Суворова Л. Б., Жакибаева Г. Бжүктеу 5.01 Kb.

бет1/16
Дата10.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
Бельгибаев  М.Е.,  Мазбаев  О.Б. Международный географический конгресс 
в Германии................................................................................................................. 
Суворова  Л.Б.,  Жакибаева  Г.Б.  Проблема  обеспечения  объектами 
социальной  инфраструктуры  (на  примере  сферы  здравоохранения 
Иртышского района)................................................................................................. 
Сергеева  А.М.  Агломерацияның  қалыптасу  сатылары  және  қазіргі  қала 
агломерацияларының негізгі белгілерінің сипаты................................................. 
Алиев М.Д., Калимбетов Е.А. Су қоймаларды рекреациялық бағалау әдісі.... 
 
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ермағанбетов  М.Е.,  Исаев  Б.  Жалпы  және  бейорганикалық  химия 
курсының  зертханалық  сабақтарында  инновациялық  технологияларды 
қолдану....................................................................................................................... 
Кулажанов  К.С.,  Омаркулов  Т.О.,  Сейтжанов  А.Ф.  Влияние  метода 
модифицирования  на  селективность  гидрирования  дегидроизофитола  в 
изофитол на палладиевых катализаторах................................................................ 
Кулажанов  К.С.,  Омаркулов  Т.О.,  Нурахметова  А.Р.  Инновационные 
технологии  в  производстве  витамина  «Е»  и  его  использование  в  учебном 
процессе...................................................................................................................... 
Азимбаева Г.Е., Сыдықбекова Т.Н
 
, Атаева Ф.А. Қорғасын зауытының 
қоршаған ортаға экологиялық әсері........................................................................ 
Бектенов  Н.Ә.,  Шалабаева  Ж.Б.,  Бектасова  Р.Б.  Битумполимерлік 
композицияларының минералды материалдар....................................................... 
 
БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Сагатов К.С. Микроэлементы и окружающая среда............................................ 
Иманкулова  С.К.,  Кенжебаева  З.С.  Тенденции  развития  энергетики  в 
аспекте сохранения окружающей среды................................................................. 
Ташенова  Г.К.,  Балгимбеков  Ш.А.  Современные  тенденции  в  борьбе 
против табакокурения: краткий обзор мирового опыта........................................ 
Төленбек И.М., Әмірашева Б.К., Джарылкапова С.Е. Жалпы білім беретін 
орта  мектептегі  оқушылардың  денсаулығына  баға  берудің  кейбір 
физиологиялық тәсілдері.......................................................................................... 
Кауынбаева Э., Майматаева А.Д.Есимов Б.К. Іле Алатау топырағындағы 
қарапайымдылардың таралу ерекшеліктері............................................................ 
 
 

ЭКОЛОГИЯ 
Шоқыбаев Ж.Ә., Мухамедсыдыкова А.Б. Оқушыларда химия пәні арқылы 
экологиялық түсінік беру......................................................................................... 
Конофеева З.С., Қазыбаева Г.С. Денсаулық – әлеуметтік байлықтың негізі... 
Мұса Қ.Ш., Хорғасбай Е.Т. Адам, қоғам және табиғат арасындағы жаңашыл 
қарым- қатынас концепциясы.................................................................................. 
Қалдыбаева  Ж.Б.  Ырғыз-Торғай  мемлекеттік  табиғи  резерватының 
экотуристік мүмкіндіктері........................................................................................ 
 
ПӘНДЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИН  
 
Мансуров  Б.А.  Получение  и  свойства  оснований  (школьный  курс). 
Открытые тестовые задания..................................................................................... 
Азимбаева  Г.Т.,  Мусрепбекова  Ш.Е.  Использование  компьютерных 
технологий при разработке заданий для самостоятельной работы студентов.... 
Қапанова  Б.Ғ.,  Макеева  А.Ж.  Мектептерде  қоғамдық  ұйымдар  мен  ата  – 
аналармен жүргізілетін экологиялық жұмыстары................................................. 
Шаймардан  З.,  Азимбаева  Г.Е.,  Бутин  Б.М.  Болашақ  химия  мұғалімінің 
қоғамдағы алатын орны мен міндеті....................................................................... 
Ербакиева  А.М.,  Сагимбаева  А.Е.,  Жексембиева  Б.,  Қаражанова  Д.Ә. 
Жоғары мектепте білімді бақылау түрлері………………………………………. 
Бельгибаев М.Е. Вопросы просвещения и образования по экологии................ 
Қалдыбаева  Ж.Б.  Оқушылардың  оқу-танымдық  әрекетін  белсендірудегі 
интеграциялық бағыт - географияны оқытудың құралы ретінде......................... 
Божбанов А.Ж. Экологиялық сауаттылықтың кейбір мәселелері...................... 
 
ТУРИЗМ 
Алиев  C.С.  Анализ  особенности  рынка  рекламных  услуг  Республики 
Казахстан……………………………………………………………………………
Алиева  Ж.Н.,  Калиаскарова  З.К.  Основные  проблемы  развития 
экологического туризма в Казахстане..................................................................... 
Калимбетов Е.А., Усенов Б.М., Алиев М.Д. Қазақстан Республикасындағы 
туризм инфрақұрылымын дамыту жолдары.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В 
ГЕРМАНИИ 
 
М.Е. Бельгибаев - доктор географических наук, профессор 
Семейского государственного педагогического института,  
О.Б. Мазбаев - доктор географических наук, профессор КазНПУ 
имени Абая 
 
Summary 
This article contains interesting material on the geography of the international conference 
the 1912. Professor Belgibaev ME a participated of the conference in 1976. 
 
С  25  по  30  августа  2012  г.  в  г.  Кёльне  (Германия)  под  эгидой  Международного 
географического  союза  (International  Geographical  Union,  IGU,  МГС)  состоялся  32-й 
Международный  географический  конгресс  (МГК).  В  нем  участвовали  географы  из  80 
стран  мира.  На  начало  конгресса  было  зарегистрировано  2  400  делегатов  –  рекордное 
число  за  последние  четверть  века.  Их  могло  бы  быть  еще  больше,  но  представленные 
резюме  впервые  отбирал  на  основе  двойного  анонимного  рецензирования  специальный 
международный  научный  комитет.  Конкурс  зависел  от  тематики  заявок  и 
«популярности»  отдельных  сессий,  вошедших  в  утвержденную  тем  же  комитетом 
программу.  Отбор  происходил  невзирая  на  лица:  не  были  приняты  заявки  некоторых 
вице-президентов МГС и других известных географов [1]. 
Естественно,  самой  крупной  стала  делегация  страны-организатора  -  Германии: 
около 1000 человек. Российская делегация, наряду с японской, австрийской, китайской и 
французской,  была  одной  из  самых  многочисленных  и  насчитывала  около  100  человек. 
Этому  способствовал  и  грант,  полученный  Национальным  комитетом  российских 
географов  от  Русского  Географического  общества  для  поддержки  участия 
отечественных  специалистов  в  конгрессе  (руководитель  -  академик  В.М.  Котляков).  В 
составе  делегации  преобладали  представители  академической  географии  (Институт 
географии РАН -12 человек, Институт географии СО РАН - 5, Тихоокеанский институт 
географии  ДВО  РАН  -5  и  др.),  а  также  географического  факультета  МГУ  во  главе  с 
академиком  Н.С.  Касимовым  (более  30  человек).  Грантом  РГО  были  поддержаны  15 
молодых географов из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска.  
Национальным  комитетом  российских  географов  и  Институтом 
географии РАН к конгрессу была выпущена брошюра «Geography in Russia» 
(104 стр., редакторы В.М. Котляков, В.А. Колосов и А.А. Тишков)
1
, каталог 
выставки  российской  географической  литературы  и  буклет  к  Региональной 
конференции  МГС  в  Москве  (2015  г.).  Среди  участников  приема, 
устроенного 
российской 
делегацией 
по 
случаю 
конференции, 
распространялись специальные оригинальные сувениры. 
Особенно  важным  было  участие  в  конгрессе  представителей  стран 
Азии,  Африки  и  Латинской  Америки,  так  как  обычно  эти  страны 
недостаточно 
представлены 
на 
мероприятиях 
Международного 
Географического  Союза.  Была  организована  специальная  встреча  около  60 
участников  из  12  африканских  стран,  которую  вел  профессор  Крис 
                                                           
 
  

Мутамбирва  из  Университета  Зимбабве.  Ее  основной  целью  было 
обсуждение возможности более заметного участия этих стран в деятельности 
МГС и вопросов развития географии в Африке. 
Конгресс  прошел  в  Кёльнском  университете,  одном  из  старейших  и 
самых крупных университетов Германии. Его девизом стал призыв «Ближе к 
Земле» («Down to Earth»), который можно перевести как «Давайте спустимся 
на  Землю»  или  как  «Пора  приступить  к  земным делам».  На  торжественном 
открытии  конгресса,  прошедшем  в  новом  просторном  и  удобном  зале 
Кёльнской  филармонии,  ректор  университета,  профессор  Аксел  Фреймут 
выразил 
признательность 
за 
возможность 
проведения 
подобного 
мероприятия  в  Кёльне.  Сопредседатели  оргкомитета  профессора  Фрауке 
Краас  и  Дитрих  Суайе  подчеркнули  значимость  главных  тем  конгресса  - 
взаимосвязи  между  переходом  к  устойчивому  развитию  и  процессами 
глобализации, 
урбанизации, 
и з м ё нения 
климата, 
сохранения 
б и о р а з н о о б р а з и я ,   «зеленой экономики». Эмоциональный отклик среди 
присутствующих  вызвало  яркое  выступление  главного  советника  по  науке 
председателя 
Европейской 
комиссии 
профессора 
Энн 
Гловер 
(Великобритания).  Она  призвала  географов  «кричать»  о  результатах  своих 
исследований  -  более  активно  доводить  их  до  сведения  политических 
деятелей и широкой общественности. 
Программа конгресса была чрезвычайно разнообразной и новаторской 
по  форме.  Так,  впервые  она  включала  как  сессии,  организованные 
комиссиями  МГС,  так  и  тематические  заседания,  инициированные 
отдельными группами ученых. Только научных сессий состоялось около 400! 
Ежедневно  проходили  «заказные»  лекции  (key  lectures)  крупных  ученых  и 
практиков по актуальным и общезначимым проблемам, вызвавшие огромный 
интерес 
(«Общество 
и 
окружающая 
среда», 
«Урбанизация 
и 
демографические  изменения»,  «Глобальные  изменения  и  глобализация», 
«Риски  и  конфликты»).  Самый  большой  зал  университета,  насчитывающий 
1000  мест,  часто не  вмещал  всех желающих.  Опоздавшие  были  вынуждены 
смириться  со  строгими  германскими  правилами  пожарной  безопасности,  не 
разрешающими  стоять  во  время  лекции,  и  с  сожалением  отправиться  на 
другие мероприятия. 
Во  многих  вводных  докладах  и  публичных  лекциях  говорилось  о 
наступлении  новой  эры  -  антропоцена.  На  строгой  доказательной  базе, 
графиках  и  моделях  было  показано,  что  человеческая  деятельность  на 
планете  в  последние  столетия  стала  мощной  геологической  силой, 
вызывающей  необратимые  изменения  в  геосфере.  Это  может  служить 
важным аргументом о выделении вслед за плейстоценом и голоценом нового 
периода. 
Комиссии, которых в МГС - 40, заседали в специально выделенных для 
них  аудиториях  согласно  планам,  облегчавшим  навигацию  в  этом 
«конгрессном  Вавилоне».  На  нескольких  сессиях  обсуждались  проблемы 
использования  экономических  механизмов  в  сохранении  природы, 
устойчивом  природопользовании  и  решении  экологических  проблем 

урбанизации. При этом активно обсуждались концепция экосистемных услуг 
и подходы «зеленой экономики» в том виде, в котором они декларировались 
на всемирном саммите «Рио+20». 
Практически  все  комиссии,  группы  и  проекты  МГС  провели  свои 
организационные  заседания  («Buisness  meetings»),  на  которых  заслушали 
отчеты  председателей,  провели  выборы  руководства  и  пополнили  или 
обновили состав комиссий. В некоторых комиссиях МГС сохранились пози-
ции  российских  ученых:  геоинформатика  (профессор  B.C.  Тикунов), 
политическая  география  (профессор  В.А.  Колосов),  эволюция  окружающей 
среды  (профессор  А.А.  Величко),  биогеография  и  биоразнообразие 
(профессор  А.А.Тишков),  по  карсту  (Е.В.  Трофимова),  география  здоровья 
(профессор  СМ.  Малхазова),  окружающая  среда  холодных  регионов  (Т.К. 
Власова), устойчивость вод (профессор Н.И. Алексеевский), опасные явления 
и  риски  (член-корреспондент  РАН  С.А.  Добролюбов).  Кроме  сессий, 
прошедших под эгидой комиссий, впервые были организованы тематические 
сессии  по  заявкам  «снизу»,  поступившим  от  отдельных  ученых, 
предложивших  Международному  научному  комитету  конгресса  актуальные 
темы и докладчиков. Такой подход заметно оживил программу. 
Всего  российскими  участниками  конгресса,  в  том  числе  и  молодыми 
географами, участие которых было поддержано грантом РГО, сделано более 
70  докладов  и  постерных  сообщений.  Здесь  можно  выделить  делегации 
географического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  во  главе  с 
академиком  Н.С.  Касимовым.  Члены  делегации  выступили  на  заседаниях 
более  10  комиссий  (профессора  Н.И.  Алексеевский,  СМ.  Малхазова,  А.И. 
Алексеев  и  др.),  Тихоокеанского  института  географии  ДВО  РАН  (академик 
П.Я.  Бакланов,  профессор  СМ.  Говорушко  и  др.),  Института  географии  СО 
РАН  (профессор  Л.М.  Корытный  и  др.),  Института  географии  РАН 
(профессора  В.А.  Колосов  и  А.А.  Тишков,  Т.К.  Власова,  Е.В.  Трофимова, 
М.Д.  Ананичева,  Е.А.  Белоновская,  А.А.  Медведев  и  др.).  К  сожалению, 
российские  географы  практически  не  участвовали  в  работе  комиссий  по 
исторической географии, географическому образованию, географии туризма, 
прикладной  географии,  ландшафтоведению,  урбанизации  и  географии 
транспорта, истории географической мысли и некоторых других. 
Другие  мероприятия  конгресса  были  предназначены  вниманию 
географов-практиков,  специалистов  в  области  геоинформатики.  Накануне 
конгресса  прошла  специальная  сессия,  посвященная  проблемам  развития 
географии  в  Европе,  поэтому  точное  число  участников  мероприятий 
конгресса установить трудно. 
Одна  из  специальных  сессий  была  посвящена  амбициозному  проекту 
МГС,  инициированному,  хотя  и  несколько  в  ином  виде,  бывшим 
президентом  МГС  Адальберта  Валлегой  -  провозглашению  Генеральной 
ассамблеей  ООН  Международного  года  глобального  взаимопонимания.  Для 
этого проект должен быть поддержан ЮНЕСКО. Одна из его задач состоит в 
улучшении  международных  позиций  и  общественной  роли  географической 
науки.  Он  должен  включать  научные  исследования,  программы 

совершенствования  географического  образования  и  распространения 
географических  знаний  в  глобализирующемся  мире.  Главная  идея  — 
способствовать  осознанию  каждым  человеком,  что  его  повседневная 
деятельность  оказывает  влияние  на  окружающую  среду  в  глобальном 
масштабе.  Международный  год  глобального  взаимопонимания  призван 
способствовать  интеграции  естественных  и  общественных  наук,  оказать 
научную  и  общественную  поддержку  приоритетным  направлениям 
деятельности  ООН  и  ЮНЕСКО,  использовать  позитивные  результаты 
предыдущих  годов  ООН,  направленных  на  достижение  идей  устойчивого 
развития. На эту тему среди участников была распространена брошюра, в т.ч. 
и  на  русском  языке.  Проект  был  представлен  его  координатором  - 
профессором  Бенно  Верленом  (Университет  Йены),  бывшим  президентом 
МГС  -  профессором  Бруно  Мессерли  (Швейцария)  и  профессором  Джоном 
Пиклсом (Университет Северной Каролины). 
На  двух  других  специальных  сессиях  состоялись  презентации  двух 
проектов  МГС  -  «Географические  журналы  мира»  и  «Устойчивое  развитие 
городов»  (научный  руководитель  обоих  -  профессор  Тон  Дитц, 
Нидерланды).  Первый  из  них  в  целом  завершен.  Его  результатом  стало 
создание  интерактивной  глобальной  базы  данных  и  поисковой  системы  по 
международным  и  национальным  географическим  журналам,  доступной  на 
сайте МГС (www.igu-online.org)

 Второй проект, реализуемый совместно гол-
ландскими  и  китайскими  специалистами,  напротив,  только  начинается.  Его 
задача  -  создание  признанного  международным  научным  сообществом  и 
практиками  муниципального  управления  сайта  по  устойчивому  развитию 
городов, а затем и создание под эгидой МГС центра их сертификации. 
Особое  внимание  оргкомитет  и  исполком  МГС  уделили  молодежи.  В 
рамках  конгресса  по  традиции  была  проведена  Международная  олимпиада 
старших  школьников  по  географии  –  как  никогда,  многочисленная:  в  ней 
участвовали 128 представителей из 32 стран. Программа олимпиады состояла 
из  письменного  тура,  мультимедийного  теста  и  полевого  тура.  Кроме  того, 
участники  делали  презентации  постеров  на  тему  «Водные  ресурсы  и 
проблемы  водопользования».  В  группе  победителей,  занявших  по  сумме 
набранных  баллов  первые  двадцать  мест,  преобладали  учащиеся  из  стран 
Восточной  и  Центральной  Европы,  а  главным  призером  стал  представитель 
Сингапура.  Их  чествовали  высокие  официальные  лица  и  все  участники 
церемонии  открытия  конгресса.  Российские  участники  не  остались  без 
наград. В копилке сборной команды России две медали - Мария Самолётова 
(Санкт-Петербург)  получила  «серебро»,  а  Егор  Шустов  (г.Слюдянка, 
Иркутская  область)  завоевал  «бронзу».  Но  главное,  на  олимпиаде  царила 
атмосфера дружбы и престижа географических знаний. 
Большое внимание в работе МГК было уделено Молодежному форуму. 
А  в  рамках  его,  по  общему  признанию,  на  редкость  удачно  прошла  сессия 
постерных  докладов,  представленных  молодыми  учеными.  Обычно 
постерные  доклады  оставались  на  периферии  крупных  географических 
мероприятий,  но  в  этот  раз  у  стендов  не  только  было  многолюдно,  но  и  в 

непринужденной  обстановке  происходили  обсуждения  материалов, 
завязывались  научные  контакты.  Молодежный  форум  включал  также 
интерактивные  ателье  «Управление  научным  проектом»,  «Оптимизация 
работой  над  диссертацией»,  «Публикации  на  английском:  где,  когда,  как?», 
«Искусство  академического  текста»,  «Шаги  университетской  карьеры», 
«Европейские  гранты»,  «Перспективы  международной  карьеры  для 
студентов-бакалавров» и т.п. 
Успеху  молодежной  программы  способствовали  специальные 
молодежные  гранты,  выделенные  МГС  и  организаторами  конгресса.  В 
программу конгресса впервые вошла специальная сессия для преподавателей 
географии средней школы и связи академических исследований с учебными 
курсами,  поддержанная  федеральным  и  земельным  министерствами 
образования. Оргкомитет разработал и осуществил программу «Школа МГК 
-  МГК  в  школе»,  в  рамках  которой  известные  географы  выступили  с 
открытыми  лекциями  в  лицеях  и  гимназиях  земли  Северный  Рейн-
Вестфалия. 
На конгрессе прошла выставка географической литературы, продуктов 
мультимедиа,  карт  и  атласов,  в  которой  участвовало  несколько  крупных 
мировых  издательств,  а  также  географические  общества  ряда  стран. 
Российская  экспозиция  была  одной  из  наиболее  представительных.  По 
завершению выставки ее материалы были переданы Университету Лейбница 
(г. Лейпциг), где имеется большой фонд русскоязычной научной литературы. 
Параллельно с сессиями комиссий шли заседания высшего органа МГС 

Генеральной  ассамблеи.  На  ней  президентом  Международного 
географического  союза  впервые  был  избран  представитель  России  - 
заведующий  лабораторией  геополитических  исследований  Института 
географии  РАН,  профессор  В.А.  Колосов.  Ранее  он  был  первым  вице-
президентом  МГС.  Это  большой  успех  отечественной  академической 
географии  и  признание  заслуг  российской  географической  науки.  В  разные 
годы  посты  вице-президентов  МГС  занимали  академик  И.П.  Герасимов, 
академик  В.М.  Котляков  и  член-корреспондент  РАН    Н.Ф.  Глазовский. 
Новыми  членами  исполнительного  комитета  -  вице-президентами  МГС 
избраны  профессора  В.П.  Сингх  (Индия);  Д.  Суайе  (Германия); 
Й.Дроглевер Фортуин (Нидерланды); Я. Сааринен (Финляндия). 
На  заключительном  заседании  было  подтверждено,  что  в  грядущем 
четырехлетии  будут  проведены  три  Региональные  конференции  МГС:  в 
Киото  (Япония,  2013  г.),  Кракове  (Польша,  2014  г.)  и  Москве  (2015  г.),  а 
завершит  его  33-й  МГК  в  Пекине.  По  случаю  предстоящей  Региональной 
конференции в г. Москве российская делегация устроила прием, на который 
были  приглашены  президент  МГС  Рон  Аблер  (2008-2012  гг.),  другие  члены 
исполкома  МГС,  ведущие  географы  мира  и  руководители  национальных 
делегаций,  сопредседатели  организационного  комитета  конгресса  Фрауке 
Краас  и  Дитрих  Суайе  и  другие,  советник  генерального  консульства  РФ  в 
Бонне В.А. Пятин. 

Невозможно  охватить  все  многообразие  интересных  событий  и 
мероприятий,  состоявшихся  во  время  конгресса.  Дни  в  г.  Кёльне  были  на-
сыщены  не  только  встречами  и  презентациями,  но  и  дружеским  общением, 
прекрасными вечерами в этом замечательном городе. 
Дополнительная информация о МГС и МГК 
Первый  Международный  географический  конгресс  прошел  в  1871  г.  в 
Антверпене.  В  современном  виде  МГС  основан  в  1922  г.  в  Брюсселе. 
Руководящий  орган  —  исполнительный  комитет,  состоящий  из  президента, 
восьми  вице-президентов,  генерального  секретаря,  казначея,  и  избираемый 
Генеральной  ассамблеей,  состоящей  из  глав  национальных  географических 
обществ  и  ассоциаций.  В  структуре  МГС  также  действуют  на  постоянной 
основе комиссии и исследовательские группы. Раз в четыре года под эгидой 
МГС проводятся конгрессы МГС. Выпускается Бюллетень МГС. СССР стал 
членом  союза  в  1956  г.  Координацию  между  советскими  географическими 
организациями  и  МГС  осуществлял  Национальный  комитет  советских 
географов,  преобразованный  в  1992  г.  в  Российский  национальный  комитет 
Международного  географического  союза  (в  настоящее  время  председатель 
академик В.М. Котляков, ученый секретарь — М.Д. Ананичева). В настоящее 
время  в  МГС  входят  87  стран.  В 1976 году  конгресс  МГС  прошел  в  СССР. 
Одному  из  авторов  профессору  Бельгибаеву  М.Е.удалось  участвовать  в 
работе  XXIII Международного Географического Конгресса в Москве 1976 г 
[2].   
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал