Студенттік ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдарыжүктеу 5.07 Kb.
Pdf просмотр
бет1/42
Дата13.02.2017
өлшемі5.07 Kb.
#2752
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова 
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 
Қазақстан тарихы жəне Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы  
Кафедра истории Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігінің 25 жылдығына,  
Əлихан Бөкейханның 150 жылдығына арналған  
«ҚАЗАҚСТАН — МЕНІҢ ОТАНЫМ» атты Республикалық  
студенттік ғылыми-тəжірибелік конференциясының  
МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ 
Республиканской студенческой научно-практической конференции  
«КАЗАХСТАН — МОЕ ОТЕЧЕСТВО», посвященной 25-летию 
Независимости Республики Казахстан, 150-летию Алихана Букейхана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қарағанды 
2016 
 
Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ

ƏОЖ 94(574) 
ББК 63.3(2Каз) 
Қ18 
 
Жауапты редактор — Ответственный редактор 
Ж.А. Жұмабеков, т.ғ.к., доцент 
 
 
Редакциялық алқа — Редакционная коллегия 
Р.М. Жұмашев, т.ғ.д., профессор (төраға), А.Қ. Қалықов, э.ғ.к., доцент, 
Г.М. Смағұлова, т.ғ.к., доцент, Қ.С.Өскембаев, т.ғ.к., доцент 
 
Сарапшылар — Рецензенты 
З.Ғ. Сақтағанова, т.ғ.д., профессор; 
Т.А. Алимбаев, т.ғ.д., профессор  
 
 
 
 
 
 
Қ18 
Қазақстан  Республикасының  Тəуелсіздігінің 25 жылдығына,  Əлихан 
Бөкейханның 150 жылдығына  арналған  «Қазақстан — менің  Отаным» 
атты  Республикалық  студенттік  ғылыми-тəжірибелік  конференциясының 
материалдары = Материалы  Республиканской  студенческой  научно-
практической  конференции  «Казахстан – мое  Отечество»,  посвященной   
25-летию  Независимости  Республики  Казахстан. — Қарағанды:  ҚарМУ 
баспасы, 2016. — 320 бет. — Қазақша, орысша. 
 
ISBN 978-9965-859-46-5 
 
Конференция  материалдары  жинағында  отан  тарихының  өзекті  мəселелері  қарастырылған; 
Ə.Н.Бөкейханның  өмірі  мен  қызметі  сипатталған;  Қазақстан  халқы  Ассамблеясының  рөлі 
көрсетілген  мақалалар  жарияланған.  Кітапта  Қазақстанның,  оның  ішінде  Алматы,  Астана, 
Петропавл,  Семей,  Атырау,  Қарағанды  қалаларының  жоғарғы  оқу  орындары  студенттерінің, 
магистранттарының ғылыми мақалалары мен баяндамалары қамтылған. 
Ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, магистранттар мен студенттерге, сондай-ақ барлық 
оқырман қауымға арналған. 
 
В  сборнике  материалов  конференции  рассмотрены  актуальные  проблемы  отечественной 
истории; представлены статьи, посвященные жизни и деятельности А.Н.Букейхана; показана роль 
Ассамблеи народа Казахстана. Представлены научные статьи и доклады студентов, магистрантов 
из  высших  учебных  заведений  Казахстана,  в  частности  из  Алматы,  Астаны,  Петропавловска,  
Семипалатинска, Атырау, Караганды.  
Для научных сотрудников, преподавателей, магистрантов и студентов, а также для широкого 
круга читателей.  
 
ƏОЖ 94(574) 
ББК 63.3(2Каз) 
 
 
 
 
 
 
ISBN 
978-9965-859-46-5      
© Қарағанды мемлекеттік  
университеті, 2016 
Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ


МАЗМҰНЫ 
 
Алғы сөз ...................................................................................................................................  

 
«ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫНДА» секциясы 
Əміржанова  Г.Ж.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Жұмабеков Ж.А.) Қазақстандағы лагерлер жүйесінің қалыптасу тарихы .................  

Байжанова C. Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.  Қалыш  А.Б.) 
Сарайшықтың қазақ археологиясындағы рөлі...............................................................  
12 
Бейсембай  С.С.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекшісі:  т.ғ.к.,  доцент 
Өскембаев  Қ.С.)  VI-VII  ғғ.  Қытай  жəне  Когуре  патшалығы  саяси-əскери 
қатынастары  аясындағы  түркілер  (ортағасырлық  Самгук  Саги  корей 
жылнамасы негізінде) ...........................................................................................................  
14 
Берикалиева Т.Т. Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ (ғылыми жетекшісі,  т.ғ.д., профессор 
Қалыш А.Б.) Ақыртас сарай кешені ....................................................................................   
18 
Елтайев  Ж.Н.  КазНУ  имени  аль-Фараби  (научный  руководитель:  д.и.н.  профессор 
Калыш А.Б.) К истории Букеевской Орды .........................................................................   
22 
Жумабаева М.Т., М. Боранбай Ə.А. Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ (ғылыми жетекшісі: 
т.ғ.д.,  профессор  Қалыш  А.Б.)  Шоқан  Уəлихановтың  «Алтынемел»  мемлекеттік 
мемориалдық музейі ..............................................................................................................   
24 
Жумадилова  Қ.А  Е.А.Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Өскембаев  Қ.С.)  Жайық  Бектұровтың  ғылыми  еңбектеріндегі  Абылай  мен 
Кенесары бейнелері ...............................................................................................................  
28 
Іскендір  А.М.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Жетіасар ескерткіштері .................................................................................  
33 
Калдибаева  А.М.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекшісі:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Түркістан əскери округы ...............................................................................  
35 
Каржаубаев  А.О.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Боралдай сақ қорғаны ....................................................................................   
37 
Кенжебеков  А.К.  Əл-Фараби    атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Шығыс Қазақстан қимақтарының археологиялық кейбір мəселелері ....   
39 
Керімбай  А.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші: PHD, доцент 
Жұманова А.З.) Абылай хан жəне Қазақстан мемлекетінің тəуелсіздігі ......................  
41 
Койшыбаева Е.А. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ (ғылыми жетекші: тарих магистры, 
аға оқытушы Сақабай Т.Қ) Баласағұн жазба деректерде ..................................................   
45 
Қырғызбай  Н.Ж.  ҚМТУ  (ғылыми  жетекші:  фс.ғ.к.,  доцент  Сағатова  А.С.)  Ұлы  дала 
төсіндегі ұлттық рух ..............................................................................................................  
49 
Мейрамбеков  А.К. 
Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ 
(Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Өскембаев Қ.С.) Қазақстандағы жəдитшілік тарихнамасының кейбір мəселелері ..  
52 
Минаж Д.К. КазНУ им. аль-Фараби (Научный руководитель: д.и.н., профессор Калыш А.Б.) 
Историко-культурные памятники Кызылординской области .....................................   
56 
Нұғман Г. Л.Н.Гумилев атындаға ЕҰУ (ғылыми жетекші: аға оқытушы Ахметшина Г.У.) 
Қазақтың ұлттық сусыны – қымыз туралы тарихи жазба деректер ..........................  
58 
Оңғаров  Е.Е.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор. 
Қалыш А.Б.) Қойлық қаласы ................................................................................................   
61 
Орынбекова  Р.Ж.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекшісі  т.ғ.к.,  доцент 
Өскембаев  Қ.С.) 1916 жылғы  бүкілхалықтық  көтеріліс:  тарихнамалық 
сипаттама ................................................................................................................................  
64 
Рамазанов  А.Қ.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Хан ордасы: өткені, бүгіні, келешегі ...........................................................  
69 
Сабытаева  Н.О.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Жұмабеков Ж.А.) Дүниежүзілік көрме тарихы жəне Астанадағы «ЭКСПО-2017» ....  
72 
Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ


Самар  А.,  Сатыбалды  М.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к., 
доцент Қарсыбаева Ж.А.) 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің көрнекті тұлғасы 
– Кейкі батыр ..........................................................................................................................  
76 
Саяжанова А.Ж. Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ (ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Кентбек 
С.Қ.) «Үш тұғырлы тіл» саясатының болашақ ұрпақ үшін маңыздылығы ....................  
79 
Түсіпбек  Қ.Е.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекшісі  т.ғ.к.,  доцент 
Абдрахманова Қ.Қ.) Ауған – кеңес соғысының басталуы ...............................................   
81 
Тəлім А.Т. Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ (ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Қалыш А.Б.) 
«Есік» мемлекеттік тарихи-мəдени мұражай қорығы ...................................................  
84 
Тілеуберлі  А.Б.  Карагандинский  государственный  медицинский  университет 
(научный руководитель: к.и.н., доцент Даниярова А.Е.) Отражение патриархальных 
институтов в романе М.Дулатова «Бақытсыз Жамал» .................................................  
87 
Тоқтарқанов  Д.Б.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (ғылыми  жетекшісі:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Шығыс Қазақстан петроглифтері ................................................................  
89 
Утарбай  Б.Қ.  Əл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.д.,  профессор 
Қалыш А.Б.) Жəңгір хан кесенесі .........................................................................................  
91 
Ыбырайхан  М.Ы.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (тарих  магистрі)  Ғұндардың 
Еуропадағы тарихи даму мен этносаралық қатынастардағы орны ...........................  
93 
 
«ƏЛИХАН БӨКЕЙХАН – МЕМЛЕКЕТТІК ЖƏНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚАЙРАТКЕР» 
секциясы 
Абдукадыр  С.А.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш) Əлихан Бөкейханов жəне өлкедегі саяси жағдай ...............................  
97 
Алишерова  А.Н.  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Сайлаубаева Н.Е.) Əлихан Бөкейханұлы – ұлт көсемі .....................................................  
101 
Алшынбаева  М.А.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Өскембаев Қ.С.) Өлкетанушы Ю.Г.Поповтың «Алашорда» қайраткерлері жайлы 
зерттеулері ...............................................................................................................................  
103 
Байғани  Д.Н.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш.) «Алаш» - тəуелсіздік жаршысы! ..........................................................   
106 
Бақытқазы Ж. Шəкəрім атындағы СМУ (ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Қуантқан Б.) 
Ə.Бөкейхановтың экономикалық көзқарасы ..................................................................  
109 
Бектенова  Н.  Х.Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік  университеті 
(Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  Идресова  Ү.Х.)  Əлихан  Бөкейханов  жəне  Бақытжан 
Қаратаев ...................................................................................................................................  
111 
Григолашвили М.Г. КарГУ им. Е.А.Букетова (Научный руководитель: м.г.н., старший 
преподаватель Ильясов Ш.А.) Алихан Букейханов: биография человека легенды ....   
114 
Ерменбетова  С.О.  Қарағанды  мемлекеттік  медицина  университеті  (Ғылыми 
жетекші:  аға  оқытушы  Əбдірахманова  К.Ж.)  Ұлт  мүддесі  үшін  жанын  қиған – 
алаш алыбы ........................................................................................................................  
119 
Жетписбаева  Ж.Ж.  Е.А.  Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Кентбек С.К.) Əлихан Бөкейханның еліміздің тəуелсіздігі жолында алатын орны ..  
121 
Жомарт  Р.  Қарағанды  мемлекеттік  медицина  университеті  (Ғылыми  жетекшісі: 
Абдрахманова К.Ж.) Əлихан Бөкейхан идеясы – қазақ елінің тəуелсіздігі .................  
124 
Жумашева  М.А.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова  З.Ш.)  Алаш  орда - қазақ  мемлекеттілігі  жəне  жаңашылдығының 
бастауы .....................................................................................................................................  
126 
Жұмабай  А.Б.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш.) 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс жəне алаш қайраткерлері .....  
131 
Қазезова  А.М.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш.) Əлихан Бөкейхан – алаштың күрескері ............................................  
134 
Нұрақ  А.С.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (Ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш.) Алаштың Əлиханы ................................................................................  
139 
Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ


Нұрбеков  А.Н.  ҚМТУ  (Ғылыми  жетекші:  фс.ғ.к.,  доцент  Сағатова  А.С.)  Əлихан 
Бөкейхан жəне алаш идеясы ................................................................................................   
142 
Саликов  А.М.  ЭЭ-16-3  тобының  студенті  (ғылыми  жетекшісі:  Тлеугабылова  К.С.) 
ХIХ ғасырдың ұлы жаршысы - Əлихан Бөкейханов .....................................................  
146 
Сураган  А.  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  (ғылыми  жетекшісі:  т.ғ.к.,  доцент 
Сайлаубаева Н.Е.) Алаштың арысы – Əлихан Бөкейхан ................................................  
148 
Төлегенқызы  Н.Т.,  Шаметов  Б.Б.  Е.А.Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші: 
т.ғ.к., доцент Бейсенбекова Н.А) Тəуелсіздік – алаштың арманы ..................................  
149 
Туребаева  Т.А.  М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Бимаканова З.Ш.) «Алаш жəне Алашорда» азамат соғысы жылдарында ...................  
153 
Шəріпбек М.Қ. Қарағанды Гуманитарлық колледжі (ғылыми жетекші: аға оқытушы 
Қазығұлова М.Я.) Тарих тағылымы – ұрпаққа аманат ...................................................   
157 
Ыбайдаева  М.А.  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Сайлаубаева Н.Е.) Ұлт мақтанышы – Əлихан Бөкейхан ................................................  
159 
 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ: НƏТИЖЕСІ 
ЖƏНЕ КЕЛЕШЕГІ» секциясы 
Аскарова А.Д., КарГУ им. Е.А. Букетова (научный руководитель: м.г.н. Утебаева А.Д.) 
Инклюзивное образование в Казахстане ...........................................................................   
162 
Асылбек А. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ (ғылыми жетекші: аға оқытушы Иксанов С.Б.) 
Тəуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. бүгіні мен ертеңі .............................................  
165 
Əбетай  Д.  Б.Бейсенов  атындағы  Қарағанды  академиясы  (ғылыми  жетекші: 
гуманитарлық  ғылымдар  магистрі  Жағыпар  Ə.Б.)  Желтоқсан  көтерілісінің 
зерттелуінің кейбір мəселелері ............................................................................................  
167 
Балтабаева  Б.Қ.  Исабаева  Т.Д.  СГУ  имени  Шакарима, 25 лет  независимости 
Республики Казахстан: достижения и взгляд в будущее ...............................................  
169 
Бакулова  А.Ж.  Х.Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік  университеті 
(ғылыми  жетекші:  п.ғ.к.  Уталиева  Р.С.)  Тасымалдау  кешені  жəне  оның 
ерекшеліктері ..........................................................................................................................   
172 
Батырғалиева  Қ.Б.  Х.Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік  университеті 
(ғылыми 
жетекші: 
доцент 
Мукашева 
А.Ж.) 
Экономиканың 
аграрлық 
секторындағы инновациялық қызметтің ұйымдық – экономикалық мəні ..............  
176 
Бешенов  Н.  Астана  гуманитарлық  колледжі  (ғылыми  жетекші:  аға  оқытушы 
Қазығұлова  М.Я.)  Қазақстан  Республикасының  тəуелсіздігіне 25 жыл:  нəтижесі 
жəне келешегі ..........................................................................................................................   
180 
Бисенғали  А.,  Жеңісов  Д.  Х.Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік 
университеті (ғылыми жетекшілері: магистр Альдешова С.Б. магистр Пұсырманова А.Б.) 
Қазақстан  Республикасы  құнды  қағаздар  нарығының  ағымдағы  жағдайы  мен 
талдауы жəне мемлекеттік реттеу ......................................................................................  
182 
Ветрова  А.В.  Карагандинский  государственный  медицинский  университет  (научный 
руководитель:  к.и.н.,  доцент  Даниярова  А.Е.)  К  истории  образования 
Карагандинского государственного медицинского университета ...............................   
186 
Григорова  А.  КарГУ  имени  Е.А.Букетова  (научный  руководитель:  д.и.н.,  профессор 
Козина В.В.) Художницы Казахстана в формировании имиджа страны ....................  
189 
Джулдасов  Е.К.  Атырауский  государственный  университет  им.  Х.Досмухамедова 
(научные  руководители:  д.с/х.н.,  Таубаев  Б.Ж.,  к.э.н.  Адиетова  Э.М.)  Управление 
устойчивым  социально – экономическим  развитием  региона:  потенциал 
устойчивости Атырауской области ....................................................................................  
193 
Жұманқызы  А.  Е.А.Бөкетов  атындағы  ҚарМУ  (ғылыми  жетекші:  аға  оқытушы 
Айтжанова  Р.М.)  Қазақстан  Республикасының  Тəуелсіздігіне 25 жыл:  нəтижесі 
мен келешегі ............................................................................................................................   
195 
Искакова  А.  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  (ғылыми  жетекші:  т.ғ.к.,  доцент 
Сайлаубаева Н.Е) Ұлт көшбасшысы-Н.Ə.Назарбаев .......................................................  
198 
Ре
по
зи
то
ри
й К
ар
ГУ


Кабдрахманов  Р.,  Мұратов  Ғ.А.  Х.Досмұхамедов  атындағы  Атырау  мемлекеттік 
университеті  (ғылыми  жетекшісі:  э.ғ.к.  Адиетова  Э.М.)  Отандық  энергетика 
саласының дамуының қазіргі жағдайы мен мəселелері ................................................  
201 
Канцева  К.А.  Атырауский  государственный  университет  им.Х.Досмухамедова 
(научный  руководитель:  к.э.н.,  ст.преподаватель:  Ахметова  Г.Т.)  Содержание 
инвестиционной составляющей экономического роста .................................................   
205 
Қапият  А.Ж.  КарГУ  им.  Е.А.Букетова  (научный  руководитель:  д.и.н.,  профессор 
Козина  В.В.)  Национального  традиции  в  творчестве  моего  отца – Жундибаева 
Жасулана Капиятовича ........................................................................................................  
209 
Керимкулова  А.Г.  КазНУ  имени  Аль-Фараби  (научный  руководитель:  д.и.н., 
профессор Калыш А.Б.) Этнокультурные особенности белорусов Казахстана ...........  
212 
Кəрімова А.Т. Шəкəрім атындағы СМУ (ғылыми жетекші: аға оқытушы Берікбол Р.Р.) 
Тəуелсіздікке 25 жыл – уақыттың өнердегі көрінісі .......................................................  
215 
Кочерова  К.В.,  Сабырбаева  А.Н.  КарГУ  им.  Е.А.  Букетова  (научный  руководитель: 
м.г.н. Утебаева А.Д) Полиязычное образование в Казахстане .......................................  
219 
Кудабаев Н. СКГУ  им. М. Козыбаева (научный руководитель: к.ю.н., Мусабаева Г.Н.) 
Конституционные  основы  судебной  власти  Республики  Казахстан  в  условиях 
суверенитета .............................................................................................................................  221 
Кумеков  А.Е.,  Керимов  Д.М.  ЕНУ  им.  Л.Н.Гумилева  (научный  руковоитель:  к.и.н., 
доцент Шаймуханова С.Д.) Казахстан устремленный в будущее ...................................  
225 
Мажитова  Д.Б.,  Ахметова  Д.Е.  КарГТУ  (научный  руководитель:  ст.преподаватель 
Шорманбаева  Д.Г.)  Независимость  Казахстана – первый  шаг  становления 
молодого государства ............................................................................................................  
227 
Оразбаева  Н.А.,  Бекжанова  К.Е.  КарГУ  им.  Е.А.  Букетова  (научный  руководитель: 
к. и. н.,  доцент  Елеуханова  С.В.)  Влияние  стратегии  «зеленой»  экономики  на 

Каталог: bitstream -> data
data -> Сборник статей "Мир Сатпаева"/ Составители: Каменев Е. А. и др
data -> Евней арыстанұлы бөкетов
data -> Анықтамалық том справочный том к собранию сочинений е. А. Букетова
data -> Е.Қ. Көбеев, Н. С. Ахметова, К. Т. Байжанова
data -> Есім хан жəне Жиембет пен Марғасқа жыраулар Қазақ хандығының 550 жылдығына орай
data -> Жұмыстарының жүргізу мүмкіндігінің жасалуы қаланың экономикасы, қала тұрғындарының
data -> Серия «Химия». №2(82)/2016
data -> Методика физики

жүктеу 5.07 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет