Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық республикалық журналжүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет28/35
Дата07.05.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

  Жамбыл облысының географиялық климаттық зонасы әр ауданына байланысты әр тҥрлі. Жамбыл 
облысында  10  аудан  бар.  Соның  ішіндегі  кӛл-ӛзен  жағасында  орналасқан  аудандарында  дикроцелиоз 
ауруы кең тараған. Қой, сиыр, ешкі, қоян, шошқа және сирек адамдардың бауырында паразиттік тіршілік 
етеді.  Ланцет  тәрізді  сорыштың  организмде  тудыратын  ауруын  химиялық  дәрілік  препараттармен  қатар 
дәрілік ӛсімдіктермен де емдеуге болады. 
 
Пайдаланған әдебиеттер 
1.
 
Бердіқҧлов  М.А.  Қазақстанның  Оңтҥстігінде  ауылшаруашылық  жануарларының  негізгі 
паразитоздарымен кҥресу шараларын ҧсыныстар. – Алматы, «КазАгроИнновация»,2010ж. – 28 бет 
2.
 
Тыныбеков  Б.М.  Дәрілік  ӛсімдіктер: оқу  қҧралы.  - Алматы:  Қазақ  университеті,  2009.  – 
158 бет,   
3.
 
Қожанов, К.Н. Ветеринариялық фармакогнозия: оқулық.-Алматы, 2009,-233 
4.
 
Дәуітбаева К.Ә. Омыртқасыздар зоологиясы. 1 бӛлім: Оқулық. – Алматы: 2004ж. – 376 бет 
5.
 
Балабасов  Б.Б.  О  сезонной  и  возрастной  динамике  дикроцелиоза  овец  наюго-востоке 
Рспублики Казахстан  //  Эпизоотология  и  профилактика  паразитозов  сельскохозяйственных  животных.  — 
Сб. науч. тр. Каз. НИВИ. Алматы: НИЦБастау, 1995. - С.28-35. 
6.
 
Акопян  В.Д.  Дикроцелиоз  сельскохозяйственных  животных  и  меры  борьбы  с  ним  в 
условиях Армянской ССР //Автореф. дис. . докт. вет. наук. М., 1973. 41с. 
7.
 
Скрябин К.И. Трематоды животных и человека //Изд-во АН СССР, М.1952. -Т.2. 606с. 
8.
 
http://parazity.net 
 
Аннотация.  Всасывающие существа похожие на ланцет твердят, что можно лечит с помощью 
химическими лекарственными препаратами создающейся болезни в организме. 
 
Annotation.
  Similar  to  the  suction  lance  being  told  that  can  cure  through  chemical  drugs  create  disease 
organism. 
 
 
 
 
574 Ж 28 
 
ЛАСТАНҒАН СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУДА ТАБИҒИ МАТЕРИАЛДАР РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНАТЫН 
ЛАМИНАРИЯ БАЛДЫРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН МАҢЫЗЫ 
 
Абжапарова А.С., Жаңабай Г.Ж., Жарлыхасын Г. 
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ. 
 
Теңіздің  ластануын  болдырмау  ӛте  қиын  екені  экологтарға  жақсы  белгілі.  Теңізде  мҧнай  таситын 
кемелердің  апатқа  ҧшырауына  байланысты,  мҧнай  теңіз,  мҧхит  суларына  тӛгіледі.  Теңіздің  біртектілігі, 
ондағы  жел  және  толқын  мҧнай  қалдықтарының  тез  жайылуына  әкеп  соқтырады.  Солтҥстік  теңіздердің 
спецификалық шарттарына байланысты, яғни онда температураның тӛмендігіне және мҧнай қалдықтарын 
ыдырататын  бактериялардың  аз  болуына  байланысты  теңіздің  табиғи  жолмен  тазаруы  қиынға  соғады. 
Сонымен  қатар,  теңіздегі  мҧнай  қалдықтары  әлі  зерттелмеген  ӛзгерістерге,  айналуларға  ҧшырайды. 
Мысалы,  мҧнай  пленкасынан атмосфераға концерогенді  заттардың,  бинзопиреннің  бӛлінуі қауіпті  болып 
саналады.  Қҧрамында  калий  иондары  болғандықтан,  тӛмен  температурада  мҧнай  ӛнімдерінің  еріген 
бӛліктерінен  грунттарға  битуминирленеді.  Судың  температурасы  жоғарыда  мҧнай  қалдықтары  қайтадан 
сҧйық  кҥйге  ӛтеді.  Сондықтан  да  ағзалар  тек  тікелей  интаксикациядан  кейін  ғана  тіршілігін  жоймайды, 
оларға қосымша нәрселер де әсер етеді.  
Жыл  сайын  мҧхиттарға,  теңіздерге  жҥздеген  миллион  тонна  мҧнай  тҥседі.  Теңіздерде  мҧнайдың 
тӛгілуінен  атмосфера  мен  суда  тіршілік  ететін  организмдердің  арасында  зат  алмасу  процесі 
болмағандықтан,  организмдер  тіршілігін  жояды.  Мҧнай  суда  ерімейді.сол  себепті  мҧнай  судың  беткі 

қабатында болғандықтан, кҥн сәулесі жарық, ауа, судың тӛменгі қабаттарына ӛтпейді. Соған байланысты 
организмдердің  тіршілігін  жоюға  кері  әсерін  тигізеді.  Қазіргі  кезде  осындай  туындаған  мәселелерді 
шешуде  тек  химиялық  жолмен  ғана  емес,  биологиялық  әдістерді  қолдануы,  экологиялық  мәселелерді 
шешуде  маңызды  орын  алып  отыр.  Экологиялық  катастрофаларды  болдырмау  ҥшін  табиғи  материалдар 
және теңіз микроорганизмдері қолданылады.  
Бҧл  технологияда  арнайы  әдістермен  қоңыр  балдырларды  бірінші  кезекте  қантты  ламинарияны 
(солтҥстік және шығыс Ресейде 80% әлемдік қоры бар) қолданады. 
Ламинария  қоңыр  балдырларға  жатады.  Қоңыр  балдырлар    –  РНАЕОРНҤТА  -  тҥрлерінің  жалпы 
саны  1,5  мыңдай  болады.  Қоңыр  балдырлар  бентостың  маңызды  компоненттерінің  бірі  болып  табылады. 
Қоңыр  балдырлардың  талломының  бояуы  сарғыштан  қара  –  қоңыр,  тіптен  қара-қышқыл  тҥске  дейін 
болады. Ол осы балдырлардың пигменттерінің: хлорофиллдің, каротиноидтардың, фукоксантиннің (қоңыр 
тҥсті)  араласып  келуінің  нәтижесінде  қалыптасатын тҥстер. Қоңыр  балдырлардың  талломы  кӛп  клеткалы 
болады.  
Қарапайым  тҥрлерінің  талломы  жіп  тәрізді  болып  келеді  және  бір  қатар  клеткалардың  тізбегінен 
тҧрады.  Жақсы  жетілгендерінің  клеткалары  әртҥрлі  бағытта  бӛлінеді  және  кӛп  жағдайда 
дифференцияланып,  ассимиляциялық,  қорлық,  арқаулық  (механикалық)  және  ӛткізгіш  ҧлпаларға  ҧқсас 
клеткалардың  дараланған  комплекстерін  тҥзеді.  Мҧндай  дифференциация  талломның  әртҥрлі  қызмет 
атқаратын  участоктерге  –  ризоидтарға,  ӛстік  бӛлікке  (сабаққа)  және  филлоидтарға  (жапырақтарға) 
бӛлінуіне байланысты болса керек.  
Қоңыр балдырлардың клеткалары бір ядролы. Хроматофоры кӛп жағдайда диска тәрізді, кӛп болып 
келеді.  Артық  қор заттары  ламинарин  (полисахарид),  маннит  (сахароспирт)  және  шыны  май  тамшылары 
тҥрінде  жиналады.  Пектинді-целлюлозадыклетка  қабықшасы  оңай  шырыштанады.  Талломы  тӛбелік 
немесе қыстырма меристамасы арқылы ӛседі. Ӛмірінің ҧзақтығы бірнеше жылға созылады.  
Вегетативтік  кӛбеюі  талломның  бірнеше  бӛліктерге  ҥзілуі  арқылы  жҥзеге  асады. Жыныссыз  кӛбеюі 
(фукустар жыныссыз жолмен кӛбеймейді – Fucales қатары) кӛптеген екі талшықты зооспоралары, немесе 
қозғалмайтын  тетраспоралары арқылы  жҥзеге  асады.  Зооспоралары  бір клеткалы,  сиректеу кӛп  клеткалы 
зооспорангияларда,  ал  тетраспораларытетраспорангияларда  пайда  болады  (диктиоталарда  –  Dictiotales 
қатары). 
Қоңыр  балдырлар  тӛменгі  сатыдағы  ӛсімдіктердің  ішіндегі ең  ірісі. Олар  теңіздердің тҥбінде  орман 
немесе шалғын тҥзіп ӛседі. Кейбір қоңыр балдырлардың талломасының ҧзындығы 60-100 м дейін барады. 
Ламинария  балдырының  биологиялық  ерекшелігі.  Теңіздерде  және  солтҥстік  мҧзды  мҧхиттың 
теңіздерінде 
аса 
ірі 
кӛп 
клеткалы 
қоңыр 
балдырлардың 
бірі 
ламинария 
ӛседі. 
Ламинариягетерогенераттылар  класына  жатады.  Оның  талломасы  су  астында  жатқан  тасқа  немесе 
жартастарға ризоиды арқылы бекініп тҧрады. Ризоид ҧғымы ғылымға гректің «риза» - тамыр және «идос» 
-  кескін  деген  сӛздерінен  енген.  Ризоидтан  жоғары  қарай  онша  жалпақ  болмайтын ҧзындығы  50-100  см-
ден  аспайтын  цилиндр  формалы  сағақ  орналасады.  Сағақтан  саусақ  салалы  болып  тілімделген  немесе 
тҧтас  жапырақ  тәрізді  таллом  кетеді.  Сағақпен  жапырақ тәрізді пластинканың арасында интеркалиарлық 
ӛсу  зонасы  орналасады  (басқаша  айтқанда  меристеманың  участогі).  Осы  меристеманың  клеткаларының 
бӛлінуінің нәтижесінде сағақта, жапырақ тақтасы да ҧзарып ӛседі. Ламинария кӛп жылдық ӛсімдік, оның 
сағағымен  ризоиды  қыста  шығады,  ал  жапырақ  тақтасы  жыл  сайын  ҥзіліп  тҥсіп  шіриді.  Кӛктемде 
сағақтың  ҧшыңдағымеристеманың  клеткаларының  бӛлінуінің  нәтижесінде  жаңадан  жапырақ  тақтасы 
пайда болады.  
Ламинария  жыныссыз  және  жыныстық  жолдармен  кӛбейеді.  Жыныссыз  кӛбею  органы  болып 
зооспорангиялар  саналады.  Жапырақ  тақтасы  ҥзіліп  тҥсер  алдында  онда  кӛптеген  бір  клеткалы 
зооспорангилардың  тобы  (сорустар)  пайда  болады.  Әрбір  зооспорангияда  ядро  редукциялық  жолмен 
бірнеше  рет  бӛлінеді,  нәтижесінде  одан  кӛптеген  (16-64)  зооспоралар  жетіледі.  Ал  балдырдың  әрбір 
особьінен  миллиардтаған  зооспоролар  пайда  болады.  Зооспоролар  біраз  жҥзіп  жҥргеннен  кейін 
қозғалысын  тоқтатып,  судың  тҥбіне  шӛгеді  де  ҧсақ  аталық  және  аналық  ӛскіншелер  (гаметофиттер) 
береді.  Аталық  ӛскінше  тарамдалған  жіпшелерден  тҧрады,  одан  аталық  жыныс  органы  антеридийлер 
пайда болады. Аналық ӛскіншеде бірнеше клеткадан тҧратын қысқаша жіпшелер. Олардан аналық жыныс 
органы  оогонилер  жетіледі.  Әрбір  оогониде  бір-бірден  жҧмыртқа  клеткасы  болады.  Пісіп  жетілген 
жҧмыртқа клеткасы  жалаңаш  кҥйінде  оогониден сыртқа  шығып,  оның  ҥстіне  бекініп  тҧрады.  Осы  жерде 
оны  антеридийден  босап  шыққан  аталық  жыныс  гаметасы  (сперматозоид)  келіп  ҧрықтандырады. 
Ҧрықтанған  жҧмыртқа  клеткасынан  зигота  тҥзіледі.  Зигота  тыныштық  кезеңіне  ауыспай-ақ  ӛсіп 
диплоидты  ӛсімдік  (спорофит)  береді.  Әдетте  ламинария  кҥн  сәулесі  жақсы  тҥсетін,  судың  онша  терең 
болмайтын қабаттарында ӛседі.  
Ламинария  балдырының  ластанған  экологиялық  апатты  аймақтарда  суларды  биологиялық  жолмен 
тазартуда табиғи материал ретінде пайдаланудың маңызы зор.  
Ламинариямакрофит  ӛзінің  табанымен  тасқа  бекіп  алады  да,  ӛте  тез  ӛседі.  Ол  қҧрлықтағы 
ӛсімдіктерге  қарағанда  8-15  есе  тез  ӛсіп,  жиырма  метрге  дейін  жетеді.  Бҧл  балдырлардың  мҧнай 

ӛнімдерінің  адсорбциялау  қызметі  ӛте  қарқынды  жҥреді.    Мысалы:  100га  ламинария  20000  т  мҧнай 
ӛнімдерін ӛз бойына жинап ала алады.  
Бҧл  қҧбылыстың  механизмдері  әртҥрлі.  Балдырлардан  бӛлінетін  альгин  қышқылдары  мҧнай 
ӛнімдерімен  әрекеттесе  отырып  жабысқақ  субстанция  тҥзеді.  Макрофиттердің  денелерінде  тӛмен 
температураның ӛзінде, мҧнайдың жеңіл фракцияларын бейорганикалық қосылыстарға дейін ыдырататын 
микрофлора болады. Бҧл кезде мҧнай ӛнімдерінің битулинизациясы жҥреді.  
Бҧл  табиғи  ликвидаторлардың  жҧмысының  тиімділігін  арттыру  ҥшін  ол  жерге  моллюскалар 
(мидиялар)  жіберіледі,  олар  суды  жақсы  фильтрациялайды.  Ондаған  миллион  моллюскалар  кӛптеген 
битулиндегенмҧнай қалдықтарын концентрлеуге қатысады.  
Сондай  –  ақ  қоңыр  балдырлар  су  астында  аса  кӛп  мӛлшерде  фитомасса  беретін  шалғын  тҥзеді. 
Оларды  жем-шӛптік,  азық-тҥліктік,  дәрілік  және техникалық  ӛсімдіктер  ретінде  маңызы  жыл санап  арта 
тҥсуде. Әсіресе тамаққа ламинария жиі пайдаланылады, оны теңіз капустасы деп атайды.  
Қазіргі уақытта су қорларының ластануы бҥкіл адамзатты алаңдатуда. Судың ластануы кӛп тҥрлі әрі 
судың экожҥйесін қҧртады. Судың ластануы, оның сапасы флорасы мен фаунасына да кері әсерін тигізеді. 
Ӛз кезегінде химиялық заттардың зиянды қосылыстары азық тҥлікпен адам организміне де зиян келтіреді.  
Сондықтан  ламинария  балдырының  ластанған  суларды  биологиялық  жолмен  тазалауда  ерекшелігі 
бар, әрі тиімді. Себебі, ламинария балдыры ӛте тез ӛседі. Тӛгілген мҧнайларды ӛз бойына сіңіруге қабілеті 
бар.  
 
Пайдалаған әдебиеттер: 
1.Әметов Ә.Ә. Ботаника. – Алматы, 2000ж., - 508б. 
2.Қуатбаев А.Т. Жалпы экология. – Алматы: «Дәуір», 2012ж.-376б. 
3.Комарницкий Н.А. Ботаника. М., «Просвещение», 2000г. 
4. Якавлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. М.: «Высшаяшкола», 1990-367с. 
5.Васильев А.Е., Воронин Н.С. Морфология и анатомия растений. М.: «Просвещение», 1995-480с. 
6. Хржановский В.Г., Пономаренка С.Ф. Ботаника. М.: «Агропромиздат», 1988-383с. 
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ламинария 
 
Аннотация.  В  настоящее  время  связь  между  человеком  и  окружающей  средой  становится  очень 
сложной.  В  республике  экологическому кризису  оказывает  влияние  химия,  нефть,  быстрое  и  в  большом 
количестве  развитие  топливного  производства.  В  морях  и  океанах,  перевозка  нефти    на  кораблях  из-за 
аварий  или  из-за  других  причин,  приводит  к  разливу  нефти  на  поверхность  воды.  Нефть  с  водой  не 
смешивается  и  не  растворяется.  Между  воздухом  и  водой  нет  обмена  веществ,  поэтому  приносит  вред 
природному  составу  воды  и  существующим  живым  организмам.  В  местах,  где  разлита  нефть,  ведущее 
место занимает очистка биологическим путем выращиванием ламинариевых водорослей.  
Annotation.Currently, the link between man and the environment becomes very complicated . The republic 
environmental crisis affects chemicals , oil , fast and lots of development of fuel production . The seas and oceans 
,  transportation  of  oil  on  ships  due  to accidents or  because  of  other  reasons  ,  resulting  in  oil  spills  on  the  water 
surface . Oil does not mix with water and does not dissolve . Between air and water no metabolism, so bring harm 
to the natural composition of the existing water and living organisms. In places where the spilled oil has taken the 
lead by biological purification laminaria algae cultivation . 
 
 
 
 
УДК 378.02:37.016 
 
 
ХИМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 
Жарлыкапова Р.Б.,Омарова М. 
Таразский государственный педагогический институт, г.Тараз 
 
В концепции государственной политики Республики Казахстан в области образования подчеркнуто, 
что стратегическим ориентиром в области образования должна стать идея формирования новой генерации 
людей  с  инновационным,  творческим  типом  мышления.  Учитывая  все  эти  требования  перед  средней 
общеобразовательной  школой  ставятся  новые  цели  и  новые  задачи,  для  того  чтобы  выпускник  средней 
школы обладал определенным багажом знаний, потребующийся в его будущей профессии, специальности 
[1].  

Ученик должен обладать определенным запасом знаний и навыков научных исследований, который 
станет движущей силой при развитии общества. 
В  концепции  школьного  химического  образования  указано,  что  химия  вооружает  учащихся 
конкретными химическими знаниями, необходимыми в практической деятельности и формирует качество 
мышления  для  полноценного  его  функционирования  в  обществе.  Для  этого  учащийся  средней  школы 
должен  хорошо  владеть  химическим  языком,  который  является  немаловажным  звеном  при  обучении 
химии [1]. 
Знание  химического  языка  способствует  более  осознанному  овладению  химическими  понятиями  и 
законами, развитию интереса к химии как средство изучения основ химии. Химический язык, вводится на 
первых  уроках  химии.  В  это  время  ученики  знакомятся  с  обозначениями  химических  элементов, 
составлением  формул  и  уравнений,  их  содержанием  и  написанием.  Они  используют  номенклатуру 
веществ  и  терминологию,  знакомятся  с  принципами  составления  названий  и  этимологией  терминов. 
Использование  химического  языка  на  раннем  этапе  изучения  химии  важно  для  повышения  научно-
теоретического уровня курса химии. Важной задачей этого этапа обучения является овладение учащимися 
минимумом  языковых  знаний,  умений  и  навыков,  выработка  умений  и  навыков  составлять  простейшие 
формулы и уравнения, раскрывать их содержание. 
Химический  язык  –  это  система  условных  обозначений  и  понятий,  предназначенная  для  краткой, 
емкой  и  наглядной  записи  и  передачи  химической  информации.  Этот  язык  является  исскуственно 
созданным, который упрощает химическую науку, химическое образование, так как невозможна передача 
химической информации, обучение и общение без химического языка [2]. 
Химический  язык  включает  в  себе  3  важных  раздела,  на  котором  строится  вся  химия:  символика, 
терминология, номенклатура, с помощью которых обучаемый познает, обучается и передает свои мысли.  
Терминология  –  это  совокупность  терминов,  употребляемых  в  какой  либо  области  науки  [3].  В 
химии,  оно имеет  очень  большое  значение  и  знакомство с ним  осуществляется  в  школьном  курсе  химии 
уже в первой главе учебника 8-го класса. 
В  этой  же  главе  автором  закладываются  основы  второй  составной  части  языка  –  символика. 
Символика  –  это система  условных  знаков  химической науки,  условно  обозначающих  объекты,  явления, 
закономерности.  Обзорно  раскрывающие их  существенные  признаки,  связи  отношения и  придающие им 
качественную характеристику.  
Символику  и  терминологию  химического  языка  дополняет  его  третий  раздел  –  номенклатура, 
которая систематизирует элементы, вещества, частицы, помогает отличить их друг от друга, обобщая их в 
группы, обобщаемые терминами [3]. 
Актуальность  исследования  данной  работы  вызвана  противоречием  между  необходимостью 
формирования  научного  мировоззрения  учащихся при  изучении  химических  дисциплин  и  недостаточной 
разработанностью  рассматриваемой  проблемы  в  ее  сущностном,  системном  и  концептуальном  аспекте. 
Недостаточная  разработанность  данной  проблемы  в  педагогической  науке  и  практике,  выявленные 
противоречия послужили основой для определения темы исследования: «Химический язык как предмет и 
средство формирования научного мировоззрения учащихся в обучении химии». 
Целью изучения этой темы стала формирование совершенно новой методики изучения химического 
языка. С помощью которой усвоение и интерес к химии как к дисциплине и науке будет повышаться. 
Так как химический язык вносит важный вклад в реализацию воспитательной функции обучения. Он 
может  использоваться  как  активное  средство  формирования  научного  мировоззрения  учащихся, 
поскольку позволяет раскрыть многие мировоззренческие вопросы. Например, символически выраженная 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева используется для подтверждения законов 
диалектики. 
Роль  химического  языка  в  овладении  школьниками  химическими  знаниями,  умением  и  навыками 
чрезвычайно  велика.  В  процессе  последовательного  овладения  предметом,  химический  язык 
совершенствуется в тесной связи с развитием теоретических знаний, с накоплением химических фактов и 
усложнением химических понятий. 
Преследуя  такие  цели  во  время  прохождения  выпускной  педагогической  практики  были 
проанализированы  состояние  проблемы  методики  формирования  умений  пользоваться  химическим 
языком в средней школе в трудах различных авторов и в практике школьного преподавания. Также были 
апробированы различные методики формирования химического языка.  
В период прохождения государственной практики в 8-х классах было замечено что овладеть языком 
науки  химии  помогают  такие  упражнения  как  перечисление  сведений  о  том  или  ином  веществе  по 
формуле.  Например,    перечислите  все  сведения,  которые  можно  дать  на  основании  записи  -  H
2
O. 
Учащиеся  указывают,  что  H
2
O  -  это  формула  воды,  означает  одну  молекулу  воды,  состоящую  из  двух 
элементов  -  водорода  (два  атома)  и  одного  атома  кислорода;  масса  молекулы  воды  m(H
2
O)  =  18  а.е.м., 
относительная молекулярная масса воды Mr(H
2
O) = 18. Водород имеет валентность равную I, а кислород - 
II.  В  дальнейшем  учащиеся  могут  указать  молярную  массу  воды,  равную  18  г/моль,  а  также  составить 

графическую  и  электронную  формулы,  назвать  тип  химической  связи  между  атомами  кислорода  и 
водорода, определить степени окисления обоих элементов, охарактеризовать воду как слабый электролит, 
написать уравнения реакций, в которые вступает вода. 
Упражнение-объяснение.  Например,  что  обозначают  следующие  записи:  2H
2
O,  3Al
2
O
3
,  2Al(NO
3
)
3

SO
3
.  Выполняя  это  задание,  учащиеся  учатся  различать  коэффициенты  и  индексы,  определять  число 
атомов каждого элемента по формуле. Такие упражнения готовят учащихся к составлению и объяснению 
химических  уравнений.  Рассматривая  формулы  оснований,  кислот  и  солей,  учащиеся  дают  более 
содержательные  ответы.  Кроме  характеристики  качественного  и  количественного  состава  молекул 
учащиеся указывают также число гидроксильных групп или кислотных остатков и их валентность, заряды 
ионов,  растворимость  данного  вещества  в  воде,  приводят  уравнения  электролитической  диссоциации  и 
т.д. 
Подробная  характеристика  уравнений  реакций  требует  от  учащихся  еще  больших  усилий, 
сосредоточения  ранее  полученных  знаний  при  выполнении  упражнений,  подобных  приведенным  выше. 
Учащиеся  указывают  тип  химической  реакции,  названия  взаимодействующих  и  образующихся  в 
результате реакции веществ, их качественный состав, условия протекания реакции. 
Например, рассматривая уравнение реакции между металлическим натрием и водой, учащиеся дают 
следующий комментарий: "Уравнение реакции:  
2Na + 2H
2
O = 2NaOH + H
2
 
означает  взаимодействие  металлического натрия с  водой.  В  результате  реакции образуется  щелочь, 
которую можно обнаружить при помощи индикатора. Кроме щелочи образуется водород, который можно 
обнаружить поджиганием". 
Во время прохождения практики успешно были использованы технологии опережающего обучения, 
что  позволяло  развивать  творческий,    познавательный  интерес  учащихся.    Учащимся  восьмых  классов 
предлагалось  подготовить  сообщения  и  рефераты  о  веществах,  которые  человек  использует  в  быту.  В 
данном случае в задания включаются исторический материал, и проводится этимологический разбор всех 
используемых  терминов  и  названий,  в  частности,  названий  химических  элементов  и  веществ,  а  также 
химических и физических явлений. 
Систематическое  использование  подобных  заданий,  этимологический  анализ  терминов  и  названий 
способствует  созданию  особого  эмоционального  фона,  на котором  возникает  познавательная  активность 
учащихся  и  интерес  к  химии  как  науке,  более  осознанному  усвоению  химического  языка,  повышению 
качества  знаний  учащихся.  Работа  со  словарями,  справочниками  и  другими  источниками  информации 
способствует развитию самостоятельности учащихся в добывании знаний. 
Также  в  современном  мире  широко  используются  возможности  инновационных  технологий. 
Например  при  изучении  структуры  и  строения  веществ  применяя  такие  программы  как  ChemOffice, 
ChemDraw, Chem3DUltra.  
Проанализировав  индивидуальные  особенности  учащихся  можно  прийти  к  выводу,  что  метод 
дидактической  игры  также  хорошо  подходит  для  усвоения  химического  языка.  При  разработке  урока 
химии в виде дидактической игры можно использовать такие программы как  ActivStudio, MS PowerPoint, 
и различные электронные учебники для соответствующего класса казахстанских и российских изданий. 
В  заключение  можно  отметить,  что,  реализуя  в  практике  приведенные  выше  рекомендации  по 
обучению  химии  в  8  класссах,  мы  убедились  в их  положительном  влиянии на  качество  знаний  учащихся 
по химии, а также интерес учащихся к этому предмету и в целом на формирование их культуры. 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  химический  язык  вносит  существенный  вклад  в 
реализацию развивающей функции обучения. Особенно велика его роль в развитии мышления учащихся и 
формировании  их  творческой  деятельности,  так  как  все  операции  с  химическим  языком  являются 
умственными.  Химический  язык  играет  важную  роль  на  протяжении  всего  образовательного  процесса, 
начиная с объекта изучения и заканчивая средством достижения знаний.  
 
Каталог: journals -> 1425
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
1425 -> Государственного педагогического
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал

жүктеу 5.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет