Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет4/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

декорирования,  формирования  устойчивой  и 

безопасной среды обитания человека 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

декоративті 

гүлдендіру саласының негізгі ұғымдарында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

основных 

вопросов 

декоративного 

цветоводства 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

ботаника 

ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіптік 

гүлдендірудің 

биологиялық 

негіздері. 

Жетекші 

кәсіптік 

және 

перспективалық декоративті 

дақылдарды 

өндірудің  технологиясы  мен  жалпы  әдіс 

тәсілдері. Көбейту тәсілдері, ашық грунттағы 

гүлді 

дақылдарды өсіру 

ерекшеліктері, 

фотопериодизм,  өсімдіктердің  қоректенуі. 

Гүлді дизайн. 

Растения  и  композиции  из  них.  Правила 

разведения 

и 

ухода. 


Инструменты 

и 

инвентарь  для  ухода  за  растениями.  Виды комнатных  растений.  Размещение  растений. 

Композиции из растений, букеты. Цветочный 

дизайн.  Оформление  различных  помещений. 

Агротехника выращивания растений. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ландшафты  дизай,  жасыл  интерьерлер  және 

қысқы бақтар 

Ландшафтный  дизайн,  зеленые  интерьеры  и 

зимние сады 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Султангазина Г.Ж. 

Брагинец Л.А. 

 

  

 

28

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины  

Компьютерлік графика / Компьютерная графика / Сomputer graphics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттермен  компьютерлік  графиканың 

әдістерін  меңгеру,  ландшафты  дизайнның 

жеке 


тақырыптарын 

өздігінен 

зерттеу 

дағдыларын 

және 

типтік 


есептер 

шығаруындағы  дағдыларын  игеру,  қазіргі 

графикалық  редакторлармен  жұмыс  жасауға 

дағдылану 

 

Освоение студентами методов компьютерной графики, 

приобретение 

навыков 

самостоятельного  изучения  отдельных  тем 

ландшафтного  дизайна  и  решения  типовых 

задач,  приобретение  навыков  работы  с 

современными графическими редакторами 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  ландшафты  ортаның  қалыптасу 

ерекшеліктерін,  ландшафты  дизайнындағы 

модельдерін 

салу 


үшін 

компьютерлік 

графика 

және 


геометриялық 

модельдеу 

әдістерінің принциптері мен құралдарын 

 

должны  знать:  особенности  формирования ландшафтной  среды,  принципы  методов  и 

средств 


компьютерной 

графики 


и 

геометрического 

моделирования 

для 


построения моделей ландшафтного дизайна 

меңгеруі  керек:  графикалық  редакторларды 

іс жүзінде қолдана білу 

 

должны  уметь:  применять  графические редакторы на практике 

игеруі  тиіс:  бейнелерді  құрудың  және 

редакторлаудың 

негізгі 


тәсілдерінің 

дағдыларын  

должны 

владеть: навыками 

основных 

приемов 

создания 

и 

редактирования изображений  

 

құзыретті болуы 

тиіс: 


компьютерлік 

графиканың 

негізгі 

сұрақтарында 

және 

оларды ландшафты дизайнда қолдануында должны 

быть 


компетентными: 

в 

основных вопросах компьютерной графики и применении их в ландшафтном дизайне 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты информатика, математика 

информатика, математика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кіріспе. 

Пәннің 

нысаны 


мен 

әдістері. 

Компьютерлік  графиканың  даму  тарихы. 

Композиция 

ландшафты 

жобалауда. 

Дизайнерлік  жобаны  рәсімдеу  кезеңдері. 

Графикалық 

редакторлардың 

түрлері.  

Компьютерлік 

графиканың 

қағидалары, 

әдістері  және  құраладары.  Модельдеудің 

түрлері. 

Введение.  Предмет  и  методы  дисциплины. 

История  развития  компьютерной  графики. 

Композиция в ландшафтном проектировании. 

Этапы  оформления  дизайнерского  проекта. 

Виды  графических  редакторов.  Принципы, 

методы  и  средства  компьютерной  графики. 

Виды моделирования. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

ландшафты  жобалау,  ландшафты  дизайн, 

жасыл интерьерлер және қысқы бақтар 

ландшафтное  проектирование,  ландшафтный 

дизайн, зеленые интерьеры и зимние сады 

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Сұлтанғазина Г.Ж. 

Бабенко О.Н. 

 

  

29

Биологияны оқыту әдістемесі / Методика преподавания биологии / Methods of Biology Teaching 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Табиғаттану 

мен 


биология 

пәнінің 


бағдарламасын 

жақсы 


меңгеру, 

мектеп 


оқулықтарының 

мазмұнын 

оқып 

білу, 


оқушыларға  беретін  ғылыми  мәліметтердің 

мазмұнын меңгеру.  

Освоение  важнейших  проблем  воспитания  и 

обучения  предметам  биологического  цикла  в 

школе, 

ознакомление обучающихся 

с 

организационными формами 

учебного 

процесса, методами проведения уроков  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 

керек: 


биология 

тарауларының 

мазмұны  мен  құрылымының  принциптерін; 

органикалық  дүниенің  даму  бейнесін  толық 

түсіну үшін негізгі жалпы биологиялық және 

экологиялық  түсініктердің  қалыптасуын;  оқу 

бағдарламасы 

мен 


әдістемелік 

оқу 


құралдарына талдау жасауды 

должны  знать:  содержание  и  принципы 

построения  разделов  биологии;  методику 

формирования  понятий  с  познавательным 

развитием 

и 

углублением основных 

общебиологических и экологических понятий 

в  целях  построения  целостной  картины 

органического мира 

меңгеруі  керек:  күнтізбелік–тақырыптық, 

сабақ  жоспарын  құру;  жаңа  технологияны 

қолдана  отырып,  дәстүрлі  емес  ойындардың, 

викториналар, 

брейн-рингтер, 

дебаттар 

сценарийларын 

құрастыру; 

практикалық 

және  зертханалық  сабақтарды  талапқа  сай 

өткізу 

должны  уметь:  анализировать  программу учебников 

и 

методической литературы, 

применять  полученные  в  области  биологии 

знания для решения педагогических и других 

методических 

задач, 

планировать, организовывать 

и 

вести научно-

воспитательную работу 

игеруі  тиіс:  БОӘ-ң  негізгі  бағыттары: 

ботаника, зоология, адам анатомиясы, жалпы 

биология; 

БОӘ-ң 


мазмұны 

мен 


принциптерін;  танымдық  даму  процесстерін 

қалыптастыру әдістемесін; білімді тексерудің 

әртүрлі әдіс тәсілдерін. 

должны  владеть:  навыками  составления 

календарно-тематических  планов,  поурочных 

планов-конспектов,  разрабатывать  сценарии 

нетрадиционных  уроков  в  форме  ролевых  и 

деловых 


игр, 

викторины, 

брейн-рингов, 

дебатов и т.д.  

құзыретті  болуы  тиіс:  биологияны  оқыту 

әдістемесінің негізгі сұрақтарында 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

основных  вопросах  методики  преподавания биологии 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

педагогика 

және 


психология, 

ботаника, 

зоология, 

микробиология, 

жасуша 

биологиясы,  өсімдіктер  физиологиясы,  адам анатомиясы, 

адам 


және 

жануарлар 

физиологиясы, генетика 

педагогика и психология, ботаника, зоология, 

микробиология, биология клетки, физиология 

растений,  анатомия  человека,  физиология 

человека  и  животных,  генетика,  экология  и 

устойчивое развитие 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кіріспе.  Биология  пәнін  оқыту  әдістерінің 

даму  кезеңдері  мен  бағыттары.  Биологияны 

оқытудағы әдістер мен тәсілдер. Биологиядан 

оқу  жұмыстарын  ұйымдастыру  формалары. 

Биологиялық 

сабақтан 

тыс 


жұмыстар. 

Биологияның  жеке  тарауларына  сабақ  беру 

әдістері. 

Концепция  биологического  образования  в 

современной  школе.  Предмет,  цели  и  задачи 

методики  преподавания  биологии.  Краткая 

история  развития  методики  преподавания 

биологии. 

Дидактические 

принципы, 

структура 

и 

содержание школьного 

биологического материала.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

педагогикалық практика 

педагогическая практика 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Утебаева Б.Х. 

Орлова Л.Г. 


 

30

Педагогика және психология / Педагогика и психология / Pedagogics and psychology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Біртұтас  психолого-педагогиқалық  ұрдісті 

ұйымдастыруға  қажетті  білім  мен  іскерлікті 

қалыптастыру 

Раскрыть 

сущность 

психолого-

педагогических 

знаний, 

необходимых 

специалисту 

для 


профессионально-

педагогической деятельности 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  педагогика  және  психология 

пәнін,  міндеттерін  және  әдістерін;  білім 

берудің  негізгі  мәселелерін  және  оларды 

шешу бағыттарын 

должны знать: предмет, задачи, структуру и 

методы  педагогики  и  психологии;  основные 

проблемы  образования  и  направления  их 

решения;  особенности  работы  психолога  в 

образовательном учреждении  

меңгеруі  керек:  психолого-педагогиқалық 

жағдайларына 

талдау 

жасауды; курста 

оқытылатын әдістері мен әдістемелерін 

должны  уметь:  анализировать  реальные 

психолого-педагогические  ситуации;  владеть 

изучаемыми в курсе методами и методиками; 

управлять  процессом  усвоения  учениками 

знаний 

игеруі  тиіс:  балаларды  оқыту,  тәрбиелеу және  дамыту  үрдістеріндегі  психологиялық 

үйлесімділік, 

жоспарлау, 

ұйымдастыру, 

жетекшілік, талдау, коррекция дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  планирования, 

организации, 

руководства, 

диагностики, 

коррекции 

и 

психологического сопровождения 

процессов 

обучения, 

воспитания и развития детей 

құзыретті  болуы  тиіс:  педагогика  және 

психология 

пәнінің 

негізгі 


тісініктемелерінде; 

жана 


білім 

беру 


технологияларды таңдауында 

должны  быть  компетентными:  в  базовых 

понятиях  педагогической  науки,  ключевых 

педагогических вопросах 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

философия, әлеуметтану 

философия, социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Педагогика  пәні.  Педагогика  адам  туралы 

ғылымдар 

жүйесінде. 

Психология 

пәні. 

Психологияның даму 

тарихы 


туралы 

мәліметтер. 

Педагогикалық 

және 


психологиялық  зерттеу  эдістері.  Психика 

және  сана.  Психикалық  таным  поцестері. 

Балалардың 

жастық 


және 

дербес 


ерекшеліктерін 

оқу-тәрбие 

процесінде 

ескерілуі.  Іс-әрікет.  Қарым-қатынас.  Кіші 

топтың және ұжымның псхологиясы. 

Предмет  педагогики.  Педагогика  в  системе 

наук  о  человеке.  Предмет  психологии. 

Исторические 

сведения 

о 

развитии психологии. 

Методы 


педагогических 

и 

психологических  исследований.  Психика  и сознание. 

Психические 

познавательные 

процессы.  Возрастные  и  индивидуальные 

особенности  детей,  их  учет  в  учебно-

воспитательном процессе школы. Личность в 

деятельности  и  общении.  Деятельность. 

Общение. 

Психология 

малых 


групп 

и 

коллектива.  Постреквизиттері / Постреквизиты 

биологияны оқыту әдістемесі, педагогикалық 

практика 

методика 

преподавания 

биологии, 

педагогическая практика 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Беркенова Г.С. 

Ниязбаева Н.Н. 

 

  

 

31

Қазақстан биоресурстары / Биоресурсы Казахстана / Biological Resources of Kazakhstan Оқу мақсаты / Учебная цель 

Табиғи  байлықтарды  ұтымды  пайдалану 

жолдары туралы білім қалыптастыру 

Формирование  профессиональных  знаний  и 

умений рационального природопользования 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  биологиялық  ресурстардың 

негізгі түрлерінің систематикасын, кездесетін 

ауданын және оларды санау әдістерін білу 

должны  знать:  систематическое  положение 

основных  видов  биологических  ресурсов, 

районы 


распространения 

и 

места их 

обитания,  методы  учета  отдельных  видов, 

методы  определения  биомассы  основных 

ресурсов 

меңгеруі  керек:  негізгі  ресурстарды  қорғау 

және пайдаланудың жолдарын білу 

должны  уметь:  использовать  различные 

методы  учета  основных  ресурсных  видов, 

определять 

нормы 


изъятия 

основных 

ресурсных 

видов, 


грамотно 

разработать 

воспроизводственные 

и 

охранные мероприятия 

игеруі  тиіс:  эксперименттік  зерттеулерді 

өңдеуге, ғылыми материалдарды жинау және 

дайындау, 

Қазақстан 

биоресурстарын 

пайдалану  аймағы  бойынша  ағартушылық 

жұмысты жүргізу 

должны 

владеть: навыками 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности; 

научно-исследовательской 

деятельности,  сбора  и  подготовки  научных 

материалов,  обработки  экспериментальных 

исследований; 

осуществления 

просветительской  деятельности  в  области 

использования биоресурсов Казахстана. 

құзыретті  болуы  тиіс:  негізгі  ресурстық 

түрлерді  есепке  алып  тіркеудің  әртүрлі    

тәсілдерін  пайдалану;  негізгі  ресурстық 

түрлерді табиғаттан пайдалануында 

должны  быть  компетентными:  в  базовых 

понятиях 

дисциплины 

Биоресурсы 

Казахстана;  в  использовании  различных 

методах учета видовых ресурсов 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

ботаника, зоология 

ботаника, зоология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Биологиялық 

ресурстардың 

түсініктері. 

Қазақстан 

шикізаттық 

өсімдіктерін 

зерттеу 


кезеңдері.  Ресурстану  зерттеу  тәсілдері  және 

шикізаттық  өсімдіктерді  игеру.  Шикізаттық 

өсімдіктер  негізгі  топтары.  Қазақстанның  табиғи 

флорасындағы 

пайдалы 

өсімдіктерді 

тиімді 

пайдалану және 

қорғау. 


Қазақстандағы 

ресурстанулық 

аудандастыру 

және 


ресурстанулық 

ғылыми 


жұмыстарының 

болашағы. 

Қазақстанның 

негізгі 


су 

биоресурстары.  Қазақстандағы  жер  бетіндегі 

негізгі биоресурстар. 

Понятие 


биологические 

ресурсы. 

Основные 

критерии 

жизнеспособности 

популяции. 

Основные 

группы 


сырьевых 

растений. 

Рациональное  использование  и  охрана  полезных 

растений 

природной 

флоры 


Казахстана. 

Ресурсоведческое  районирование  и  перспективы 

ресурсоведческих  исследований  в  Казахстане. 

Основные 

водные 

биоресурсы Казахстана. 

Основные наземные биоресурсы Казахстана. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан 

өсімдіктердің  кадастры  мен  мониторингі, 

орманпарктік 

шаруашылық, 

ландшафты 

дизайн 

Кадастр  и  мониторинг  редких  и  исчезающих растений, 

лесопарковое 

хозяйство, 

ландшафтный дизайн 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Утебаева Б.Х. 

Брагинец Л.А.  

32

Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктердің кадастры мен мониторингі / Кадастр и мониторинг редких и исчезающих растений / Inventory and monitoring of rare 

and endangered plants 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Өсімдіктердің 

сирек 

түрлерін қорғау 

шаралары  бойынша  кәсіби  құзіреттілігін 

қалыптасыру 

Формирование  профессиональных  знаний  и 

умений  в  области  охраны  биоразнообразия 

растений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  өсімдік  әлемінің  эволюциялық 

даму 

кезеңдері мен 

қалыптастыру 

заңдылықтарын 

должны 


знать: 

уровни 


организации 

растительных  организмов;  закономерности 

формирования 

и 

этапы эволюционного 

развития растительного мира 

меңгеруі  керек:  өсімдіктерді  анықтайтын 

анықтауыш 

кітапппен 

жұмыс 


жасауды; 

геоботаникалық 

сипаттама 

әдісін 


пайдалануға 

должны 


уметь: 

различать 

жизненные 

формы  растений  как  приспособительные 

структуры; 

проводить 

морфологический 

анализ отдельных органов и растений в целом 

у растений разных систематических групп 

игеруі  тиіс:  өзіндік  ғылыми  жұмыстар 

жасауға; 

эксперименттік 

зерттеулерді 

өңдеуге, ғылыми материалдарды жинау және 

дайындауды меңгеру қажет. 

должны  владеть:  навыками  пользования 

определителем 

растений; 

пользования 

методикой геоботанических описаний 

құзыретті  болуы  тиіс:  сирек  кездесетін 

және  жойылып  бара  жатқан  өсімдіктер 

түрлерін  есепке  алып  тіркеудің  әртүрлі    

тәсілдерін пайдалануында 

должны  быть  компетентными:  в  базовых 

понятиях  дисциплины Кадастр  и  мониторинг 

редких 

и 

исчезающих растений; 

в 

использовании  различных  методах  учета видовых ресурсов  

Пререквизиттері / Пререквизиты 

ботаника, Қазақстан биоресурстары 

ботаника, биоресурсы Казахстана 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Сирек және азайып бара жатқан өсімдіктер – 

эволюциялық  процестің  бірегей  өнімі  және 

құнды 


генофонды. 

Түр 


әртүрлілігінің 

географиялық 

және 

генетикалық заңдылықтары. 

Сирек 


кездесетін 

және 


азайып  бара  жатқан  өсімдік  түрлерінің 

категориялары.  Статусы.  Энглер  жүйесі. 

Биологиялық  әртүрліліктің  бағалау  өлшемі. 

Түр  байлығының  индексі.  Сирек  кездесетін 

және 

азайып 


бара 

жатқан 


өсімдіктер 

түрлерінің  стратегиясы.  Сирек  кездесетін 

және  жойылуға  қауіп  туатын  өсімдіктер 

түрлерін  Қызыл  кітапқа  енгізу  жөніндегі 

тізім. 

Табиғаттың қазіргі 

жағдайы. 

Экологиялық мәдениет құру. Мониторинг. 

Редкие  и  исчезающие  виды  растений  – 

уникальные 

продукты 

эволюционного 

процесса 

и 

ценный 


генофонд. 

Географические 

и 

генетические закономерности 

видового 

разнообразия. 

Категории  редких  и  исчезающих  видов 

растений. 

Статус. 


Система 

Энглера. 

Измерение 

и 

оценка биологического 

разнообразия.  Индекс  видового  богатства. 

Стратегия  сохранения  редких  и  исчезающих 

видов  растений.  Список  растений  внесенных 

в  Книгу  редких  и  находящихся  под  угрозой 

исчезновения  видов  растений.  Современное 

состояние 

в 

природе. Просветительное 

просвещение,  формирование  экологической 

культуры. Мониторинг. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

ландшафты дизайн, педагогикалық практика 

ландшафтный 

дизайн, 

педагогическая 

практика 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Сұлтанғазина Г.Ж. 

Брагинец Л.А. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет