Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет2/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
часть 

национальной 

безопасности.  

Псевдорелигиозные  течения,  деструктивные 

и 

тоталитарные культы 

как 


угроза 

безопасности 

личности, 

общества 

и 

государства Казахстан.  Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ғылыми және практикалық іс-әрекет 

Научная и практическая деятельность  

Сабақтардың түрлері / Виды занятий 

семинарлар 

семинарские 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

аға оқытушы Кабул О.К. 

Шаукенов Ж.А. ст.преподаватель, к.и.н. 


 

17

Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу/ Делопроизводство на казахском языке/ Office work in the Kazakh language

 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Қазақ  тілінде  құжаттардың  теориялық  және 

практикалық білім жүйесін қалыптастыру 

Формирование теоретических и практических 

знаний  по  делопроизводству  на  казахском 

языке 


Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі керек: 

Қазақстанның 

нормативтік 

құжатнамасы 

деңгейін; 

құжаттар 

топтастырылуы мен реквезиттерін.

 

должны знать: 

нормативную 

базу 

делопроизводства Казахстана; 

классификацию и реквизиты документов.

 

меңгеруі керек: 

мамандықтарына 

байланысты  қазақ  тілінде  ресми  құжаттарды 

қазақша дұрыс толтыра білуі.

 

должны  уметь:  вести  документацию  по специальности на казахском языке. 

 

игеруі тиіс: 

негізгі 


құжатнамалық  

терминдермен жұмыс жасай білуі.

 

должны  владеть:  основными  терминами документоведения. 

 

құзыретті болуы 

керек: 


ресми 

іс 


құжаттарын 

жүргізу, 

іс 

қағаздарын мемлекеттік  тілде  толтыра  білу,  электронды 

құжат айналымын білу 

 

должны  быть  компетентными:  в  ведении официальных 

деловых 


документов, 

в 

заполнении деловых 

бумаг 


на 

государственном 

языке, 

в 

электронном документообороте. 

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

қазақ тілі казахский язык 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Құжат 


оның 

 

түрлері мен 

 

тілдік ерекшеліктері. 

Ресми 


іс 

қағаздарының 

түрлері.  Іс  қағаздарын  жазу  барысында  жиі 

кездесетін 

сөздер 

мен 


синтаксистік 

құрылымдар.  Өмірбаян.  Түйіндеме.  Өтініш. 

Мінездеме. 

Бұйрық. 


Өкімдер 

түрлері, 

құрылымы, 

лексикасы, 

сөз 

қолданысы. Келісімшарт.  Келісімшарттың  құрылымы, 

жазылу  ерекшелігі.  Еңбек  келісімі.  Қолхат. 

Қолхат  үлгілерімен  танысу,  жаңа  сөздерге 

назар  аудару.  Сенімхат.  Сенімхат  оның 

лексикасы,  жазылу  ерекшелігі.  Анықтама. 

Бұрыштама. 

Құттықтаухат. 

Қызметтік 

хаттар.  Қызметтік  хаттардың  түрлерімен 

танысу. 


Виды  документов,  реквизиты  и  языковые 

особенности. 

Виды 

деловых 


бумаг. 

Терминологический 

и 

синтаксический минимум,  необходимый  для  составления 

деловых  бумаг.  Автобиография.  Резюме. 

Заявление.  Характеристика.  Приказ.  Виды 

приказов,  реквизиты,  языковые  особенности. 

Договор.  Трудовое  соглашение.  Письмо. 

Виды 


деловых 

писем. 


Доверенность. 

Справка.  Резолюция.  Поздравления.  Деловые 

письма. Виды деловых писем. 

 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Пән құжаттармен жұмыс жасау, сауатты жаза 

білу,  ресми  іс  қағаздары  үлгілерін  толтыра 

білуді меңгертеді 

Дисциплина 

способствует 

работе 

с 

документами: правильно 

составлять, 

заполнять и оформлять деловые бумаги 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы

 

Кульбаева М.М. Кульбаева М.М. 

 

  

 


 

18

Бәсекеге қабілетті тұлға психологиясы / Психология конкурентоспособной личности / Psychology of competitive personality 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Болашақ 

мамандар 

ретінде 

бәсекелікті 

қаматамасыз  ететін  тұлғалық  қаситеттерін 

дамыту технологияларды еңгізу 

Освоение  технологии  развития  личностных 

качеств, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность  у  выпускников  ВУЗа 

как будущих специалистов 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  студенттерді  негізгі  тұлғалық 

даму  технологиялармен  таныстыру  және 

оларды  кәсібилік  төңірігінде  пайдалана  білуі 

керек 


должны  знать:  технологии  построения 

планов личностного роста 

меңгеруі керек: өмірлік іс-әрекеттегі басқа да 

салаларында  конструктивті  қарым-қатынаста 

болуын қолдана білуі керек 

должны  уметь:  конструктивно  общаться  в 

различных сферах жизнедеятельности 

игеруі  тиіс:  басқару,  тиімді  байланыс,  өзін-

өзі реттеу дағдыларын меңгеруі керек 

должны  владеть:  навыками  управления, 

эффективной коммуникации, саморегуляции    

құзыретті болуы тиіс: тиімді адами қарым-

қатынаста 

және 


кәсіби 

жағынан 


өз 

тағыдырын шешу 

должны  быть  компетентными:  в  области 

эффективных 

человеческих 

взаимоотношений 

и 

профессионального самоопределения 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

философия, әлеуметтану,  саясаттану 

философия, социология, политология 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Жеке  тұлға.  Жеке  тұлға  ұғымы  мен  оның 

құрылымы. 

Тұлға 


ретінде 

өсу. 


Конструктивтік  қарым-қатынас.  Жан-жалды 

алдын  алу  іс-шаралары.  Пікіртала  өнері. 

Қарым-қатынас 

барысында 

сұрақ 

қою. 


«Жақсы 

тыңдау» 


ережелері. 

Жан-жал. 

Жұмыс 

іздеу 


технологиясы. 

Өзін-өзі 

таныстыру  стратегиясы  мен  техникасы. 

Көпшілік алдында сөз сөйлеу кезінде өзін-өзі 

көрсету.  Маманның  тұлға  ретінде  дамуы. 

Психикалық күюдің феномені. Кәсіби күюдің 

синдромы.  Деструктивті  күюдің  алдын  алу 

әдістері. Релаксациялық техникалар.      

Личность.  Понятие  и  структура  личности. 

Личностный  рост.  Конструктивное  общение. 

Профилактика 

конфликтов. 

Искусство 

полемики.  Постановка  вопроса  в  общении. 

Правила  «хорошего  слушания».  Конфликт. 

Технология  поиска  работы.  Стратегии  и 

техники  самопрезентации.  Самопрезентация 

в 

публичном выступлении. 

Развитие 

личности 

профессионала. 

Феномен 

психического 

выгорания. 

Синдром 


профессионального 

выгорания. 

Способы 

профилактики 

деструктивных 

состояний. 

Релаксационные техники. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

ЖОО-ндағы  түлектердің  бәсекеге  қабілетті 

тұлға  ретінде  қалыптасуына,  олардың  кәсіби 

өсуіне,  жалпы  табысты  маман  болуына 

мүмкіндік береді 

способствует 

успешной 

реализации 

выпускников  вуза  как  конкурентоспособной 

личности и их профессиональному росту 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Айткужинова С.Н. 

Ельчищева О.В. 

 

  

 


 

19

Биохимия / Вiochemistry Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  тірі  организмнің  химиялық 

құрамы,  құрылысы,  клетканың  қасиеттері 

және ондағы зат пен энергия алмасуы туралы 

терең білім беру 

Изучение 

физико-химического 

состояния 

клеток  и  тканей  организма,  химического 

состава 


клеток 

и 

тканей, динамики 

химических 

превращений 

органических 

соединений в организме 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  көмірсулар,  липидтер,  белоктар, 

нуклеин 


қышқылдары, 

витаминдер, 

ферменттер, 

гормондар, 

минералды 

қосылыстардағы  заталмасудың  химиялық 

құрылысы 

мен 


рөлін; 

функционалдық 

биохимия негіздерін 

должны  знать: химическое строение  и  роль 

в  обмене  веществ  углеводов,  липидов, 

белков,  нуклеиновых  кислот,  витаминов, 

ферментов, 

гормонов, 

минеральных 

соединений; 

основы 

функциональной биохимии 

меңгеруі 

керек: 

ғылыми-зерттеу қызметтеріне, 

ғылыми 


материалдарды 

жинақтау  және  дайындау  дағдыларына, 

эксперименттік зерттеу нәтижелерін өңдеуге, 

биология  және  экология  саласындағы  оқыту 

қызметін жүзеге асыру 

должны  уметь:  исследовать  современными 

биохимическими  методами  кровь,  молоко, 

другие  биологически  активные  вещества; 

применять 

приобретенные 

знания 

в 

деятельности будущей специальности игеруі  тиіс:  қазіргі  заманғы  биохимиялық 

тәсілдермен  қанды,  сүтті  және  басқа  да 

биологиялық  белсенді  заттарды  зерттеуді; 

алған  білімдерін  болашақ  мамандықтарына 

қолдана білулері қажет 

должны 


владеть: 

навыками 

исследовательской  деятельности  по  сбору  и 

подготовке  научных  материалов,  обработке 

результатов 

экспериментальных 

исследований, 

осуществления 

просветительской  деятельности  в  области 

биологии 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

химиялық 

ғылымының  негізгі  бағыттарында:  жалпы 

химияда 


және 

элементтер 

химиясында, 

органикалық  және  бейорганикалық  химияда; 

аналитикалық және физколлоидтық химияда, 

жануарлар биохимиясында  

должны 

быть 


компетентными: 

в 

основных  направлениях химической науки: в общей 

химии 


и 

химии 


элементов, 

органической  и  биоорганической  химии; 

аналитической  и  физколлоидной  химии, 

биохимии животных 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

химия 


химия 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Биохимия  –  тірі  организмдердің  химиялық 

құрамын,  олардың  тіршілік  құбылысында 

өзгеріске 

ұшырауын 

зерттейтін 

ғылым. 


Белоктар. 

Ферменттер. 

Белоктардың 

ыдырауы.  Нуклеин  қышқылдары.  Белок 

биосинтезі.  Көмірсулар.  Полисахаридтердің 

ыдырауы  және  биосинтезі.  Липидтер  және 

олардың  биологиялық  ролі.  Витаминдер. 

Биоэнергетика. Метаболизм интеграциясы. 

История 

развития 

биохимии. 

Белки. 


аминокислоты, их свойства и классификация. 

Ферменты.  Скорость  химических  реакций. 

Сущность  явлений катализа. Номенклатура  и 

принципы 

классификации 

ферментов. 

Ферментативный 

гидролиз 

белков. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Строение 

нуклеиновых  кислот.  Обмен  пуриновых  и 

пиримидиновых оснований.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

адам  және  жануарлар  физиологиясы,  адам 

анатомиясы 

физиология  человека  и  животных,  анатомия 

человека 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Махмутова Ж.С. 

Орлова Л.Г. 


 

20

Өсімдіктер физиологиясы / Физиология растений / Plant Physiology Оқу мақсаты / Учебная цель 

Өсімдіктер 

физиологиясының 

теориялық 

және 

практикалық сұрақтар 

бойынша 


студенттердің 

дайындығының 

қажетті 

деңгейін қамтамасыздандыру 

Обеспечение 

необходимого 

уровня 

подготовки  студентов  по  теоретическим  и практическим вопросам физиологии растений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  ғылымның  даму  тарихын, 

өсімдік 


ағзасының 

негізгі 


тіршілік 

процесстерін 

должны  знать:  историю  развития  науки, 

основные 

жизненные 

процессы 

растительного организма 

меңгеруі  керек:  кәсіби  қызметінің  түрлі 

аясында 

өсімдіктер 

физиологиясының 

әдістерін,  өсімдік  ағзасының  негізгі  тіршілік 

процесстерін 

басқаруын, 

физиологиялық 

процесстерді зерттеу бойынша далалық және 

зертханалық эксперименттерді жүргізуді 

должны 


уметь: 

использовать 

методы 

физиологии  растений  в  различных  сферах профессиональной  деятельности,  управлять 

основными 

жизненными 

процессами 

растительного организма, проводить полевые 

и  лабораторные  эксперименты  по  изучению 

физиологических  процессов,  работать  на 

специальном  лабораторном  оборудовании, 

планировать  эксперимент,  вести  протоколы 

опытов,  писать  отчеты  по  проведенному 

исследованию 

игеруі  тиіс:  өзіндік  танымдық  іс-әрекет 

дағдыларын,  ғылыми  зерттеу  қызметінің 

алғашқы дағдыларын 

должны 

владеть: навыками 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности,  первоначальными  навыками 

научно-исследовательской деятельности 

құзыретті 

болуы 

тиіс: 


Өсімдіктер 

физиологиясы пәні бойынша білім аясында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

знаний 


по 

дисциплине 

«Физиология 

растений» 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

ботаника 

ботаника 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Өсімдіктер  физиологиясының  зерттеу  пәні 

мен 


міндеттері. 

Өсімдік 


клеткасының 

физиологиясы. 

Өсімдік 

клеткаларының 

құрылымдық  бөліктері.  Жасуша  қабығы. 

Химиялық 

құрамы 

және 


құрылысы. 

Өсімдіктегі 

су 

алмасуы. Фотосинтез. 

Фотосинтездің 

маңызы. 

Фотосинтездің 

жарық  және  қараңғы  сатысы.  Тыныс  алуы. 

Минералдық  коректенуі.  Өсімдіктердің  өсуі 

және дамуы. 

Предмет  физиологии  растений.  Физиология 

растительной  клетки.  Основные  структурные 

эелементы  растительной  клетки.  Клеточная 

стенка,  химический  состав  и  структурная 

организация. Водный обмен. Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений. 

Механизмы 

движения  воды  по  растению.  Фотосинтез. 

Значение 

фотосинтеза. 

Световая 

стадия 


фотосинтеза.  Темновая  стадия  фотосинтеза. 

Дыхание.  Минеральное  питание.  Рост  и 

развитие растений. 

 

Постреквизиттері / Постреквизиты ортаның  қолайсыз  жағдайларына  өсімдіктер 

физиологиясының орнықтылығы 

физиология 

устойчивости 

растений 

к 

неблагоприятным условиям среды  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Султангазина Г.Ж. 

Султангазина Г.Ж. 

 


 

21

Ортаның қолайсыз жағдайларына өсімдіктер физиологиясының орнықтылығы / Физиология устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды / Physiology of 

plants' stability to unfavourable environment 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Негізгі  биологиялық  процесстердің  өзара 

байланыстылығын 

және 


де 

бұл 


процесстердің қоршаған орта жағдайларынан 

тәуелділігін айқындау 

Выявление 

взаимосвязи 

основных 

биологических  процессов  между  собой,  а 

также 

зависимости этих 

процессов 

от 

условий внешней среды Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  өсімдік  ағзасының  тіршілік 

заңдылықтарын, 

өну 


жағдайларына 

талаптарын; заңдары мен заңдылықтарын 

должны 

знать: 


закономерности 

жизнедеятельности  растительного организма, 

требования  к  условиям  их  произрастания; 

законы  и  закономерности,  теоретические 

основы  роста  и  развития  растительного 

организма в целом и отдельных его органов с 

учетом почвенно-климатических условий 

меңгеруі 

керек: 

вегетация кезіндегі 

физиологиялық 

көрсеткіштердің 

қарқындылығын 

анықтауды, 

ауылшаруашылық  дақылдардың  агротехника 

тәсілдерінің  тиімділігін  анықтау  мақсатымен 

зерттеуді жүргізу 

должны  уметь:  определять  интенсивность 

физиологических  показателей  в  течение 

вегетации,  проводить  исследования  с  целью 

выявления 

эффективности 

приемов 


агротехники сельскохозяйственных культур 

игеруі  тиіс:  табиғатты  танудың  ғылыми 

әдістерді  пайдалану  дағдыларын;  жоғары 

ойлау мәдениетін 

должны  владеть:  навыками  использования 

научных методов познания природы; высокой 

культуры  мышления;  готовности  принимать 

управленческие 

решения 

в 

условиях различных мнений 

құзыретті  болуы  тиіс:  Ортаның  қолайсыз 

жағдайларына  өсімдіктер  физиологиясының 

орнықтылығы пәні бойынша білім саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

знаний 


по 

дисциплине 

«Физиология 

устойчивости  растений  к  неблагоприятным 

условиям среды» 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты өсімдіктер физиологиясы 

физиология растений 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Климаттық  жағдайлар.  Аязға  төзімділік. 

Өсімдіктердің 

суыққа 


төзімділігі. 

Өсімдіктердің  құрғақшылыққа  төзімділігі. 

Ксерофиттер. 

Эвксерофиттер. 

Гемиксерофиттер. 

Пойкилоксерофиттер. 

Эфемерлер.  Өсімдіктердің  құрғақшылыққа 

төзімділігін  арттыру.  Өсімдіктердің  ыстыққа 

төзімділігі. Өсімдіктердің тұзға төзімділігі. 

Определение 

понятий 

рост, 


дифференцировка, 

морфогенез, 

развитие. 

Закономерности  роста,  характерные  для  всех 

живых 

организмов. Специфические 

особенности  роста  растений.  Соотношение 

процессов  роста,  морфогенеза  и  развития, 

метаболизм, 

транспорт 

физиология 

и 

биохимия  действия.  Фенольные  ингибиторы. Синтетические регуляторы роста.  

 

Постреквизиттері / Постреквизиты жасыл  интерьерлер  және  қысқы  бақтар, 

орманөсіру 

зеленые 

интерьеры 

и 

зимние 


сады, 

лесовыращивание 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық, зертханалық 

практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Султангазина Г.Ж. 

Султангазина Г.Ж.  

22

Адам анатомиясы / Анатомия человека / Anthropotomy Оқу мақсаты / Учебная цель 

Адамды  биологиялық  түр  есебінде  қарай 

отырып,  оның  ағзасының  тіршілік  қызметіне 

реттеу  және  белгілі  деңгейде  ұстап  тұру 

жайлы  түсінік  бере  отырып,  экологиялық 

жағдайға бейімделу жақтарын үйрету 

Формирование  у  студентов  понятий  и 

представлений об основных закономерностях 

в строении, генетике и экологии человека 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: адам эволюциясы және жаратылу 

теориясы, түр ішілік өзгергіштігі – нәсілтану 

проблемалары 

және 


адам 

экологиясы; 

әртүрлі 

табиғи 


жағдайға 

бейімделу 

механизмдері  туралы  түсінік  алу,  олардың 

конституция  ерекшеліктеріне  әсері,  адамның 

денсаулық жағдайы және өмір ұзақтығы 

должны  знать:  предмет,  цель,  задачи 

дисциплины  и  их  значение  для  своей 

будущей 


профессии; 

строение 

и 

закономерности  развития  клеток,  тканей, органов  и  систем  органов;  особенности 

генетики 

человека; 

биологическую 

вариабельность  в  популяциях  современного 

человека 

 

меңгеруі керек: 

қазіргі 


адам 

популяциясының  биологиялық  өзгергіштігін 

(дененің пішіні және үлкендігі, пигменттілігі, 

физиологиялық 

және 

биологиялық ерекшеліктері);  ағзаның  тіршілік  қызметін 

реттеуші физиологиялық механизмдерін 

должны  уметь:  применять  практические 

знания  в  оценке  физического  и  умственного 

здоровья  человека;  определять  признаки 

биологической  изменчивости  в  популяциях 

современного 

человека; 

анализировать 

морфологические  признаки  рас  и  популяций 

человека 

 

игеруі  тиіс:  кәсіптік  іскерліктерде  алған теориялық және өндірістік білімдерін 

должны жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет