Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

саласында 

кәсіби 


құзыреттіліктерін 

қалыптастыру 

Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавра  биологии  в  области 

альгологии 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі керек: 

балдырлардың 

анатомия-

морфологиялық ерекшеліктерін, ертедегі және 

қазіргі  балдырлардың  органикалық  дүние 

жүйесіндегі 

орнын 

анықтайтын негізгі 

сипаттамаларын 

должны  знать:  анатомо-морфологические 

особенности 

водорослей, 

основные 

характеристики  существовавших  ранее  и 

современных 

водорослей 

различных 

систематических групп

 

меңгеруі  керек:  балдырларды  гербарийге жинауды, 

этикеткалауды, 

кептіруді, 

балдырлардың  систематикалык  тиістілігін  өз 

бетімен 

анықтауды, 

салыстырмалы 

морфологиялық тәсілді пайдалануды

 

должны 


уметь: 

произвести 

сборы 

водорослей, этикетирование 

и 

сушку, применять 

сравнительно-морфологический 

метод  систематики  для  самостоятельного 

определения 

систематической 

принадлежности объектов

 

игеруі 


тиіс: 

балдырлар 

анатомиясы, 

морфологиясы,  флорасы  және  систематикасы 

саласында гылыми жұмысты жүргізуге 

должны  владеть:  навыками  проведения 

научных 

исследований 

по 

анатомии, морфологии, 

флоре 


и 

систематике 

водорослей.

 

құзыретті болуы 

керек: 


балдырлардың 

морфологиялық, 

систематикалық, 

биологиялық,  физиологиялық,  биохимиялық, 

экологиялық,  географиялық  ерекшеліктерінде 

және филогенияда. 

должны быть компетентными: в вопросах 

морфологии, 

систематики, 

биологии, 

физиологии,  биохимии,  экологии,  географии, 

филогении водорослей.  

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

ботаника ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Көк-жасыл балдырлар 

– 

прокариоттар. Балдырлар  -  эукариоттар.  Жасыл  балдырлар 

бөлімі.  Харалар  бөлімі.  Пирофитті  балдырлар 

бөлімі. 

Сары-жасыл 

балдырлар 

бөлімі. 


Жалтырауық  балдырлар  бөлімі.  Диатомды 

балдырлар  бөлімі.  Қоңыр  балдырлар  бөлімі. 

Қызыл балдырлар бөлімі. Балдырларға жалпы 

шолу.  Балдырлардың  тіршілік  циклындағы 

ядро  фазалары  мен  ұрпак  алмасуы.  Тіршілік 

ету  ортасы,  фотосинтез,  көміркышкылының 

көзі.  Жарық  сәулесінің  спектріне  және  оның 

қарқындылығына қатынасы. Судың химиялык 

кұрамының 

манызы. 


Органикалық 

және 


аралас 

қоректену. 

Судың 

тазалығын биологиялық  тұргыдан  бағалау  және  өзендер 

мен  көлдердің,  сукоймаларының  өздігінен 

тазаруындағы балдырлардың маңызы.  

Отдел  синезеленые  водоросли  –  прокариоты. 

Водоросли  -  эукариоты.  Отдел  зеленые 

водоросли. Отдел харовые. Отдел эвгленовые 

водоросли.  Отдел  пирофитовые  водоросли. 

Отдел  желто-  зеленые.  Отдел  диатомовые 

водоросли.  Отдел  бурые  водоросли.  Отдел 

красные 


водоросли. 

Общий 


обзор 

водорослей. Смена поколений и  ядерных фаз 

в  жизненных  циклах  водорослей.  Условия 

жизни,  фотосинтез,  источники  углекислоты. 

Отношение  к  интенсивности  и  спектру 

световых 

лучей. 

Значение химического 

состава  воды.  Органическое  и  смешанное 

питание. 

Значение 

водорослей 

в 

биологической  оценке воды и  самоочищении водоемов. 

Планктон 

пресноводный 

и 

морской. Глубинные пояса.  Постреквизиттері / Постреквизиты

 

Ғылыми-практикалық іс-әрекет Научно-практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық, зертханалық практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы

 

Сұлтанғазина Г.Ж. Султангазина Г.Ж. 

 

51

Табиғатты пайдалану / Природопользование / Nature Management Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге 

әлемдегі 

және 


Қазақстан 

Республикасындағы  табиғи  ресурстарының 

әртүрлілігі туралы қазіргі ұғым беру, табиғат 

ресурстарының  шектеулілігі  туралы  түсінік 

қалыптастыру 

Дать студентам современные представления о 

разнообразии природных ресурсов в мире и в 

РК, 


сформировать 

понятие 


об 

ограниченности 

природных 

ресурсов, 

о 

необходимости их 

рационального 

использования 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  әлемнің,  өз  елінің  негізгі  табиғи 

ресурстарын; 

қалпына 

келтіретін 

және 

келтірілмейтін табиғи ресурстарын должны знать основные природные ресурсы 

мира, 


своей 

страны; 


возобновимые 

и 

невозобновимые природные ресурсы меңгеруі  керек:  антропогендік  бумерангтың 

көріну 


заңдылықтарын 

талдауды, 

шаруашылық  іс-әрекеті  барысында  табиғи 

кешендердің 

деградациясының 

өзекті 


себептерін айқындауды 

должны 


уметь: 

анализировать, 

закономерности  проявления  антропогенного 

бумеранга;  выявлять  конкретные  причины 

деградации  природных  комплексов  в  ходе 

хозяйственной деятельности 

игеруі  тиіс:  геоэкологиядан  далалық  және 

эксперименттік 

зерттеулердің 

өткізу 


дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  проведения 

полевых  и  экспериментальных  исследований 

по  геоэкологии;  разработки  мероприятий  по 

предупреждению  истощения  и  загрязнения 

природных ресурсов 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

табиғатты 

пайдалану  саласында  негізгі  түсініктемелері 

мен 


ұғымдарында, 

тиімді 


пайдалану 

жолдарын, осы салада құзыретті болу 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

проблемах  экологического  равновесия  и обеспечения 

экологической 

безопасности 

окружающей 

среды, 

для 


устойчивого 

развития 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

экология  және  тұрақты  даму,  ботаника, 

зоология 

экология  и  устойчивое  развитие,  ботаника, 

зоология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Пәні, 

мақсаты, міндеттері 

және 


өзге 

ғылымдармен  байланысы.  Экология  тарихы. 

Экология 

бөлімдері: 

аутэкология, 

демэкология, 

синэкология. 

Экологиялық 

факторлар: 

абиотикалық, 

биотикалық, 

антропогенді. 

Шектеуші 

факторлар. 

Популяция 

туралы 


ұғым 

және 


оның 

сипаттамасы.  Экожүйенің  түрлері.  Жалпы 

теориялық 

негіздері. 

Экожүйелер 

арасындағы 

биоценотикалық 

қатынастар. 

Атмосфера, 

гидросфера, 

литосфераның 

ластануы. 

 

Предмет,  и  цели,  задачи  и  взаимосвязь  с другими 

науками. 

Природные 

ресурсы, 

классификации.  Виды  природопользования, 

их 


особенности. 

Рациональное 

природопользование, 

принципы, 

направления.  Малоотходные  и  безотходные 

технологии. 

Утилизация 

отходов. 

Ответственность природопользователей. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қазақстан биоресурстары, сирек кездесетін 

және жойылып бара жатқан өсімдіктердің 

кадастры мен мониторингі 

биоресурсы Казахстана, кадастр и 

мониторинг редких и исчезающих растений  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Хасанова А.И. 

Шепелев М.А. 


 

52

Қорғалатын аймақтар және биоәртүрлілікті сақтау принциптері / Охраняемые территории и принципы сохранения биоразнообразия / Protected Areas and Principles of 

Biodiversity Preservation 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Әлемдегі 

және 

Қазақстан Республикасындағы  табиғат  ресурстарының 

әртүрлілігі туралы қазіргі ұғым беру, табиғат 

ресурстарының  шектеулілігі  туралы  түсінік 

қалыптастыру 

Дать студентам современные представления о 

разнообразии природных ресурсов в мире и в 

РК, 

сформировать понятие 

об 


ограниченности 

природных 

ресурсов, 

о 

необходимости их 

рационального 

использования 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  әлемнің,  өз  елінің  негізгі  табиғи 

ресурстарын; 

қалпына 

келтіретін 

және 

келтірілмейтін табиғи ресурстарын должны знать основные природные ресурсы 

мира, 


своей 

страны; 


возобновимые 

и 

невозобновимые природные ресурсы меңгеруі  керек:  антропогендік  бумерангтың 

көріну 


заңдылықтарын 

талдауды, 

шаруашылық  іс-әрекеті  барысында  табиғи 

кешендердің 

деградациясының 

өзекті 


себептерін айқындауды 

должны 


уметь: 

анализировать, 

закономерности  проявления  антропогенного 

бумеранга;  выявлять  конкретные  причины 

деградации  природных  комплексов  в  ходе 

хозяйственной деятельности 

игеруі  тиіс:  геоэкологиядан  далалық  және 

эксперименттік 

зерттеулердің 

өткізу 


дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  проведения 

полевых  и  экспериментальных  исследований 

по геоэкологии 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

табиғатты 

пайдалану  саласында  негізгі  түсініктемелері 

мен 


ұғымдарында, 

тиімді 


пайдалану 

жолдарын, осы салада құзыретті болу 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

проблемах  экологического  равновесия  и обеспечения 

экологической 

безопасности 

окружающей 

среды, 

для 


устойчивого 

развития 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

экология және тұрақты даму 

 

экология и устойчивое развитие Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Биологиялық 

әртүрлілік 

тұрақты 


функциялық  негіз,  жануарлар  қорын  және  

өсімдіктерді  қолдану.  Экожүйені  түгендеу: 

флора, фауна  түрлерінің құрамы. Қорғайтын 

аудан,  аймақ,  бұлар  биоәртүрлікті  реттеп 

қолдану  үшін.  Биосфералік  резерваторларды 

құру  қағидалары,  бұлардың  экожүйенің 

тұрақты  дамуы  үшін  дәлелдеу.  Экология-

экономикалық биоәртүрліктің  және нормалы 

қорлардың 

бағасын 


негіздерін 

талдап 


қолдану.  

 

Биологическое  разнообразие  как  основа устойчивого 

функционирования 

и 

использования  растительных  и  животных ресурсов. 

Инвентаризация 

экосистем: 

видового состава флоры, фауны. Охраняемый 

район,  территория,  которые  регулируются  и 

используются 

для 

сохранения биоразнообразия. 

Принципы 

создания 

биосферных  резерватов  для  обоснования 

условий устойчивого развития экосистем.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Қазақстан  биоресурстары,  сирек  кездесетін 

және  жойылып  бара  жатқан  өсімдіктердің 

кадастры мен мониторингі 

биоресурсы 

Казахстана, 

кадастр 


и 

мониторинг редких и исчезающих растений  

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Хасанова А.И. 

Хасанова А.И. 


 

53

Топырақтану / Почвоведение / Реdology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Топырақ  -  Жердің  тірі  қабығы,  табиғи  дене 

ретінде,  оның  қасиеттері  туралы  білімдерін 

қалыптастыру 

Формирование  основополагающих  знаний  о 

живой  оболочке  Земли  –  почве,  как  о 

природном  теле,  ее  свойствах,  образовании, 

эволюции.  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  адам  өміріндегі  топырақтың 

маңызы, оның биосферадағы, биоәртүрлілікті 

сақтаудағы маңызы 

должны  знать  значение  почвы  в  жизни 

человека, ее роли в биосфере; значение почвы 

в  сохранении  биологического  разнообразия; 

происхождение,  состав,  свойства  и  основные 

режимы  почв,  влияние  на  них  экологических 

факторов;  географические  закономерности 

распространения почв 

меңгеруі  керек:  алған  білімді  іс  жүзінде 

қолдана  білу  және  топырақ-экологиялық 

зерттеу әдістерін қолдану 

должны  уметь:  применять  полученные 

знания  на  практике  и  пользоваться  методами 

почвенно-экологических исследований 

игеруі 


тиіс: 

топырақтанудан 

зертхана-

талдаушылық  және  далалық  жұмыстарды 

орындау дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  выполнения 

лабораторно-аналитических  и  полевых  работ 

по почвоведению 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

топырақтану 

саласында 

негізгі 


түсініктемелері 

мен 


ұғымдарында,  тиімді  пайдалану  жолдарын, 

осы салада құзыретті болу 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

проблемах  почвоведения  для  устойчивого развития 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

химия, ботаника, физика 

химия, ботаника, физика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Негiздерi,  мiндеттерi,  әдiстерi.  Топырақтану 

ғы-лымының  дамуы  мен  қалыптасу  тарихы 

және  В.В.Докучаевтың  ондағы  алған  орны. 

Топырақтану 

ғылымының 

Қазақстандағы 

даму  тарихы.  Топырақ  жайлы  түсiнiк, 

топырақтың 

құрылуы, 

ықпал 

етушi 


факторлар. 

Топырақтың 

биосферадағы 

экожүйелердегi және адам тiршiлiгiндегi алар 

орны  мен маңызы.  Топырақтың  экологиялық 

қызметi. 

Топырақ 

құрылымының 

компоненттерi, 

олар-дың 

қасиеттерi. 

Топырақтың 

тарамдану 

заңдылықтары, 

олардың 

топтамасы 

(классификациясы). 

Қазақстанның,  ТМД  елдерiнiң  және  дүние 

жүзi топырағының табиғи зоналары. Топырақ 

жамылғысының экологиялық жай-күйi.  

Предмет,  задачи  и  методы  почвоведения. 

История  становления  и  развития  науки 

почвоведения,  роль  В.В.  Докучаева  в  ее 

развитии. 

Развитие 

почвоведения 

в 

Казахстане.  Понятие  о  почве,  образование почв,  факторы  почвообразования.  Место  и 

роль  почвы  в  биосфере,  экосистеме  и  жизни 

человека.  Экологические  функции  почв. 

Компонентный  состав  почв,  их  свойства. 

Закономерности  распределения  почв,  их 

классификация.  Природные  зоны  почв  мира, 

СНГ  и  Казахстана.  Экологическое  состояние 

почвенного  покрова,  факторы  деградации 

почв. 

Пути 


охраны, 

рационального 

использования  и  повышения  плодородия 

почв. 


Постреквизиттері / Постреквизиты 

ландшафты  жобалау,  жасыл  интерьерлер 

және  қысқы  бақтар,  ормантану,  ландшафты 

дизайн 


ландшафтное 

проектирование, 

зеленые 

интерьеры и  зимние  сады, лесовыращивание, 

ландшафтный дизайн  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Блисов Т.М. 

Чехова Т.И. 


 

54

Интернет-технологияны жұмыста қолдану / Использование интернет-технологий в работе / The use of Internet technologies in the work 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

IT-технологиялар  саласында  студенттердің 

білімдерін қалыптастыру 

Формирование  у  студентов  знаний  в  области 

IT-технологий 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  фонд  нарықтарында  жұмыс 

істеуді; 

коммуникациялық 

менеджментті, 

корпоративтік 

коммуникациялардың 

түрлерін, олардың өзара әрекеттесуін 

должны  знать:  как  работать  на  фондовых 

рынках; 


коммуникационный 

менеджмент, 

различные 

виды 


корпоративных 

коммуникаций, их взаимодействие; различные 

приложения для работы в сфере бизнеса 

меңгеруі  керек:  Интернетте  жұмыс  істеу, 

Интернет 

арқылы 


табыс 

алу; 


HTML 

қолдануымен 

және 

конструкторлардың көмегімен  электрондық  коммерция  үшін 

қолданбалы  бағдарламаларды  (сайттар  мен 

интернет-дүкендер) құрастыра білу 

должны  уметь:  работать  в  Интернете,  как 

заработать 

через 


Интернет; 

уметь 


разрабатывать  приложения  для  электронной 

коммерции  (сайты  и  интернет-магазины)  с 

помощью  конструкторов  и  с  использованием 

HTML 


игеруі  тиіс:  түрлі  бағдарламалары  мен 

қосымшалармен жұмыс істеу дағдыларын 

должны 

владеть:  навыками работы  с 

различными  программами  и  приложениями, 

необходимыми в работе 

құзыретті  болуы  тиіс:  IT-технологиялар 

саласында 

негізгі 


түсініктемелері 

мен 


ұғымдарында 

должны быть компетентными: в в области 

IT-технологий;  в  вопросах  профессионализма 

будущего специалиста в своей области 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты информатика 

информатика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Еңбек  қызметі  үшін  пайдалы  Интернет-

сайттармен 

танысу. 


Интернет-шаралары. 

Іздену 


жүйелермен 

жұмыс. 


Желідегі 

тақырыптық іздену. Тақырыптық сайттар мен 

блогтармен, онлайн-журналдармен – пайдалы 

электрондық 

құралдарымен 

жұмыс. 


Видеоконференцияларға, 

онлайн-


семинарларға 

қатысу, 


онлайн-кеңестерге 

қатысу 


мен 

жүргізуі. 

Браузерлер. 

Сипаттамасы  және  мүмкіндіктері.  Хостинг. 

Домендік есім. Электрондық портфолио, жеке 

сайтын,  Интернет-дүкенді,  қонақ  кітабын, 

жеке жіберілімдерді жасап құру. 

Знакомство  с  Интернет  -  сайтами,  полезными 

для 

трудовой деятельности. 

Интернет-

мероприятия. 

Работа 


с 

поисковыми 

системами.  Тематический  поиск  в  сети. 

Работа 


с 

полезными 

электронными 

средствами:  тематические  сайты  и  блоги, 

онлайн-журналы. 

Участие 


в 

видеоконференциях, 

онлайн-семинарах, 

участие  и  ведение  онлайн-консультаций. 

Браузеры.  Характеристика  и  возможности. 

Знакомство  с  сервисами  по  созданию  сайтов. 

Хостинг. 

Доменное 

имя. 

Создание электронного  портфолио,  личного  сайта, 

Интернет-магазина, 

гостевых 

книг, 


собственных рассылок.  

 

Постреквизиттері / Постреквизиты дипломдық жұмыс, практикалық қызмет 

дипломная работа, практическая деятельность 

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Исмаилов А.О. 

Биктимирова В.Б. 

 


 

55

Менеджмент / Management Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттердің  менеджмент  әдістемесі  мен 

методологиясы  жөнінде  білімдер  жүйесін 

қалыптастыру,  басқару  іс-әрекеті  саласында 

дағдылар мен икемділіктермен қамту 

Формирование  у  студентов  системы  знаний  о 

методологии  и  методике  менеджмента,  а 

также  вооружение  навыками  и  умениями  в 

области управленческой деятельности 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  басқарушылық  процесстерінің 

және 


басқарушылық 

қызметінің 

мәнін, 

менеджердің қызметтік міндеттерін должны  знать:  природу  управленческих 

процессов,  сущность  управленческого  труда, 

функциональные 

обязанности 

менеджера, 

распределение  ответственности  по  уровням 

управления, 

принципы 

построения 

и 

функционирования  организации,  содержание и  способы  реализации  основных  функций 

управления, систему критериев эффективного 

функционирования 

системы 


управления 

современной организацией 

меңгеруі 

керек: 


қазіргі 

менеджмент 

ғылымындағы  жетістіктерінің  жүзеге  асыру 

мәселелерін 

жүйелі 

түрде 


ұсыну, 

өз 


білімдерін  өндіріс  пен  қызмет  көрсету 

аясындағы 

нақты 

объектілерде жүзеге 

асыруды 


должны 

уметь: 


системно 

представлять 

проблемы 

реализации 

достижений 

современной науки менеджмента, реализовать 

свои 

знания жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет