Т. хакімова компьютерлік өҢдеудің


Есеп  берушітің  тақырыбы  (Заголовок  отчета) —жүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата04.05.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

Есеп  берушітің  тақырыбы  (Заголовок  отчета) —  бірінші 

беттің жоғарында орналасады, есеп берушітің атынан басқа да мә-

ліметтерден тұрады.  

 Жоғарға колонтитул (Верхний колонтитул) — әрбір беттің 

жоғарғы жағында басылып тұрады.  

 

Топтар аты (Заголовок группы) — әрбір берілген топтың жо-ғарғы  жағында  басылып  тұрады,  әрбір  топталған  мәліметтер  ат-

тары тұруы м‰мкін.  

 

Мәліметтер аймағы (Область данных) — кесте немесе сұ-ратуларда берілген мәліметтер аймағы.  

 Төменгі колонтитул (Нижний колонтитул) — әрбір беттің 

төменгі жағына басылады.  

 

Есеп беруші ескертуі (Примечание отчета) — ақырғы бет-тің төменгі жағына басылады.  

 

23

Өз есеп беруші ескертуі алты бөлімді бірдей немесе өз таңдауы бойынша  қолдана  алады.  Әрбір  бөлімнің  өлшемін  өзгерту  ‰шін 

оларды  бөліп  тұрған  сызықтарды  жылжыту  керек.  Есеп  беруші 

ескертуде  басқару  элементтерінің  өлшемін  туралауға  және  тор-

лармен байланыс форма сияқты өзгертуге болады.  

Конструктор  тәртібінде  Есеп  беруші  ескертудің  екі  т‰рі  бар: 

Алдын-ала  көру  (Предварительный  просмотор)  және  Нұсқа 

(Образец) . Оны Т‰р (Вид) мәзірінен көруге болады.  

Алдын-ала  көру  (Предварительный  просмотор)  бөлімін  таң-

дағанда есеп беруші ескертудің баспаға шығатын т‰рін көруге бо-

лады.  

Егер Нұсқа (Образец) бөлімін таңдаса, онда мәліметтерде кел-тірілген мысалдарды көруге болады.  Егер МҚ-да  ж‰здеген немесе 

мыңдаған жазбалардан тұратын болса, онда Есеп беруші ескертуін 

алдын-ала  көру  ‰шін  көп  уақыт  кетеді.  Сондықтан  Нұсқа  (Обра-

зец)  бөлімін  таңдап,  есеп  беруші  ескерту  құрылымын  жылдам  кө-

руге болады.   

1.7. Макрос объектісі 

 

Макрос  деп  есеп  беруші  беруді,  форманы  баспаға  шығару  не-

месе  ашу,  сұратуды  орындауға  жіберу  т.  б.  сияқты  әрекеттерді 

орындайтын  бір  немесе  бірнеше  макрокомандалар  жиынтығын 

атайды.  Макростар  жиі  орындалатын  әрекеттерді  автоматтандыру 

‰шін  пайдаланылады.  Олар  оқиғаларды,  пернелерді  басуды,  меню 

командаларын  таңдауды  және  құрал-саймандар  қатарындағы  т‰й-

мелерді шертуді іске асыру ретінде пайдаланылады. Макрос макро-

командалық  бір  ізділігінен  тұратын  дара  макрос  немесе  бірнеше 

макростан  тұратын  құрама  болуы  м‰мкін.  Бір  топқа  әдетте  ұқсас 

макростар  біріктіріледі,  бұл  мәліметтер  қорын  басқаруды  көп  же-

ңілдетеді.  Мысалы,  бір  топта  формаларды  ашуға  арналған  барлық 

макростарды біріктіріп, оны “Ашу”деп атауға болады.  

Макростар  тобына  кіретін  макростың  орындалуы  оның  атын 

құрайтын  макрокоманданы  орындаудан  басталады.  Одан  әрі  бір-

тіндеп барлық тиісті макрокомандалар орындалады. Дара макроста 

ешқандай ат болмайды, оны орындауға жібергенде ондағы барлық 

командалар орындалады.   

24

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Макрос объектісі 

 

Макрос  макрокомандаларының  орындалуы  ж‰йелілігіне  мак-рокомандалардың  өз  параметрлері  әсер  етуі  м‰мкін.  Яғни  оған 

шарт  қоюға  болады.  Егер  шарт  шындық  болса,  онда  макрокоман-

далар орындалады, ал керісінше болса орындалмайды.  

Көп  әрекеттерді  тек  макрос  көмегімен  атқаруға  болатын.  Мы-

салы, пайдаланушы менюін немесе құрал-саймандар қатарын құру 

барысында  қажет  әрекет  ретінде  тек  макрос  атын  ғана  теруге  бо-

латын. Сонымен бірге, мәліметтер қорын ашу барысында әрекеттер 

ж‰йелілігін  көрсету  ‰шін  белгілі Autoexec макросының  көмегімен 

ғана ж‰зеге асады.  

Жоғарғыдағы объектілерге қарағанда, макрос құру ‰шін бір ғана 

тәсіл-макростар  конструкторы  ғана  бар.  Жаңа  макросты — МҚ 

терезесінде Макростар командасындағы Құру (Создать) т‰й-месін 

шерту  арқылы  немесе  Вставка-Макрос  пунктін  таңдау  арқылы 

құруға  болады.  Екі  жағдайда  да  жаңа  макрос  бар  сұрату 

конструкторының терезесі ашылады. Ал бар макросты конструктор 

режимінде ашу ‰шін Конструктор т‰ймесіне шертсе болады.  

Макростар конструкторы терезесі де кесте конструкторы сияқты 

көлденеңінен  екі  бөлікке  бөлінген.  Жоғарғы  бөлігінде  сипаттама  

25

тақтасы  (панелі)  орналасқан,  мұнда  макросты  немесе  макростар тобын  құрайтын  макрокомандалардың  ж‰йелілігін  көрсетуге, 

оларды  орындауға  шарт  қоюға  т.  б.  болады.  Макростар  конструк-

торы  терезесінің  төменгі  бөлігінде  аргументтер  тақтасы  (панелі) 

орналасқан.  Сипаттама  тақтасынан  (панелінен ) макрокоманданы 

таңдағаннан кейін, осы макрокомандаға тәуелді аргументтер жиы-

ны пайда болады. Кесте конструктордағы сияқты мұнда да екі тақ-

та (панель) арасында F6 пернесі арқылы ауысуға болады.  

 

1.8. Модуль объектісі 

 

Модуль-қосымша, VB тіліндегі  жазылған  процедуралары  және т‰сініктеме  жиынтығы  бар  МҚ-ң  объектісі.  Әр  процедураның  аты 

болады.  Сол  аты  бойынша  ол  процедураны  шақырып,  орындауға 

болады.  Мәліметтер  қорында  процедуралар  модульде  сақталады. 

Тек  сол  модульдегі  процедуралар  ғана  орындалады.  Модуль  про-

цедуралардан  және  сипаттамалар  жиынын  ұйымдастыратын  про-

цесстерден тұратын құрылым болып табылады.  

Модуль процедурларды функцияналды мәніне қарай және фор-

маға  немесе  есеп  берушіге  байланыс  ретінде  арналған.  Осыған 

байланысты модульдер стандартты, есеп беруші және форма моду-

льдері болып жіктеледі.  

Стандарты  модульдер  МҚ-ның  жеке  объектілері  және  МҚ 

терезесінде  модуль  қосымшасында  көрсетілген.  Оларда  жай,  бір-

бірімен байланыссыз, кез-келген жағдайда қолданылатын оқиғалар 

сақталады. Стандарты модульдер бір-бірімен байланысты процеду-

раларды  топтауға  м‰мкіндіктер  береді.  Осы  Модуль  процедурала-

рын  МҚ-да  кез-келген  объектілерге  қолдануға  болады.  Осы  прпо-

цедураларды шақыру басқа стандарты модульдегі процедураларды 

шақыру арқылы ж‰зеге асыруға болады.  

МҚ-ы  кез-келген  форма  немесе  есеп  беруші  бір  модульден 

тұруы  м‰мкін.  Мәліметтерді  өңдеу  процедуралары  форма  немесе 

есеп  беруіштің  м‰мкіндіктеріне  құрылады.  Мәліметті  өңдеу  про-

цедураның  құрама  аттарына,  объектің  (элементтердің)  және  мәлі-

меттің аттары енгізіледі.  

Процедуралар  объектіге  мәліметтер  енгізгеннен  кейін  орында-

лады.  Мәліметтер  элементтері  енгізілгеннен  кейін  процедуралар 

орындалу  ‰шін  берілген  мәліметтердің  қасиеттеріне  (Мәлімет- 

26

терді  өңдеу  процедурасы  (Процедуры  выполнения  событий) 

мәні  енгізілу  керек.  Кері  жағдайда  процедуралар  арасында  байла-

ныстар болмайды.  

 

Форма  (Есеп  беруші)  модульдің  терезесінен  кез-келген  про-цедураның ‰лгісін (шаблонын) алуға болады.  

 Егер  Т‰зу  (Построить)  белгісін  шертсе,  онда  процедуралар 

‰лгісі  (шаблоны)  дайын  т‰рде  берген VBA редакторында  форма 

модуль терезесі ашылады.  

Шаблондағы  процедураларды  байланыстыру  ‰шін  элементтер 

қасиетіне  сәйкес  келетін  Оқиғалар  процедурасы  (Процедура  обра-

ботки события) мәнедерін таңдау керек.  

Формадағы  (есеп  беруші  тегі)  бірінші  оқиғаларды  өңдеу  про-

цедурасын құрғаннан кейін форма немесе есеп беруші модульі ав-

томатты  т‰рде  құрылады  немесе  келесі  формадағы  Т‰р-Бағдар-

лама (Вид-Программа) командалары орындалғаннан кейін, моду-

ль  формамен  немесе  есеп  берушімен  бірге  көшіріледі  және  өші-

ріліп тасталады.  

Стандартты модульдер-процедуралар , жазулар орналасатын ор-

тақ аймақтардан тұрады.  

 

                                             Ортақ аймақ 

                                           жазулар бөлімі  

 

  

 

  

 

 Модульдің  Жазулар  бөлімі  (Раздел  описаний) —  процедура-

ларды  қолданылатын  тұрақтылар,  объектілер  және  айнымалылар 

анықтамаларынан тұрады. Айнымалылар көмегімен процедуаларға 

аргументтер  беріледі.  Процедураларды  орындау  барысында  жұ-

мыстың  мәндері  сақталады  және  мәліметтерді  алмастыруға  м‰м-

кіндік  болады.  Айнымалылар  тек  қана  бағдарламалар  ішінде  бо-

лады.  Әрбір  айнымалының  аты  беріледі.  Жазулар  бөлімінде  ішкі 

процедураларда  сақталуы  м‰мкін  және  жазу  т‰рінде  барлық  мо-

дуль процедураларда қолдануға болады.  

Стандартты модульдер

Процедуралар 1

 

Процедуралар № 

 

27

Стандартты  модульдерде  Sud  және  Functіon  т‰рлі  процеду-ралар сақталады.  

 Sud — процедура  ішкі  бағдарлама  шақырылған  процедура 

мәндерін қайтармайды.  

 

Functіon — процедура функция сөйлем мәндерін қайтармайды.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Модуль обектісі  

 

Жай  процедуралар  ешқандай  объект  оқиғалармен  байланысты болмайды.  Стандартты  модуль  процедуралары  Ортақ  (Общими) 

және  Жеке  (Личными)  болуы  м‰мкін.  Кемімелі  т‰рде  берілетін 

процедуралар ортақ болады және МҚ-ы кез-келген процедураларға 

қарағанда пайдалы. Жеке процедураларды модуль ішінде қолдануы 

м‰мкін.  

Форма немесе есеп берушілер модульдері ортақ аймақтан басқа, 

оқиғаларды өңдеу процедуралары орналасқан аналогты құрылымда 

стандартты модульдер құрылымына ие болады.  

Форма  немесе  есеп  беруші  модульінің  ортақ  аймағында  стан-

дартты  модульдер  сияқты  жай  процедуралар  да  болады.  Әрқашан 

жеке  және  нақты  элементтермен  нақты  оқиғалармен  байланысты 

болады. Кез-келген объектіге байланысты өңдеу процедуралары ав-

томатты т‰рде орындалады.  


 

28

2. ЖАҢА МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚҰРУ 

 

2.1. Жаңа мәліметтер қорын және негізгі объектілерді құру 

 

Жаңа  мәліметтер  қорын  құру  ‰шін,  Mіcrosoft Access  програм-

масын  ж‰ктеп,  Mіcrosoft Access  пиктограммасын  тышқанмен  екі 

рет  шерсе  болғаны.  Сонда  Mіcrosoft Access  сұхбат  терезесі  ашы-

лады. Жаңа мәліметтер қоры (Новая база данных) айырып-қос-

қышын  таңдап,  ОК  т‰ймесіне  шерту  қажет.  Пайда  болған  Жаңа мәліметтер қоры файлы (Файл новой базы данных) сұхбат тере-

зесіндегі  Файл  аты  (Имя  файла)  жолына,  мысалы,  Абитуриент 

сөзін енгізу керек. Содан кейін, Құру (Создать) т‰ймесіне шертсе, 

экранда МҚ-ның терезесі ашылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа мәліметтер қорын құру терезесі 

 

Кесте құру 

Мәліметтер  қоры  (База  данных)  сұхбат  терезесінде  Кесте 

(Таблица)  қосымшасын  қосып,  Құру  (Создать)  т‰ймесін  шертсе

Жаңа  кесте  (Новая  таблица)  сұхбат  терезесі  ашылады.  Жаңа 

кесте  (Новая  таблица)  сұхбат  терезесінде  Конструктор  бөлімін 

таңдап, ОК т‰ймесін шертсе, кейінгі экранда кесте құруға арналған 

бос  терезе  шығады,  ол  екі  бөліктен  тұрады.  Терезенің  жоғарғы 


 

29

бөлігінде  өріс  атаулары,  мәліметтер  типтері  мен  т‰сініктемелері, коментариалары жазылады да, ал төменгі бөлігінде-өріс қасиеттері, 

сипаттау параметрлері енгізіледі. Содан кейін кесте құру терезесіне 

керекті атауларды енгізуге болады. Мысалы; 

Абитуриент кестесін құру 

1.

  Өріс  аты  (Имя  поля)  бағанасының  бірінші  жолына  КОД 

сөзін енгізіп  пернесін басу керек. Осы өрістің Мәліметтер типі (Тип данных) бағанасындағы тізім шығару батырмасын шер-

тіп, шыққан тізімнің Сандық (Числовой) типін таңдап алу қажет. 

Содан кейін кестенің төменгі бөлігіндегі Жол өлшемі (Размер по-

ля) жолына Длинное целое өлшемін таңдап алу қажет. Ол 4-байт-

тан  тұрады.  Міндетті  жол  (Обязательное  поле)  жолындағы  тізім 

шығару батырмасын шертіп , шықан сөздерден Да тіркесін таңдап 

алып,  осы  сияқты  Индекстелген  жол  (Индексированное  поле) 

жолына да Да (Совпадение не допускается) сөзін көрсету керек.  

 

Кестені конструктор көмегімен құру 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Бағананың екінші жолына көрсеткішті орнатып Өріс аты (Имя поля)  жолына  мынандай  атауларды  және  олардың  парамертлерін 

жоғарыдағыдай енгізу қажет.   

30

2. 

ФИО — мәтіндік өрісі  

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ 

3.

 Год рож — сандық өрісі 

Өріс өлшемі — Дата/Время 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол:Иә (Совпадение допускается)  

4. Адрес — мәтіндік өрісі  

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ 

5. Окончил

 — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ 

Окончил өрісі ‰шін Подстановка бөлімін ашып, мұндағы бас-

қару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник  жолына Окончил кестесін таңдау керек.  

6. Вид обучения — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Вид обучения өрісі ‰шін Подстановка бөлімін ашып, мұндағы 

басқару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник  жо-

лына Вид обучения кестесін таңдау қажет.  

7. Форма обучения — әтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Форма  обучения  өрісі  ‰шін  Подстановка  бөлімін  ашып,  мұн-

дағы  басқару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник 

жолына Форма обучения кестесін таңдау керек.  


 

31

8. № свидетельство — сандық өріс Өріс өлшемі — Длинное целое 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Иә (Совпадение не допускается)  

9. № сертификата гранта — сандық өрісі 

Өріс өлшемі — Длинное целое 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Иә (Совпадение не допускается)  

10. № сертификата кредита— сандық өрісі 

Өріс өлшемі — Длинное целое 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Иә (Совпадение не допускается)  

11. Набранный бал — сандық өрісі 

Өріс өлшемі — Длинное целое 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Иә (Совпадение не допускается)  

12. Льготы — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Льготы өрісі ‰шін Подстановка бөлімін ашып, мұндағы басқа-

ру элементтерінің типіне Поле со спискомИсточник жолына Ль-готы кестесін таңдау қажет.  

13. Местность — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Местность  өрісі  ‰шін  Подстановка  бөлімін  ашып,  мұндағы 

басқару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник  жо-

лына Местность кестесін таңдау керек.  

14. Национальность — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә  

32

Бос жол: Жоқ Индекстелген жол: Жоқ 

Национальность  өрісі  ‰шін  Подстановка  бөлімін  ашып,  мұн-

дағы  басқару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник 

жолына Национальность кестесін таңдау керек.  

15. Язык обучения — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Язык обучения өрісі ‰шін Подстановка бөлімін ашып, мұнда-

ғы  басқару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник 

жолына Язык обучения кестесін таңдау керек.  

16. Пол — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ Пол  өрісі  ‰шін  Подстановка  бөлімін  ашып,  мұндағы  басқару 

элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник  жолына  Пол 

кестесін таңдау керек.  

17. Специальность — сандық өрісі 

Өріс өлшемі — Длинное целое 

Міндетті жол: Иә  

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол:Иә (Совпадение не допускается)  

18. Зачислено — мәтіндік өрісі 

Өріс өлшемі — 30 

Міндетті жол: Иә 

Бос жол: Жоқ 

Индекстелген жол: Жоқ 

Зачислено өрісі ‰шін Подстановка бөлімін ашып, мұндағы бас-

қару  элементтерінің  типіне  Поле  со  списком,  Источник  жолына Зачислено кестесін таңдау керек.  

 

Бастапқы кілт бағанын анықтау 

Көрсеткішті  Вид  обучения  өрісіне  орналастырып  тышқанды 

шертіп,  саймандар  тақтасынан  Кілт  өрісін  (Ключевое  поле)  ба-

тырмасын  таңдау  керек.  Енді  кесте  құрылымын  сақтау  қажет.  Ол  

33

‰шін Файл мәзірін ашып Сақтау (Сохранить) командасын орын-дау  керек.  Ашылған  сұхбат  терезесіне  кесте  атын  Вид  обучения 

деп жазып, ОК батырмасына басу керек. Вид обучения кестесін Ч 

батырмасына басып жабу керек.  

Қалған  Форма  обученния,  Окончил,  Льготы,  Националь-ность, Набранный балл, Местность, Зачислено, Пол, Язык обу-

чения, Специальность көмекші кестелерін Вид обучения кестесі 

сияқты құру қажет. Құрылған көмекші кестелерді аттарына сәйкес 

деректерді  енгізіп  және  ол  деректерді  Абитуриент  кестесін  тол-

тыруды қолдану қажет.  Кестелер арасындағы байланысты орнату 

Кестелер  арасындағы  байланыс  құру  ‰шін  Сервис  мәзіріндегі Мәліметтер схемасы (Схема данных) бөлімін таңдап, тышқанмен 

шерту керек. Сонда Кестелерді қосу (Добавить таблицы) сұхбат 

терезесі  ашылады.  Кестелерді  қосу  (Добавить  таблицы)  терезе-

сінде  Абитуриент,  Форма  обучения,  Окончил,  Льготы,  На-циональность,  Набранный  балл,  Местность,  Зачислено,  Пол, 

Язык  обучения,  Специальность  кестелерін  белгілеп  және  Қосу 

(Добавить)  т‰ймесін  басу  қажет.  Сонда  Мәліметтер  схемасы 

(Схема  данных)  терезесінде  осы  кестелер  міндетті  т‰рде  пайда 

болады.  Кесте  қосу  (Добавление  таблицы)  терезесін  Жабу  (Зак-рыть) т‰ймесіне шертіп жабу керек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәліметтер схемасы 

 

34

Вид  обучения  кестесінде  Вид  обучения  өрісін  тышқанмен  бір 

рет  шертіп,  тышқанның  сол  жақ  батырмасы  басылған  к‰йде  Аби-

туриент кестесінің Вид обучения өрісіне с‰йреп алып келу керек. 

Экранда  Байланыс  (Связь)  сұхбат  терезесі  шығады.  Мәліметтер толығын  қамтамасыз  ету  (Обеспечение  целостных  данных) , 

каскадное обновление связи полей, каскадное удаление связан-

ных  полей  жалаушысын  көтеріп,  қатынасу  типін  бірден-көпке 

(один-ко-многим)  деп  алып  Құру  (Создать)  батырмасына  басу 

керек.  

Осылайша  қалған  көмекші  Форма  обучения,  Окончил, Льготы, Национальность, Набранный балл, Местность, Зачис-

лено, Пол, Язык обучения, Специальность кестелерді негізгі кес-

темен  аттарына  сәйкес  байланыстыруға  болады.  Кестелер  байла-

нысы  құрылды,  енді  Мәліметтер  схемасы  (Схема  данных)  тере-

зесін  жабу  керек,  сонда  бір  кестедегі  мәліметтер  онымен  байла-

нысқан екінші кесте мәліметтерімен байланыста болады.  

Көмекші кестелерге мәліметтер енгізу 


Каталог: repository -> history
history -> Салқынбай А. Б. Көккөзова М. Б
history -> Бабаев С. Б., Оңалбек Ж. К
history -> М. Мұхамедов, Б. Сатершинов, Б. Сырымбетұлы
history -> Қанапия Ғабдуллина
history -> М. Б. Әмірханов ¤. Д. Сандықбаева
history -> А 82 «Жеті жарғы» мемлекет жəне құқық ескерткіші
history -> Булгакова Д. А
history -> Лекциялар курсы Редакциясын басқарған тарих ғылымдарының докторы, профессор Қ. С. Қаражан Алматы
history -> Оқулық Алматы 2006 мазмұНЫ
history -> Е. Б. Бизнес этикасы. Анкара, Йепа, 1997; Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов. М: Щит и меч, 1998

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет