Т. Н. Набатникова мектепке дейінгі жәнежүктеу 280.06 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі280.06 Kb.

2

2

45

6

88

9

10V.  Білім беру мазмұнын жаңарту

Алқа отырысы Мазмұны

І. Білім сапасын басқару

ІІ. "Мәңгілік ел" Жалпыұлттық-патриоттық идеяларын және тәрбиелеудің 

тұжырымдамалық негіздерін іске асыру

ІІІ. Кадрлық әлеуетті дамыту. Педагог мәртебесін арттыру

ІV. Балалықты әлеуметтік қорғау

ББ басшыларына арналған семинар

Ғылыми-әдістемелік кеңестер

Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру әдістемелік кабинеті

1
Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні 

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

1

Сапалы білім беруді қамтамасыз ету бойынша ресурстық 

орталықтардың әрекетін зерттеу

жыл ішінде 

Т.Н. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беруді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Талдамалық ақпарат 

2

Пәндерді оқытудың жай-күйін талдау 

жыл ішінде 

(бӛлек кесте 

бойынша)


Т.Н. Набатникова 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беруді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Талдамалық ақпарат 

3

(ҚМПИ-мен бірлесіп) мектеп түлектері мен қазақ тілі, орыс тілі 

мен әдебиеті мұғалімдеріне 

арналған "Сапалы эссені қалай 

жазу?" атты онлайн -кеңесі     

Қатысушылар саны-60 кем 

емес        

наурыз, қазан

Т.Н. Набатникова 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беруді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Ұсынымдар 

4

  6-7 жастағы  балалардың Мектепалды даярлық  

бағдарламасының мазмұнын 

меңгеру мониторингі   

(Алтынсарин, Қамысты, Таран 

аудандары)                             

Қатысу үлесі –  ППК 

тәрбиеленушілердің 5%               

мамыр 


Т.Н. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беруді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Талдамалық ақпарат 

Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

5

Мектепке дейінгі ұйымдардың тәжіриебесіне 5-6 жастағы 

балаларды сыбайлас жемқорлыққа 

тәрбиелеу бойынша дидактикалық 

материалды енгізу ("100 нақты 

қадам"ұлт жоспары)

жыл ішінде 

Т.И.Набатникова  

әдістемелік кабинетінің    

басшысы 

Талдау ақпараты

6

"Оқушыларды тәрбиелеуде бірлесуге дәстүрлі тәсілден" 

тәрбиелеу жұмысы жүйесінің 

облыстық конкурсы  

наурыз


Т.И. Набатникова 

Әдістемелік 

кабинетінің басшысы 

Конкурс 


материалдары 

жинағы, БАҚ-қа, ББ 

сайтына ақпарат 

7

 "Мәңгілік ел" идеясының негізінде оқушыларды 

елжандылыққа тәрбиелеу"  ғылыми-

практикалық  конференциясы 

(Жангелдин ауданы базасында)

Жеткілікті және жоғары 

мазмұны сияқты практикалық 

қажеттілікті бағалаған 

қатысушылар үлесі жалпы 

санынан 85%-дан жоғары 

сәуір


Т.И.Набатникова,әдісте

мелік кабинетінің 

басшысы 

Конференция 

материалдарының 

жинағы, БАҚ-қа, ББ 

сайтына ақпарат

1. «Мәңгілік ел» Жалпы ұлттық -патриоттық идеясы құндылығының бағытымен барлық білім беру деңгейіне МББС  енгізуге  

әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау  

II. "Мәңгілік ел" Жалпыұлттық-патриоттық идеяларын және тәрбиелеудің тұжырымдамалық негіздерін  іске 

асыру  

I. Білім сапасын  басқару

2


8

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы 

мәнмәтінінде зайырлылық және 

дінтану негіздері" курсын оқытуда 

тиімді әдістері және 

ұйымдастырушылық нысандары" 

семинар-практикумы

сәуір


Т.И. Набатникова, 

әдістемелік кабинетінің 

басшысы 

Ұсыныстар, БАҚ-қа, 

ББ сайтына ақпарат 

9

Үш тілінде «Туған елге тағзым» үздік web-квес облыстық сырттай 

конкурсы ("Мәңгілік ел" ұлттық 

идеясы тұрғысынан)

шілде 


Т.И. Набатникова, 

әдістемелік кабинетінің 

басшысы 

БАҚ-қа, ББ сайтына 

ақпарат 

10 "Ӛзін-ӛзі тану сабақтарында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастыру" күрделі 

тобының қызметі 

қыркүйек


Т.И. Набатникова, 

әдістемелік кабинетінің 

басшысы 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

11 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағытының әлеуметтік жобасының  

конкурсы 

қазан 

Т.И. Набатникова, әдістемелік кабинетінің 

басшысы 


БҰҰ-на, ББ сайтына 

ақпарат, электронды 

жинақ

12 МЕҰ-мен қарым-қатынас және халықаралық серіптестік бойынша 

халықаралық бағдарламаларында 

қатысу анализі 

Біліммен қамту - 100%

маусым

Набатникова Т.И., әдістемелік кабинетінің    

басшысы 


Халықаралық 

бағдарламалар 

картотекасы 

13 Облыстың білім беру 

ұйымдарының халықаралық 

серіктестігінің мазмұны және 

географиялық талдауы

Біліммен қамту - 100%

шілде - тамыз Набатникова Т.И., 

әдістемелік кабинетінің    

басшысы 

Халықаралық 

серіктестік картасы

1. Шекаралық,халықаралық серіптестік бойынша жұмыс 

3
Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

14 Қостанай облысының 

мұғалімдерінің үздіксіз білім 

мониторингі: Біліктілікті арттыру 

курстары, магистратурада, 

аспирантурада оқу, семинарларға, 

конференцияларға  қатысу  (8 

қосымша)                                                              

 Оқытушыларды әдістемелік 

нысандар  жұмысымен қамту - 

25% -дан кем емес;

Біліктілікті арттыру 

курстарымен қамтылған 

педагогтар саны:  мектепке 

дейінгі, орта білім (Ӛрлеу  

БАҰО, АҚФ, ПШО) - 6713 

адам:  ТжКБ  -  инженерлік-

педагогикалық қызметкерлері 

15% кем емес                     

жыл ішінде

Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы,  

А.Б. ТатьяноваТжКБ 

әдістемелік кабинеті 

басшысының м.а.                       

деректер банкі

15   Жазғы және қысқы жас 

мұғалімдер мектебі (жұмыс ӛтілі 3 

жылға дейін): - әлеуметтік педагог; 

-тәрбие ісі жӛніндегі директордың 

орынбасары

жыл ішінде 

(кестеге 

сәйкес)

 Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Қатысушылардың 

жобалары, ББ 

сайтына, БАҚ ақпарат 

16 Ғылыми-әдіскерлік кеңес. 

Тәжірибелік бағдарламалар 

бойынша кеңес. 

жыл ішінде 

(кестеге 

сәйкес)

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы,  

А.Б. ТатьяноваТжКБ 

әдістемелік кабинеті 

басшысының м.а.                       

Ұсынымдар 

17   "Бастауыш білім беру мазмұына 

жаңартуды ұйымдастырушылық-

әдістемелік сүйемелдеу бойынша 

әдістемелік кабинеттің жұмысында 

тенденцияларды анықтау" 

әдістемелік каби неттің қызметтін 

зерттеу (Жітіқара, Денисов, 

Қарасу, Таран аудандары)         

Зерттеу объектілерін саны - кем дегенде 10

жыл ішінде 

жеке кесте 

бойынша


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Талдамалық анықтама

18 Кадрлық резерв мектебі

тұрақты  түрде  Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Ақпарат 

19 "Сабақты зерттеу: қиындықтар 

және одан ӛту тәсілдері" рефлексті 

семинар-практикум (ПШО бірге) 

Практикалық білімін жоғары 

бағалайтындар үлесі-85 %кем 

емес 

қаңтар 


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

ББ сайтына ақпарат 

20 "Шағын жинақты мектептегі білім 

беру үрдісі: тәжірибе және 

жетілдіру жолдары" әдістемелік 

диалог 


Қатысушылар үлесі: ШЖМ 

бойынша мәселеге жетекшілік 

ететін АББ әдіскерлері-90%, 

тірек мектептерінің ОТЖ 

бойынша директордың 

орынбсары-50%. 

қаңтар 

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

ББ сайтына ақпарат 

ІІІ.  Кадр әлеуетін дамыту. Ұстаз мәртебесін көтеру

4


21 Облыстың білім беру 

ұйымдарының педагогикалық 

қызметкерлерінің деректер 

базасының жаңаруы 

қаңтар 

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

Деректер базасы 

22 Мектепке дейінгі ұйымдардың 

педагогикалық қызметкерлерінің 

кәсіби даму инновациялық 

нысаны" практикалық-бағытталған 

аймақтық семинары 

Қатысушылар үлесі: 

басшылар:3 % , әдіскерлер-10 

%. 

сәуір,қыркүйек, қараша

Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

Материалдар жинағы 

23 "Педагогикалық бастамалар 

фестивалі" жобасы (арнайы (түзеу) 

білім беру ұйымдары үшін)

сәуір, тамыз

Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

ҒӘК тұсаукесер, ББ 

сайтына, БАҚ ақпарат 

24 "Үздіксіз білім беру: 

педагогтардың кәсіби әлеуетін 

дамытудағы инновациялық 

шешімдер" ғылыми-практикалық 

конференция  

сәуір


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

Матариалдар жинағы 

25 "Үздік конструктивті сабақ" 

аймақтық конкурсы (ПШО бірге)

сертификатталған 

мұғалімдердің үлесі-20% 

(жалы сертификатталған 

мұғалімдердің саны)

сәуір

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы                     

ББ сайтына ақпарат 

26 «Әдістемелік қызметтің тиімді 

кӛшбасшысы»    әдістемелік 

кабинеттер   әдіскерлерінің  

конкурсы          

Әдіскерлердің қатысу үлесі -

20-дан  кем емес

маусым 


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Бұйрық 


27 Үздік мұғалім  қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері конкурсы 

Қатысушылар саны-24

қараша


 Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Бұйрық 
Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

28

Инклюзивті білім беретін үздік ұйым" конкурсы 

қатысушылар саны -15 кем 

емес 

мамыр 


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Бұйрық 


IV.  Балалықты әлеуметтік қорғау

5
Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

29

Эксперимент бағдарламасын орындау бойынша білім беру 

ұйымдарында эксперименталдық 

алаңдар қызметін зерттеу      

білім беру ұйымдарындағы 

эксперименталдық алаңдар 

үлесі 5 % ӛседі

жыл ішінде 

 Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Талдамалы ақпарат

30

"Оқушылардың ӛз бетімен білім алуының компоненті ретінде 

сабақта ӛзіндік ізденіс жұмысы" 

сырттай НПК   

практикалық маңыздылықты 

жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % кем 

емес

қаңтар-ақпан  Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Ұсынымдар 

31

Мектепке дейінгі мекемелердегі педагогикалық практиктар 

фестивалі (Жітіқара, Әулиекӛл, 

Қарабалық аудандары,Қостанай 

қаласы негізінде)                                                                 

   Қатысу үлесі: әдіскерлер - 

1%,тәрбиешілер - 1%, 

дефектологтар - 1%, қазақ , 

орыс, ағылшын тілінің 

мұғалімі- 1%, музыкалық 

жетекшісі -1%,   дене 

шынықтыру нұсқаушысы- 1%

ақпан, сәуір, 

қазан, 

желтоқсан Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Ұсынымдар 

32

Вебинар «қазақ, орыс , ағылшын тілдерін оқытудың 

коммуникативтік технологиялары»                                                                                  

наурыз 

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Әдістемелік 

ұсынымдар, сайтқа 

ақпарат 

33

"Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында коммуникативті 

құзіреттілікті қалыптастырудың 

тиімді әдістері" әдістемелік 

аренасы (Әулиекӛл ауданының 

базасында) 

наурыз 


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Ұсынымдар 

34

«ЭКСПО-2017. Болашақ энергиясы"физика және 

математика пәні мұғалімдеріне 

арналған конкурс видео сабақтар

сәуір 


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

СБР 


35

Баламалы «жасыл» энергия кӛздері 

(EXPO 2017) шығармашылық 

жобалар байқауы (ЭКСПО 2017)

мамыр

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Дайджест

V. Білім беру мазмұнын жаңарту

6


36

"Шетел тілі сабақтарындағы 

ӛлшемшарттарды бағалау. 

Бастауыш мектебінде 

оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың критериалды шкаласы  

(Қостанай қаласының № 10 ОМ 

негізінде); "Шетел тілі 

сабақтарындағы ӛлшемшарттарды 

бағалау. Бастауыш мектебінде 

оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың критериалды шкаласы  

(Алтынсарин ауданы Свердлов ОМ 

негізінде)

Практикалық маңыздылықты 

жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % кем 

емес


мамыр

Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

дайджест

37

"Шағын жинақталған мектепте пәндерді оқытудағы инновациялық 

тәсілдерді пайдалану бойынша 

копирайтинг: тәжірибе, ізденулер, 

шешімдер" Қостанай-Қарағанды 

бейнекӛпірі

шілде


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

материалдар жинағы

38

"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңа мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты 

жағдайында тәрбие мен оқытудың 

үлгілік оқу бағдарламасын 

енгізудің ӛзекті мәселелері" 

ғылыми-практикалық 

конференциясы

шілде


Т.И. Набатникова, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

сайтқа ақпарат

39

"Шағын жинақталған мектеп жағдайларында білімді тұлғаны 

дамыту" ғылыми-практикалық 

конференциясы (Жангелдин 

ауданы негізінде)

қазан

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді 

дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Әдістемелік 

ұсынымдар 

7


1

ақпан 


2

маусым


3

желтоқсан

І

наурыз 


ІІ

мамыр 


"12-жылдық білім беру үлгісінің негізгі идеясын енгізу процесін 

басқару" Әулиекӛл ауданы білім бӛлімінің семинар-есебі ББ басшыларына арналған семинар 

Жангелдин, Қостанай, Науырзым, Ұзынкӛл аудандарының білім 

беру ұйымдарында жаратылыстану-ғылыми бағыттағы пәндерді 

оқытудың жай-күйі   

Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған 

жол картасы мәтінінде үл тілді ілгерілету бойынша Ы.Алтынсарин 

атындағы ДБМ, Лисаков қ. Қарабалық, Денисов аудандарының 

білім беру ұйымдары қызметінің үрдісі 

Г.К. Укина, басшы орынбасары

С.Б.Еришева, мектепке дейінгі және жалпы 

орта білімді дамыту бӛлімінің басшысы, 

Т.Н. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту бӛлімі әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Әулиекӛл, Жітіқара, Таран аудандары, Рудный қ. білім беру 

ұйымдарында "Қазақ тілі", "Орыс тілі", "Ағылшын тілі" пәндерін 

оқытудың жай-күйі  

Алқа отырыстары

Г.К. Укина, басшы орынбасары

Т.И. Набатникова,  мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

"Қалалық және аудандық білім беру жүйесінің шартында 

педагогикаылық қызметкерлердің кәсіби біліктілігін дамытуды 

басқару" Лисаков қ. шығармашылық есебі   (Лисаков қаласы 

негізінде)

Г.К. Укина, басшы орынбасары

Т.И. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Г.К.Укина, басшы орынбасары

С.Б. Еришева, мектепке дейінгі және жалпы 

орта білімді дамыту бӛлімінің басшысы,

Т.И.Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Г.К.Укина, басшы орынбасары 

С.Б.Еришева, мектепке дейінгі және жалпы 

орта білімді дамыту бӛлімінің басшысы, 

Т.Н. Набатникова, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту бӛлімі әдістемелік 

кабинетінің басшысы

 

8I

ақпан


II

маусым


III

қазан


IV

желтоқсанҒылыми-әдістемелік кеңестер

Набатникова Т.И, мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы,       Зуева Т.В., мектепке 

дейінгі және жалпы орта білім берудің 

әдістемелік кабинетінің тәрбие жұмысы мен 

тұлғаны әлеуметтендіру бӛлімінің басшысы

Набатникова Т.И., мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Набатникова Т.И., мектепке дейінгі және 

жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы        Ким А.А. , мектепке 

дейінгі және жалпы орта білім берудің 

әдістемелік кабинетінің ШЖМ инновациялық-

эксперименталдық қызметі мен даму бӛлімінің 

басшысы

Набатникова Т.И., мектепке дейінгі және жалпы орта білімді дамыту әдістемелік 

кабинетінің басшысы

Қостанай облысының білім беру кеңістігінде кәсіптік бейімделу 

әрекетінің ұйымдастырушылық-әдістемелік жағдайлары (КИНЭУ)

Білім берудің жаңартылған мазмұның сапалы іске асыру үшін 

оптималды жағдайларын қамтамсыз ету бойынша әдістемелік 

қызметтердің жұмысындағы тенденциялар (Алтынсарин ауданы) 

Кадрлық ресурстарды басқару: педагогтың кәсіптік басылуын 

ескерту (Қостанай ауданы)

Қостанай облысының білім беру ұйымдарында ғылыми-

әдістемелік жұмысты талдау (Л.Н.Толстой атындағы ОУНБ)

9
Іс-шаралар 

Нысаналы индикатор 

Күні

Жауаптылар 

Аяқтау нысаны 

1

Сапалы білім беруді қамтамасыз ету бойынша ресурстық 

орталықтардың әрекетін зерттеу

Сараптамалық аландарды 

зерттеуімен қамтамасыз ету – 100%

жыл ішінде

Бесенбаева В.Б., ШЖМ 

дамыту секторының 

меңгерушісі

Талдамалық ақпарат

2

«Әдістемелік дистанциялық университеті» жобасы  

Сұранымдар саны – 100 кем емес

жыл ішінде

Ким А.А., ШЖМ 

инновациялық-

эксперименталдық 

қызметі мен даму 

бӛлімінің басшысы

«Сұрақ-жауап» 

жинағы

3

"Қорытынды аттестацияға оқушыларды дайындауға тиімді 

тәсілдері мен әдістері" қазақ тілі 

мен әдебиет мұғалімдерінің 

шығармашылық тобы

"Жақсы" және "Ӛте жақсы" 

үлгірімімен оқушылар үлесі 

(оқыту сапасы) 2017 жылы – 

62 % (шығармашыл топ 

педагогтарда есептеледі)

жыл ішінде

Ташетова Ж.Х., қазақ 

тілі мен әдебиет 

секторы меңгерушісі

Дидактикалық 

материалдар жинағы

4

«Ұлағат» облыстық клубыППО материалдарының саны 

ӛсуі 10 %

тоқсан сайын

Нуржанова Н.Г., ИЭҚ 

секторы меңгерушісі

ППО каталогы

5

«Биология бойынша тиімді оқыту үшін бағалар критерийлері» 

мұғалімдердің шығармашылық 

тобы 

Әдістемелік ұсыныстар саны – 1 (қазақ және орыс 

тілдерінде)

жыл ішінде

Садвакасова З.Н., 

химия және биология 

секторы меңгерушісі

Әдістемелік 

ұсыныстар

6

"Бұйымдарды макраме техникасында дайындау 

технологиясы" мастер-классы

Практикалық маңыздылықты 

жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % 

кем емес

қаңтар


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Технологиялық карта

7

"Тұтас білім беру процесіне "Ӛзін-ӛзі тану" пәнінің интеграциясы" 

семинары


Практикалық маңыздылықты 

жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % 

кем емес

қаңтар


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Әдістемелік 

ұсыныстар

8

«Жобаларды құру әдісі" вебинары Практикалық маңыздылықты жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % кем емес

қаңтар


Ким А.А., ШЖМ 

инновациялық-

эксперименталдық 

қызметі мен даму 

бӛлімінің басшысы, 

Зуева Т.В., тәрбие 

жұмысы мен тұлғаны 

әлеуметтендіру 

бӛлімінің басшысы, 

Нұржанова Н.Г., ИЭК 

секторы меңгерушісі

ҰсыныстарМектепке дейінгі және жалпы орта білім беру әдістемелік кабинеті

1 қосымша  

10


9

«Қорытынды аттестацияға 

дайындық аясында физика 

бойынша тапсырмаларды шешу 

әдісі» жас мұғалімдерге арналған 

вебинар  

Қосылғандар саны –  45 кем 

емес

ақпан, мамыр, 

қазан

Талканова Б.А., математика және 

физика секторы 

меңгерушісі

Әдістемелік 

ұсыныстар

10

«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайларында қазақ тілі мен 

әдебиет сабақтарында 

функционалдық сауаттылықты 

дамыту» семинары (Меңдіқара 

ауданы базасында)

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

ақпан

Ташетова Ж.Х., қазақ тілі мен әдебиеті 

секторы меңгерушісі

Іс-шарадан репортаж 

11

"Суреттерді бисермен тоқу технологиясы" мастер-классы

Қатысушылар саны – 25 кем емес

ақпан


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Технологиялық карта

12

«Мектепке дейінгі ұйымның полимәдениетті ӛңірі» дӛнгелек 

үстелі


Қатысу үлесі: әдіскерлер – 

%, қазақ тілі мұғалімдері –  

1%, ағылшын тілі 

мұғалімдері – 1 %

ақпан


Кожевина Л.А., 

мектепке дейінгі 

білімді дамыту бӛлімі 

басшысы


Ұсыныстар

13

3 сыныптағы математикадан онлайн-сабағы (Назарова Ғалия 

Сайлауқызы, С. Баймағамбетов 

атындағы Әулиекӛл МГ бастауыш 

сыныптар мұғалімі)

Практикалық маңыздылықты 

жоғары бағалаған 

қатысушылар үлесі – 85 % 

кем емес

наурыз


Бастауыш білім беру 

секторының 

меңгерушісі

Ұсыныстар

14

"Мектепке дейінгі даярлық сыныптарында ұйымдастырылған 

оқу қызметіне жаңа тәсілдер» 

семинар-практикумы

Қатысу үлесі: МДД 

тәрбиелеушілері – 1 %

наурыз 


Кожевина Л.А., 

мектепке дейінгі 

білімді дамыту бӛлімі 

басшысы


Ұсыныстар 

15

«Білім беру ұйымдарында сараптамалық әрекетті жоспарлау» 

коучингі (Коуч: Нуржанова Н.Г.)

Қатысушылар үлесі: ИЭД 

жетекшілік жасайтын ББ 

әдіскерлері - 100 %, НМР 

бойынша директордың 

орынбасары - 7 %

наурыз


Нуржанова Н.Г., ИЭҚ 

секторы меңгерушісі

Ұсыныстар

16

1 сыныпта "Шығармашылық еңбек" онлайн-сабағы 

Қосылулар саны – 60 кем емес наурыз

Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Әдістемелік 

бюллетень

17

«Кейс-стади оқытудың тиімді технологиясы ретінде» коучингі 

(коуч: Голубцева Л.Г., Рудный қ. № 

2 гимназиясы)

Қатысушылар саны – 25 кем емес 

наурыз


Мукашева С.Н., тарих 

және география 

секторы меңгерушісі

Ұсыныстар

18

1 сыныптағы математикадан онлайн-сабағы (Гептинг Л.К., 

бастауыш сыныптар мұғалімі, 

Лисаковск қ.) 

Қосылулар саны – 50 кем емес сәуір

Бастауыш білім беру 

секторының 

меңгерушісі

Ұсыныстар 

11


19

«Канзанши техникасында 

бұйымдарды дайындау 

технологиясы» мастер-классы

Қатысушылар саны – 30 кем 

емес

сәуір


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Технологиялық карта

20

«Вдохновение» виртуалды кӛрмесі (бисерден жасалған бұйымдар, 

канзаши техникасында)

Мектептердің немесе білім 

бӛлімдерінің сайттарында 

материалдарды орналастыру 

саны – 40 кем емес

мамыр

Киныбаева А.Д., технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Шолу ақпараты

21

Оқушылардың авторлық тақпақтарының «Отан отбасынан 

басталады» сырттай 

шығармашылық конкурсы  

Қатысушылар саны – 30 кем емес

мамыр


Ташетова Ж.Х., қазақ 

тілі мен әдебиеті 

секторы меңгерушісі

Тақпақтар жинағы

22

"Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуде үлгілі білім беру 

бағдарламасының оқыту-

әдістемелік қамтамасыз етуі" 

коучингі 

Қатысушылар үлесі: 

әдіскерлер – 10 %, тәрбиелеушілер- 1 %

маусым


Кожевина Л.А., 

мектепке дейінгі 

білімді дамыту бӛлімі 

басшысы


Ұсыныстар

23

«Бастауыш сыныптар мұғалімдерінің мектепкі 

әдістемелік бірлестігінің 

әрекетінде инновациялар" 

әдістемелік идеялар панорамасы

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

маусым


Бастуыш білім беру  

секторының 

меңгерушісі

Дайджест


24

«Қимыл зерттеулері» коучингі 

(Сарыкӛл ауданының базасында)

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

тамыз

Никушина О.Я. Орыс тілі мен әдебиет 

секторының 

меңгерушісі

Ұсыныстар

25

«Білім беру мазмұны жаңару жағдайларында бастауыш білім 

беру деңгейлерінің жалпы білім 

беру пәндері бойынша оқыту 

бағдарламасының талаптарын іске 

асыру" семинары

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

тамыз

Бастауыш білім беру секторының 

меңгерушісі

Ұсыныстар

26

«Замануи білім беру технологияларын ендіру жолымен 

мектепке дейінгі ұйымдар 

педагогтарының педагогикалық 

щеберлігін жетілдіру» (Қостанай 

педагогикалық колледжімен 

бірлесе отырып) тренингі

Қатысу үлесі: басшылар – 

%, әдіскерлер – 5%, 

музыкалық басшылар – 1%, дене тәрбиесі бойынша 

нұсқаушылар – 1%

қыркүйек


Кожевина Л.А., 

мектепке дейінгі 

білімді дамыту бӛлімі 

басшысы


Ұсыныстар

27

"Мұғалім туралы сүйікті кітабым" буктрейлерлер сайысы

Қатысушылар саны – 20 кем емес

қыркүйек


Никушина О.Я. Орыс 

тілі мен әдебиет 

секторының 

меңгерушісі

Буктрейлерлер

12


28

«Тарих сабағында функционалды-

бағыт беру тапсырмаларымен 

жұмыс» практикалық-бағытталған 

сабағы (Қостанай қ. № 23 ОМ 

базасында, мұғалім Бородина Н.С.)

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қыркүйек


Мукашева С.Н., тарих 

және география 

секторы меңгерушісі

Дидактикалық 

материалдар

29

«Менің шығармашылық зертханам» бейнелеу ӛнері 

мұғалімдерінің облыстық сырттай 

мастер-класстар сайысы

Қатысушылар саны – 40 кем емес

қыркүйек


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Мастер-класстар 

жинағы


30

«Оқушыларда оқу  құзыреттілігін 

дамыту» мастер-классы

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қыркүйек

Никушина О.Я. Орыс 

тілі мен әдебиет 

секторының 

меңгерушісі

ұсыныстар 

31

«Қазақстандағы 1937 жылғы репрессиялардың тарихи 

сабақтары» дӛнгелек үстелі

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қазан


Мукашева С.Н., тарих 

және география 

секторы меңгерушісі

Материалдар мен 

ұсыныстар жинағы

32

«Білім беру мазмұнын жаңарту және МЖМБС  іске асыру 

жағдайларында актуалды 

педагогикалық технологиялары" 

вебинары


Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қазан


Талканова Б. А., 

математика және 

физика секторы 

меңгерушісі

ұсыныстар

33

«Бастауыш сынып оқушыларының оқыту жетістіктерін бағалау» 

коучингі 

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қазан


Бастауыш оқыту 

секторының 

меңгерушісі

Ұсыныстар

34

"Мазмұнды жаңарту жағдайларында МДД қазақ тілін 

оқыту ерекшіліктері" 

шығармашылық зертханасы 

(Қостанай қ. 5а МГ базасында)

Әдістемелік материалдар саны 

– 

қазан

Ташетова Ж.Х., қазақ тілі мен әдебиеті 

секторының 

меңгерушісі, Кожевина 

Л.А., мектепке дейінгі 

білімді дамыту 

бӛлімінің басшысы

Әдістемелік 

ұсыныстар

35

«Үздіксіз білім беру педагогтың тұлғалығын дамыту жағдайы 

ретінде» сырттай ғылыми-

практикалық конференциясы.

Барлық деңгейдегі 

педагогтарды қамту үлесі 45 

%

қазан


Дюсебаева Д.Т., 

мектпке дейінгі білім 

беру бӛлімі секторының 

меңгерушісі,  Биенко 

Т.Г., педагогтардың 

үздіксіз білім беру 

бӛлімінің курстық 

даярлау секторы 

меңгерушісі

Электронндық жинақ

13


36

«Ӛзін-ӛзі сабақтарында замануи 

білім беру технологияларының 

мүмкіндіктерін пайдалану» 

семинары

Қатысушылар саны – 25 кем емес

қазан


Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Ұсыныстар

37

«Кілем тігу технологиясы» скайп-шеберханасы

Қосылулар саны – 40 кем емес қараша

Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Технологиялық карта

38

«Сурет әрекетінің түрлі нысандары мен әдістері арқылы оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру» диалог алаңы

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қараша

Киныбаева А.Д., технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Ұсыныстар

39

«Мектепке дейінгі жастағы балаларды жаңа деңгейдегі дамыту 

индикаторларын енгізу 

жағдайларында педагогтарды 

бағалау әрекеті» педагогикалық 

студиясы

Қатысу үлесі: әдіскерлер – 10 %, тәрбиелеушілер– 1 %

қараша


Кожевина Л.А., 

мектепке дейінгі 

білімді дамыту бӛлімі 

басшысы


Ұсыныстар

40

«География бойынша олимпиадаға дайындықтың ерекшіліктері» 

мастер-классы (жаттықтырушы: 

Калинина Т.Ю., "Озат" ДБМ)

Практикалық мазмұнның 

маңыздылығын жоғары және 

жеткілікті деп бағалаған 

қатысушылар үлесі, жалпы 

санынан 85 % кем емес

қараша

Мукашева С.Н., тарих және география 

секторы меңгерушісі

Дидактикалық 

материалдар

41

«Критикалық ойлау тәсілдері, әдістері және стратегиялары 

негізінде технология және сызу 

сабақтарын жоспарлау" семинары 

Қатысушылар саны – 30 кем емес

желтоқсан

Киныбаева А.Д., 

технология және ӛзін-

ӛзі тану секторы 

меңгерушісі

Әдістемелік 

бюллетень

42

Жас тарих мұғалімдерінің «Тарих сабақтарында бағалау 

критерийлері» шығармашылық 

тобы 

Әдістемелік ұсыныстар саны – 1 (қазақ және орыс тілдерінде)

желтоқсан

Мукашева С.Н., тарих 

және география 

секторы меңгерушісі

Әдістемелік құрал14

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 280.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет