Т ақырыптық жоспар № Тақырып атауы Сағат саны Дәріс Тәж Зертжүктеу 81.47 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі81.47 Kb.

Т

ақырыптық жоспар Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс 

Тәж 

Зерт

Сөжо

1

Кіріспе. Ғылымдар арасында пәннің алатын

орны. Адам экологиясының аксиомасы

1

      12

Антропоэкожүйелер   –   адам   экологиясының

зерттеу объектісі

1

1-

1

3

Демографиялық   зерттеулер   және   Адам

экологиясы

1

1

-1

4

Тарихи антропоэкология 2

-

-1

5

Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтыңөмір сапасы мен тіршілік түрі

2

15

1

6Жыныстық   революция   және   оның

зардаптары.

 

Антропоэкологиялықзерттеулердегі жанұя.

2

    1-

1

7Ауыл   және   қаладағы   тіршіліктің

антропологиялық   ерекшеліктері.   Адамның

үйі экологиялық орын ретінде.

1

14

1

8Адамның қоршаған орта сапасы 

2

0,54

1

9Адам   экологиясы   саласында   іс-әрекеттер

қызметі 


2

1

21

10

Сақтандыру мәселелері1

1

-1,5

Барлығы

15

7,5

15(7,5)

  10,5

 Пәннің қысқаша мазмұны

Студенттерде   қоршаған   ортаға   және   өз   денсаулығына   ұқыптылықпен   қарау

сезімін қалыптастыру. Адамның шығу тегінен мәліметтермен танысы болып табылады.

Курсты   игеру   барысында   болашақ   эколог-мамандар   экологиялық   тұрғыдан   сауатты

шешімдер   қабылдап,   сол   арқылы   адам     мен   қоршаған   орат   арасындағы   байланысты

нығайтуға септігін тигізеді. Курс компоненті

Практикалық жұмыстардың мазмұны

1 Тақырып. Антропоэкожүйелер – адам экологиясының зерттеу объектісі.

2 Тақырып. Демографиялық зерттеулер және Адам экологиясы.

3 Тақырып. Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік

түрі. 


4 Тақырып.  Жыныстық  революция  және  оның  зардаптары.   Антропоэкологиялық

зерттеулердегі жанұя.5   Тақырып.  Ауыл   және   қаладағы   тіршіліктің   антропологиялық   ерекшеліктері.

Адамның үйі экологиялық орын ретінде. 6 Тақырып. Адамның қоршаған орта сапасы. 

7 Тақырып. Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі.

8 Тақырып. Сақтандыру мәселелері.

Зертханалық жұмыстардың мазмұны

1 Тақырып. Студенттердің денсаулық күйін анықтау 

         2 Тақырып Антропогендік фактордың әсерінен адам өмірлерінің ұзақтығының өзгеруі.

                   3  Тақырып.  Топырақты   және   ауыл   өнімдерінің   ластаушылары   ретінде

мМинеральды тынайтқыштарды сапалы түрде айыру, 

         4 Тақырып. Азық-түліктің нитраттармен ластануы және олардың құрамын әртүрлі

көкөністердегі мөлшерін анықтау.

         5 Тақырып. Адамның қоршаған орта сапасы. 

6   Тақырып. 

Магистральды   көше   бойындағы   атмосфералық   ауаның

автортранспорттан шыққан газбен ластану деңгейін бағалау.

7   Тақырып.  Қоршаған   ортаның   ластануын   төмендететін   альтернативті   жанғыш

зат – этил спирті және т.б. Этанолдың ауылшаруашылық өнімдерінен алу жолдары.                    Өздігінен зерттеуге арналған тақырыптар

1 Тақырып «Адам экологиясына» кіріспе. Ғылымдар арасындағы пәннің орны. Адам

экологиясының аксиомасы. 2 Тақырып Тарихи антропология

3 Тақырып.  Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік

түрі


           4 Тақырып.  Ауылдық және қалалық жерлерде өмір сүрудің антропоэкологиялық

ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.   5 Тақырып. Адамның қоршаған орта сапасы. 

Әдебиеттер тізімі 

Основная


1. Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Academa, 2003

2. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М.: Владос,

2003

3. Реймерс   Н.Ф.   Охрана   природы   и   окружающей   человека   среды.   Словарь-справочник.   М.:Просвещение, 1992

4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990

Дополнительная

6. Степановских А.С. Охрана окружающей среды. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

7. Черняховский Э.Р. Управление экологической безопасностью. М.: Альфа-Пресс, 2007

8. Пехов А.П. Биология с основами экологии. С-Пб.-М.-Краснодар: «Лань», 2004 

9. Большая энциклопедия Жизнь и здоровье женщины. М.: Олма-медиагрупп, 2004

10.  Полная энциклопедия Жизнь и здоровье мужчины. М.: Олма-медиагрупп, 2005. Т.1-


Бақылау шараларының күнтізбелік жоспары

1 межел (7 семестр)

барл 

Жұма 


1

2

3

4

5

6

Жұма   бойынша   ең   жоғары

балл

12

1212

16

1616

16

100

Сабаққа

қатысу   мендәріске

дайындық


СӨЖ түрі

ҮТ 1


ҮТ 2

ҮТ 3


ҮТ 4

ҮТ 5


ҮТ 6

ҮТ7


14

Бақылау


түрі

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

Макс. балл2

2

22

2

22

Зертханал

ық   сабақ-

тарға қаты-су

мен

дайындық


СӨЖ түрі

ПС 1


ПС 2 

ПС 3


ПС 4 

ПС 5


ПС6 

ПС7


43

Бақылау


түрі

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

Макс. балл5

5

57

7

77

СОӨЖ


сабақтарға

қатысу   мен

дайындық

СӨЖ түрі


К1

К2

К3К4

К5

К6К7

43

Бақылаутүрі 

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл5

5

57

7

77

Курс


тақырып

тары


бойынша

ағымдағы


бақылау

Тақ/п №


1-7

100


Бақылау

түрі


МБ1

Макс. балл

100

2 межел (7 семестр)

Барл

Жұма 


8

9

10

11

12

13

14

15

Жұма   бойынша   ең   жоғары

балл

12

1212

12

1212

14

14100

Сабаққа


қатысу   мен

дәріске


дайындық

СӨЖ түрі


ҮТ 8

ҮТ 9


ҮТ 10

ҮТ 11


ҮТ 12

ҮТ 13


ҮТ

14

ҮТ1516

Бақылау


түрі

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚМакс. балл

2

22

2

22

2

2Тәжірибелік

сабақтарға

қатысу   мен

дайындық


СӨЖ түрі

ПС 8


ПС 9

ПС 10


ПС 11

ПС 12


ПС 13

ПС

14ПС15

42

Бақылаутүрі

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚМакс. балл

5

55

5

55

6

6СОӨЖ

сабақтарға

қатысу   мен

дайындық


СӨЖ түрі

К8

К 9К 10

К 11


К 12

К 13


К 14

К 15


42

Бақылау


түрі 

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс. балл

5

55

5

55

6

6Курс

тақырып


тары

бойынша


ағымдағы

бақылау


Тақ/п №

8-15


100

Бақылау


түрі

МБ2

Макс. балл

100

Шартты  белгілер.  ҮТ№1  –  №1   үй  жұмысы,  СҚ  –  оқу үрдісіне   қатысу,  ПС№1   –№1  зертханалық   сабаққа

дайындық, К№1 – конспект №1, Қ – конспектті қорғау, МБ1 – №1 межелік бақылау.Кафедра отырысында ұсынылған  «___» ______ 2010ж. Хаттама № ___.

Кафедра меңгерушісі __________________ Исимбеков Ж.М. «___» ______ 2010ж.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 81.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет