Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет3/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

владеть: 

навыками 

научно- 

исследовательской  деятельности:  по  сбору  и 

подготовке  научных  материалов,  постановке 

эксперимента 

 

құзыретті болуы тиіс:  «Адам анатомиясы» пәнінің білім саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

знаний по дисциплине «Анатомия человека» 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты биохимия 

биохимия 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

«Адам  анатомиясы»  пәні,  мақсаты  және 

мәселелері. 

Антропогенез. 

Адамның 

жануарлар 

әлеміндегі 

орны. 


«Нағыз» 

гоминидтердің 

эволюциясының 

негізгі 


кезендері. 

Адам 


генетикасы. 

Адам 


гнетикалық  зерттеулердің  объектісі  ретінде. 

Адам 


белгілерінің 

тұқымқуалауының 

класикалық типтері. Популяциялық генетика.  

Предмет 


«Анатомия 

человека», 

его 

содержание,  задачи.  Антропогенез.  Место человека  в  системе  животного  царства. 

Основные    этапы  эволюции  «настоящих» 

гоминид.  Генетика  человека.  Человек  как 

объект 


генетических 

исследований. 

Классические  типы наследования  у человека. 

Популяционная генетика.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

адам 


және 

жануарлар 

физиологиясы, 

биологияны оқыту әдістемесі 

физиология  человека  и  животных,  методика 

преподавания биологии 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бейшова И.С. 

Брагинец Л.А. 

 


 

23

Адам және жануарлар физиологиясы / Физиология человека и животных / Human Physiology and Zoophysiology 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Организмнің, 

жүйелердің, 

мүшелердің 

қызметтерінің 

физиологиялық 

механизмдерімен  таныстыру;  физиология 

ғылымының жаңа жетістіктерімен таныстыру 

және  даму  болашағын  көрсету;  білім  беріп, 

физиологиялық ой қалыптастыру 

Формирование  профессиональных  знаний  и 

умений  в  области  физиологии  человека  и 

животных 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  пәннің  нысанын,  мақсатын, 

міндеттерін, олардың өз болашақ мамандығы 

үшін  маңызын;  жасушалардың,  ұлпалардың, 

мүшелердің 

және 


мүшелер 

жүйесінің 

құрылысы мен даму заңдылықтарын    

должны  знать:  предмет,  цель,  задачи 

дисциплины  и  их  значение  для  своей 

будущей 


профессии; 

строение 

и 

закономерности  развития  клеток,  тканей, органов и систем органов 

меңгеруі  керек:  физиологиялық  жүйелердің 

атқару қызметтерін анықтап олардың реттелу 

механиздерін 

толық 

меңгеру; игерген 

білімдерін  практикалық  сабақтарда  және 

эксперименталды жұмыста пайдалану 

должны  уметь:  применять  практические 

знания  в  оценке  физического  и  нервного 

развития  здоровья  человека  и  животных; 

анализировать 

различия 

в 

механизмах физиологических процессов организмов 

дағдысы 


болуы 

керек: 


физиологиялық-

классикалық  әдістермен  танысып,  оларды 

қолданатын 

жай 


туғызуға, 

адам 


және 

жануарлардың 

физиологиялық 

ортақ 


белгілерін  ерекшеліктерін  анықтай  білуге 

және  кәсіптік  іскерліктерде  алған  теориялық 

және  өндірістік  білімдерін  тәжірибеде  іске 

асыруға 


должны 

владеть: 

навыками 

научно- 


исследовательской  деятельности:  по  сбору  и 

подготовке  научных  материалов,  постановке 

эксперимента, 

обработке 

и 

анализу 


результатов 

экспериментальных 

исследований 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


«Адам 

және 


жануарлар  физиологиясы»  пәнінің  білім 

саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

знаний по дисциплине «Физиология человека 

и животных» 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

адам анатомиясы, генетика 

анатомия человека, генетика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Физиология  ғылымының  дамуы  жөнінде 

қысқаша 

шолу. 


Жеке 

органдар 

мен 

функциональды жүйелердің қызметі. Қозғыш ұлпалардың 

физиологиясы. 

Жүйкелер, 

олардың 


құрылысы 

және 


жүйке 

талшықтарының 

құрамы. 

Қозғыштықты 

анықтайтын 

әдістер. 

Орталық 

жуйке 


жүйесінің физиологиясы. Вегетативтік жүйке 

жүйесі. 


Симпатикалық 

және 


парасимпатикалық жүйке жүйесі. 

Краткий  обзор  развития  физиологии  как 

экспериментальной 

науки. 


Физиология 

отдельных 

органов 

и 

функциональных систем.  Физиология  возбудимых  тканей. 

Нервы,  их  строение  и  состав  нервных 

волокон. Методы определения возбудимости. 

Физиология  центральной  нервной  системы. 

Физиология эндокринной системы.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

биологияны оқыту әдістемесі, педагогикалық 

практика, ғылыми-практикалық іс-әрекет 

методика 

преподавания 

биологии, 

педагогическая 

практика, 

научно-


практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бейшова И.С. 

Брагинец Л.А. 


 

24

Генетика / Genetics Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге 

негізгі 

генетикалық 

түсініктерді, 

тұқымқуалаушылық 

пен 

өзгергіштіктің материалдық 

негізін, 

белгілердің тұқымқуалау негізін генетикалық 

талдаудың 

негізін, 

генетиканың 

қазіргі 

кездегі жағдайын түсіндіру 

Изучение 

методов 


управления 

наследственностью  и  изменчивостью  для 

получения  нужных  человеку  форм  растений, 

животных, 

микроорганизмов; 

управление 

индивидуальным развитием организмов 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: негізгі  генетикалық  түсініктерді, 

тұқымқуалаушылық 

пен 

өзгергіштіктің материалдық 

негізін, 

белгілердің 

тұқымқуалау негізін, генетикалық талдаудың 

негізін 

должны  знать:  основные  генетические 

понятия, 

современное 

состояние 

и 

перспективы развития 

науки 


генетики, 

теоретические 

основы 

классической и 

молекулярной генетики 

меңгеруі 

керек: 


генетикалық 

есептерді 

шығаруды, 

эксперименттерді 

сауатты 

жүргізіп және одан алған нәтижелерді дұрыс 

талқылау 

должны 


уметь: 

пользоваться 

научной 

литературой  для  постановки  экспериментов 

по 

изучению наследственности 

и 

изменчивости игеруі 

тиіс: 


тұқымқуалаушылықтың 

хромосомалық 

теориясын, 

генетиканың 

қазіргі 

кездегі 


жағдайын, 

ағзалардың 

мәселелерінің 

тұқымқуалаушығы 

мен 

өзгергіштігін меңгере алуға должны 

владеть: 

навыками 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности;  первоначальными  навыками 

научно-исследовательской 

деятельности; 

методами исследования материала  

құзыретті  болуы  тиіс:  негізгі  генетикалық 

түсініктерді, 

тұқымқуалаушылық 

пен 

өзгергіштіктің материалдық 

негізін, 

белгілердің 

тұқымқуалау 

негізін, 

генетикалық талдаудың негізін игеруге 

должны  быть  компетентными:  в  области 

проведения 

гибридологического 

анализа, 

уметь  применять  полученные  знания  для 

решения научных и практических задач 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

жасуша биологиясы, биохимия 

биология клетки, биохимия 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Генетиканың пәні және ролі. Генетиканың негiзгi 

даму  кезеңдерi.  Прокариот  және  эукариот 

жасушаларының 

құрылысы. 

Тұқым 

қуалаушылықтың материалдық 

негiздерi. 

Хромосомалардың  құрылысы  және  олардың 

репродукциясы. Жынысты көбеюдегі белгiлердiң 

тұқым  қуалау  заңдылықтары.  Гибридологиялық 

әдiстiң 


ерекшелiктерi. 

Айқастыруды 

жазу 

ережелерi.  Мендель  заңдары.  Хромосомды  емес (цитоплазмалық)  тұқым  қуалау.  Өзгергіштік, 

оның  себебi  және  зерттеу  әдiстерi.  Гендiк  және 

хромосомалық мутациялар. Тұқым қуалаушылық 

пен 


өзгергіштіктің 

молекулалық 

негiздерi. 

Онтогенездің гендік негiздерi. 

Предмет  и  методы  генетики.  Основные  этапы 

развития  генетики.  Строение  клетки  прокариот  и 

эукариот. 

Материальные 

основы 

наследственности.  Строение  хромосом  и  их репродукция. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

при 

половом 


размножении. 

Особенности 

гибридологического 

метода. 


Правила  записи  скрещивания.  Законы  Менделя. 

Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом. 

Нехромосомное 

(цитоплазматическое) 

наследование.  Изменчивость,  ее  причины  и 

методы  изучения.  Генные  и  хромосомные 

мутации. 

Молекулярные 

основы 

наследственности и изменчивости. Постреквизиттері / Постреквизиты 

адам және жануарлар физиологиясы, биологияны 

оқыту әдістмесі 

физиология  человека  и  животных,  методика 

преподавания биологии 

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бейшова И.С. 

Бабенко О.Н.  


 

25

Молекулалық биология / Молекулярная биология / Molecular biology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология 

бакалаврларында 

қазіргі 


молекулалық  биология  саласында  кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру  

Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавров  биологии  в  области 

современной молекулярной биологии 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

тіршілік 

ұйымдарының 

жасушалық  және  молекулалы-генетикалық 

деңгейлерін,  тұқымқуалайтын  материалдың 

гендік, 


хромосомдық 

және 


геномдық 

деңгейдегі құрылымды–қызметтік ұйымын 

должны 

знать: 


особенности 

строения 

молекул  нуклеиновых  кислот  и  белков; 

структурно–функциональную 

организацию 

генетического  аппарата  клеток  и  механизма 

реализации наследственной информации 

меңгеруі 

керек: 

практикалық сабақтарында  

негізгі  сұрақтарды  анықтау,  дайындалу  кезінде 

қосымша  әдебиетті  қолдана  білу,  практикалық 

жұмыстардың 

орындауының 

дағдыларын 

қалыптастыру, нәтижесін тұжырымдау 

должны 


уметь: 

ставить 


задачи 

на 


практических 

занятиях, 

пользоваться 

дополнительной  литературой  при  подготовке 

к  ним,  приобрести  навыки  практических 

работ, уметь формулировать выводы 

игеруі  тиіс:  молекулалы-генетикалық  әдістерді 

және 


технологияларды 

тәжірибесінде 

қолдануының  негізгі  қағидаларын,  молекулалы-

биологиялық 

және 

генетикалық терминологиясының халықаралық тілдерін 

должны  владеть:  навыками  самостоятельной 

познавательной  деятельности;  первоначальными 

навыками 

научно-исследовательской 

деятельности; методами исследования материала  

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

арнайы 


сөздік 

материалында,  молекулалы-биологиялық  және 

генетикалық  терминологиясында,  электрондық 

генетикалық мәліметтер базасын қолдануында 

должны быть компетентными: в современных 

достижениях технологии рекомбинантных ДНК и 

основах молекулярной биотехнологии 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

жасуша биологиясы, биохимия, генетика 

биология клетки, биохимия, генетика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Молекулалық  биология  пәнінің  мақсаттары  мен 

міндеттері. 

Генетикалық 

аппарат. 

Нуклеин 


қышқылдары. 

Нуклеин 


қышқылдарының 

биологиялық  маңызы  және  негізгі  физикалық-

химиялық  қасиеттері.  Нуклеин  қышқылдарының 

генетикалық  рөлі  туралы  дәлелді  деректер.  ДНҚ 

репликациясы, 

репликация 

процесінің 

молекулалық  механизмдері.  ДНҚ-ның  теломер 

біліктерінің  репликациясы.  Гендер  экспрессиясы 

және 


транскрипциялық 

факторлар. 

Кері 

транскрипция.  ДНҚ  процессингі.  Генетикалық код түсінігі және оның қасиеттері. Белок синтезі: 

трансляция, 

фолдинг, 

модификация. 

Прокариоттардағы 

мРНҚ 


трансляциясы. 

Эукариоттардағы  мРНҚ  трансляциясы.  Белоктар 

фолдингі 

туралы 


түсінік. 

Белоктардың 

посттрансляциялық 

сұрыпталуы 

және 

модификациясы. Клеткалардың 

және 


ішкіклеткалық сигнализация механизмдері.  

Предмет 


и 

задачи 


молекулярной 

биологии. 

Молекулярная 

организация 

генетического 

аппарата. 

Нуклеиновые 

кислоты, 

физико-

химические  свойства  ДНК,  РНК  и  их  зна-чение  в реализации, 

наследственной 

ин-формации. 

Доказательства  генетической  роли  нуклеиновых 

кислот. 

Центральная 

догма.  

Репликация 

ДНК, 

молекулярные механизмы 

репликации. Репликация концевых участков  ДНК. 

Экспрессия  генов  и  факторы  транскрипции. 

Процесс транскрипции ДНК с образованием РНК. 

Обратная 

транскрипция. 

Процессинг 

РНК. 


Генетический код, его свойства. Биосинтез белков: 

трансляция, 

сворачивание 

белков 


(фолдинг), 

модификации.  Трансляция  мРНК  у  прокариот  и 

эукариот.  Сортировка  и  модификации  белков. 

Межклеточные  и  внутриклеточные  механизмы 

сигнальных  взаимодействий.  Апоптоз:  общие 

представления 

о 

ПКС 


(программированной 

клеточной смерти). Регуляция апоптоза.  

 

Постреквизиттері / Постреквизиты биологияны оқыту әдістмесі 

методика преподавания биологии 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бейшова И.С. 

Бабенко О.Н.   

26

Пайдалы және мәдени өсімдіктерді пайдалану негіздері / Основы использования культурных и полезных растений / The basics of using cultural and useful plants 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология  бакалаврларының  пайдалы  және 

мәдени 


өсімдіктер 

саласында 

кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавров  биологии  в  области 

использования 

культурных 

и 

полезных растений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  егістік  дақылдарының  маңызын, 

морфологиялық  құрылысын,  биологиялық 

ерекшеліктерін; 

жеміс, 


көкөніс 

дақылдарының  биологиялық  ерекшеліктерін 

және 

оларды 


өсіріп-өндірудің 

озат 


технологияларын 

должны  знать:  основные  закономерности 

развития  полезных  растений  в  различных 

почвенных  зонах,  в  том  числе  Северного 

Казахстана 

меңгеруі 

керек: 

егістік 


дақылдарының 

түрлерін  және  сорттық  құрамын  анықтауды; 

жеміс,  көкөніс  дақылдарының  түрлерін  және 

сорттық  құрамын  анықтауды;  өсімдіктердегі 

системадағы орнын анықтаушы белгілерін 

должны  уметь:  использовать  полученные 

знания  и  литературные  источники  для 

дополнительного  повышения  уровня  своей 

теоретической и практической подготовки 

игеруі тиіс:  флоралық және  систематикалық 

ғылыми  зерттеу  жұмыстарын  жүргізуге  іс 

жүзінде 


дағдылануы 

тиіс; 


егістік 

дақылдарының 

түрлерін 

және 


сорттық 

құрамын анықтауды 

должны  владеть:  навыками  использования 

различных  вегетативных  и  генеративных 

органов  растений  для  различных  отраслей 

промышленности 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

салыстырмалы 

морфологиялық  тәсілді  және  алған  білімдерін 

ғылыми 


өндірістік 

және 


практикалық 

жұмыстарды  жүргізген  кезде  іс  жүзінде  қолдана 

білуі тиіс 

должны  быть  компетентными:  в  составлении 

биологической  характеристики  культурных  и 

полезных 

растений; 

в 

осуществлении мониторинга  и  оценки  состояния  культурных  и 

полезных  растений;  в  разработке  перспективного 

планирования видового разнообразия культурных 

и  полезных  растений  с  учётом  региональных 

условий 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Ботаника 

Ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Өсімдіктердің 

пайдалы 

және 


мәдени 

түрлерінің  шығу  тегі,  мәдени  және  пайдалы 

флоралардың, 

микроэволюцияның 

географиясы,  олардың  сандық  және  сапалық 

спектрі 


қарастырылады. 

Мәдени 


және 

пайдалы 


өсімдік 

түрлерінің 

түрішілік 

классификациясы  –  гендік  инженерия  және 

селекция 

үшін 


бағалы 

белгілерді 

сұрыптаудың  негізі.  Флористикалық  ортада 

өсімдіктердің 

жабайы 

түрлерінің интрогрессиясы. 

Центры 


происхождения 

культурных 

и 

полезных форм 

растений, 

география 

культурной 

и 

полезной флоры, 

количественный  и  качественный  спектр 

культурной 

и 

полезной флоры, 

внутривидовая  классификация  культурных  и 

полезных  видов  растений.  Промышленные 

культурные  и  полезные  виды  растений, 

коллекции  важнейших  технических  культур, 

мировой 


генофонд 

ВИР, 


интродукция 

культурных и полезных видов. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ландшафты  дизай,  жасыл  интерьерлер  және 

қысқы бақтар 

Ландшафтный  дизайн,  зеленые  интерьеры  и 

зимние сады 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Султангазина Г.Ж. 

Брагинец Л.А. 


 

27

Декоративті гүлдендіру / Декоративное цветоводство / Flower Cultivation Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология 

бакалаврларының 

декоративті 

гүлдендіру 

саласында 

кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру  Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавров  биологии  в  области 

декоративного цветоводства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

декоративті 

гүлдендіру 

шаруашылығының  негіздерін,  гүлдерді  өсіру 

принциптерін;  декоративті  элемент  ретінде 

гүлдерді ландшафты дизайнда қолдана білу 

должны 

знать: 


основы 

декоративного 

цветоводства, 

принципы 

выращивания 

цветочных  композиций;  подходы  и  методы 

решения  практических  задач  цветоводства, 

основные  элементы  цветочного  дизайна: 

освещение, 

почвы, 


полив, 

композиции, 

систематику  и  конструктивные  особенности; 

области 


применения 

элементов 

декоративного цветоводства 

меңгеруі 

керек: 

гүл 


композициясын 

жобалауды  және  нұсқаларын  өңдеуді;  гүлді 

бақтарға  экологиялық  мониторинг  жүргізіп 

алуды 


должны  уметь:  проектировать  цветочные 

композиции 

и 

разрабатывать варианты; 

формировать 

комплексные 

решения 


дизайнерских 

разработок; 

проводить 

экологический 

мониторинг 

состояния 

цветочных садов 

игеруі  тиіс:  гүлді  ассортименттердің  таңдау 

және 

талдау; 


гүлді 

декорациялаудың 

нысандарына 

күту, 


технологиялық 

процесстерді  жобалау,  адамның  қауіпсіз 

және 

тұрақты 


мекен 

ету 


ортасын 

қалыптастыру дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  анализа  и 

подбора 


цветочного 

ассортимента; 

проектирования  технологических  процессов, 

работ  по  содержанию  объектов  цветочного жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет