Т.ғ. к, доцент Байпақбаев Т. С құрастырдыжүктеу 306.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі306.32 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

                      «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылуэнергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

 

«БЕКІТЕМІН» 

                                                                            АЭжБУ ЖЭФ  деканы                                     

                                                                          ___________ М.Ө. Зияханов   

                        «__» _______2016 ж.  

 

 

 

 

SGF 2212  

 ФИЗИКАНЫҢ АРНАЙЫ БӨЛІМДЕРІ 

пәніне арналған   Syllabus 

5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін 

 

 

 

 

Курс   Семестр 

Кредит саны  

ECTS бойынша кредит саны 

Барлық сағат саны  

Соның ішінде: 

Дәрістер  

Машықтану сабақтары  

Зертханалық сабақтар  

ОӨЖ  

Соның ішінде: ООӨЖ   

ЕСЖ 


Емтихан  

 

180 

 

30 15 

30 


105 

 

30   

 

  

 

Алматы, 2016  Syllabusты  5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының жұмыстық 

оқу  


бағдарламасы негізінде  т.ғ.к, доцент Байпақбаев Т.С құрастырды.  

 

Syllabus  физика  кафедрасының  мәжілісінде  қаралып  мақұлданды. 

«20».06.  2016 жыл. № 9  хаттама 

 

Кафедра  меңгерушісі  _____________АЭжБУ  профессоры    Қарсыбаев М.Ш. 

 

Syllabus  жылуэнергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясы мәжілісінде қаралып бекітілді (хаттама № 4,22. 06.2016 ж) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Байпақбаев Т.С, доцент, техника ғылымдарының кандидаты, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Қалықпаева Раушан Серікқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Сарсенбаева Сұлуқас Низаматдинқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

  

2  Пәннің  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының  кестесінде,  ООӨЖ  кеңес  беру    сызбасы  физика 

кафедрасының (А 309)  және аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар 

факультетінің (С 409) деканатының хабарландыру тақтасында көрсетіледі.   

3 Оқу пәнінің сипаттамалары: 

3.1  Пәннің  мақсаты  -  студенттерді  электрмагниттік  өріс,  электрмагниттік 

толқындар  мен  тербелістер,  аумақтық  теориясының    және  оның 

қолданысының  негізгі  теоремалары  мен  заңдарын,  теңдеулерін,  сондай-ақ 

теориялық  және  тәжірибелік  -  машықтану  есептерін  шешудің  әдістерін 

қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін  қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-

әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру;  олардың  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физикалық 

құбылыстарды ғылыми - тәжірибелік зерттеудегі әдістерді меңгеріп,  қолдана 

білуін  қамтамасыз ету. 

3.2  Пәннің  міндеттері  –  пәннің  ғылым  ретінде  негізгі  түсініктерінің, 

заңдарының,  теорияларының  олардың  ішкі  өзара  байланыстарындағы 

мағынасын ашып көрсету; студенттердің кәсіби міндеттерін шешу және одан 

әрі өз  білімін  жетілдірудің өзіндік  тәсілдерін  табу  біліктілігі ретінде  пәннің 

типтік  есептерін  шешу  біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыру; 

студенттердің  шығармашылық  ойлауының,  өзіндік  танымдық  іс-рекет 

дағдыларының,  физикалық  құбылыстарды  моделдеу  біліктілігінің  дамуына 

қолдау жасау. 3.3 Пәннің сипаты 

«Физиканың  арнайы  бөлімдері»    пәні    5В070300  –Ақпараттық  жүйелер 

мамандығының  бакалаврларын  даярлауда  ақпараттық  жүйелер  саласындағы 

бакалаврлардың  ғылыми  көзқарасы  мен  кәсіби  іс-әрекетінің  негізін 

қалыптастыратын  курс  болып  табылады.  «Физиканың  арнайы  бөлімдері»  

курсында  оның  бөлімдері:  электрстатикалық  өріс,  магнитстатикалық  өріс, 

вакуумдағы  және  заттағы  электрмагниттік өріс,  электрмагниттік  толқындар, 

электрмагниттік тербелістер, кристалдардың электрөткізгіштігі оқытылады.   

Физиканың арнайы тараулары курсын оқу нәтижесінде студент:  • негізгі физикалық теориялар мен принциптерін, зерттеудің теориялық 

және эксперименттік әдістерін, негізгі заңдары мен олардың қолданылуының 

шектерін білуі;  

•  теориялық  білімдерді  нақты  физикалық    есептер  мен  жағдайларды 

шешу  үшін  қолдана  білуі,  физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды, 

физикалық жағдайларды моделдеуді білуі

•физикалық  эксперимент  жүргізу,  өлшеуіш  аспаптармен  жұмыс  істеу 

және алынған нәтижелерді есептеу мен өңдеу дағдылары болуы қажет. 3.4 Пәннің қайта деректемелері : алгебра және геометрия, физика.

 

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  электр  тізбектерінің  теориясы, 

электрондық аспаптар және сұлбалар техникасы. 

 

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1  Теориялық дайындық (30 сағ.) 

 

Тақыр


ып № 

Тақырып  

Әдеб. Кіріспе.  Электрстатикалық  өріс.  Физиканың  арнайы тараулары  пәні  және  әдістері,  басқа  физика  пәндері 

арасындағы  орны.  Электр  заряды.  Заряд  және  ток 

тығыздығы.  Зарядтың  сақталу  заңы.  Кулон  заңы  және 

вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері (2 сағ) 

Ә.1,9,

10 

Вакуумдағы электрстатикалық өрістің теңдеулері 

Вакуумдағы 

электрстатикалық 

өрістің 


теңдеулері. 

Электрстатикалық  потенциал,  оның  қасиеттері,  нормалау 

шарты.  Нүктелік  зарядтың  потенциалы.  Пуассон  теңдеуі 

және  оның  жалпы  шешімі.  Электрстатикалық  өрістегі 

өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш  сыйымдылығы. 

Өткізгіштер жүйесі. (2 сағ) 

 Электр өрісіндегі диэлектрик Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан  зарядтар. 

Үйектелу  векторы.  Сегнетоэлектриктер.  Диэлектриктегі 

скаляр 

потенциал. Электрстатикалық 

өрістің 


және 

зарядтардың  өзараәрекеттесу  энергиясы.  Сыртқы  өрістегі 

дипольдің 

энергиясы. 

Электрстатикалық 

өрістегі 

механикалық  күштер.  Заттағы  Максвелл  тең  деулерінің 

формальді жүйесі, шекаралық шарттар. (2 сағ) 

Ә.1,9,

10 
 

Вакуумдағы стационарлық магнит өрісінің теңдеулері 

Вакуумдағы 

магнитстатиканың 

теңдеулері, 

олардың 

түсіндірмесі.  Векторлық  потенциал.  Векторлық  потенциалға 

арналған 

Пуассон 


теңдеуі, 

оның 


толық 

шешімі. 


Стационарлық 

магнит 


өрісінің 

магниттік 

дипольді 

жуықтаумен қарастырылуы. Магниттік момент. (2 сағ) 

Ә.1,9,

10 


    4 

 

 

Био  –  Савар  –  Лаплас  заңы  және  вакуумдағы  стационарлық 

өрістің теңдеулері. Электрмагниттік индукция және Фарадей 

заңы.  Электр  зарядының  сақталу  заңы  және  Максвелдің 

ығысу тогы туралы гипотезасы. (2 сағ) 

Ә.1,9,


10 Заттағы магнит өрісі 

Магнетиктер.  Магниттелу  векторы.  Магнетиктегі  магнит 

өрісінің  векторлық  потенциалы.  Магнит  өрісінің  энергиясы. 

Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын  токтар  шамасы,  өздік 

және  өзара  индукция  коэффициенттері  арқылы  өрнектеу. 

Магнитс татикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар. (2 

сағ) 

  Электрмагниттік өрістің жалпы қасиеттері 

Электрмагниттік  өріске  арналған  Максвелл  теңдеулері 

жүйесінің  интегралдық  және  дифференциалдық  түрлері. 

Максвелл  теңдеулерінің  физикалық  мағынасы.  Максвелл 

теңдеулері жүйесі қасиеттері.(2  сағ) 

Ә.1,9,


10 

   7 


 Электрмагниттік  өрістің  потенциалдары.  Лоренц  шарттары. 

Потенциалдарға арналған теңдеулер. Электрмагниттік өрістің 

энергия 

ағынының 

тығыздығы 

және 


энергиясының 

тығыздығы. (2 сағ) 

Ә.1,9,

10     8 

Заттағы электрмагниттік толқындар 

Идеал  біртекті  диэлектриктегі  электрмагниттік  толқындық 

теңдеу. 

Жазық 


монохромат 

толқындар, 

олардың 

сипаттамалары. 

Өткізгіш 

ортадағы 

электрмагниттік 

толқындар. (2 сағ) 

 Контурдағы  өшетін  еркін  электрмагниттік  тербелістер. Өшетін  электрмагниттік  тербелістердің  дифференциалдық 

теңдеуі,  оның  шешмдері.  Тербелістің  амплитудасы,  жиілігі. 

Өшу  коффициенті,  өшу  дектементі,  өшудің  логарифмдік 

декременті.. Контурдың сапалылығы. (2 сағ) 

Ә.1,9,

10  

10 


Мәжбүр  электрмагниттік  тербелістер.  Сыйымдылық, 

индуктивтік  және  активті  кедергісі  бар  айнымалы  ток 

тізбегі.  Контурдағы  мәжбүр  электрмагниттік  тербелістердің 

дифференциалдық  теңдеуі  және  оның  шешімі.  Реактивті 

және толық кедергі.( 2 сағ) 

Ә.1,9,


10 

11 


Айнымалы  ток  тізбегі  үшін  Ом  заңы.  Кернеу  резонансы. 

Резонанстық  жиілік.  Айнымалы  ток  тізбегіндегі  қуат.  Қуат 

коэффициенті.  Ток  күшінің  және  кернеудің  әсерлік  мәндері. 

(2 сағ) 


Ә.1,9,

10 


12 

Толқындық 

оптика

Жарық 


интерференциясы 

мен 


дифракциясы. 

Жарық 


интерференциясын 

бақылау 


тәсілдері.Гюйгенс-Френель принциптері. Френель  зоналары. 

( 2 сағ) 

 

  13 


Фотоэлектрлік 

құбылыстар.Электрмагниттік 

 

сәуле шығарудың корпускулалық қасиеттеріі.Фотоэффект заңдары. 

Столетов тәжірибелері. Комптон эффекті.  Жарық  қысымы. 

Ә.1,9,

10 


14 

Кристалдардың аймақтық теориясы элементтері. 

Электрондардың  энергетикалық  спектрлерінің  аймақтық 

құрылымы.  Ферми  деңгейі.  Аумақтағы  электрондық  күйлер 

саны.  Аумақтарды  толтыру:  металдар,  диэлектриктер, 

шалаөткізгіштер.  Кристалдық  тордағы  электрондардың 

динамикасы. Металдардың өткізгіштігі. (2 сағ) 

 

15 


 

Шалаөткізгіштердің 

электрөткізгіштігі. 

Сұйық 

кристалдар.Шалаөткізгіштердің 

меншікті 

өткізгіштігі. 

Шалаөткізгіштердің  қоспа  өткізгіштігі.  Шалаөткізгішті 

диодтар мен  триодтар.  Ішкі  фотоэффект.  Суйық  кристалдар. 

Сұйық кристалдардың типтері, мысалдары. (2 сағ) 

Ә.1,9,

10 


 

4.2 Машықтандыру дайындығы 

4.2.1   Зертханалық жұмыстар тізімі (30 сағ) 

 

Тақырып 

 

Тақырып Әдеб. 

  

Кіріспе сабақ   (2 сағ) Электрстатикалық өріс 

ЭМК - 2 Модельдеу әдісі бойынша электр өрісін зерттеу. 

(4 сағ) Магнитстатикалық өріс 

ЭМК-10 Моделдеу әдісімен магнит өрісін зерттеу. 

ЭМК-11Жердің  магнит  индукциясының  горизонталь 

құраушысын өлшеу. 

ЭМК-14    Темірдің  магниттік  қасиеттерін  оқып  үйрену. 

(6 сағ) 
Максвелл теңдеулері: 

ЭМК-23 Құйынды электр өрісін оқып үйрену  

ЭМК-24 Катушканың индуктивтілігін анықтау (3 сағ) 

 Электрмагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы 

ЭМК-18 


Тербелмелі 

контурдағы 

еркін 

өшетін 


тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-19Айнымалы 

токты 

қолданып мәжбүр  

тербелістерді оқып үйрену. 

ЭМК-20Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат коэффициентін анықтау. (6 сағ) 

 Шалаөткізгіштердің электрөткізгіштігі 

ОТТ-11 Шалаөткізгішті диод жұмысын оқып үйрену. 

ОТТ-12 

Шалаөткізгіштердің жарықөткізгіштік 

құбылысын оқып  үйрену.     

ОТТ-13 

Шалаөткізгіштердің кедергілерінің 

температураға тәуелділігін оқып  үйрену.  (9 сағ) 

*-  ескерту:  Зертханалық  сабақта  2-3  студенттен  құралған  әр    топ  өз нұсқалары бойынша бір немесе бірнеше 2 сағаттық жұмыс (берілген тақырып 

бойынша сағат көлеміне байланысты) орындайды.  

4.2.2  Машықтандыру сабақтары тақырыптары (15сағ) 

Тақыр


ып    № 

Тақырыбы 

Әдеб.  


Электрстатика. Тұрақты ток.(2 сағ) 

Ә. 2,3,6 

Электрмагнетизм.(2 сағ) Ә. 2,3,6 

Электрмагниттік  индукция  құбылысы.  Құйынды  электр өрісі.(2 сағ)  

Ә. 2,3,6 

 Тербелістер мен толқындар. (2 сағ) Ә. 2,3,6 

Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. (2 сағ) Ә. 2,3,6 

Электрмагниттіксәуле шығарудың кванттық табиғаты. (2 сағ) 

Ә. 2,3,6 

Микробөлшектердің толқындық қасиеттері. Гейзенбергтің анықталмағандықтар ара қатынасы. (3 сағ) 

Ә. 2,3,6  

4.3  Өзіндік жұмыстар тапсырмалары:  

  Пән  бойынша екі  есептеу-сызба  жұмыстары  орындалады[6]: 

ЕСЖ  №  1  «Электрстатикалық  өрісті  және  тұрақты  токтың  магнит 

өрісін есептеу»; 

ЕСЖ  №2 «Электромагниттік өрісті есептеу» 

ЕСЖ  нұсқалары мен  тапсырмаларын  оқытушы  береді.   

4.4  ОӨЖ  тақырыптары (105 сағ.)  

4.4.1  Электрмагниттік  өрісте  зарядталған  бөлшектің,  бөлшектер  жүйесінің 

қозғалысы. Электрмагниттік өрістің энергиясы. 

4.4.2 Векторлық анализдің ұғымдары 

4.4.3 

Пьезоэлектриктер. Сыртқы 

өрістегі 

дипольдің 

энергиясы. 

Электрстатикалық өрістегі механикалық күштер. 


4.4.4 Сызықтық токтың, элементар токтардың магнит өрісі 

4.4.5  Ферромагнетизмнің  теориясы.  Молекулалық  өрістің  ауыстырмалық 

табиғаты. 

Домендік 

құрылым. 

Магниттелу 

техникалық 

қисығы. 


Антиферромагнетиктердің  молекулалық  өрісінің  теориясы.  Ферриттер. 

Спиндік шынылар. Магнитстатикалық өрістегі күштер 

4.4.6 Электрмагниттік өріс үшін комплекстік түрдегі Максвелл теңдеулерінің 

жүйесі 


4.4.7 Скин эффектісі. Электрмагниттік толқындарды шығару 

4.4.8  Тербелмелі  контурдағы  апериодты  процесс,  оларды  математикалық 

моделдеу 

4.4.9  Контур  элементтеріндегі  кернеулер  және  тізбектегі  ток  күші  үшін 

резонанстық қисықтар және олардың талдамы. Контурдың сапалылығы. 

4.4.10  Символдық  әдіс.  Комплекстік  кедергі.  Комплекстік  түрдегі  Ом  заңы. 

Токтардың  резонансы.Символдық  әдісті  пайдаланып  электр  тізбектерін 

есептеу әдістері 

4.4.11  Сұйық  кристалдар  типтері:  нематиктер,  холестериктер,  смектиктер. 

Сұйық  кристалдар  мысалдары.Фазалық  диаграммалар.  Нематиктердің 

серпімділік  қасиеттері.  Электр  және  магнит  өрістеріндегі  күйі.  Сұйық 

кристалдардағы дисплей. 

4.4.12  Ішкі  толық  шағылу.  Талшықтық  оптика,  оның  радио  және  телефон 

байланысында қолданысы.  

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар: 

 

Кіріспе. Электрдинамиканың эксперименттік негіздері 

1.  Физиканың  арнайы  тараулары  пәні  және  әдістері,  басқа  физика 

пәндері  арасындағы  орны.Электр  заряды.  Заряд  және  ток  тығыздығы. 

Зарядтың сақталу заңы.  

2. Кулон заңы және вакуумдағы электрстатиканың теңдеулері.  

3.  Био  –  Савар  –  Лаплас  заңы  және  вакуумдағы  стационарлық өрістің 

теңдеулері. Электрмагниттік индукция және Фарадей заңы.  

4.Электр зарядының сақталу заңы және Максвелдің ығысу тогы туралы 

гипотезасы. 

Электрстатикалық өріс 

5.Вакуумдағы  электрстатикалық өрістің  теңдеулері.  Электрстатикалық 

потенциал,  оның  қасиеттері,  нормалау  шарты.  Нүктелік  зарядтың 

потенциалы. 

6.Пуассон теңдеуі және оның жалпы шешімі.  

7.Электрстатикалық  өрістегі  өткізгіш.  Шекаралық  шарттар.  Өткізгіш 

сыйымдылығы. Өткізгіштер жүйесі.  

8.Диэлектриктің  үйектелуі.  Еркін  және  байланысқан  зарядтар. 

Үйектелу векторы. Сегнетоэлектриктер.  

9.Диэлектриктегі скаляр потенциал.  

10.Электрстатикалық  өрістің  және  зарядтардың  өзараәрекеттесу 

энергиясы. 11.Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы.  12.Электрстатикалық өрістегі механикалық күштер.  

13.Заттағы  Максвелл  теңдеулерінің  формальді  жүйесі,  шекаралық 

шарттар. 

Магнитстатикалық өріс 

14.Вакуумдағы  магнитстатиканың  теңдеулері,  олардың  түсіндірмесі. 

Векторлық потенциал.  

15.Векторлық  потенциалға  арналған  Пуассон  теңдеуі,  оның  толық 

шешімі. 

16.Стационарлық  магнит  өрісінің  магниттік  дипольді  жуықтаумен 

қарастырылуы. Магниттік момент.  

17.Магнетиктер.  Магниттелу  векторы.  Магнетиктегі  магнит  өрісінің 

векторлық потенциалы.  

18.Магнит  өрісінің  энергиясы.  Магнитстатикалық  өрістің  энергиясын 

токтар  шамасы,  өздік  және  өзара  индукция  коэффициенттері  арқылы 

өрнектеу. 

19.Магнитстатикалық өрістегі күштер. Шекаралық шарттар. 

Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік толқындар 

20.Электрмагниттік  өріске  арналған  Максвелл  теңдеулері  жүйесінің 

интегралдық  және  дифференциалдық  түрлері.  Максвелл  теңдеулерінің 

физикалық мағынасы. Максвелл теңдеулері жүйесі қасиеттері. 

21.Электрмагниттік өрістің потенциалдары.  

22.Лоренц шарттары. Потенциалдарға арналған теңдеулер.  

23.Электрмагниттік  өрістің  энергия  ағынының  тығыздығы  және 

энергиясының тығыздығы.  

24.Идеал  біртекті  диэлектриктегі  электрмагниттік  толқындық  теңдеу. 

Жазық монохромат толқындар, олардың сипаттамалары.  

25.Өткізгіш ортадағы электрмагниттік толқындар. 

Электрмагниттік тербелістер 

26.Өшетін  электрмагниттік  тербелістердің  дифференциалдық  теңдеуі, 

оның  шешмдері.  Тербелістің  амплитудасы,  жиілігі.  Өшу  коффициенті,  өшу 

дектементі, өшудің логарифмдік декременті. Сындық кедергі.  

27.Контурдағы 

мәжбүр 


электрмагниттік 

тербелістердің 

дифференциалдық теңдеуі және оның шешімі.  

28.Контур  элементтеріндегі  кернеулер  және  тізбектегі  ток  күші  үшін 

резонанстық қисықтар және олардың талдамы. Контурдың сапалылығы. 

29.Реактивті және толық кедергі. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы.  

30.Кернеу резонансы. Резонанстық жиілік.  

31.Айнымалы  ток  тізбегіндегі  қуат.  Қуат  коэффициенті.  Ток  күшінің 

және кернеудің әсерлік мәндері.  

32.Токтардың резонансы. Кристалдардың электр өткізгіштігі 

33.Кристалдардың  аймақтық  теориясы  элементтері.  Электрондардың 

энергетикалық  спектрлерінің  аймақтық  құрылымы.  Ферми  деңгейі. 

Аумақтағы  электрондық  күйлер  саны.  Аумақтарды  толтыру:  металдар, 

диэлектриктер, шалаөткізгіштер. 


34.Кристалдық  тордағы  электрондардың  динамикасы.  Металдардың 

өткізгіштігі. 

35.Шалаөткізгіштердің  меншікті  өткізгіштігі.  Шалаөткізгіштердің 

қоспа өткізгіштігі.  

36.Шалаөткізгішті диодтар мен триодтар. Ішкі фотоэффект.  

37.Сұйық  кристалдар  типтері:  нематиктер,  холестериктер,  смектиктер. 

Сұйық  кристалдар  мысалдары.Фазалық  диаграммалар.  Нематиктердің 

серпімділік  қасиеттері.  Электр  және  магнит  өрістеріндегі  күйі.  Сұйық 

кристалдардағы дисплей.  

38.Ішкі  толық  шағылу.  Талшықтық  оптика,  оның  радио  және  телефон 

байланысында қолданысы. 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау  

 6.1 Бағалау жүйесі 

   Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жеткен  жетістіктеріңіздің  деңгейі 

кредиттік  технологиямен  оқытуда  қабылданған  қорытынды  бағалар 

көрсеткіші бойынша бағаланады (1 кесте).  

1 кесте  Әріп бойынша 

бағалау жүйесі  

Баллдары 

%-ы 

Дәстүрлік жүйе 

бойынша бағалау  

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы  В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық. Д- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық. 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

                                                                                                                                          

   Жіберілу рейтингінің бағасын (ЖД) Сіз семестр бойы жинақтайсыз. Оқыту 

жұмыстарының  түрлері  100-баллдық  қөрсеткіш  бойынша  бағаланады  және 

жіберілу 

рейтингінде 

2-ші 

кестеге 


сәйкес 

көрсетілген 

салмақ 

коэффициентімен есептелінеді.   2 кесте. Жіберілу рейтингі. 

Параметр 

Салмақ коэффициенті 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

0,05  

ОӨЖ 


0,10 

Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 

ЕСЖ қорғау 0,35 

Зертханалық жұмыстар 

0,20  

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖД) 1,00 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі. Әр АБ (А1 және А2) 100-баллдық шкаласымен бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор=(Б

12

)/2 


және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

6.2 Балл қою саясаты: 

 

Бағалау  баллдары  ең  жоғарғы  болып  саналады.  Олар  жұмыстың орындалу  сапасына  қойылады.  Тестілеу  және  дәріске  қатысуды  бағалау 

баллдары  дұрыс  жауаптар  санына  және    дәріске  қатысу  күндерімен 

есептелінеді.  

ЕСЖ  орындауды  бағалау  баллдары  қабылданған  А,  В,  С  үш  деңгейлі 

жүйеге  байланысты  келесі  түрде  қойылады:  максимал  балл  А  деңгейі  үшін  

78%, В деңгейі үшін – 88%, С деңгейі үшін – 100% құрайды. 

 

6.3 

Университетте 

оқитындардың 

академиялық 

икемділігін 

уйымдастырудағы бағаны ауыстыру 

       ECTS (Трансферттің (ауыстырудың) Еуропалық жүйесі және кредиттерді 

жинақтау) бойынша бағаларды ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін балдық-

рейтингтік, әріптік бағалау жүйесіне  ауыстыру немесе керісінше 4 және 5 – 

кестелерге сәйкес жүргізіледі. 

                                                                                                        

Кесте 3 - ECTS бойынша бағаларды ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін 

балдық-рейтингтік, әріптік бағалау жүйесіне  ауыстыру 

 ECTS 

бойынша  

бағалау 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстүрлі  

жүйеде бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

  Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 

 Кесте  4  -  ҚР  -  ндағы  балдық-рейтингтік,  әріптік    жүйесіненен  бағаларды ауыстыру ECTS бойынша бағаларға ауыстыру 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстүрлі  

жүйеде бағалау 

ECTS 

бойынша  

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 


80-84 

  Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

  Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

  Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу графикалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- зертханалық жұмыстарды орындау, сабақты тек себепті жіберу; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

  

8 Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

Қайшылық  туған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе 

эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлері  ашық  талқылану 

қажет. 

 

9 Әдебиеттер тізімі:  Негізгі: 

1.

 Трофимова Т.И. Курс физики. - М. : Высш. шк., 2004 

2.  Байпақбаев  Т.С.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсының  есептер  

жинағы.-Алматы, 2014. - 337б. 

3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика  курсы есептер жинағы.-Алматы, 2012 

4.  Электростатика  және    тұрақты    ток.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  

арналған  әдістемелік  нұсқаулар(  Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне 

арналған). Т.С. Байпақбаев, Л.В. Завадская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая. 

- Алматы: АЭЖБИ, 2007.- 35 б. 

5.  Электр  және  магнетизм.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға    арналған 

әдістемелік  нұсқаулар(  Барлық  мамандық  пен  барлық  оқу  түріне  арналған 

)Т.С.  Байпақбаев,  Л.В.  Завадская,  Л.Х.  Мажитова,  Л.А.  Тонконогая.  - 

Алматы: АЭЖБИ, 2008.- 36 б. 

 

6.  Физиканың  арнайы  тараулары.  ЕСЖ  орындауға  арналған  әдістемелік нұсқаулықтар. Искаков. Ж. 20147-17б. 

7.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық 

студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 


нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

8.  Кванттық  физика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық 

студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

 

Қосымша: 

 9. Қойшыбаев Н.Қ. Шарықбаев А.О. Физика.-Алматы, 2001.-т.2 

 10.  Иродов  И.Е.,  Электромагнетизм.  Негізгі  заңдар:  оқулық  /  И.Е.  Иродов.- 

Алматы, 2013.- 332б.- (ҚР ЖОО қауымдастығы).   

Каталог: student -> sillabus -> fizika kz
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
fizika kz ->  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> М.Ө. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> М.Ө. Зияханов 2016 ж
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
fizika kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2015 ж
fizika kz -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
fizika kz -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
fizika kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды

жүктеу 306.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет