Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

на 

конкретных 

объектах 

производства  и  сферы  услуг,  принимать 

решения,  исходя  из  современных  требований 

к деятельности организации 

игеруі тиіс:  басқару  объектінің  сыртқы және 

ішкі 


ортаны 

талдау, 


басқарушылық 

шешімдерді қабылдау мен құру дағдыларын 

должны владеть: навыками анализа внешней 

и  внутренней  среды    объекта  управления, 

разработки 

и 

принятия управленческих 

решений, 

осуществления 

коммуникаций, 

управления 

конфликтами 

и 

стрессами, использования различных стилей управления 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


менеджмент 

саласында 

негізгі 

түсініктемелері 

мен 

ұғымдарында должны  быть  компетентными:  в  области 

менеджмента;  в  вопросах  профессионализма 

будущего специалиста в своей области 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

экономикалық  теорияның  негіздері,  қазақ  

тілінде іс құжатын жүргізу   

основы 

экономической теории, 

делопроизводство на казахском языке  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Басқару 


ғылымының 

пәні 


мен 

әдісі. 


Менеджменттің  эволюциясы.  Ұйымдастыру 

түсінігі  және  оның  түрлері.  Басқарудың 

ұйымдастырушылық 

құрлымы 


және 

басқарылу 

нормасы. 

Менеджменттің 

ақпараттық  қамту.  «Басқарушы-бағынушы» 

жүйесіндегі  қарым-қатынас  этикасы.  Іскерлік 

этикет. Іскер адамның имиджі. 

Предмет 


и 

метод 


науки 

управления.  

Эволюция  менеджмента.    Понятие  и  виды 

организации. 

Организационная 

структура 

управления 

и 

норма управляемости.  

Информационное  обеспечение  менеджмента.  

Коммуникации 

в 

менеджменте.  Управленческие  решения  в  менеджменте.  

Система методов управления.  

 

Постреквизиттері / Постреквизиты практикалық қызмет 

практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Есімхан Г.Е. 

Панина Г.В.  

56

Басқару психологиясы / Психология управления / Management psychology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Басқару 


іс-әрекетіндегі 

феномендерінің 

негізгі  психологиялық  заңдылықтарын  және 

спецификасын  зерттеу,  басқарушылық  іс-

әрекетті талдау дағдыларын қалыптастыру 

Изучение 

специфики 

и 

основных психологических закономерностей феноменов 

управленческой  деятельности,  конкретизация 

знаний  магистрантов  об  организации  и 

управлении,  формирование  навыков  анализа 

управленческой деятельности 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  басқару  психологияның  даму 

заңдылықтарын;  басқарушылық  іс-әрекетінің 

функционалды  құрлымын  және  басқарудың 

психологиялық әдістерін 

должны  знать:  закономерности  развития 

психологии 

управления; 

функциональную 

структуру  управленческой  деятельности  и 

психологические 

методы 

управления; психологические 

аспекты 


принятия 

управленческих  решений  и  управленческого 

взаимодействия,  подбора,  расстановки  и 

аттестации руководителей и персонала 

меңгеруі 

керек: 


басқарушылық 

қызметі 


тиімділігінің сұрақтары бойынша кеңес беру 

должны 


уметь: 

консультировать 

по 

вопросам эффективности 

управленческой 

деятельности 

игеруі  тиіс:  аналитикалық  және  жүйелі 

ойлау;  компьютерлік  сауаттылық;  мәдени 

қарым-қатынас пен тәртіп дағдыларын 

должны 

владеть: аналитического 

и 

системного мышления; 

компьютерной 

грамотности; 

культурного 

общения 

и 

поведения; ведения дискуссий  

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


басқару 

психологиясы 

саласында 

негізгі 


түсініктемелері мен ұғымдарында 

должны  быть  компетентными:  в  решении 

прикладных  и  профессиональных  проблем  в 

учебной 


деятельности; 

в 

рациональном выборе  оптимальных  форм,  методов,  средств 

обучения, 

творческом 

решении 


психологических задач 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты философия, әлеуметтану 

философия, социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Басқару  психологияның  пәні  мен  әдістері. 

Мекемедегі басшы. Мекемелердегі көшбасшы 

мәселесі.  Ұжым  басшылық  әрекеттестіктің 

субъекті  ретінде.  Іскерлік  қарым-қатынас 

және  басшылық  жан-жалдар.  Жеке  тұлға 

және  оның  мекемедегі  дамуы.  Кадрларды 

қабылдау 

және 

реттеу 


психологиялық 

аспектілері.  Мекемедегі  жан-жалдар  мен 

стресстерді  басқару.  Жан-жалдық  мінез-

құлығын басқару. 

 

Общее 


представление 

о 

психологии управления. 

Теоретические 

и 

методологические основы 

психологии 

управления. 

Психология 

субъекта 

управленческой 

деятельности. 

Психологические 

составляющие 

систем 


управления.  Личность  как  объект  и  субъект 

управления. 

Психологические 

критерии 

эффективного управления.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

практикалық қызмет 

практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Урдабаева Л.Е. 

Саркисян Л.В.  

57

Конструктивтік қарым-қатынас психологиясы / Психология конструктивного общения / Constructive dialogue psychology 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

«Адам-адам»  жүйесінде  қызмет  атқаратын 

маманға 


қажет 

психологиялық 

білім 

болмысымен  таныстыру;  клиентпен  жұмыс жасау барысында алған білімды қолдана білу. 

Обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов  по  теоретическим  и  практическим 

вопросам данной дисциплины 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  конструктивті  қарым-қатынас 

психологиясының  қалыптасуы  мен  даму 

тарихын; 

конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясының 

өзекті 


мәселелерін; 

адамдар, 

топ 

және 


қоғам 

өміріндегі 

әлеуметтік-психологиялық 

құбылыстарды, 

заңдылықтарды, 

тұлғааралық 

қарым-

қатынастар  заңдылықтарын;  коммуникативті кедергілерді, олардың ерекшеліктерін 

должны  знать:  теоретические  положения 

психологии 

эффективного 

общения; 

специфику 

взаимодействия 

в 

процессе общения;  коммуникативные  барьеры,  их 

особенности; 

способы 

разрешения 

конфликтов 

меңгеруі  керек:  адамдармен  қарым-қатынас 

орнату 

түрлерін, құралдары 

мен 


әдіс-

тәсілдерін; 

топтарда 

жұмыс 


жасау 

дағдыларын; 

отбасындағы 

және 


еңбек 

ұжымындағы  психологиялық-педагогикалық 

міндеттерді  шешу  дағдыларын  практикада 

дұрыс  пайдалану;  конструктивті  қарым-

қатынас дағдыларын 

должны 


уметь: 

оперировать 

научно-

понятийным  аппаратом    данной  дисциплины; излагать материал по  проблемам   психологии 

конструктивного 

общения 

в 

устной и 

письменной  форме;  адекватно  применять 

полученные знания на практике 

игеруі  тиіс:  конструктивті  қарым-қатынас 

психологиясының  мәселелері  жайлы  білім, 

дағды  және  ептіліктерді  жетік  меңгеру,  осы 

салада құзыретті болу 

должны  владеть:  навыками  аналитического 

и  системного  мышления;  компьютерной 

грамотности; 

культурного 

общения 


и 

поведения;  ведения дискуссий 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

конструктивті 

қарым-қатынас  психологиясының  мәселелері 

жайлы  білім,  дағды  және  ептіліктерді  жетік 

меңгеру, осы салада құзыретті болу 

должны 


быть 

компетентными: 

в 

проблемах психологии 

конструктивного 

общения 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

философия, әлеуметтану 

философия, социология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясына  кіріспе.  Қарым  қатынас 

құрылымы: 

қарым-қатынастың 

коммуникативті  жағы.  Қарым-қатынастың 

перцептивті 

жағы. 

Қарым-қатынастың интерактивті  жағы.  Тұлғааралық  қатынастар. 

Қарым-қатынаста  практикалық  бағдарлану. 

Есту  және  тыңдау.  Тұлғааралық  конфликт 

және оны шешудің тәсілдері. 

Понятие 

конструктивного 

общения. 

Межличностное 

общение. 

Особенности 

человеческой 

коммуникации.  

Коммуникативная  компетентность.  Познание 

и  понимание  людьми  друг  друга  в  процессе 

общения. 

Взаимодействие 

в 

процессе общения. 

Характеристика 

социально-

психологического конфликта. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

практикалық қызмет 

практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Урдабаева Л.Е. 

Клименко А.И. 

 


 

58

Биометрия / Biometrics 

Оқу мақсаты / Учебная цель

 

Биология  бакалаврларының  эксперименттік мәліметтерді  статистикалық  өңдеу  саласында 

және  экспериментті  жоспарлауында  кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптасуы 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

в 

области 


статистической 

обработки  экспериментальных  данных  и 

планирования эксперимента. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі керек: статистиканың негізгі ұғымдарын, статистикалық  бағалау  мен  гипотезаларын 

тексеруін,  функционалды  және  есептеуіш 

есептердің шешу модельдерін 

должны 


знать: 

основные 

понятия 

статистики,  статистическое  оценивание  и 

проверку 

гипотез, 

модели 

решения 


функциональных и вычислительных задач.

 

меңгеруі керек: эксперимент барысында алған нәтижелеріне  статистикалық  талдау  жүргізуін 

және  алған  нәтижелерін  графикалық  түрде 

дұрыс ұсынуын

 

должны  уметь:  проводить  статистический анализ 

полученных 

результатов 

при 


проведении  экспериментов  и  правильно 

графически 

представлять 

полученные 

результаты.

 

игеруі  тиіс:  эксперименттік  мәліметтерінің биометриялық  өңдеу,  экспериментті  жүргізу 

және  жоспарлау,  ғылыми  есебінің  немесе 

мақаланың ресімдеу әдістерін 

должны владеть: методами биометрической 

обработки 

экспериментальных 

данных, 

планирования  и  проведения  экспериментов, 

оформления научного отчета или статьи.

 

құзыретті болуы 

керек: 


алынған 

эксперименттік 

мәліметтерінің 

репрезентативтілігін  бағалау  сұрақтарында 

және 

эксперимент мәліметтерінің 

статистикалық  өңдеу  нәтижесінде  ғылыми 

қорытындыларын тұжырымдауында 

должны быть компетентными: в вопросах 

оценки 

репрезентативности полученных 

экспериментальных 

данных 

и 

формулировании научных 

выводов 


на 

основании 

результатов 

статистической 

обработки данных эксперимента.  

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

ботаника, зоология, математика, информатика  ботаника, зоология, 

математика, 

информатика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Кіріспе. Биометрия ғылым ретінде. Зерттеудің пәні  мен  әдістері.  Зерттеу  жұмысындағы 

биометрияның 

маңызы. 

Сипаттама 

статистика. 

Генералды 

жиынтық 

және 


сұрыптау.  Сұрыптаудың  репрезентативтілігі. 

Вариациялық 

қатарлар. 

Вариациялық 

қатарларды 

құру 


техникасы. 

Орташа  


шамалар.  Статистикалық  гипотеза  туралы 

түсінік. 

Нөлдік 

және 


альтернативті 

гипотезалар. 

Статистикалық 

критерийлер 

(тесттер). 

Маңызыдылық 

критерийлері. 

Зерттеу  нәтижелерінің  дұрыстығын  бағалау. 

Корреляциялық 

талдау. 


Корреляция 

коэффициенті.  Статистикалық  мәліметтерді 

бейнелеудің графикалық тәсілдері.  

Биометрия  как  наука.  Предмет  и  методы 

исследования. 

Значение 

биометрии 

в 

исследовательской работе. 

Описательная 

статистика.  Генеральная  совокупность  и 

выборка. 

Репрезентативность 

выборки. 

Вариационные  ряды.  Техника  построения 

вариационных  рядов.  Средние  величины. 

Понятие  о  статистической  гипотезе.  Нулевая 

и  альтернативная  гипотезы.  Статистические 

критерии  (тесты).  Критерии  значимости. 

Оценка 


достоверности 

результатов 

исследования. 

Корреляционный 

анализ. 

Коэффициент 

корреляции. 

Графические 

способы 

изображения 

статистических 

данных.  

Постреквизиттері / Постреквизиты

 

дипломдық жұмыс, 

ғылыми 


және 

практикалық қызмет 

дипломная  работа,  научная  и  практическая 

деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы

 

Сұлтанғазина Г.Ж. Бабенко О.Н. 

 

59

Молекулалық биология / Молекулярная биология / Molecular biology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология 

бакалаврларында 

қазіргі 


молекулалық  биология  саласында  кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру  

Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавров  биологии  в  области 

современной молекулярной биологии 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

тіршілік 

ұйымдарының 

жасушалық  және  молекулалы-генетикалық 

деңгейлерін,  тұқымқуалайтын  материалдың 

гендік, 


хромосомдық 

және 


геномдық 

деңгейдегі құрылымды–қызметтік ұйымын 

должны 

знать: 


особенности 

строения 

молекул  нуклеиновых  кислот  и  белков; 

структурно–функциональную 

организацию 

генетического  аппарата  клеток  и  механизма 

реализации наследственной информации 

меңгеруі 

керек: 

практикалық сабақтарында  

негізгі  сұрақтарды  анықтау,  дайындалған  кезде 

қосымша  әдебиетті  қолдана  білу,  практикалық 

жұмыстарды орындауының дағды қалыптастыру, 

нәтижелерді тұжырымдау 

должны 


уметь: 

ставить 


задачи 

на 


практических 

занятиях, 

пользоваться 

дополнительной  литературой  при  подготовке 

к  ним,  приобрести  навыки  практических 

работ, уметь формулировать выводы 

игеруі  тиіс:  молекулалы-генетикалық  әдістер 

мен  технологияларды  тәжірибеде  қолданудың 

негізгі  қағидаларын,  молекулалы-биологиялық 

және 


генетикалық 

терминологияның 

халықаралық тілдерін 

должны  владеть:  навыками  самостоятельной 

познавательной  деятельности;  первоначальными 

навыками 

научно-исследовательской 

деятельности; методами исследования материала  

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

арнайы 


сөздік 

материалын, 

молекулалы-биологиялық 

және 


генетикалық 

терминологияны, 

электрондық 

генетикалық мәліметтер базасын қолдана білуге 

должны быть компетентными: в современных 

достижениях технологии рекомбинантных ДНК и 

основах молекулярной биотехнологии 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

жасуша биологиясы, биохимия, генетика 

биология клетки, биохимия, генетика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Молекулалық  биология  пәнінің  мақсаттары  мен 

міндеттері. 

Генетикалық 

аппарат. 

Нуклеин 


қышқылдары. 

Нуклеин 


қышқылдарының 

биологиялық  маңызы  және  негізгі  физикалық-

химиялық  қасиеттері.  Нуклеин  қышқылдарының 

генетикалық  рөлі  туралы  дәлелді  деректер.  ДНҚ 

репликациясы, 

репликация 

процесінің 

молекулалық  механизмдері.  ДНҚ-ның  теломер 

біліктерінің  репликациясы.  Гендер  экспрессиясы 

және 


транскрипциялық 

факторлар. 

Кері 

транскрипция.  ДНҚ  процессингі.  Генетикалық код түсінігі және оның қасиеттері. Белок синтезі: 

трансляция, 

фолдинг, 

модификация. 

Прокариоттардағы 

мРНҚ 


трансляциясы. 

Эукариоттардағы  мРНҚ  трансляциясы.  Белоктар 

фолдингі 

туралы 


түсінік. 

Белоктардың 

посттрансляциялық 

сұрыпталуы 

және 

модификациясы. Клеткалардың 

және 


ішкіклеткалық сигнализация механизмдері.  

Предмет 


и 

задачи 


молекулярной 

биологии. 

Молекулярная 

организация 

генетического 

аппарата. 

Нуклеиновые 

кислоты, 

физико-

химические  свойства  ДНК,  РНК  и  их  зна-чение  в реализации, 

наследственной 

ин-формации. 

Доказательства  генетической  роли  нуклеиновых 

кислот. 

Центральная 

догма.  

Репликация 

ДНК, 

молекулярные механизмы 

репликации. Репликация концевых участков  ДНК. 

Экспрессия  генов  и  факторы  транскрипции. 

Процесс транскрипции ДНК с образованием РНК. 

Обратная 

транскрипция. 

Процессинг 

РНК. 


Генетический код, его свойства. Биосинтез белков: 

трансляция, 

сворачивание 

белков 


(фолдинг), 

модификации.  Трансляция  мРНК  у  прокариот  и 

эукариот.  Сортировка  и  модификации  белков. 

Межклеточные  и  внутриклеточные  механизмы 

сигнальных  взаимодействий.  Апоптоз:  общие 

представления 

о 

ПКС 


(программированной 

клеточной смерти). Регуляция апоптоза.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

ғылыми-зерттеу қызметі 

научно-практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бейшова И.С. 

Бабенко О.Н.  


 

60

Жеке даму биологиясы / Биология индивидуального развития / Biology of Individual Development

 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология 

бакалаврларының 

жеке 


даму 

биологиясы 

саласында 

кәсіби 


құзыреттіліктерін қалыптастыру 

Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавра  биологии  в  области 

биологии индивидуального развития 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі  керек:  гаметогенезінің  ерекшеліктерін,  гаметалардың 

морфологиясы 

мен 

физиологиясын, эмбриогенездің 

негізгі 


кезеңдерін, 

ұрықтанудың 

биологиялық 

маңызын, 

бөлшектенуді, 

гаструляцияны, 

органогенезді, 

эмбриологияның 

кейбір  

салыстырмалы мәселелерін 

должны  знать:  особенности  гаметогенеза, 

морфологию  и  физиологию  гамет,  основные 

этапы  эмбриогенеза,  биологическое  значение 

оплодотворения,  дробление,  гаструляцию, 

органогенез, 

некоторые 

сравнительные 

проблемы эмбриологии

 

меңгеруі керек: 

эмбриогенездің 

негізгі 

кезеңдерін, 

клеткалардың, 

ұлпалардың, 

мүшелердің қартаю процестерін анықтау

 

должны уметь: 

определять 

этапы 

эмбриогенеза,  процессы  старения  клеток, тканей, органов

 

игеруі тиіс: клеткалар мен ұлпаларды зерттеу әдістерінің 

дағдыларын, 

эмбриологияның 

негіздері жөнінде білімдерін 

должны 

владеть: навыками 

методов 


изучения  клеток  и  тканей,  знаниями  об 

основах эмбриологии

 

құзыретті болуы 

керек: 


жыныс 

клеткаларының 

ерекшеліктері 

түсінігінде; 

гаметогенездің 

кезеңдері 

жөнінде 

ұғымдарында; 

әр 

түрлі 


жануарлардың 

гаметаларының функционалдық ерекшеліктері 

мен салыстырмалы морфологиясында. 

должны быть компетентными: в вопросах жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет