Технологияларды пайдаланужүктеу 76.64 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі76.64 Kb.

МЕКТЕПТІҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҤРДІСІНДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

 

 Абу Айдана 

 

2 курс студенті, Абай атындағы Ҧлттық педагогикалық университеті Ғылыми жетекші: профессор Тҽжібаева С.Ғ.

 

 Технология  -ҿнім  алу  ҥшін  керекті  материалдарды  ҿндеу  ҽдістері  мен  ҿнім 

шыгаруға  керекті  жҥйелі  процесс.Кез  келген  технологияның  (ҿндірістік,  ҽлеуметтік) 

негізгі бҿлігі - тҥпкі нҽтижені мҧқият анықтау жҽне оған жету. 

 

Процестің  жобасы  жақсы  болса,  шығарылатын  ҿнімнің  қандай  болатындығы анықталса,  оны  жасау  қҧралдары  белгіленсе,  жағдай  жасалса,  ондаҿндірістік  жҽне 

ҽлеуметтік саладағыпроцестер "технология" деген атауға ие болады. 

 

Технологияның артықшылықтары. 

Ҽдістемеге 

қарағанда 

технологияның 

артықшылықтары кҿп. 

 

Біріншіден,  технологияда  тҥпкі  нҽтиже  дҽл  анықталады.  Дҽстҥрлі  педагогикада 

мақсатқа жету жолдары анық болмайды. Технологияда мақсат негізгі болғандықтан, оны 

дҽл анықтауға мҥмкіндік бар. 

 

Екіншіден, мақсат диагностикаға сҥйеніп қойылғандықтан, оған жету ҥшін істелетін 

жҧмыстардың нҽтижесі объективтік ҽдістер арқылы тексеріледі. 

 

Үшіншіден, мҧғалім дайындықсыз оқыту процесін жҥзеге асыра алмайды. 

Тҿртіншіден, ҽдістемеде сабақ жоспарлары - мҧғалімнің жоспары, оқыту процесінде 

 

жҧмыс істейтін мҧғалім. Ал технологияда оқушылардың оқу іс-ҽрекетінің тҧрлері жҽне  

272


 

мазмҧны  кҿрсетілген  жоба  жасалады.  Ҽдістеме  бойынша  ҽр  мҧғалім  сабақ  жоспарын 

ҿзінше жасайды, демек сабақта оқушылардың іс-ҽрекеті де тҥрліше ҧйымдастырылады. 

 

2.Ҿндірістік жҽне ҽлеуметтік технологиялардың айырмашылықтары. Технологиялар ҿндірістік жҽне ҽлеуметтік деп екіге болінеді. Ҿндірістікке табиғи шикізаттарды (мҧнай, 

ағаш,  т.б.)  оңдеу  технологиясы  немесе  одан  алынған  ҿнімдер  жатады.Ҽлеуметтік 

технологияда  адаммен  жҧмыс  істеліп,  оның  басты  бір  немесе  бірнеше  қасиеттері 

ҿзгертіледі.  Ҽлеуметтік  технологияға  оқушыларды  оқыту  технологиясын  жатқызуға 

болады.  Ҽлеуметтік  технологияның  ҿндірістік  технологиядан  кҿп  айырмашылығы  бар. 

Басты  айырмашылығы  -  ҿндірістік  технологияның  нақты  жҥйелі  операциялардан 

тҧруында.  Бір  жерде  ҿзгеріс  болса,  іс-қимылдардық  орындары  алмастырылып,  нҽтиже 

тҿмендейді. 

 

Ҽлеуметтік  технологияда  тҥрлі  шараларды  іріктеу  жақсы  нҽтиженің  кепілі  емес, себебі  адамға  одан  басқа  да  жағдайлар  ҽсер  етеді.  Сондықтан  ҽлеуметтік  технологияға 

нақты  іріктелген  процестердің  жҥйесі  деп  анықтама  беруге  болмайды.  Ҽлеуметтік 

технологияда кері байланыс орасан зор рҿл атқарады. Мҧғалім оқушылардың дайындық 

деңгейлерін қайта-қайта тексеріп, оқу материалын меңгермейтіндермен қосымша жҧмыс 

істеп,  стандартты  меңгертеді.  Сонымен  біз  жаңа  материалды  тҥсіндіру  мен  бекітудің 

қайталанатындығын байқаймыз. Бірақ оқушылардың бҽрі емес, тек оқу материалын шала 

тҥсінгендер ғана қайталайды[1]. 

 

Оқушылар  дҧрыс  тҥсінбеген  тақырыптар  да  қайталанады.  Сонымен  ҽлеуметтік технология  ҽдістеменің  кемшіліктерін  тҥзете  алады.  Ҽлеуметтік  технологияны 

ҧйымдастыру  жҽне  жҥзеге  асыру  ҿндірістік  технологияға  қарағанда  қиындау.  Бірақ  екі 

технология негізінен бір-біріне жақын. Екеуі де технологияны ҧйымдастырушыға белгілі 

ҿнім  береді.  Сондықтан  "Ҽлеуметтік  технология"  ҧғымын  "Ҿндірістік  технология" 

ҧғымымен қатар қолдануға болады. Ҽлеуметтік технологияның ҿндірістік технологиядан 

айырмашылығы  оның  жҥйесінің  онша  қатаң  еместігі,  кері  байланыстың  (нашар  жерді 

анықтау жҽне сол жерде ңосымша жҧмыстар істеу) болуында. 

 

Қазіргі  мектептің  ірі  кемшілігі  мақсаттың  жалпылама  қойылуы.  Тҥпкі  мақсат  - адамды жан-жақты жҽне ҥйлесімді дамыту. Біраң мақсаттың оқыту мазмҧнын іріктеуге, 

педагогикалық процесті қҧруға ықпалы ҽлі де жеткіліксіз. 

 

3. Мақсат бізге керекті тҥпкі нҽтиже, нҽтижені кҿріп "Мақсатқа жеттік пе?"- деген сҧрақтарға жауап беру. Мҧндай мақсатты педагогикада "диагностика арқылы анықталған 

мақсат" дейді. Диагностика арқылы оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейлері жҽне 

қабілеті анықталады, нҽтижесінде оқушыға тағы да қандай білім, іскерлік, дағдылар беру 

керектігі жоспарланады. 

 

Технологияның кезеңдері:  

 Оқытудық мақсатын диагностика арқылы қайта тҧжырымдау;  

 Жаңа мақсатқа жету кезеңдерін белгілеу;  

  

Диагностика  негізінде  оқытудық  жаңа  мақсатын  қою.  Технологияда  одушыда 

қалыптасатын сапа, қасиет, іскерлік, анық суреттеледі.  

 

Тексеру  қҧралдары  арқылы  оқушының  сапасы,  қажеттіліктері,  іскерліктері,  даму, қалыптасу  деңгейлері  анықталады.  Оқушының  деңгейі  бҧрынғы  деңгейімен 

салыстырылады, жаңа мақсат қойылады.  

 

Сонымен, мақсат анық болмаса оқу ҥрдісінің жетілдірілуіне кедергі жасалады. Педагогикада "технология" ҧғымын қолданатын салалар Бҥгінде 

педагогикада технология ҧғымы ҥш жерде қолданылуда.  

 

қазір  кейбір  ҽдебиеттерде  ҽдістемені  немесе  оқытуды  ҧйымдастыру  тҥрлерін  технология 

дейді. 


•  нақты педагогикалық жҥйені технология дейді. 

(В.В.Давыдов технологиясы, дамыта 

оқыту технологиялары, т.б.) 

 

• қасиеттері белгілі ҿнім алу ҥшін қолданылатын ҽдіс-тҽсілдердің жиынтығы жҽне жҥйесі технология деп аталады[2]. 

 

273 

Технологияның  бірінші  анықтамасы  педагогикаға  ешқандай  жаңалық  енгізбейді. 

Екінші  анықтамада  бір  сҿз  екінші  сҿзбен  алмастырылған.  Бҧрын  В.В.Давыдов, 

Д.Б.Эльконин, Л.В.Зан-ков, т.б. ҽдістемесі десе, қазір технологиясы дейді. 

 

Екінші  анықтамада  "технология"  ҧғымы  ҿндіріс  саласынан  педагогикаға  алғаш енген  кездегі  мағынасын  жоғалтады.Сондықтан  ҥшінші  анықтама  дҧрыс,  себебі  ол 

ҿндірістік  технология  ҧғымынажақын.  Технология  дегеніміз  -  ҿндірістік  процесті  жҽне 

оның  тҽсілдерін  ғылыми  тҧрғыдан  суреттеу.  Технологияны  педагогикада  қолдану 

шекарасы  бар,  себебі  технологияның  нақты  мақсаты  болады.  Білім  беруде  мақсат  қою 

мҥмкін бе? "Білім  -  оқыту мен тҽрбие"  - деген анықтамаға сҥйенсек, онда мҥмкін емес. 

Оқыту  мақсаты  -  оқушыны  болашақтағы  мамандығына  керекті  іс-ҽрекет  тҽсілдеріне 

ҥйрету. Оқушының оқу материалын қалай меңгергенін оқай тексеруге болады. Олай болса 

оқытуда  технологияны  қолдану  ҽбден  мҥмкін.Тҽрбиеде  жағдай  басқаша.  Бҧл  салада 

технологиялық  жоба  арқылы  керекті  қасиеттерді  алу  мҥмкін  емес  деген  пікірлер  бар. 

Себебі  адамға неше тҥрлі жағдайлар ҽсер етеді. Сонымен тҽрбие процесінде бір сапаны 

қалыптастыруды мақсат етіп, оның технологиясын жасау мҥмкін емес.  Ол технологияны 

тексеретін нақты қҧралдар жоқ. 

 

Оқыту технологиясының ерекшеліктері:  

тҥрлі қҧралдар арқылы оқушылардың білім, іскерліктерін жиі тексеру.   

ҥлгермеушілерді анықтау жҽне іріктеу.   

 олармен қосымша жҧмыстар ҿткізу, материалдарды қайталау. Осы жҧмыстардан 

кейін оқушылардың білім, іскерліктерін тағы тексеру.  

  оқушылардың жаңа материалды меңгермеу себептерін зерттеу жҽне анықтау.  

4. Оқыту процесіндегі технологиялық процесс 

 

1.

 Диогностикалық  қҧралдар  арқылы  оқушылардың  білім,  біліктілік  дағдыларын 

анықтап, содан кейін оларды білімдеріне қарай саралап оқытамыз.  

 

2.

 Оқу материалыи меңгерту жҽне бекіту ҥшін танымдық іс-ҽрекетті ҧйымдастыру. 

Бҧл бҿлік педагогикада жақсы зерттелген, оған бҧрын жасалған алуан тҥрлі оқыту  

 

ҽдістемелері  кіреді.  Бҥгінгі  танда  бастауыш  мектептерде  дҽстҥрлі  Л.В.Занков жҽнеД.Б.Эльконин, В.В.Давыдов ҽдістемелері қолданылады. 

 

3. Материалды меңгерудің сапасын бақылау Егер ҽдістемелерде оқушылардың білімді меңгеріп жҽне бекітуі ҥшін оқушылардың 

 

танымдық  іс-ҽрекетін ҧйымдастыруға баса назар аударылса, технологияда танымдық  іс-ҽрекетті  ҧйым-дастыру  жҽне  оның  нҽтижесін  тексеру  қатар  жҥреді.  Бҧлар  ҿзара 

байланысты.  Олардың  біреуіне  жете  кҿңіл  бҿлмеу,  педагогикалық  жҥйені  бҧзады.  Осы 

кҿзқарасқа  сҥйеніп  оқыту  процесін  сызба  тҥрінде  былай  бейнелейміз.  Білім  сапасын 

тексеруді  жеке  алып  қарау  оны  жан-жақты  зерттеуге  мҥмкіндік  береді.  Оқушылар 

материалды  қаншалықты  деңгейде  меңгергені  анықталып,  атқарылатын  жҧмыстар 

белгіленеді.  Мҧғалім  оқу  материалын  бекіте  алады,  бірақ  оны  меңгермеген  жеке 

оқушылармен  оқу  жҧмыстары  ҧйымдастырылады.  Ал  оқу  материалын  сыныптың  кҿбі 

меңгермесе,  онда  ҿткен  материалды  бекітумен  қатар  оны  меңгермеу  себептері 

анықталады.  Ол  ҥшін  диагностикалық  қҧралдар  (тест,  бақылау  жҧмыстары,  сҧхбат, 

ҽңгімелесу) қолданылады. 

 

4.

 Топпен  немесе  жеке  оқушылармен  қосымша  жҧмыс  істеудің,  тҽсілдері  мен 

ҽдістерін таңдау. Мҧндай ҽдістер жеке пҽн ҽдістемелерінде жазылған.  

 

5.

 Оқушылардың  ҥлгермеу  себептерін  анықтау.  Технологияның  бҧл  бҿлігі  ҿлі 

толық  зерттелмеген.  Шет  тілі,  ҽдебиет,  физика,  химия  пҽндері  бойынша  жекелеген 

сыныптар  ҥшін  тестілер  жасалған.  Тапсырмалар  арқылы  оқушылардың  біліміндегі 

кемшіліктер анықталады, оны жойғанда ғана келесі бҿлікке ҿтуге болады.  

 

6.

 Сыныптың  барлық  оқушыларының  білімі  мен  тҽрбиесіндегі  кемшіліктерді 

жоятын ҽдістемелерді таңдау.  

 

Бҧл  бҿлікте  барлық  сынып  оқушыларының  меңгермеген  тақырыптарын  тҥсіндіру ҥшін мҧғалім сабақ жоспарларының алуан тҥрлі варианттарын қолданады. Мҧғалім  

 

274 

бҧрынғы  сыныптарда  оқылған,  бірақ  қазір  ҧмытылған  материалдарды  жаңа 

тақырыптармен байланыстырады[3]. 

 

Сонымен технология ҽдістемеден ҿзге, себебі ол оқушылардың материалды меңгеру іс-ҽрекетін  басқарады,  олардың  ҥлгермеу  себептерін  анықтауға  ерекше  назар  аударады. 

Технологияға білімді сапалы тҥрде меңгеру процесін басқару жҽне білім сапасын тексеру 

блоктары, кері байланыс жҥйесі енеді. Кері байланысты мҧқият тҥрде жан-жақты жасау 

керек.  Ең  бастысы,  оқу  материалын  оқушының  меңгеруі.  Педагогика  ғылымында  білім 

сапасы  бірінші  орынға  шығады.  Оны  кҿтеру  педагогика  мен  психология  ғылымдары 

алдында тҧрған маңызды міндет. 

 

Оқу  материалын  меңгеру  заңдылықтары.  Оқушы  кез  келген  оқу  тапсырмаларын бҧрынғы меңгерген ақпараттарына сҥйеніп орындайды. Бала оқу іс-ҽрекетінің тиімділігі 

оның жеке тҽжірибесіне байланысты. Баланың ҿз біліміне сҥйеніп жасайтын іс-ҽрекетін 

репродуктивтік, ҿткен тҽжірибеге сҥйеніп жаңа онімдер жасауын продуктивтік іс-ҽрекет 

дейді. 


 

Іс-ҽрекетке  ҥйрену  репродуктивтік  іс-ҽрекеттен  басталады.  Бала  ереже, 

алгоритмдерді  қолданып  жаттығулар  жазады,  есептер  шығарады,  мҽтіннен  тҥсінгенін 

айтады, бірсҿзбен айтқанда, дайын білімдерге ештеңе қоспайды. 

 

Ҿз  бетімен  ізденіп,  біліміне  білім  қосса,  оқушының  репродуктивтік  іс-ҽрекеті продуктивтік  (ҿнімді)  іс-ҽрекетке  айналады.  Оқушылар  білетіндерін  бір-бірімен 

салыстырып  ҿздері  ҥшін  жаңалық  ашады.  Осы  аталған  екі  іс-ҽрекет  тҥрлері  оқушының 

материалды тҥсінуіне мҥмкіндік жасайды. Тҥсініктің 4 деңгейін В.П.Беспалько зерттеген. 

Енді оларға тоқталайық. 

 

I  деңгей  (оқушылық)  -  репродуктивтік  іс-ҽрекеттің  ең  қарапайым  деңгейі.  Оқушы бҧрынғы  білімдеріне  сҥйеніп,  тҥрлі  тапсырмалар  орындайды,  бҧрынғы  тақырыптың 

мазмҧнын  ҿзгертпей  пысықтайды.  Оқушы  ҥлгі  бойынша  есептер  шығарып,  жаттығулар 

жазады. 

 

II  деңгей  (алгоритмдік)  -  репродуктивтік  іс-ҽрекеттің  кҥрделі  тҥрі.  Оқушылар алгоритм  бойынша  тҥрлі  тапсырмалар  орындайды.  Мысалы,  мҧғалім  қҧбылыстарды 

оқушылардың қалай тҥсінгенін мынадай жоспармен анықтайды: 

 

Қҧбылыстың сыртқы белгілері.   

Ол ҿткен кездегі жағдай.   

Қҧбылыс мҽні, оның  ҿту механизімі (қҧбылысты ғылыми  теорияларға сҥйеніп  талдау).  

 Осы қҧбылыстың басқа қҧбылыспен байланысы.  

 Қҧбылысқа сандық тҧрғыдан сипаттама беру.  

 Қҧбылыстың зиянды ықпалдарының алдын алу тҽсілдері.  

 

Тҽжірибені жасау жоспары:  

Тҽжірибенің мақсатын тҧжырымдау.   

 Тҽжірибені  жасар  алдында  гипотезалар  ҧсыну.  Тҽжірибені  ҿткізуге  керекті 

жағдайларды анықтау.  

  Тҽжірибе ҥшін жабдықтарды жҽне материалдарды анықтау жҽне іріктеу.  

 Тҽжірибені жоспарлау.  

 Тҽжірибе нҽтижелерін шығаратын тҽсілдерді анықтау.  

 Тҽжірибені ҿткізу, бақылау, нҽтижелерін анықтау.  

 Нҽтижелерді математикалық тҽсілмен ҿңдеу.  

 Алынған нҽтижелерді талдау.  

 Тҽжірибеден қорытынды жасау.  

III деңгей (эвристикалық) 

 

Эвристика - грек сҿзі - іздеп табамын, ашамын деген мағынаны білдіреді. Эвристикалық оқыту мақсаты - оқушыға барлық оқу пҽндері бойынша білімдік 

 

ҿнімдер жасату, мҽселелерді ҿз бетімен шешуге ҥйрету. IV деңгей (шығармашылық)[4] 

 

275 

Шығармапіылық  жҧмыстардың  тҥрлері.  Оқу  пҽндерінде  қорғалатын  білімдік 

німдердің ҥш тҥрі бар. 

 

Дҽстҥрлі  оқу  курстары  бойынша  жасалатын  пҽндік  ҿнімдер:  Шығарма,  ертегі, қҧрастырылған есеп, тҧжырымдалған ҧғым, (феже немесе заңдылық,  бҧйымдар, белгі, 

таңба, ойын, викторина, ҿойылым, сценарий, газеттің мазмҧны. 

 

Пҽнаралық жҽне пҽннен тыс ҿнімдер - бір пҽн шеңберінен шығатын іргелі білімдік объектілерді зерттеу нҽтижелері. 

 

Методологиялық ҿнімдер 

(талдау 


тҽсілдері, 

қҧрастырылған 

сҧрақтар, 

тҧжырымдалған  жорамалдар;  жауаптарды  іздеу  тех-нологиясы,  ҿздік  жҧмысының 

жоспары,  жҧмыстың  мақсатын  анықтау,  жеке  білімдік  бағдарламалар,  оқу  іс-ҽрекетін 

талдау, ҿзіне-ҿзі баға беру, пікірлер, сын-пікірлер жазу). 

 

Оқушылардың шығармашылық жҧмыстарының нысандары:  

 зерттеушілік  (эксперимент,  тҽжірибе  ҿткізу,  ғылыми  мҽселені  ҿзінің  шешуі, 

теореманы дҽлелдеу);  

  шығарма (тақпақ, ертегі, есептер, очерктер, трактаттар).  

  

кҿркемҿнер  шығармалары  (бейнелеу  ҿнері,  сызба,  кескіндеме,  ҽн,  саз,  би,  кесте 

тігу, суретке тҥсіру, композиция, кҿрме);  

  

техникалық  шығарма  (бҧйым,  ҥлгі,  макет,  сызба,  фигура,  компьютерлік 

бағдарлама).  

  

кҿрермендергеарналғаншығармалар(концерт, қойылым, жарыс, шағын кҿрініс);  

  педагогикалық  шығармалар  (мҧғалімнің  орнына  сабақ  беру,  сҿзжҧмбақ  жасау, 

ойын, викторина).  

  методологиялық  шығарма  (тақырыптың  жоспарын  жасау,  оқушыларға  арналған 

тесті сҧрақтарын қҧрастыру, ҿзін-ҿзі талдап жазған кҥнделік жҥргізу.  

 

Шығармашылық  жҧмыстарды  бағалағанда  оның  жаңалығына,  қисындылығына, безендірілуіне,  оқушының  сҧрақтарға  дҽйекті  жауап  беруіне,  кҿрермендерді  жҽне  ҽділ 

қазылар алқасын қызықтыра білуіне назар аударылады.  

 

Жоғары  деңгей  8-10  ҧпай  алғандар.  1  -орын  алған  балалардың  да  шығармашылық деңгейі жоғары деп бағалауға болады, 4-7 ҧпай алғандардық шығармашылық деңгейлері 

орташа. 1 -3 ҧпай алғандардық шығармашылық деңгейлері тҿмен. Себебі оның жҧмысы 

ҥлгі  бойынша  орындалып,  аздап  жетілдірілген.  Жаңалығы  аз.  Осындай  бағалар 

шығармашылық  апталық  кезінде  беріледі.  Шығармашылық  жҧмыстар  бойынша 

шығармашылық  апталық  ҿткізуге  болады.  Озып  шьщқандар  моральдық  жҽне 

материалдық жағынан ынталандырылады.  

 

Жоғары сыныптарда ғылыми апталықтар ҿтеді.   

Тҥсінік  деңгейін  (сапасын)  тексеру  ҥшін  ауызша  сҥрау  ҽдісі,  жазбаша  тексеру 

жҧмыстары жҥргізіліп баға қойылады.  

 

Бағдарламалық материалдық 70% -ын меңгерген оқушы (тҥсініп, есте сақтаған), 30% қатесін  ҿз  бетімен  тҥзете  алады.  70%  -дан  тҿменгі  білім  сапасы  оқушы  білімінің  берік 

еместігін  кҿрсетеді.  Сондықтан  оқу  материалын  нашар  меңгерген  оқушымен  қосымша 

жҧмыс жҥргізу керек.  

 

Оқыту технологиясы:   

Оқушыныңбілімділік,  білік,  дағдыларын  диагностикалық  қҧралдар  арқылы  анықтау.  

 Оқыту  процесінің  тиімділігін  (пайдалылығын)  объективтік  ҽдістер  арқылы  

тексеру.  

 

Оқу материалының 70% -ын оқушыға меңгерту.   

Оқыту қандай болу керек. Негізгі талап — оқыту процесі арқылы оқушыға білімді 

меңгерту.[5] 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Ж.Қобдикова. Орта мектепте білім алуды технологияландыру. - Алматы, 2002. 

 

276 

2.

 

Педагогикалық  технология  ҧғымының  мҽні  мен  ҽдіснамалық  сипаттамасы. //Бастауыш мектеп. 1999. - №8,9.  

 

3. 

Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. Под ред. С.А.Смирнова. 3-

е изд. - М.: Академия, 1999.  

 

4. 

Хуторской А.В. Современная дидактика. - Спб: Питер, 2001.  

5.

 

Педагогика. - Алматы, 2003.   

 

 Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҦ У, Астана қаласы
repository2012 -> Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> №1 (86) 2012 147 Д. ҚАмзабекұлы садуақас ғылмани мұрасы: КӨкейкестілігі және жүйелену негізі
repository2012 -> Қазақ оқырмандарының кейбіреулері сүлейменовтің бірен-саран қиын шығармаларын бүгін
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы 3-кесте. Реестрдің стандартты ұялары және оларды қамтамасыз ететін файлдар
repository2012 -> А. Т. Забирова Ш.Қ. Жарқынбекова
repository2012 -> №1 (86) 2012 35 Г. К. ҚИлыбаева бастауыш сынып оқушыларының креативтілігін дамыту

жүктеу 76.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет