Султангазина Г. Ж. б.ғ. кжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата15.09.2017
өлшемі0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

«А. Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Аграрлық-биологиялық факультеті 

 

       

Бекітемін 

 

ОӘК төрағасы ____________А. Абсадыков 

___ _________2017 ж. 

 

 

  

 

2017-2018 оқу жылына арналған  

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

на 2017-2018 учебный год  

Мамандығы 5В060700-Биология 

Специальность 5В060700-Биология 

 

  

 

  

 

  

 

  

Қостанай, 2017  

Құрастырушылар / Составители: Султангазина  Г.Ж.  –  б.ғ.к.,  доцент,  биология  және  химия  кафедрасының 

меңгерушiсi / к.б.н., доцент, заведующая кафедрой биологии и химии 

Абилева  Г.А.  –  ж.ғ.м.,  биология  және  химия  кафедрасының  аға  оқытушы  / 

м.е.н., ст. преподаватель кафедры биологии и химии 

 

 

Элективті пәндер каталогы.- Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2017.- 63 б.  

Каталог элективных дисциплин.- Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 

2017.- 63 с. 

 

Бұл каталог 

5В060700-Биология 

мамандығына 

жасалған 

оқу 

бағдарламаларының  қосымшасы  болып  табылады.  Элективті  пәндер каталогы  қысқаша  сипаттамасы,  оқу  мақсаты,  оқу  мазмұны  және  күтілетін 

оқу  нәтижесі  көрсетілген  таңдау  компонентіне  кіретін  пәндер  тізімін 

қамтиды.  2017-2018  оқу  жылындағы  кредиттік  технология  бойынша  оқитын 

студенттерге арналған. 

Настоящий  каталог  является  приложением  к  учебным  планам  по 

специальности 

5В060700-Биология. 

Каталог 


элективных 

дисциплин 

содержит перечень дисциплин компонента по выбору и их краткое описание 

с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых результатов обучения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии в 2017-

2018 уч. году. 

 

 

Аграрлық-биологиялық  факультетінің  әдістемелік  кеңес  отырысында қарастырылды, 25.01.2017 ж. № 1 хаттама 

Рассмотрен  на  заседании  Методического  совета  аграрно-биологического 

факультета, протокол от 25.01.2017 г. № 1 

 

 А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында 

бекітілді, 01.03.2017 ж. № 2 хаттама 

Утвержден 

на 


заседании 

учебно-методического 

совета 

КГУ 


им. 

А.Байтурсынова, протокол от 01.03.2017 г. № 2 

 

 

                                         

© А.Байтурсынов атындағы  

                                                            Қостанай мемлекеттік университеті 

 

  

 

Мазмұны / Содержание  

Кіріспе / Введение………………………………………………………….. 

Оқу жоспарлар және элективтік пәндер / Учебные планы  и элективные дисциплины ………………………………………………… 

 1 1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса……..........  6 

2 1 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер

 / 

Элективные дисциплины для студентов 1 курса………………………........................... 

 3 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса……..........  16 

4 2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер

 / 

Элективные дисциплины для студентов 2 курса………………………........................... 

 

19 5 3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса……..........  40 

6 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер

 / 

Элективные дисциплины для студентов 3 курса………………………........................... 

 

42 7 4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса……..........  53 

8 4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер

 / 

Элективные дисциплины для студентов 4 курса………………………........................... 

 

55  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Кіріспе   

Элективті  пәндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша 

құрастырылады.  Элективті  пәндер  каталогы  жүйеленген  таңдау  бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пәндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пәндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  әлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пәндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сәйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кәсіптендіру  пәндер  циклы  кәсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент  Типтік  оқу  бағдарламасымен  бекітілген  мамандықтардың 

міндетті  компонент  пәндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пәндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пәндер  және  жалпы  элективті  пәндер.  5В060700-

Биология  мамандығы  бойынша  студенттердің  таңдауына  екі  білім  беру 

бағдарламасы  ұсынылады:  «Ландшафты  дизайн»  және  «Ормантану». 

Элективті  пәндерді  таңдауға  эдвайзер  кеңес  береді.  Студент  эдвайзермен 

бірлесе  отырып,  студенттің  жеке  оқу  жоспарын  құру  үшін  пәндерге  жазылу 

нысанын толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кәсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Введение  

При  кредитной  технологии  обучения  разрабатывается  каталог 

элективных  дисциплин.  Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой 

систематизированный  перечень  дисциплин  компонента  по  выбору  и 

содержит краткое их описание. 

Все  дисциплины  учебного  плана  объединены  в  три  цикла:  цикл 

общеобразовательных  дисциплин  (ООД),  цикл  базовых  дисциплин  (БД), 

цикл профилирующих дисциплин (ПД):  

Цикл  общеобразовательных  дисциплин  предполагает  подготовку 

интеллектуального,  личностного  и  социально-развитого  специалиста.  Цикл 

базовых  дисциплин  направлен  на  формирование  у  будущего  специалиста 

фундаментальных  знаний  по  соответствующей  специальности.  Цикл 

профилирующих  дисциплин  определяет  перечень  специальных  знаний, 

умений,  навыков  и  компетенций  применительно  к  конкретной  сфере 

профессиональной деятельности.  

Наряду 


с 

изучением 

дисциплин 

обязательного 

компонента, 

установленных  Типовым  учебным  планом  специальности,  студент  также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Дисциплины  компонента  по  выбору  делятся  на  два  вида:  дисциплины 

образовательных  программ  и  общие  элективные  дисциплины.  В  рамках 

специальности  5В060700-Биология  студентам  предлагается  на  выбор  две 

образовательные  программы:  «Ландшафтный  дизайн»  и  «Лесоведение». 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с ним 

студент  заполняет  форму  записи  студентов  на  дисциплины  для  составления 

ИУП (индивидуального учебного плана). 

Уважаемые  студенты!  Важно  помнить,  что  от  того,  насколько 

продуманной  и  целостной  будет  Ваша  образовательная  траектория,  зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки как будущего специалиста.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Оқу жоспарлар және элективтік пәндер /  Учебные планы  и элективные дисциплины  

 

1    1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса  

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Кол-во 


кред.

 

Кафедра  

 

1 семестр  20 

 

Міндетті компонент / Обязательный компонент 14 

 

ЖБП / ООД 

ККZT 


/SIK 

1101 


Қазақстанның қазіргі заман тарихы / 

Современная история Казахстана 

Қазақстан тарихы/ истории Казахстана 

ЖБП / 


ООД 

Phil 


1102 

Философия  

философия / философии 

ЖБП / 


ООД 

K(O)T / 


K(R)Ya 

1104 (1) 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык 

практикалық лингвистика / 

практической 

лингвистики 

ЖБП / 


ООД 

ShT/IYa 


1105 (1) 

Шетел тілі / Иностранный язык 

шет тілдер / иностранных языков 

БП / 


БД 

Bot 


1207 (1) 

Ботаника 

биология және химия / биологии и 

химии 


Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

 БП / 

БД 


DDKN/

RORB 


1208 

Дінтану және діни қауіпсіздік 

негіздері / Религиоведение и основы 

религиозной безопасности 

философия / философии 

ЖБП циклының элективтік пәндері /  

Элективные дисциплины цикла ООД 

 ЖБП / 

ООД 


EN / OE 

1106 


Экономика негіздері / Основы 

экономики 

экономика / экономики 

ЖБП / 


ООД 

ЕТD / 


EUR 

1106 


Экология және тұрақты даму / 

Экология и устойчивое развитие 

экология / экологии ЖБП / 

ООД 


ТKN / 

OBZh 


1106 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

биология және химия / биологии и 

химии 


ЖБП / 

ООД 


KN / OP 

1106 


Құқық негіздері / Основы права  

мемлекет және құқық теориясы/ 

теории государства 

и права 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh / 


FK 

1401(1) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене шыңықтыру және спорттық  дайындығы/ 

физической и 

спортивной подготовки 

 

 2 семестр 

22 


 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 

11 

 

ЖБП / ООД 

K(O)T / 


KRYa 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык 

практикалық лингвистика / 

 

1104 (2) практ.лингвистики 

ЖБП / 


ООД 

ShT / 


IYa 

1105 (2) 

Шетел тілі / Иностранный язык 

шет тілдер / иностранных языков 

БП / 


БД 

Bot 


1207 (2) 

Ботаника 

биология және химия / биологии и 

химии 


БП / 

БД 


Zoo 

1206 


Зоология 

биология және химия / биологии и 

химии 


Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

 ЖБП / 

ООД 


SAN / 

OSP 


1108 

Саясаттану және әлеуметтану 

негіздері / Основы социологии и 

политологии 

философия / философии 

БП / 


БД 

SZhKMN/ 


OAK 

1209 


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері / Основы 

антикоррупционной культуры 

мемлекет және құқық теориясы/ теории 

государства и права 

ЖБП циклының элективтік пәндері /  

Элективные дисциплины цикла ООД 

 

ЖБП / ООД 

EN / OE 


1107 

Экономика негіздері / Основы 

экономики 

экономика / экономики 

ЖБП / 


ООД 

ЕТD / 


EUR 

1107 


Экология және тұрақты даму / 

Экология и устойчивое развитие 

экология / экологии ЖБП / 

ООД 


ТKN / 

OBZh 


1107 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері / 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

биология және химия / биологии и 

химии 


ЖБП / 

ООД 


KN / OP 

1107 


Құқық негіздері / Основы права  

мемлекет және құқық теориясы/ 

теории государства 

и права 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh / 


FK 

1401(2) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене шыңықтыру және спорттық  дайындығы/ 

физической и 

спортивной подготовки 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Оқу практика / Учебная практика биология және 

химия / биологии и 

химии 


 

2    1 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /

 

      Элективные дисциплины для студентов 1 курса  

Дінтану және діни қауіпсіздік негіздері / Религиоведение и основы религиозной 

безопасности / Religion studies and basics of religious safety 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  діни,  тарихи-әлеуметтік,  саяси-

экономикалық  құбылыстарды  дұрыс  түсіндіріп, 

адамзат  баласының  сана-сезіміне  сәйкес  келетін 

іс-әрекет жасауды  уағыздау.  Қоғамда  діндердің 

айрықша 

орны 


бар 

екенін 


түсіндіру. 

Өркениеттік  сана,  адам  болмысы,  дін,  елдік 

сана мәселелерін талқыға салу.  

 

Религиоведческая подготовка 

студента, 

профилактика 

религиозного 

экстремизма, 

формирование 

у 

студентов стойкого 

иммунитета  к  деструктивным  религиозным 

течениям  и  сектам,  а  также  выработка  у 

студентов научного и критического подхода к 

анализу  общественных  явлений,  природе 

возникновения религиозных течений и групп. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек:  діннің мәнін әлеуметтік құбылыс 

ретінде 

түсіну; 


діннің 

негізгі 


классификациясын;  діннің  құрылысын;  діни 

қауіпсіздікті 

әлемдік 

діндердің 

ерекшеліктерін; 

әлемдік 


діндердің 

және 


дәстүрлі 

емес 


діндердің 

негізгі 


ерекшеліктерін; 

 

әлемдік діндердің 

Қазақстандағы орны.  

должны  знать:  сущность  религии  как 

социального 

явления, 

её 


структуру 

и 

функции; мировые религии и их особенности, основные  типы  религий;  содержание  и 

понятие  деструктивности  нетрадиционных 

культов;  современные  угрозы  религиозного 

характера.  

меңгеруі керек: объективті түрде әртүрлі діни 

феномендерді  қарастыру;  Қазақстандағы  діни 

жағдайы туралы хабардар болу 

должны  уметь:  объективно  рассматривать 

различные 

религиозные 

феномены; 

ориентироваться  в  религиозной  ситуации  в 

Казахстане 

игеруі  тиіс:    әртүрлі  діндердің  аят-хадис 

негіздердің  сыни  талдауы;  діни  сипаттағы 

қауіп-қатердің жіктеулерін анықтау 

должны  владеть:  критическим  анализом 

основ 


вероучения 

различных 

религий; 

определения 

и 

классификации угроз 

религиозного характера 

құзыретті болуы тиіс: негізгі әлемдік діндер 

және  дәстүрлі  емес  ағымдар  саласында;  діни 

қауіпсіздік саласында 

быть  компетентными:  в  сфере  основных 

мировых религий и нетрадиционных течений

в области религиозной безопасности 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қазақстан трихының мектептік курсы 

Школьный курс истории Казахстана 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Дін  –  әлеуметтік  құбылыс.  Әлемдік  діндер, 

адамзат 


тарихындағы 

ролі. 


Ұлыттық 

қауіпсіздік  мемлекеттің  негізгі  қызметі.  Діни 

қауіпсіздік  институты  ұлыттық  қауіпсіздік 

негізі. 


Қазіргі 

заманның 

дәстүрлі 

емес 


табынушылықтары. 

Тоталитарлық, 

харизматикалық  секталар  діни  тұтастығымызға 

қауіп. 


 

Религия  как  социальное  явление.  Мировые 

религии  и  их  роль  в  истории  человечества. 

Национальная 

безопасность 

как 


основная 

функция  государства.  Институт  религиозной 

безопасности 

как 


составная 

часть 


национальной 

безопасности.  

Псевдорелигиозные  течения,  деструктивные  и 

тоталитарные  культы,  как  угроза  безопасности 

личности, общества и государства Казахстан.  

Постреквизиттері / Постреквизиты 

саясаттану, әлеуметтану 

социология, политология.

 

 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы Кабул О.К. 

Шаукенов Ж.А.   

Экономика негіздері / Основы экономики / Basics of economics Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  қоғамның және фирманың 

әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын 

игерту мен экономикалық ойлау қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Освоение  студентами  теоретических  знаний  о 

закономерностях 

социально-экономического 

развития  общества  и  фирмы,  формирование 

экономического образа мышления 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: нарықтық экономиканың макро және 

микро 

деңгейінің даму 

тенденцияларын 

сипаттайтын    экономикалық  категорияларды, 

заңдылықтар мен заңдарды  

должны 

знать: 


принципы 

и 

законы функционирования 

современной 

экономики, 

экономические  категории,  понятийный  аппарат 

на микро- и макроуровнях 

меңгеруі керек:  

 экономоикалық  және  әлеуметтік  дамуының 

кешендік 

жоспарларын 

әзірлеу; 

халық 

шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын басқарудың тиімді жүйесін құру;  

должны уметь 

 анализировать  экономическую  ситуацию  на 

различных уровнях; прогнозировать и определять 

последствия 

проводимых 

экономических 

мероприятий 

игеруі тиіс: 

қазіргі 


нарықтық 

экономиканың 

күрделі 

мәселерлерге  жалпы  экономикалық  тұрғыдан 

талдау 

жасау; 


әр 

түрлі 


экономикалық 

мәселелердің  әдістерін  талдауды  көрсетіп,  өз 

бетінше шешімін таба білуді үйрену. 

должны владеть:  

навыками  формирования  экономического  образа 

мышления;  положениями экономической науки в 

органической  связи  с  анализом  новых  явлений  и 

вызовов  современного общества 

құзыретті болуы тиіс:  

- қазіргі компьютерлік технологиялар саласында;  

- барлық халық шаруашылығының тұрақтылығын 

және  тиімді  теңгерілімін  қамсыздандыру  және 

халық 

шаруашылық мәселелерді 

бағыттау 

саласында;  

-  мемлекеттің  экономикалық  саясатын  негіздеу 

және  келешек  кезеңнің  мақсатты  ұстанымдарын 

анықтау кезінде; 

-кездейсоқ 

жағдайда 

және 

тәжірибеде экономикалық  теория  білімін  қолдану,  алдағы 

уақытта  білім  алуды  қажет  ететін  экономикалық 

мәселелрді  зерттеуде  жүйелі  әдіс  дағдысын 

игеру. 


-  должны быть компетентными  

-  иметь способность к обобщению данных и их 

интерпретации  для  выработки  суждения  по 

отдельным вопросам развития фирмы;   

-  уметь 

анализировать 

экономическую 

информацию 

в 

соответствии с 

базовыми 

знаниями,  постановкой  цели  и  выбора  путей  ее 

достижения;  

-  применять  знания  экономической  теории  при 

решении  ситуационных  и  практических  задач, 

обладать 

навыками 

системного 

подхода  к 

исследованию  экономических  проблем,  которые 

необходимы  бакалаврам  для  их  дальнейшего 

обучения. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

«Адам және қоғам» мектеп курсы 

Школьный курс «Человек и общество». 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

«Экономика  негіздері»  пәніне  кіріспе.  Қоғамдық 

өндіріс 

және 


оның 

құрылымы. жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет