Температурасыжүктеу 2.43 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата19.01.2017
өлшемі2.43 Mb.
#937
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16k

С

ейсе

нбі

, 3 

ақпан

Ауа


 температурасы

Күндіз


...-8, 

түнде


...-

1

0Күн

 ашық


.

Се

нбі

, 3қаңтар

Ауа


 температурасы

Күндіз


...-

1

3, түнде

...-


1

6

Күн ашық

.

Жексенбі1

 ақпан

Ауа


 температурасы

Күндіз


...-

11түнде

...-


1

2

Күн ашық

.

Дүйсенбі

, 2 

ақпан

Ауа


 температурасы

Күндіз


...-8, 

түнде


...-

11

Күн ашық

.

Жұма, 30 

қаңтар

Ауа


 температурасы

Күндіз


...-

16, 


түнде

...-


17

Күн


 ашық

.

Құрметті ұстаздар

!

Ауданның


 ақпараттар

 ағынында

85 

жылдан


 бері

 қызмет


 етіп

 кел


е жа

-

тқан «

Мұғалжар


» 

газеті


 жаңа

 заман


талабына

 сай


 бүгінде

 нарықтық

 қаты

-

нас талабында

 жұмыс


 жасауда

.

Сондықтан «

Мұғалжар


» 

газетінің

ақылы

 түрде


 қызмет

 көрсететінін

ескерткіміз

 

келеді

Ұстаздарқауымының

 талап


-тіл

егін


 ескере

отырып


біз


 өз

 тарапымыздан

 ұсы

-

ныс білдірмекпіз

. Газет


 редакциясы

-

нан құны

 2000 


теңге

 тұратын


 купон

-

ды сатып

 алу


 арқылы

 кез


-келге

н

мектеп мұғалімі

 өз


 жұмыс

 барысын


-

да

 мүдделілік таны

-

тқан мақала

л

ар

ын

тегін жән

е 

кезексізжариялауға

мүмкіндік

 алады

.

Егер газет

 бетінде


жарияланатын

ақылы


 материал

-

дардың 1

 шаршы


ХАБАРЛАНДЫРУ

сантиметрінің

 құны

 65 


теңге

 еке


нін

 ес


-

керсек


Сіздер


 үшін

 газет


 тарапынан

жеңілдік


 жасалып

 отырғанын

 аңғара

-

сыздарКупонды


 «

Мұғалжар


» 

га

-зетінің

 редакциясынан

 алуға

 болады


.

Меке

н

-жайымыз

Қанд


ыағаш

қаласы


Баймұханбетов

, 2 

үйанық

-

тамалар үшін

 тел


ефон

 нөмірі


 8/7

1333/


3-

18-34. 


Бір

 ұжымда


 20-

дан


 аса

 адам


купон

 алуға


 тапсырыс

 берге


н жағдай

-

даредакция


 қызметкері

 ол


 мектеп

-

ке 

өзі


 

барып


жаздыратындай

мүмкіндіктер

 қарастырылған

Мате


-

риалдар


 эл

ектронд


ы

 пошта


 н

емесе


факс

 арқылы


 да

 қабылданады

.

mugalzharmugalzharmugalzharmugalzharmugalzhar

.gazet@mail.ru.gazet@mail.ru.gazet@mail.ru.gazet@mail.ru.gazet@mail.ru

Газет

 1

930 

жылд

Газет

 1

930 

жылд

Газет

 1

930 

жылд

Газет

 1

930 

жылд

Газет

 1

930 

жылд

ың

 20 

қазанынан

 шы

ың

 20 

қазанынан

 шы

ың

 20 

қазанынан

 шы

ың

 20 

қазанынан

 шы

ың

 20 

қазанынан

 шы

ғадғадғадғадғад

ыыыыы

Аудандық

 қоғамдық

-саяси

 газет44444

(7596)(7596)(7596)(7596)(7596)

29 

қаңтар

29 

қаңтар

29 

қаңтар

29 

қаңтар

29 

қаңтар

бебебебебе

йсейсейсейсейсе

нбі

,

нбі

,

нбі

,

нбі

,

нбі

,

20

1жыл

20

1жыл

20

1жыл

20

1жыл

20

1жыл

æûë


85

85

ЕЛБАСЫНЫҢ «

ЖЕРГІЛІКТІ

 АТҚАРУ

 ОРГАНДАРЫ

БАСШЫЛАРЫНЫҢ

 ХАЛЫҚҚА

 ЕСЕП

 БЕРУ

» 

ЖАРЛЫ

-

ҒЫНА

 СӘЙКЕС

 АУДАН

 ӘКІМІ

 СШАҢҒҰТОВТЫҢ

КЕЗЕКТІ

 ЕСЕБІ

 БАСТАЛДЫ

.

ОСЫҒАН

 БАЙЛАНЫСТЫ

 АУДАН

 БАСШЫСЫ

ӨТКЕН

 АПТАДА

 ҚАЙЫҢДЫМҰҒАЛЖАРЕГІНДІБ

-

ҰЛАҚҚҰМСАЙАЩЫСАЙҚЖҰБАНОВ

 АТЫН

-

ДАҒЫ

 АУЫЛДЫҚ

 ОКРУГТЕРДЕ

 ЖӘНЕ

 ЕМБІЖЕМ

ҚАЛАЛАРЫНДА

 БОЛЫП

 ТҰРҒЫНДАР

 АЛДЫНДА

ЖЫЛДЫҚ

 ЕСЕБІН

 БЕРДІ

.

Есеп

«Жұмыспе


н қамту

 - 2020» 

бағ

-

дарламасының жүзеге

 асыры


-

луы


 барысынан

 дерек


-дәйектер

келтірге


н

 ауданд


ық

 жұмыспе


н

қамту


 орталы

ғының


 басшысы

 Н

.Сұлтановтың

 айтуын


ша

өткен

жылы


 жасалған

 барлы


ғы

 8

14

әл

еуметтік шарттың

 378-


і Қанд

ы

-ағаш

ал 1

30-


ы

 Ембі


 қаласына

тиесілі


Соның


 ішінде

ЕмбіМәде

ниет


 үйін

 күрделі


 жөнде

у-

ден

 өткізу


екі


 көше

ні

 асфальт-

тау


, Сағашилі

 ауылындағы

 отба

-

сылық дәрігерлік

 аурухана

 ғима

-

ратының жән

е 

өзге де

 құрылыс


жұмыстарына

 орталық


 арқылы

128 


адам

 жолданып

жо

спар ар

-

тығыме

н

 орындалғанОрталық


басшысы

 

ауданымыздакәсіпкерлік

 бағыттың

 дамуына

 да


жіті

 то


қталып

 өтті


. «

Ауыл


 шару

-

ашылығын

 қолдау


 қоры

» 

АҚ-

Отырыс


 басында

 жиын


 қатысушы

-

лары кеңеске

 төрағалық

 етке

н марқұм


Т

Шакимовті бір

 минут


 үн

сіздікпе


н

еске


 алды

Кеңестің жаңа

 төрағасы

қызметін

е үш


 үміткер

, еңбек


 ардагер

-

лері Қ

. Ешауов


, Ж

. Есе


нғұлов

 жән


е А

.

Қосжановтар

 ұсынылған

 болатын

.

Нәтижесінде кеңес

 мүшел


ері

 берге


н

дауыстың


 басым

 бөлігін


 иел

енге


н

Құттығия


 Ешауов

 қоғамдық

 қызмет

-

ке лайық

 деп


 танылды

Ақсақалдар-

ды

ң бірл

еске


н

 жұмысына

 сәттілік

тіл


еп

, жаңа


 төрағаның

 аталмыш


 қыз

-

метін абыро

йме


н 

алып


 жүретіндігін

е

зор се

нім


 білдірге

н Ақкемер

 ауылд

ық

округіндегі Ақсақалдар

 кеңесінің

 төра

-

ғасы Ж

. Сыдықов

 өзі

 төрағалық ететін

кеңестің


 жұмысын

 назарға


 ұсынып

,

бұзақылығыме

н

 көзге түске

н 

ауылте

нтегін


 әкімшілік

 қамауға


 алмастан

бұрын


, оған

 жасы


 үлке

ндер


 жиналып

,

ЖҰМЫС ЖҮЙЕЛІГІНЕ

КЕМШІЛІКТІҢ

 КӨПТІГІ

 КЕДЕРГІ


Аудан

 әкімдігінде

 аптаның

 алғашқы

 күнінде

 алқа

отырысы

 өтті

. Жиын

 барысында

 күн

 тәртібіндегі

 төрт

мәсел

е қаралд

ы

.

ның


 Ақтөбе

 филиа


лы

 бо


йын

ша

 29адам

 өз


 кәсіптерін

 ашуға


оның


ішінде

 мал


 басын

 көбейту


, компью

-

терлік қызмет

 көрсету


, шаруа

 қожа


-

лықтарын


 кеңе

йту


 істерін

е 39,5 


млн

.

теңге көл

емінде


 шағын

 н

есие алғ

-

ан. Аталмыш

 бағыт


 бо

йын


ша

 ағым


-

дағы


 жылы

 бөлінбек

 қаржы

 көл


емі

130 


млн

. теңге


ні

 құрап


 отыр

. Бағдар


-

ламаның


 жүзеге

 асырылу


 бары

-

сында жіберіл

етін


 олқылықтарға

ерекше


 то

қталған


 аудан

 әкімінің

орынбасары

 ҚНазаров

 аудан


әкімдері

 ме


н 

орталық


 басшысына

мүгедек


 жандард

ы

 жұмыспен қамту

,

айлық жарнаақыларды

 уақытылы

аударукәсіпкерлерді

 оқ


ы

ту

 және

аталмыш


 кәсіп

 түрін


 одан

 әрі


 дамы

-

ту сынды

 жайттарды

 қатаң

 бақы


-

лауға


 алуларын

 тапсырды

.

ЖҰМЫС


 ЖҮЙЕЛІГІНЕ

КЕМШІЛІКТІҢ

 КӨПТІГІ

 КЕДЕРГІ


(Жалғасы

 2-

бетте

).

Ақсақал


 - 

асыл


 қазына

ақыл


 айтып

жөнге келтірмек

 болса


,

мәсел


енің

 түйіні


 де

 тез


 тарқатылатын

-

дығын айтты

. Ақсақалдарды

 аудан

 ты


-

нысыме


н, 

өтке


н 

арғымақ


 жылында

 ат


-

қарылған


 жұмыстар

 жән


е 

кел


ер

 жыл


-

ды

ң кемел

 жо


спарыме

н 

таныстырғанаудан

 әкімі


 Серік

 Шаңғұтов

 ауданы

-

мызға тұрғын

-үй


балабақша

 жән

е

мектеп салу

көшелерді

 жөнде


у 

сын


-

ды

 құрылыс жұмыстарының

 жүргізілуі

-

не

 баса назар

 аудартты

Аудандағыбілім

, де


нсаулық

, мәде


ниет

 салалары

-

ның


 дамуы

, жастард

ың

 спортқа


 деге

н

қызығушылықтарының артуына

 жіті


то

қталып


, вол

ейбол


, баскетбол

 сынд


ы

6-7-

беттерде

.

ке

нжелеп

 қалған


 спорт

 түрл


ерін

көркейтуге

 көңіл

 бөлу


 керектігін

 де


айтты

.

P.S. Қариядан

 қазыналы

 сөз

күтетініміз

 де

 расЕлдің

 ертеңі

 -

бүгінгі

 бала

 отбасына

 еліктеп

өседіҮйінде

 те

нтегін

 таяқпе

н

 де

,

«тәйтпе

н

» 

де

 емес

, сөзінің

 қасиет

-

іме

н, 

ісінің

 қадіріме

н

 тезге

 түсіретін

қария

 болса

 - 

отбасының

 қазы

-

насы

 сол

 болмақ

.

Аудан

 басшысы

 өз

 баяндама

-

сында

 ақсақалдарға

 салмақ

 сала

сөйл

едіұлтұрпақ

 тәрбиесін

е

бірл

есіп

 атсалыс

уға

 шақырд

ы

.

ИОЖЫРАЙ

.

Аудан

 әкімдігінде

 пл

енум

отырысы

 өттіЖиын

 бары

-

сында

 аудан

 басшысының

ауданның

 әл

еуметтік

-

экономикалық

 дамуы

туралы

 баяндамасы

 тыңда

-

лыпаудандық

 Ақсақалдар

кеңесінің

 төрағалығына

сайлау

 өтті

.

Қайыр


 тіл

еу

қайырлы ма

?

5-бетте

.

29 

қаңтар

 20

15 

жыл

ЖАРНАМА


Қазақстан

 Республикасы

 Ішкі

 істер


министрлігі

 

қылмыстық-атқару

жүйесі


 комитетінің

 Ақтөбе


 облысы

б

ойынша

 ҚАЖ


 департаме

нті


 КА

-1

68/мекемесі


 ҚР

 ІІМ


 Ш

.Қабылбаев

 атын

-

дағы Қо

станай


 Академиясына

 о

қуғатүс

уге


әскери


 қызметке

 де


нсаулы

ғы

жарақтыжасы


 1

мен 25 

аралы


ғын

-

дағы 20

14-20


15 

оқ

у жылының

 түл


ек

-

терін жедел

 түрде


 күндізгі

 оқ


у түрі

 бо


й-

ын

ша о

қуға


 шақырад

ы

.Медициналық

 комиссиядан

 өтуге

құжаттарды

 қабылдау

 жән

е дайындаужұмыстары

 20


1

жылдың ақпан

 ай


-

ының


 1

5-

нен, 

мамыр


 айының

 30-


на

дейін


 жалғасады

Оқуға түсуге

 ниет


білдірушіл

ерге


 кеше

нді


 тестіл

еу

 төмен-

дегі


   

пәндер


 бо

йын


ша

 өткізіл


еді

:

– «Құқық

 қорғау


 қызметі

» 

маман-

ды

ғы бо

йын


ша

: дүниежүзілік

 тарихы

(-

профильдік пән

); 


Қазақстан

 тарихы


;

қазақ


 н

емесе


 орыс

 тілі


математика

;

–«

Педагогика жән

е

 психология»

маманд


ы

ғы

 бойын

шабиология

 (

про-

фильдік


 пән

); 


Қазақстан

 тарихы


;

қазақ


 н

емесе


 орыс

 тілі


математика

;

– «


Әл

еуметтік


 жұмыс

» 

маманды

ғы

бойын

ша

: география

 (профильдік

 пән

)

Қазақстан тарихы

қазақ н

емесе


орыс

 тілі


математика

;

Күндізгі


 бөлім

 тыңдаушылары

 то

-

лықтай мемл

екетте


н 

қамтамасыз

 ет

-


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 2.43 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет