  дейін  бұл  сан  тағы  қаншаға  өсе 

түсетіні  белгісіз.  себебі  мамандар  соңғы 

кездері тұрмыстағы жетіспеушілік, жұмысы 

жоқтық,  әлеуметтік  жағдайдың  төмен­

деуінен  үй  ішіндегі  ыдыс­аяқ  сылдыры ­

ның  да  көбейіп,  соңы  ерлі­зайыптылар ­

дың  екі ге  айырылуына  әкеліп  соғатынын 

жиі айтуда. 

Айгүл БЕРДІАХМЕТҚЫЗЫ, 

психолог:

– Рас, соңғы кездері үй ішіндегі 

ұрыс-керіс, жетіспеушілік салдарынан 

тіл табыса алмай жататын отбасылар 

көбейіп кетті. Тіпті үйлену тойы өте 

сала ажырасуға арыз беретіндер де 

бар. Себебі соңғы кездері тойларын 

несиеге жасайтын жұптардың саны 

артып бара жатыр. Мұның соңы 

несиесін төлей алмаған жастардың 

шаңырағының ортасына түсуіне 

ұласуда.

мамандар  да  басқалардан  гөрі  жас 

жұбайлардың  тойларын  қарызға  өткізуді 

әдетке айналдырып бара жатқанын растап 

отыр.  Осылайша,  дағдарыс  келсе  де  қа­

зақы мінездің үнемшілдікке үйренетін түрі 

көрінбейді. сол баяғы аста­төк дас тарқан, 

шектен  тыс  шашылу.  керісінше  ен ді  жи­

ғаны  жетпей  жатса,  банктен  несие  алып 

той  жасау  үрдіске  айналған.  Бұл  туралы 

тіпті  елбасымыз  нұрсұлтан  әбіш ұлы  да 

орайы  келгенде:  «Біздің  қазақ,  жалпы, 

жастардың  ата­анасы  үйленейін  деген 

баласына,  тұрмысқа  шықпақшы  болған 

қызына  да  несие  алады,  той  жасайды. 

содан  кейін  несиені  ба лаларының  мой­

нына  іліп  қояды.  Оны  қалай  деуімізге 

болады?  түсінбегендік,  біл мегендік.  сон­

дықтан біз болашақта басқаша болуымыз 

керек», – деп пікірін білдірген едіОсылайша,  белең  алып  отырған  бұл 

құбылыс  мемлекет  басшысын  да  алаң­

датып отыр. Бәрін айт та, бірін айт, мұның 

соңы жастардың тойдағы есепсіз шашыл­

ған ақшаның еселенген түрін төлей алмай 

қиналуына ұласып, ұрыс­керіс, ақыры екі 

жастың  екі  жаққа  кетуімен  тынатынын Күз – той мезгілі. 

Әдетте үйленіп, үй 

болғысы келетіндер күзде 

үйленгенді дұрыс санайды. 

Биыл да үйленетіндердің 

қарасы аз көрінбейді. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет