Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

особенностей  половых  клеток,  понятиях  об 

этапах  гаметогенеза,  в  функциональных 

особенностях  гамет  различных  животных  и 

сравнительной морфологии 

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

Зоология, жасуша 

биологиясы, 

адам 

анатомиясы, адам 

және 


жануарлар 

физиологиясы  

Зоология, 

биология 

клетки, 

анатомия 

человека, физиология человека и животных 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Көбею  биологиясы  және  оның  жетістіктерін практикада 

қолдану. 

Онтогенез 

және 


филогенез,  өмір  циклі,  кезеңдері  және  жеке 

даму  процестері.  Онтогенездің  кезеңдері. 

Гаметогенез. 

ұрықтану. 

Бөлшектену, 

гаструляция,  нейруляция,  остік  мүшелердің 

туындылары.  Гисто-  және  органогенездер. 

Цитожіктелу  және  морфогенез.  Дамудың 

молекулалық  механизмі.  Дұрыс  және  бұрыс 

даму.  Даму  биологиясының  теориялық  және 

қолданбалы аспектілері. 

Биология  размножения  и  использование 

достижений 

биологии 

размножения 

в 

практике. Онтогенез и филогенез, жизненные циклы,  этапы  и  процессы  индивидуального 

развития. 

Периодизация 

онтогенеза. 

Гоноциты. 

Гаметы 


и 

гаметогенез. 

Осеменение  и  оплодотворение.  Дробление, 

гаструляция,  нейруляция,  закладка  осевых 

органов  и  зародышевых  оболочек.  Гисто-  и 

органогенезы. 

Цитодифференцировка 

и 

морфогенез. Регуляция 

развития. 

Молекулярногенетические 

механизмы, 

лежащие  в  основе  развития.  Прямое  и 

непрямое 

развитие. 

Теоретические 

и 

прикладные аспекты биологии развития. Постреквизиттері / Постреквизиты

 

Ғылыми-практикалық іс-әрекет Научно-практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы

 

Утебаева Б.Х. Мариненко Т.Г. 

 

61

Өсімдіктер биотехнологиясы / Биотехнология растений / Plants biotechnology 

Оқу мақсаты / Учебная цель

 

Биология бакалаврларының 

өсімдіктер 

биотехнологиясы 

саласында 

кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавра  биологии  в  области 

биотехнологии растений 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі  керек:  өсімдік  биотехнологиясында қолданылатын, 

негізгі 


түсініктерді 

және 


терминдерді,  даму  кезеңдерін  және  олармен 

байланысты 

өсімдік 

биотехнологиясы 

аясындағы маңызды ашылуларды 

должны 


знать: 

основные 

понятия 

и 

термины,  используемые  в  биотехнологии растений; этапы развития и связанные с ними 

важные  открытия  в  области  биотехнологии 

растений

 

меңгеруі  керек:  өсіру  үшін  қоректік  орта дайындау,  ламинарлы  бокста  жұмыс  істеу, 

бастапқы 

материалды 

стерильдеу 

және 

олардан  экспланттарды  оңашалау,  жасушаны сұйық 

және 


агарланған 

ортада 


өсіру, 

жасушаға  субкультуралау  жасай  алуы  және 

олардың өсуіне бағалау жүргізе алуы қажет

 

должны уметь: готовить питательные среды для культивирования, работать в ламинарном 

боксе,  стерилизовать  исходный  материал  и 

изолировать 

из 


него 

экспланты, 

культивировать  клетки  на  агаризованной  и  в 

жидкой  среде,  уметь  субкультивировать 

клетки и проводить оценку их роста

 

игеруі тиіс: 

өсімдіктер 

клеткалар 

мен 


ұлпаларды  зерттеу  әдістерінің  дағдыларын, 

өзіндік  танымдық  қызметін;  ғылыми  зерттеу 

қызметінде алғашқы дағдысы 

должны 


владеть: 

навыками 

методов 

изучения 

клеток 

и 

тканей растений, 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности

 

құзыретті болуы 

керек: 


сараптамалық 

мәліметтерді  өңдеуде  математикалық  әдістер; 

физиологиялық үдерістерді зерттеуде далалық 

және зертханалық сараптама жүргізу 

должны 

быть 


компетентными: 

в 

проведении  лабораторных  экспериментов  по изучению биотехнологических процессов 

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

Ботаника, өсімдіктер 

физиологиясы, 

микробиология, генетика 

Ботаника, 

физиология 

растений, 

микробиология, генетика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Кіріспе.  Өсірілетін  жасушаның  және  ұлпаның биологиясы.  Жасанды  қоректік  ортадағы 

протопласттар  және  өсірілетін  жасуша,  ұлпа, 

ағзалардың  жағдайы.  Клондық  микрокөбею 

және өсімдікті сауықтыру. Өсімдіктің дамуын 

және  өсуін  реттегіштер.  Тіршілікке  қабілетсіз 

гибридтердің  көбеюі  үшін  in  vitro  әдістерінің 

қолданылуы 

Жасушалық 

селекция. 

Криосақталу, 

ұлпаның 

және 


жасушаның 

банкі.  Генетикалық  инженерияның  негіздері. 

ДНҚ-лигазының  негізгі  түрлері  және  ДНҚ 

фрагменттерінің 

тігілуі 

үшін 


олардың 

қолданылуы. 

Өсімдіктануда 

генетикалық 

инженерияның қолданылуы. 

Введение.  Биология  культивируемых  клеток 

и  тканей.  Условия  культивирования  органов, 

тканей, 


клеток 

и 

протопластов на 

искусственных 

питательных 

средах. 


Клональное 

микроразмножение 

и 

оздоровление  растений.  Регуляторы  роста  и развития растений. Использование методов in 

vitro  для  размножения  нежизнеспособных 

гибридов. 

Клеточная 

селекция. 

Криосохранение,  банк  клеток  и  тканей. 

Основы  генетической  инженерии.  Основные 

виды  ДНК-лигаз  и  их  использование  для 

сшивания  фрагментов  ДНК.  Применение 

генетической инженерии в растениеводстве. 

  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ғылыми-практикалық іс-әрекет 

Научно-практическая деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы

 

Бейшова И.С. Бейшова И.С. 

 


 

62

Ландшафты дизайнындағы компьютерлік модельдеу / Компьютерное моделирование в ландшафтном дизайне / Computer modeling in landscape design

 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Биология 

бакалаврларының 

ландшафты 

дизайнындағы 

компьютерлік 

модельдеу 

саласында 

кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптасуы 

Формирование 

профессиональных 

компетенций  бакалавра  биологии  в  области 

компьютерного 

моделирования 

в 

ландшафтном дизайне. Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

 

білуі керек: 

ландшафты 

дизайнның, 

компьютерлік 

модельдеудің 

және 


компьютерлік графиканың негізгі түсініктерін 

должны 


знать: 

основные 

понятия 

ландшафтного 

дизайна, 

компьютерного 

моделирования и компьютерной графики.

 

меңгеруі керек: ландшафты дизайнға арналған қазіргі компьютерлік бағдарламаларда жұмыс 

істеу


 

должны  уметь:  работать  в  современных 

компьютерных программах по ландшафтному 

дизайну.


 

игеруі  тиіс:  ДК-де  ландшафты  дизайнның 

құру 

және 


редакциялау 

жоспарларының 

негізгі тәсілдердерінің дағдыларын 

должны 


владеть: 

навыками 

основных 

приемов  создания  и  редактирования  планов 

ландшафтного дизайн на ПК.

 

құзыретті болуы 

керек: 


ландшафты 

дизайнындағы 

компьютерлік 

модельдеу 

сұрақтарында,  компьютерлік  графика  және 

геометриялық 

модельдеу 

әдістері 

мен 

құралдарында . должны быть компетентными: в вопросах 

компьютерного 

моделирования 

в 

ландшафтном дизайне, в методах и средствах компьютерной  графики  и  геометрического 

моделирования.  

Пререквизиттері / Пререквизиты

 

ботаника, математика, информатика ботаника, математика, информатика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса

 

Кіріспе. Пәннің 

маңызы 


мен 

әдістері. 

Компьютерлік  модельдеу  мен  компьютерлік 

графиканың  даму  тарихы.  Компьютерлік 

модельдеудің 

ландшафты 

дизайн 

үшін 


маңызы. 

Ландшафты 

жобалауындағы 

композиция. 

Ландшафтың 

дизайнерлік 

жобасының 

рәсімдеу 

элементтері. 

Графикалық  мәліметтердің  ұсыну  түрлері. 

Ландшафты дизайнға арналған бағдарламалар: 

Garden  Planer  3,  3D  Home  Architect  Landscape 

Design Deluxe, Planner 2005, Google SketchUp, 

Sierra Land Designer 3D 7.0, Artweaver Free, X-

Designer,  Наш  Сад.  Рубин  9.0,  Наш  Сад 

Кристалл 10.0. 

Введение.  Предмет  и  методы  дисциплины. 

История 


развития 

компьютерного 

моделирования  и  компьютерной  графики. 

Значение  компьютерного  моделирования  для 

ландшафтного 

дизайна. 

Композиция 

в 

ландшафтном  проектировании.  Элементы оформления 

дизайнерского 

проекта 

ландшафта. 

Виды 

представления графических  данных.  Специализированные 

программы 

для 

ландшафтного дизайна: 

Garden Planer 3, 3D Home Architect Landscape 

Design Deluxe, Planner 2005, Google SketchUp, 

Sierra  Land  Designer  3D  7.0,  Artweaver  Free, 

X-Designer,  Наш  Сад.  Рубин  9.0,  Наш  Сад 

Кристалл 10.0. 

Постреквизиттері / Постреквизиты

 

дипломдық жұмыс, практикалық қызмет дипломная 

работа, 


практическая 

деятельность 

Сабақтардың түрі / Виды занятий

 

практикалық практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Сұлтанғазина Г.Ж. Бабенко О.Н. 

 


жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет