Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071800 Электрэнергетика мамандығын ағылшын тілінде игеретін студенттер үшінжүктеу 148.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі148.51 Kb.
#8580

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ   «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ЭЭФ деканы ______________________ 

___________________ В.И.Денисенко  

«___» _____________________2013 ж. 

 

  

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-1 пәні бойынша  

5В071800 -  Электрэнергетика мамандығын ағылшын тілінде игеретін студенттер  үшін  

 

 

 

 

 

 

 

Курс    

 

 

 

 

 

    1   

Семестр 

 

 

 

 

 

    1 

 

Кредит саны  

 

 

 

 

    3   

ECTS бойынша кредит саны  

 

 

    5 

Жалпы сағат саны  

 

 

 

   135 

Практикалық сабақтар   

 

 

    45   

СӨЖ   

 

 

 

 

 

    90   

Оның ішінде СОӨЖ   

 

 

 

    30   

Семестрлік жұмыс  

 

 

 

     3 

Емтихан  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 АЛМАТЫ  

2013 


Силлабусты дайындаған: к.ф.н., доцент Төлеуп М.М. 

Силлабус  оқу  жұмыс  жоспарларының  негізінде  жасалынды,  және    қазақ  және  орыс 

тілдері    кафедрасының  2013  жылдың  16  қыркүйегінде    өткізілген  мәжілісінде  қаралып, 

мақұлданды. (№2 хаттама)   

 

Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ.  

Оқытушы туралы мәліметтер: 

Төлеуп Мира Мухамедьяровна, к.ф.н.,  доцент.  

  

Байланыс телефоны 8727-2925847 

  e-mail: kz@aipet.kz 

 

Оқытушының  офис-сағаттарының  кестесі  кафедраның  қабырғасында  ілінген.  Офис-сағаттар кесте бойынша А319, А321, А313 аудиторияларында өткізіледі. 

    


 

 

“Қазақ  тілі-1”  пәні  энергетика  бағытында  білім  алатын  ағылшын  бөлімі  студенттеріне арналған  және  жалпы  білім  беретін  пән  ретінде    ғылыми-техникалық  ақпаратты  қазақ  тілінде 

алудың белсенді құралы болып табылады. Бұл пән мамандық тілін үйрену деңгейінде жетекші 

пәндермен біріктіруге әкелетін мәртебеге ие.  

1. Пререквизиттері  

 

Бұл курстың бастапқы деңгейі ретінде мектеп бағдарламасы  шеңберінде қазақ тілі пәні бойынша алған  білімдері басшылыққа алынады. 

2. Постреквизиттері  

 

Бұл пәнді толық меңгерген студент өз мамандығына қатысты салада кездесетін ғылыми-

техникалық  ақпаратты  түсініп,  сол  ақпараттар  төңірегінде  пікір  алмасып,  кәсіби  саладағы 

терминдерді  меңгеруі,  кәсіптік  салада    ауызша,  жазбаша    сөйлеу,  қарым-қатынас  жасау 

дағдыларын игеруі  және теориялық дайындығы  болуы керек. 

3.  Пәннің  сипаттамасы:  Қазақ  тілі-1  пәнінің  жұмыс  бағдарламасы  қазақ  тілінің  типтік 

бағдарламасына  негізделіп  жасалған.  Энергетика  бағыты  мамандықтарын  ағылшын  тілінде 

оқытуға  арналып  жасалған  «Қазақ  тілі-1»  пәні  курсы  мектеп  қабырғасында  мемлекеттік  тілді 

базалық  деңгейде  меңгерген,  қазақ  тілінің  функционалдық  ерекшеліктерін,  негізгі 

грамматикалық  категорияларын    білетін,  оқу,  жазу,  түсіну,  айту  сияқты  коммуникативтік 

жалпы дағдыларды игерген студенттерге арналған.    3.1 Пәннің мақсаты:  

Студенттердің  мамандықтарына  қатысты  арнаулы  техникалық  тақырыптағы  лексиканы 

меңгерту,  қазақ  тілі  грамматикасын  ағылшын  тілінің  грамматикасымен  салыстыра  отырып, 

тереңірек  игерту,  жалпы  техникалық  сипаттағы  мәтіндермен  жұмыс  дағдысын  үйрету,  осы 

материалдардың негізінде тыңдалым, жазылым, оқылым, айтылым дағдыларын жетілдіру.   

3.2.  Курстың  ерекшелігі  мен  міндеттері  -  энергетика  бағыты  бойынша  оқытылатын 

мәтіндер арқылы  білім алушының мамандығына қатысты терминдерді меңгерту, осы мәтіндер 

арқылы оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу дағдыларын қалыптастыру, өз мамандығына қатысты салада  

сөйлеу дағдыларын жетілдіру.  

Әр  сабақ  берілген  лексикалық  тақырып  көлемінде  берілген  көптеген  жаттығулар  мен 

тапсырмалардың  көмегімен  студенттің  коммуникативтік  құзыретін  жетілдіруге  бағытталады. 

Нәтижесінде студенттер мәтін мазмұнын түсініп оқып, қабылдау, сұрақ қоя білу, оларға жауап 

беру,  тақырып  бойынша  монолог,  диалог  түрлеріндегі  сөйлеу  әрекетін  жүзеге  асырып, 

пікірталасқа қатысып, өз пікірін білдіру, өзгенің пікірімен келісу, келіспеу, қарсылық білдіру, өз 

пікірін жақтау дағдылары мен біліктеріне ие болады.    3.3.  Курстың  көрнекілігі  оқытушылардың  дайындаған  карточкалары,  кестелері  және 

кафедраның  компьютерлік  сыныбындағы  әр  түрлі    программалық  жабдықтар  көмегімен 

қамтамасыз етіледі.  


Курста  берілген  материалдардың  игерілу  деңгейі  ағымдағы  және  аралық  тестілер  және 

оқытушының  әрбір  лексикалық  тақырыптың  соңында  жүргізіп  отыратын  сөздік  жұмыстары, 

жазба жұмыстары арқылы бақыланады.  

Курс  көлемінде  студенттер  3  өздік  жұмысты  орындап,  тапсырулары  керек.  Өздік 

жұмыстардың  тақырыптары,  олардың  орындалуына  қойылатын  талаптар  курс  силлабусында 

көрсетілген.   

4. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  

(ЭЭФ  бағытында  дайындау)  Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік 

жұмыс + қосымша сабақ + емтихан. Әр сабақтың ұзақтығы = 100 минут. 

 

5. Пән мазмұны: 

№  Лексикалық 

тақырыптар 

Мәтіндер Сағ 

саны 

Грамматика 

Комму

никати

втік 

дағдыл

ар 

Көрнекілік 

және 

программалық 

өнімдер Білім ордасы 

 

Біздің 


АЭжБУ. 

Факультет. 

Мен  таңдаған 

мамандық  

Тәуелдік жалғауы. 

Жіктік 


жалғауы. 

Көптік 


жалғауы.  Сан 

есім. Сын есім. 

Ілік 

септік. 


Ауыспалы  осы 

шақ. Сөйлеу: 

өзі 


оқитын 

оқу 


орны, 

факультеті, 

мамандығы 

туралы 


бір-

бірінен  сұхбат 

алу; 

фильм 


бойынша 

сұхбаттасу. Тыңдау

сұрақтарға 

жауап беру  

Оқу

сұрақ 


қою, 

көп 


нұсқадан 

таңдау. 


Cөйлеу:АЭжБ

У,  


факультеттері, 

мамандықтары

, жабдықталуы 

Карточка, 

кестелер. 

Университет  туралы 

бейне-фильм. 

Компьютерлік 

программа «Зерде 1» 

 Мамандық 

әлемінде 

 

Электр 


энергетикасы. 

Электр тогы. 

Электр 

тізбегі. Тұрақты  ток. 

ЭҚК.  


Жедел 


өткен 

шақ. 


Барыс 

септік.  Табыс 

септік.  Жатыс 

септік.  Өткен 

шақ 

есімше. 


Керек,  қажет, 

мүмкін,  шығар 

модальдылығы 

Терминжасам 

Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу:  Электр 

энергетика 

саласы.  Электр 

тізбегі. 

Тұрақты  ток. 

ЭҚК. 


Стансалардың 

түрлері 


(Электр,  жел, 

жер 


асты 

стансалары) 

мәтіндері 

Карточка, 

компьютерлік 

программа  «Зерде1»: 

Мамандығым-

мақтанышым бойынша 

сұрақ-жауап, 

тапсырмалар, 

жаттығулар.  Жазу: 

Мамандығым–

мақтанышым 

(эссе) Адам 

және 

оның 

өнертабыстар

ы 

 

Фарадей, 

Ленц-

Джоуль,  Ом идеялары.  

 

Шығыс, көмектес 

септіктері, 

олардың 

септеуліктері. 

Етістік+а+е+й 

ал+а+жіктік 

жалғауы  

Қалау рай Оқу, 

тыңдау 

және  сөйлеу: 

Фарадей, 

Ленц-Джоуль, 

Ом 


Дизель 

электр 


станциясы. 

Чернобыль 

АЭС-дағы 

апат.  АЭС  т 

мәтіндерімен 

жұмыс: жоспар 

жасау, 

сұрақ 


қою, 

жауап 


беру,  монолог, 

диалог  


 

Компьютерлік 

программа: 

Мемлекеттік 

тілді 

жеделдетіп оқыту. 

Ұлттық 

байлық  

 

Стансаларды

ң түрлері 

(Электр, жел, 

жер асты 

стансалары) ”   

Болымсыз есімдіктер.  -у 

формалы 


етістіктердің  

септелуі 

(энергия 

өндірудің, 

энергия 

көздерінің  

игерілуіне, 

қолданылуда) Тыңдау  және 

сөйлеу: 

Су 


қорлары. 

Су 


және 

теңіз 


станциялары 

мәтіндері 

бойынша 

сұрақ-жауап, 

мазмұнын 

айту. 

Ұлттық 

байлыққа не 

жатады? 


Қазақстанның 

ұлттық 


байлығын 

не 


құрайды? 

тақырыптары 

шеңберінде 

әңгімелесу. 

Компьютерлік 

бағдарлама:  Астана-

достықтың қаласы Аралық бақылау  

(7-апта) 

 

Лексика-грамматикалы

қ тест.  

 Кәсіби бәсекелестік 

 

Тұрақты 


токтың  

электр 


машиналары 

Сын  есімдер. Шырайлары. 

Жалпылауыш 

есімдіктер. 

Сөйлеу: 

«Кәсіби 


біліктілік 

– 

бәсекеге Компьютерлік 

бағдарлама:  Астана-

достықтың қаласы 


және олардың 

қолданылу 

саласы. 

Синхронды 

генератор. 

Трансформат

ор. 

 

Мезгіл 


және 

мекен 


үстеулер. 

қабілеттілік 

кепілі» 

тақырыбына 

монолог, 

пікірталас.  Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу: 

Қазақстанның 

отын  қорлары. 

Мұнай мен газ. 

Көмір. 

Бу 


қазандары. 

Электр 


машиналары. 

мәтіндері 

бойынша 

сұрақ-жауап, 

мазмұнын 

айту. Қазақстан 

экономикасы  

 

Қазақстан 

энергетикасы

ның 


даму 

тарихы. 


 

Ырықсыз етіс.  -ндағы 

қосымшасы 

арқылы 

жасалған тіркестер. 

Бөлшекті  сан 

есімдер. 

Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу: 

Қазақстан 

энергетика-

сының 


даму 

тарихы 


мәтіндері 

бойынша   

Рөлдік 

ойындар. Пікірталас. 

 

Жазу

жаттығулар. 

Кесте. 


Карточкалар. 

Компьютерлік 

программа: Зерде-2. Ғалам және 

ғасыр  

 

Электр энергетикасы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің 

жаңа 

тәсілдерін игерудің 

маңыздылығ

ы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің 

тиімділігін 

арттыру.   

Келер шақ, 

өткен 


шақ 

есімше. 


Өзгелік 

етіс. 


Ортақ етіс. 

Оқу 

және 

сөйлеу: 

Электр 


энергетикасы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің  жаңа 

тәсілдерін 

игерудің 

маңыздылығы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің 

тиімділігін 

арттыру 


  мәтіндері 

бойынша 


сұрақ-жауап, 

пікір 


айту, 

Карточкалар. 

Компьютерлік 

программа: Зерде-3 мазмұндау. Қазақстан экологиясы 

 

  

 

Электр жеткізу 

желілері. 

Электр 

энергетикасы жұмысының 

сенімділігі. 

Чернобыль 

АЭС-дағы 

апат. 

Атом 


энергиясы 

Көсемше.   Де,  бол,  ет 

көмекші 


етістігінің 

қызметі  (делік, 

әсер 

етеді, 


болып 

табылады,  деп 

айтуға 

болмайды, қамтамасыз 

етеді) 


 –да,  -де,-  та,-

те,  -нда,  -нде 

формалы 


сөздердің 

қызметі 


(қазіргі 

уақытта, 

арасында, 

электр 


энергетикасын

да) Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу:  Табиғи 

газ.  Табиғатты 

сақтайық. 

Қоршаған 

ортаны  қорғау. 

Түтін 


газы 

және 


ондағы 

зиянды заттар. 

Электр  жеткізу 

желілері. 

Электр 

энергетикасы жұмысының 

сенімділігі 

мәтіндерімен 

жұмыс: 


көп 

жауаптан 

таңдау, 

монолог, 

диалог, 

мәтіндер 

мазмұнын 

айту.    Жазу: 

Эссе- 

«Экологиялық тазалықты 

сақтау 


– 

баршаның ісі» 

Карточкалар.  

Компьютерлік 

программа: Зерде-3 

10 


Аралық 

бақылау  

(15-апта) 

 

Сөздік бақылау 

немесе 


терминдерді 

меңгеру 


деңгейін 

тексеру  немесе 

лексика-

грамматикалы

қ тест 

 

 

6. Өз бетінше оқуға арналған тақырыптар: 

1.

 Сөз таптары және сөйлем мүшелері туралы түсінік. 

2.

 Зат есім. Жалқы есім, жалпы есім.  

3.

 Сын есім. Сын есімнің шырайларының жасалу тәсілдері. 

4.

 Сан есім. Бөлшекті сан есімдер, болжалды сан есімдер.  

5.

 Етістік. Етістіктің түрлері, райлары және шақтары. Ырықсыз етіс. 

6.

 Есімше.  Есімшенің  жасалу  жолдары.  Есімшелі  оралымдардың  анықтауыштық 

қызметі. 

7.

 

Көсемше. Көсемшенің жасалу жолдары. 8.

 

Сөз  құрамы  және  сөзжасам.  Сөзжасамның  негізгі  әдістері.  Күрделі  сөздер, аббревиатуралар. 

Өз бетінше оқылатын тақырыптардың игерілуі оқытушының офис-сағаты кезінде 

бақыланады. 

 

7. Өздік жұмыстар:  

№1 Өздік жұмыс ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға   бағытталған. 

Мақсаты: Студенттер оқытушы ұсынған тақырып бойынша техникалық әдебиетті қазақ 

тілінде    оқып,  түсіну  дағдыларын    қалыптастыру  және  бекіту  мақсатында  міндетті  түрде  

түсіндірме және терминологиялық   сөздіктермен  жұмыс жасайды. Осы сөздіктерді пайдалана 

отырып,  өз  нұсқасы  бойынша  берілген  мәтінді  түсініп,  мазмұнын  ауызша  баяндап  береді, 

оқылған мәтіннен  негізгі ақпаратты таба білу, негізгі тірек сөздерді ажырату, мәтін бойынша өз 

түсінігін ауызша баяндау, алған білімдерін іс жүзінде  қолдана алу. Қойылатын талаптар: 

1.

 

Оқылған мәтіннен  негізгі ақпаратты таба білу

2. Негізгі тірек сөздерді ажырату; 

3. Тапсырманы оқу, жоспар құру, мазмұндау. Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінге  сөздік  түзіңіз (сөз және сөз тіркесі 30 болуы керек).   

2.

 Мәтінді  мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікке тақырыпат қойыңыз.  

3.

 Терминологиялық түсіндірме сөздікті пайдаланып, мәтінде қолданылған 3 терминге  

қазақша толық түсініктеме жазыңыз. 

4.

 

 Мәтіннің  мазмұнын  ашатын  сұрақтар  дайындаңыз,  оларға  жауап  беру  арқылы мәтінді ауызша мазмұндауға дағдыланыңыз. 

 

Ескерту:  Оқытушы  студенттің  білім  деңгейін  ескере  отырып,    бұл  тапсырмаларды 

өзгертіп немесе толықтырып беруге ерікті.  Мәтіндері төменде көрсетілген әдебиеттен беріледі: 

 

№2  Өздік  жұмыс  мамандық  бойынша  берілген  техникалық  мәтінді  жазбаша 

аударуға  бағытталған. 

Мақсаты:  студенттің  лексика-грамматикалық  білімін  толықтырып,  жалпы  техникалық 

сипаттағы мәтіндермен жұмыс дағдысын жетілдіру. 

 Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі    оқулықтарын  пайдалана  алады.  Жұмысты 

орындауға бір ай уақыт беріледі. Жұмысты  тарату және қабылдау ӨЖ кестесі бойынша жүзеге 

асырылады.  

Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

жұмыстың мазмұны, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету

жұмыс мерзімінде өткізілуі керек; Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінге сөздік жасаңыз. (30 сөз) 

2.

 Мәтіннің жоспарын құрыңыз. 

3.

 

Анықтауыштық  сөз  тіркестерін  теріп  жазыңыз.  Үлгі:  ұялы  телефон,  бөлінген  арна, аналогты модем 

4.

 Тұйық етістіктерді теріп жазып, екеуін септеңіз. 

5.

 Мәтіннен  етістіктіктерді  тауып,  оларды жедел өткен шақ, ауыспалы осы шақ, нақ осы 

шақтарда жіктеңіз (7 етістік). 6.

 

Мәтіндегі терминдерді қатыстырып, 10 сөйлем құраңыз.  

7.

 

Мәтінге 10 сұрақ жазыңыз.   

 

 

 

 

 

№3 Өздік жұмыс жазбаша орындалады. 

Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінді  толық  оқып  шығып,  термин  сөздер  мен  сөз  тіркестеріне  сөздік  (30)  

жазыңыз. 

2.

 

Мәтіннен етістіктерді теріп жазып, олардың шақ тұлғаларын анықтаңыз.  3.

 

Мәтінде  кездесетін  термин  сөздермен  терминдік  тіркестер  (10  мысал) 

құрастырыңыз.  

4.

 Мәтіннің әр абзацына түрлендіріп бірнеше сұрақ қойыңыз.  

 

ӨЖ-ді тапсыруға байланысты талаптар: 

Студент СОӨЖ кестесін қатаң ұстануы қажет.  

Интернеттен немесе басқа жерлерден көшіріліп алынған жұмыстар қабылданбайды. 

ӨЖ  белгіленген  мерзімде  тапсырылмаған  жағдайда  жұмыстың  бағасы  әрбір  кеш 

тапсырылған күн үшін бір балға төмендетіліп отырады және оны қабылдау емтиханға бір күн 

қалғанда тоқтатылады.    

8. Қосымша сабақ уақыты  

Қосымша  сабақтар  (СОӨЖ)  жекеше  немесе  туындаған  сұрақтар  бойынша  жүргізіледі. 

Қосымша  сабақтар  аудиториядан  тыс  уақытта  қосымша  кесте  бойынша  жүргізіледі.  Кесте 

кафедра және деканат қабырғаларында ілінген.  

9. Оқытушының талаптары 

Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

Жұмыс  дәптері  мен  мамандық  бойынша  терминдер  сөздігін  жүргізу,    сабаққа  қажетті 

әдістемелік оқу құралдарын алып келу.  

Студент  сабақты  дәлелді  себептермен  жіберген  және  оны  растайтын  құжаттарды 

ұсынған  жағдайда  материалды  қосымша  сабақ  уақытында  тапсыруға  болады,  бірақ  

практикалық  сабақтарды  10  сағаттан  артық  жіберген  жағдайда  өтілген  материалды  тапсыруға 

рұқсат етілмейді. 

Студент  бірінші  аттестацияға  дейін  4  сағат  және  бірінші  аттестациядан  екінші 

аттестацияға ейін 4 сағат жіберген жағдайда оған аттестация қойылмайды.  

10. Білімді бақылау түрлері: 

1.

 Ағымдағы бақылау – семестр ішінде алған білімдерін жүйелі түрде осы силлабусқа 

сәйкес тексеру.  

2.

 

Аралық  бақылау  -    өтілген  лексика-грамматикалық  материал  бойынша  тест  түрінде алынатын бақылау.  

3.

 Өздік жұмыстардың орындалуын бақылау ОӨЖ сабақтары кезінде жүргізіледі 

4. Емтихан  ауызша    жүргізіледі.  Емтихан  билеті  үш  сұрақтан  тұрады:  1.  Лексикадан 

тапсырма. 2. Техникалық аударма 3.Терминдерді меңгеруін бақылау. 

 

 

11. Бағалау критерийлері. Студент жетістіктерін бағалау жөнінде ақпарат 

 

11.1 Бағалау жүйесі 

Курстың  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі  оқудың  кредиттік 

технологиясында  қабылданған  қорытынды  бағалардың  шкаласы  бойынша  бағаланады.(11.1 

кесте) 


 

     11.1 кесте 

Әріптік  жүйе 

бойынша баға 

  Балдар 

  %-дық  

         Мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға         А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттандырарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттандырарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағаттандырарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағаттандырарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттандырарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттандырарлықсыз 

                                                                                                                                       

Сіздің  жіберілім  рейтингі  бағаңыз  семестр  бойы  жинақталады.    Сіздің  әр  орындаған 

жұмысыңыз  100  балдық  шкала  бойынша  бағаланады  және  кофффицент  мөлшерін  ескере 

отырып 11.2 кестесіне сәйкес жіберілім рейтингіне енгізіледі     

11.2 кесте 

                      Өлшемдері 

  Коэффицент мөлшері 

СӨЖ: №1, №2, №3  

               27  

СОӨЖ 


               10 

Аралық бақылау 1,2 

               18 

Аудиториялық жұмыс 

               30 

Сабаққа қатысуы 

                15 

Жіберілім рейтингі (ЖР) 

               100 

 

Қорытынды баға былай шығарылады: 

Қ = 0,6ЖР+0,4Е, 

Мұндағы Қ- қорытынды баға, ЖР- жіберілім рейтингі, Е- емтихан бағасы. 

 

11.3  Университет  студенттерінің  академиялық  ұтқырлығын  ұйымдастыру  кезіндегі 

бағаларды ауыстыру 

       ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (  Трансферттің  (ауыстырудың)  және  кредит 

жинақтаудың еуропалық жүйесі) бойынша бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және 

керісінше ауыстыру 11.3, 11.4 кестелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

                                                                                                        

11.3  кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша  бағаларын  балдық 

рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз  

11.4 кесте. ҚР балдық рейтингілік әріптік жүйесінің бағаларын ECTS бойынша бағаларға 

ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

Мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

     Сабақ  кестесін  семестр  басында  АЭжБУ  диспетчерлері  береді  және  олар  арнайы 

стенділерге ілінеді.   

 

БЭЭ бойынша Қазақ тілі-1 пәнінен емтихан сұрақтары 

   


1. “Біздің университет”. 

   


2. ТМД энергетикасының дамуы 

             3. Электр қозғаушы күш   

             4. Электр тогы 

            5. Электр энергетикасы 

             6. “Фарадей идеялары”. 

             7. “Ленц-Джоуль заңы”. 

             8. Тұрақты токтың  электр машиналары және олардың қолданылу саласы. 

             9. “Синхронды генераторлар” 

             10. “Трансформатор”  

             11. “Электр жеткізу желілері” 

           

 

 Негізгі әдебиеттер:       1.  Төлеуп  М.М.,  Дүкенбай  С.Х.,  Тілембекова  А.И.,    Қазақ  тілі.    Оқу  құралы.  Алматы, 

2006. -87 б. 

2.

 

Төлеуп  М.М.  Қазақ  тілі.  Практикалық  сабақтарға  арналған  әдістемелік  көрсеткіш. Алматы, 2004. -33 б. 

3.Төлеуп  М.М.  Кәсіби  бағытталған  тілде  сөйлеу  біліктілігін  дамыту.  Оқу  құралы. 

Алматы, 2005. -78 б. 

4.

 Г.Б.  Оспанкулова,  М.Б.  Дюсекова.  Қазақ  тілі-1:  Электр  энергетика  маманд.1  курс 

студ.үшін 1 семестрлік жұм.арн.әдіст.нұсқаулар мен тапсырмалар / АЭжБИ. Алматы, 2010. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Manual of the Kazakh language.  Bekturov, Sh  

2.

 Learn the Kazakh language in 70 steps.  Ayapova, T. 

3.

 Kazakh Language Made Easy.  Kubayeva, I.  

4.

 

М.Б.Дюсекова,  Г.Г.Шарибжанова.  Қазақ  тілі.  Электр  энергетика  мамандығының студенттері үшін 3- семестрлік жұмыстарға  арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар -

Алматы: АЭжБИ, 2007. – 35 б. 

5.

 

Э.Т.Ахметова,  К.Т.Төлеубаева  Қазақ  тілі  -1.  050703  Барлық  бағыттағы  студенттер үшін өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.  Алматы: 2009.  

6.

 К.Н.Сариева,  Н.Б. Есімбеков Практикалық қазақ тілі: ҚР.БҒМ. Ғылым, Алматы, 2004. 

– 216 


7.

 

З. Күзекова Қазақ тілі: оқу құралы. Раритет. Алматы, 2005. 8.

 

Құдайбергенов  Р.  Техникалыққ  көптілдік  сөздік.  қазақша-орысша-немісше-ағылшынша  қзақша-орысша-немісше-ағылшынша.  4-бөлім.1-ші  бөл:қазақша-орысша-немісше-

ағылшынша. Астана, 2008.  Электрондық оқыту құралдары: 

1.

 Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 

1 – деңгей 2006ж. 

2.

 

Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 2 – деңгей 2006ж. 

3.

 Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 

3 – деңгей 2006ж. 

4.

 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 5. Ресми стиль бойынша  мәтіндер жинағы және олармен жұмыс. Астана қ-сы, Тілдерді  

дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

6.

 

Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

7.

 Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык”. 


жүктеу 148.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет