Татын. Бірақ тарихшылар ден қойып зерттемеген соң, бұл уәж тек аңыз болып қала бердіжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата10.09.2017
өлшемі0.68 Mb.
#13591
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Айғаным қонысы туралы айтқанда алдымен оның 

немересі, қазақтың соңғы ханзадасы атанған ғалым, 

саяхатшы, этнограф Шоқанға тоқталмай өту мүмкін 

емес. Ауыл ақсақалдары Шоқан Құсмұрында емес, 

осы Сырымбеттің етегінде туған деген әңгімені көп ай-

татын. Бірақ тарихшылар ден қойып зерттемеген соң, 

бұл уәж тек аңыз болып қала берді. Қазір де қазақтан 

шыққан тұңғыш ғалымның өміріне байланысты осы 

бір дерек көп айтыла бермейді. Ал тарихи дәлел керек 

бол са бұл жайында әйгілі саяхатшы П.П.Се   менов-Тянь-

Шаньскийдің жазғанын келтіруге бо ла ды. Ол өзінің 

кітабында: І Александр «Уәли ханның же сіріне үлкен 

ілтипат көрсетіп, қырғыз даласындағы бі рінші үйді 

салдыртып беруге әмір еткен әрі Шоқан Уә лиханов 

сонда туған» деп жазады. 

Бұл қоныстың салынуы ХІХ ғасырдың басына 

тұспа-тұс келеді. Патшаның арнайы бұйрығы бойынша 

құ ры лыс жұмыстарына 5 мың сом бөлінеді. Патша 

бұй рығында құрылысты жедел жүргізу жағы көр се-

тілгенімен, оны салу 1824 жылдан 1834 жылға дейін 

со зылған. Айғанымның өтініші бойынша үйдің жа ны-

нан мектеп, медресе, мешіт, монша, қонақүй, тұр мыс-

қа қажетті диірмен, аткерме сияқты ғимараттар са-

лынады.

Мекенжайдың айнала төңірегін мұқият зерттеп, то пы рағының малға жайлы, жайылымды, құнарлы, 

егін шілікке де тиімді, яғни отырықшы тұрмысқа ың-

ғай лы екенін аңғарамыз. Бұл Айғаным ханшаның біл-

гірлігін көрсетеді. Кейін аталмыш жер нағыз сұлу қо-

ныс қа айналып, әсіресе ұрпақтары мен сол жерді 

ме к ендеушілердің жүрегінен берік орын алғанын бай-

қаймыз. 

Айғаным 

ханшаның қонысы

ОЙ-КӨКПАРМемлекеттік білім берудің жинақтау жүйесі тиімді болады деп ойлайсыз ба?

Шомылуға да шошитын болдық

Жауапты мекеменің құтқару қызметі қыс бойы қар 

құрсауында қалғандармен алысса, енді жаз шыққалы 

суға кеткендерді құтқарумен әлек. Еліміз бойынша 50 

мыңнан астам су айдыны мен 700-ден астам шомылуға 

арналған орын бар екен. Жыл сайын Төтенше жағдайлар 

министрлігі еліміздің аумағында суға кетудің алдын алу 

мақсатында түрлі жұмыстар атқарғанына қарамастан, 

бақытсыз жағдайлар азаймай отыр. Төтеншеліктер жыл 

сайын суға түсу маусымында ведомстволық құтқару 

постарының дайындығы мен жабдықталуы, сүңгуірлердің 

айдынның түбін тексеруі, ескерту белгілерін қою бойынша 

жұмыс жүргізеді. Алайда алдын алу жұмыстарына 

қарамастан, төрт айдың ішінде республика бойынша 363 

адам суға кеткен. Бұл сан былтырғымен салыстырғанда 

әлдеқайда көп. 

57 суда құтқару стансысы, 22 құтқару посты, 7 

маневрлі-іздеу тобы және 13 суда құтқару қызметінің 

авариялық-құтқару сүңгуірлер жасағы, жалпы, штаттық 

са ны 911 бірлік жұмыс істейді. Бүгінгі күні су ай дын да-

рын дағы жазатайым оқиғалардың ең көбі: Алматы, Оң-

түс тік Қазақстан және Жамбыл облыстарының су объек-

ті лерінде орын алған.

Төтеншеліктерге қиын тиіп тұрғаны – Қапшағай 

суқой  масы. Мұнда 100 шақырымға  созылған су жаға-

сын да 500 демалыс базасы жұмыс істейді. Оның көбісі 

су айдындарының қауіпсіздік қағидаларына лайықты 

емес көрінеді. Жауапты мекемелер жыл сайын бұл мә-

се лені шешуді айтқанымен, түйіні тарқатылар емес. Ал 

Ан талияның жағажайларын еске салатындай Шым ша-

һарда теңіз жоқ, кереметтей өзен-көлдерден де кенде. 

Есе сіне жасанды тоғандар, көлдер мен көлшіктер же-

тер лік. Оның үстіне, теңіз жағалауынан да асып тү сер-

ліктей «акварайлар» баршылық. Шетелдегіден кем түс-

пей тін осы аквапарктерде барлық жағдай жасалған. 

Не гізгі талап бойынша әрбiр бассейнде нұсқаушы, 

фель дшер және құтқарушылар әлбетте болуы тиiс. Ха-

лық көп келетін мұндай орындарда санитарлық-эпиде-

мио  логиялық және Төтенше жағдайлар депар та мент-

терiнен рұқсат алуы тиіс. Егер қандай да бір талапқа сай 

кел мейтін жағдай анықталса, онда жұмыс істей ал май-

ды. 


Аптап ыстық алқым-

нан алғалы шомылу 

орын дарына деген сұ-

ра ныс қызып тұр. Рұқ-

сат етілгені бар, рұқ сат 

берілмегені бар, әй те-

уір, шолпылдатып шо-

мылатын жер іздеп, 

бо сып жүрген бір жұрт. 

Ар найы  жабдықталып, 

бар жағдайы жасалған 

аквапарктердің бағасы 

аспандап тұр. Оны қал-

тасы көтермейтіндер рұқ-

сат етілмеген жерлерге 

шомыламыз деп соңы 

қай  ғылы  жағдаймен  аяқ-

та лып жатқан оқиғалар 

да жиілеп кетті.

Еуразия кіндігіндегі 

Астананың биылғы мәртебесі 

елден ерекше десек болады. 

Өйткені қазақтың бас қаласы 

биылғы жылы Түркі әлемінің 

мәдени астанасы ғана емес, ТМД 

елдерінің де мәдени астанасы 

атанып отыр. Осы мәртебелі 

құрмет аясында кеше Астанада 

«Жаңа әлемдегі еуразиялық 

мәдениет» атты халықаралық 

форум өтті. Басқосу, негізінен, 

Елбасы Н.Назарбаевтың Мәскеу 

мемлекеттік университетіндегі 

дәрісінде жариялаған еуразиялық 

мәдени кеңістік бастамасын 

ілгерілетуді көздейтіні жиын 

басында айқын аңғарылды.

ТҮЙТКІЛ


Жалғасы 5-бетте 

Осы күні Астанада кешегі күллі кеңес кеңістігінің 

мә дениет саңлақтары, зиялы қауым мен шығар ма-

шы лық қайраткерлері, өнер өрісіндегі тарландары 

бас қосты. Бір кездері 15 одақтас республика ыдырай 

тарқағанда ең ауыр соққыны бастан кешіп, ұлы 

күйзелістің дәмін татқан шығармашылықтың өкіл дері, 

міне, бірін-бірі анадайдан танып, төс түйіс ті ріп жатыр. 

Бұл да болса бір кездері осы кеңістікті жай лаған 

рухани һәм мәдени құлдыраудың артта қал ғанын 

көрсетсе керек. Ал кешегі басқосудың басты ерек-

шелігі кешегіні көксеу емес, керісінше, ертеңіміз үшін 

рухани бірігуге ұмтылу болмақ. Осы тұрғыдан ал ғанда 

қазақстандық бастаманың мақсат-міндеті де ау қымды 

көрінді. Атап айтар болсақ, форум өз жұ мы сында 

ТМД-ның мәдени, шығармашылық, гума ни тарлық 

қоғамдастығының рухани құндылықтарын бір ортаға 

шоғырландыруды, еуразиялық бірлік әр ал-

уандығының дамуына жаңа серпін беруді көздейді. 

Посткеңестік кеңістіктегі халықтардың мәдени, рухани 

өзара әрекеттестігін, мәдени ынтымақтастық әлеуетін, 

еу разиялық кеңістіктегі мәдениеттер мен толерантты-

лық диалогін нығайтуды, сондай-ақ еуразиялық 

жұрт шылықты  рухани жақындастыруды мақсат тұ-

тады. «Жаңа әлемдегі еуразиялық мәдениет» атты 

фо  румды  Астанада  өткізудің өзіндік заңдылығы 

бар. Өйткені еуразиялық одақ құру туралы идеяны 

осы дан 18 жыл бұрын Мәскеу мемлекеттік универ-

си тетінде бол ған кездесуде Қазақстан Президенті 

Н.Назарбаев ұсын ған болатын. Бүгінгі Кедендік 

одақ, Еуразиялық эко номикалық қауымдастықтың 

құ рылуы – Қазақстан ли дері ұсынған бастаманың 

же місі. Мұндай құ ры лымдар біздің елдеріміздің 

эко номикасын ғана емес, мәдениеттерінің жақын-

да суы мен ықпалдасуына мол мүмкіндік ашуда. Ұлт 

көшбасшысының бастамасы еуразиялық идеяға 

мықты серпін берді. Дәл сол сәттен бастап ол тә жі-

ри бе жүзінде іске асырылып, интеграциялық про-

цестерге қарай бет алды. 

Алматы


+25..+27

о

+12..+14о

+25..+25


о

+13..15


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

-бетте

3

ЖОҚ

– Жоқ, бұл ешқандай да білім 

жү йе сін реттейтін жол бола алмайды. 

Бі ріншіден, біздің елімізде жинақтау 

жү йесі деген ел сенімін 100 пайыз 

ақ тап жатқан жоқ. Жинақтаушы зей-

нет ақы қорына деп алынып жатқан 

ақ ша ның қайда, неге жұмсалып, 

ертеңгі кү ні өзінің қарттығын қам та-

масыз ете тіндігіне ешкім се нім ді 

емес.  Екін ші ден,  енді  бұл  тә жі ри бені 

білімге әкеліп қол данатын бол сақ, 

онда болашақта ел де ақы сыз ештеңе 

де болмайды де ген сөз. Яғни әр ата-

ананың баласын оқы туын сол ата-

ананың өзіне артып, он сыз да алып 

жа рытып  жатпаған  ай лы ғының  ше-

тінен жырып, жинақтауға мәж бүр-

лейді деген сөз. Үшіншіден, а қылы 

оқу болған жерде білім бол май ды. 

Талай жайды өз көзімізбен көріп 

жүр міз. 

–  Меніңше, бұл – тиімді ұсыныс. 

Не ге? Бір мысал келтірейін, Ресей 

бүгінде демографиялық жағдайды, 

сол арқылы жалпы ұрпақтың бола-

ша ғын, білімін, қауіпсіздігін қам та-

масыз ететін жүйелі бағдарламасын 

қа былдады. Өздеріңіз де көріп-біліп 

жүр сіздер, ол елде өмірге жаңа кел-

ген сәбиге қомақты қаржы бөлінеді 

жә не әр бала сайын оның көлемі де 

артып отырады. Ең қызығы, ата-ана 

ол ақшаны дүкенге, басқаға жұмсай 

ал майды, тек баласына қажет дәрі-

дәр мек, тамағына ала алады, со-

нымен ол ақша баланың оқуына да 

жи налады. Міне, көрдіңіз бе, мақ-

сатты ақша жинау, баланың бола ша-

ғын қамтамасыз етуге деген елдің 

қамқорлығы. Ата-ана да, мемлекет те 

жаңа туған баланың болашағына қам 

жа сап жатыр. Ал бізде қалай? «Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл 

болмақ». Болашақтың сенімді кепілі байлық та емес, 

дүние мен мал да емес, ұрпақ саулығы екенін 

түсінсек, сол ұрпақ қазір қандай білім алуда? Білім 

ала алмай, жоғары оқу орнына түсе алмай қалып 

жатқан жас жеткіншектер қаншама. 

Солардың бағын ашу үшін, жалпы, ешбір бала 

білімсіз қалмауы үшін, мүмкін, бізге 

мемлекеттік білім берудің жинақтау 

жүйесін енгізу керек шығар? Яғни ата-ана 

қамсыз қалмай, ертеңгі күні баласының 

оқуына деп қаржы қарастыруына бұл 

мемлекет тарапынан жасалған көмек 

болар ма еді... Осы мәселені 

таразылап көрсек.

Мажарстаннан 

Қазақстанға 

атпен шықты

Қымызхананы сыраханаға 

айырбастайтындай 

қазаққа не күн туды?

Жолдама саны 

жүзге жетіп қалды

-бетте

-бетте

-бетте

3

57

Нұрқанат ЖАҚЫПБАЙ:

ДАТ!

Нұрқанат ЖАҚЫПБАЙ:

Миымда жүретін 

әуенді табуға бүкіл 

ақшамды салуға 

бармын

148,99

188,23

23,41

12651,91

971,59

1618,40

4,59

1,26

1321,32

97,52

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Вильмур ӘУКЕН, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясының директоры:

– Әр жыл сайын біз мемлекеттік 

қыз меткерлерді АҚШ-қа апарып, ар-

найы курстан өткіземіз. Бірде қа зақ-

стандық шенеуніктерді АҚШ-тың 

юстиция жөніндегі департаментінің 

басшысымен жолықтырдық. Жұмыс 

кү ні аяқталған соң бәріміз автобус 

кү тіп тұрған едік. Әлгі департамент 

бас шысы, біздіңше айтқанда, ми-

нистр, сыртқа костюмсіз шықты, үс-

тін де джинсы, аяғына кроссовки 

киіп, ар қасына рюкзак тағып алыпты. 

Ол біз бен қоштасты да, үйіне қарай 

жаяу ке тіп қалды. Міне, бұл көрініс 

біз дің ше неуніктер үшін оқыс оқиға 

бол  ды. 

(megapolis.kz сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Еуропа мен Азия мәдениеті 

Астанада тоғысты

Айгүл ІСМАҚОВА, 

филология ғылымының 

докторы, профессор: 

Совет-Хан ҒАББАСОВ

жазушы:

бетте

6

Қызылжарда көз тартар керемет жерлер өте көп. Солардың бірі «Айғаным ханшаның қонысы» деп 

аталады. Сырымбет тауының етегіндегі бөренеден 

салынған ғимараттар көрген адамды еріксіз елітіп 

әкетеді. Тылсым күштің әсерімен табиғи апаттардан 

аман қалған бұл қоныс коммунистердің қолымен 

жермен-жексен етілген-ді.

№104 (786) 

16 маусым, сенбі 

2012 жыл


       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Алғыр 

Анна

Лондон Олим-

пиа дасына  ба ра-

тын төрт қыздың 

үше уі әу бастан 

бел гілі  еді.  Чин-

шанло, Манеза, 

Подобедованың 

Тұ манды  Аль-

бионға баратын-

ды ғына ешкім де 

шүбә келтірмеген 

шығар. Ал төр тінші 

жолдаманы шектен 

тыс шие леністі 

бәсекеде Анна 

Нұрмұхамбетова 

жеңіп алды.

Гүлжан КӨШЕРОВА

Қанат ҚАЗЫ

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


megapolis.kz

Жалғасы 2-бетте 

Жалғасы 5-бетте 

№104 (786) 

16.06.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Форумға 100-ге тарта мәдениет қайраткері қатыстыМенің білгім келгені, Астананың ТМД елдерінің 2012 жылғы мәдени астанасы 

атанғаны рас па? 

Қалибек ТҰРАЛБАЕВ, Алматы

Иә, Қазақстанның бас қаласы үшін биыл 

ерек ше  жыл.  Астана 2012 жылғы Түркі әлемінің 

ас танасы болуымен қатар, ТМД елдерінің мә-

дени астанасы атанып отыр. Кеше елордадағы 

Бей бітшілік және келісім сарайында өткен «Жа-

ңа әлемдегі еуразиялық мәдениет» форумында 

атал мыш дәрежені растайтын сертификатты 

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Мемлекет-

ара лық гуманитарлық ынтымақтастық қоры-

ның басқарма төрағасы Полад Бюль-Бюльоғлы 

ҚР мәдениет және ақпарат министрі Дархан 

Мың байға табыс етті.

«ТМД елдерінің мәдени астанасы ретінде 

біздің Астананы таңдауымыз кездейсоқ емес. 

Астананы бір мезгілде ТМД-ның мәдени ас-

танасы және Түркі әлемінің рухани астанасы 

ретін де таңдаудың да жөні бөлек. Осының өзі 

Қа зақстанның еуразиялық интеграциядағы ау-

қым ды рөлін білдірсе керек», – деді Полад 

Бюль-Бюльоғлы. 

Еуразиялық мәдениет форумына белгілі тұлғалардан кімдер қатысқанын 

білгім келеді.

Өркен АҚЖІГІТ, Астана

ФОРУМ


Басы 1-бетте

Астана – ТМД-ның мәдени астанасы 

және Түркі әлемінің рухани астанасы

САЯСИ БЮРО

ТМД-ға мүше елдердің Мемлекет ара-

лық гуманитарлық ынтымақтастық қоры 

мен ҚР Мәдениет және ақпарат ми нистр-

лі гінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан 

«Жаңа әлемдегі еуразиялық мәдениет» 

халықаралық форумына өзбекстандық 

әнші Фарух Закиров, ресейлік Сергей Со-

ловьев, әзірбайжандық Полад Бюль-

Бюльоғлы, қаламгерлерден Чингиз 

Абдул лаев, Грузия филармониясының бас 

хореогра фы, «Метехи» ұлттық балетінің 

жетекшісі Гело ди Поцхишвили, мәдениет 

пен өнер 

дің мұ 


нан да басқа Ренат 

Давлетьяров  (ки но  п родюсер),  Жахонгир 

Файзиев (актер, ки но режиссер), Али 

Хамраев (режиссер, сце нарист) сияқты 

белгілі өнер саласының өкіл дері қатысуда. 

Елдерінің салалық министрлерінен бастап, 

100-ге тарта мә дениет, өнер қайраткерлері 

қатысуда.  Жал  пылама  айтсақ,  Әзірбайжан 

делега ция сы – 15, Армения – 4, Бе лорус-

сия – 6, Гру зия – 5, Қырғызстан – 14, 

Мол дова – 13, Тәжікстан – 15, Түрік-

менстан нан 10 адам келген.Қазір біз сол идеяның арқасында 

пайда болған халықаралық деңгейдегі 

жобалар ды, дәлірек айтқанда, Еура-

зиялық  эко номи калық  қауымдастық, 

Кедендік одақ, Бірыңғай экономикалық 

кеңістіктің іске қосылғанының куәгері 

болып отырмыз», – деді жиынның 

пленар лық отырысында сөз алған Қазақ-

станның Мемлекеттік хат шысы Мұхтар 

Құл-Мұхаммед мырза.

Ендеше, еуразиялық кеңістіктегі мұндай 

мүмкіндікті орынды пайдалана білген 

абзал. Ал бұл ретте зиялы қауым 

өкілдерінің форумы ТМД шығармашылық 

қауымдастығының бірігуіндегі жаңа 

кезеңді білдірсе керек-ті. «Осыған байланысты Достастықтың зиялы 

қауымы еуразиялық кеңістіктегі бай 

мәдени мұраны қалай пайдалану ке-

рек тігін, жалпыға ортақ тарихи мұраны 

одан әрі сақтап қалу жолдарын және 

ха лықтар арасында мәдени-рухани, 

ақпа раттық өзара әрекеттестік мәсе-

леле рін талқылағаны аса маңызды 

дүние болмақ. Ал мұндай шын мә-

ніндегі жаһандық бастаманың маңыз-

ды құрамдасы біздің халықтарымыз-

дың ортақ мәдени құндылықтары 

болып табылады. Ендеше, еуразиялық 

мәдениетті дамытуға қатысты диалог 

алаңы жалпыадамзаттық мәдениеттің 

гүлденуіне өз септігін тигізетініне еш 

күмән жоқ. Жаңа әлемдегі еуразиялық 

мәдениет дегеніміз – игілік пен жасам-

паз дықтың  мәдениеті»,  – деп атап өтті 

Мемлекеттік хатшы Мұхтар Абрарұлы. 

Оның айтуынша, жаңа әлемдегі еуразия-

лық мәдениет – бұл бейбітшілік пен ізгі-

ліктің, жасампаздықтың мәдениеті. Солай 

бол ғандықтан да қазақстандық бастама-

ның болашағы бағамды. 

Тоқтала кететін жайт, шығармашылық 

және мәдениет өкілдерінің форумына 

Елбасы Н.Назарбаев та өз құттықтауын 

жолдапты. Мұхтар Құл-Мұхаммед оқып 

берген осы құттықтауында Президент 

Біз, Астана қаласындағы «Жаңа 

әлем дегі еуразиялық мәдениет» 

халықаралық форумының 

қатысушылары, Тәуелсіз мем лекеттер 

достастығы мемлекеттерінің көш-

басшыларын, ғылыми және шығарма-

шылық қоғамдастықтарын біздің мем-

ле кеттеріміздің арасындағы мәдени-

гума нитарлық және ақпараттық 

ынтымақтас тық ты дамытуға бұдан әрі 

күш салуға шақырамыз. 

ТМД кеңістігіндегі шығармашылық 

қоғамдастықтың үздіксіз үндестігінің 

тамыры тереңде жатыр. Оны нығайту-

дың негізі біздің халықтарымыз дың 

ортақ адамгершілік, рухани, мәдени 

құндылықтары, сондай-ақ қазіргі 

заман ғы әлемнің жаңа және өскелең 

сындары мен қатерлерінің алдында 

шоғырланудың қажеттігі болып табыла-

ды.

Осындай форумдарды өткізу – біздің елдеріміздің орнықты дамуының жолда-

рын бірлесіп іздеуге, біздің халықтары-

мыз дың арасында сенім мен өзара 

түсініс тікті нығайтуға мүмкіндік болып 

табылады.

Еуразиялық интеграциялық 

үрдістердің аясында бұл үндестік ерекше 

маңызға ие болады.

1994 жылы Мәскеу мемлекеттік 

университетінің қабырғасында Қазақ-

стан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық одақ 

құру туралы тарихи бастаманы алға 

тартқан болатын. Бүгінде сол жобаның 

нақты көрініс алып келе жатқанын біз 

көріп отырмыз. Оның артында  

еуразиялық кеңістіктің болашағы мен 

жаңа ұрпақ үшін келелі келешек тұр.

Еуразияшылдықтың жарқын жемісті 

құндылығы – мәдениетаралық және 

конфессияаралық үндестік, төзімділік, 

бейбітшілік пен келісім, рухани және 

мәдени прогресі – Қазақстанның еңселі 

елордасы Астана болып табылады. 

Астананың жасампаз рухы шығыс пен 

батыс мәдениетін өз ішіне сіңірді. Бұл 

жерде қазіргі заманның соңғы үлгісіндегі 

театрлар мен мұражайлары, концерттік 

залдары, ғылыми орталық тары 

тұрғызылуда, өнердің көптеген 

жанрлары дамуда. Біз Астананы  

осындай шабытты, серпінді, болашаққа 

ұмтылған қала ретінде көрдік.

Сондықтан Астананың биыл екі бір-

дей құрметті халықаралық миссия ларды 

орындауы – ТМД мен түркі әлемінің 

мәдени астанасы болып сайлануы 

кездей соқтық емес. Бұл қазіргі Қазақ-

стан дағы мәдениеттің қоғамды әлеумет-

тік жаңартудың маңызды факторы болып 

табылатындығының куәсі.

Еуразиялық мәдени кеңістікті 

қалыптастыру үшін біз ТМД-ның 

гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі 

кеңесі мен Мемлекетаралық гуманитар-

лық ынтымақтастық қорының аясында ғы 

шығармашылық және ғылыми 

интеллигенциялардың форумдарына 

үлкен мән береміз. Қордың көптеген 

елдердің қоғамдық және шығармашы-

лық бірлестіктерімен бірлесіп іске 

асыратын жобаларына ерекше назар 

аударамыз.

Біз, форумның қатысушылары, біздің 

елдеріміздің мәдени әрекеттестіктері 

саяси, экономикалық және басқа 

салалардағы  ынтымақтас тық ты  күшейту 

үшін барынша қолайлы жағдай 

жасайтындығына сенеміз.

Біз мәдениет және масс-медиа 

салаларындағы бірлескен жобаларды 

өрістетуді жақтаймыз.

Жемісті ынтымақтастыққа деген 

сенімділік біздің халықтарымыздың тату 

көршілігі, біздің көшбасшыларымыздың 

саяси жігерлері, мәдениет пен өнер 

адамдарының бірлескен шығармашы-

лыққа деген ұмтылысына негізделген.

Осы ұмтылыстар шабытты да жемісті 

болсын!


Еуропа мен Азия мәдениеті 

Астанада тоғысты

Абулфас ҚАРАЕВ, 

Әзірбайжан Республикасының 

мәдениет және туризм 

министрі, ТҮРКСОЙ Тұрақты 

кеңесінің мүшесі: 

– Бүгінгі күні бізді Қазақ-

станмен сонау ғасырлардан 

тамыр алатын бірегей түркілік 

текті білдіретін көптеген 

ортақ істер, жобалар бірік-

тіріп отыр. Біз осы арқылы 

ортақ мәде ниетімізді әлемдік 

өркениет көшінде ілгерілете 

аламыз. Осы ретте Әзірбай-

жан Пре зиденті И.Әлиевтің 

жүктеген тапсырмасына 

орай, мен делегация атынан 

Н.Назар баевтың  еуразиялық 

мәдени кеңістік құруға ар-

налған бастамасын қол дау ға 

әзірміз деп мәлімдеуге 

өкілеттімін. Мұны әбден 

қажетті, пісіп-жетілген қадам 

деп санаймыз. Өйткені 

еуразияшылдықты ілгерілету 

идеясы  еуро цен трис  тік 

көзқарастың анти тезасы 

болып табылады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет