Syllabus титулдық парағыжүктеу 107.74 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі107.74 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Электрэнергетика кафедрасы

PMROES 3301 «Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу» ПӘНІ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013 ж.

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойПән бағдарламасын (SYLLABUS)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің

деканы

___________  А.П. Кислов

«___»________2013 ж.

   

Құрастырушы: ______т.ғ.к., доцент Жұмажанов С.Қ.                

«Электрэнергетика» кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының күндізгі бөлім

 студенттеріне 

арналған

«Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу» PMROES 3301 Пәні бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 2013 ж. «___»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының 

негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж. «___»_________, №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ___________________ Марковский В.П.

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2013 ж. 

«_____»______________  №____хаттама

ОӘК төрағасы __________ Талипов О.М. 2013 ж. «____»_____________1. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу

Пән – ЖОӨ компонентіКредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 4 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиториялық сағаттар – 60 сағат       

Лекция  - 30  сағат   

Практикалық сабақтар – 30 сағат                                    

                СӨЖ – 120 сағат

оның ішінде СОӨЖ – 30 сағат

Жалпы сыйымдылық –   180   сағатБақылау түрі

Курстық жұмыс – 6 семестр (қорғау)

Бақылау түрі  Емтихан – 6 семестр

2. Пререквизиттер:

физика,   математика,   электротехникның   теория   негіздері,   жергілікті   электрлік

тораптар, электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу.

Постреквизиттер:

Электр энергетикадағы асқын кернеулер және оқшаулама, Электрмен жабдықтау жүйелерді

жобалау (салалар бойынша).

3. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараты 

Жұмажанов Серік Қаратайұлы

Т.ғ.к., Электрэнергетика кафедрасының доценті

Электрэнергетика кафедрасы А корпуста (Ломов к-сі, 64) орналасқан, ауд. А-223, тел.

67-36-26 (ішкі 11-65)

zhumaser@mail.ru4. Пән нысаны, мақсаты және міндеті

Пән нысаны: Электрэнергетикалық жүйенің элементтерін анықтау және 

параметрлерін таңдау.Пәнді оқыту мақсаты: 

Электрлік желінің элементтерін тандау және жоспарлау әдістерді пайдалану.Пәнді игерудегі міндеттер:

Электрлік желінің параметрлерін таңдау. Қосалқы станцияны таңдау және жоспарлау.5. Білімге, іскерлікке, дағдыларға және құзырлыққа қойылатын талаптар

Ой өрісі:

Электрмен қамтамасыз ететін берілісті жоспарлау.Тәлімгерлер білу тиіс:

Электр желінің қимасын. Қосалқы станциядағы аппаратарды және косу сұлбаларды

білу. Жоспардың техника экономикалық көрсеткіштерін білу.

Тәлімгер істей білу тиіс:

Электрлік   жүйенің   жоспарлау   жұмысын   орындау:   қажетті   кезендерді   ретті   түрінде

орындау және корсеткіштерді таңдау.

3


Тәжірибелік дағдыларды алу тиіс:

Электрлік желінің қимасын анықтау; электрлік желінің сұлбаларын таңдау; қосалқы

станцияда   жабдықтарды   таңдау.   Қосалқы   станцияның   қосу   сұлбасын   таңдау.   Электрлік

жұйенің жоспарын техника экономикалық параметрлерін анықтау.Келесі сұрақтарда құзырлы болу тиіс:

Жалпы   электрлік   жүйелерді   жоспарлау   әдіспен   тәсілдер.   Электрлік   желінің   және

қосалқы станцияның элементтерін тандау негіздерін.

6. Пәнді игерудің тақырыптық жоспары

Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттарды үйлестіру 

р/нТақырып атауы

Сабақ түрі бойынша

аудиториялық

сағаттар

СӨЖ

дәріс

тәжіри

белік

зертха

налық

Бар

лығ

ы

Соның

ішінде

СОӨЖ

1.

Такырып 1. Электрэнергетикалық жүйелермен 

тораптарды жоспарлау негізгі сұрақтары. 

Электрэнергетикалық жүйелермен тораптарды 

жоспарлау жоспарлағанда нормативті техникалық

құжаттар

1

12.

Такырып 2. Электрэнергетикалық жүйелермен 

тораптарды даму негіздері

3

4

205

3.

Такырып 3. Энергетикалық жүйелерді 

жоспарлағанда автоматтандыру жоспарлау 

жүйелерді және арнайы бағдарламалау 

комплекстерді пайдалану

3

510

4.

Такырып 4. Электр берілістерді жоспарлау

5

5

205

5.

Такырып 5. Қосалқы станцияларды жоспарлау

5

5

205

6.

Такырып 6. Инвестициялық жобаның бизнес 

жоспары

5

520

5

7.Такырып 7. Электрлік объектілердің 

құрастырғанда және қайта құрастырғанда 

тиімділігін бағалау әдістер мен белгілері

4

320

10

8.Такырып 8. Инвестициялық жобаның 

аңықсыздық факторын және қауіпін бағалау

4

2

10Барлығы:180 сағат (4 кредит)

30

30120

30

7. Дәріс сабақтарының мазмұныТақырып   1.  Электрэнергетикалық   жүйелер   мен   тораптарды   жоспарлау   негізгі

сұрақтары.   Электрэнергетикалық   жүйелермен   тораптарды   жоспарлау   жоспарлағанда

нормативті техникалық құжаттар (1 сағ).

Жоспар:

1. Электрлік жүйенің жоспарлау негіздері: пайдалы материалдар, минимумға сәйкес

материалдар.

2. Жоспарлау процесстің негізгі мақсаттары. Әдебиет:

1. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

4


2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

3. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.Тақырып 2. Электрэнергетикалық жүйелермен тораптарды даму негіздері (3 сағ).

Жоспар:

1. Электрлік жүйелердің даму процессі.

2. Электрберілістердің дамуы және тиімділігін еске алу.

3. Электрлік жүйе дамуының кернеу дәрежесімен байланысы.Әдебиет: 

1. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

Тақырып   3.  Энергетикалық   жүйелерді   жоспарлағанда   автоматтандыру   жоспарлау

жүйелерді және арнайы бағдарламалау комплекстерді пайдалану (3 сағ).Жоспар:

1. Автоматты түрде жоспарлауды жасау мүмкіндіктер және осы жоспарлау жолдың

арттықшылықтары.

2. Электрлік берілістер үшін бағдарламаны пайдалану.Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

2. Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине   «электрические

станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова

Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 152 с.

3. Левин   М.С.   Качество   электроэнергии   в   сетях   сельских   районов   /   Левин   М.С.,

Мурадян А.Е., Сырых Н.Н. – М.: Энергия, 1975. – 225 с.Тақырып 4. Электр берілістерді жоспарлау (5 сағ).

Жоспар: 

1. Желілердің   параметрлерін   тұтыну   процесспен   байланысы   және   техникалық

орындалуы.

2. Әртүрлі категорияға сәйкес жүктемелерді электрмен қамтамасыз ету.

3. Жоспарланытын   желілердің   кернеу   дәрежесін   анықтау   және   берілетін   қуат

шамасымен байланысы.Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

2. Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих   частей

распределительных устройств электрических станций и подстанций: учеб. пособие / Ю.А.

Леньков, Г.Х. Хожин – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 211 с.

3. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.Тақырып 5. Қосалқы станцияларды жоспарлау (5 сағ).

Жоспар: 

1. Косалқы станциялардың сұлбасын және атқаратын мақсатын анықтау.

2. Косалқы станцияның негізгі жабдықтарын еске алу және тандап алу.

5


Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

2. Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих   частей

распределительных устройств электрических станций и подстанций: учеб. пособие / Ю.А.

Леньков, Г.Х. Хожин – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 211 с.

3. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

4. Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине   «электрические

станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова

Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 152 с.

Тақырып 6. Инвестициялық жобаның бизнес жоспары (5 сағ).

Жоспар: 

1. Техникалық жоспарлаудың нарықтық экономикамен байланысы.

2. Бизнес жоспардың құрамы.

3. Бағалардың   түрлері,энергетикадағы     негізгі   және   айналмалы   құралдар,

амортизация түрлері. Электрлік энергияның бағасының құрамы.

Әдебиет: 

1. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.

2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

Тақырып   7.  Электрлік   объектілердің   құрастырғанда   және   қайта   құрастырғанда

тиімділігін бағалау әдістер мен белгілері (4 сағ).Жоспар: 

1. Құрастыру және қайта құрастыру процессі. 

2.  Техникалық   нұсқалады   салыстыру   принциптері.   Құрастыру   жасалған   кезде

толықтауыш шығындар.Әдебиет: 

1. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с..

Тақырып 8. Инвестициялық жобаның аңықсыздық факторын және қауіпін бағалау(4 сағ).

Жоспар: 

1. Жоспарлауды орындаған кезде тәуекелдер. Әдебиет: 

1. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.

8. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып   1.  Электрэнергетикалық   жүйелермен   тораптарды   жоспарлау   негізгі

сұрақтары.   Электрэнергетикалық   жүйелермен   тораптарды   жоспарлау  жоспарлағанда

нормативті техникалық құжаттар (1 сағ).

Жоспар:

1. Құжаттармен танысу.  Қуат тепе теңділіктері. Реактивтік қуаттың көздері. (1 сағ)Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Электрлік құралдардың ережелерінен қажетті бөлшектерімен танысу. Әдебиет: 

1. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

6


2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

3. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.Тақырып 2. Электрэнергетикалық жүйелер мен тораптардын даму негіздері(4 сағ).

Жоспар:

1. Желілердің негізгі сипаттамаларын анықтау: кернеу және қимасын анықтау (1 сағ).

2. Реактивті қуатты жоспарлағанда еске алу.  Жүктеменің статикалық мінездемесі  (2

сағ). 


3. Электр энергиянің сапа шарттарын орындау (1 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Қандай факторлар желінің қимасына және кернеуіне әрекет етеді.

2. Реактивтік қуаттын кернеу, қуат және энергия шығындарына ықпалы.

3. Электр энергия сапасының орындау қажеттілігі. Әдебиет: 

1. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

Тақырып   3.  Энергетикалық   жүйелерді   жоспарлағанда   автоматтандыру   жоспарлау

жүйелерді және арнайы бағдарламалау комплекстерді пайдалану (5 сағ).Жоспар:

1. Бағдарламаны пайдаланып электрлік тораптың режимін есептеу және оңтайландыру

(5 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Екі режимді есептеу: миаксималды және минималды.

2. Кернеу дәрежелерін кажетті шамаға жеткізу.

3. Қуат шығындарды минималды шамаға дейін жеткізу.Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

2. Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине   «электрические

станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова

Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 152 с.

3. Левин   М.С.   Качество   электроэнергии   в   сетях   сельских   районов   /   Левин   М.С.,

Мурадян А.Е., Сырых Н.Н. – М.: Энергия, 1975. – 225 с.Тақырып 4. Электр берілістерді жоспарлау (5 сағ.).

Жоспар:

1. Электрберілістің тиімділігін есептеу (2 сағ).

2. Энергияны электрберіліс арқылы жіберу (2 сағ).

3. Электрлік   желілермен   байланысты   капиталдық   және   эксплуатациялық

шығындарды есептеу (1 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Желі шығындардың құрамы.

2. Электрлік берілістің көрсеткіштерін есептеу.

Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

7


2. Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих   частей

распределительных устройств электрических станций и подстанций: учеб. пособие / Ю.А.

Леньков, Г.Х. Хожин – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 211 с.

3. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

Тақырып 5. Қосалқы станцияларды жоспарлау (5 сағ.).

Жоспар:

1. Қосалқы   станцияның   электр   жабдықтарын   капиталдық   шығындарын   есептеу

(2 сағ).

2. Амортизацияләқ және жөндеумен байланысты қоса шығындарды есептеу (2 сағ).Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Трансформаторлармен байланысты капиталдық шығындарды есептеу.

2. Қосалқы станцияның сұлбасымен байланысты капиталдық шығындар.

Әдебиет: 

1. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

2. Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих   частей

распределительных устройств электрических станций и подстанций: учеб. пособие / Ю.А.

Леньков, Г.Х. Хожин – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 211 с.

3. Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с.

4. Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине   «электрические

станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова

Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 152 с.

Тақырып 6. Инвестициялық жобаның бизнес жоспары (5 сағ.).

Жоспар:

1. Энергетикадағы бизнес жоспар құрамы (2 сағ).

2. Жоспардың экономикалық есептеуі (2 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Нарықтық экономикадығы жоспарға әрекет ететін факторлар.

2. Құрумен процессбен байланысты факторларды еске алу.

Әдебиет: 

1. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.

2. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов. –

М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

Тақырып  7.  Электрлік   объектілердің   құрастырғанда   және   қайта   құрастырғанда

тиімділігін бағалау әдістер мен белгілері (3 сағ).Жоспар:

1. Энергетикалық объектінің құрастыру процесстін кезеңдері (2 сағ).

2. Қайта құрастыру процесстін сипаттамасы және орындалуы (1 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Құрастыру процесстін ережелері.

2. Қайта құрастыру процесстің ерекшеліктері.

Әдебиет: 

1. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.

8


Тақырып 8. Инвестициялық жобаның аңықсыздық факторын және қауіпін бағалау (3

сағ).


Жоспар:

1. Жоспарлау процесске әсер ететін кездейсоқ факторлар (2 сағ).

2. Электрэнергияның орындастыру жұмысынан байланысы (1 сағ).

Тапсырманы орындау әдістемелік нұсқаулар

1. Инвестициялық саясатты қарастыру және жұмысты орындау принциптер.

2. Электрэнергияның бағасын есептеу және оның құрастырушылары.

Әдебиет: 

1. Можаева   С.В.   Экономика   энергетического   производства:   уч.   пособие.   3-е   изд.

Доп. И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с..

Оқу бағдарламаның ең күрделі сұрақтары

1. Жоспарлауда кездейсщқ факторалрды еске алу.

2. Электрлік энергияның шағындарын есептеу.

3. Энергетикалық объектілердің техника экономикалық талдаун жасау.8. Өзіндік жұмыс тапсырмалары

Пәнді оқыған кезде тақырыптық жоспарға және күжелік графигіне сәйкес сендерге

келесі өзіндік жұмысты орындау керек:

– Тәжірибелік сабақтарға дайындық;

– Үй тапсырмаларды орындау;

– Аудиторлық сабақтарға кірмеген толықтауыш материалдарды зетттеу;

– Межелік бақылауға дайындық.

– Курстық жұмысты жасау.9. Білім алушылардың оқытушымен өздік жұмысына кеңес беру кестесі 

Барлық   сұрақтар   бойынша   кеңес   ағымдағы   семестрдегі   білім   алушылардың

оқытушымен өздік жұмысының кестесіне сәйкес жүргізіледі.

10. Білім алушылардың білімдерін тексерудің кестесі 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Жұмыстүрлері

Тақырып, мақсаты және

тапсырма мазмұны

Ұсынылатын

әдебиеттер

Орындау


ұзақтығы

бақылау


формасы

Тапсыру


мерзімі

1

КонспектЖоспарлаумен байланысты 

құжаттарды оқу және танысу

1-3

2 жұма


Тапсырманы

тексеру


3 жұма

2

КонспектЖоспарлау бойынша

алғашкы мәліметті жинақтау

және бағдарлама бойынша

есептеу


1-2

4 жұма


Тапсырманы

тексеру


7 жұма

3

КонспектЭлектрлік берілістін 

элементтерін анықтау

1-3

1 жұма


Тапсырманы

тексеру


8 жұма

4

Межелікбақылау 1

1-3


Жазб. сұрау

8 жұма


5

Конспект


Электрэнергетикадағы

инверстициялық

принциптерді зерттеу

1-4


3 жұма

Тапсырманы

тексеру

11 жұма


6

Конспект


Құрастыру және қайта

құрастыру негіздері

1-2

2 жұма


Тапсырманы

тексеру


13 жұма

7

КонспектЖоспарлаудың тәуекелді

факторларын еске алу

1-4

2 жұма


Тапсырманы

тексеру


15 жұма

8

Курстықжұмыс

1-5


Семестр

бойынша


Тапсыру

және қорғау

15 жұма

9

Межелікбақылау 2

Жазб. сұрау

15 жұма

9


11. Білім алушылардың білімдерін бағалау критерийлері 

Пәнді оқып-үйрену өтілген барлық материалдарды қамтитын емтиханмен аяқталады,

емтихан аралас, яғни тестілеу және жазбаша түрде өткізіледі. Емтиханға жіберудің міндетті

шарты – бағдарламадағы барлық тапсырмаларды орындау болып табылады. 

Әрбір тапсырма 0-100 балмен бағаланады.

Жіберу   рейтингі   ағымдағы   сабақтардың   түрлеріндегі   (дәрістерге   қатысу,   үй

тапсырмалары, студенттің өздік жұмысы бойынша тапсырмалары, практикалық сабақтардың

тапсырмалары   және   т.б.,   межелік   бақылау)     барлық   орындалған   тапсырмалардың   орташа

арифметикалық мәнімен шығарылады.

Қорытынды бақылауға жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған

(барлық   практикалық   және   СӨЖ   тапсырмаларын     орындаған   және   тапсырған),   жіберу

рейтингі 50 балдан төмен емес студенттер жіберіледі.    

Студенттердің   әр   пән   бойынша   оқу   жетістіктерінің   деңгейі   қорытынды   бағамен

анықталады: 

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесімен бекітіледі, мұнда

ЖР 0,6-дан көп емес, ал ҚБ 0,3-тен төмен емес.

2   бойынша   қорытынды   баға   білім   алушының   жіберу   рейтингісі   және   қорытынды

бақылау   бағасы  50-ден   жоғары  болғанда   ғана   есептеледі.   Қорытынды  бақылауға  себепсіз

келмеген студентке «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Студенттерге емтихан және

аралық   аттестаттау   нәтижелері   емтихан   тапсырған   күні   немесе   ертеңінде   (егер   жазбаша

емтихан түстен кейін қабылданса) хабарланады.

Қорытынды бағаны есептеудің  дұрыстығы үшін межелік бақылау және қорытынды

емтихан 0-100%-ға дейін бағаланады.

Студенттің оқу жетістіктері төмендегі кестеге сәйкес бағаланады.

Әріптік


 

жүйе


бойынша баға

Балдардың

цифрлық

эквивалентіПайыздық

мазмұны


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

баға


A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы 


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық 

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлықсыз12. Оқытушының талаптары, саясат және процедуралар 

Босатылған сабақтар деканатпен қойылған тәртіп бойынша қайта тапсырылады. Көп

дегенде екі сабақты ғана босатуға болады. Сабаққа 2 рет кешігу 1 рет сабақ босатқанмен тең.

Екі рет сабақ босатқаннан кейін оқытушы студентті сабаққа кіргізбеуіне құқылы және бұл

мәселе әкімшілік шешімін табуы  керек. Дәрістерге бөтен, яғни осы топтың студенті емес

адамдарға кіруге болмайды.

Берілген тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды

тапсырудың соңғы мерзімі – емтихан сессиясының басталуына 3 күн қалғанға дейін.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді. 

Әрбір   оқу   сабағы   бойынша   тақырыптарды   қайталау   және   өтілген   материалдарды

қайталау міндетті. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі жазбаша жұмыстармен тексеріледі.  

10


Студенттің оқытушымен орындайтын өздік жұмысын орындау барысында келесілерді

есте сақтау қажет:

- оқу   пәні   бойынша   кестеге   сәйкес   сабақтардан   оқытушының   берген   ақпаратын

студенттердің белсенді түрде қабылдауын жүзеге асыру;

- оқытушының   нұсқауларына   сәйкес   студенттер   өз   беттерімен   оқу-әдістемелік

құралдарды,   әдебиеттерді   оқып-үйрену,   үй   тапсырмаларын,   курстық   жұмыстарды

орындайды.   Осы   кезеңде   студенттерден   жұмыс   әдістерінің   білуді,   олардың   жұмысты

орындау   барысында   кездескен   қиыншылықтарын   хабарлауды,   жұмыстарды   өзіндік

ұйымдастыруды талап етіледі;

- оқу   материалын   меңгеру   барысында   кездескен   қиыншылықтарды   жүйелеу   және

талдау, осы жұмысты оқытушымен реттеу;

- студенттер оқытушыға өздерінің сұрақтарын қойып, түсініксіз жайларды нақтылап,

кеңестер алады.    

13. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1) Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих   частей

распределительных устройств электрических станций и подстанций: учеб. пособие / Ю.А.

Леньков, Г.Х. Хожин – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 211 с.

2) Электрические станции и сети: сборник нормативных документов : офиц. тексты

по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с. 

3) Левин   М.С.   Качество   электроэнергии   в   сетях   сельских   районов   /   Левин   М.С.,

Мурадян А.Е., Сырых Н.Н. – М.: Энергия, 1975. – 225 с.

4)  Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для студ. Вузов.

– М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

5) Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие. 3-е изд. Доп.

И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.Қосымша:

1)   Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине   «электрические

станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова

Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова, 2003. – 152 с.11

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • Кафедра меңгерушісі ___________________ Марковский В.П.
  • 11. Білім алушылардың білімдерін бағалау критерийлері
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал