Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық республикалық журналжүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет13/35
Дата07.05.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

 
Пайдаланылған әдебиеттер  
1. Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. Алматы: Ғылым, 1999  
2.    Есенғҧлов  А.  Кӛне  тҥркі  жазба  ескерткіштеріндегі  қос  сӛздер  және  олардың  қазақ  әдеби  тіліне 
қатысы жайында. Алматы, 1981  
3. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі.  Алматы: Ана тілі, 1991  
4. Нҧрмағамбетов Қ. Қос сӛздердің қҧпия сырлары. Алматы,    1991  
5. Шәкенов Ж. Қазақ тіліндегі кҥрделі сӛздер мен кҥрделі тҧлғалар.  Алматы,  2001 
 

Аннотация.  Статья  посвящена  лингвистическому  исследованию  системы  повторов  казахского 
языка.  В  статье    рассмотрена  лингвистическая  природа  повторов  казахского  языка,  состояние  данной 
проблемы  в мировой лингвистике, в тюркологии и в казахской филологии.  
А  также  посвящена  особенностям  фонетических  и  лексико-семантических  повторов.  До  сих  пор  в 
казахской филологии виды этих повторов не рассматривались как лингвистическое явление. 
 
Annotation. The work is devoted to the linguastistic investigation of the system of repetitions in the Kazak 
language. Work the linguististic nature of the repetitions in the language and the state of the problem in the world 
linguististics, in the turkoljgy and the Kazak philology. 
 
 
 
 
ӘОЖ 940 
Б18 
«ҚҦТТЫ БІЛІК» - ХАЛЫҚТЫҢ ҚҦТЫ, ЫРЫСЫ БОЛҒАН ІЛІМ 
 
Қуандықова Э.Ж., Байжулова А.Ж., Кайратов Н. 
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ. 
  
Қазақ  халқы  ӛз  алдына  дербес  тәуелсіз  мемлекет  болып,  қоғамдық  ой-сананы  қайта  қҧрып  жатқан 
қазіргі  жаһандану  дәуірінде  кӛненің  кӛзіндей  болып,  бізге  ғасырлар  қойнауынан  жеткен  педагогикалық 
мҧраларымызды  ӛзара  ықпалдастық  пен тарихи  сабақтастық тҧрғысынан  қарастырудың  маңызы  ӛте  зор. 
Соның  бірі  XI  ғасырда  ӛмір  сҥрген  тҥркі  данасы,  ойшыл-ақын  Ж.Баласағҧнның  педагогикалық, 
философиялық  ойларының  ӛзінен  кейінгі  дәуірлердегі  ойшыл  ағартушылардың  тәлім-тәрбиелік 
идеяларымен  ҥндестік  табуы  болып  табылады.  Ғҧламаның  негізгі  тәлім-тәрбиелік  идеяларының  ӛзара 
тҥйісіп,  бір-бірімен сабақтасатын тҧсы адамшылық, адамгершілік  және  ізгілік принциптеріне  негізделген 
тәрбие  мазмҧнының  кӛрінісі  және  жалпы  тҥркілік  дәстҥрге,  ерекшелікке  сәйкес  келетін  тәрбие 
мазмҧнының  ізгілендіру  идеясына  сҥйенуі  заңды  қҧбылыс.Ж.Баласағҧнның  «Қҧтты  білік»  еңбегінде 
педагогиканың  жалпы  негіздері,  дидактика  және  тәрбие  теориясының  негізгі  мәселелері,  жеке  тҧлғаны 
қалыптастыруға бағытталған адамгершілік, эстетикалық, қҧқықтық, т.б. тәрбие мазмҧны қарастырылды.  
Бҧл дастанының бҥгінгі адамзат қоғамы ҥшін қҧндылығы мынада болып табылады:   
1) «Қҧтты білік» - халықтың қҧты, ырысы болған ілім;  
2)  әрбір адамға бақыт сыйлайтын, қҧт әкелетін білім;  
3)  ғасырлар  бойында  кӛзі  ашық,  кӛкірегі  ояу  кемел  ҧрпақтың  бойына  адамдық,  азаматтық 
қасиеттерін, адалдық дәстҥрлерін сіңіріп, жан-дҥниесіне рухани кҥш дарытатын тәрбие туралы ойы. 
 Дастанның басты мақсаты  – бақытты қоғам қҧру, берекелі де қҧтты ел тҥзу. Сондықтан да отбасын 
ҧстаудан  бастап,  мемлекет  қҧру,  ел  басқару  ісіне  дейінгі  ҧстанымдарды  баяндайды  [1.12].  Әр  нәрсенің 
бастауы  бар  екені  анық  болса,  онда  ең  әуелі  бала тәрбиесіне кӛп  кӛңіл  бӛлсе,  болашақта  жақсы  отбасы, 
мықты  мемлекет,  бақытты  қоғам  қҧруға  болады.  Ал,  бақытты,  ізгілікті  қоғам  қҧру  жер  бетінде  адам 
баласы пайда болғаннан бері келе жатқан барша адамзаттың арманы.  
«Адам жайлы баяндайын енді мен, 
Қадір тапқан ақыл, білім, иесімен»,- дейді [1.75]. 
Адам  ақылмен,  оймен,  парасаттылықпен  жақсы-жаманды  ажырата  алады.Иә,ХХІ  ғасырды 
табалдырығын аттап отырған адамзат баласын жаман мен жақсыны ажырата алмайды деуге болмайды.  
 «Қҧтты  білік»  дастанында кейіпкерлердің символикалық сипаттары  арқылы  берілген  тӛрт  жетекші 
педагогикалық  идеялардан  ӛрбитін  тағылымдық  қҧндылықтар  тәрбие  мақсатына  қол  жеткізудің  кӛзі 
болып  табылады.  Олар:  әділдіктің  бейнесі Кҥнтуды  Елік патша  арқылы  берілген  бҧлжымас әділ  заң  мен 
тура  жол;  патшаның  уәзірі  Айтолды  бейнесімен  берілген  бақ-дәулет,  ырыс-байлық;  уәзірдің  баласы 
Ӛгдҥлміш  арқылы  берілген  ақыл  мен  парасат;  уәзірдің  жҧрағаты  тақуа  жан  Одғҧрмыш  бейнесі  арқылы 
берілген қанағат, ынсап, барға риза болу, сабырлылық. Тҧлғаның ҥйлесімді дамуы осы тӛрт қҧрылымдық 
компоненттің    ӛзара  бір-бірімен  тепе-теңдігінен  кӛрінеді  –  «тӛрт  қҧбыласы  тең».  Осы  тӛрт  қҧбыланың 
біреуі  бҧзылған  жағдайда  немесе  олардың  дамуында  тепе-теңдіктің  болмауынан  тҧлға  тҧтастығының 
ҥйлесімділігі  болмайды.  Ҧлы  ойшыл  Жҥсіп  Баласағҧни  тҧлғаның  осы  қасиеттері  халқына  адал  қызмет 
етіп,  елінің  ертеңін  ойлайтын  азаматтарға  тән  болу  керектігін  кӛрсетеді.  Бҧл  тәлімдік  идеялар  қазіргі 
педагогикадағы тҧлғаны қалыптастыру мақсатымен ӛзара байланысып, бҥгінгі таңда маңыздылығы артып 
отыр.  Осы  тҧжырымдама  қазақ  халық  даналығындағы  «сегіз  қырлы,  бір  cырлы»  нақыл  сӛзімен 
байланысып  тӛрт  қҧбыланың  қиылысуы  мен  ажырамастығын  бейнелейтін  тҧлғаның    сегіз  қырын  ашып 
кӛрсетеді. 

 Ашкӛздік,  кӛреалмаушылық,  қанағатсыздық    сияқты    адамның    бойындағы  келеңсіз  қасиеттерді  
Жҥсіп Баласағҧн осылай  ойын жеткізеді. 
Кесем әділ. Болмайды ешбір келісім... 
Біл, әділ заң – басқарудың тҧғыры, 
Бегі әділ ме?! Берік елдің жҧлыны! 
Бек елінде тура заңды ҧстаса, 
Бар тілекке жетер қолы қысқасы [1.44]. 
Қоғамдағы  бҥгінгі биліктегі азаматтар, қалтаның қамын ойламай, сонау ықылым замандардан ӛнеге 
етілген адамгершілік қағидаларын, әділеттілік қағидаларын ҧстануы тиіс.  
Барша  адамзаттың  ҧстазы атанған  Әбу  Насыр  Әл-Фараби  «Қайырымды  қала»  еңбегінде:  «Адамның 
ӛмір сҥру мақсаты ең жоғарғы бақытқа жету болатын болса, ол адам бақыт дегеннің не екенін білуі қажет, 
және оны ӛзінің мақсаты етіп қойып, соған ҧмтылуы қажет. Сонан кейін ол бақытқа жету ҥшін не істеуге 
тиіс екенін біліп соған әрекет жасауы керек. Әртҥрлі индивидтердің тҥрліше қасиеттерінің айтылғанынан 
мынадай  айқын  қорытынды  шығады:  білуі  тиіс  болған  (нәрселер)  мен  бақытты  кез  келген  адам  біле 
бермейді.  Бҧл нәрсе  кезкелген адамға  бітетін  қасиет емес.  Ол  ҥшін  (екінің  бірінде)  ақылгӛй  ҧстаз  керек. 
Бҧл  жағдай  адамдардың  кӛпшілігіне  тән  нәрсе.  Сондықтан  ол  осының  бәрін  ҥйрететін  және  тиісті 
амалдарды орындауға итермелейтін адамдарға зәру болады [4.409], - деп айтып кеткен. 
Ж.Баласҧғынның  «Кітап  атын  «Қҧтадғу  білік»  қойдым  –  Қҧтын  тҧтсын  оқушым  білікті  ойдың» 
деген  ой-пікірі  дастанның  әрбір  адам  ҥшін  қҧндылығын кӛрсетеді.  Ғҧламаның  бҧл туындысы  жаһандану 
кезеңінде  ҧрпақ тәрбиесіне мол ҥлес қосады және  оның ілімі ӛзі ӛмір сҥрген қоғам ҥшін де, қазіргі қоғам 
ҥшін де, болашақ ҥшін де  ешқашан қҧндылығын жоймайтын, аса бағалы еңбек болып табылады . 
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.Әдеби  жәдігерлер.  Жиырма  томдық.  5-т.;  Ж.Баласағҧн.  Қҧтты  білік/  кӛне  тіркі  тілінен  аударып, 
алғы сӛзі мен тҥсініктерін жазған А.Қ.Егеубаев. – Алматы: Таймас, 2007. – 536 б. 
2.М. Мырзахметҧлы Абай және Шығыс. – Алматы: Қазақстан, 1994. – 208бет. 
3.А. Қҧнанбайҧлы Қалың елім, қазағым. Ӛлеңдер. – Алматы: Атамҧра, 2002. – 224 б. 
4.Әл-Фараби  Таңдамалы  трактаттары/  Қҧраст.:  Ә.Нысанбаев,  Ғ.Қҧрманғалиев,  Ж.Сандыбев.  – 
Алматы: Арыс, 2009. – 656 б. 
 
Аннотация. В данной работе автор показывает воспитательное значение в Кутты билике. 
Annotation. In this article author shows the meaning of up – bringing in Kutty bilik. 
 
 
 
 
УДК 808.2:800.7 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Малышева Р.В. 
Таразский государственный педагогический институт, г.Тараз 
 
Использование  новых технологий  обучения  в  наше  время  имеет  огромное значение.   XXI  век  –  век 
информатизации,  несомненно,  вносит  свои  коррективы  в  традиционное  преподавание.    Задача 
преподавателя  –  научиться  правильно  и  эффективно  использовать  современные  информационные 
технологии  в  образовательном  процессе  в  рамках  высшей  школы.  В  чем  же  заключается  особенность 
интерактивных  методов? В  отличие  от  активных  методов,  интерактивные  ориентированы  на  более 
широкое  взаимодействие студентов  не только с преподавателем, но  и  друг  с  другом  и на  доминирование 
активности студентов в процессе обучения. 
Использование  НИТ  в  учебно-педагогическом  процессе  представляет,  по  мнению  специалистов, 
качественно  новый этап в теории и практике преподавания  русского  языка.  В  последние  годы  всѐ  чаще 
поднимается  вопрос  о  применении  новых  информационных  технологий  в  ВУЗе.  Это  не  только  новые 
технические  средства,  но  и  новые  формы  и  методы  преподавания,  новый  подход  к  процессу  обучения. 
Основной  целью  обучения  русскому  языку  является  формирование  и  развитие  коммуникативной 
культуры студентов, обучение практическому овладению  языком. 
Задача  преподавателя  русского  языка  состоит  в  том,  чтобы  активизировать  познавательную 
деятельность  студента  в  процессе  обучения  языку.  Современные  методики  такие,  как  обучение  в 
сотрудничестве,  проектная методика  с  использованием новых  информационных  технологий и  Интернет–

ресурсов  помогают  реализовать  личностно  -  ориентированный  подход  в  обучении,  обеспечивают 
индивидуализацию  и  дифференциацию  обучения  с  учѐтом  способностей  студентов,  их  уровня 
обученности, склонностей и т.д.  
Ученые выделяют следующие признаки интерактивного обучения: 
        - возможность каждого участника педагогического процесса иметь свою индивидуальную точку 
зрения по любой  рассматриваемой проблеме; 
        -    диалогичность  общения  преподавателя    и  студента  предполагает  их  умение  слушать  и 
слышать  друг  друга,  внимательно  относиться  друг  к  другу,  оказывать  помощь  в  формировании  своего 
видения проблемы, своего пути решения задачи; 
        -  организация активной  мыслительной  деятельности преподавателя и  студента.  Не трансляция 
педагогом  в  сознание  обучающихся  готовых  знаний,  а  организация  их  самостоятельной  познавательной 
деятельности; 
        -  свобода выбора; 
        -   создание ситуации успеха, т.е. позитивное и оптимистичное оценивание студентов; 
        -  рефлексия,  т.е.  самоанализ,  самооценка  участниками  педагогического  процесса  своей 
деятельности, взаимодействия. 
В  интерактивной  методике,  как  и  в  любой  другой  методике  преподавания,  существует  множество 
приемов,  которые  способствуют  организации  взаимодействия  в  группе.  Нами  будет  описан  один  из 
возможных  методических  вариантов  использования  новых  образовательных  технологий  при  изучении 
темы  «К.Э.  Циолковский.  Спряжение  глагола»  на  занятии  по  русскому  языку  в  казахской  аудитории 
педагогического вуза. 
  1 этап занятия - чтение и пересказ текста. 
Работа с текстом проводится  традиционно: выяснение лексических значений незнакомых аудитории 
слов,  отработка  техники  чтения  (коррекция  фонетических,  акцентологических,  интонационных 
отклонений от современных литературных норм), анализ и пересказ текста. 
К. Э. Циолковский – основоположник космонавтики и ракетостроения 
На пороге ХХ века дорогу в космос указал ученый-мечтатель Константин Эдуардович Циолковский. 
Он  родился  в  1857  году  под  Рязанью  в  семье  служащего  лесного  ведомства.  В  детстве  маленький  Костя 
перенес  тяжелую  форму  скарлатины.  Больниц  тогда  не  было,  лечили  его  кое-как,  и  мальчик  почти 
полностью потерял слух. Из-за этого он не мог учиться в гимназии. 
Циолковский занимался самостоятельно. 
В это же время Циолковский увлекался исследовательской работой. Но ученый не получал никакой 
поддержки  от  царского  правительства.  Циолковский  даже  не  имел  возможности  следить  за  мировой 
научной литературой. Но несмотря ни на что, он упорно работал. В те дни, когда аэропланы еще с трудом 
отрывались от земли, разработал теорию ракетного движения – основу современных технических наук. 
«Земля  –  колыбель  разума,  -  говорил  Циолковский,  -  но  нельзя  же  вечно  жить  в  колыбели».  И  он 
неустанно  работал  над  проблемами  космических  полетов.  Ему  принадлежит  замечательная  идея 
«ракетных поездов», т. е. нескольких ракет, соединенных вместе. Весь «поезд» двигает вперед последняя 
из  них,  которая  после  окончания  топлива  отбрасывается.  Такие  ракеты  теперь  называют 
многоступенчатыми. 
Циолковский вывел многие формулы, которыми в наши дни постоянно пользуются строители ракет. 
Весь  его  жизненный  путь  –  пример  беззаветного  служения  науке,  Циолковский  не  знал,  что  его 
мечта о полете человека в космос так скоро станет явью. 
Прекрасным  средством  активизации  познавательной  деятельности  может  стать  демонстрация 
интерактивных  выступлений,  подготовленных  студентами  самостоятельно    по  материалам  Интернета  и 
книжных  источников,  которые  служат  дополнением  к  теме  занятия.  (Выступления  сопровождаются 
показом слайдов). Приведем в качестве примера некоторые из выступлений. 
Выступление 1 
«Основной  мотив  моей  жизни:  сделать  что-нибудь  полезное  для  людей,  не  прожить  даром  жизнь, 
продвинуть человечество хоть немного вперед...»,- писал К.Э. Циолковский. Выдающийся исследователь, 
крупнейший ученый в области воздухоплавания, авиации и космонавтики, подлинный новатор в науке.Он 
рос смышленым,  любознательным  и  впечатлительным  ребенком. Уже  в  эти  годы  формировался  характер 
будущего  ученого  –  самостоятельный,  настойчивый  и  целеустремленный.  «Я  думаю,  что  получил 
соединение  сильной  воли  отца  с  талантливостью  матери»,  -  говорил  ученый.  Константину  Эдуардовичу 
было  16  лет,  когда  отец  решил  отправить  его  в  Москву  для  продолжения  учебы.  Три  года 
самостоятельных  целеустремленных  занятий  в  библиотеке  Румянцевского  музея  обогатили  юношу 
знаниями в области математики, физики, астрономии. 
Выступление 2 

После возвращения из Москвы осенью 1879 года Константин Эдуардович экстерном сдал экзамен в 
Рязанской  гимназии  на  звание  учителя  уездных  училищ  и  спустя  три  месяца  получил  назначение  в 
небольшой городок Боровск Калужской губернии. 
В течение 12 лет Циолковский жил и работал в Боровске, преподавая арифметику и геометрию. Там 
он  женился на  Варваре  Евграфовне  Соколовой,  ставшей  его  верной  помощницей и  советчицей,  матерью 
его семерых детей. 
Учительствуя,  Константин  Эдуардович  начал  заниматься  научной  работой.  Уже  в  1883  году  он 
написал  работу  «Свободное  пространство»,  в  которой  сделал  важный  вывод  о  возможности 
использования  реактивного  движения  для  перемещения  в  мировом  пространстве.  Почти  всю  жизнь 
Циолковский  занимался  вопросами  воздухоплавания.  Его  первая  научная  работа  по  воздухоплаванию 
«Аэростат  металлический,  управляемый»  увидела  свет  в  1892  году.В  этом  же  году  в  связи  с  переводом 
Константина Эдуардовича в Калужское уездное училище семья Циолковских переехала в Калугу. 
  Следующий этап занятия – «мозговой штурм». 
1)
 
Кто является основоположником космической науки? 
2)
 
Где и когда родился К.Э. Циолковский? 
3)
 
Как он получил образование? 
4)
 
В каких условиях работал Циолковский? 
5)
 
Кем работал К.Э. Циолковский? 
6)
 
О чем мечтал Циолковский? 
7)
 
Сбылась ли мечта ученого? 
8)
 
Каковы его заслуги перед наукой? 
9)
 
Как оценен труд ученого? 
10)
 
Почему его жизнь является примером беззаветного служения науке? 
Составление кластера  с  ключевым  словом  «К.Э.  Циолковский».  Использование  названного  приема 
поможет восстановить в памяти то, о чем уже шла речь на занятии, и выступить с заключительной речью 
по лексической теме занятия. 
 
Основоположник космонавтики и ракетостроения 
 
новатор в наукеученый-мечтатель 
 
К.Э. Циолковский 
ученый-теоретик 
 
Орден Трудового             Золотая медаль «За выдающиеся работы в                                           
Красного Знамени          области межпланетных сообщений» 
 
                                                             мыслитель                                                    
         настойчивый 
                                                  целеустремленный 
 
1.Как вы определили условия выбора орфограммы в слове слышится
(Для  того  чтобы  не  ошибиться в написании  гласной в безударном  личном  окончании,  нужно знать 
спряжение глагола) 
И это тема сегодняшнего разговора. 
2, Что же называется спряжением? Давайте обратимся к таблице и сформулируем правильный ответ 
на этот вопрос. 
Итак, блиц-опрос. «Выбери правильный вариант» 
1. Какие части речи изменяются по лицам? 
  а) имя прилагательное; 
  б) местоимение; 
  в) глагол. 
2. Какие слова изменяются по числам? 
  а) наречие; 
  б) глагол в неопределенной форме; 
  в) глагол в изъявительном наклонении. 
3. Сколько спряжений у глагола? 
  а) одно; 
  б) три; 
  в) два. 
К.Э. Циолковский 

Итак, спряжением называется изменение глагола по лицам и числам. 
3.  Мы выяснили, что называется спряжением и для чего оно существует. Как же нам разобраться, к 
какому спряжению какие глаголы относятся? 
Работа по таблице: 
 
1 спряжение 
2 спряжение 
  Грамматические  значения  у  глаголов  1 
спряжения выражаются
окончаниями
у/-ю,  -ешь-, 
-ет, -ем. –ете, -ут/-ют. 
Например: идут 
Грамматические  значения  у  глаголов  П 
спряжения выражаются
окончаниями
у/-ю, -ишь-, 
-ит, -им. –ите, -ат/-ят. 
Например: говорят 
Если ударение падает на основу 
Глаголы  на  –ать,  -ять,  -оть,  -еть  (брить, 
стелить) 
Все  глаголы  на  –ить,  семь  глаголов  на  
еть:  терпеть,  вертеть,  обидеть,  зависеть, 
ненавидеть, видеть, смотреть; в) четыре глагола 
на –ать: держать, слышать, дышать, гнать. 
 
 
Следующий  прием  -  классификация,  в  котором  студентам  требуется  распределить  глаголы  по 
группам (1 и 2 спряжения). 
Выписать из текста глаголы 1 спряжения (задание 1 малой группе) и 2 спряжения  (задание 2 малой 
группе). Объяснить правописание безударных личных окончаний. 
Очередным  этапом  занятия  является  решение  проблемной  задачи.Преимущество  проблемного 
метода  обучения    в  том,  что  он  будит  мысль,  являясь  стимулятором  познавательной  активности 
обучающихся.
 
Проспрягать  в  настоящем  времени  глаголы  слушать  и  слышать.  Поставить  ударение.  Составить  с 
этими глаголами предложения. Какая разница в значении этих глаголов? 
 Обобщение по теме занятия. 
Рефлексия: 
- Что нового вы узнали сегодня? 
- Что нужно знать, чтобы правильно писать безударные гласные в окончаниях глаголов? 
- Что называется спряжением? 
- Как определить спряжение глагола? 
Таким  образом,  использование интерактивных  методов  обучения
 
позволяет  повысить  мотивацию  и 
познавательную активность студентов, сделать  качественным усвоение новых знаний, вызвать  интерес к 
предмету, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения.  
 
Литература: 
1. Бунаков Н.Ф. Избранные педагогические сочинения. М.:1983. 246 с. 
2. Большая Советская Энциклопедия в 30 томах, т.28, изд 3. М.: 1998. 618 с. 
3. Кларин В. Инновации в обучении. М., 1997. 
4. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. М.: Просвещение, 2002.  
5.Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в 
системе образования, Алматы:Ғылым.2001. 
 
Аннотация.  Бҧл  мақалада  жоғары  оқу  орында  бір  орыс  тілі  сабағында  жаңа  ақпараттық 
технологияны пайдалануы тҧралы жарияланады. 
Annotation. In this article the ways of using the new tehnologies in teaching Russian to University students 
are described on the example of the Russian lesson plan. 
 
371.214(574) 
М90 
 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ 12-ЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Мунатаева Э.М., Сагинтаев Р. 
Таразский государственный педагогический институт, г. Тараз 
 

В 
современных 
условиях 
качество 
образования 
является 
важной 
характеристикой 
конкурентноспособности  общества  в  целом  и  каждой  личности  в  отдельности.  Непрерывное повышение 
требований  к  современному  человеку,  к  его  творческим  возможностям,  физическому  и  духовному 
здоровью, общей культуре требует модернизации организации и управления образовательным процессом. 
Главной  задачей  отечественной  образовательной  политики  на  современном  этапе  становится 
достижение  качества  образования,  его  соответствие  актуальным  и  перспективным  потребностям 
личности, общества и государства.  
В  центре  внимания сейчас  находится  личность, которая  должна самостоятельно  ориентироваться  в 
мире информации и быстро восполнять пробелы в знаниях. Это требует изменения в методике обучения в 
вузах.  Применение  инновационных  технологий  в  обучении  обеспечивает  формирование  будущих 
специалистов, обладающих организаторскими и коммуникативными способностями, но в первую очередь 
применение  разнообразных  методов  и  приемов  на  занятиях  позволяет  создать  возможность  у  студентов 
желание  и  стремление  к  обучению,  что  способствует,  в  конечном  счете,  повышению  качества 
образования. 
В  «Концепции  12  –  летнего  среднего  общего  образования  в  РК»  сформирована  главная  цель: 
«Формирование  и  развитие  образованной,  творческой,  компетентной  и  конкурентоспособной  личности, 
способной  жить  в  динамично  развивающейся среде,  готовой  к  самоактуализации как  в  своих  интересах, 
так и в интересах общества». 
В мудрых изречениях предков говорится, что мы всегда «преклоняемся перед прошлым , стремимся 
к будущему». 
Сегодняшние  дети  –  это  будущий  мир.  Перед  нами  встают  проблемы:  как  учить  в  век 
информатизации человека будущего, чему учить, чтобы знания, полученные на уроках, помогли каждому 
стать конкурентоспособной личностью, как повысить качество обученности студентов. 
В  поисках  решения  этих  проблем  и  складывается  система  нашей  работы.  Мы  уделяем  большое 
внимание  вопросам  повышения  педагогического  мастерства,  внедрения  новых  технологий.  Это 
«модульная технология»,  «проективная  методика»,  «технология сотрудничества»,    «технология  развития 
критического мышления».  
Таким  образом,  проектирование  образовательной  среды  способствует  профессиональному  росту 
преподавателей,  формируется  новый  тип  учителя,  вносящего  новый  профессиональный  вклад  в 
определение  индивидуальной  траектории  развития,  обучения  и  воспитания  учащегося,  в  создание 
качественно новый системы обучения.  
Основными  тенденциями  мирового  развития,  обуславливающими  существенные  изменения  в 
системе образования, являются: 
 
ускорение темпов развития общества; 
 
переход  к  постиндустриальному,  информационному  обществу,  расширение  масштабов 
межкультурного взаимодействия; 
 
возникновение  и  рост  глобальных  проблем,  которые  могут  быть  решены  в  результате 
международного сотрудничества; 
 
демократизация общества; 
 
динамическое развитие экономики, рост, конкуренции; 
 
рост значения человеческого капитала. 
Государственная  программа  развития  образования  в  РК  на  2011-2020  годы  ставит  перед  средним 
образованием  задачи  формирования  в  общеобразовательных  школах  интеллектуально,  физически  и 
духовно  развитого  гражданина  Республики  Казахстан,  удовлетворения  его  потребности  в  получении 
образования,  социализации  личности,  помогающей  ей  успешно  жить  и  действовать  в  динамично 
меняющем мире.  
Образование в настоящее время стало важнейшим, системообразующим ресурсом социокультурной 
модернизации  общества,  социально-экономического  развития  государства,  важнейшим  фактором 
создания инновационной системы и развития человеческого капитала страны.  
Одним из инструментом достижения постановленной цели определен переход на 12-летнюю модель 
обучения.    12-летнее  среднее  образование  рассматривается  как  социально-педагогическая  инновация, 
способная  консолидировать  общественные  и  профессиональные  усилия  для  создания  уникальной 
национальной модели образования в интересах экономического и социокультурного развития Казахстана 
и  с  учетом современных  тенденций  модернизации  образования и  интеграции  в  мировое  образовательное 
пространство.  К  настоящему  времени  разработаны:  концепция  12-летнего  образования,  концепция 
развития профильного обучения, правила оценки учебных достижений обучающихся, концепция развития 
малокомплектных  школ,  государственные  стандарты  и  учебные  программы  12-летней  школы, 
методические пособия.   

Современный  динамично  развивающийся  мир  предъявляет  качественно  новые  требования  к 
подготовке  специалистов  технического  и  профессионального  образования.  От  специалиста  требуется 
высокий  профессионализм  и  компетентность,  мобильность,  способность  к  профессиональной  адаптации, 
постоянному  самосовершенствованию,  владение  информационными  технологиями,  знания  в  области 
экономики и управления.  
Согласно  государственной  программе  развития технического  и  профессионального  образования  РК 
на  2008-2012  годы  предполагается  разработка  и  внедрение  с  участием  работодателей,  международных 
экспертов  государственных,  общеобязательных  стандартов  технического  и  профессионального 
образования,  предусматривающих  формирование  у  обучающихся  базовых,  специальных  компетенций  и 
несколько квалификаций, интегрированных (модульных ) образовательных программ по специальностям, 
в  том  числе  эквивалентных  программам  бакалавриата,  типовых  учебных  программ  по  специальным 
дисциплинам, учебной литературы, учебных пособий и учебно-методических комплексов.  
Методологические ориентиры, принципы и условия достижения профессиональной компетентности 
обучающихся  в  системе  технического  и  профессионального  образования.  В  настоящее  время 
осуществляется  разработка  научных  основ  проектирования  информационно-педагогической  среды 
обучения 
специалистов 
технического 
и 
профессионального 
образования, 
формирования 
конкурентноспособных  кадров  как  условия  модернизации  технического  и  профессионального 
образования.  
Отличительными чертами разработанных новых стандартов являются использование компетентного 
подхода,  основанного  на  разработке  оценки  компетенций  обучающихся  учебных  заведений  в  виде 
основных образовательных результатов, возможность использования модульного обучения.  
Основными  задачами,  стоящими  перед  системой  высшего  образования  Казахстана,  являются 
модернизация  национальной  системы  высшего  образования  в  контексте    Болонской  декларацией, 
приведение  стандартов  и  образовательных  программ  в  соответствие  с  требованием  рынков  труда, 
создание  системы  обеспечения  качества,  внедрение  кредитной  технологии  обучения  и  европейской 
системы  перевода  зачетных  единиц.  По  важным  вопросам  теоретико-методологического  обеспечения 
развития  системы  высшего  образования  в  условиях  интеграции  в  европейское  образовательное 
пространство  учеными  академии  проведены  несколько  фундаментальных  исследований.  Это  позволило 
целостно  охарактеризовать  актуальные  цели  и  задачи  современной  системы  высшего  образования, 
определить  содержание  национальных  ценностей,  приоритетных  направлений,  принципов  развития 
системы высшего образования Республики Казахстан на основе изучения лучшего мирового опыта.  
В  условиях  глобализации  расширяются  границы  культурно-мировоззренческого  плюрализма, 
происходит  отход  от  универсальности,  определенности,  целостности  и  все  больше  появляется 
разнородность,  многообразие,  изменчивость,  вариативность,  форм  человеческого  бытия  неустойчивость 
ценностного  пространства.  Поэтому  сейчас  актуально  проанализировать  влияние  происходящих 
трансформаций  и  изменений  на  личность  человека,  важно  понять  и  осмыслить  не  только  негативные 
последствия  динамично  меняющихся  условий,  но  и  принятие  их  как  состояние,  открывающее  новые 
возможности  адаптации  к  динамизму  и  сложности  современных  реальностей  и  модернизации  системы 
образования в соответствии с этими трансформациями. 
Современный  мир  характеризуется  становлением  информационного  общества.  Положительные  и 
отрицательные  стороны  расширения  и  углубления  информационной  среды  оказывают  влияние  на 
процессы  образования,  образовательные  структуры  и  структуры  образования.  Информационная  среда 
стала  существенной  составляющей  образования  человека.  Научить  его  ориентироваться  в  многомерном, 
многозначном  информационно-коммуникационном  пространстве  становиться  одной  из  главных  задач 
образования.  
Государственная  программа  развития  образования  в  Республике  Казахстан  на  2011-2020  годы, 
безусловно, станет новой вехой в модернизации системы образования нашей страны в соответствии со все 
более  нарастающими  требованиями  эпохи  глобализации  и  переходом  в  постиндустриальное  общество. 
Мы  считаем,  что  в  рамках  реализации  программы  предстоят  новые  задачи  по  научному  и  научно-
методологическому обеспечению развития всей непрерывной системы образования.  
Одной  из  ключевых  вопросов  модернизации  всей  непрерывной  системы  образования  является 
разработка  Национальной  квалификационной  системы,  которая,  определяя  уровни  образования  и 
требования  к  ним,  а  также  переходы  между  специальностями,  может  служить  фундаментом  для 
формирования системы непрерывного образования, улучшения качества, доступности образования.  
Актуальными  вопросами  в  плане  модернизации  образования  являются  разработка  научных  основ 
реализации  концепции  обучения  в  течение  всей  жизни,  проблемы  интегрирования  образования  и 
профессиональных  квалификаций  с  потребностями  рынка труда,  определение  социально-педагогических 
условий  достижения  квалификации  через  программы  формального  и  неформального  образования, 
разработка  методологии  подготовки  профессиональных  отраслевых  стандартов  и  на  их  основе 
образовательных стандартов нового поколения, основанных на компетенциях.   
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет