Технология және биоресурстар факультетіжүктеу 171.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.04.2017
өлшемі171.71 Kb.

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОРЕСУРСТАР  ФАКУЛЬТЕТІ 

 АКАДЕМИК Н.О.БАЗАНОВА АТЫНДАҒЫ ФИЗИОЛОГИЯ, 

МОРФОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОХИМИЯ КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

                                                           

 

 

        

                                                                                                                                                    

БД  ZhG  

ЖЕКЕ ГИСТОЛОГИЯ

  

 

 пәнінің оқу - әдістемелік кешені 

(ПОӘК) 

 

 

5В120200 – Ветеринарлық санитария 

 

 

Күндізгі оқу формасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

АЛМАТЫ 2014 

 


Авторлар: - Жаңабеков К. проф., Исембергенова С.К. доц., Джунусова 

Р.Ж.аға оқыт., Жылкышыбаева М.М асс., Байтакова З.Е. асс. Бақкелді Е. асс.

 

 

  

 

  

 

           Пәннің оқу-әдістемелік кешені «5В120200 – Ветеринарлық санитария» мамандығының  негізінде  «Жеке  гистология»  пәнінің  оқу  бағдарламасына 

сәйкес дайындалған.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәннің  оқу-әдістемелік  кешені  «Физиология,  морфология  және 

биохимия»  кафедрасының  мәжілісінде  қаралды.  №  1  хаттама,  «27»  тамыз 

2014ж. 


 

Кафедра меңгерушісі ___________  Алданазаров С.С. 

 

 

 

Пәннің  оқу-әдістемелік  кешені  «Технология  және  биоресурстар»  факультеті  оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде  мақұлданды.               

№ 1 хаттама, «31» тамыз 2014 ж. 

 

 

              ОӘК тӛрағасы/тӛрайымы ___________  Бӛпебаева Л.Қ.  

 

 

 

   

 

 

  

Мазмұны  

 

№ Құжат түрлері  Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы  Пәнді оқытудың студентке арналған бағдарламасы 

(Sуllabus) Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен ӛткізудің 

графигі Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру картасы Пән бойынша аудиториялық сабақтарды ӛткізудің 

күнтізбелік-тақырыптық жоспары Дәрістік кешен (дәріс тезистері, иллюстрациялық және 

таратылатын материалдар, ұсынылған әдебиеттер тізімі) Студенттің ӛзіндік жұмыстарына арналған материалдар Студенттердің білім деңгейін бақылау мен бағалауға 

арналған материалдар  Пәннен сабақ ӛткізугеарналған аудиториялар, кабинеттер 

және лабораториялар  

10  Пәннің студентке арналған оқу-әдістемелік кешені  

 

  

           

 


Студентке арналған пәннің оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

БД ZhG  

«Жеке гистология»  

пәні бойынша 2014 - 2015 оқу жылына арналған 

 

1. Негізгі мәліметтер  Факультет 

Мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру және ӛңдеу технологиясы  

Мамандық (шифры, аты) 

5В120200 – ветеринарлық санитария 

Курс, семестр 

I, 1І  

Пән статусы 

элективтік 

Кредит саны  Сабақ ӛтетін аудитория 

10 ғ., 01, 02, 03, 04, 109, 103 

 

Дәріскер  

Жаңабеков Күмісқали, профессор, 101 каб. 

 

Тәжірибелік, 

лабораториялық сабақ 

беретін оқытушылар  

Аға оқытушы Джунусова Р.Ж.,  ассистент Жылқышыбаева 

М.М., ассистент Бақкелді Е. 101-105 каб 

2. Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер 

Жоғары  оқу  бағдарламасы  бойынша  жеке  гистология  пәнін 

игеру  үшін  1-курс  студенттері  мектеп  қабырғасында  алған  

минимум  білімдері  болуы  шарт.  Студенттер  жануарлар 

организмінің 

құрылысын 

анатомиялық 

құрылысымен 

салыстырмалы  түрде  оқиды.  Жануарлар  морфологиясы  жеке 

гистология  курсын  игеру  үшін  негізгі  іргелі  пән  болып 

есептеледі. 

Постреквизиттер  

Зоология,  физиология,  генетика,  патологиялық  анатомия, 

патологиялық физиология, клиникалық диагностика, терапия, 

хирургия,  ветсансараптау,  мал  азықтандыру,  жеке  зоотехния, 

мал ӛсіру, зоогигиена және т.б. пәндерді оқытуда, іргелі пәндер 

қатарында білім беретін пән. 

3. Пәннің мақсаты  

Мақсаты: 

Жеке  гистология  курсының  негізгі  мақсаты,  жануарлар  түріне,  тұқымына,  жынысына  және 

жас  ерекшеліктеріне  байланысты  мүшелердің  микроскопиялық  және  макроскопиялық 

құрылысын, мүшелер мен мүшелер жүйелерінің фило-онтогенетикалық дамуын, мүшелер мен 

мүшелер жүйелерінің қызметтерінің морфологиялық негіздерін зерттеу болып табылады 

4. Студенттің жұмыс уақытының бӛлінуі 

Барлығы 

(кӛлемі) 

Аудиториялық сабақтар 

Аудиториядан тыс 

жұмыстар 

Дәріс 

Зертханалық  

сабақ 

Тәжірибелик 

сабақ  

СОӚЖ оф. 

СӚЖ 

1 кредит 

45 сағат 

50 

мин/ сабақ 

100 

мин/сабақ 

50 

мин/сабақ. 

10 

сағат 

20  

сағат 

 

2 кредит 

90 сағат 

10 сабақ 

10 сабақ 

10 сабақ 

20 сағат 

40 сағат 

5. Пәннің мазмұны   

Жеке  гистология  курсы  мына  бӛлімдерге  бӛлінеді:  цитология,  жалпы  эмбриолгия, 

жалпы гистология. 

Жеке гистология курсын оқу нәтижесінде студент мүшелердің пішінін, ішкі және сыртқы 

құрылысын,  тірі  организімінің  негізгі  құрылымдық  және  функциональдық  бірлігі  – 

жасушаның  құрылысын,  әр  түрлі  жануарлар  ұлпалары  мен  мүшелерінің  ұсақ  құрылымы: 

жыныс жасушаларының құрылысы, олардың дамуы және эмбриогенезінің негізгі сатыларын, 

тірек-қимыл  аппараты  (сүйектер  және  бұлшықеттер  жүйесі),  тері  және  оның  туындыларын; 

азық  қорыту,  тыныс  алу,  зәр  шығару  және  кӛбею  жүйелерін;  эндокринді  және  жүрек-

тамырлар  жүйелерінің  макро-микро  құрылымдарын  меңгеру.    Сонымен  бірге  жануарлар 

организімінің  түрін,  тұқымын,  жыныс  және  жас  ерекшеліктерін  ескеру  керек.  Жоғарыда 

аталған  морфологияның  барлық  бағыттары  жануарлар  организімінің  құрылысы  мен  даму 

ерекшеліктер қалыпты жағдайға сай кӛрсетіледі. Жеке гистология курсын оқыту  барысында 

студент  препарат  дайындау  әдістерін,  курстың  негізгі  бӛлімдерінің  гистологиялық 

препараттарын дайындауды игеруі қажет. 

6. Курс саясаты. 

Курстың  құрамында  дәрістер,  зертханалық,  практикалық  сабақтар,  ОСӚЖ 

(студенттердің оқыушылар кӛмегімен орындайтын  ӛзіндік жұмыстары), СӚЖ (студенттердің 

ӛзіндік  жұмыстары)  кіреді.  Студенттер  дәрісте  материалдарды  теориялық  түрде  мұқият 

тыңдаулары  керек.  Зертханалық  және  практикалық  сабақтарда  студенттерге  оқылатын 

тақырыбтар  мазмұны  туралы  қысқаша  мағлұматар  беріп,  студенттер  білімдерін  қадағалап 

ӛтілген материал бойынша ауызша сұрау керек. ОСӚЖ – студенттер сабақ барысында ӛтілген 

тақырыбтарды  оқытушылар  кӛмегімен  талқылайды.  СӚЖ  кезінде  түсінбеген  сұрақтар 

бойынша пікірталас жүргізеді. Курсті толық игеру үшін әрбір студент керекті оқулықтармен 

қамтамасыз  етілуі  керек.  Студенттер  сабақтар  тақырыбын  тікелей  консультация  кезінде 

жазып алу керек.  СӚЖ кезінде ӛтілген материал бойынша түсінбеген сұрақтарын талқылап, 

жеке дәптерге жазып алу керек. 

Студенттердің  алған  білімін  тексерулер  (2  коллоквиум  ауызша)  және  емтихан 

қабылдауды  курс  соңында  1  рет  ӛткізу    белгіленген.  Олардың  ӛткізілетін  күндері  мен 

уақыттары қосымша хабарланады 

7. Әдебиеттер  

1. Жаңабеков К., Жаңабекова Г. К. Жануарлар морфологиясы және латын терминологиясы.-

Алматы, Сӛздік-Словарь», 2005. 

2. Жаңабеков К., Жаңабекова Г. Цитология, гистология  және эмбриология негіздері.  Оқулық 

2005ж.  

3. Жаңабеков К., Махашов Е.  Жануарлар анатомиясы. – Алматы, «Білім», 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Жұмыс түрлері 

Позициялар 

Балдар 

Позиция бойынша 

Бар-ы 

*Аудиториялық сабақтар бойынша барлығы, соның ішінде: 

100 

Дәріс 

Қатысуы -100 

 

Әр қатысуға – 100 

 

100 

Тәжірибелік сабақ  

Қатысуы - 100 

Орындау сапасы - 100 

Әр қатысуға 

Жұмысқа 

                       

 

100 

Тәжірибелік сабақ  

Қатысуы - 100 

Белсенділігі - 100 

Әр қатысуға 

Жұмысқа 

                       

 

100 

*Шептік бақылау (саны кредит санына байланысты) бойынша барлығы, с. і.:  

100 

(Формасы) 

Ауызша тапсыру 

(мерзімі 

және 

сұрақтың 

саны) 

8 және 15 аптасында 

30 сұрақ 

А - 100 балл 

В – 75 балл 

С - 50 балл 

 

 

*СӚЖ (жұмыс түрі кредит санына байланысты) бойынша барлығы, оның ішінде:  

100 

 

 

 

СӚЖ-ң түрі 

График (апталар) 

Балдың бӛлінуі 

 

 Тапсырманы 

беру 

Жұмысты 

қабылдау 

Дайын препаратты 

тапсыру 

Ӛз  бетімен  препараттарды 

жасау  

2 апта 

 

семестрдің 

соңында 

 

А – 90-100 балл 

 В – 75-89 балл 

 С – 50-74 балл 

 

100 

 

Емтихан 

Мерзімі, формасы 

  

семестрдің соңында, 

ауызша тапсыру, 

60 сұрақ  

 

Әр сұраққа:  

 А – 90-100 балл 

 В – 75-89 балл 

 С – 50-74 балл 

                      

100 

Барлығы 

 

100 

 

Құрастырған ___________ Жаңабеков К. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 «БЕКІТЕМІН»   

                                                                                «Физиология, морфология 

және биохимия » каф. меңгерушісі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_________  Алданазаров С.С. 

                                                                                 «27» тамыз 2014 ж.  

 

 

Сабақ пен жұмыстың түріне байланысты балдың бӛлінуі 

  

БД ZhG

 «Жеке гистология» пәні бойынша 5В120200 – ветеринарлық 

санитария  мамандығының студенттеріне  

 

Курс - 1,  семестр – 2 ,  кредит саны - 2, барлық сағат - 90  

Дәріс -   10                                                                   Тәжірибелік сабақ – 10                                                              

Лабораториялық сабақ – 10                                       ОӚЖ - 60 

                                  

                                                Емтихан -II   семестр 

 

 Рет. 

№ 

Студенттердің орындайтын жұмыстары мен сабақтарының түрлері 

Балмен бағалау 

 Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: дәріс, зертханалық, тәжірибелік сабақтары.  

100 


Студенттің ӛзіндік жұмысы 

(СӚЖ) 

100 


Шептік бақылау  

 

100 


Аралық аттестация  

(емтихан) 

100 


 

Барлығы 


 

100 


 

 

Дайындаған:   профессор   ___________     Жаңабеков К. 

 

Кафедра мәжілісінде  талқыланған. Хаттама №1, «27» тамыз 2014 ж.                                                                                                                                                                                         «БЕКІТЕМІН»  

«Физиология, морфология 

және биохимия» кафедрасының 

 меңгерушісі __________ Алданазаров С.С.

 

                                                                                                                                                                                     «27» тамыз 2014 ж.  

2014 – 2015 оқу жылына «Жеке гистология»  

пәнінің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы 

Мамандық-

тың 

қысқартыл-

ған коды 

Студент 


саны 

Оқулықтар мен 

 оқу құралдары 

Саны 


Практикумдар, дәріс конспектілері, 

лабораториялық, тәжірибелік сабақтарды және, 

СӚЖ-ын орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар  

Кітап саны 

Семестр  

К

іт

апха

нада

 

Кафед

-

рада

 

Кіт

апха

на

да 

К

афед-

ра

да ВС –1 к 

 

 130  1. Жаңабеков К., Жаңабекова Г. К. Жануарлар  морфологиясы  және 

латын  терминологиясы.-Алматы, 

Сӛздік-Словарь», 2005. 

 

250 Жаңабеков К. Дәріс конспектісі 2009 ж.

 10  

 

 2.  Жаңабеков  К.,  Жаңабекова  Г. 

Цитология, 

гистология 

және 


эмбриология  негіздері.  Оқулық 

2005ж.  


  

 

  

 

  3. Жаңабеков К., Махашов Е.  

Жануарлар анатомиясы. – Алматы, 

«Білім», 1996.

 

100  

  

 

Бағдарлама жетекшісі    проф. _____________  Жаңабеков К.                                                                                                                                                                                               «БЕКІТЕМІН» 

                                                                                                                                                                   «Физиология, морфология  және биохимия»   

                                                                                                                                              кафедрасының меңгерушісі     

                                                                                                                                                                         _____________  Алданазаров С.С.             

 

                                                                                                                            «27» тамыз  2014 ж.  

 

 ЖЕКЕ ГИСТОЛОГИЯ ПӘНІНЕН  

1-курс күндізгі бӛлім студенттеріне 

5В120200 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯ 

МАМАНДЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН 

Сабақ ӛткізудің тақырыптық жоспары 

Барлығы -2 кредит, оның ішінде дәрістер10 с,  

                                                                                   зертханалық сабақтар – 20 с,  

                                                                                 тәжірибелік сабақтар – 10 с.  

Дәрістер – 10 с. 

Реттік 

№  

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы сұрақтар 

Са- 

ғат 

саны 

Қолданылатын 

кӛрнекі-

иллюстрациялық 

және басқа 

материалдар 

Студенттердің тақырыпты 

қосымша ӛздігінен меңгеруіне 

қажетті әдебиет кӛздері  

1.  

Цитологияға    кіріспе.  Цитология  туралы  түсінік  және  оның 

биологиялық 

ғылымдар 

арасындағы 

алатын 

орны. 


Цитологияның басқа биологиялық және клиникалық пәндермен 

байланысы.  Цитологияның  қысқаша  даму  тарихы.  Жасуша 

теориясы. Жасушаның құрылысы.  

 Түрлі-түсті 

таблицалар, слайдтар, 

диапроектор 

1.  Жаңабеков  К.,  Жаңабекова  Г. 

К.  Жануарлар  морфологиясы 

және  латын  терминологиясы. 

Оқулық. 

Алматы, 


Сӛздік-

Словарь», 2005 ж. 

2.  Жаңабеков  К.,  Жаңабекова 

Г.К. Цитология, гистология және 

эмбриология  негіздері.  Оқулық 

2005 ж.  

3. Жаңабеков К., Махашов Е.  

Жануарлар анатомиясы. Оқулық. 

Алматы, «Білім», 1996. Гистологиялық құрлымдар. 

Симпласт, 

синцитий 

клеткааралық зат. Олардың құрылысы, орналасу орны. Жасуша 

айналымы. Жасуша бӛлінуінінің түрлері. 

-//-  Жалпы  эмбриология.  Жыныс  жасушалары  және  олардың 

дамуы.  Сүтқоректілер  және  құстар  эмбриогенезінің    негізгі 

сатылары.  Прогенез.  Жыныс  жасушаларының  құрылысы  және 

олардың дамуы.  

  

-//- 
Ұлпалардың  жіктелуі.  Ұлпа  туралы  түсінік.

 

µëïà  òóðàëû ò¾ñiíiêêå 

àíûºòàìà. 

µëïàëàðäû» 

ìîðôîëîãèÿëûº, 

ôóíêöèîíàëäû  æ¸íå  ãåíåòèêàëûº  æiêòåëói.  µëïàíû» 

ýâîëþöèÿëûº äàìóû. Гèñòîãåíåç. 

 

  

 

Түрлі-түсті таблицалар, слайдтар, 

диапроектор 

 

 Эпителий  ұлпасы.  Шығу  тегі,  жануарлар  организіміндегі 

орналасу  орны.  Безді  және  жабынды  эпителй.  Олардың 

құрылысы және қызметі.  

  

 

-//-  Сұйық дәнекер ұлпалары. Сұйық дәнекер ұлпасының түрлері, 

шығу тегі, құрылысы, атқаратын қызметі. 

 -//- 

 Талшықты  дәнекер  ұлпалары.  Түрлері,  шығу  тегі,  орналасу 

орны, құырлысы және қызметі. 

-//- 
Қаңқа дәнекер ұлпалары. Түрлері, шығу тегі, орналасу орны, 

құрылысы және қызметі. 

 

-//- 

Ет  ұлпалары.  Түрлері,  шығу  тегі,  орналасу  орны,  құрылысы 

және қызметі. 

 

 Түрлі-түсті 

таблицалар, слайдтар, 

диапроектор 

10 


Жүйке ұлпасы. Түрлері,  шығу тегі,  орналасу орны, құрылысы 

және қызметі. 

  Түрлі-түсті 

таблицалар, слайдтар, 

диапроектор 

 

Зертханалық сабақтар – 20 с (10х2) 

№ 

Зертханалық сабақтар тақырыбы,  аталуы  

Са- 

ғат  


Қолданылатын кӛрнекі-

иллюстрациялық және 

басқа материалдар 

Студенттердің тақырыпты 

қосымша ӛздігінен меңгеруіне 

қажетті әдебиет кӛздері   

  

Микроскоптың құрылысы. Гистологиялық техника негіздері. 

 

Микроскоп, гисто - Оқулықтар: 

1.Жаңабеков К., Жаңабекова Г. 

Гистология, цитология және 

эмбриология негіздері. Оқулық 

2005ж. 

2. Жаңабеков К., Махашов Е. : Жануарлар анатомиясы. – 

Алматы, «Білім», 1996. 

 

  Гистологиялық 

құрылымдар 

(жасуша, 

бейжасушалық 

құрылымдар: симпласт, синцитий).  

 препараттар, 

таблицалар. 

Жасуша бӛлінуінің түрлері. Митоз. -//- 


 Аталық және аналық жыныс клеткаларының құрылысы . 

Микроскоп, гистопрепараттар 

Сүтқоректілер және құстар эмбриогенезі. Муляждар, 

анатомиялық және 


гистологиялық 

препараттар 

Микроскоп арқылы 

препараттың суретін салып, 

оқытушыға ӛткізу. 

-//- 


 Бірқабатты эпителийдің түрлері. 

Микроскоп, гистопрепараттар 

Кӛпқабатты эпителий.  -//- 


Борпылдақ және тығыз дәнекер ұлпалары. 

-//- 


 

Құстар  қаны.  Бірыңғай  салалы  және  кӛлденең  жолақты бұлшықет ұлпасы 

Микроскоп, гистопрепараттар 

10 


 Мультиполярлы нейроциттер. Рефлекторлық доға.  

Микроскоп, гистопрепараттар 

 

Тәжірибелік сабақтар – 10 с. 

№ 

 Тәжірбиелік сабақтар тақырыбы,  аталуы 

Са- 


ғат  

Қолданылатын кӛрнекі-

иллюстрациялық және 

басқа материалдар 

Студенттердің тақырыпты 

қосымша ӛздігінен меңгеруіне 

қажетті әдебиет кӛздері   Жануарлар жасушасының ультрақұрылымы.  

Микроскоп, гисто препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

Оқулықтар: 

1.Жаңабеков К., Жаңабекова Г. 

Гистология, цитология және 

эмбриология негіздері. Оқулық 

2005ж. 

2. Жаңабеков К., Махашов Е. : Жануарлар анатомиясы. – 

Алматы, «Білім», 1996. 

 

 

Ауызша сұрау  

 

  

Ауызша сұрау 

 Органеллалар және қосындылар. Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

Гаметогенез. Жыныс жасушалары. Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

Жабынды эпителий. Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

Безді эпителий Мультимедиялық тақта, 

түрлі-түсті кестелер 

 Шеміршек ұлпаларының түрлері.  

Микроскоп, гисто препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

 

Пластинкалы сүйек ұлпасы. Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар  

Кӛледенең жолақты жүрек ет ұлпасы Мультимедиялық тақта, 

түрлі-түсті кестелер  

 Нейроциттердің түрлері.Нейроглия Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

10 

Миелинді жүйке  Микроскоп, гисто 

препараттар, түрлі- 

түсті таблицалар 

 

 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар «Жеке гистология» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды. 

2014 жылғы тамыздың «27» күнгі кафедра мәжілісінде қаралып бекітілді. Хаттама№1 

 

 Дайындағандар: 

 

профессор                                                              К. Жаңабеков  доцент                                                                   С.Қ.Исембергенова  

аға оқытушы                                                         Р.Ж.Джунусова 

ассистент                                                               М.М.Жылқышыбаева 

ассистент                                                               З.Е.Байтақова 

ассистент                                                               Е.Бақкелді 

                                                                                    

                                                                                    

 

  

 

  

 


 «5В120200 – Ветеринарлық санитария» 

мамандығының студенттеріне 

 «Жеке гистология» пәнінен

                                                                                                                                                                      

студенттердің ӛзіндік жұмысын (СӚЖ) орындауға арналған 

ТАПСЫРМАЛАР 

(барлығы  60  сағат)  

 

 

 

 

 

Рет № 

 

Ӛзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар 

(тақырыптар) 

 

Сағат 


саны 

 

 Ұсынылған әдебиеттер 

және басқа да әдеби 

кӛздер 

 

Есеп беру формасы  

Жануарлардың 

гистологиялық 

бұлшықет 

препараттарын 

дайындау 

20 

1. Жаңабеков К., Жаңабе-кова Г. К. Жануарлар 

морфологиясы және латын 

терминологиясы. Оқулық. 

Алматы, Сӛздік-Словарь», 

2005 ж. 

2.  Жаңабеков  К.,  Махашов 

Е.  Жануарлар анатомиясы. 

Оқулық.  Алматы,  «Білім», 

1996. 

3. 


П.Попеско 

«Атлас 


топографической  анатомии 

сельскохозяйственных  жи-

вотных». Словацкое издате-

льство  сельхоз  литературы 

в Братиславе, 1962. 

4. Жаңабеков К. Жануарлар 

морфологиясы  және  латын 

терминологиясы – Дәрістер 

курсы. 

 

Дайын  препаратты мұғалимға тапсыру 

Сүйек  препараттарын дайындау 

20 


Дайын  препаратты 

мұғалимға тапсыру 

 

                

             Құрастырған:          проф.           ____________        Жаңабеков К.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


«Физиология, морфология және биохимия» кафедрасының  

«Жеке гистология»  пәнінен  

сабақ

  

беруге арналған мамандандырылған                                             

АУДИТОРИЯЛАР ТІЗІМІ

  

Рет 


№ 

 

Аудитория (кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның  (кабинет, лаборатория) 

 жұмыс бағыты 

Аудиториядағы пәнді оқытуда 

қолданылатын приборлар мен 

 құрал-жабдықтар 

109 

Оқыту -морфологиялық 

аудитория 

Гистологиялық 

плакаттар, 

микроскоптар, гистопрепараттар 

01 


Оқыту-морфологиялық 

аудитория 

Үй  жануарларының  қаңқалары, 

сүйектер  байламдары,  сүйектер, 

муляждар,  анатомиялық  және 

гистологиялық 

 

плакаттар, микроскоптар,гистопрепараттар. 

02 Оқыту-морфологиялық 

аудитория 

Үй  жануарларының  қаңқалары, 

сүйектер  байламдары,  сүйектер, 

муляждар,  анатомиялық  және 

гистологиялық 

 

плакаттар, микроскоптар,гистопрепараттар. 

03 Оқыту-морфологиялық 

аудитория 

Үй  жануарларының  қаңқалары, 

сүйектер  байламдары,  сүйектер, 

муляждар,  анатомиялық  және 

гистологиялық 

 

плакаттар, микроскоптар,гистопрепараттар. 

04 Оқыту-морфологиялық 

аудитория 

Үй  жануарларының  қаңқалары, 

сүйектер  байламдары,  сүйектер, 

муляждар,  анатомиялық  және 

гистологиялық 

 

плакаттар, микроскоптар,гистопрепараттар. 

103 Морфологиялық мұражай 

Әр  түрлі  жануарлардың  және 

құстардың 

қаңқалары,  

анатомиялық 

және 


гистологиялық  стендтер  және 

плакаттар,  ішкі  мүшелердің  

ылғалды 

препараттары, 

муляждар, т.б. 

 Ӛлекселерді 

сақтайтын 

бӛлме 

Ванналар,  секционндық  үстел, формалин, 

жануарлар 

ӛлекселері. 

 

                       Бағдарлама жетекшісі,  профессор                     Жаңабеков К. 

 

  

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Технология және биоресурстар факультеті

 

 Физиология, морфология және биохимия кафедрасы  

 

  

 

                                                            

 

                                                                                                                                                          

 

БД  ZhG

 Жеке гистология  

 

 пәнінің студентке арналған  

оқу - әдістемелік кешені 

(ПСОӘК) 

 

 

 5В120200 – Ветеринарлық санитария 

 

  

 

Күндізгі оқу формасы  

 

  

 

  

 

  

АЛМАТЫ 2014 

 


 

   

 

Автор: - Жаңабеков К., профессор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  

 

  

 

  

 

  

      «Жеке гистология» пәнінің студенке  арналған оқу-әдістемелік кешені 

аталған пәннің ПОӘК негізінде  

«5В120200 – Ветеринарлық санитария» 

мамандығына арнап дайындалған. 

 

  

 

Каталог: attachments -> article -> 285
285 -> Технология және биоресурстар факультеті
285 -> Биохимия кафедрасы
285 -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТІ мал шаруашылығы және балық Өнімдерін өндіру технологиясы
285 -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
285 -> Технология және биоресурстар факультеті
285 -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
285 -> Академик н. О. Базанова физиология, морфология
285 -> Мал шаруашылығЫ Ӛнімдерін ӛндіру және ӛҢдеу технологиясы
285 -> Биохимия кафедрасы

жүктеу 171.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет