Тар мен саяса


  «ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙжүктеу 3.48 Mb.
Pdf просмотр
бет19/36
Дата26.04.2017
өлшемі3.48 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36

197 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

шығармашылықта адам сыртқы дүниені  өзгертуші  және сол 

уақытта  өзін-өзі  қалыптастырушы  субъект  ретінде  көрінеді. 

Мұны  шығармашылыққа  философиялық  тұрғыдан  қарау-

дың бір көрінісі деуге болады. Философия шығармашылық-

ты адамның мәндік сипаты ретінде қарауды  ұйғарады. Адам 

шығармашылық үрдісінде тұлға ретінде  дамиды. 

Шығармашылықтың  ерекшеліктерінің  бірі  –  адамды 

өзіндік дамуға бағыттау деуге болады. Бұл үрдіс жас баланың 

тілі шығып,  сыртқы ортаны тануға ұмтыла бастаған шағынан, 

балабақшадағы,  мектептегі  кезеңдерде  кең  етек  жаюға  тиіс. 

Жеткіншектің келешекте үлкен шығармашылық тұлға болып 

қалыптасуының қажетті негізі осы  кезеңде жатыр.  

Шығармашылықта  міндетті  түрде  еңбек  көрініс  беру-

ге  тиіс.  Адам  еңбексіз  ешқандай  жетістікке  жету  мүмкін 

емес.  Мысалы,  пианист  күйсандықта  ойнап,  жаттығулар 

жасағанда, бұл – еңбек, бірақ шығармашылық емес, дегенмен, 

бұл  еңбекті  шығармашылыққа  қажетті  еңбек  деуге  болады. 

Еңбек  –  адам  дамуының,  шығармашылықтың    ең    маңызды 

факторы болып  табылады. Алайда, бұл фактор қажетті, бірақ 

жеткіліксіз. Бұған қоса оларға үйлесілген  көптеген факторлар 

қажет. Олар: ата-бабадан берілген қабілеттілік, сапалы білім, 

өнегелі тәрбие. Сонымен қатар, таланттың дамуы, өркендеуі 

үшін  қажетті  жағдай  болуы  шарт.  Сол  өмір  сүрген  қоғамы, 

айналасындағы адамдар түсінуі, қолдауы керек. Сонда талант 

иесі халықтың рухани сұранымының биігінен көрінері сөзсіз.

Шығармашылық дамуына материалдық және моральдық 

факторлар  да  үйлесімді  әсер  етеді.  Әрине,  адамға    өмірлік 

қажеттіліктерді  алу  үшін  істеген  еңбегіне  материалдық 

марапат,  қаражат  өте  қажет.  Материалдық  жетіспеушілік 

шығармашылық  адамын  мұқатады,  оны  тоздырып,  жан-

ұясымен ажырасуға дейін алып  келуі мүмкін. Сонымен бірге, 

екінші  жағынан,  материалдық  игілік  шығармашылық  іс-

әрекетке жеткілікті стимул бола алмайды екен. Материалдық 

игіліктің жоғарғы деңгейіне жеткен көптеген адамдар өздерінің 

қаржылары мен уақыттарын игіліктің басқа түрлерін иелену 

үшін, лауазымды биікке шығу үшін, дем алу үшін жұмсайды.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс198 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Өнер адамдары, танымал тұлғалар  өздерінің өміріне төн-

ген  қауіпке,  тосқауылға  қарамастан  өздерінің  шығармашы-

лық туындыларын жарыққа  шығарды. Ол үшін олар ешқан-

дай ақы, материалдық көтермелеуді қажет те етпеді. Оларды 

осындай ерлікке итермелеген қандай күш? Біздің ойымызша, 

қандай  жағдай  болса  да,  адамды  үлкен  шығармашылыққа 

тартатын  қоғамға  көңіл  толмаушылық,  рухани  жетіспеуші-

лік. Өмір сүріп отырған ортасындағы әділетсіздік, озбырлық  

тұлғалардың ашу-ызысан туғызып, шығармашылық іс-әрекет 

жасауға  итермелейді.  Қаншама  ақын-жазушылар,  күйшілер 

осындай  моральдық,  рухани  жетіспеушіліктерді  ашық  ай-

тып,  ұлы  болып,  есімдері  мәңгіге  қалды.  Қазақтың  ұлы 

ақын,  күйшілері  Абай,  Құрманғазы,  Махамбет  т.  б.  айтсақ 

та  жеткілікті.  Олардың  шығармашылық  іс-әрекеті  бүкіл 

қоғамның рухани дамуына жол ашты. 

Адамдағы шығармашылық инстинкт – пайдакүнемдіктен 

тыс болатын инстинкт. Мұнда шығармашылық адамы өзінің 

пайдасын ойламай, бар ынтасы, жігері, мақсаты басқаға ауа-

ды.  Шығармашылық  адамы  шығарған  ғылыми  жаңалықтар-

ды,  көркем  туындыларды  өзге  де  адамдар  қолданып, 

өздерінің,  қоғамның  мақсатына  жұмсайды.  Ойлау  деңгейі 

кеңейіп, рухани дүниесі байи түседі. Рухани дүниесі байыған 

адамның  ой-өрісі  тереңдеп,  айналасына  жаңа  көзқараспен,  

шығармашылық  тұрғыдан  қарай  бастайды.  Рухани  даму 

жолына  түскен  адамның  жан-дүниесі  тазарып,  оның  ой-

санасының өскені, белгілі бір деңгейге көтерілгені байқалады. 

Ұлы  ақындарымыз,  философтар,  жазушыларымыз  жазып 

қалдарған  дүниелер ұрпақтан ұрпаққа  жетіп, баға жетпес ру-

хани құндылықтарға айналады. Осы рухани құндылықтардан 

сусындаған адамдар рухани даму жолына түсіп, ел тағдары, 

келер ұрпақ жайы ой толғанып, жан-жақты дами бастайды.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс199 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ 

КАЗАХСТАНСКИХ ФИЛОСОФОВ

Ермек ТОКТАРОВ

(Алматы)

Республика  Казахстан  после  распада  СССР  стала  само-

стоятельным  национальным  государством,  правовой  и  по-

литический  статус  которого  защищается  международными 

соглашениями. Сохранения данного статуса и развитие осо-

бой социально-культурной среды возможно только при фор-

мировании национальной идентичности граждан и дальней-

шем  её  укреплении.  В  этой  связи  стали  актуальны  вопросы 

поиска ядра новой национальной идентичности, которым на 

государственном уровне, не без поддержки научного сообще-

ства, была признана культура казахского этноса, как государ-

ствообразующего, титульного. Такая постановка проблемы и 

обозначение направлений дальнейшей работы в области кон-

струирования  национальной  идентичности  казахстанцев  по-

родило существенные трансформации самосознания народа, 

изменение образа конструируемой общности, привело к мо-

дернизации идеалов и ценностей общества.

Подобного рода изменения не могли обойтись без фило-

софской  рефлексии.  Практически  каждый  современный  ка-

захстанский  ученый  из  области  социально-гуманитарных 

наук имеет ту или иную публикацию, посвященную проблеме 

идентичности,  и  в  частности,  национальной  идентичности. 

Но особый интерес представляют работы ученых из академи-

ческой среды. В государственной политике по конструирова-

нию национальной идентичности явно прослеживается влия-

ние идей казахстанских философов. Работы А.Н. Нысанбаева, 

Р.К. Кадыржанова, В.Ю. Дунаева, М.С. Шайкемелева внесли 

значимый вклад в научную разработку проблемы националь-

ной идентичности.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс200 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Национальная  идентичность  является  результатом  про-

цесса  идентификации  отдельного  индивида,  социальной 

группы с определенной нацией. Причем нации как «вообра-

жаемого сообщества». Следовательно, для современного ка-

захстанского общества актуален вопрос о создании образа ка-

захстанской нации и стремлении к нему, отождествление себя 

с этим образом. Казахстанские философы в большинстве сво-

ем  придерживаются  подхода,  при  котором  казахский  этнос, 

его культура, язык должны стать центральными в казахстан-

ском обществе, а следовательно, должны быть усвоены всеми 

гражданами страны. Такой подход обусловлен национальным 

характером государственности, то есть Казахстан – это в пер-

вую очередь государственность казахского этноса. Диаспоры 

же, ставшие частью современного населения республики в ре-

зультате переселенческой политики советской власти, долж-

ны интегрироваться в новую политико-культурную общность 

– казахстанскую нацию – которая строится вокруг титульного 

казахского этноса и его культуры.

Несмотря на то, что «казахстанскую нацию» предполага-

ется формировать как политическое сообщество, она является 

продолжением, более развитой формой этнической общности. 

Это обстоятельство усложняет процесс интеграции нетитуль-

ных этносов в казахстанскую нацию, порождает дискуссии о 

правах  меньшинств  на  участие  в  управлении  государством. 

Дилемму предполагается решить через построение нации, ос-

нованной на принципе гражданства (французская модель на-

циестроительства),  и  построение  правового  государства.  Но 

тогда встаёт вопрос об обоснованности привилегированного 

положения казахского этноса и казахской культуры. Здесь об-

рисовываются контуры модернизации казахского этноса, пе-

рехода его на новый уровень развития, когда представители 

нетитульного этноса в Казахстане будут стремиться включить 

новые  казахские  идентификационные  коды  в  процесс  само-

идентификации.

Также  важным  аспектом  исследований  проблемы  на-

циональной  идентичности  является  пространственный  под-


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс201 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ход, при котором Республика Казахстан рассматривается как 

государство  с  уникальным  географическим  расположением. 

Территория  современного  Казахстана  всегда  находилась  на 

пересечении Востока и Запада, в Великой Степи встречались 

представители множества культур и религий, здесь происхо-

дил  культурный  обмен,  взаимообогащение.  Поэтому  такие 

черты казахского этноса как толерантность, гостеприимство, 

открытость новшествам автоматически вошли в генетический 

код казахстанской нации. Более того, расширяется экономиче-

ское и культурное взаимодействие с внешним миром. В пер-

спективе Казахстан может стать значимой площадкой между-

народного сотрудничества, пространством с благоприятными 

условиями для поиска решений глобальных проблем.

Угрозы и вызовы XXI века усложняют протекание соци-

ально-политического процесса в Республике Казахстан. Тем 

не менее, вопрос о конструировании казахстанской нации и 

проблема  формирования  национальной  идентичности  явля-

ются жизненно важными. Информатизация, виртуализация и 

визуализация стали основными трендами нового тысячелетия. 

Но разработок данной проблематики в работах казахстанских 

философов  крайне  недостаточно  для  глубокого  осмысления 

происходящих  в  казахстанском  обществе  процессов.  Таким 

образом, выявляются новые направления философских изы-

сканий по проблеме национальной идентичности.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс202 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА

Даметкен ТОЛГАМБАЕВА 

(Астана)

В  социально-гуманитарных  науках  рассматриваемые  и 

возникающие проблемы так или иначе касаются мира, в ко-

тором человек живет. Это мир культуры. Различные культур-

философские концепции приходят к положению, что в центре 

мира культуры стоит человек.  Вопросы о культуре, человеке 

неизбежно  выводят  нас  на  такой  пласт  жизни  человека,  как 

повседневность.  Исследование  повседневности  в  ХХ  веке 

шло  в  рамках  феноменологии,  герменевтики,  экзистенциа-

лизма,  постмодернизма,  этнометодологии,  символического 

интеракционизма. Работы Э. Гуссерля, А. Шюца, М. Хайдег-

гера, Ф. Броделя, Г. Гарфинкеля, И. Гофмана, Ж. Бодрийяра,     

Ж.-П. Сартра, Г. Риккерта, Э. Левинаса связаны с разработкой 

общей теории и методологии исследования повседневности, 

исследованием ее социального характера и отдельных  про-

явлений.  

Представители феноменологии, прежде всего Э. Гуссерль 

и А. Шюц, обратились к  повседневности как самостоятельной 

проблеме. Феноменологов интересует мир как мир «здесь-и-

сейчас», в определенных  пространственно-времененных  гра-

ницах. Повседневность – основа социального бытия, мир здра-

вого  смысла.  Повседневная  жизнь  людей  основана  на  пред-

ставлении о жизненном мире как данном непосредственно и 

известном всем как нечто само собой разумеющемся. Воспро-

изводство, конструирование жизненной реальности  в процес-

се взаимодействия между людьми и есть повседневность.    

Герменевтическая традиция исследования повседневности  

направлена  на  понимание  и  коммуникацию  в  повседневной 

жизни. Экзистенциализм решает проблему уникальности бы-

тия человека, поиска смысла в его повседневном существова-

нии. В рамках постмодернизма обосновывается правомерность 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс203 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

рассмотрения  повседневности  с  любой  позиции,  поскольку 

разнообразны феномены человеческого существования. Толь-

ко это может обеспечить полноту картины повседневности. 

Повседневность  в  исторических  формах  культуры  наро-

дов, повседневность как особая сфера жизнедеятельности че-

ловека и общества, как социальный феномен, обусловленный  

экономической и политической сферами  социального бытия 

и формами коммуникации, также являются предметом многих 

исследований.

Глобализация вносит существенные изменения в привыч-

ный образ жизни и мысли, возникают новые смыслы. В куль-

туре повседневности «сталкиваются» традиция и инновация, 

происходит  переоценка  ценностей.  Новые  ценности  укоре-

няются в культуре повседневной жизни постепенно, если не 

угрожают целостности и устойчивости  этой жизни.

В связи с этим весьма важным представляется исследо-

вание  феномена  памяти  как  важного  компонента  духовной 

жизни человека. Память всегда была предметом философско-

го  исследования,  начиная  с    древних  времен.  Рассмотрение 

памяти в аспекте научного знания связано с именами Ф. Бэ-

кона, Дж. Локка, Т. Гоббса, Д. Юма, Ф. Ницше и др. И. Гердер 

связал память с процессом культурной трансляции. Во второй 

половине и в  конце ХХ века различные аспекты проблемы 

памяти представлены в работах А. Бергсона, М. Хайдеггера, 

П. Рикёра, Я. Ассмана, П. Хаттона, Ю. Лотмана, М. Кагана, 

Л. Выготского, К. Юнга, А. Леонтьева и др. Школа Анналов 

внесла большой вклад в осмысление феномена исторической 

памяти. Благодаря работам этих ученых, философов  сформи-

ровался общественный дискурс этого понятия. 

Для современных философских исследований культуры и 

человека особый интерес представляют концепции памяти и 

истории М. Хальбвакса, П. Нора, Я. Ассмана, П. Рикера.

Немецкий египтолог, историк культуры и религии Ян Асс-

ман рассматривает взаимосвязь памяти как культурной прак-

тики обращения к прошлому, политического воображения, со-

зидающего политические идентичности, и культурной преем-


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс204 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ственности, разворачивающейся в виде культурных традиций. 

Ученый показывает, что прошлое непрерывно соотносится с 

настоящим.

Тема  коллективной  памяти  была  рассмотрена  Морисом 

Хальбваксом.  При  этом  значительное  внимание  он  уделяет 

так называемым «социальным рамкам» (cadre) памяти, отно-

шению между «рамкой» и ее содержимым, проблеме приро-

ды, роли языка в работе памяти, историзации коллективной 

памяти и др.

Память и история исследуется французским ученым Пье-

ром Нора, выдвинувшим программу изучения «мест памяти» 

в коллективной многотомной работе   «Lieux de m

é

moire», ос-новные тексты которой на русском языке вышли как «Фран-

ция-память». «Места памяти» являются местами в материаль-

ном, символическом и функциональном смыслах слова, но в 

разной степени. Через особый статус мест памяти происходит 

сохранение, приращение, изменение представлений общества 

о самом себе, о своей истории, своей идентичности. 

Поль Рикёр исследует соотношение личной памяти, кол-

лективной памяти и истории как научной дисциплины, кото-

рая  опирается  на  анализ  конкретных  фактов  и  материалов, 

выполняя  функцию  свидетельства  о  событиях  прошлого,  а 

повествование  позволяет  структурировать  память.  Прошлое 

восстанавливается  через  историческую  реконструкцию.  Па-

мять, история и забвение связаны общей проблематикой – ре-

презентацией прошлого. 

Отметим, что в исследованиях памяти выделяют проти-

воречия,  возникающие  между  специфическими  стратегиями 

репрезентации и  контекстами восприятия. Методологическая 

критика  исследований  коллективной  памяти  дана,  в  частно-

сти, Вульфом Канштайнером.

В философии  человек раскрывается в различных  аспек-

тах: как познающий субъект, как моральное существо, как со-

беседник Бога и др. Однако знание о человеке вряд ли будет 

полным без «повседневного человека» с его историей, памя-

тью, верой, сомнением, поиском идентичности, свободы и т. д.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс205 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ

СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Фаниль ФАЙЗУЛЛИН, 

Тагир ФАЙЗУЛЛИН

(Россия, Уфа)

Исторический опыт свидетельствует о том, что роль эт-

нической  составляющей  в  процессе  развития  общества,  ис-

пользование  ее  потенциала  в  реализации  основных  целей 

социального  прогресса  в  современном  обществе  резко  воз-

растает. Этот процесс, происходящий во все времена, зависел 

от конкретной исторической, общественной, экономической, 

этнической ситуации. Он сопровождался выработкой опреде-

ленной стратегии мышления и линии поведения, чьи основы 

начали анализироваться в научной литературе относительно 

недавно. Однако происходящие в обществе события требуют 

новых подходов к исследованию этих процессов. Являясь уни-

кальной,  специфичной,  этничность  нашла  свое  воплощение 

в  материальных  и  духовных  ценностях:  культуре,  религии, 

традициях, языке и менталитете, в сознании и самосознании 

народов. Этничность есть сложное и многогранное явление, 

способствующие социальному прогрессу общества, явление, 

обладающее  огромным  потенциалом  развития.  Этническая 

идентичность помогает человеку и этнической группе опре-

делить свое место в окружающем социокультурном простран-

стве,  построить  систему  отношений  в  условиях  межэтниче-

ских контактов.

Конец ХХ – начало ХХI вв. наглядно доказали, что этни-

ческие духовные начала значат для индивида гораздо больше, 

чем его принадлежность к политическим партиям, социаль-

ным  группам,  религии,  общественной  или  другой  организа-

ции. «Этничность», «этническое» оказались не псевдореаль-

ностью, не архаизмом, не искусственно выдуманной пробле-

мой,  а тем ядром, вокруг которого объединялись и объеди-


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс206 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

няются индивиды, и тем мощным фактором, который, реали-

зуя свой потенциал, оказывает существенное влияние на ход 

исторического развития цивилизации. Подтверждение этому 

мы  находим  в  современных  процессах  активизации  этниче-

ских общностей. Этничность на новом витке общественного 

развития стала востребованной членами этноса. 

Повышение роли этнического фактора в современных ус-

ловиях связано с рядом причин. Прежде всего, следует назвать 

повышение уровня этнического сознания и самосознания на-

родов. Разрушение узких границ этнического бытия, вовлече-

ние в сферу мирового сообщества ранее «самодостаточных» 

этнических  общностей,  повышение  контактов,  обмен  разно-

образной информацией, культурное взаимообогащение и, как 

следствие, сопротивление унификации, интернационализации, 

стремление к сохранению своей культурной самобытности. 

Оценивая роль этнического фактора, следует подчеркнуть, 

что его влияние может быть двояким: либо положительным, 

либо отрицательным. Как положительное можно отметить его 

прогрессивное  влияние  на  развитие  социальных  процессов, 

способствующие прогрессивному развитию всего общества в 

целом. Отрицательным этот феномен становится тогда, когда 

он мешает социальному прогрессу, способствует формирова-

нию конфликтных ситуаций и напряженностей, оказывает со-

действие установлению уже отживших социально-экономиче-

ских и политических отношений, ведущих общество к застою 

и стагнации. Стремление реализовать свои естественные права 

на  существование,  самоопределение,  создание  собственного 

государства привели к тому, что этнические общности посте-

пенно стали осваивать новые формы борьбы. Появились поли-

тические партии, общественные организации по этническому 

признаку. При этом политические притязания этносов оказа-

лись не только обоснованными, но и, с точки зрения междуна-

родного права, вполне легитимными, ибо последнее признает 

за каждым народом право на самоопределение.

Современный  этнический  экстремизм,  стремление  к  эт-

нической  независимости,  этнонационалистические  тенден-


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс207 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ции,  сепаратизм  и  регионализация  значительно  усложнили 

общественную ситуацию на мировой арене. Этносоциальные 

процессы,  имеющие  тенденцию  к  дальнейшему  развитию, 

во многих странах вышли из-под контроля государственных 

структур.  В  конце  ХХ  и  начале  ХХI  века  основной  тенден-

цией развития стало политическое давление этнических общ-

ностей на власть. Возросли попытки расширения этнического 

влияния на том или ином участке мирового территориального  

пространства. 

Следует подчеркнуть: межэтнические отношения не могут 

быть пущены на самотек, так как в подвешенном состоянии 

они гораздо опаснее. Это уже аксиома, о чем свидетельствует 

распад СССР. Невосприимчивость к уже совершенным ошиб-

кам, нежелание выслушать критику и стремление полагаться 

только  на  силу  –  этот  набор  характерен  для  тоталитарного 

режима, а не для демократического государства. Проводимая 

в  обществе  политика  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы 

этнический  потенциал  и  этнический  фактор  способствовал 

конкретизации тех программ, которые осуществляются в го-

сударстве.  Она  должна  привести  к  социальному  прогрессу 

общности, снятию напряженностей, достижению целей и ре-

ализации интересов всех сосуществующих этнических групп.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс208 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ПОНЯТИЕ РИСК-ОБУСЛОВЛЕННОГО 

САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Ксения ХРАМОВА, 

Дамир АЗАМАТОВ

(Россия, Уфа)

В настоящее время риск все больше выступает в качестве 

силы, которая мобилизует наше общество. Он является фак-

тором не только структурных, технологических и социокуль-

турных изменений, но и основной причиной трансформаций 

личностного развития человека. 

Самосознание, являясь одним из структурных компонен-

тов личности, подвержено изменениям, и его развитие напря-

мую связано с процессами адаптации человека к условиям со-

временного общества риска.

Разрыв преемственности организации в системе социаль-

ных институтов эпохи модерна, потеря социальных и культур-

ных традиций являются причиной дезориентации и дезинте-

грации личности. Постиндустриализм с его информационной 

революцией еще более обострил проблемы обретения соци-

альной и культурной идентичности. Нарушаются границы и 

системные свойства пола, класса, этноса, религии, националь-

ности, субкультуры. В процессе обретения личностью иден-

тичности и формирования самосознания теряют свой автори-

тет  традиционные  институты  социализации,  так  как  они  не 

успевают приспособиться к современным рискам и адекватно 

на них реагировать. 

Все вышеперечисленное показывает, что изменения в об-

щественном и индивидуальном сознании и самосознании со-

временного человека глобальны и необратимы. Современное 

общество риска, как до этого традиционное и индустриальное 

общество, формирует особый тип самосознания личности на-

шего современника, которое мы с полным правом можем на-

звать риск-обусловленным самосознанием. 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс209 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Его появление связано с тем, что субъективно-объектив-

ный  характер  социальных  рисков  современности,  на  самом 

деле, содержит в себе весь спектр объективных и субъектив-

ных потенций для перехода к новым качествам личности, не 

имевшим  аналогов  в  прошлом.  В  настоящее  время  в  одном 

социальном  пространстве  могут  сосуществовать  традици-

онные,  модернизационные  и  демодернизационные  социаль-

ные риски. Это обусловлено как наличием рисков, присущих 

обществам,  в  которых  эффективно  функционируют  тради-

ции  и  доминируют  стабильные  ценности  и  авторитеты,  так 

и рисков, порожденных научно-технической модернизацией. 

Первые связаны с возможностью потерять свое место в соци-

альной иерархии, лишиться поддержки со стороны системы, 

стать маргиналом, утратив критерии для обретения идентич-

ности.  Это  уровень  индивидуальных  рисков,  которые  несут 

локальный характер и зачастую затрагивают лишь отдельных 

индивидов. Вторые же затрагивают  жизнедеятельность всего 

человечества, так как обусловлены научно-технической рево-

люцией и разрушением традиционного уклада общества. Это 

приводит  к  кризису  идентичности  современного  человека  в 

связи с релятивизацией норм и рассогласованием «Я» инди-

видуального  и  «Я»  социального.    С  энтузиазмом  потребляя 

достижения  современной  цивилизации,  люди  чаще  всего  не 

представляют и тем более не могут контролировать будущие 

последствия нарастающей технологизации, превращающейся 

в фактор рискогенности. 

К  демодернизационным  социальным  рискам  мы  можем 

отнести  процесс  ретрадиционализации.  Он  проявляется  в 

том, что формально сохранившиеся традиции постепенно ли-

шаются прежнего содержания и теряют возможности выпол-

нения  функций  значимых  авторитетов,  диктующих  строгие 

и  предсказуемые  правила  поведения.  Такого  рода  ситуация 

оказывает дестабилизирующее воздействие на самосознание 

личности. 

Еще одним важным аспектом риск-обусловленного само-

сознания является потеря личностью перспективы своего «Я» 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс210 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

в будущем. Современный человек предпочитает жить сегод-

няшним днем, и это выступает в качестве своеобразного меха-

низма психологической защиты. Осознание рисков повышает 

тревожность, делает будущее размытым, неопределенным и, 

возможно, даже недостижимым. 

Особенностью  риск-обусловленного  самосознания  явля-

ется отсутствие центра. Оно мобильно, мозаично и адаптивно 

к  изменяющимся  условиям.  Конфигурация  модулей  зависит 

от  конкретики  складывающихся  обстоятельств  и  множества 

факторов. Это в какой-то мере конфликтует с концепцией но-

осферы. Она считается одним из основных направлений раз-

решения глобального кризиса, поскольку предполагает опору 

на Разум. И  хотя понятие рациональности сильно трансфор-

мировалось со времен Просвещения, оно сохраняет ряд недо-

статков,  свойственных  рационалистической  линии.  В  обще-

стве риска (и для риск-обусловленного самосознания) одним 

из  модулей,  составляющих  наше  самосознание,  становится 

глобальный риск.

Ключевым моментом для модульного «Я» выступает и то, 

что  наличие  рисков  (в  том  числе  и  рисков,  связанных  с  са-

моидентификацией и возможностью распада личности) и их 

производство актуализируют ту или иную конфигурацию мо-

дулей, актуальность одних и периферийность других. 

Таким образом, мы можем определить риск-обусловленное 

самосознание как самосознание, связанное с осознанием лич-

ностью  самой  себя,  своего  места  в  мире,  посредством  при-

нятия многообразия мысленных образов «Я», выступающих 

в качестве модулей, выполняющих преимущественно утили-

тарные функции для наиболее успешной адаптации в совре-

менном обществе риска.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс211 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

КАЗАХСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Мухтарбек ШАЙКЕМЕЛЕВ

(Алматы)

Понятие  «гражданское  общество»  является  одним  из  ос-

новополагающих в современной теории демократии. В типо-

логии  разных  групп  государств  осуществление  на  практике 

гражданских  функций  происходит  по-разному,  хотя  общим  в 

теории является понимание обладания и осуществления прав 

гражданства. Гражданские функции включают в себя, в первую 

очередь, возможность участия граждан в управлении государ-

ством через процессы самоорганизации и самоуправления, воз-

можность  создания  структур  гражданского  общества  –  НПО, 

союзов, социальных движений и т. д. Таким образом, граждане 

государства, имеющие и реализующие гражданские функции, 

права  и  возможности,  составляют  само  «гражданское  обще-

ство», которое напрямую не зависит от государства, но нахо-

дится с ним в постоянном функциональном взаимодействии.

Одной из важнейших особенностей гражданского обще-

ства  является  то,  что  преобладающим  функциональным  ме-

ханизмом в нем являются горизонтальные связи. Преимуще-

ственно через горизонтальные связи осуществлялась социаль-

ная политика и в Казахском ханстве. Наиболее сформировав-

шиеся и научно описанные формы казахской социетальности 

в  своих  классических  формах  были  представлены  в  XVIII–

XIX вв. В те времена властная пирамида Казахского ханства 

не  представляла  собой  жесткую  централизованную  струк-

туру наподобие восточных деспотий, в то же время в корне 

отличаясь от западной буржуазной культуры зарождающего-

ся  капитализма.  Это  была  уникальная  кочевая  цивилизация 

управляемая горизонтальной межжузовской этносоциальной 

структурой. 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс212 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Гражданское общество в современном Казахстане имеет 

традиционные  корни  и  давнюю  историю.  Еще  с  древности 

нам известны такие институты гражданского общества, кото-

рые  успешно  функционировали  и  обеспечивали  консолида-

цию общества – суд биев, общественная деятельность и твор-

чество акынов и жырау, которые были гарантами плюрализма 

мнений в феодальном обществе, доводя до властителей мне-

ние простых людей и выполняя сегодняшнюю роль свободной 

прессы. Это и институты выдвижения и самовыдвижения на 

роль управленцев и властителей нравов – султанов, батыров и 

родовых старшин. Колонизация казахских земель, последую-

щие этапы, связанные с функционированием в едином Совет-

ском государстве, прервали историческую преемственность в 

формировании гражданских свобод общества кочевой демо-

кратии, существенно изменив психологию и понимание роли 

общества и человека в судьбе государства. 

Тем  не  менее,  в  сегодняшнем  общественном  сознании 

по-прежнему проявляются те древние архетипы, когда власть 

воспринималась как нечто сакральное, отдельное от мирско-

го, частного. Но в древней обыденной жизни казахов разрыв 

между властью и обществом был минимален. Власть, государ-

ство и общество сливались в единую этносоциальную струк-

туру.  Сегодняшняя  неразвитость  гражданского  общества, 

институциональной  структуры  общественных  отношений, 

отсутствие гражданского этоса опирается, в том числе, и на 

древние родовые традиции – отсутствия понятия «всеобщего 

блага», баланса и соблюдения государственного, обществен-

ного и частного интересов. 

Современное  сознание  и  сегодня  представляет  социаль-

но-политическое пространство как разделенное на две отго-

роженные друг от друга сферы – властной, государственной и 

гражданской, частной жизни. Причиной этой двойственности 

является отчуждение между властью и обществом, отсутствие 

взаимодействия этих двух составляющих единого организма. 

Политика в современном Казахстане направлена на соз-

дание единой нации на основе гражданственности и граждан-

ской идентификации. Процесс этот уже реализовывается че-Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс213 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

рез Советы общественного согласия, новые государственные 

структуры  призванные  стать  диалоговой  площадкой  кана-

лизирующей  мнение  и  инициативы  гражданского  общества. 

Гражданское общество должно осуществлять обратную связь 

с властью, оказывать на нее давление, в тех сферах принятия 

решений, в которых власть не хочет отчитываться перед об-

ществом и в то же время выступать посредником между власт-

ными и общественными интересами 

Недостаточная  развитость  гражданского  общества  в  Ка-

захстане  определяется  традицией.  Функции  гражданского 

внутреннего  управления  в  отсутствие  жесткой  централизо-

ванной власти возлагались на соблюдение ритуала, регламен-

тацию социальности, вплоть до мельчайших деталей. Система 

коллективного принятия решений, преобладавшая в казахской 

традиции не делала упора на индивидуальных правах, а исхо-

дила более из блага семьи и рода. Но такая система казахского 

традиционного  общества  оказывала  сдерживающее  влияние 

на чрезмерную централизацию государственной власти, через 

прочные, работающие горизонтальные связи.

Сегментированное общество того времени  при всем его 

неравенстве, осуществляло плюрализм мнений, компромисс-

ность,  учет  мнения  отдельных  более  слабых  социальных, 

гендерных и субэтнических групп казахского общества в про-

тивоположность  монолитному  восточному  деспотизму  или 

европейскому  абсолютизму.  Необходимо  возрождать  опыт 

традиционного  общества  через  контролируемое  ослабление 

жесткой вертикали, когда большинство практических вопро-

сов повседневной жизни решаются на низовом уровне, а вер-

ховной  власти  делегируются  лишь  те  прерогативы,  которые 

неосуществимы на низовом уровне – налоговый режим, во-

просы дипломатии, денежного обращения, оборонные и т.д. 

Основной целью национального строительства становит-

ся общественная модель, соединяющая в себе гражданское са-

моуправление и социокультурную интеграцию общества. Эти 

два столпа должны сформировать гражданскую нацию и на-

цию-государство в одном лице, в которое будут интегрированы 

гражданские и этнокультурные права всех этносов Казахстана. Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс214 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ФИЛОСОФИЯ РАСПАДА СССР

Юрий ШПИЛЬКИН

(Шымкент)

На  вопрос, кто виноват в распаде СССР, у меня, выпуск-

ника отделения научного коммунизма философского факуль-

тета  МГУ,  вопросов  больше,  чем  ответов.  Спустя  четверть 

века  крайне  непонятно,  почему  распад  СССР  девятнадцати-

миллионная  армия  советских  коммунистов  восприняла  как 

должное и почему до сих пор не преодолен какой-то клиниче-

ский ступор в понимании тех событий? 

1. Весной этого года в МГУ во время презентации кни-

ги  «Горбачев  в  жизни»  прозвучало  неожиданное  признание 

Первого  президента  СССР:  «Я  виноват  в  распаде  СССР

Я не могу снимать с себя ответственность ни за что… Я ста-

рался  сохранять,  но  сделать  не  сумел.  Я  считаю,  что  за  это 

несу  ответственность.  Меня  же  никто  не  снимал  с  работы, 

я сам ушел, потому что не мог с ними справиться» (имеются 

в виду Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписавшие Беловеж-

ские соглашения).  

Итак, главной причиной может быть предательская, раз-

рушительная  деятельность  номенклатуры  в  лице  Горбачева, 

Ельцина, Кравчука, Шушкевича и их сподвижников Гайдара, 

Яковлева, Чубайса и других либералов, сознательно и целе-

направленно  проводивших  разрушение  социалистического 

государства, демонтаж партии и народа  с применением пре-

ступных технологий. Быть может, прав М. Восленский, автор 

известной  книги  «Номенклатура»,  исходный  тезис  которой 

состоит в том, что уже революция создала в рамках партии мо-

нополистический привилегированный слой советского обще-

ства. В ходе дальнейшего процесса, состоявшего из ряда фаз, 

этот  слой  укрепил  и  узаконил  свое  положение.  Он  не  толь-

ко отгородил себя от общества, от народа да и от всего мира: 

даже внутри него самого была воздвигнута иерархия чинов и 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс215 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

социальных барьеров. Имя этому слою – номенклатура. Ис-

следование этого феномена требует серьезного философского 

анализа и действия восьмидесятимиллионного отряда комму-

нистических и рабочих партий, в том числе в развитых стран 

Запада  (в  которых  основоположники  марксизма  предрекали 

переход к социализму еще  в XIX веке, но почему-то до сих 

пор этого не произошло).

Н. Хрущев в середине ХХ века провозгласил, что «нынеш-

нее поколение советских людей будет жить при коммунизме». 

Утопичность планов Хрущев была очевидна. Он заявил, что 

материально-техническая  база  коммунизма  построена,  оста-

лось  воспитать  нового  человека.    Марксистская  концепция 

власти  как  диктатуры  пролетариата  в  советской  реальности 

трансформировалась  в  диктатуру  номенклатуры.  Причем 

именно государство, которое, по Марксу, должно отмирать, в 

советской реальности стало необходимым фактором создания 

социалистического общества и нового человека, более того – 

инструментом всевластия партийно-бюрократической номен-

клатуры. 

2. Возможно, с основоположниками марксизма злую шут-

ку сыграл европоцентризм. К. Маркс писал свои главные тру-

ды на материале Запада и для Запада. Евроцентризм заставлял 

Маркса так сузить рамки его представления о революции, что, 

согласно его учению, основные противоречия, ведущие к со-

циалистической революции, могут возникнуть только в усло-

виях развития европейского капитализма, а всякое революци-

онное действие вне Запада имеет реакционный характер. Ф. 

Энгельс в статье «Борьба в Венгрии» пишет, что в ближайшей 

мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные 

классы и династии, но и целые «реакционные народы». И это 

тоже будет «прогрессом». А к реакционным народам они от-

носили все неевропейские народы и всех славян, за исключе-

нием поляков и мадьяр.

3. Или все-таки разрушительную роль сыграла заложен-

ная мина ленинской национальной политики, основанная на 

идее  права  наций  на  самоопределение?  На  президентском 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс216 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

совете по науке и образованию 21 января 2016 года – в день 

очередной годовщины смерти В.И. Ленина – президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин сказал: «Управлять течением 

мысли – это правильно, нужно только, чтобы эта мысль при-

вела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. 

А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советско-

го Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автоно-

мизация  и  так  далее.  Заложили  атомную  бомбу  под  здание, 

которое называется Россией, она и рванула потом». Что имел 

в виду президент России? 

И.В.  Сталин  и  его  сторонники  выдвинули  план  автоно-

мизации,  т.  е.  вхождения  Украины,  Белоруссии,  республик 

Закавказья  (создавших  к  тому  времени  свою  федерацию  – 

ЗСФСР) в РСФСР в качестве ее автономных единиц. Превра-

щение ставших независимыми республик в автономные части 

РСФСР  означало  бы  существенное  понижение  их  статуса  и 

могло бы негативно сказаться на настроении местного населе-

ния, довольно сильно охваченного идеями национального са-

мосознания. Нельзя было исключать и упреков в адрес России 

в тяге к прежним имперским амбициям. В.И. Ленин категори-

чески выступил против этого плана, доказывая, что в новых 

условиях речь может идти исключительно о вхождении Рос-

сии и всех названных республик на равных условиях в новый 

федеративный союз. Такое объединение юридически равных 

субъектов в новую федерацию было оформлено созданием 30 

декабря  1922  г.  Союза  Советских  Социалистических  Респу-

блик. Но, надо полагать, возможной ошибкой были названия 

субъектов  федерации  по  имени  какого-либо  народа  (нации), 

что автоматически определяло их титульной нацией и прини-

жало статус других этносов и диаспор, проживающих на дан-

ной территории. А в период горбачевской перестройки номен-

клатура (чиновники в основном из представителей титульных 

наций в субъектах федерации) решила, что пробил ее час. Они 

одобрительно наблюдали, как разваливается страна, «прихва-

тизируя» лакомые куски общенародной собственности. 

 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс217 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

CATEGORIAL STATUS OF INDEPENDENCE 

AND ITS METHODOLOGICAL ROLE

IN A WAY OF FURTHER DEEPENING 

REFORMS IN KAZAKHSTAN

Serik Kazhy MYRZALY

(Almaty)

Although  over  the  last  decades,  since  independence, 

written  thousands  of  works,  we  cannot  say  that  we  thoroughly, 

on  categorial  level,  comprehended  the  concept  and  use  it  as  a 

methodological  principle  in  the  analysis  of  complex  processes 

in  the  controversial  reform  of  society.  Is  the  independence  of  a 

social and political category, a derivative of the currently existing 

sophisticated  technologies  of  power  or  deeply  rooted  in  reality, 

forming one of the most important forms of being in general? This 

is  a philosophical statement of  the problem. The answer  to this 

question involves the detection of independence in all spheres of 

reality, starting from inanimate nature, ending learning process.                    

The  data  of  modern  natural  sciences  and  the  humanities 

demonstrate the fundamental nature of this category. In the World 

– on Earth and in Heaven – we do not find two exactly the same 

things and processes, where each thing, a phenomenon, a process 

is characterized by its unique existence, ranging from elementary 

particles and ending with stellar worlds. Individuality, uniqueness 

is a form of material and spiritual being in general. The data of 

theoretical physics indicate the unique nature of each over the 300 

elementary detected particles. Even the smallest particles – quarks 

that  make  up  the  structure  of  hadrons,  «relatively  independent 

of each other, have significant «degrees of freedom», – stated in 

the  scientific  literature.  The  modern  theory  of  gases  asserts  the 

independence  of  the  behavior  of  each  particle  from  each  other. 

Just testing the outer limit (in one or another vessel) particles form 

a probabilistic connection with each other. The second beginning 

of thermodynamics, stating disintegration, entropy, traffic chaos, Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс218 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

is evidenced in favor of independence as a way of existence of 

material  things,  phenomena  and  processes,  having  their  own 

grounds in being. 

In wildlife, we also see a similar situation. For example, from 

50 thousand leaves on the tree, we can not find two similar, even 

identical twins have distinctive features. Every form of life seeks 

to affirm its own existence. 

As for the development of personality, its existence implies 

the deployment of internal talents using the formula: to be is to 

differentiate. The so-called «human rights» in its deep foundations 

are  based  on  the  category  of  independence,  the  priority  of 

the  individual.  All  forms  of  social  anomie,  which  swept  the 

modern society, explained by the dissatisfaction of people in the 

development  of  their  own  bases  of  existence.  Likewise,  every 

nation  seeks  its  independence,  to  preserve  its  cultural  heritage, 

the mentality, language, the specific attitude and perception of the 

world, etc.

Generalizing aforesaid, with a high degree of probability, we 

suggest  a  philosophical  categorial  status  of  independence  that 

permeates the being of all processes and things of the Universe.    

During  the  last  decade  a  lot  have  been  done  for  the 

independence of Kazakhstan in terms of foreign policy of the new 

state.  Renouncing  nuclear  weapons  of  the  USSR,  Kazakhstan 

entered  the  world  community  as  a  peaceful  country.  Due  to  its 

rich natural resources, political stability and peaceful policy we 

succeeded to form interests of the leading world countries in the 

market of Kazakhstan, attract multibillion investments. Movement 

of the capital of the young state is a symbol of establishment of a 

new statehood, firm political will for an independent development. 

There is a true renaissance of the national culture, rethinking of the 

national spirituality. 

However,  we  think  it  is  necessary  to  state  a  number  of 

problems  in  the  development  of  independent  Kazakhstan. 

Accelerated privatization in the socio-economic sphere (we were 

forced to go for it) led to ugly stratification of society, where one 

pole there is the impoverished majority, and on the other are the 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс219 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

new rich. Unfortunately, «Her Majesty History» has not given us 

time for the moral and spiritual preparation as, for example, it was 

in Europe (Protestant Ethic). This manifests itself in the low level 

of responsibility of the national bourgeoisie in front of society, in 

ignoring the moral values   and in cynicism. 

At the base of these negative phenomena there is a need for 

rapid reform. Secondly, a blind imitation of the western life, the 

ideology of «the sweet life» contributes to the problem. In such 

circumstances, an attempt by the Government to introduce private 

ownership and the lease of land to foreign companies to fill up 

the cup of ordinary people, who took to the protests. Power was 

forced to retreat. As world practice shows, it is possible to achieve 

success in agriculture and on the basis of the principle of the lease 

(successful experience of China and other countries).

In this regard the «new rich» must win their status as a leading 

force  of  society  in  the  eyes  of  the  simple  people  and  gain  the 

respect. And for this they must create new businesses, new jobs, 

help the state in addressing the backlog of social problems.

The  total  rejection  of  previous  achievements  the  country 

during  the  reforms  is  fundamentally  contrary  to  the  concept  of 

independence,  because  from  philosophical  positions  it  means  a 

rejection of the basic foundations of their identity, unique being. 

We should not also forget that modernization of Kazakhstan takes 

place  in  the  context  of  spiritual  and  moral  crisis  of  the  world 

community. In this regard, only a selective attitude to the values   of 

other countries will ensure our identity and independence. During 

the crises we must preserve such values of the Kazakh nation as 

a caring attitude to the environment, mercy to weak, justice and 

honesty, respect to elders, honor of parents, satisfaction by small 

(kanagat), altruism, priority of being to having. Only in this case it 

will be possible to build an independent flourishing state. Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс220 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 3.48 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет