Тар мен саясажүктеу 3.48 Mb.
Pdf просмотр
бет15/36
Дата26.04.2017
өлшемі3.48 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36

өзгеруде жатыр», – деп жазады. Дүниені өзгерту үшін, әрине, 

оны танып білу керек. Демек, философияда  тануға, танымға 

баса көңіл бөлінеді. Дүниені танып, өзгерту – менің ойымша, 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс155 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ғылымның  қызметі.  Сөйтіп,  дүниені  өзгертуге  ұмтылатын 

философия ғылымға жақын болады, ғылымға айналып кетеді. 

Маркс  өзін  философпын  деп  атамайды,  тарихшымын  дейді. 

Саяси экономия саласының өкілімін деп те айта алар еді.

Шынында  да,  Маркстің  ілімінде,  ғылымға,  ғылыми 

философияға  қатысты нәрселердің  бәрі де бар: проблема да, 

болжам да, теория да, метод та, «Монблан фактілер» де, заңдар 

да – бәрі бар. Қоғам туралы, мемлекет туралы, таптар туралы, 

өндіргіш  күштер  мен  өндірістік  қатынастар  туралы  да  жан-

жақты сөз болады. Тек бір нәрсе тасада қалады: нақты, тірі 

адам. Ал адамды елемейтін қандай философия? Тек ғылыми 

философия.

Меніңше философияның қызметі – дүниені өзгерту емес, 

дүниеде  болып  жатқан  нәрселерді  философиялық  тұрғыдан 

түсіндіру.  Мұнда  түсінік  алға  шығады.  Мұндай  философия, 

әрине, адамға жақын болады.

Философияға да, ғылымға да  таяныш, тірек керек. Олар 

таза теория жүзінде қалып қоя алмайды.

Теория деңгейінде топшылаған Гегель болар. Бірақ ол да 

әлсін-әлсін  форманың  негізінде  жатқан  мазмұнға  жүгінуге 

мәжбүр болды. Маркс айтады: «его гонит тоска по содержа-

нию» – деп. Өзінің философиялық жүйесін идеямен, рухпен, 

зердемен, ұғымдармен шектеуге тырысса да, Гегель табиғатты 

елемей қала алмады. «Табиғат философиясын» жазды. Бірақ, 

Фейербах  айтқандай,  Гегель  табиғатты  аңғартпаға  аударып 

жіберді: «сослал природу в примечания».

Классикалық  философияның  тағы  бір  өкілі  Кант  тео-

риялық зердеге қатысты: таным, таным табиғаты, субъект  – 

объект, танымның мүмкіндігі сияқты мәселелермен шектеліп 

қалған жоқ. Таза теориялық зерденің көптеген ұстанымдарын 

орынды сынады. Сонымен бірге практикалық зерденің  өзекті 

мәселелерін  де  қарастырды.  Адамның  не  біле  алатынын,  не 

білгені  оның  іс-әрекетінен    көрінеді.  Бәріне  қызығып,  бәрін 

білуге болмайтыны сияқты адам қалаған нәрселерінің бәрімен 

айналыса алмайды. Бәрінің  де шегі бар. Адам өзін өзі тежеуге 

мәжбүр болады.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс156 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

Мұнымен де  шектелмей, Кант  пікір қабілетін де сынға 

алады. Адам кімге, неге үміт арта алады? Бұл мәселе де кез 

келген адам үшін күрделі, өзекті болып табылады.  Ғ ы л ы м 

мен  зерденің  астамшылығын  сынай  отырып,  Кант  олардың 

шегін көрсетіп, адамның ішкі жан дүниесінде сенімнің  рөлі зор 

екенін атап көрсетеді. Мұны да біз теориялық философияның 

өмірге, шындыққа жақындауға тырысуы деп бағалай аламыз. 

Канттың философиядағы тағы бір жаңалығы – философияның  

басты саласы ретінде антропологияны енгізіп, «Антропологи-

яны» жазғаны. Философиялық антропологияның мақсатын ол 

адамға адам болып өмір сүруді үйрету деп біледі. Философия 

қай кезде де осы қызметін естен шығара алмайды.

Руссо  әкесіне  жазған  бір  хатында:  «Маған  ақыл-ойды 

жетілдіру  жеткіліксіз,  сонымен  бірге  адамдардың  жүрегіне 

ізгілік  пен  даналықты  ұялатқым  келеді»  –  деп  жазады. 

Көптеген философтардың көздеген мақсаты осы болды.

Дін,  өнер,  әдебиет  сияқты  философия  да  өне  бойы 

жанның, рухтың қамын ойлаумен болады. Жансыз адам өмір 

сүре алмайтыны сияқты рухсыз да адам адам болудан қалады. 

Абай айтқандай, хайуанға оны қосуға болады. Бір кезде Эпи-

кур  тауып  айтқан  екен:  «Адамның  азаптарын  жеңілдете  ал-

майтын философтың уағызы – бос сөз. Тән  жарасын жаза ал-

майтын медицинадан қайыр болмайтыны сияқты,  жан жара-

сын жаза алмайтын философиядан да қайыр жоқ». «Адамзат 

құтқарушысы» атанған грек ойшылының бұл сөзінің бүгінгі 

философтарға – бәрімізге де – қатысы бар деп айта аламыз.

Тағы  да  қайталап,  айтам:  философияның  мұраты  – 

адамға  жету,  адамды  ойландыру.  Бұл  үшін  философиялық 

ой, идея адамға түсінікті болуы керек. Осы мақсатпен Гегель 

«Абстракты  ойлайтын  кім?»  деген  керемет  эссесін  жазды. 

Маркс  «Капиталдың»,  оның  кейбір  күрделі  тарауларының 

әртүрлі  нұсқасын  жазды.  Кант  Антропологияны»  жазды. 

Шопенгаэурдің  «Дүние  ерік  және  елес  ретінде»  («Мир  как 

воля и представление») деген басты еңбегін кезінде жұртшы-

лық  қабылдамады,  түсінбеді.  Сондықтан  ол  қалған  өмірінде 

өз ойларын жұртшылыққа жеткізу үшін аталған шығармасы-


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс157 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

на  қосымша  және  аңғартпа  ретінде  адам  өмірін,  моральдық 

ұстанымдарын, мақсат – мұратын сөз ететін «Афоризмы жи-

тейской мудрости» деген сияқты көптеген шығармалар жазды. 

Сөйтіп, оқырманның іздеп жүріп, сүйіп оқитын авторына ай-

налды. Мұның басты себебі – Шопенгауэр шығармаларының 

түсінікті  түрде  және  әр  адамға  жақын  тақырыпта 

жазылғандығы.  Шопенгауэр,  шынында  да,  шығармаларына 

арнаулы  ұғымдар  мен  атауларды  енгізбеуге  тырысты.  Стилі 

жағынан  оның  шығармалары  басқа  неміс  классиктерінің 

еңбектеріне  ұқсамайды.  Бірақ  осыған  қарап,  Шопенгауэр-

де  тереңдік,  дәйектілік  жоқ  десек,  қателесеміз.  Нағыз  фило-

соф, – деп жазады ол, – шындығында да, әрқашанда және бар 

күшімен  жеңілдікке  және  айқындыққа  ұмтылуы  керек.  Ал 

кейбір  шала  философтар,  –  дейді  ол  –  арнаулы  ұғымдарды, 

мағынасыз сөздерді өз ойларын жеткізу үшін пайдаланбайды, 

керісінше, айтар ойларының жоқтығын сездірмеу үшін  пай-

даланады. Сонымен бірге олар өздерінің сөздерінің түсініксіз 

болғанына түсінбейтін оқырмандарды кінәламақ болады.

Математиканы,  физиканы,  химияны  күрделі,  түсініксіз 

болғаны  үшін  айыптау  қиын.  Ал  философиялық  ойдың  

түсініксіз,  тартымсыз  болуы,  шынында  да,  жақсы  емес.  

Өйткені ол адам туралы сыр шертеді. Адам, әрине, – жұмбақ, 

шексіз,  бірақ  философтың  адам  туралы  пайымдауы  сол 

жұмбақты шешуге, түсіндіруге бағытталған болуы керек.

Абай – сұңғыла терең, бірақ оны бәріміз оқимыз, білеміз, 

түсіне аламыз. Өйткені Абай не жазса да адам туралы, өмір 

туралы, қалыптасқан шындық туралы жазды. Ф.М. Достоев-

ский әріптестеріне мынадай ақыл айтады: еш те бір оқиғаны, 

сюжетті  ойдан  шығарам  деп  әуре  болмаңдар.  Өмірдің 

өзінде  не  бар,  соны  алыңдар.  Кәдімгі,  күнделікті  өмірдің 

беретінін  ешқандай  ой,  қиял  бере  алмайды.  Өмір  біздің  ой-

дан шығаратынымыздың бәрінен де бай. Бұл пікірдің біздер-

ге – философтарға да қатысы бар. Қолдан өмір, ойдан оқиға 

жасауға болмайды.

Абай айтқандай, ойға келген нәрселерді жазып отырмын. 

Біреу болмаса біреу ден қояр деген үмітпен.


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс158 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

КАЗАХСТАНСКОЕ СООБЩЕСТВО 

В ПОИСКАХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Елена РЯКОВА, 

Елена САВЧУК 

(Усть-Каменогорск)

В свете драматических мировых событий 2014–2016 го-

дов в казахстанском сообществе стали активно обсуждаться 

поиски  стратегии  органичного  вхождения  нашей  страны  в 

вестернизированный  глобальный  мир  при  сохранении  соб-

ственной  (казахстанской)  самобытности.  В  общественном 

мнении присутствует понимание необходимости региональ-

ной  интеграции  на  основе  обнаружения  цивилизационной 

идентичности,  которая  способствовала  бы  эффективности 

реализации стратегии развития Казахстана. Сложность фор-

мулирования ответа на вопрос о цивилизационной идентич-

ности  казахстанского  сообщества  связана,  прежде  всего,  с 

полиэтничностью, поликонфессинальностью нашей страны, 

наличием различных пониманий перспектив цивилизацион-

ного развития. 

Существующие ныне стратегии цивилизационного само-

определения наметились еще в начале ХХ века – в эпоху поис-

ка цивилизационных ориентиров, открывшуюся тогда в связи 

с кризисом мировой империалистической системы, с круше-

нием мировых держав (для народов Центральной Азии судь-

боносными оказались крушения Российской и Османской им-

перий), обострением борьбы за перераспределение зон влия-

ния над рынками ресурсов и сбыта. Тогда народы Евразии и 

Центральной  Азии  оказались  в  зоне  пересечения  интересов 

крупных геополитических сил. Актуальным стал вопрос о ци-

вилизационном  самоопределении,  многообразные  решения 

которого образовали сложную палитру видений, формулируе-

мых различными общественными силами.Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс159 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Впервые в истории суверенного Казахстана официальная 

позиция  относительно  цивилизационного  самоопределения 

была озвучена правящей элитой уже в 1990-х годах. Прези-

дентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым было заяв-

лено о необходимости развития евразийского сотрудничества 

в контексте вопроса о восстановлении экономических связей, 

утраченных в постсоветский период. Впоследствии вопрос о 

евразийской  экономической  интеграции  стал  обретать  исто-

рико-культурное обоснование, т. е. оформляться в виде идеи 

евразийской  цивилизационной  идентичности.  Эволюция  ев-

разийства к концу 1990-х – началу 2000-х годов привела к его 

новой  модификации  в  виде  внутриполитической  доктрины 

Республики  Казахстан,  способной  консолидировать  полиэт-

ничное,  поликонфессиональное  казахстанское  сообщество. 

Казахстан рассматривался на уровне официальной идеологии 

как  часть  «евразийского  мира»  (объединяющего  историче-

ские  судьбы  туранских  и  славянских  народов).  Сторонника-

ми этого видения подчеркивалась идея наследования Казах-

станом историко-культурного опыта существования народов 

Евразии, сохраняющая его уникальные черты, самобытность, 

принципы организации и взаимодействия. 

Идея  евразийства,  как  известно,  первоначально  прозву-

чала в русской эмигрантской среде в начале ХХ века. Позже, 

в контексте ее развития была сформулирована идея о 

зарож-


дении и развитии тюркского и славянского суперэтносов как 

тесно связанных и включенных в процессы этногенеза всей 

Евразии. 

Укоренившись в Казахстане, идея евразийства была 

переосмыслена  исходя  из  уникальности  ее  «месторазвития» 

в рамках самого евразийского пространства и новых истори-

ческих  условий.  Современный  казахстанский  вариант  евра-

зийства наиболее последовательно представлен в евразийской 

доктрине Н.А. Назарбаева. 

Идея  евразийства  в  Казахстане  не  получила  однознач-

ного одобрения, но в течение полу

тора десятилетий именно 

евразийство оставалось определяющей идеей, задающей тен-

денции цивилизационного развития нашей страны. Большое Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс160 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

сопротивление  в  казахстанском  обществе  она  встретила  в 

начале 2010-х годов, когда идея евразийской интеграции на-

чала трансформироваться в геополитическую доктрину Рос-

сии. Для Казахстана с этого времени признание евразийства 

как официальной концепции стало означать признание своего 

вхождения в зону геополитического влияния России. Вместе 

с тем с этого времени развивается идея значимости тюркской 

интеграции как гарантии против потенциальной российской 

экспансии. В связи с этим актуализовалась идентификация ка-

захстанского общества как части 

«тюркского мира».

Тюркизм – идейное течение, возникшее среди тюркских 

народов  еще  в  ХIХ  веке.  Основоположником  российского 

тюркизма  считается  крымско-татарский  просветитель,  пе-

дагог  и  журналист  Исмаил-бей  Гаспринский.  Современный 

тюркизм поливариативен, но в целом он может быть опреде-

лен как система идей, проистекающих из признания общно-

сти  этнического  происхождения,  родства  языков  и  близости 

культур тюркских народов, а также как пропаганда их един-

ства, братства и сотрудничества этих народов в продвижении 

по пути прогресса и процветания и обеспечивающая их само-

определение и независимость. 

Сегодня 


адекватное  понимание  пути  дальнейшего  ци-

вилизационного  развития  Казахстана  является  требованием 

времени,  задающим  насущность  решения  фундаментальных 

вопросов, что и определит будущий облик и судьбу страны, 

стратегии  ее  развития,  выработку  концепций  гармонизации 

общественных  отношений,  формулирование  нравственных 

ориентиров  и  идеалов  народа.  Формирование  адекватных 

идейных оснований таких поисков имеет благодатную почву 

в виде опыта поисков цивилизационных ориентиров предше-

ственниками. Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс161 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК ИДЕЯ И ПРИНЦИП 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мурат САБИТ

(Алматы)

События последних лет в мире воочию свидетельствуют 

об  особой  актуальности  идеи  независимости,  обретающей 

форму национальной  идеи для стран, которым так или ина-

че  удалось  высвободиться  из-под  длительной  колониальной 

зависимости.  Актуальной  является  она  и  для  современного 

Казахстана,  который  медленно,  а  потому  мучительно  долго 

выбирается  из  завалов  колониального  и  полуколониального 

существования,  длившегося  более  двухсот  пятидесяти  лет. 

Рецидивы  рабской  психологии,  сформировавшейся  за  это 

время, то и дело тормозят процессы необходимой политико-

экономической модернизации, мешая мыслить и действовать 

по  логике  свободы  как  творчества.  В  этом  священном  деле, 

которому нет альтернативы, возможны, конечно, и различного 

рода ошибки и отступления, ибо история каждый раз творится 

как бы с чистого листа, и избежать их удается редко. Но чем 

раньше наш народ как субъект истории сбросит с себя путы, 

сковывающие его сознания и волю, тем быстрее и вернее бу-

дет его поступь по пути независимого развития.

Независимость – дело чрезвычайно ответственное. Недо-

статочно ее провозгласить: ее надо защищать, лелеять и взра-

щивать, развивать и бережно реализовывать те возможности, 

которые  она  дарует  стране  и  народу.  Это  требует  усилий  и 

прежде всего духовно-нравственных: чистоты помыслов, чет-

кости в постановке целей и задач, в выборе пути их достиже-

ния. Здесь не место хитросплетениям, различного рода махи-

нациям, не должно быть места корыстным интересам, всякого 

рода мифическим измышлениям. 

Следовательно, независимость не есть некоторое предза-

данное состояние, достигнув которого можно успокоиться и Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс162 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

предаваться всякого рода празднествам. Независимость есть 

сложнейшая  проблема,  которую  надо  решать,  над  которой 

надо трудиться усиленно и все более целенаправленно

Идея  независимости  должна  пронизывать  все  помыс-

лы и поступки тех поколений людей, которым выпала честь 

строить независимое государство. Она для своего полновес-

ного раскрытия должна стать принципом мышления и прак-

тически-преобразовательной деятельности не только государ-

ственной власти, но и для всего народа страны, вступившей на 

путь независимости. К сожалению, в нашей Конституции этот 

принцип  отсутствует  в  ряду  основополагающих  принципов 

государственной  деятельности.  Не  этим  ли  объясняется  то, 

что, к сожалению, мы недостаточно бережем свою независи-

мость, не отстаиваем должным образом наши национальные 

интересы, уступая то там, то здесь нашим партнерам, как в 

экономических, так и в политических устремлениях, ссылаясь 

на многовекторность нашей политики, которой как раз недо-

стает опоры на принцип независимости. 

Принцип независимости требует строгости и повышен-

ной  ответственности  в  государственных  делах:  ни  пяди 

земли, ни грана независимости, никаких поблажек недобро-

желателям и доморощенным нуворишам. Транжирить нацио-

нальные богатства не позволено никому – вот девиз независи-

мости, возведенной в ринг принципа. 

В основании идеи независимости находится понятие сво-боды,  предполагающее  полноту  условий  для  творчества  по 

законам Добра, Красоты и Истины. К сожалению, эти цен-

ности все более отодвигаются на задний план в условиях гло-

бальных угроз и опасностей, надвигающихся на все челове-

чество в нынешние времена. Это особенно бросается  в глаза 

применительно к модальности истины, о которой ныне мало 

кто заботится в эшелонах власти. Откровенная ложь, непри-

крытое наглое вранье стали характерной чертой современного 

политико-информационного дискурса. Философам, к сожале-

нию, недостает сократовской иронии, чтобы жестко пресекать 

эти проявления неософистики. 


Международный форум философов и политологов

II Казахстанский философский Конгресс163 

«ҚАЗАҚСТАН ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕҢІСТІГІНДЕ: ТАРИХЫ, БҮГІНІ, КЕЛЕШЕГІ»

«ФИЛОСОФИЯ КАЗАХСТАНА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Такова, как мне видится, в общих чертах категориально-

понятийная  канва  концепции  государственной  независимо-

сти,  пронизанной  духом  гуманизма  и  патриотизма.  Анализ 

же  действительного  положения  дел  в  Казахстане  приводит, 

к великому сожалению, к не совсем утешительным выводам, 

что  предполагает  принятие  решительных  мер,  призванных 

ускорить поступь страны по пути демократических преобра-

зований. Государственная независимость  не может быть ча-

стичной: она или есть, или ее вовсе нет. В этом ее сокровенная 

суть. 


Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумы

 ІI Қазақстандық философиялық Конгресс164 

«ФИЛОСОФИЯ-САЯСАТТАНУ ӨЛШЕМІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ»

«25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

В ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ 

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Аяжан САГИКЫЗЫ

(Алматы)

Философское учение о человеке, уже в силу специфики 

философии как формы духовной деятельности, не может быть 

ценностно нейтральным. Философия никогда не ограничива-

ется ответом на вопрос «Что есть человек?» В явной или не-

явной, сжатой или развернутой, обоснованной или лишь де-

кларируемой форме она также содержит ответ на вопрос «Ка-

ким человек должен быть?» Уже  этим философское учение о 

человеке принципиально отличается от любой, сколь угодно 

объективной, научной концепции человека.

Наука исследует тот или иной феномен, основываясь на его 

конкретно-эмпирическом существовании и на истории его воз-

никновения и развития (если оно имело место). Исходя из полу-

ченных исторических и эмпирических наличных данных, наука, 

во-первых, выводит понятие сущности данного феномена, а во-

вторых, выявляет основные тенденции возможного существова-

ния феномена в будущем, а также (но не непременно и не всегда) 

определяет вероятность реализации той или иной тенденции.

Однако возможность, а тем более вероятность – это не то 

же  самое,  что  долженствование.  Долженствование  –  катего-

рия этическая, а не познавательная (научная). Философия не 

ограничивается изображением сущности; она еще стремится 

изобразить и предельно положительное осуществление этой 

сущности, т. е. вырабатывать некий идеал. Идеал же – кате-

гория не только этическая, но и эстетическая. Следовательно, 

философское учение о человеке включает и идеал человека. 

А тем самым это учение стремится дать образ Совершенного 

Человека (Человека с большой буквы).

Кроме того, Совершенный Человек – это не только такой, 

который максимально реализовал полноту своей сущности, но 


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет