Syllabus бағдарламаның н ұс пму 18. 3/37жүктеу 143.9 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі143.9 Kb.

     Пән бойынша оқыту 

Нысан 


(Syllabus) бағдарламаның           

Н ҰС ПМУ 7.18.3/37

          титул парағы

 

             Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Металлургия, машинажасау және көлік факультеті

«Көліктік техника және логистика»кафедрасы 

Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)

5В090100–Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар      Пән бойынша оқыту 

Нысан 


(Syllabus) бағдарламаның           

Н ҰС ПМУ 7.18.3/38

          бекіту парағы

             БЕКІТЕМІН

  ММжК факультетінің деканы

  ________ Тоқтағанов Т. Т.

  «____»  _________  20___ ж.

Құрастырушы: ________аға оқытушы Усенбаева З.А.

      


«Көліктік техника және логистика» кафедрасы 

«5В090100   –   Көлікті,   пайдалану   және   жүк   қозғалысы   мен

тасымалдау 

ұйымдастыру»   мамандығының   күндізгі   бөлімінің   студенттеріне

арналған.

Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)

«Көлік түрлерінің өзара қарымқатынасы»

Бағдарлама   пәннің   жұмыс   бағдарламасына   сәйкес   құрастырылған,   20__   ж.

_________  «____» бекітілген 

Кафедра отырысында ұсынылды 20___ ж. _________  «____», № ____ хаттама

Кафедра меәгерушісі ________ Абишев К.К. «____» _________ 20__ г.

ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

 20__ ж. _________  «____», № ____ хаттама

ОӘК  төрағасы  ________ Ахметов Ж.  Е. 20__ж. _________   «____», № ____

хаттама


1 Оқытушылар туралы мәлімет:

Усенбаева   Зауре   Аликкызы   –   «Көліктік   техника   және

логистика» кафедрасының аға оқытушісі.

Консультациялар күні және сағаттары: сейсенбі –  сағат 

13

30

-ден 1530

-ге дейін, бейсенбi – сағат 16

20

-ден 17


20

-ге дейін.2 Пән туралы мәлімет

Пәннің атауы: «Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы»

Кредиттің   саны:   3,   оқитын   курс   3,   семестр   5,   емтихан

(күндізгі оқу нысаны)

Кредиттің   саны:   3,   оқитын   курс   2,   семестр   2,3,   емтихан

(қашақтық оқу нысаны)

Жұмыс   оқу   бағдарламасының   жоспары   бойынша   дәрістер,   тәжірибелік

сабақтар, СӨЖ, СОӨЖ қарастырылған 

3 Пәнді игеруге бөлінген уақыт

се

ме

ст

рК

р

ед

и

тса

н

ыДәрісханада   оқытуға   бөлінген

уақыт, сағ.

Сөздік

жұмысына


бөлінген   уақыт,

сағ.


Тексеру

тәсілі


Барлығы

Дәріс


Тәжірибе

сабақ


Барлығ

ы

ОАӨЖ5

3

13530

15

9030

емтиха


н

2

3135

6

-3

6

6117

18

емтихан

4 Пәнді оқытудың мақсаты: 

«Көлік   түрлерінің   өзара   қарым-қатынасы»   пәнін   оқытудың   мақсаты   –

жалпы көлік проблемалары мен жекелеген көлік түрлерінің ерекшелігін есепке

ала отырып, көлік кешенін құру және оның заңдылығын айқындау5 Пәнді оқу нәтижесінде тәлімгер білуі керек:

-

жалпы   нарықтық   экономика   жағдайында   әрбір   көлік   түрі   мен   көлікжүйесінің мән-маңызын анықтау;

-

өндірістік күштердің дамуы мен орналасуына, аймақтық көлік жүйесініңерекшелігіне қарай бірыңғай көлік жүйесін құру принципін қолдану;

-

негізгі   пайдаға   асыралатын   және   техникалық-экономикалықпараметрлерін   ескере   отырып,   әралуан   көлік   түрлерінің   бірлескен   әрекетін

тиімді ұйымдастырудың формасы мен әдісін қолдану;

-

нақты   тасымалдау   жұмысын   орындау,   сондай-ақ   аймақтық   көлікжүйесінің жұмысын ұйымдастыру үшін көлік түрін таңдау;

-

техника құралдары мен әралуан көлік түрін пайдалану әдісін, мұнымен

қатар оларды бірыңғай көлік жүйесі элементі ретінде болашақта жетілдіріп –

дамытудың жалпы заңдылығын анықтау.Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

-

әралуан көлік түрлерінің бірлескен әрекет формасын;-

техника   құралдарының   дамыту   мен   әралуан   көлік   түрлерін

пайдаланудың жалпы заңдылығын;

-

бірыңғай көлік жүйесіндегі әралуан көлік түрлерінің ерекшеліктерін;-

көлік түрлерінің техникалық пайдалану сипатын.

Пәнді оқығаннан кейін студент мынаны жасай білуге тиіс:

-

әралуан   көлік   түрлерінің   бірлескен   әрекетін   қамтамасыз   ететінтехникалық құралдарды таңдай білу;

-

көлік торабының құрылымы мен қуатын анықтау;-

қажетті   қойма   үйінің   және   көліктің   бір   түрінен   екінші   түріне   жүк

ауыстыру орнының аумағын есептеу;

-

әралуан   көлік   түрлерінің   түйіскен   жерінде   негізгі   жүк   тиеудіңтехнологиялық желісін анықтау.

Пәнді оқығаннан кейін мынадай жұмыс дағдырларын алу қажет:

-

тасымалдау   процесінде   элементтер   арасындағы   технологиялықбайланысты айқындау;

-

әралуан көлік түрлері жұмысының уақытша күн тәртібін келісуі;-

шағын жүйелі тасымалды ұйымдастыру;

-

жолаушы тасымалы кезінде әралуан көлік түрлерінің жұмысын үйлестіру;-

жүкті ауыстырмай тасымалдау кезінде әралуан көлік түрлерінің бірлесе

жұмыс істеуін ұйымдастыру.

6   Пререквизиттер:  Курсты   оқу   физика,   жоғарғы   математика,

геометрия және инженерлік графика, теориялық механика, автокөлік жолдары,

жол   жүру   ұйымдастырудың   техникалық   құралдары,   тіршілік   қауіпсіздігі

пәндерінің түсініктерін білуге негізделеді.7 Постреквизиттер

Пәнді  оқу  кезінде  алынған  білім мен дағылар   келесі  пәндерді   меңгеру

үшін керек:

  «Көліктік   құралдар»,   «Тиеу-түсіру   жұмыстарының   технологиясы   мен

механизациясы», «Көліктік логистика», «Көлік ұүралдары мен құрылыстарды

жобалаудың негіздері», «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорны менеджменті».  

8 Пәннің тақырыптық жоспары

Пәннің тақырыптық жоспарыр/с

Тақырып атауы

Сағат саны 

Дәріс Тәж ОӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе1

2

Көлікпен қамтамасыз ету көлікті басқару жүйесі1

2

43

Көлікті техника пайдалану теориясының кешенді мәселелері

1

2

64

Магистральды көлік түрлерінің техникалық пайдаланудың 

сипаттамасы

1

26

5

Өнеркәсәптік көлік1

2

66

Қалалық және қала мамандығы көлік

7

Экономикалық көрсеткіштер және олардың әр түрлі көлік түрлеріндегі ерекшеліктері

1

26

8

Көлік түрлерінің таңдау әдістері мен принциптері1

2

69

Тікелей аралас тасымалдаулар және олардың тиімділігі

1

2

10Тасымалдар үрдісіндегі көлік тораптары

1

26

11

Көлік тораптарындағы әрекеттестік үрдістері12

Көлік тораптарын жіктеу және жобалау принциптері, негізгі 

қасиеттері

1

26

13

Көлік тораптарының жұмыс істеу сапасы туралы негізгі сипаттама

2

614

Әр түрлі көлік түрлерінің тораптардағы техникалық және 

технологиялық әрекеттері

1

26

15

Көлік тораптарындағы әрекеттестік ұрдісін жылдам жоспарлау және басөару тәртібі деңгейіне келтіру

2

616

Тәліктік орташа мөлшердегі жоспарлау шегінде қтетін 

әрекеттестік үрдісін жақсы жағдайға келтіру

1

26

17

Көлік тораптарының тұрақты құрылғыларының қуатын анықтау1

2

618

Әр түрлі көлік тұрлерінің тиімділігін көтеру жолдары

1

6

19Қазақстан Республикасының, ЕврАзЭСБ және басқа ТМД 

елдерінің көліктік жүйесінің күйі және кешенді дамуының негізгі 

бағыттапы

1

8        Барлығы

15

3090

Қашықтық оқу нысанына арналған пәннің тақырыптық жоспарыр/с

Тақырып атауы

Сағат саны 

Дәріс Тәж ОӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе1

1

52

Көлікпен қамтамасыз ету көлікті басқару жүйесі

10

3

Көлікті техника пайдалану теориясының кешенді мәселелері10

4

Магистральды көлік түрлерінің техникалық пайдаланудың сипаттамасы

1

115

5

Өнеркәсәптік көлік6

Қалалық және қала мамандығы көлік

7

Экономикалық көрсеткіштер және олардың әр түрлі көлік түрлеріндегі ерекшеліктері

2

18

Көлік түрлерінің таңдау әдістері мен принциптері

10

9

Тікелей аралас тасымалдаулар және олардың тиімділігі10

Тасымалдар үрдісіндегі көлік тораптары

1

2

1011

Көлік тораптарындағы әрекеттестік үрдістері

1

12

Көлік тораптарын жіктеу және жобалау принциптері, негізгі қасиеттері

1

2013

Көлік тораптарының жұмыс істеу сапасы туралы негізгі 

сипаттама

14

Әр түрлі көлік түрлерінің тораптардағы техникалық және технологиялық әрекеттері

15

Көлік тораптарындағы әрекеттестік ұрдісін жылдам жоспарлау және басөару тәртібі деңгейіне келтіру

10

16Тәліктік орташа мөлшердегі жоспарлау шегінде қтетін 

әрекеттестік үрдісін жақсы жағдайға келтіру

4

1

1018

Кө

лікто

ра

птар

ын

ыңтұ

ра

қты 

құ

рылғ

ыл

арын

ың

қуаты

н 

анық

тау


17

Әр түрлі көлік тұрлерінің тиімділігін көтеру жолдары

10

19

Қазақстан Республикасының, ЕврАзЭСБ және басқа ТМД елдерінің көліктік жүйесінің күйі және кешенді дамуының негізгі 

бағыттапы

1

     


Ба

рл

ығы

12

69. Пөннін қысқаша сипаттамасы

Көлік түрлерінің техникалық, технологиялық, ақпараттық және құқықтық

салалардағы   өзара   қарым-қатынасының   негізі.   Озық   отандық   және   шетел


тәжірибелері.   Көлік   түрлерінің   өзара   қарым-қатынасын   қолйландыру.   Көлік

түрлерінің өзара қарым-қатынасын жетілдіру тенденциялары мен жолдары.10 Курстын компоненттері

1-тақырып. Кіріспе

Бірыңғай   көлік   жүйесінің   мәні,   негізгі   түсінігі   және   анықталуы.   Көлік

жүйесінің   бірлігін   анықтайтын   факторлар.   Көләк   жүйесі   құрамдас   бөлігінің

жалпы   көліктік   сипаттамасы.   Әралуан   көлік   түрлерінің   бірлескен   әрекерінің

мәні   мен   формасы.   Көліктік   ұйымдар,   жүк   тиеп   жіберушілер   мен

қабылдаушылардың   арасындағы   қатынасын,құқын,   міндетін   және

жауапкершілігін реттейтін негізгі құжаттар.

2 тақырып. Көлікпен қамтамасыз ету көлікті басқару жүйесі

Көлікпен   қамтамасыз   ету   және   оған   қол   көрсеткіштері.   Нарықтық

экономика жағдайында көлікті басқару принциптері. Көлік жүйесін басқаруды

ұйымдастыру. Әралуан көлік түрлерінің бірлескен әрекеті мен бәсекелестігінің

саласы мен формасы.

3   тақырып.

 

Көлікті   техника   пайдалану   теориясының   кешендімәселелері

Техника   құралдары   мен   әралуан   көлік   түрлерін   пайдаға   асыруды

дамытудың   жалпы   заңдылығы.   Рұқсат   етілген   маневрлікте,   рұқсат   салуда,

жолдың тегіс болмауына және есепке алынған еңістер, қарсы қозғалыс сипаты

мен ауқымы бойынша қозғалыс бағыты әдісі бойынша әралуан көлік түрлерінің

сипаттамасы.  Әралуан көлік түрлері қозғалысының  қарсы жүруі. Тарту күші

мен   қуаты.   Қозғалысты   жалпы   теңестіру.   Әралуан   көлік   түрлері   жалпы

құрамалар есебінің әдісі мен істеп шығару қабілетінің ортақтастығы.4 тақырып. 

Магистральды   көлік   түрлерінің   техникалық

пайдаланудың сипаттамасы

Темір жол көлігі, оның ерекшелігі мен көрсеткіштері. Автомобиль көлігі,

оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері. Теңіз көлігі, оның ерекшелігі мен

негізгі көрсеткіштері. Құбыр көлігі, оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері.

Мамандырылған   және   дәстүрлі   емес   көлік   түрлері,   оның   сипаттамасы   және

дамыту проблемалары           5 тақырыпӨнеркәсәптік көлік

Өндірісті көлікті қолданылу өрістері және оның сипаттамасы. Әр түрлі

өндірісті көлікті ұтымды пайдалану өрістері..

6 тақырып. Қалалық және қала мамандығы көлік

Қала  және  халық  қоныстанған   басқа   да  орындардағы   көлік  қызметінің

ерекшеліктері.   Қалалық   және   қала   маңындағы   әр   түрлі   көліктерді   ұтымды

пайдалану өрістері.

Қалалардың кешенді көлік үлгілерін жобалау.

7   тақырып.  Экономикалық   көрсеткіштер   және   олардың   әр   түрлі

көлік түрлеріндегі ерекшеліктері

Көрсеткішткрдің   топтары   және   оларды   анықтау   факторлары.

Тасымалдаудың өзіндік құны, көлік түрлерң бойынша аыйрмашылықтары және

анықтау ерекшеліктері. Әр түрлі көлік түрлері бойынша жұмсалатын қаржы,жүктік   массасының   құны,   жолаушылар   мен   жүкті   жеткізу   мерзімдері   және

жылдамдығы. Әр түрлеріндегі еңбек өнімділігі8 тақырып. Көлік түрлерінің таңдау әдістері мен принциптері

Көлік   қызметін   тұтынушылардың   көлік   түрін   таңдау   принципі.

Жолаушыларды   тасымалдауға   көлік  түрлерін  таңдау   әдістері.  Әр  түрлі  көлік

түрлерін тиімді пайдалану әдістері.9 тақырып. Тікелей аралас тасымалдаулар және олардың тиімділігі

Жалпы мағлұматтар. Теміржол-су тасымалдары және олпрдың тиімділігі.

Аралас   «өзен-теңіз»   тасымалдары   және   олардың   тиімділігі.   Теміржол-

автомобиль тасымалдары және олардың тиімділігі.10 тақырып. Тасымалдар үрдісіндегі көлік тораптары

Көлік   тораптарының   тасымалдау   үрдісіндегі   маңызы   және   ролі.

Тораптардың   қасиеті   және   негізгі   түсініктер.   Көлік   торабы   жүйесінің

иерархиялық құрылымы. Көлік тораптарының орналасуы.11 тақырып. Көлік тораптарындағы әрекеттестік үрдістері

Әрекеттестік   үрдістерінің   негізгі   сипаттамалары.   Тораптағы   көліктік

үрдістердің сипаты анықтайтын параметрлер. Әрекеттестіктің техникалық түрі.

Әрекеттестіктің   технологиялық   түрі.   Әрекеттестіктің   ақпараттық   түрі.

Әрекеттестіктің құқықтық түрі. Әрекеттестіктің экономикалық түрі.

12

тақырып. Көлік тораптарын жіктеу және жобалау принциптері,

негізгі қасиеттері

Көлік   торабының   негізгі   қасиеті.   Көлік   тораптарын   функционалды

белгілерң бойынша жіктеу. Тораптарды жобалаудың негізгі принциптері.

13

тақырып.  Көлік   тораптарының   жұмыс   істеу   сапасы   туралы

негізгі сипаттама

Көлік торабының  жұмыс істеуінің уақытша сипаттамасы. Көлік торабын

пайдалану сенімділігі. Көлік торабының экономикалық тиімділігі.

            14 тақырып. Әр түрлі көлік түрлерінің тораптардағы техникалық

және технологиялық әрекеттері 

Жүк тасушысы  көліктердің тораптағы  техникалық  және технологиялық

әрекеттері.   Бәрыңғай   технологиялық   үрдісті   дамыту   реті.   Көлік

тораптарындағы   контейнерлер   көп   тиелген   әр   түрлі   көлік   түрлерінің

әрекеттістігінің   технологиялық   үлгісі.   Тораптардағы   әр   түрлі   жолаушылар

көлігінің   техникалық   және   технологиялық   әрекеттестігі:   кешенді   ауысып

мінетін пункттер.

            15 тақырып. Көлік тораптарындағы әрекеттестік ұрдісін жылдам

жоспарлау және басөару тәртібі деңгейіне келтіру

Порт,   өнеркәсіп   кәсіпорындары   жолдарына,   жүк   стансаларына   қызмет

көрсетуші беріліс поездарындағы вагондардың үйлесімді саны. Әр түрлі көлік

түрлерінің   тораптарындағы   әрекеттестік   пукнттері   бойынша   өңдеу

қабілеттілігінің үйлесімді таралуы. Әрекеттестік пукнттеріндекөлік құралдарын

өңдеудің үйлесімді дәлелдеу. Көліктіғ сыртқы түрінің әшкә торптық автомобиль

мен әрекеттестік тәртібін жақсы жағдайда келтіру. Жұмыс учаскелері бойынша

әрекеттесу   пунктіндегі   жүк   тиетін   машиналарды   қолайлы   жағдайда

орналастыру.


            16 тақырып. Тәліктік орташа мөлшердегі жоспарлау шегінде қтетін

әрекеттестік үрдісін жақсы жағдайға келтіру   

Әрекеттестік   пункттерінің   жұмыс   тәртібін   жақсы   жағдайға   келтіру.

Бәртекті жүктерді бір көліктен екінші көлікке ауыстыруға әрекеттестік пунктін

таңдау. Көлік торабының элементтерінің параметрлерін тиімді жағдайға келтіру.                       17 тақырып.    Көлік тораптарының тұрақты құрылғыларының

қуатын анықтау

Теміржол   тораптарынын   тұрақты   құрылғыларының   қуатын   есептеп,

шешу   жолы.  Су   көлігінің  тұрақты   құрылғыларының   қуатын   анықтып,  шешу

жолы. Өнеркәсіп тұрақты құрылғыларының қуатын анықтып, шешу жолы.           18 тақырып. Әр түрлі көлік тұрлерінің тиімділігін көтеру жолдары

Көлікте   логистиканы   және   интермодальді   технологияны   қолдану.

Бірыңғай технология бойынша әр түрлі көлік түрлерінің көліктік тораптардағы

жұмысын ұйымдастыру. Контейнерлерді интермодальді тасымалдау және оның

тиімділігі.   Жеке     және   ведомстволық   автотранспортты   қолдану   тиімділігі.

Аралас   теміржол   жіне   су   өатынастарындағы   жүк   тасымалының   тиәмділігін

арттыру.   Ауыстырып-тиеусіз   қатынастарды   ұйымдастыру   және   олардың

тиәмділігін арттыру.            19 тақырып.  Қазақстан Республикасының, ЕврАзЭСБ және басқа

ТМД   елдерінің   көліктік   жүйесінің   күйі   және   кешенді   дамуының   негізгі

бағыттапы

Жүк   жіне   жолаушылар   тасымалының   даму   болжамы.   Нарықтық

экономика жағдайында көлік жұйені мемлекеттік басқару және басқару жұйесін

жетілдіру. Келешектегі көлік жұйелерінің даму концепциясы.10.1 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

№1   Тәжіребелік   жүмыс.  Автокөлікті   кәсіпорынның   жұмысының

тиімділігін анықтау.№2 Тәжіребелік жүмыс. Кемелердің тасу қабілеттілігін анықтау.

№3   Тәжіребелік   жүмыс.  Жүк   қозғалысын   жиілігі   және   порт   аралық

қатынасты орнату.№4 Тәжіребелік жүмыс. Құрамды құруға буксировщик таңдау.

№5   Тәжіребелік   жүмыс.  Өздігінен   жұре   алмайтын   жүк   кемесінің   жүк

көтірілімділігін дәлелдеу.№6   Тәжіребелік   жүмыс.  Аэропорттағы   тиеу-түсіру   жұмыстарының

өнімділігін   және   уақыт   мөлшерін   есептеу.   Ұшақтын   жылдық   және   жалпы

өнімділігі

№7   Тәжіребелік   жүмыс.  Магистральді   газ   құбырларының   өнімділігін

жақсарту.№8  Тәжіребелік   жүмыс.  Ленталы   конвейерді   қолданудың   экономикалық

тиімділілігін есептеу.№9  Тәжіребелік   жүмыс.  Құбыр   көлігінің   көліктік   құралдарын

статикалық оқып үйрену.№10   Тәжіребелік   жүмыс.  Көліктік   кәсіпорынның   негізгі   капиталының

пайдаланылуының сипаттамасы.№12 Тәжіребелік жүмыс.Локомотив паркінің тәуліктік орташа мөлшерін

анықтау.


№13   Тәжіребелік   жүмыс.  Бірқалыпты емес автокөлік жұмысын жеңілдету

үшін контейнерлер қоймасына  қосымша сыйымдылық берудің экономикалық жағынан

пайдалы екендігін анықтау.

№14 Тәжіребелік жүмыс. Жүкті орталықтандырылған тасып шығаруға

автомобильді   қоймаға   жақындатуды   басқарудың   экономикалық   тиімділігін

бағалау.

№15 Тәжіребелік жүмыс. Түрлі маркалы автомобильдерді қай сферада

қолданудың тиімділігін табу және қажетті паркті есептеу.№16 Тәжіребелік жүмыс. Жүк  тиеудің  тікелей нұсқасының  тимділігін

анықтау және оны қолданудың пайдалылығының дәрежесі.№17   Тәжіребелік   жүмыс.   Контейнер   пунктінде   вагондар   мен

автомобильдерді бірге өңдеу ұзақтылғының тиімділігін және жүк операциялары

кезінде тұрып қалу есептеу.

№18 Тәжіребелік жүмыс. Теміржол стансасында жұкті шығару-кіргізуде

жұмыс істейтің автомобиль қозғалысы маршрутының тиімді нұсқасын анықтау№19   Тәжіребелік   жүмыс.   Көп   каналды   жүйеде   әр   нұсқа   бойынша

кемелердің қызмет көрсету көрсеткіштерін салыстыру.Студенттің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттық

көлемі


1 Дәріс сабақтарына 

дайындалу

Конспект

Сабақтарға қатысу,

сұрақтарға жауап беру

20

2 Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Тақырыптар

бойынша есептерді

әзірлеу


Тапсырмаларды

есептеу және қорғау

40

3 Аудиториялық сабақтарына және үй тапсырмаларына 

кірмей қалған материалдарды

оқып қарастыру

Реферат


Рефераттың

тақырыбы бойынша

баяндама жасау

30

4 Бақылау іс-шараларына дайындық

МБ1, МБ2


20

БАРЛЫҒЫ:

90

Қашықтық оқу нысанына арналған СӨЖ тұрлерінің тізімі

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттық

көлемі


1 Дәріс сабақтарына 

дайындалу

Конспект

Сабақтарға қатысу,

сұрақтарға жауап беру

75

2 Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Тақырыптар

бойынша есептерді

әзірлеу


Тапсырмаларды

есептеу және қорғау

25

3 Аудиториялық сабақтарына және үй тапсырмаларына 

кірмей қалған материалдарды

оқып қарастыру

Реферат


Рефераттың

тақырыбы бойынша

баяндама жасау

10

4 Бақылау іс-шараларына дайындық

МБ1, МБ2


7

БАРЛЫҒЫ:

117

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар тізімі

1)

Әралуан көлік түрлерінің бірлескен әрекерінің мәні мен формасы.

2)

Көліктік   ұйымдар,   жүк   тиеп   жіберушілер   мен   қабылдаушылардыңарасындағы қатынасын,құқын, міндетін және жауапкершілігін реттейтін негізгі

құжаттар.

3)

Көлік жүйесін басқаруды ұйымдастыру. 4)

Әралуан көлік түрлерінің бірлескен әрекеті мен бәсекелестігінің саласы

мен формасы.

5)

Әралуан көлік түрлері қозғалысының қарсы жүруі. 6)

Тарту күші мен қуаты. 

7)

Қозғалысты жалпы теңестіру. 8)

Әралуан   көлік   түрлері   жалпы   құрамалар   есебінің   әдісі   мен   істеп

шығару қабілетінің ортақтастығы.

9)

Теңіз көлігі, оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері. Құбыр көлігі,оның ерекшелігі мен негізгі көрсеткіштері. 

10) Мамандырылған және дәстүрлі емес көлік түрлері, оның сипаттамасы

және дамыту проблемалары.

11) Әр түрлі   көлік   түрлері   бойынша   жұмсалатын   қаржы,   жүктік

массасының   құны,   жолаушылар   мен   жүкті   жеткізу   мерзімдері   және

жылдамдығы. 

12) Әр түрлеріндегі еңбек өнімділігі.

13) Контейнерлерді интермодальді тасымалдау және оның тиімділігі.

14) Жеке және ведомстволық автотранспортты қолдану тиімділігі.

15) Аралас   теміржол   жіне   су   өатынастарындағы   жүк   тасымалының

тиәмділігін арттыру. 

16) Ауыстырып-тиеусіз   қатынастарды   ұйымдастыру   және   олардың

тиәмділігін арттыру.

17) Жұмыс   учаскелері   бойынша   әрекеттесу   пунктіндегі   жүк   тиетін

машиналарды қолайлы жағдайда орналастыру.

12 Әдебиет

Негізгі

1 Единая транспортная система / под ред. В. Г. Галабурды. М.:Транспорт, 

2002. – 295 с.


2 Железнодорожные станции и узлы / под ред. проф. Ю. И. Ефименко. -

М. : Издательство центр «Академия», 2006. - 333 с.

3   Организация   и   управление   движением   на   железнодорожном

транспорте /под ред. В. А. Кудрявцева. - М. : Издательский центр «Академия»,

2006. – 427 с. 

          4 Троицкая Н. А., Чубуков А. Б. Единая транспортная система. -  М. : –

Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.

    


5  Бекмагамбетов   М.   М.   Автомобильный   транспорт   Казахстана:   этапы

становления и развития. - Алматы. : ТОО «Print-S», 2003. - 456с.Қосымша

6 Общий курс железных дорог /под ред. Ю. И. Ефименко. - 3-е изд. – М. :

Издательский центр «Академия», 2010. - 256 с.

7 Организация железнодорожных пассажирских перевозок /под ред. В. А.

Кудрявцева. – 3-е изд. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с. 

8

 Основы эксплуатационной работы железных дорог: учеб пособие для

студ. учреждений сред. проф. образования / В. А. Кудрявцев, В. И. Ковалев, А.

П. Кузнецов и др. - 2-е изд. - М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 352с.

9   Абдрахманов   К.О.,   Козориз   С.Е.   Единая   транспортная   система

Казахстана: учеб. пособие.- Павлодар. : ИнЕУ, 2010. - 308 с.

10 Бекжанов З.С., Богданович С.В Технология и организация перевозок на

железнодорожном   транспорте:   учеб   пособие.   конспект   лекций,–Алматы.   :

КазАТК, 2001.- 114 с.Бақылау шараларының күнтізбелік графигі

«Көлік   түрлерінің   өзара   қарым-қатынасы»  пәнi   бойынша  «5В090100–Тасымалдау,   жол   қозғалысын

ұйымдастыру»және   көлікті   пайдалану  мамандығының   студенттеріне   арналған  мамандығының   студенттеріне

арналған сабақ үстінде жұмыс жасауға және СӨЖ –ді орындау және тапсыру бойынша тапсырмалар1 меже (5 семестр)

Барлығы


Апталар

1

23

4

56

7

8Аптадағ

ы 

максималды балл

Максималды балл

16

34

1634

100


Дәріске 

дайындалу, 

қатысу

СӨЖ 


түрі

Есеп 


түрі

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТТексеру 

формасы


Макс.балл

2

22

2

22

2

22

16

Тәжірибе жұмысына 

дайындалу, 

қатысу, топта 

жұмыс істеу

СӨЖ 

түрі


Есеп

түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

Тексеру формасы

Макс.балл

3

6

66

6

66

6

648

Өздігінен 

материалдарды

оқып игеру

СӨЖ 

түрі


Есеп

түрі


Тексеру 

формасы


К

К

Макс.балл8

8

16Пәннің 

тақырыптары 

бойынша 

тексеру


СӨЖ 

түрі


Есеп

түрі


Тексеру 

формасы


Т

Т

Макс.балл10

10

1020

2 меже

Апталар


Аптада

ғы макси


малды 

балл


1

2

34

5

67

8

Максималды балл16

38

1630

100


Дәріске 

дайындалу, 

қатысу

СӨЖ 


түрі

Есеп


түрі

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

Тексеру формасы

Макс.балл

2

2

22

2

22

2

14Тәжірибе 

жұмысына 

дайындалу, 

қатысу, топта 

жұмыс істеу

СӨЖ 


түрі

Есеп


түрі

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

Тексеру формасы

Макс.балл

6

6

66

6

66

6

42Өздігінен 

материалдарды

оқып игеру

СӨЖ 


түрі

Есеп


түрі

Тексеру 


формасы

К

КМакс.балл

12

1224

Пәннің 


тақырыптары 

бойынша 


тексеру

СӨЖ 


түрі

Есеп


түрі

Тексеру 


формасы

Т

ТМакс.балл

10

1020

Шарты белгілеулер: ҮЖ1-үй жұмысы №1; Қ-оқу үрдісіне қатысу; Е-есеп; ҮТ 1-үй тапсырмасы № 1; Р-

реферат; Т1-тест №1; К- коллоквиум.

Кафедра меңгерушісі ___________ Абишев К.К.«___»______20____ ж.Бақылау іс-шараларының күнтізбелік графигі

СӨЖ тапсырмаларын орындау және «Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы»пәнi   бойынша  «5В090100–Тасымалдау,   жол   қозғалысын   ұйымдастыру   және

көлікті   пайдалану   мамандығы  бойынша 

қашақтық   оқу   нысанының

студенттеріне арналған 

СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы

беру мерзімі

Тапсыру

мерзімі


Бақылау түрі

1 сабақта

барлығы

Дәріске   қатысужәне дайындалу

40

1 сабақтакесте

бойынша


қатысу

Тәжірибелік

сабақтарға

дайындалу

60

1 сабақтакесте

бойынша


қатысу

100

Кафедра   меңгерушісі   ___________  Абишев   К.К.«___»______20____ж.

Document Outline

  • Пәннің тақырыптық жоспары
  • Сағат саны
  • 15
    • Қашықтық оқу нысанына арналған пәннің тақырыптық жоспары
    • Сағат саны

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 143.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет