Студенттерге арналған пәннің бағдарламасыжүктеу 196.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.03.2017
өлшемі196.8 Kb.

                     

Программа дисциплины                                                                                                       

Форма

                                      Для студентов                                                                                                     Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих, археология және этнология кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ортағасырдағы Қазақстан  тарихы пәнінен

                

050114– Тарих мамандығының студенттеріне арналған      Павлодар

                         Лист утверждения к                                                                                                                      Форма

             программе дисциплины                                                                                                           Ф СО ПГУ 

7.18.2/11

                         для  студентов 

                                                                                                                                                                                             БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық            

    факультетінің деканы 

                                                                                     ____________Ак

ишев А.А.

                                                                                    «___»_________

__20   ж

Құрастырушы: аға оқытушы _____________ Мусагажинова А.А.  

                              

                            Тарих ,археология және этнология  кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                        Ортағасырдағы  Қазақстан тарихы 

             050114 - Тарих мамандығының студентеріне арналған 

Бағдарлама жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылып

 «__»  ____________ 200__ ж. бекітілген.  

Кафедра отырысында ұсынылған «___»  ______________ 200__ ж.

Хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі  _____________ .

                 

Тарих   және   құқық   факультетінің   әдістемелік   кеңесінде

құпталған 

«___» ___________ 200__ ж.  Хаттама № ___

ӘК төрайымы  _____________ Мошна Н.И.


Оқытушылар жөнінде мәліметтер

Аға   оқытушы     Мусагажинова   Айгуль   Амантаевна   (дәріс,

тәжірибе)

Бекітілген сағаттар________№ ауд.  

 

Пән жөнінде мәліметтер

Атауы: 

Қазақстанның ортағасыр тарихы. 

Сағат саны: 180

Курс 2 семестрде оқытылады. 

Бақылау түрі: емтихан.

Оқу жүргізетін орын:  диспетчерлік қызмет орны белгілеген сабақ кестесіне

сәйкес өткізіледі.1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

     


1.1

 

Пәннің   мақсаты  -   Қазақстан   территориясындағы

ежелгі   кезден   қазіргі   кезеңге   дейінгі   тарихи   үрдістің   негізгі

сатылары мен ерекшеліктері туралы толық түсінік беру.1.2 Пәннің міндеттері: 

-

студенттердің   концептуальді-теоретикалық   мәселелердітүсінуін,   Қазақстан   территориясындағы   тарихи   үрдісінің

жалпы   және   ерекшесін   анықтай   білуін,       тарихи

заңдылықтарды,   себеп-салдық   байланыстарды   тануын

дамыту;


-

ежелгі заман мен орта ғасырлардағы тарихи-этномәдени

үрдістердің негізгі сатылары мен ерекшеліктерін анықтау;

-

Қазақстанның   жаңа   және   қазіргі   заманғы   тарихиүрдістерінің мазмұнын ашу.

2.   Пререквизиттер:   «Қазақстанның   ежелгі   тарихы»,

«Алғашқы қоғам тарихы», «Ежелгі дүние тарихы», «Археология

негіздері».

Постреквизиттер

Пәнді игеру барысында студент келесіні білуі қажет:

-

қазақ   халқының   тарихи   жолы,   оның   дүниежүзілік   жәнееуразиялық   тарихи   және   мәдени-интеграциялық

үрдістердегі орны туралы материалды;-

тарихи   эволюция   заңдарын   ұғу,   тарих   принциптері

негізінде өткен тарихи жолды сараптай білу.

Пәнді   игеру   барысында   студент   келесідей   дағдыларды

білуі қажет:

-

дұрыс   түрде   материалы   бар   баяндама   жасау,   өз   пікіріндәлелдей білу;

-

ауызша материалды жеткізе, сұрақтарға жауап бере білу;-

семинарға дайындалу барысында ғылыми әдебиетті өздік,

сындық түрде талдай білу;

-

тарихи деректерді сараптай білу;-

көрнекілік құралдарды: карта, кестені қолдана білу.

                    Тематический план дисциплины

                                                           

Форма

                                                                                                                                                                Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3. Пәннің мазмұны

3.1

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

(күндізгі оқу бөлімі студенттері үшін)Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәрі

с

Тәж.

СОӨ

Ж

СӨЖ

1. Кіріспе. Пән және әдіс. Деректері, 

тарихнамасы

1

11

4

2. Ежелгі түріктік тайпалар одағыныңқұрлуы

1

11

4

3. Түрік қағанаты1

1

14

4. Батыс-Түрік қағанатының 

әлеуметтік-этникалық тарихы

1

11

4

5. Түркеш қағанаты1

1

14

6. Қарлұқ мемлекеті 

1

1

14

7. Қарахандар мемлекеті

1

1

14

8. Қимақ мемлекеті

1

1

14

9. Қыпшақ мемлекеті

1

1

14

10

.Оғыз мемлекеті

1

11

4

11.

Наймандар мемлекеті

1

1

14

12

.Керейіттер мен жалайырлар

1

11

4

13 Ерте Ортағасырлар кезіндегі 1

5


.

мәдениет


14

.

Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан2

2

14

15

.Алтын Орданың әлсіреуі және 

құлауы


2

2

24

2

224

16.


Моңғолдық кезеңнен кейінгі Қазақстан 

территориясындағы мемлекеттік бірлестіктер

2

2

24

18аз

ақ

стан

те

ррит

ор

иясы

нд

ағы

эт

ника

лы

қүр

діс


те

р

17.

Қазақ хандығының құрылуы

2

2

24

19

.XV ғасырдың соңғы ширегіндегі 

Қазақ хандығы

2

2

24

20

.XVІ-XVІІ ғасырдың басындағы 

Қазақ хандығы 

3

3

34

21

.XVІІ ғасырдағы Қазақстан

3

33

4

22.

XII-XV ғ. Басындағы мәдениет 

5

БАРЛЫҒЫ:

30

30

30

90


3.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе.

Курстың пәні және міндеттері. Тарихнамасы, деректануы.Тақырып 2. Ежелгі түріктік тайпалар одағының 

құрылуы.

Ежелгі   түрік   тайпаларында   өндіргіш   күштердің   дамуы,

түркі   тайпалары   арасында   әлеуметтік   жіктелу.   Түріктер   мен

жужандар. Алтайда түркілердің нығаюы. Тақырып 3. Бумын-қаған.

Түрік қағанатының құрлуы. Батыс-Вэй мемлекетімен құпия

келісім.   Анатуанға   қарсы   күрес.   Шығыстық   саясат.   Істеми

қағанның   батыстық   жорықтары.   Таспар-қаған   тұсындағы

мемлекеттің   күшейуі.   Византия,   Иран,   Қытаймен   қарым-

қатынас. Мемлекеттің әлсіреуі және құлауы. Тақырып 4. Батыс-Түрік қағанаты.

Территориясы,   тайпалары.   Жегүй   қаған   мен   Тон-Жағбу

қаған   тұсындағы   қағанаттың   күшейуі.   Дулу   және   нүшби

бірлестіктері   арасындағы   күрес.   Қытай   әскерлерінің

экспансиясы   және   мемлекеттің   құлауы.   Түрік   қағанатының

құрлуының   тарихи   маңызы.   Л.   Гумилевтің   "Ежелгі   түркілер"

еңбегіндегі түркілер мемлекетінің бағасы. 

Тақырып 5. Түркеш қағанаты.

Түркештер   туралы   жазба   деректер.   Үш-Елік   және

түркештердің   Батыс-Түрік   мемлекеттігін   қалпына   келтіруі.

Сало тұсындағы түркештер жағдайының нығаюы. Қағанаттың

уақытша әлсіреуі. Қағанаттың батысқа жорығы туралы орхон

жазбалары.   Сұлұқ   қаған.   Қара   және   сары   түркештер

арасындағы күрес. Саяси дағдарыс. 

Тақырып 6. Қарлұқ мемлекеті.

Қарлұқтар   туралы   жазба   деректер.   Қарлұқтардың   шығу

тегі   туралы   мәселе.   Қарлұқтардың   Жетісу   мен   Талас

бойындағы   билігінің   орнығуы.   Қарлұқ   мемлекетінің   құрылуы.

Сыртқы   саясат.   Ұйғырлармен   күрес.   Саманидтермен   күрес.

Қарлұқтар   арасындағы   исламның   таралуы.   Қарлұқтар   мен

Қарахандар. 

Тақырып 7. Қарахандар мемлекеті.

Әулеттің этникалық шығу тегі туралы гипотизалар. Яғма

мен шығыл. Сатұқ Боғра-хан - Қарахандар мемлекетінің негізін

салушы.   Мемлекеттің   территориясы.   Қашғар   менБаласағұнның   мемлекет   тарихындағы   орны.   Мемлекеттік

қатынастар күрделі жүйесінің дамуы. Ислам - Қарахандардың

мемлекеттік діні. Орта Азияда Қарахандар үстемдігінің орнауы.

Қағанаттың дағдарысы. Селжүктердің үстемдігі.Тақырып 8. Қимақтар туралы араб-парсы деректері.

Қимақтардың шығу тегі туралы мәселе. Орналасуы және

тайпалық   құрамы,   шаруашылығы,   қалалары.   Мемлекеттігінің

пайда   болуы.   Қимақ-қыпшақ   бірлестігі.   Қағанаттың   сырқы

саяси жағдайы, қағанаттың әлсіреуі.  

Тақырып 9. Қыпшақ мемлекеті.

Қыпшақ тайпалары туралы араб-парсы, қытай, европалық

және ежелгі орыс деректері. Қыпшақтардың ерте тарихы. 10-

12   ғасырлардағы   Қыпшақ   хандығының   пайда   болуы.

Хорезммен   қарым-қатынас.   Шаруашылық,   әлеуметтік   және

мемлекеттік   құрылыс.   Ру-тайпалық   құрамы.   Қазақ   халқының

этногенезисіндегі қыпшақтардың ролі.

Тақырып 10. Оғыз мемлекеті.

Оғыздар   туралы   жазба   деректер.   Түрік   қағанатының

құрамындағы оғыздар. 

Тақырып 11. Наймандардың мемлекеттік құрылысы.

Наймандар   туралы   жазба   деректер.   Наймандардың

территориясы,   халқының   этникалық   құрамы,   шаруашылығы,

тұрмысы.   Мемлекет   пайда   болуы.   Көрші  халықтармен   қарым-

қатнасы. Шыңғыс-хан империясының құрамындағы наймандар.

Тақырып   12. 

Керейіттер   мен   жалайырлардың

мемлекеті.

  Керейіттер   мен   жалайырлар   туралы   жазба   деректер.

Этникалық құрамы. Керейіттер мен жалайырлардың шығу тегі

туралы   пікір-талас.   Территориясы,   шаруашылығы,   тұрмысы,

мәдениеті.   Мемлекеттің   пайда   болуы.   Мемлекеттердің   саяси

жағдайы. Көршілермен қарым-қатынас. Тақырып 14. Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан.

12 ғасырдың аяғы мен 13 ғасырдың басындағы Орталық

Азияның моңғол тайпаларының бірігуі. Орталықтанған моңғол

мемлекетінің пайда болуы. Шыңғыс-хан туралы ортағасырлық

деректер.   Моңғол   империясының   құрылуы.   Шыңғыс   ханның

"Ясысы". Ұлыстардың құрылуы. Жошы ұлысы. Алтын Орданың

құрылуы.   Идеология   ретінде   шыңғыстықтың   құрылуы   және

нығаюы. Алтын Орданың гүлденуі.Тақырып 15. Алтын Орданың әлсіреуі.

Бердібек хан. Тоқтамыстың Мәскеуге 1382 жылғы жорығы

және   оның   нәтижесі.   Едігенің   нығайуы.   Тоқтамыс   пен   Темір

арасындағы күрес. Темірдің Алтын Ордаға жорығы және оның

салдары.  Алтын  Орданың  құлдырауы.  Қазан,  Аштархан,  Сібір,


Қырым   хандықтарының   құрлуы.   Ақ-Орданың   құрылуы.   Жошы

ұрпақтарының саяси аренаға шығуы. Орда-Ежен, Тоқай-Темір,

Шайбан   әулеттері.   Шағатай   ұлысы.   Мөңке   ханның

экономикалық   реформалары.   Оппозициямен   күрес.   Саяси

аренаға   шығу.   Темір   және   оның   Мәуеренахрді   біріктіру   үшін

күресі.  Тақырып 16. Моғолстанның құрылуы.

Моғолстан туралы жазба деректер. Темірдің Моғолстанға

жорықтары.   Территориясы   және   этникалық   құрамы.

Моғолстанның   саяси   бытыраңқылығы.   Ноғай   Ордасы   туралы

жазба деректер. Территориясы және этникалық құрамы. Ноғай

Ордасындағы   саяси   үрдістер   және   оның   Үлкен   және   Кішіге

бөлінуі.   Әбілқайыр   хандығының   құрылуы.   "Көшпелі   өзбектер"

мемлекетінің   күшейуі.   Моғолстан   мен   Ноғай   Ордасы

арасындағы қарым-қатынас. Әбілқайыр хандығының құлауы. 

Тақырып 17. Қазақ этносының қалыптасуының негізгі

сатылары.

Қола   дәуіріндегі   тайпалардың   этникалық   және   тілдік

қатысы, антропологиялық түр. Сақ мәдени тұтастығы. Орталық

Азия   тайпаларының   Қазақстан   территориясына   көшуі.   Усун,

сюнну,   кангюйлердің   энникалық   құрамы.   Жаңа   эра

қарсаңындағы   әртүрлі   тайпалардың   қарым-қатынасы.   Тіл

саласындағы   түріктену,   Қазақстан   тұрғындарының

антропологиялық   түрінің   моңғолдануы.   Номадтық   өмір

салтының көшпелі шаруашылық-мәдени түрі негізінде біртүрлі

әлеуметтік-мәдени   қасиеттерін   жинақтау.   "Қазақ"   этнонимі.

"Жүз" түсінігі. Қазақ жүздерінің территориясы мен ру-тайпалық

құрлымы. Тақырып 18. Қазақ хандығының құрылуы.

Қазақ   хандығының   тарихы   бойынша   жазба   деректер.

Археологиялық   және   этнографиялық   деректер.   Қазақ

хандарының   генеалогиясы.   Қазақ   хандығының   территориясы.

Халқының   этникалық   құрамы.   Моғолстанмен   және   Орта

Азиялық билеушілермен қарым-қатынас. Тақырып 19.  XV ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақ

хандығы.

Қазақ   билеушілерінің   Сыр   қалалары   үшін   күресі.   Қазақ-

моғол   және   қазақ-ноғай   қатынастары.   Қазақ   хандығының

Қасым   тұсындағы   нығайуы.   Қасым   ханның   ішкі   және   сыртқы

саясаты.

Тақырып 20. XVІ ғасырдағы Қазақ хандығы.

  XVІ   ғасырдың   ортасындағы   Қазақ   хандығының   әлсіреуі,

қазақ-моғол   қатынастарының   шиеленісуі.   Хақ-Назардың

билікке   келуі.   Қазақ-ноғай   қатнастары,   Сібір   хандығыменқарым-қатынас.   Шығай   мен   Тәуекел   хандардың   билік   ету

кезеңдері.   Қазақ-орыс   қатынастары.   Жоңғар   хандығының

құрылуы. XVІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығының сыртқы

саяси жағдайы.     Тақырып 21. XVІІ ғасырдағы Қазақстан.

Қазақ   хандығының   саяси   бытыраңқылығы.   Қазақ-жоңғар

қатынастарының   жанжалдануы.   Тәуке   хан   билігінің   нығаюы.

"Жеті-Жарғының"   мазмұны,   сипаты   және   тарихи   маңызы.

Қазақ   халқының   жоңғар   агрессиясына   қарсы   азаттық   күресі.

15-17   ғасырлардағы   қазақ   қоғамының   экономикасы,

әлеуметтік құрылымы және мәдениеті.

3.3 Тәжірибе сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. 

Курстың пәні және міндеттері. Тарихнамасы. Деректануы.

Тақырып 2. Ежелгі түріктік тайпалар одағының құрылуы.

Ежелгі   түрік   тайпаларында   өндіргіш   күштердің   дамуы,

түркі   тайпалары   арасында   әлеуметтік   жіктелу.   Түріктер   мен

жужандар. Алтайда түркілердің нығаюы. 

Тақырып 3. Бумын-қаған.

Түрік қағанатының құрлуы. Батыс-Вэй мемлекетімен құпия

келісім.   Анатуанға   қарсы   күрес.   Шығыстық   саясат.   Істеми

қағанның   батыстық   жорықтары.   Таспар-қаған   тұсындағы


мемлекеттің   күшейуі.   Византия,   Иран,   Қытаймен   қарым-

қатынас. Мемлекеттің әлсіреуі және құлауы. 

Тақырып 4. Батыс-Түрік қағанаты.

Территориясы,   тайпалары.   Жегүй   қаған   мен   Тон-Жағбу

қаған   тұсындағы   қағанаттың   күшейуі.   Дулу   және   нүшби

бірлестіктері   арасындағы   күрес.   Қытай   әскерлерінің

экспансиясы   және   мемлекеттің   құлауы.   Түрік   қағанатының

құрлуының   тарихи   маңызы.   Л.   Гумилевтің   "Ежелгі   түркілер"

еңбегіндегі түркілер мемлекетінің бағасы. 

Тақырып 5. Түркеш қағанаты.

Түркештер   туралы   жазба   деректер.   Үш-Елік   және

түркештердің   Батыс-Түрік   мемлекеттігін   қалпына   келтіруі.

Сало тұсындағы түркештер жағдайының нығаюы. Қағанаттың

уақытша әлсіреуі. Қағанаттың батысқа жорығы туралы орхон

жазбалары.   Сұлұқ   қаған.   Қара   және   сары   түркештер

арасындағы күрес. Саяси дағдарыс. 

Тақырып 6. Қарлұқ мемлекеті.

Қарлұқтар   туралы   жазба   деректер.   Қарлұқтардың   шығу

тегі   туралы   мәселе.   Қарлұқтардың   Жетісу   мен   Талас

бойындағы   билігінің   орнығуы.   Қарлұқ   мемлекетінің   құрлуы.

Сыртқы   саясат.   Ұйғырлармен   күрес.   Саманидтермен   күрес.

Қарлұқтар   арасындағы   исламның   таралуы.   Қарлұқтар   мен

Қарахандар. 

Тақырып 7. Қарахандар мемлекеті.

Әулеттің этникалық шығу тегі туралы гипотизалар. Яғма

мен шығыл. Сатұқ Боғра-хан - Қарахандар мемлекетінің негізін

салушы. Мемлекетің территориясы. Қашғар мен Баласағұнның

мемлекеттің   тарихындағы   орны.   Мемлекеттік   қатнастар

күрделі жүйесінің дамуы. Ислам - Қарахандардың мемлекеттік

діні. Орта Азияда Қарахандар үстемдігінің орнауы. Қағанаттың

дағдарысы. Селжүктердің үстемдігі.

Тақырып 8. Қимақтар туралы араб-парсы деректері.

Қимақтардың шығу тегі туралы мәселе. Орналасуы және

тайпалық   құрамы,   шаруашылығы,   қалалары.   Мемлекеттігінің

пайда   болуы.   Қимақ-қыпшақ   бірлестігі.   Қағанаттың   сырқы

саяси жағдайы, қағанаттың әлсіреуі.  

Тақырып 9. Қыпшақ мемлекеті.

Қыпшақ тайпалары туралы араб-парсы, қытай, европалық

және ежелгі орыс деректері. Қыпшақтардың ерте тарихы. 10-

12   ғасырлардағы   Қыпшақ   хандығының   пайда   болуы.

Хорезммен   қарым-қатынас.   Шаруашылық,   әлеуметтік   және

мемлекеттік   құрылыс.   Ру-тайпалық   құрамы.   Қазақ   халқының

этногенезисіндегі қыпшақтардың ролі.

Тақырып 10. Оғыз мемлекеті.Оғыздар   туралы   жазба   деректер.   Түрік   қағанатының

құрамындағы   оғыздар.   Оғыздардың   Сырдария   мен   Аралға

жылжуы. Печенегтермен соғыс. 9-11 ғғ. Оғыз мемлекеті. Оғыз

тайпалары   туралы   Қашғари.   Оғыз-қыпшақ   қарым-қатынасы.

Шаруашылығы, дәстүрі, діні. 

Тақырып 11. Наймандардың мемлекеттік құрылысы.

Наймандар   туралы   жазба   деректер.   Наймандардың

территориясы,   халқының   этникалық   құрамы,   шаруашылығы,

тұрмысы. Мемлекеттілігінің пайда болуы. Көрші халықтармен

қарым-қатынасы.   Шыңғыс-хан   империясының   құрамындағы

наймандар.

Тақырып 12. Керейіттер мен жалайырлардың мемлекеті.

Керейіттер   мен   жалайырлар   туралы   жазба   деректер.

Этникалық құрамы. Керейіттер мен жалайырлардың шығу тегі

туралы   пікір-талас.   Территориясы,   шаруашылығы,   тұрмысы,

мәдениеті.   Мемлекеттің   пайда   болуы.   Мемлекеттердің   саяси

жағдайы. Көршілермен қарым-қатынас. 

Тақырып 14. Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан.

12 ғасырдың аяғы мен 13 ғасырдың басындағы Орталық

Азияның моңғол тайпаларының бірігуі. Орталықтанған моңғол

мемлекетінің пайда болуы. Шыңғыс-хан туралы ортағасырлық

деректер.   Моңғол   империясының   құрлуы.   Шыңғыс   ханның

"Ясысы".   Ұлыстардың   құрлуы.   Жошы   ұлысы.   Алтын   Орданың

құрлуы.   Идеология   ретінде   шыңғыстықтың   құрлуы   және

нығаюы. Алтын Орданың гүлденуі.

Тақырып 15. Алтын Орданың әлсіреуі.

Бердібек хан. Тоқтамыстың Мәскеуге 1382 жылғы жорығы

және   оның   нәтижесі.   Едігенің   нығайуы.   Тоқтамыс   пен   Темір

арасындағы күрес. Темірдің Алтын Ордаға жорығы және оның

салдары.  Алтын  Орданың  құлдырауы.  Қазан,  Аштархан,  Сібір,

Қырым хандықтарының құрылуы. Ақ-Орданың құрылуы. Жошы

ұрпақтарының   саяси   арнаға   шығуы.   Орда-Ежен,   Тоқай-Темір,

Шайбан   әулеттері.   Шағатай   ұлысы.   Мөңке   ханның

экономикалық   реформалары.   Оппозициямен   күрес.   Саяси

арнаға   шығу.   Темір   және   оның   Мәуеренахрді   біріктіру   үшін

күресі.  

Тақырып 16. Моғолстанның құрылуы.

Моғолстан туралы жазба деректер. Темірдің Моғолстанға

жорықтары.   Территориясы   және   этникалық   құрамы.

Моғолстанның   саяси   бытыраңқылығы.   Ноғай   Ордасы   туралы

жазба деректер. Территориясы және этникалық құрамы. Ноғай

Ордасындағы   саяси   үрдістер   және   оның   Үлкен   және   Кішіге

бөлінуі.   Әбілқайыр   хандығының   құрлуы.   "Көшпелі   өзбектер"


мемлекетінің   күшейуі.   Моғолстан   мен   Ноғай   Ордасы

арасындағы қарым-қатынас. Әбілқайыр хандығының құлауы. 

Тақырып 17. Қазақ этносының қалыптасуының негізгі 

сатылары.

Қола   дәуіріндегі   тайпалардың   этникалық   және   тілдік

қатысы, антропологиялық түр. Сақ мәдени тұтастығы. Орталық

Азия   тайпаларының   Қазақстан   территориясына   көшуі.     Усун,

сюнну,   кангюйлердің   энникалық   құрамы.   Жаңа   эра

қарсаңындағы   әртүрлі   тайпалардың   қарым-қатынасы.   Тіл

саласындағы   түріктену,   Қазақстан   тұрғындарының

антропологиялық   түрінің   моңғолдануы.   Номадтық   өмір

салтының көшпелі шаруашылық-мәдени түрі негізінде біртүрлі

әлеуметтік-мәдени   қасиеттерін   жинақтау.   "Қазақ"   этнонимі.

"Жүз" түсінігі. Қазақ жүздерінің территориясы мен ру-тайпалық

құрлымы. 

Тақырып 18. Қазақ хандығының құрылуы.

Қазақ   хандығының   тарихы   бойынша   жазба   деректер.

Археологиялық   және   этнографиялық   деректер.   Қазақ

хандарының генеалогиясы. Қазақ хандығының территориясы.

Халқының   этникалық   құрамы.   Моғолстанмен   және   Орта

Азиялық билеушілермен қарым-қатынас. 

Тақырып   19.   XV   ғасырдың   соңғы   ширегіндегі   Қазақ

хандығы.

Қазақ   билеушілерінің   Сыр   қалалары   үшін   күресі.   Қазақ-

моғол және қазақ-ноғай қатнастары. Қазақ хандығының Қасым

тұсындағы нығайуы. Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты.

Тақырып 20. XVІ ғасырдағы Қазақ хандығы

XVІ   ғасырдың   ортасындағы   Қазақ   хандығының   әлсіреуі.

Қазақ-моғол   қатынастарының   шиеленісуі.   Хақ-Назардың

билікке   келуі.   Қазақ-ноғай   қатнастары,   Сібір   хандығымен

қарым-қатынас.   Шығай   мен   Тәуекел   хандардың   билік   ету

кезеңдері.   Қазақ-орыс   қатынастары.   Жоңғар   хандығының

құрылуы. XVІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығының сыртқы

саяси жағдайы.     

Тақырып 21. XVІІ ғасырдағы Қазақстан

Қазақ   хандығының   саяси   бытыраңқылығы.   Қазақ-жоңғар

қатынастарының   жанжалдануы.   Тәуке   хан   билігінің   нығаюы.

"Жеті-Жарғының"   мазмұны,   сипаты   және   тарихи   маңызы.

Қазақ   халқының   жоңғар   агрессиясына   қарсы   азаттық   күресі.

15-17   ғасырлардағы   қазақ   қоғамының   экономикасы,

әлеуметтік құрылымы және мәдениеті.


3.4 СӨЖ МАЗМҰНЫ

(күндізгі оқу бөлімі үшін)

СӨЖ түрі


Тексеру түрі

Бақылау түрі 

мен пішіні

Сағатт


ың 

көлемі


1

Дәрістік 

сабақтарға 

дайындық


Конспект

Сабақтарға 

қатысу

10

2Тәжірибе 

сабақтарға 

дайындық

Конспект, 

Сабақтағы 

жауаптар


Сабақтарға 

қатысу


70

3

Курстың қосымша 

тақырыптар

ын зерттеу

Сұраныс


Қорғау

35

4Бақылау іс-

шараларына

дайындық

Бақылау жұмысы МБ 1, МБ2

5

Барлығы:


120

Тақырып 5. Түргеш қағанаты.

Қазақстан территориясындағы ерте таптық мемлекеттер:

Түргеш   қағанаты,   түргештер   мемлекеттілігінің   қалыптасуы,

түргештер қоныстануының территориясы, шаруашылығы, өмір

салты, дін.

Ұсынылған әдебиет: [2], 15-31 бб.; [7], 64-78 бб.; [9], 121-

122 бб.; [11], 198-212 бб.; [14] 73-95 бб.

Тақырып 8. Қимақ мемлекеті


Қимақ қағанаты, Қыпшақ конфедеренциясы. Қимақ және

қыпшақ   тайпаларының   қоныстануы,   шаруашылы,   дәстүрі,

мәдениеті,   көрші   халықтарымен   қарым-қатынасы.   Саяси

құрылымы.

Ұсынылған әдебие: [2], 36-52 бб.; [7], 79-96 бб.; [9], 174-186

бб.; [11], 213-219 бб.; [14], 77-95 бб.; [15], 202-215 бб.

Тақырып 11. Керейіттер мен жалайырлар.

Керейіттер,   жалайырлар,   наймандар   мемлекеті.

Тайпалардың   қоныстануы,   шаруашылы,   дәстүрі,   мәдениеті,

көрші халықтарымен қарым-қатынасы, әлеуметтік құрылымы.  

Ұсынылған әдебиет: [2], 38-41 бб.; [7], 63-68 бб.; [9], 127-

131 бб.; [11], 212-220 бб.; [14], 178-195 бб.; [15], 89-96 бб.; [19],

212-231 бб.

Тақырып 13. Ерте Ортағасыр кезіндегі Қазақстан 

мәдениеті

Материалдық   мәдениет:   үйлер,   киім,   аяқ-киім,   еңбек

құралдары.   Рухани   мәдениет:   діни   сенімдер,   халық   ауыз

әдебиеті   –   ертегілер,   аңыздар,   мақалдар,   мәтелдер.   Жазба

әдебиеті, ғылымның ұлы өкілдері: Әл Фараби, әл Бируни, Ибн

Сина, Фирдоуси және т.б. 

Ұсынылған әдебиет: [2], 210-215 бб.; [7], 86-93 бб.; [9], 134-

168 бб.; [11], 210-226 бб.; [14], 220-225 бб.; [19], 54-67 бб.; [23],

29-86 бб.; [31], 68-92 бб.; [42], 212-215 бб.

Тақырып 22. 12-15 басындағы ғғ. Қазақстан 

тұрғындарының мәдениеті

Материалдық   мәдениет.   Қалалар,   қалалық   тұрғындар,

ауылдық   құрылыстар,   некропольдар,   өнер,   сауда,   ақшалық

айналым.   Рухани   мәдениет.   Фольклор,   жазба   әдебиет,

музыкалық өнер, діни сенімдер

Ұсынылған әдебиет: [14], 21-28 бб.; [23], 56-59 бб.; [31], 87-

91 бб.; [42], 167-184 бб.; [48], 199-217 бб.; [51], 126-138 бб.; [34],

182-193 бб.4. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

4.1 Негізгі әдебиет

Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. М., 1965.

Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. А., 1966.

Абусеитов М.Х. Казахское общество во второй половине XVI века. А., 1986.

Апкалова  Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце ХVI  в.-  первой

половине XIX века. А-Ата, 1970.

Асылбеков М.Х. Железнодорожники Казахстана в первой русской революции

1905-1907 гг. А-Ата, 19654.2 Қосымша әдебиет

Асаинов М., Семенюк Г. Из истории исследования Казахстана в XVI, первой

половине века. А-Ата, 1970.

Асфендияров С.Д. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сборник.

Т.1. А-Ата, 1935.

Ахинжанов М.Б. Формирование общественных взглядов казахских правителей.

А-Ата, 1954. 

Абишев Г. Казахстан в годы Великой Отечественной войны. А-Ата, 1958.

 

Абжанов   А.   Сельская   интеллигенция   Казахстана   в   условияхсовершенствования социализма. А-Ата, 1965.

 Алексеенка А.Н. Население Казахстана в 1920-1930 гг. А-Ата, Галым, 1993.

  Асылбеков   М.Х.,   Галиев   А.Б.   Социально   —   демографические   процессы   в

Казахстане (1917-1960). А-Ата, 1991. 

 Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней, долины реки Или.

А-Ата, 1963. 

 Акишев К.А. К проблеме происхождения номадизма в аграрной зоне древнего

Казахстана. А., 1973.

 Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен в Средней Азии XI-ХШ вв.

Ашхабад, 1969.

 Акишев К.А. Искусство и мифология саков. А., 1984.

 Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. А-Ата, 1989.

 Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. Соч. в 9-ти томах. Т.2, ч.1. М., 1963.

 Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1980. 

 Байпаков К.М., Древние города Казахстана. А.,1971.

 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Соч.Т.2. М., 1964.

 Бартольд В.В. Царствование Тимура. Соч.Т.2. М., 1964.

  Байпаков К.М. Средневековая культура Южного Казахстана и Семиречья. А.,

1968.


 Басин В.Я. Россия и Казахские ханства в ХVI-XVII веках Казахстан в   системе

внешней политики Российской империи. А-Ата, 1971.

 Базанова Ф.Н. Формирование и развитие структуры населения Казахстана. А-

Ата, 1987

  Балакаев   Б.Т.   Колхозное   крестьянство   Казахстана   в   годы   Великой

Отечественной войны 1941-1945. А-Ата, 1971.

 Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и

Северной   Киргизии   последняя   четверть   XVIII   и   60-е   годы   XIX   века.   М.,

1981.

 Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. М., 1957. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40-е годы XIX века. М., 1992.

 Белан П.С. Казахстанцы в боях за Ленинград. А-Ата, 1973.

  Восточный   Туркестан   в   древности   и   раннем   средневековье.   Этнос,   языки,

религии. М., 1992.

 Гумилев В.В. Хунну. М., 1970.

 Гумилев В.В. Древние Тюрки. 1974.

 Галузо П.Г. Агарные отношения на юге Казахстана 1867-1914. А-Ата, 1965.

 Гражданская война в Казахстане. Сборник документов. А-Ата, 1974.

 Герои Советского Союза -казахстанцы. Сборник документов. А-Ата,  1968.

 Дахшлегер Г.Ф. Историография Советского Казахстана. А-Ата, 1969.

 История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-томах. А.,  1970.

  Исмагулов О. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. А-

Ата, 1970.

 История Казахстана. Белые пятна. А-Ата, 1991.

 История Казахской ССР в пяти томах. А-Ата, 1980.

 История индустриализации Казахской ССР. Документы и материалы.

 Зиманов С.3. Общественный строй казахов 1 половины XIX в. А., 1958.


 Зиманов С.3. Россия и Букеевское ханство. А., 1952.

 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства /1935-1758/. М., 1983.

 Игибаев С.К. Промышленные рабочие дореволюционного Казахстана на /1861-

1917/. А., Изд-во "Галым", 1991.

 История Казахстана. Очерки. А., 1993. 

 Кабиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане /конце XIX — ХХ  вв./.

А., изд-во «Наука», 1993.

 Казахстан, Средняя Азия и Центральная Азия в XV-XVIII вв. А., 1983.

  Казахско-русские   отношения   в   ХV-XVIII   вв.   Сборник   документов   и

материалов.

 Казахско-русские отношения в XVIII-XIX вв. /1771-1867/. Сборник документов

и материалов. А., 1964.

 Косымбаев Ж.К. Под надежную защиту России. А., 1986.

  Косымбаев  Ж.К. Города  Восточного  Казахстана  в 1861-1917 гг.  /социально-

экономический аспект/. А.,1990.

 Косымбаев Ж.К. Казахстан — Китай, караванная торговля в XIX - нач. ХХ вв.

А., изд-во «Олке», 1996.

 Косымбаев Ж.К. Государственные деятели Казахского ханства XVIII. А., изд-во

«Гылым», 1999.

Кумысбаев I.К. Казахские и персидско-арабские литературные связи XIX — ХХ

вв. А., «Наука», 1989.

 Красновский М. Область сибирских киргизов ч.1-3, СНБ 1868.

  Левшин А.И. Описание киргиз — казачьих или киргиз — кайсакских орд и

степей. Ч.1-3 СПБ 1832.

  Маликов   А.И.   Февральская   буржуазно   —   демократическая   революция   в

Казахстане. А., 1972. 

  Масанов   Н.Э.   Проблемы   социально-экономической   истории   Казахстана   на

рубеже XVIII — XIX вв. А., «Наука», 1984.

 Масанов Н.Э. Очерки истории этнографического изучения казахского народа в

СССР. А., «Наука», 1966.

 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи в XVIII в. А., «Гылым», 1991.

  Муханов М.С. Этническая территория казахов в XVIII — начале ХХ вв. А.,

1991.

 Разанов А.С. 10 лет борьба за национальную независимость казахского народа /1797-1838/ Кызыл-Орда, 1926.

  Сабырханов   Л.   Исторические   предпосылки   ликвидации   ханской   власти   в

Казахстане. А., 1981.

 Садыков Т.С. Тарихта гылымы. А., 1992.

  Сулейменов П.С. Аграрный вопрос в последней трети XIX — начале ХХ вв.

1987-1907 гг.). А., 1963.

 Сулейменов П.С. Революционное движение в Казахстане в 1905-1907 гг. 


Курс саясаты

Бағаларды қою критерийлері.

Ст

Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы

кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер  студент  нақты   себеппен   сабақты   босататын   болса   және

растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2

жұма   ішінде   оқытушы   белгіленген   мерзімде   босатқан   күндерін   қосымша

жұмыс   алып,   өтеуге   құқығы   бар.  Бұл   жағдайда   балл   0,5   коэффициентімен

қойылады.

III.  Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы 

Межелік   бақылау   жазбаша   өткізіледі.   Межелік   бақылау   сұрақтарын

студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты  аяқтаудың  бағасы:  жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың

максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ

8.01.1-05   4   пункті   “Студенттердің   білімін   балл-рейтингілік   жүйе   бойынша

бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады. 


IV. Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

Сабаққа кешікпеуге.

Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

Ұялы телефондарын сөндіруге.

Сағыз шайнамауы.

Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

Сабаққа уақытында келу.

Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі

керек. 


Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы  студентті  аудиториядан

шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.

Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды 

баға 

балдармен белгіленеді 

(Қ)


Балдардың 

сандық 


эквиваленті 

(С)


Әріптік жүйемен

бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау

Емтихан, диф.сынақ сынақ

95 -100

4

АӨте жақсы

Сынақ


90-94

3,67


А-

85-89


3.33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75 - 79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-54

1,0


D

0-49


0

F

ҚанағатсызСынақтан 

өтпеген


«Өте   жақсы»   бағасы   негізгі   және   қосымша   фактілерді   толық   білуде

қойылады;  олардан дұрыс қорытынды жасай алуда  (заңдылықтарды анықтау);

тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп

негізгі, қосымша фактілерді білу;  оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу;

теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық»

бағасы   негізгі   фактілерді   айтып,   оларды   дұрыс   қорытындылау,   тарихнама,

теорияларды   жалпы   айтып   өтіп,   жалпы   білімнің   болмауы   мен   қосымша

фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер,

тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар     кезіндегі   қорытынды,   бақылаудың   барлық   формаларын

негізінде   пән   бойынша   әр   студенттің   қорытынды   рейтингісі   анықталады.

Бақылау   түрлерінің   үлестік   коэффициенті   (үлесі)   осыны   құрайды:   өтпелі

үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг

мына формул бойынша шығарылады: 

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ   где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен

екінші   рейтинг   қорытындылары   бойынша   алынған,   емтихан   100   балдық

жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.

Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде –

80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды.

Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән   бойынша   балдармен   белгіленетін   (И)   қорытынды   рейтинг   2

таблицаға   сәйкес   сандық   эквивалентке,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға

айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі

ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына

қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция  жайында

Емтихандық   сессия   кезінде   объективті   емес   баға   үшін   туған

жағдайларды   шешу   үшін   сессия   басталуына   10   күн   бұрын   апелляциялық

комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің

проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

-   тесттік   тапсырмалар   немесе   емтихан   сұрақтары   дұрыс   қойылмаған

жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы

болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің

ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.Апелляцияға   арыз     апелляциялық   комиссияның   төрайымының   атына

емтиханнан   соң   келесі   күннің   13   сағатына   дейін   арнайы   бланкіде

тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық   комиссия   арызды   емтиханнан   кейінгі   келесі   күні   17

сағатта   жұмыс   күні   аяқталысымен   қарастыра   бастайды   және   апелляцияға

арызды   оқып   жатқанның   қатысуынсыз   қарастыра   алады.   Апелляциялық

комиссия     апелляция   қорытындыларын   апелляця   жөнінде   арыз   жасау

бланкісіндегі   апелляциялық   комиссияның   әр   бір   сұрақ   бойынша   шешімін

қарастырады.   Апелляцияның   қорытындылары   декан   дайындаған

апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция   барысында   оқып   жатқанның   семестрлік   (емтиханға   дейін)

рейтингтің ауысуы қабылданбайды.

Жалпы   үлгерімді   бақылау   шараларының   күнтізбелік

графигі


1 рейтинг (1 семестр)

Барлығы

Апталар


1

2

34

5

67

8

Аптадағы еңжоғарғы балл

9

1313

13

1313

13

13100

Лекцияға


қатысу

және


дайынды

қ

Бақылаутүрі

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Қ24

Мак.


балл

3

33

3

33

3

3Тәжірибе

сабағына


қатысу

және


дайынды

қ

СӨЖтүрі 

ҮЖ

1ҮЖ

2

ҮЖ3

ҮЖ

4ҮЖ

5

ҮЖ6

ҮЖ

736

Бақылау


түрі

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМак.бал

л

15

5

55

5

55

Қосымша


материал

дар


бойынша

дайынды


қ

СӨЖ


түрі 

ҮЖ

1ҮЖ

1

ҮЖ2

ҮЖ

3ҮЖ

4

ҮЖ5

ҮЖ

6ҮЖ

7

44Бақылау

түрі


КТ

КТ

КТКТ

КТ

КТКТ

КТ

Макс.балл

2

66

6

66

6

6Курс

тақырыпт


ары

бойынша


білімді

тексеру


тақырып

№ 

1-832

Бақылау


түрі

МБ1


Макс.

балл


4

4

44

4

44

4


2 рейтинг (1 семестр)

Барлығы


Апталар

9

1011

12

1314

15

Аптадағы ең жоғарғыбалл

13

1313

13

1322

13

100Лекцияға

қатысу


және

дайынды


қ

Бақылау


түрі

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

21Мак. балл

3

33

3

33

3

Тәжірибесабағына

қатысу


және

дайынды


қ

СӨЖ түрі 

ҮЖ

8

ҮЖ9

ҮЖ

10ҮЖ

11

ҮЖ12

ҮЖ

13ҮЖ

14

42Бақылау

түрі


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Мак.балл


6

6

66

6

66

Қосымша


материал

дар


бойынша

дайынды


қ

СӨЖ түрі 

ҮЖ

8

ҮЖ9

ҮЖ

10ҮЖ

11

ҮЖ12

ҮЖ

13ҮЖ

14

28Бақылау

түрі


КТ

КТ

КТКТ

КТ

КТКТ

Макс. балл

4

4

44

4

44

Курс


тақырыпт

ары


бойынша

білімді


тексеру

тақырып№ 

9-15

9

Бақылаутүрі

МБ2


Макс. балл

9

Шартты белгілер: ҮЖ1- үй жұмысы №1, Қ-оқу үрдісіне қатысу, Е-есеп, КТ-конспект тексеру, КЖБ1-курс жұмысының №1 бөлімі, Т-тексеру, Т1-тест№1,  МБ1-

межелік бақылау №1.Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 196.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет