Тар мен саяса


  «ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙжүктеу 3.48 Mb.
Pdf просмотр
бет27/36
Дата26.04.2017
өлшемі3.48 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36

291 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

«ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ» САЯСАТЫ – ЕЛІМІЗДІҢ ҰЛЫ 

МАҚСАТТАРҒА ЖЕТУ СТРАТЕГИЯСЫ

Дәулетбек РАЕВ, 

Ақбота ТОҚМҰРЗАЕВА

(Алматы)

 

Мемлекет шеңберінде қоғамдық таным нысанына айнал-ған «Үш тұғырлы тіл» саясаты төңірегінде  еркін пікір алмасу 

бүгінгі  күні  әлеуметтік  үдеріске  айналды.  Бұл  идеяны  Елба-

сы Н.Ә. Назарбаев 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан 

халқы Ассамблеясының XII құрылтайында жариялап, ал 2007 

жылы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдау-

ында «Тілдердің үштұғырлығы» атты рухани-мәдени жобаны 

кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынғаны белгілі. Президен онда 

«Қазақстан бүкіл әлемде халқы үшін үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. ...Қазақ тілі – мемлекеттік 

тіл,  орыс  тілі  –  ұлтаралық  тіл,  ағылшын  тілі  –  жаһандық 

экономикаға  ойдағыдай  кірігу  тілі»  деп  бүкіл  концепцияның 

түпмәнді философиясын анықтаған болатын. Сонымен бірге, 

Елбасшысы:  «...Біз  осылай  үш  тұғырлы  тілді  қолдансақ, 

түбінде  жолымыз  ашық  болады»,  –  деп  баса  айтқаны  да 

бұқаралық баспасөз бетінде айтылған болатын.

Бұл  идея  –  біздің  пікірімізше,  елдің  болашағына  бағыт-

талған,  зор  үміт  күттіретін,  елімізді  алдағы  уақытта  Ұлы 

мақсаттарға қол жеткізудің стратегиялы бағдарламасы. Оған 

себеп  сыртқы  және  факторлар.  Сыртқыфакторларға:  әлем-

дік  еркіндік,теңдік,ізгіліктену;  бүгінгі  әлемдік  жаһандану 

мен  интеграция  үдерісі;  техногендік  өркениет  кеңістігінің 

орнығуы;  қазіргі  әлемдік  жаңа  тәртіптің  қалыптасуының 

өзіндік  ерекшелігі;  көптілділіктің  әлемдік  тәжірибесі;  көп-

тілділік  ежелден  келе  жатқан  тарихи-әлеуметтік  құбылыс 

т.  б.  жатқызуға  болады.  Ал  ішкіфакторларға:  Қазақстанның 

зайырлы  мемлекетке  айналуы;  мемлекеттің  әлеуметтік-

экономикалық  әлеуетін  арттыру  мақсаты;  мемлекетіміздің 

әлемдегі дамыған 50, 30 елдің қатарынан көріну стратегиясы; 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс292 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Қазақстан көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекет; еліміздегі 

қоғамдық  келісімді  қамтамасыз  ету    факторлары;  елімізді 

бүкіл  әлемде  мәдениетті  ел  ретінде  таныту;  халқымыздың 

рухани  дамуына  сара  жол  ашу;  интеллектуалды  ұлтты 

қалыптастыру; ел мәңгілігін нығайту және с.с. айтуға болады. 

«Үштұғырлы  тіл»  саясаты  –  еліміздегі  жаңа  рухани-мәдени 

парадигма. Бұл жоба қазіргі өмір талабы, 

Көптілділік феноменін жалпы адамзат тарихы да мойын-

даған  құбылыс.  Ғалымдардың  анықтауынша,  көптілділік  – 

әртүлі  этносқа  жататын  адамдардың,  ұлт  пен  ұлттың,  мем-

лекет  пен  мемлекеттің  арасындағы  қарым-қатынастарды 

қамтамасыз  ету  мақсатында  ерте  замандардан  келе  жатқан 

әлеуметтік құбылыс. Яғни бүкіл ойкүмендік әлем қозғалысы 

одан  тыс  қала  алмайды  және  одан  тыс  қалып  көрген  емес. 

Осы  позициядан  келгенде  бұл  бағдарлама,  біріншіден,  жал-

пы  адамның  болмысына  тән  антропоөзектік  мәселеге  жауап 

береді. Өйткені әр тұлғаның тіл әлемі – субментальды, жеке 

дара мәдени-семиозис территориясы, рухани камертон әлемі, 

мәдени  трансформациялану  алаңы.  Тұлға  –  тілдік-мәдени 

этос. Көптілділік – әрбір субъект-тұлғаның өзін-өзі іске асы-

ру, өзін-өзі бекітіп орнықтыру, өз орнын табу кеңістігі, руха-

ни интенциялық әлеуеті. Әр субъект деңгейінде тілдік жүйе–

онтотектік  бастама,  ол  әр  адамның  қандайда  бір  ұлттың, 

этностың өкілі болуына қатысты априорлық наным, онтогендік 

іргетас.  Екіншіден,  елімізде  «үштұғырлы  тіл»  саясатының 

өзектілігіне негіз болатын фактордың бірі – бүгінгі объективті 

әлемдік  жаһандану  мен  интеграция  үдерісі.  Қазіргі  біз  өмір 

сүріп отырған жаһандану заманы көп тілде сөйлейтін адам-

дар  дәуірі.  Қазір  жер  шарын  мекендеген  халықтардың  70 

пайызға жуығы екі, не одан да көп тілдерді әртүрлі деңгейде 

меңгерген. көп тіл білушіліктің де маңызы арта береді деуге 

негіз  бар.  «Үштұғырлы  тіл»  бағдарламасының  негізгі  идея-

сы  –  Қазақстанды  бүкіл  әлем  халқы  үш  тілді  бірдей  пайда-

ланатын  жоғары  интеллетуалды  мемлекет  ретінде  тануы. 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілік-

ке  ұмтылуда  бірінші  баспалдағы.  Үшіншіден,  осы  тұғырлы 

саясатты ісеке асырудағы ізгі іс еліміздің білім беру саласын-Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс293 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

дағы  инновациялық  концепция.  Еліміздің  инновациялық 

білім  беруге  қадам  басуға  ынталылығы  әлемдік  деңгейдегі 

инновациялық процесстермен және елдегі «үш тұғырлы тіл» 

саясатымен анықталмақ. Мұнда жаң модел: «білім – ғылым 

–  өндіріс»  формуласына  негізделген.  «Тәуелсіз  қоғамдық-

экономикалық әлеует – инновациялық білім – интеллектуалды 

ұлт – Мәңгілік ел» макратұғырнаманы бетке алады. 

Мұндай  позиция,  әрине,  білім  беру  саласының  басым 

міндеттерінің қатарына: азаматтың бойында тұрақты ішкі па-

триоттық гуманистік позийияны, еліме қажетпін, өз елімнің 

иесімін, өз тағырыма өзім жауаптымын, өз күш-жігерімді іске 

асыруға  мүмкіндігім  бар  дейтін  өзіндік  сананы  қалыптас-

тыруға ат салысу азаматтық парыз дейтін ұстанымнан туын-

даса керек. 

Осының бәрі сайып келгенде мемлекетіміздің «үш тұғыр-

лы тіл» саясатының аясында жүргізілген іс-шара болатынын 

халық жете түсінеді және әр кез қолдап отырады деген сенім 

басым.  Әсіресе,  көп  ұлтты,  көп  конфессиялы  мемлекеттің 

бүкіл халқының басын біріктіру, олардың тілдік мүддесін бір 

арнаға тоғыстыру міндетінің жүктелуі – уақыт талабы. Себебі 

елішілік  тұрақтылықтың  кепілі  болу  рөлін  мемлекеттік  тіл 

ғана  өз  деңгейінде  атқармақ.  Бұл  идея  Қазақстан  халқының 

рухани  дамуымен  қатар,  ішкі  саясатымыздың  жеке  бағыты 

болып  табылады.  Атап  айтарлығы,  көпұлтты  Қазақстанның 

жағдайында  «Үштұғырлы  тіл»  ұлттық  жобасы  –  қоғамдық 

келісімді нығайтудың негізгі факторы. 

Қорыта  келгенде  үш  тұғырлы  тіл  құбылысы  –  бүгінгі 

ақпарат  кеңістігінің  болмысы.  Орыс  тілі  мен  ағылшын 

тілі  әлем  сөйлейтін  алты  ресми  тілдің  қатарында  екенін, 

ал  БҰҰ-ның  70  жылдық  мерейлі  мәжәләсәнде  Елбасының 

әлемдік мінберде мемлекеттік тілде  алғаш баяндама жасауы 

көптілділік  үдерісінің  жандану  деп  білген  жөн.  Сондықтан 

еліміздегі «үш тұғырлы тіл» саясатының стратегиялық аста-

рын дұрыс түсіну әрқайсымыздық азаматтық парызымыз деп 

білеміз. Сондықтан, қоғам, әлеумет бұл концепцияны барын-

ша қолдауы қажет деп санаймыз. 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс294 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ФИЛОСОФИЯ ТЕМАТИЗАЦИИ

(ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКА 

УРАЛО-АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Гафур САЛИХОВ

(Россия, Уфа)

Данная  работа  с  философских  позиций  ставит  вопрос 

толкования и пояснения имен, названий природных объектов, 

местностей, гор, рек, озер, которые были 

даны им в древние 

времена  в  регионах  проживания  внутренних  тюрков  между 

Уралом (от реки Камы) и Аралом, Иртышем и Волгой.

Согласно Махмуду Кашгари, основных тюркских племен 

(народов), игравших значимую роль в X-XI веках, насчитыва-

ется 20. Это Бажанак, затем Кифжак, Угуз, Йамак, Башгирт, 

Йасмил [Басмил], Кай, Йабаку, Татар, Киркиз. Последние бли-

же всех к Син [Китай]. Далее – Жикил, Тухси, Йагма, Уграк, 

Жарук, Жумул, Уйгур, Танут, Хитай, – это Син, затем Тавгаж, 

– это Масин. 

На севере находится горный хребет Урал (Урал-тау), излом 

геологической плиты Евразии, идущий от северных морей, до-

ходящий на юге до пределов Аральского моря. Название Урал 

берет свое образование от слова обвивать, обхватить (уралып ятыу), окружать, опоясывать. Во втором варианте Урал-тау от 

слова «Ур» – высь, высота, верх, верховье, возвышенность. 

Уральский хребет делится на части: Барей тау, Шайтан 

тау, Орпей тау. 1. Барей тау (Дьявольские горы) тянутся к 

северу от района Ямантау (нехорошая, плохая гора). 2. Шай-тан  тау  (Чертова  гора,  хребет),  пролегает  в  южной  части 

Урала до реки Сакмара (от слова акмар, акмыр – быстротеч-

ная, стремительная река, стремнина; агыу – течь, протекать).                          

3. Орпей тауорпей – торчать, возвышаться, бугор, холм. Та-

кие горы-холмы или бугры (Орпей тау), часто раскинутые по 

отдельности, расположены к югу от Уральских гор, от Яика до 

Мугаджир, от Иртыша до Волги.


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс295 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Горы  Мугоджиры,  являющиеся  продолжениями  Ураль-

ских гор и доходящие до пределов Арала, берут название от 

слова  Могоз  жир  (Могоз  ер),  что  значит:  могоз  –  рог,  рога; жир (джир, ер) – земля, место, местность. Мугоджиры – ро-

гатая  земля,  или  рогатые  горы  (горы  стоят,  словно  рога).  В 

башкирских сказаниях бык Урал-батыра, выйдя из Уральских 

гор в открытые степи, ведя стада различных домашних жи-

вотных  за  собой,  плодя  и  распространяя  их  по  земле,  поте-

рял свои огромные, вьющиеся рога по пути на юг, эти рога 

и образовали горы Мугоджир. Конечный пункт, куда привел 

домашних животных бык Урал-батыра и распространил там 

коров и быков, это земли Северной Индии. Остановился он 

и завершил свой путь на высокой горе, приняв гордую позу 

глядящего вдаль производителя, исполнившего свой долг. Бык 

Урал-батыра считается священным животным, родоначальни-

ком и хранителем домашнего скота, символом благополучия и 

силы мужской и женской энергии.    

На юге раскинуто море (озеро) Арал. Название его обра-

зовано от башкирского слова «ара», означающее «между», по-

среди чего-нибудь, в середине, посередине (ара, аралы, ара-

лык, арата). Арал – это море посреди степей, между Уралом и 

Памиром. В древности от Каспия, южных предгорий Памира 

и  Алатау  до  Арала  как  середины  и  далее  на  Урал  пролегал 

естественный миграционный путь диких животных. Весной 

они шли от Арала до Урала, уходя в леса и горы, осенью шли в 

обратном направлении от Урала до Арала и далее расходились 

по разным направлениям к зимовьям (малкышлак). По этому 

маршруту проходили и торговые пути с древнейших времен, 

идущие от южных городов и государств, через Арал до Урала 

и далее на восток, на Иртыш, а также на запад к Волге, в пре-

делы Биляра, Булгара, Москвы, доходя до Прибалтики. Пле-

мена и роды башкир также водили по этому пути на летние 

пастбища (летовки) свой домашний скот. Территория от Урала 

до Арала, по реке Эмба (Ямбе, Йамбе) до пастбищ Каспий-

ского низовья относилась к их кочевому пространству. В по-

следующем степные, или внешние башкиры вошли в состав Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс296 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

современного казахского народа, сложившегося относительно 

позднее  в  единую  нацию  из  множества  различных  кочевав-

ших по степям тюркских родов и племен.  

Река Иртыш берет свое название от слова Ертыш – раз-

рыв, разрез. Она являлась границей, разрывающей земли вну-

тренних тюрков-кипчаков от восточных тюрков-татар, нахо-

дящихся в отношениях с Китаем. Для сравнения: внутренние 

тюрки-кипчаки всегда строили свои отношения со Средней и 

Центральной Азией, с Персией. Восточные тюрки называют 

эту реку Артыш. Два значения этого слова: первое от арты-

лыш,  артылыу  –  перевал,  переправа,  переход,  переезд.  Это 

трудно  преодолеваемый,  опасный,  перевал  или  переход.  В 

данном случае – тяжелая, опасная переправа или же не пре-

одолеваемая река. Другое слово Артыш – это название мож-

жевельника,  который  растет  на  высоких  горных  перевалах, 

труднодоступных  местах.  Артыш  –  растущий  на  высоком 

перевале, на горных вершинах, и связывают его с чудесными 

возможностями и действиями.


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс297 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

К ВОПРОСУ О НОВОМ КАЗАХСТАНСКОМ 

ПАТРИОТИЗМЕ

Павел САПЕГИН,

(Россия, Москва)

Калимаш БЕГАЛИНОВА

(Алматы)

 

В  условиях  полиэтнического,  поликонфессионального 

Казахстана,  вступившего  на  путь  кардинальных  демократи-

ческих преобразований и рыночных отношений, сущностное 

значение приобретает сам человек с присущими ему качества-

ми – ответственностью, гражданственностью, патриотизмом, 

высоким профессионализмом, знаниями, умениями, навыка-

ми (ЗУН), соответствующей культурой поведения и т.д. Реше-

ние этих проблем невозможно без обращения к проблемам об-

разования  и  воспитания  подрастающего  поколения,  молоде-

жи, поскольку им принадлежит будущее. В настоящее время 

происходит дальнейшая переоценка ценностей, формируются 

новые – приоритет общечеловеческих ценностей, казахстан-

ский патриотизм, честь и достоинство человека и др. В ряду 

этих  ценностей  важное  значение  приобретает  патриотизм, 

выступающий важнейшим качеством человека и общества в 

целом. Патриотизм является духовной основой развития лю-

бого государства, способствует сохранению его единства, ста-

бильности.  

Сегодня для казахстанского общества формирование па-

триотизма,  патриотического  сознания  выступает  важной  за-

дачей.  В силу этих и других причин в Казахстане все больше 

осознается необходимость изучения и формирования патрио-

тического сознания с целью укрепления  целостности поли-

этнического и поликонфессионального государства, формиро-

вания единого гражданского общества, решения новых соци-

ально-экономических и политических проблем. Большое вни-

мание уделяется идейным основам патриотического сознания Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс298 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

как духовного обеспечения развития страны. По поручению 

Президента Казахстана Н.А. Назарбаева была разработана  и 

принята  патриотическая  программа «Мәңгілік Ел». Глава го-

сударства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, 

что  идейная  основа  Нового  казахстанского  патриотизма 

заключается в главных  государствообразующих, общенаци-

ональных ценностях как фундаменте будущего страны. Сре-

ди  этих  ценностей:  независимость,  национальное  единство, 

светское  общество  и  высокая  духовность,      экономический 

рост, всеобщность труда, общность истории, культуры и язы-

ка, национальная безопасность. 

Уже в 2006 году была принята и ныне реализована Госу-

дарственная программа патриотического воспитания граждан 

Республики Казахстан на 2006–2008 годы. С середины 90-х го-

дов и по  настоящее время проведен целый ряд исследований, 

в которых авторы рассматривают проблемы сущности патри-

отизма, дают социально-философский анализ нового «казах-

станского  патриотизма»  с  учетом  вызовов  времени.  Многие 

авторы  рассматривают  патриотизм  в  связи  с  национальной 

идеей,  формированием гражданственности и нравственности. 

Представляется  достаточно  интересным  методологический 

подход  А.  Сагикызы,  которая  выделяет  основания  природы 

патриотизма  (натуроцентризм,  социоцентризм,  антропоцен-

тризм,    теоцентризм)  и  намечает  пути  формирования  Ново-

го казахстанского патриотизма. Методологическую ценность 

имеет так же рассмотрение исторических форм патриотизма 

в  тесной  связи  с  историей  Казахстана  и  процесса  формиро-

вания его государственности. А.Уызбаева и др. выделяют на 

основе  методологического  подхода  С.Е.  Микуленко  и  А.А. 

Козлова несколько форм патриотизма: традиционный патри-

отизм – зарождение идеи независимости Казахского ханства 

в жанрах устной традиционной культуры (середина ХУ в. – 

середина Х1Х в.); просвещенный патриотизм – пробуждение 

национального самосознания через просветительство (30-е гг. 

Х1Х в. – начало ХХ в.); идеологический патриотизм – полное 

господство  коммунистической  идеологии  в  его  содержании  


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс299 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

(начало ХХ в. – 1985 г.); маргинальный патриотизм – пере-

оценка ценностей в силу исчезновения  идеологического па-

триотизма (1986 г. – 1995 г.); государственнический патрио-тизм – национальное возрождение в условиях суверенитета 

(1996 г. по настоящее время). 

В Казахстане сосуществуют множество национальных и 

этнических  групп различного вероисповедания, исторически 

расселенных как смешанно, так и компактно. В разных регио-

нах и этносах национальное самосознание ранее развивалось 

на фоне и под влиянием кланово-трайбалистских отношений. 

На качество патриотического сознания, его своеобразие в том 

или ином регионе оказывали существенное влияние специфи-

ка жизненного уклада, этнический состав населения, различ-

ное отношение к религии, соседним кланам и народностям, 

принятому в общении языку, системе распределения матери-

альных и культурных благ и другие факторы. Поэтому боль-

шое значение имеет анализ этнорегиональных особенностей 

содержания  и  проявления  патриотизма,  его  соотношения  с 

общегражданским и этническим национализмом. Патриотизм 

в духовном мире казахстанцев и по сей день сохраняется на 

национальной, этнической, религиозной или клановой почве. 

Но такие формы патриотизма уже не являются самостоятель-

ными и функционируют в составе  государственнического па-

триотизма как часть в целом, в котором этнические и религи-

озные аспекты «снимаются» системой общенародных патри-

отических ценностей. В этом случае любовь к своему этносу, 

роду, клану, племени  не перерастает в национальный шови-

низм или расовую дискриминацию, исключает возможность 

ненависти к представителям иного этноса, региона или веры.Новый казахстанский патриотизм гармонично  соотно-

сится как с гражданским (культурологическим) национализ-

мом, так интернационализмом, который уравновешивает их, 

сдерживает, не дает выходить за рамки меры до национальной 

исключительности  или  до  неадекватности  патриотических 

действий существующим угрозам.Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс300 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ӘЛ-ФАРАБИ «ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛА» 

КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ САЯСИ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ

Пірімбек СҮЛЕЙМЕНОВ

(Алматы)

Әл-Фарабидiң еңбегінде орта ғасырлық араб философия-

сында  саясат,  мемлекет  және  билік  пен  құқық  туралы  ойлар 

талқыланды. Саясат, мемлекет және билік арасындағы айырма-

шылықтарға көңіл бөлмеген араб философтары бұл ұғымдарды 

синонимдер  ретінде  бағалап  саясат  пен  саяси  iлiмнің  басқа 

нұсқаларын  ұсынды.  Саяси  мәселелерді  қарастыруда  араб-

мұсылман философиясы көп жағдайда ежелгі грек философи-

ясына, әсіресе Платон, Аристотельдің көзқарастарына сүйенді. 

Саясат, олардың көпшiлiгi үшін өздері «қайырымды қала» деп 

ат қойған идеалды мемлекет iстерi туралы ғылым болып санал-

ды. Мұндай қалалар ретінде олар бірге тұрған, мақсаттары бір, 

бір басшылыққа бағынған шағын қауымнан бастап Араб хали-

фатына дейiнгi адамдар қауымдастығын түсiндi. 

Фарабидің ғылыми-философиялық көзқарастары мен ба-

ғыт-бағдарлары өте күрделі саяси-әлеуметтік және экономи-

калық жағдайларда калыптасты. Әл-Фарабидің мемлекет, ел 

басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси 

көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. 

Әбу  Насыр  әл-Фарабидiң  еңбектерiнде  орта  ғасырлық 

араб философиясында саясат, мемлекет және билiк пен құқық 

туралы  ойлар  жан-жақты  талқыланып,  саяси  мәселелердi 

қарастыруда  араб-мұсылман  философиясы  көп  жағдайда 

ежелгi  грек  философиясына,  әсiресе  Платон,  Аристотельдiң 

көзқарастарына  сүйендi.  Саясат,  олардың  көпшiлiгi  үшiн 

өздерi  «қайырымды  қала»  деп  ат  қойған  идеалды  мемлекет 

iстерi  туралы  ғылым  болып  саналды.  Өзiнiң  көзқарастарын 

ол «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы», 

«Мемлекеттiк  билеушiнiң  нақыл  сөздерi»  және  «Азаматтық 

саясат» трактаттарында кеңiрек баяндайды.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс301 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Әл-Фарабидің  қайырымды  және  қайырымсыз  қалалар 

туралы  ілімі  түп  тамырымен  Платон  және  Аристотельдің 

мінсіз  мемлекет  және  мемлекет  түрлері  туралы  ілімінен  ба-

стау  алады  Платон  өзінің  «Мемлекет»  деген  шығармасында 

мінсіз қаланың құрылымы туралы ойын білдірген. Ол мінсіз 

қаланы «адамның шынайы болып табылуымен байланысты, 

оның өмір сүруі, және оның өмірін сақтауы, тамаша заттарға 

қол  жеткізуде  адамдар  бір-біріне  көмектесетін  қала»  деп 

сипаттаған.

«Қайырымды  қала  тұрғындарының  көз-қарастары  тура-

лы» трактатында ол «қайырымды қалаға» былайша сипаттама 

берген: «Адамдардың бірлесуінің мақсаты шынайы бақытқа 

жету істерінде өзара көмек көрсететін қала, қайырымды қала 

болып табылады және бақытқа жету мақсатында адамдар бір-

біріне көмек көрсететін қоғам, қайырымды қоғам болып табы-

лады. Платонның және Аристотельдің мінсіз мемлекеттеріне 

қарағанда  Әл-Фарабидің  қайырымды  қаласында  қауымдар 

көп. «Қайырымды қалада бес бөлігі бар: аса лайықты тұлғалар 

– ораторлар, есепшілер, батырлар және байлар. Аса лайықты 

тұлғаларға даналар жатады ...».

Жалпы  адам  қоғамдастығын  философ  екі  түрге  бөліп 

көрсетеді:  толық  және  толық  емес.  Толық  қоғамдастықтың 

өзін үш түрге бөлген: үлкен орташа, кіші. Үлкен қоғамдастық 

деп  ол  бүкіл  жерді  мекендеуші  барлық  адамдардың  жалпы 

қоғамдастығы деп көрсетеді. Ал орташа қоғамдастық дегеніміз 

білгілі бір халық ретіндегі қоғам дейді, кіші қоғамдастық ол 

белгілі бір қала ретінде көрсетілген.

Толық  емес  қоғамдастықты  Әл-Фараби  төртке  бөліп 

қарастырған.  Олар:  квартал,  көше,  үй  және  ауыл.  Соңғысы 

қала  құрамында  көрмегенімен  ол  қалаға  қызмет  көрсетуші 

толық емес қоғам болып табылады. Әрбір тұрғыны бақытқа 

жету жолында бір-біріне көмектесетін қайырымды қала деп 

түсіндіріледі.  Ол  қаланы  тәртіпке  келтіруші,  жол  сілтеуші, 

мұны әл-Фараби адам тәніндегі жүрекпен теңестіреді. Әрбір 

адам өмір сүруі мақсатында «әуел бастан-ақ Бірінші Себептің 

үлгісі мен мақсатына жету үшін жаралған, міне нақ осының 

арқасында  олар  ең  мәртебелі  басқыштарға  шығып  отыр». 

Сондықтанда, қаланың әрбір мүшесі өз қызметтеріне сәйкес 

қала басшысының мақсаттарын көздеулері тиіс. Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс302 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Қайырымды  қала  басшылары  және  билеушілерінің 

келесідей  төрт  түрлері  болады:  шынайы  билеуші  (  барлық 

қасиеттерге  ие  бірінші  басшы);  шынайы  билеуші  жоқ 

болса  қайырымды  қаланы  «ең  лайықтылар»  басқарады; 

егер  жоғарыда  аталғандардың  екеуі  де  болмаса,  бірінші 

билеушілермен  енгізілген  ерте  заңдарды  және  ережелерді 

білетін  және  орындайтын  «заң  бойынша  билеуші»  қаланы 

басқарады;  заң  бойынша  билеуші  жоқ  болған  жағдайда,  бұ-

рынғы  заңдар  туралы  білімдері  бар  адамдар  тобы,  яғни  заң 

бойынша басшылар. Әл-Фараби қайырымды қала басшысын-

да алты түрлi қасиет болу керек деп есептейдi. Олар: даналық, 

асқан пайымдылық, сенiмдiлiк, ойлау қабiлетiнiң жоғары бо-

луы, соғыс өнерiн жетiк бiлуi, денсаулығының мықты болуы. 

Әл-Фараби  қоғамды  мемлекеттен  бөлiп  қарамайды. 

Қоғамның  өзi  адамның  ағзасы  сияқты  «Қайырымды  қала» 

дене  мүшелерiнiң  бәрi  де  тiршiлiк  иесiнiң  өмiрiн  сақтау, 

оны анағұрлым толыққанды ету үшiн бiр-бiрiн толықтырып 

тұратын  адамның  сау  тәнi  секiлдi  көрiнедi.  Әл-Фараби  бой-

ынша,  қайырымды  қаланың  бөліктері  «өзара  махаббатпен 

біріккен,  байланысты;  олар  әділдікпен  нығайып  және  сақ-

талады».  Қайырымды  қала  тұрғындарын  нығайтатын  келесі 

бір қасиет, ол әділдік, оны Әл-Фараби ең алдымен, «осы қала 

тұрғындары ие болатын, ортақ ізгіліктерді бөлістіру, ал кейін 

олардың арасында бөлістірілгенді сақтау» деп сипаттайды. 

Еңбегiнде  «бақыт  дегенiмiз  игiлiктердiң  iшiндегi  ең 

қадiрлiсi,  ең  үлкенi  және  ең  жетiлгенi»  деп  атап  көрсетедi 

және  әр  адамның  оған  толық  құқығы  бар  дейдi.  Ал  ондай 

құқыққа  ие  болуға  қайырымды  қала  тұрғындарының  ғана 

мүмкiндiгi  бар,  сондықтан  да  қайырымды  билеушiлер  би-

леген қала тұрғындары ғана бақытқа жете алатындығын ай-

тады.  Мұндай  қалалардың  басқа  қалалардан  басты  айыр-

машылығы және негiзгi белгiсi жоғары тәртiп пен оның тұр-

ғындарының  мәдениеттiлiгi,  сыпайыгершiлiгi  және  билеу-

шiлерiнiң  қайырымдылығы,  ақыл-парасаты.  Сондықтан,  әл-

Фараби  бұндай  қалалардың  өмiр  сүруi  өзiнiң  бiлгiрлiгi  мен 

ұстамдылығына толық жауап бере алатын билеушiге тiкелей 

байланысты деп тұжырымдайды.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс303 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

КАТЕГОРИЯ «QUT» В ТЮРКСКОЙ ФИЛОСОФИИ:

ОРХОНСКИЕ РУНИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Газиз ТЕЛЕБАЕВ 

(Астана)

Изучение категориального ряда тюркской философии по-

зволяет сделать вывод о его системности. К числу первосте-

пенных по значимости мы можем отнести такие категории, как 

«TEŊIRI», «ŐZE KŐK», «TEŊIRI ELIM», «UMAY QATUN», 

«TENRI  QANYM»,  «KŰN»,  «SUB  JER»,  «QUT».  Их  перво-

степенность обусловлена содержательно: они описывают ос-

новные стержневые грани бытия, то, на чем держится мир и 

человеческая жизнь, потому остальные категории производны 

от них. В силу этого им уделяется особое внимание: во многих 

стелах (bitik tač) встречается начертание этих слов.

Среди  этих  категорий  особое  место  занимает  категория 

«QUT».  Ее  особость  заключается  в  том,  что  она  выражает 

сущность человека, человеческой жизни. Самое главное, ког-

да мы оцениваем человека – это понять, есть у него «QUT» 

или нет. В то же время, нельзя рассуждая европоцентристски, 

определять «QUT» как цель человеческой жизни. Это не мо-

жет  быть  целью  человеческой  жизни  по  нескольким  причи-

нам. Прежде всего, стремиться «получить» «QUT» невозмож-

но, это не материальные или духовные блага, которых можно 

достичь  трудом,  упорством.  Это  само  «благо»,  «благодать». 

Его дарует «TEŊIRI» и всегда это таинственный акт, его пред-

сказать или предвидеть невозможно.

Во-вторых,  и  это  пожалуй  главное,  –  для  того,  чтобы 

«TEŊIRI» даровал тебе «QUT» важно не достижение чего-то: 

славы, богатства, власти, а каков ты – какими качествами как 

человек, как воин, как правитель ты обладаешь. 

Внимательный  анализ  орхонских  источников  позволяет 

выделить  самые  важные  аспекты  интерпретации  категории 

«QUT» в тюркской философии.Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс304 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Прежде всего, обращает на себя внимание, что при упо-

минании «QUT» речь идет о его наличии – «qutum bar űčűn» 

(«поскольку  у  меня  была  благодать»).  В  данном  контексте 

«QUT» выступает как первопричина, первоисточник, напри-

мер: «поскольку у меня была благодать, то мне удалось одо-

леть своих врагов». В этом же смысле употребляется иногда 

и понятие «ŰLŰGŰM»: «űlűgűm bar űčűn» (переводится как: 

удача или доля, думается, что перевод может быть и иным).

Второй  важный  аспект  –  источник  «QUT»,  несомненно, 

– «TEŊIRI». Но, весьма показательно, что ни в одном из тек-

стов мы не встретили эти два слова стоящими рядом. Т.е. нет 

ни одного отрывка, в котором говорилось бы, что «TEŊIRI» 

даровало кому бы то ни было «QUT». Причина, как мне дума-

ется, в том, что связь между «TEŊIRI» и «QUT» для тюрков 

– таинство, тайна, ее невозможно разгадать, описать и потому 

о ней надо только молчать. 

Что это так, показывает использование ими следующего 

термина:  «YARÏLQADUQ»  («жарылқады»,  «облагодетель-

ствовал», «явил милость»). Этот термин образует как-бы «мо-

стик»  между  «TEŊIRI»  и  «QUT»:  «TEŊIRI»  облагодетель-

ствовал, явил мне милость, с одной стороны, с другой, - у меня 

есть «QUT», который помогает мне в делах и в сражениях.

В  стеле  «Bilge  qaүan»  это  выражено  следующим  обра-

зом:  «Teŋiri  yarïlqadïqïn  űčűn  őzűm  qutum  bar  űčűn»  («Тәңір 

жарылқағаны  үшін,  өзімнің  құтым  бар  үшін»,  «Поскольку 

Тенгри облагодетельствовал, поскольку у меня была своя бла-

годать»). И вновь обращает на себя внимание рядоположен-

ность,  но  не  причинно-следственная  связь  между  «TEŊIRI» 

и «QUT»: мы можем, конечно, предполагать, что «QUT» поя-

вился потому, что облагодетельствовал «TEŊIRI», но прямого 

такого указания в текстах на каменных стелах нет.

Наряду  с  «TEŊIRI»,  которое  у  тюрков  олицетворяет 

«Небо»,  источником  благодати  выступает  и  «Земля»:  «Űze 

Teŋiri asïra Jer yarïlqaduq űčűn» («Поскольку Тенгри в вышине 

и Земля внизу облагодетельствовали»).Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс305 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Очень важны, как мы отмечали, качества, наличие кото-

рых может привести к тому, что у человека будет «QUT»:

1) быть бесстрашным в бою, совершать подвиги (наибо-

лее полные и известные стелы Bilge qaүan, Kűltegin, El Etmiš 

Bilge qaүan, El Etmiš yabүu (Bilge Atačïm) описывают военные 

подвиги тюркских каганов и военоначальников);

2) думать о народе, его благе;

3) сохранять единство народа;

4) завоевывать новые земли;

5) уничтожать врагов;

6)  делать  бедный  народ  богатым,  немногочисленный  – 

многочисленным;

7) почитать предков, ставить им bitig tač (мәңгі тас).Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс306 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

К ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ

Галия ТЕМИРТОН

(Алматы)

Научные исследования, проведенные в рамках научно-при-

кладного проекта «Векторы интеграции культуры Казахстана в 

мировое культурное пространство и инновационные процессы 

в культуре» (госрегистр.: № 0113РК00246), были нацелены на 

изучение интеграционных тенденций и современных иннова-

ционных  процессов  в  сфере  культуры.  Был  проведен  анализ 

отечественного и зарубежного опыта интеграционных процес-

сов и их социодинамики. Исследование современных процес-

сов культурной интеграции на примере Казахстана состояло в 

рассмотрении  исторических,  теоретических  и  практических 

вопросов развития отечественной культуры во взаимосвязи с 

глобальными интеграционными процессами и в комплексном 

представлении  своеобразия  культуры  Казахстана  в  условиях 

современного социально-экономического, политического, ду-

ховно-нравственного развития республики с позиций научно-

теоретического и научно-практического анализа.

Современный Казахстан целенаправленно движется к но-

вой высокотехнологичной экономике постиндустриально-ин-

формационного типа. Решение соответствующих задач было 

связано с поиском ответов на ряд вопросов методологическо-

го  и  теоретического  характера,  позволяющих  вычленить  из 

всего  комплекса  интеграционных  процессов  сущность  и  ха-

рактер современной культурной интеграции. Что есть сегодня 

интеграция? Каковы особенности интеграционных процессов 

в культуре? Каковы подходы к изучению культурной интегра-

ции сегодня?

Главной позицией культурфилософского осмысления фе-

номена  культурной  интеграции  явилось  четкое  понимание 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс307 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

равнозначности предикаций в его определении, т. е. составля-

ющих сущностей культуры и интеграции в аспекте заданных 

параметров.  Культурная интеграция не может быть в полной 

мере понята, объяснена и интерпретирована без ее системного 

рассмотрения в существенно более широком, чем собственно 

в пространстве одной страны, но с учетом важнейших харак-

теристик мирового (международного) социокультурного про-

странства в целом, что послужило обоснованием направления 

исследования.

На  основе  изучения  типов  и  моделей  интеграционных 

процессов,  динамики  интеграционных  процессов  были  вы-

явлены особенности трактовки понятия «культурная интегра-

ция» с точки зрения

 культурфилософского осмысления этого 

феномена. 

Рассмотрены базовые положения теории интегра-

ции в социально-гуманитарных науках. К тому же, разработа-

ны основания философского подхода к изучению интеграции 

в аспекте концепта «единое» как коррелята системной целост-

ности.

  В


  основе  философского  подхода  в  решении  проблем 

интеграции  лежит  философский  принцип  единства  мира. 

Интегрирующая  функция  данного  принципа  направлена  на 

преодоление  разрозненности  различных  аспектов  и  уровней 

общественной жизни и социальных структур.

В  данном  исследовании  рассмотрены  и  теоретические 

аспекты  методологии  современной  культурной  политики, 

новые принципы и формы международного сотрудничества, 

способствующие взаимодействию культур и культурной инте-

грации. Важным направлением исследования стало определе-

ние комплекса стратегических задач современной культурной 

политики Республики Казахстан. Так, в рамках научного про-

екта были изучены векторы культурной интеграции в аспекте 

стратегических  задач  культурной  политики  Республики  Ка-

захстан;  определены  задачи,  стоящие  перед  культурной  по-

литикой Казахстана в поддержании культуры толерантности, 

межкультурного диалога и  культурной интеграции, в целях 

формирования целостности казахстанского культурного про-

странства;  рассмотрены  вопросы  выстраивания  стратегии 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс308 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

культурного развития страны в контексте мировых тенденций 

и международных отношений. 

Казахстанская культура должна стать активным участни-

ком глобального культурного диалога, что является одним из 

ключевых  показателей  сформированности  конкурентоспо-

собной    культурной  среды.  Стратегически  важным  является 

расширение международно-правовой базы в сфере многосто-

роннего  культурно-гуманитарного  сотрудничества  и  присо-

единения к наиболее важным, отвечающим интересам страны 

договорам, конвенциям и соглашениям. 

Анализ  результатов  исследования  позволил  сделать  ни-

жеследующие конкретные выводы.

Интеграция культуры представляет собой стратегическую 

составляющую  культурной  политики,  занимающейся  созна-

тельным  регулированием  в  области  культуры  при  принятии 

необходимых решений и разработке концептуальных и стра-

тегических задач, программ и т. п.

Языковое измерение интеграционных процессов занима-

ет ключевое положение в культурной интеграции Казахстана, 

которая, в свою очередь, актуализирует проблему сохранения, 

поддержки и развития государственного языка.

Культурная идентичность представляет собой процесс со-

отнесения  объекта  (субъекта)  с  другими,  выявление  общих 

или  специфических  признаков,  черт,  самоотождествление 

индивида с другим человеком, группой, образцом, идеалом, с 

культурой определенной нации. 

Межгосударственные  политические  и  экономические 

контакты  и  взаимосвязи  могут  служить  фактором  развития 

интеграционных процессов и в сфере культуры и, тем самым, 

выступают основанием для вхождения национальной культу-

ры в мировое культурное пространство.

Культурная  интеграция  способствует  единству  многооб-

разия и поддержанию диалога. Благоприятная коннотация са-

мого явления и процесса культурной интеграции существенно 

преобладает над отрицательной. Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс309 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА МУСТАЯ КАРИМА 

В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Айсылу ХУСАИНОВА

(Россия, Уфа)

Философия  творчества

  Мустая  Карима  (1919–2005)  обу-

словлено своеобразием духовного микроклимата Башкортоста-

на, где происходит пересечение различных религиозно-фило-

софских идей, морально-этических воззрений, культурно-исто-

рических магистралей, или действующих мировых тенденций, 

обусловленных  соборным  слиянием  идей  Востока  и  Запада. 

Высокий стиль художественного слова Народного поэта Баш-

кортостана стал образцом подлинного  проникновения, «вчув-

ствования» (В. Дильтей), «вживания» (М. Хайдеггер), «вчиты-

вания» (В. Быков) в  исторический контекст эпохи, позволяю-

щий выйти к горизонтам различных философских учений. 

Ф

илософия как система пытается построить возможный мир,  в  котором  возможна  свобода  и  как  следствие    этого  – 

творчество,  связанные  с  понятием  «месторазвитие»: 

«Исто-

рически  суждено было моему народу оказаться на стыке двух континентов – Европы  и Азии. Это не просто стык матери-

ков, это рубеж двух культур, двух судеб – европейской и ази-

атской. Я мечтаю, чтобы поэзия моего народа вобрала в себя 

цвет, пьянящий аромат, спокойную мудрость поэзии Востока, 

суровую правду жизни, революционную призывность, актив-

ный  разум  поэзии  Запада».  В    поэтическом  цикле    «Европа 

– Азия» М. Карим философски размышлял: «И с удивленьем 

я  смотрю  //  На  крохотного  муравья:  //Из  Азии  в  Европу  он 

// Былинку тащит //Для жилья». И писатель, подобно  трудо-

любивому муравью, неустанно «прокладывал» философский 

«мост» между Европой и Азией, между христианством и му-

сульманством, между верой и разумом. 

Как известно, в своей обращенности к миру в целом худо-

жественное слово предстает как особое явление, наиболее от-Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс310 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

крытое жизни. Этот открывающийся «простор» Гегель назвал 

неограниченным:  становящийся,  исследующий  и  соприрод-

ный миру, он охватывает всё: столкновение миров, позиций, 

взглядов, разных уровней сознания  и т. д. Как писал  Аристо-

тель: «Поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия го-

ворит более об общем, история – о единичном. Общее состоит 

в том, что человеку такого-то характера следует говорить или 

делать, по вероятности или по необходимости, к чему и стре-

мится поэзия, придавая (героям) имена». 

По мнению Аристо-

теля,    философия  начинается  с  удивления,  а    Кьеркегор  по-

лагал, что – с отчаяния. Очевидно, в философии  творчества     

М. Карима все это имеет место, ибо, как и у любого худож-

ника  слова,  его  творчество  начинается  с  удивленного  взгля-

да на бытие и завершается некоторым отчаянием: «С годами 

все  больше  ощущаю  гордый  драматизм  эпохи…  Я  не  стал 

мрачным… Просто строже стало мироощущение». Вероятно, 

крупный  мыслитель, имеющий отношение к творчеству, мо-

жет обрести себя как художник только тогда, когда ощущает 

переживания  и  страдания  человека,  потрясения  и  невзгоды 

эпохи, ибо, как утверждал классик, жить в общества и быть 

свободным от общества нельзя.

«У  философии  нет  собственной  предметной  области,  – 

считал К. Ясперс, – в то же время предметные исследования, 

осознанно устремляясь к границам и истокам нашего бытия, 

становятся философскими». 

Бытие и жизнь, история и народ, 

личность  и  его  совесть  –  это  глубинные  сущности    переос-

мысления мироздания М. Каримом, ибо и древняя, и совре-

менная изящная словесность всегда есть форма познания жиз-

ни  посредством  слова,  раскрывающая  изменчивую  картину 

мира. А философские размышления писателя о бытии в целом  

всегда тесно связаны с социально-нравственными вопросами 

человеческого существования: личность – перед судом сове-

сти, человеческое общество и его деятельность – перед судом 

первостихий природы. Отсюда художественная мысль писате-

ля  обретает,  с одной стороны, жесткую рационалистическую 

крепость и строгость высокого стиля, а с другой – выходит к 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс311 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

первообразному мифу, сказке, притче, и его герой оказывается 

перед «вратами» бытия.

По мнению Гете, «искусство – толмач неизречимого», и 

это потаенное, скрытое, «неизречимое» стало во многом от-

крытым и понятным,   благодаря творчеству писателя-фронто-

вика М. Карима, воевавшего за свободу и независимость  на-

родов и спасшего мир от фашизма  в мае 1945 г. И если бы он 

увидел сейчас то, что происходит  на освобожденных им тер-

риториях  в 1941–1945 гг., он испытал бы ужас и содрогание. 

Ибо все творчество писателя – это философские размышления 

о мире,  а через искусство слова  проходит «мировая трещина» 

(Г. Гейне), которую он пытался «залатать» по-своему. 

Философия творчества М. Карима, опирающаяся  на ми-

фологию и традицию, на религию и философию, на идеоло-

гию и глубокую конспирологию, вобрала в себя крупные со-

циально-исторические изменения рубежа веков. 

Философские 

размышления поэта о бытии, об истории, о народе и т. п. – это 

глубинные аспекты переосмысления существующего, которое  

было направлено в будущее и устремлено в грядущее, ради 

которого стоит жить; а пока народ жив, он еще не завершен, 

как и вся мудрая философия  его истинных поэтов.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс312 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

К ВОПРОСУ О ПЕРЦЕПЦИИ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПОЙ ЦЕННОСТЕЙ 

КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОСТОКА IX–XII ВЕКОВ

Курбан ШАДМАНОВ

(Узбекистан, Бухара)

Историческая  взаимообусловленность  традиций  одно-

значно  доказывает,  что,  если  принимается  зависимость  ан-

глийского философского понятийного аппарата Возрождения 

от общих закономерностей и тенденций этой эпохи, признает-

ся обусловленность Возрождения средневековьем и особенно 

античностью, то необходимо согласиться и со следующим за 

этим выводом: сочинения арабоязычных философов средних 

веков  стали  одним  из  главных  источников,  по  которым  не-

посредственно или опосредовано изучали эту науку все вы-

дающиеся возрожденческие философы Европы, включая ан-

глийских.  Конечно,  можно  сформулировать  для  нас  вопрос, 

так сказать, и буквалистски – где у Бэкона (Локка, Гоббса, др.) 

конспекты сочинений Ибн-Рушда или Ибн-Сины? Однако та-

кую постановку действительно можно назвать некорректной. 

Во-первых, не исключено, что такие конспекты или пометки 

были, но они не сохранились. Во-вторых, и это более важно, 

изучение  трактатов  арабских  философов  европейцами  было 

обязательным этапом освоения ими основ философских зна-

ний. Этому способствовала и школа переводчиков, сформиро-

вавшаяся в Испании (VII–XII вв.) которая не только  открыла 

Европе мир античной философии, но сделала ее достоянием 

научную  мысль  и  произведения  многих  ученых-философов 

Маверауннахра:  Мухаммада  Мусы  Хорезми,  Абу  Насра  Фа-

раби,  Ахмада  Фергани,  Абу  Райхана  Беруни,  Абу  Али  ибн 

Сины. В Европейских государствах над переводами этих уче-

ных трудились около тысячи переводчиков, перед которыми 

на первый план выдвигалась проблема перевода на арабский Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс313 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

язык произведений с греческого, сирийского, санскрита, фар-

си и ознакомления с ними тем самим ученой общественности. 

Переводческая деятельность, начатая в VII веке, ныне дости-

гает своего апогея. Среди ученых, служивших в Халифате и 

занимавшихся переводом на арабский язык с греческого, си-

рийского, фарси и хинди, особо выделяются Хунайн ибн Ис-

хак (810–873гг.), Исхак ибн Хунайн, Хубайш Сабит ибн Курра 

(886–901 гг.), Яхья ибн Ади, Исхак ад-Димишки, семья Масар-

джувайхов, Ноубахт, ибн Мукаффа, ибн Манка, ибн Вахшиа. 

Касаясь  культурных  связей  между  арабским  Востоком 

и  Западной  Европой,  Ж.  Кондорсе,  французский  мыслитель 

XVIII  века,  отмечает,  что  труды  арабов  погибли  бы  для  че-

ловеческого рода, если бы они не послужили для подготовки 

возрождения  более  прочного,  картину  которого  представит 

нам Запад, и что арабы распространяли на Западе зародыши 

гуманизма, которые должны были дать плоды в более счастли-

вые времена. Такие плоды мусульманской культуры, филосо-

фии, гуманизма подготовили центры эллинической культуры, 

находившиеся в подчинении Халифата: Александрия, Эфесс, 

Насибин, Селявкия, Атиохия, Джундишапур, Бактрия.                                                   

Достижения  философской  мысли  мусульманского  Вос-

тока стали также достоянием Запада; они были восприняты, 

развиты дальше и подняты на новую, более высокую ступень. 

В  этом  деле  значительную  роль  сыграли  Шартрский  и  Па-

рижский  Университеты,  учебные  центры  городов  Болоньи, 

Падуи, Генуи и особенно Оксфордский университет и его вы-

дающийся  представитель  аверроист-францисканец  Роджер 

Бэкон (1214–1291 гг.), который высоко чтил учения Авицен-

ны, чьи философские труды были его настольными книгами, 

и  Аверроэса, использовал идеи других восточных авторов, в 

частности, Фараби. Труды мыслителей мусульманского Вос-

тока оказали плодотворное влияние на творчество и мировоз-

зрение  таких  ярчайших  представителей  европейской  фило-

софской мысли как Сигер из Брабанта, Адельярд из Бата, Ио-

анн Солсберийский, Кларенбальд, Амальрик из Бена. Прежде 

всего это влияние шло от трех великих философов – Фараби, 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс314 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Ибн Сины и Ибн Рушда. Это изучение велось во всех видах: 

в школах, церквях, университетах.  Для интеллигенции пере-

довых европейских стран XI–XIV веков считалось обязатель-

ным знание арабского языка, хотя бы поверхностное знаком-

ство с культурой, литературой, наукой и техникой Востока. А 

функционирование университетов, особенно их медицинских 

факультетов,  без  знания  арабо-язычной  науки  и  арабского 

языка было практически неприемлемым.


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс315 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ORAL TRADITION AS THE BASIS OF SPIRITUAL 

CULTURE OF KAZAKHS

Gulnara YELEUKULOVA

(Almaty)

As Hegel defined Philosophy as an epoch comprehended by 

thought, oral wisdom could be defined as a quintessence of being 

of people during the whole period of historical existence. Study 

of oral wisdom gives a clue to the culture, access to the people 

and society. The most common form of the human sociality, an 

expression of the innate tendency of people to collective forms of 

life is set up by culture. Culture is a production but production of 

a specific form, the result of that production is a man himself in 

integrity of his social existence.  

What  is  created  by  man  becomes  the  basis  for  life  and 

development of further generations and by mastering the content 

of  material-social  world  a  man  turns  it  into  the  instrument  of 

formation  of  his  own  culture.  Hence,  culture  exists  for  every 

historical  community  as  something  constant  what  we  call  a 

cultural environment shaping people, establishing possibilities for 

their development and making certain demands in return. Cultural 

legacy and cultural creativity are interdependent and disregard or 

annihilation of the former would make a negative impact on the 

latter. 


Culture represents historical experience of the society handed 

down from the previous generations as non-biological process of 

society  functioning.  Both  material  and  spiritual  parts  of  culture 

exist in integrity and complement each other but the products are 

of different kind. Spiritual culture comprises the sphere of human 

consciousness,  it  characterizes  production  of  ideas.  Spiritual 

activity, spirituality is a necessary component of specific human 

activity. It is to be materialized in action, language, script, and other 

material artifacts. From ancient times as we see from material and 

spiritual artifacts culture developed and functioned on the basis Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс316 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

of inseparable relation with the ethnical characteristics of nations. 

Language as the basic element of any spiritual culture performs 

as  one  of  the  basic  characteristics  of  every  ethnic  community. 

Moreover mental makeup, national character became objectified 

in culture (I.S. Kon). 

Kazakh culture as any other culture is a reflection of relation 

of  man  and  world  based  on  ethnicity.  If  philosophy  creates  a 

spiritual essence, core of culture then every ethnic culture has its 

own philosophy. Correspondingly there are as many philosophical 

systems in the world as many ethnic cultures there are. National 

culture has its own logic in national philosophy. From the point of 

view of philosophy in New Age before machine industry came into 

being nomadic husbandry was the most useful type of agriculture 

in  Kazakh  lands.  Nomadic  husbandry  was  represented  in  oral 

activities of the society which reflected all its existence. 

Although the nomads of the Central Asia including Kazakhs 

did not have literacy, they had abundant oral evidence. Oral wealth 

was  available  to  everybody  without  reference  to  their  place  in 

societal ladder and age.  Exactly oral art preserved spiritual culture 

and continuity of nomads. Folklore being itself a part of oral art 

owned all the functions of it. It is impossible to separate «Folk» 

from «Lore» according to Elliot Oring. 

Contemporary approach to the study of oral literature came 

into  being  owing  to  the  field  expedition  of  Milman  Parry  to 

Yugoslavia  in  1934.  Later  upon  serious  study  and  analysis  of 

«Iliad» and «Odyssey» of Homer Parry concluded that they were 

created orally (Milman Parry).

Kazakh verbal art accompanied them from birth to death, and 

followed long history of Kazakh people, existing and developing in 

three forms: in the form of folklore, oral poetry and written literature. 

Orality has played a great role in the spiritual life of Kazakh people 

and existed until the 20th century. It originated in ancient times and 

many oral subjects and genres that appeared in the era of the tribal 

system, received development in the following epochs undergoing 

transformations  according  to  the  historical  development  and 

spiritual demands of the society (S. Kaskabassov).


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс317 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Kazakh  and  Western  resources  on  the  study  of  folklore 

underline  the  importance  of  study  and  popularization  of  oral 

literature and folklore to fill the gap in the computerized minds of 

the new generation. In the age of technologizing of the word a shift 

from orality to literacy made a great impact on people’s mentality 

transforming holistic worldview into individualistic one (W. Ong). 

It is a challenge of our time to keep and protect cultural legacy of 

the ancestors.  Amazing pieces of oral art prove that they are also 

artifacts but of a different kind, spiritual in nature.Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс318 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 3.48 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет