Тəжірибелік конференция қ а з і р г і қ о ғ а м н ы ң ө з е к т іжүктеу 255.94 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата02.05.2017
өлшемі255.94 Kb.
1   2   3
Т.Т.ШАЙХИЕВ

М.Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған профессоры 

№ 1 (906) ақпан (арнайы басылым) 2015 жыл

8

МЕНШІК ИЕСІ: М.Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-

верситеті.

Газет айына бір рет шығады.

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДƏЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ.  ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ ПІКІРЛЕРІ   РЕДАКЦИЯ  КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.

Газет Қазақстан Республикасы Мəдениет, ақпарат жəне 

қоғамдық келісім министрлігінде 14.06.1995ж. тіркеліп, тіркеу 

туралы нөмірі №11390-Г куəлігі берілген.  

ҚР  Байланыс  жəне  ақпарат  министрлігі  Ақпарат  жəне 

мұрағат  комитетінің  келісімімен  мерзімді  баспасөз  ба-

сылымдарын жəне (немесе) ақпарат агенттіктерін 10.12.2012ж. 

қайта есепке алу туралы №13213-Г куəлігі берілген. 

Индексі 090006.  Таралымы 2000 РЕДАКТОР: 

Марта Орынбасаровна ДЖУМАГАЛИЕВАКОРРЕКТОР: 

Сəнді БЕКЕТАЕВА 

Достық даңғылы, 162, тел.: 50-94-45. Біздің сайт: www. wksu.kz, e-mail: IC_SMI@wksu.kz БЕТ ҚҰРУШЫ & ДИЗАЙН: 

С

АБИНА КАЖИМОВА

ФОТОСУРЕТ:  

Рафхат ХАЛЕЛОВ, Оқу теледидары жəне 

графикалық жобалау зертханасы

Газет Редакциялық баспа орталығында теріліп, беттелді. 

«Полиграфсервис» 

ЖШС баспаханасында басылды.

тиімді шараларды күнделікті тəжірибеге енгізіп, көтермелейді;

-мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдау үрдістердің ашықтығын 

арттыруда өз мүмкіндіктерінің аясында шаралар қолданады;

-жемқорлыққа  төзімсіз  ортаны  жасауға  мүмкіндік  туғызатын  іс-

шараларды өткізеді;

-белсенді  азаматтық  ұстанымды,  жемқорлыққа  қарсы  танымды 

қалыптастыруға,  сондай-ақ  жастарды  құқықтық  жəне  адамгершілік 

тəрбиелеуге қатысады;

-жемқорлыққа қарсы əрекеттердің басқа да шоғырландырылған түрлері 

мен əдістерін əзірлейді;

3-бап

Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру мақсатында Жоспарға қол қойған тараптардың əрқайсысы мыналарды 

жүзеге асыруды ниеттенеді;

1) жемқорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу; 

2) жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған бірлестіктегі бағдарламалар, 

жобалар, акциялар жəне басқа да іс-шараларды жүзеге асыру; 

3)  жемқорлық  мəселелері  бойынша  ақпарат  алмасу:  жемқорлық  си-

патындағы  құқық  бұзушылыққа  итермелейтін  себептер  мен  жағдайлар, 

мемлекеттік  қызметшілердің  өздеріне  жүктелген  міндеттерді  орындамау 

немесе  тиісінше  орындамау  фактілері,  жемқорлыққа  қарсы  заңнама  мен 

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  қызметшілерінің  ар-намыс 

кодексі талаптарын лауазымды тұлғалардың бұзуы жəне кез-келген басқа 

жемқорлық көріністері туралы;

4) жемқорлықтың алдын алу, адал кəсіпкерлік ортаны жасау, ішкі нарықта 

бəсекелестікті дамыту бойынша шаралар қолдану;

5) халықты əлеуметтік қорғау саласында жемқорлықтың кез-келген түрін 

айқындап, жою жəне оған жол бермеуге атсалысу;

6) əкімшілік кедергілерді жəне мемлекеттік органдардың бақылаушылық 

қызметтерін азайтуға, сондай-ақ бақылаушы органдардың заңсыз əрекет-

теріне бөгет болуға атсалысу;

7)  же мқорлық тан  тəуе л с із  тиім ді  ө р к е н и ет т і  е ң б е к  н а р ы ғ ын 

қалыптастыруға,  ж ұмысшылар,  ж ұмыс  берушілер  жəне  мемлекет 

мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізуге атсалысу;

8) жемқорлық сипатта құқық бұзу фактілерін жариялауда, жемқорлық 

сипаттағы  құқық  бұзуларды  жою,  жемқорлықтың  алдын  алу  мəселелері 

бойынша  білім  мен  тиімді  тəжірибені  таратуда  бұқаралық  ақпарат 

құралдарының рөлін арттыру;

9)  елдің  саяси  жəне  əлеумет тік-экономикалық  өмірінің  негізгі 

бағыттары бойынша, жемқорлық көріністерінен жастардың құқықтары мен 

заңды  мүддесін  қорғау  бойынша  жастар  бастамаларын  қалыптастырып, 

ілгерілетуге атсалысу.

4-бап

1.  Осы  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  бірлескен  іс-қимыл  жоспары барлық Тараптар қол қойған күннен бастап өз күшіне жəне қолданысқа енеді.

2. Қажеттілігіне қарай сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірлескен іс-қимыл 

жоспарына  қол  қойған  барлық  Тараптардың  жазбаша  келісімімен  осы 

Жоспарға түзетулер мен қосымшалар енгізілуі мүмкін.

3.  Сыбайлас  жеморлыққа  қарсы  іс-қимыл  бойынша  Қоғамдық  қозға-

лысқа ықпал білдірген жəне мақсаттарын қолдайтын əрбір жастар ұйымы 

сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  бірлескен  іс-қимыл  жоспарының  тарабы 

болып енгізілуі мүмкін. 

4. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірлескен іс-қимыл жоспарын əрбір 

Тарап басқа Тараптарға жазбаша мəлімдеме жолдау жолымен Жоспардан 

шыға алады жəне басқа Тараптарға аталмыш мəлімдемені жолдаған  күннен  

бастап 30 күнтізбелік  күн өткеннен  кейін ол шықты деп танылады.

5.  Осы  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  бірлескен  іс-қимыл  жоспары 

сонымен қатар барлық Тараптар шешім қабылдаған күннен бастап өз күшін 

жоюы мүмкін.

6. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірлескен іс-қимыл жоспары қазақ 

жəне орыс тілдерінде, əр Тарап үшін 2 данадан, жасалған.

 

Мазмұндалғандарды  растау  үшін  төменде  қол  қойғандар,  яғни Тараптардың өкілетті тұлғасы болып табылатын тұлғалар, осы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы бірлескен іс-қимыл жоспарын куəландырды.Ə.ƏШІРБАЕВ,

Қазақстан  Республикасының Республикасының

Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсыіс-қимыл  агенттігінің 

Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті

А.ИМАНҒАЛИЕВ,

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

М.СҮЛЕЙМЕНОВ,

БҚМУ «Ақиқат пікір талас орталығы» жастар қоғамдық бірлестігі 

Б.БЕККАЛИЕВ,

Батыс Қазақстан облысының «Жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігі 

Г.АЙДЫНƏЛІ,

«Перспектива социум» жастар қоғамдық бірлестігі

М.Ґтемісов Атындаєы Батыс Ќазаќстан мемлекеттік университеті мен 

Жастар ќоєамдыќ ўйымдары арасындаєы сыбайлас 

жемќорлыќќа ќарсы бірлескен іс-ќимыл

 жоспары

Біз, төменде қол қоюшылар:

Қазақстан    Республикасының  Республикасының  Мемлекеттік  қызмет 

істері  жəне  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  агенттігінің  Батыс 

Қазақстан облысы бойынша департаменті

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БҚМУ «Ақиқат пікір талас орталығы» жастар қоғамдық бірлестігі

Батыс Қазақстан облысының «Жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігі

«Перспектива социум» жастар қоғамдық бірлестігі

Жемқорлықпен  ымырасыз  күрес  ісінде  Ұлт  көшбасшысы,  Қазақстан 

Республикасының  Президенті  Н.Ə.Назарбаевты,  сондай-ақ  жемқорлыққа 

қарсы əрекеттерге, мемлекеттік басқару ісіндегі ашықтық пен жариялықты 

қамтамасыз етуге азаматтық қоғам институттары мен халықтың қатысуын 

қарқындату жөніндегі оның бастамаларын жан-жақты қолдай отырып;

Қазақстан қолданып отырған жемқорлықтың алдын алу жəне онымен 

күрес жөніндегі шараларға оң баға бере отырып; 

Қазақстан Республикасының, Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенцияларын 

жəне  басқа  да  халықаралық  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  құқықтық 

құжаттарды қолдай отырып;

Демократиялық институттар мен құндылықтарды, əділеттілікке деген 

сенімді  бұзушы  жəне  мемлекет  пен  қоғамның  тұрақты  дамуына  кесірін 

тигізетін,  қоғам  тұрақтылығы  мен  қауіпсіздігі  үшін  жемқорлық  тудырып 

отырған  проблемалар  мен  қауіп-қатерлердің  тереңдігі  бізді  алаңдата 

отырып;


Жемқорлықтың  алдын  алу  жəне  оны  жою-мемлекеттің  ғана  емес, 

сонымен  қатар  Қазақстан  Республикасының  əрбір  азаматының,  барлық 

азаматтық қоғам институттарының міндеті екенін ескере отырып; 

Жемқорлықпен күрес ісінде мемлекет, бизнес жəне азаматтық қоғам ин-

ституттары арасындағы серіктестікті нығайту қажеттігін мойындай отырып;

Жемқорлыққа  қарсы  əрекеттерге  жастар  қоғамдық  бірлестіктерінің 

белсенді  атсалысуы  жемқорлықты  азайту  жөніндегі  мемлекет  қызметінің 

тиімділігін арттыруға көмектеседі деп жорамалдай отырып;

Барынша тиімді түрде жемқорлықтың алдын алу, оны айқындап, жою 

ісінде мемлекетке көмектесуге бекем жігерлене отырып;

Батыс  Қазақстан  облысында  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  əрекет 

етіуде  бірлескен  жұмыстарды  ұйымдастыру  туралы  шешім  қабылдап,  өз 

өкілеттіліктеріміз шегінде төмендегілер жөнінде осы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы бірлескен іс-қимыл жоспарына  қол қоюға шешім қабылдадық:

Қ АЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИК АСЫ  МЕМЛЕКЕТ ТІК  ҚЫЗМЕТ  ІСТЕРІ 

ЖƏНЕ  СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ  ІС-ҚИМЫЛ  АГЕНТТІГІНІҢ 

БАТЫС  ҚАЗАҚСТАН  ОБЛЫСЫ  БОЙЫНША  ДЕПАРТАМЕНТІ    СЫБАЙЛАС 

Ж Е М Қ О РЛ Ы Қ Қ А  Қ А Р С Ы  Б І РЛ ЕС К Е Н  І С - Қ И М Ы Л  ЖО С П А Р Ы Н А  

ТӨМЕНДЕГІДЕЙ КЕЛІСІМ ЖҮРГІЗІЛДІ: 

1-бап


Осы  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  бірлескен  іс-қимыл  жоспарының 

мақсаттары:

а)  Батыс  Қазақстан  облысындағы  конструктивті  жастар  күштерін 

біріктіру,  студенттер,  азаматтық  қоғам  институттары,  өңір  тұрғындарын 

сыбайлас жемқорлық  қарсы қозғалысқа біріктіру; 

ə) жемқорлыққа қарсы əрекеттердегі жастар қоғамдық бірлестіктерінің  

рөлін арттыру;

б) жемқорлыққа қарсы əрекеттерде, мемлекеттік органдар қызметінің 

жариялылығы  мен  ашықтығын  қамтамасыз  етуде  мемлекеттік  органдар, 

бизнес жəне азаматтық қоғам институттарының өзара əрекеттері мен тығыз 

серіктестігін күшейту;

в) жемқорлықпен күреске бағытталған шаралардың тиімділігін, сондай-

ақ оның алдын алу шараларының ұтымдылығын арттыру ісінде мемлекетке 

көмектесу болып табылады.

2-бап

Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  бірлескен  іс-қимыл  жоспарына  қол қойғандардың  əрқайсысы  өз  жарлығының  мақсаттары  мен  міндеттерін 

ескере отырып:

-жемқорлықпен күрес жəне оның алдын алу шараларын жүзеге асыру 

ісінде мемлекетке көмектеседі;

-халықтың  ауқымды  жігін  жемқорлыққа  қарсы  қызметке  белсенді  жұ-

мылдыруға ықпал ететін жемқорлыққа қарсы əрекеттер жөнінде бірыңғай 

мемлекеттік саясат жүргізуге қатысады;

-жемқорлыққа қарсы күресте мемлекеттік органдар, бизнес жəне аза-

маттық қоғам институттарының өзара əрекеттері мен серіктестігінің қолайлы 

жəне тиімді жүйесін жасауға көмектеседі;

-жемқорлықты тудырушы жəне оған дем беруші себептер мен жағдай-

ларды  жою  бойынша  ынтымақтастықтың    басыңқы  бағыттары  туралы 

ақпарат береді;

-жемқорлыққа  қарсы əрекеттер бойынша бірлестіктегі қызметті қамта-

масыз ету мақсатында қолдағы қорлар мен тетіктерді шоғырландырады;

-мемлекеттік  органдардағы  жемқорлықтың  алдын-алуға  бағытталған Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2015
2015 -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
2015 -> Год Ассамблеи народа Казахстана дружба и согласие навсегда
gazetaorken -> Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ-даңқы да, мерейтойы да – кейінгіге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі
2015 -> Мы студенты зкгу!
2015 -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
2015 -> Руководство к действию 30 ноября Президент озвучил новое ежегодное Послание народу Казахстана
2015 -> Ж астар қ у а т т ы Қазақстан цшін! чч 2 сәуір күні Орал қаласында «Жастар қуатты Қазақстан үшін»

жүктеу 255.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет