Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата14.03.2017
өлшемі1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

«А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Аграрлық-биологиялық факультеті 

 

       

Бекітемін 

 

ОӘК төрағасы ____________А. Абсадыков 

___ _________2016 ж. 

 

 

  

 

2016-2017 оқу жылына арналған  

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

на 2016-2017 учебный год  

Мамандығы 5В060700-Биология 

Специальность 5В060700-Биология 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қостанай, 2016  

2

Құрастырушылар / Составители: Султангазина  Г.Ж.  –  б.ғ.к.,  доцент,  биология  және  химия  кафедрасының 

меңгерушiсi / к.б.н., доцент, заведующая кафедрой биологии и химии 

Абилева  Г.А.  –  оқытушы,  жаратылыс  ғылымдарының  магистрі  / 

преподаватель, магистр естественных наук 

 

 

Элективті пәндер каталогы.- Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016.- 62 б.  

Каталог элективных дисциплин.- Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 

2016.- 62 с. 

 

Бұл каталог 

5В060700-Биология 

мамандығына 

жасалған 

оқу 

бағдарламаларының  қосымшасы  болып  табылады.  Элективті  пәндер каталогы  қысқаша  сипаттамасы,  оқу  мақсаты,  оқу  мазмұны  және  күтілетін 

оқу  нәтижесі  көрсетілген  таңдау  компонентіне  кіретін  пәндер  тізімін 

қамтиды.  2016-2017  оқу  жылындағы  кредиттік  технология  бойынша  оқитын 

студенттерге арналған. 

Настоящий  каталог  является  приложением  к  учебным  планам  по 

специальности 

5В060700-Биология. 

Каталог 


элективных 

дисциплин 

содержит перечень дисциплин компонента по выбору и их краткое описание 

с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых результатов обучения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии в 2016-

2017 уч. году. 

 

 

Аграрлық-биологиялық  факультетінің  әдістемелік  кеңес  отырысында қарастырылды, 28.01.2016 ж. № 1 хаттама 

Рассмотрен  на  заседании  Методического  совета  аграрно-биологического 

факультета, протокол от 28.01.2016 г. № 1 

 

 А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында 

бекітілді, 02.03.2016 ж. № 1 хаттама 

Утвержден 

на 


заседании 

учебно-методического 

совета 

КГУ 


им. 

А.Байтурсынова, протокол от 02.03.2016 г. № 1 

 

 

                                         

© А.Байтурсынов атындағы  

                                                            Қостанай мемлекеттік университеті 

 

  

 


 

3

Мазмұны / Содержание  

Кіріспе / Введение…………………………………………………………... 

1   2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 год...... 1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса ….... 

1.2 3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса ........ 1.3 4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса ........ 

11 Білім беру 

бағдарламаларының 

және 

элективті пәндердің 

сипаттамасы  /  Описание  образовательных  программ  и  элективных 

дисциплин………………………………………………………………...….. 

 

 13 

2.1 «Ландшафты дизайн» білім беру бағдарламасы / 

Образовательная программа «Ландшафтный дизайн»…............................ 

 

13 2.2 «Ормантану» білім беру бағдарламасы / Образовательная 

программа «Лесоведение»….......................................................................... 

 

38 


2.3 Жалпы элективті пәндер / Общие элективные дисциплины…....... 

47 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4

Кіріспе   

Элективті  пәндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша 

құрастырылады.  Элективті  пәндер  каталогы  жүйеленген  таңдау  бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пәндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пәндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  әлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пәндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сәйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кәсіптендіру  пәндер  циклы  кәсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент  Типтік  оқу  бағдарламасымен  бекітілген  мамандықтардың 

міндетті  компонент  пәндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пәндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пәндер  және  жалпы  элективті  пәндер.  5В060700-

Биология  мамандығы  бойынша  студенттердің  таңдауына  екі  білім  беру 

бағдарламасы  ұсынылады:  «Ландшафты  дизайн»  және  «Ормантану». 

Элективті  пәндерді  таңдауға  эдвайзер  кеңес  береді.  Студент  эдвайзермен 

бірлесе  отырып,  студенттің  жеке  оқу  жоспарын  құру  үшін  пәндерге  жазылу 

нысанын толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кәсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5

Введение  

При  кредитной  технологии  обучения  разрабатывается  каталог 

элективных  дисциплин.  Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой 

систематизированный  перечень  дисциплин  компонента  по  выбору  и 

содержит краткое их описание. 

Все  дисциплины  учебного  плана  объединены  в  три  цикла:  цикл 

общеобразовательных  дисциплин  (ООД),  цикл  базовых  дисциплин  (БД), 

цикл профилирующих дисциплин (ПД):  

Цикл  общеобразовательных  дисциплин  предполагает  подготовку 

интеллектуального,  личностного  и  социально-развитого  специалиста.  Цикл 

базовых  дисциплин  направлен  на  формирование  у  будущего  специалиста 

фундаментальных  знаний  по  соответствующей  специальности.  Цикл 

профилирующих  дисциплин  определяет  перечень  специальных  знаний, 

умений,  навыков  и  компетенций  применительно  к  конкретной  сфере 

профессиональной деятельности.  

Наряду 


с 

изучением 

дисциплин 

обязательного 

компонента, 

установленных  Типовым  учебным  планом  специальности,  студент  также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Дисциплины  компонента  по  выбору  делятся  на  два  вида:  дисциплины 

образовательных  программ  и  общие  элективные  дисциплины.  В  рамках 

специальности  5В060700-Биология  студентам  предлагается  на  выбор  две 

образовательные  программы:  «Ландшафтный  дизайн»  и  «Лесоведение». 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с ним 

студент  заполняет  форму  записи  студентов  на  дисциплины  для  составления 

ИУП (индивидуального учебного плана). 

Уважаемые  студенты!  Важно  помнить,  что  от  того,  насколько 

продуманной  и  целостной  будет  Ваша  образовательная  траектория,  зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки как будущего специалиста.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

6

1   2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 уч. год  

1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса  

 

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Ко-во 


кред.

 

Кафедра  

 

3 семестр  20 

 

Міндетті компонент / Обязательный компонент  

ЖБП / ООД 

ShT/IYa 


2108(1) 

Шетел тілі / Иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы /центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Mat 


2205 

Математика 

информатика және математика/ 

информатики и 

математики 

БП / 


БД 

Him 


2204 

Химия 


биология және 

химия / биологии и 

химии 


Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

 БП/ 

БД 


OF / FR 

2211 


Өсімдіктер физиологиясы / 

Физиология растений 

биология және химия / биологии и 

химии 


Жалпы элективтік пәндер / 

Общие элективные дисциплины 

 

БП/ БД 

AF / RF 


2220 

Аймақтық флористика / Региональная 

флористика  

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


OE / LE 

2221 


Орман энтомологиясы / Лесная 

энтомология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


Mic 

2222 


Микология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


Alg 

2223 


Альгология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


TP / Pri 

2224 


Табиғатты пайдалану / 

Природопользование 

экология / экологии БП/ 

БД 


KABSP/ 

OTPSB 


2225 

Қорғалатын аймақтар және 

биоәртүрлілікті сақтау принциптері / 

Охраняемые территории и принципы 

сохранения биоразнообразия 

экология / экологии БП/ 

БД 


Top / 

Poch 


2226 

Топырақтану / Почвоведение 

экология / экологии БП/ 

БД 


ITZhК / 

IITR 


2227 

Интернет-технологияны жұмыста 

қолдану / Использование интернет-

технологий в работе 

бағдарламалық қамтамасыз ету / 

программного  

7

обеспечения БП/ 

БД 


Men 

2228 


Менеджмент 

басқару және іскершілік әкімшілік 

/ управления и 

делового 

администрирования 

БП/ 

БД 


BP / PU 

2229 


Басқару психологиясы / Психология 

управления 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

БП/ 


БД 

KKKP / 


PKO 

2230 


Конструктивтік қарым-қатынас 

психологиясы / Психология 

конструктивного общения 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh/FK


2401 (3) 

Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

 4 семестр 

25 


 

Міндетті  компонент /Обязательный компонент 

 

ЖБП / ООД 

ShT/IYa 


2108(2) 

Шетел тілі / Иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы /центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Fiz 2203  Физика 

электроэнергетика және физика/ 

электроэнергетики и 

физики 

КП / 


ПД 

ZhB / 


BK 

2302 


Жасуша биологиясы / Биология 

клетки 


биология және 

химия / биологии и 

химии 


Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

10 


 

БП/ 


БД 

KTIКZh


/ DKYa 

2209 


Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу/ 

Делопроизводство на казахском 

языке тілдік даярлау орталығы /центр 

языковой 

подготовки 

БП/ 


БД 

Bio  


2210 

Биохимия 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


OKZhO

FO / 


FURNU

S 2212 


Ортаның қолайсыз жағдайларына 

өсімдіктер физиологиясының 

орнықтылығы / Физиология 

устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям среды 

биология және химия / биологии и 

химии 


«Ландшафты дизайн» білім беру бағдарламасы / 

Образовательная программа «Ландшафтный дизайн»  

 

КП/ ПД 

KG 


2307 

Компьютерлік графика / 

Компьютерная графика 

биология және химия / биологии и 

химии 


 

8

«Ормантану» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа «Лесоведение» 

 КП/ 

ПД 


OB / BL 

2307 


Орман биологиясы / Биология леса 

биология және химия / биологии и 

химии 


ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

2401(4) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Оқу практикасы / Учебная практика биология және 

химия / биологии и 

химии 


 

9

1.2  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса   

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Ко-во 


кред.

 

Кафедра  

 

5 семестр  21 

 

Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  18 

 

«Ормантану» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа «Лесоведение» 

18 


 

БП/ 


БД 

AA / 


AСh 

3215 


Адам анатомиясы / Анатомия 

человека 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


Gen 

3217 


Генетика 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


PMO / 

KPR 


3218 

Пайдалы және мәдени өсімдіктер / 

Культурные и полезные растения 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


Den 

3303 


Дендрология 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


PP 3305  Педагогика және психология / 

Педагогика и психология 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

КП / 


ПД 

KB / BK 


3306 

Қазақстан биоресурстары / 

Биоресурсы Казахстана (К.ж./К.р.) 

биология және химия / биологии и 

химии 


ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

3401(5) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

 6 семестр 

21 


 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 

 

БП/ БД 

KK(O)T


/PK(R)

Ya 3201 


Кәсіби қазақ (орыс) тілі / 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


KBShT/

POIYa 


3202 

Кәсіби бағытталған шет тілі / 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы /центр 

языковой 

подготовки 

КП / 


ПД 

Mik 


3301 

Микробиология 

ветеринарлық санитария / 

ветеринарной 

санитарии 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

12 

 

«Ормантану» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа «Лесоведение» 

12 


 

 

10

БП/ БД 

BKTP / 


PKL 

3209 


Бәсекеге қабілетті тұлға 

психологиясы /Психология 

конкурентоспособной личности 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

БП/ 


БД 

AZhF / 


FChZh 

3216 


Адам және жануарлар физиологиясы 

/ Физиология человека и животных 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


BOА / 

MPB 


3304 

Биологияны оқыту әдістемесі / 

Методика преподавания биологии 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


DO / LR 

3307 


Дәрілік өсімдіктер / Лекарственные 

растения 

биология және химия / биологии и 

химии 


ОҚТ / 

ДВО 


DSh /FK  

3401(6) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11

1.3  4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса   

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Ко-во 


кред.

 

Кафедра  

 

7 семестр  23 

 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 19 

 

 «Ормантану» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа «Лесоведение» 

12 


 

КП / 


ПД 

SKZhBZhO / 

RIR 4308 

Сирек кездесетін және жойылып 

бара жатқан өсімдіктер / Редкие и 

исчезающие растения 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


OSh / LH 

4309 


Орманпарктік шаруашылық / 

Лесопарковое хозяйство 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


Orm / Les 

4310 


Орманөсіру /Лесовыращивание 

биология және химия / биологии и 

химии 


КП / 

ПД 


LD 4311 

Ландшафты дизайн/ 

Ландшафтный дизайн 

биология және химия / биологии и 

химии 


ОҚТ/ 

ДВО 


DSh /FK  

4401(7) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

ОҚТ/ 


ДВО 

 

Өндірістік практика / Производственная практика 

биология және химия / биологии и 

химии 


Жалпы элективтік пәндер / 

Общие элективные дисциплины 

 

БП/ БД 

Mik 4222 

Микология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


Alg 4223 

Альгология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


Bio 4224 

Биометрия 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


AF / RF 4225  Аймақтық флористика / 

Региональная флористика 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


MB 4226 

Молекулалық биология / 

Молекулярная биология 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


ZhDB / BIR 

4227 


Жеке даму биологиясы / 

Биология индивидуального 

развития 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

ОB / BR 4228  Өсімдіктер биотехнологиясы / 

биология және  

12

БД Биотехнология растений 

химия / биологии и 

химии 

БП/ 


БД 

LDKМ / 


KMLD 4229 

Ландшафты дизайнындағы 

компьютерлік модельдеу / 

Компьютерное моделирование в 

ландшафтном дизайне 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП/ 

БД 


ITZhК / IITR 

4230 


Интернет-технологияны жұмыста 

қолдану / Использование 

интернет-технологий в работе 

бағдарламалық қамтамасыз ету / 

программного 

обеспечения 

БП/ 


БД 

Men 4231 

Менеджмент 

басқару және іскершілік 

әкімшілік / 

управления и 

делового 

администрирования 

БП/ 


БД 

BP / PU 4232  Басқару психологиясы / 

Психология управления 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

БП/ 


БД 

KKKP / PKO 

4233 

Конструктивтік қарым-қатынас психологиясы / Психология 

конструктивного общения 

психология және педагогика / 

психологии и 

педагогики 

 

 8 семестр 

 ОҚТ/ 

ДВО 


 

Педагогикалық практика / 

Педагогическая практика 

биология және химия / биологии и 

химии 


ОҚТ/ 

ДВО 


 

Диплом алды практика / 

Преддипломная практика 

биология және химия / биологии и 

химии 


ҚА/ 

ИА 


 

Қорытынды аттестация / 

Итоговая аттестация 

биология және химия / биологии и 

химии 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

13

2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание образовательных программ и элективных дисциплин 

 

2.1  «Ландшафты  дизайн»  білім  беру  бағдарламасы  /  Образовательная программа «Ландшафтный дизайн» 

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной программы «Ландшафты 

дизайн» 


білім 

бағдарламасы  нарықтық  бәсекеге  қабілетті 

мамандарды дайындау үшін қажет. 

Ұсынылған 

пәнді 

оқу 


болашақ 

биология 

бакалаврларын 

«Ландшафты 

дизайн»  саласының  сұрақтарын  терең  және 

жетік  білуге,  осы  бағытта  жеке  меншік  ісін 

ашуға  және  оны  кәсіби  жүргізуге  көмегін 

тигізеді. 

Осы  білім  бағдарламасын  игерген 

бакалаврлар  көгалдандыруда,  табиғатты 

қорғау  мекемелерінде,  декоративті  гүлдер 

көшетжайларында,  мәдени  орман  саябақ 

ландшафтарын  жобалауда  табысты  жұмыс 

істей  алады.  Студенттер-түлектер  берілген 

бағдарламасы  пәндерін  оқығаннан  кейін 

ландшафты 

архитектура 

мекемелерінде, 

теплицалық  комбинаттарында,  өсімдіктерді 

қорғау,  ғылыми  зерттеу  институттарында 

декоративті 

сәндік 


гүлдендіру 

кәсіпорындарында  (көшетжай,  көшеттік), 

орта 

мектептерде, гимназия 

мен 


колледждерде 

оқытушы, 

және 

ұлттық 


парктерде, 

қорықтарда, 

ботаникалық 

бақтарда, 

юннаттар 

станциясында, 

селекциялық 

станцияларда, 

табиғат 

мұражайларында қызмет ете алады. 

Образовательная 

программа 

«Ландшафтный  дизайн»  необходима  для 

успешной 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов 

на 


рынке труда. 

Изучение  предложенных  дисциплин 

по  данной  образовательной  программе 

позволяет  будущим  бакалаврам  биологии 

более глубоко и компетентно разбираться в 

вопросах ландшафтного дизайна, открыть и 

профессионально  вести  собственное  дело 

по 


этому 

направлению 

деятельности. 

Бакалавры, 

освоившие 

настоящую 

образовательную 

программу, 

могут 

успешно 


работать 

в 

озеленительных, природоохранных  организациях,  цветочно-

декоративных  питомниках,  проектировать 

культурные 

лесопарковые 

ландшафты. 

Студенты  –  выпускники  при  изучении 

дисциплин 

данной 


траектории 

могут 


работать  в  организациях  ландшафтной 

архитектуры,  на  тепличных  комбинатах, 

защиты 

растений, научно-

исследовательских 

институтах, 

на 


предприятиях  декоративного  цветоводства 

(оранжереи,  питомники),  преподавателями 

биологии  в  средних  школах,  гимназиях, 

колледжах,  специалистами  в  национальных 

парках,  заповедниках,  ботанических  садах, 

станциях юннатов, селекционных станциях, 

музеях природы. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: 

қазіргі 


ландшафты 

дизайннің 

негізгі 

түсініктері  мен  өзіне  тән  белгілерін  (стилі, 

техника  түрі);  балабақша  ауласын,  мектеп 

оқу  орындары,  спорт  алаңын,  аурухана, 

өнеркәсіп  ауласын,  көшелерді,  саябақтарды 

көгалдандыру 

ерекшеліктерін; 

жалпы 


заңдылықтарды;  әртүрлі  деңгейдегі  орман 

және 


урбоэкожүйелер 

және 


олардың 

компоненттерін;  өсімдік  және  жануарлар 

әлемін, топырақтарды; жерасты және беттік 

суларды;  тропосфераның  ауа  массасын;  

должны знать:  

основные  понятия  и  характерные  черты 

современного 

ландшафтного 

дизайна 

(стили, 


техника, 

форма); 


особенности 

озеленения  территорий  детских  садов, 

школ,  учебных  заведений,  спортивных 

площадок, 

больниц, 

промышленных 

территорий, 

улиц, 


скверов, 

дворовых 

территорий; 

общие 


закономерности 

и 

приемы, композиции, 

лесные 


и 

урбоэкосистемы  различного  уровня,  их 

компоненты;  растительный  и  животный 


 

14

ерекше қорғалатын 

табиғи 


территорияларды;  ландшафты  зоналарды 

игеруде  жоспарлау  әдістері  мен  жүйелерін; 

урболандшафттарды  қайта  қалпына  келтіру 

әдістерін; 

ландшафты 

құрылыстың 

нысандарына 

күтімін; 

жасанды 

ландшафтарды  қорғау  мен  күту  әдістерін; 

жобалау  әдістерін;  дизайнерлік  көшеттер 

құруды және реконструкциялауды; демалыс 

үшін 

қолайлы 


қоршаған 

ортаның 


қалыптасуын; урбоэкожүйелеріндегі туризм 

және  басқа  да  рекреациялық  қызметтер 

түрлерін;  қолайсыз  факторлардың  әсерінен 

тұрақтылығын  және  эстетикалық  көрінісін 

көтеруді. 

мир,  почвы;  поверхностные  и  подземные 

воды; воздушные массы тропосферы;  особо 

охраняемые 

природные 

территории; 

системы 

и 

методы планирования 

ландшафтных  зон;  методы  восстановления 

урболандшафтов; 

уход 


за 

объектами 

ландшафтного 

строительства; 

способы 

охраны 


и 

защиты 


искусственных 

ландшафтов; 

методы 

проектирования; создания  и  реконструкции  дизайнерских 

насаждений, 

обеспечивающих 

формирование  благоприятной  окружающей 

среды  для  отдыха,  туризма  и  других  видов 

рекреационной 

деятельности 

в 

урбоэкосистемах, повышающие 

их 


устойчивость 

к 

воздействию неблагоприятных  факторов  и  эстетическую 

выразительность. 

меңгеруі керек:  

қазіргі 


флористикалық 

композициялық 

сипаттамаларын;  ландшафты  дизайнның 

қазіргі 


бағыттарын 

қарау; 


ландшафты 

композицияны  жобалау  әдістерін  білу; 

жасанды  ландшафтарды  қорғау  шараларын 

ұйымдастыру  мен  өңдеуді;  ормантүзуші 

және  декоративті  ағаштар  мен  бұталар 

тұқымдарының 

отырғызылатын 

желек 


материалдарын өндіру; ландшафтарды күту, 

табиғи 


және 

жасанды 


ландшафтарды 

қалпына  келтіру  және  орман  өсіруді; 

бұзылған  ландшафтарды  қалпына  келтіру; 

ландшафтық 

көшеттерді 

құру, 


эксплуатациялауға  және  қайта  құруды; 

олардың  қолайсыз  факторлардың  әсеріне 

тұрақтылығын 

көтеруге; 

эстетикалық 

көрінісі; урбоэкожүйелер орталарында адам 

қолайлы 

дәрежесі 

мен 

оның 


ортақ 

эстетикалық тынығуы. 

должны уметь: 

характеризовать  композиционные  решения 

современной  флористики;  ориентироваться 

в 

современных направлениях 

ландшафтного  дизайна;  владеть  методами 

проектирования  ландшафтных  композиций; 

разрабатывать 

и 

реализовывать мероприятия 

по 


охране 

и 

защите природных  и  искусственных  ландшафтов 

по  производству  посадочного  материала 

лесообразующих  и  декоративных  пород 

деревьев  и  кустарников,  по  уходу  за 

ландшафтами, 

по 


восстановлению 

и 

разведению,  рекультивации  нарушенных ландшафтов,  по  созданию,  эксплуатации, 

реконструкции  насаждений,  повышающих 

их 

устойчивость к 

воздействию 

неблагоприятных  факторов,  эстетическую 

выразительность,  уровень  комфортности 

пребывания 

человека 

в 

среде 


урбоэкосистем,  ее  общее  эстетическое 

обогащение. 

дағдысы болуы керек:  

ғылыми 


зерттеу 

саласында, 

ғылыми 

материалдарды  дайындау  мен  жинауға дағдылану, 

далалық 


және 

эксперименталдық 

зерттеу 

нәтижелерін 

жергілікті  жердің  ауа-райы  жағдайына 

сәйкес 


ландшафтық 

композицияларды 

жасау; 

табиғи 


композициялық 

элементтердің 

анализінің 

әдістері 

мен 

олардың 


қасиеттері 

мен 


орманпарктік 

құрылыста 

пайдалануын; 

орманпарктік 

желектерді  қырқу  мен  кесу  техникаларын;  

должны иметь навыки: 

в  построении  ландшафтных  композиций  в 

соответствии  с  местными  климатическими 

условиями, 

научно-исследовательской 

деятельности;  по  сбору  и  подготовке 

научных материалов, обработке результатов 

полевых 

и 

экспериментальных исследований; 

анализа 


ассортимента 

растений; 

оценки 

состояния земной 

рекреационной  зоны;  владения  методов 

анализа 

естественно-природных 

композиционных  элементов,  их  свойств  и 


 

15

рекреациялық жүктемелердің 

әдістерін; 

жасыл 

желектерді күту 

әдістерін; 

дендрожоспарларды 

құру 


әдістерін; 

ландшафты 

композиция 

орындау 


техникасын; 

ұзақ 


мерзімге 

төзімді, 

экологиялық  берік  ландшафты  жобаларын 

жасауға;  ландшафты  дизайннің  негізгі 

бағыты бойынша және осы бағытта жеке өз 

ісін жүргізуге; қоғам мен табиғат дамуының 

жалпы 

заңдылықтарына, антропогенді 

әсерлерге 

адамның 

экологиялық 

жауапкершіліктерінде. 

использования 

в 

ландшафтном строительстве;  техники  обрезки  и  стрижки 

элементов 

ландшафтного 

дизайна; 

методики  расчета  рекреационных  нагрузок; 

по 


способам 

ухода 


за 

зелёными 

насаждениями;  по  методике  составления 

дендроплана; 

по 

технике 


выполнения 

ландшафтной композиции. 

құзыретті болуы керек: 

ландшафты  дизайн  саласындағы  біліктілік 

сұрақтарында: қазіргі ландшафты дизайнды 

сипаттайтын 

белгілері 

мен 


негізгі 

түсініктемелерінде;  құрастырылып  отырған 

ландшафты  жобаларының  эстетикасында; 

ландшафты 

композицияларды 

жобалау 


әдістемесінде  және  бағалауында;  ғылыми 

зерттеу  саласында,  ғылыми  материалдарды 

дайындау  мен  жинауға  дағдылану,  далалық 

және 


эксперименталдық 

зерттеу 


нәтижелерін  жергілікті  жердің  ауа-райы 

жағдайына 

сәйкес 

ландшафтық композицияларды жасауында. 

должны быть компетентными: 

в  вопросах  профессионализма  в  области 

ландшафтного дизайна: в базовых понятиях 

и 

характерных чертах 

современного 

ландшафтного  дизайна;  в  эстетичности 

создаваемых 

ландшафтных 

проектов; 

оценки 

и 

методики проектирования 

ландшафтных  композиций;  в  построении 

ландшафтных композиций в соответствии с 

местными 

климатическими 

условиями, 

научно-исследовательской 

деятельности, 

навыки  по  сбору  и  подготовке  научных 

материалов, обработке результатов полевых 

и экспериментальных исследований. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

16

Базалық пәндер / Базовые дисциплины Дінтану және діни қауіпсіздік негіздері / Религиоведение и основы религиозной 

безопасности/ Religion studies and Basics of religious safeti 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  діни,  тарихи-әлеуметтік,  саяси-

экономикалық  құбылыстарды  дұрыс  түсіндіріп, 

адамзат  баласының  сана-сезіміне  сәйкес  келетін 

іс-әрекет жасауды  уағыздау.  Қоғамда  діндердің 

айрықша 


орны 

бар 


екенін 

түсіндіру. 

Өркениеттік  сана,  адам  болмысы,  дін,  елдік 

сана мәселелерін талқыға салу. 

 

 

Религиоведческая подготовка 

студента, 

профилактика 

религиозного 

экстремизма, 

формирование 

у 

студентов стойкого 

иммунитета  к  деструктивным  религиозным 

течениям  и  сектам,  а  также  выработка  у 

студентов научного и критического подхода к 

анализу  общественных  явлений,  природе 

возникновения религиозных течений и групп. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  діннің  мәнін  әлеуметтік  құбылыс 

ретінде 

түсіну; 


діннің 

негізгі 


классификациясын;  діннің  құрылысын;  діни 

қауіпсіздікті 

әлемдік 

діндердің 

ерекшеліктерін; 

әлемдік 


діндердің 

және 


дәстүрлі 

емес 


діндердің 

негізгі 


ерекшеліктерін; 

әлемдік 


діндердің 

Қазақстандағы орны.  

должны знать: сущность религии как 

социального явления, её структуру и 

функции; мировые религии и их особенности, 

основные типы религий; содержание и 

понятие деструктивности нетрадиционных 

культов; современные угрозы религиозного 

характера.  

меңгеруі керек: объективті түрде әртүрлі діни 

феномендерді  қарастыру;  Қазақстандағы  діни 

жағдайы туралы хабардар болу. 

должны  уметь:  объективно  рассматривать 

различные 

религиозные 

феномены; 

ориентироваться  в  религиозной  ситуации  в 

Казахстане. 

игеруі  тиіс:  әртүрлі  діндердің  аят-хадис 

негіздердің  сыни  талдауы;  діни  сипаттағы 

қауіп-қатердің жіктеулерін анықтау. 

должны  владеть:  критическим  анализом 

основ 

вероучения различных 

религий; 

определения 

и 

классификации угроз 

религиозного характера. 

құзыретті болуы тиіс: негізгі әлемдік діндер 

және  дәстүрлі  емес  ағымдар  саласында;  діни 

қауіпсіздік саласында. 

быть  компетентными:  в  сфере  основных 

мировых религий и нетрадиционных течений; 

в области религиозной безопасности. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қазақстан трихының мектептік курсы 

Школьный курс истории Казахстана 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Дін  –  әлеуметтік  құбылыс.  Әлемдік  діндер, 

адамзат тарихындағы ролі. Ұлттық қауіпсіздік 

мемлекеттің  негізгі  қызметі.  Діни  қауіпсіздік 

институты  ұлыттық  қауіпсіздік  негізі.  Қазіргі 

заманның  дәстүрлі  емес  табынушылықтары. 

Тоталитарлық,  харизматикалық  секталар  діни 

тұтастығымызға қауіп. 

 

Религия  как  социальное  явление.  Мировые религии  и  их  роль  в  истории  человечества. 

Национальная  безопасность  как  основная 

функция  государства.  Институт  религиозной 

безопасности 

как 

составная 

жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет