Студенттер білімін бағалау жүйесіжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата25.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Кураков  Л.П.,  Краснов  А.Г.  Рынок  труда:  Вопросы  теории.  Чебоксары:  АН  ЧР, 

1995. 112 с. 

2.

 

Мескон  М.,  Альберт  М.,  Хедоури  Ф.  Основы  менеджмента.  Пер.  с  англ.    М.: Дело, 1994. 

3.

 Мильнер Б.З. Теория организаций.  М.: Инфра-М, 1998. 320 с. 

4.

 Моргунов  Е.Б.  Управление  персоналом:  исследование,  оценка,  обучение.  М.: 

Бизнес-школа «Интелл-синтез», 2000. 260 с. 

5.

 

Моргунов Е.Б., Ромашкевич А. Разборка по правилам. БОСС: бизнес, организация, структуры, стратегии. 1999. № 7−8. С. 58−61. 

6.

 Поляков В.А. Технология карьеры: Практ. рук.  М.: Дело Лтд, 1995.128 с. 

7.

 Социальная психология и этика делового общения: Учеб. пособие для вузов /В.Ю. 

Дорошенко, Л.И. Зотова, Н.А. Нартов и др.: Под общ. ред. В.Н. Лавриненко.  М.: 

Культура и спорт: ЮНИТИ, 1995. 160 с. 

8.

 Управленческое  консультирование.  В  2-х  томах  //Под  ред.  М.  Кубра.  М.: 

Интерэксперт, 1992. 

9.

 

Фрейд  3.  О  психоанализе.  Пять  лекций.  Методика  и  техника  психоанализа.С.-Петербург: Алетейя СПб, 1997. 222 с. 

10.

 

Юксвярав  Р.К.,  Хабакук  М.Я.,  Лейманн  Я.А.  Управленческое  консультирование: 

теория и практика.  М.: Экономика, 1988. 240 с. [kgl] 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

10 


«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

  

«Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А.Арупов 

 

«ПСИХОЛОГИЯ»КАФЕДРАСЫ 

«

Мамандану практикумы» пәні бойынша 

СИЛЛАБУС 

(SYLLABUS)

 

5В050300 Психология мамандығы 

 

Оқу бағдарламаның авторы (оқытушы): аға оқытушы: Умирзакова Л.Б. Оқу формасы:күндізгі/сырттай 

Барлығы 3/3 кредит 

Курс    3 

Семестр  6 

Дәріс 30/18 сағат 

Тәжірибе 15/9 сағат 

АБ саны  2 

СОӨЖ  15/32 сағат 

СӨЖ 75/76 сағат 

Емтихан  6 семестр  

Еңбек сыйымдылығы 135/135 сағат  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013 

 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

11  

Пән бойынша силлабусты дайындаған автор: 

Психол.ғ.к., аға оқытушы                              Умирзакова Л.Б. 

 

 

«Мамандану практикумы» пәні бойынша силлабус 5В050300 «Психология» 

мамандығының (бакалавр) типтік оқу жоспары негізінде жасалды.  

 

 

Силлабус «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 201

3 жыл.  №__Хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент                                                                 Ли Е.П. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

12 


ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

«Мамандану  практикумы»  курсы  студенттерді  кәсіби  іс-әрекет  пен  халыққа  білім 

беру  ісін  психологиялық  қамтамасыз  ету  міндеттерін  шешуге  қажет  білімдер  мен 

практикалық ебдейліктерді қалыптастыруға бағытталады.   

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС) БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1 Кесте


 

 

  

Пәннің қысқаша мазмұны 

         

Аталмыш пән практикалық психология саласында кәсіби біліктілікпен жұмыс істеуге 

қабілетті  мамандарды  кешенді  даярлау  міндетін  шешуге  бағытталады.  Студенттердің 

мамандану  екі  бағытта  жүзеге  асады:  қазіргі  кәсіби  іс-әрекет  психологиясының 

теориялық-әдіснамалық мәселелері және білім беру психологиясы. Курста маманданудың 

барлық негізгі кезеңдері бойынша практикалық сабақтар – кәсіптік өзін-өзі айқындау мен 

психодиагностикадан  бастап  кәсіби  іс-әрекеттегі  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге  дейін, 

сондай-ақ  педагогикалық  практикада  кездесетін  білім  беру  міндеттерін  шешу  сабақтары 

көрініс тапқан.  

 

Пәннің мақсаты: 

Ұйымдардағы HR-менеджменті бойынша маман ретіндегі болашақ практик-

психологтарды персоналмен өзара әрекеттесуді үйрету. 

Пәннің міндеттері: 

1.  Ұйым,  ұйымның  мәдениеті,  жұмыссыздық  пен  оның  қызметкерлердің 

психологиялық денсаулығына әсері туралы ұғымдармен таныстыру. 

2. Тұлғаның кәсіби қалыптасуы, оның модельдері, мансаптағы табыстылық туралы білімдерді студенттерге беру; 

О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 ағ

атта

р 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

  ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)                              

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

(ма

гис

тра

нтта

рдың)

 (С

Ө

ЖС

О

Ө

Ж

, с

ағ

ат

та с

ан

ыС

О

ӨЖ

 

(са

ға

т 

са

ны

)

 

Бақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 АБ

 

ИФ

К

 (қ

оры

ты

нд

ы

)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

күндізгі     3 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 75/76 

15/3


АБ АБ 


емти 

Барлығы: 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 75/76 

15/3


 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

13 


3.  Нәтижелі  кәсіби  таңдау,  кадрларды  атестаттаудың  әдістемелік  және 

технологиялық дағдыларын студенттерге үйрету.   

 

Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер келесі дағдыларды иеленуі қажет: 

 Адамның еңбек барысында дамуының концепцияларын жетік білу; 

 Болашақ кәсіпті таңдауды, белгілі бір кәсіп үшін кадрларды таңдаудың 

технологиясын жетік меңгеру; 

 

Кадрларды аттестаттау мен постаттестаттау кезеңіндегі мамандардың құзырлықтарын дамытуды білу. 

 

Пәннің пререквизиттері: 

Жалпы психология; Дифференциалды психология; 

Мамандану практикумы (алдыңға курстар); Психология бойынша практикум.  

Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.

 Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах.  М.: Педагогика, 1982. 

2.

 Крегер О., Дьюсон Дж. Типы людей и бизнес.  М.: Персей Вече 

ACT


,

 

1995. 3.

 

Мейли Р. Факторный анализ личности. В кн.: Психология индивидуальных различий /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.  М.: МГУ, 1982. 

4.

 Методические рекомендации по оценке перспективности использования работника 

в качестве линейного руководителя среднего звена.  М., 1983. 

5.

 

Бауэр  Р.,  КолларЭ.,  Дан  В.  Управление  инвестиционным  проектом.  Опыт  IBM. М.: ИНФРА-М, 1995. 208 с. 

6.

 

Берк  Д.  Подготовка  к  собеседованию:  как  получить  желанную  работу:  Учеб. пособие.  М.:КОНЭСКО, 1994. 96 с. 

7.

 Виханский О.С. Стратегическое управление.  М.: МГУ, 1995. 252 с. 

8.

 Виханский  О.С.,  Наумов  А.И.  Менеджмент:  человек,  стратегия,  организация, 

процесс.  М.: МГУ, 1995. 415 с. 

9.

 

Волгин Н.А. Кейзы как эффективная форма обучения экономистов и менеджеров: Феномен, методика составления и использования.  М.: РАУ, 1994.104 с. 

10.


 

Волгин Н.А., Николаев С.В. Доходы работника и результативность производства: 

Проблемы, реалии, перспективы. М.: Универсум, 1994. 274 с. 

11.


 

Друкер  П.Ф.  Управление,  нацеленное  на  результаты.  Пер.  с  англ.    М.:  Технол. 

школа бизнеса, 1994. 191 с. 

12.


 

Дятлов С.А. Рабочая сила в системе рыночных отношений.  С.-Петербург: УЭФ, 

1

992. 116 с. 13.

 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте.  М.: Воскресенье, 1999. 212 с. 14.

 

Иванов  В.Н.  Социальные  технологии  в  современном  мире.    М.:  Славянский диалог, 1996. 335 с. 

15.


 

Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент.  М.: МГУ, 1995. 208 с. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Кураков Л.П., Краснов А.Г. Рынок труда: Вопросы теории. Чебоксары: АН ЧР, 1995. 

112 с. 


2.

 

Мескон  М.,  Альберт  М.,  Хедоури  Ф.  Основы  менеджмента.  Пер.  с  англ.    М.: Дело, 1994. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

14 


3.

 

Мильнер Б.З. Теория организаций.  М.: Инфра-М, 1998. 320 с. 4.

 

Моргунов  Е.Б.  Управление  персоналом:  исследование,  оценка,  обучение.  М.: Бизнес-школа «Интелл-синтез», 2000. 260 с. 

5.

 Моргунов Е.Б., Ромашкевич А. Разборка по правилам. БОСС: бизнес, организация, 

структуры, стратегии. 1999. № 7−8. С. 58−61. 

6.

 

Поляков В.А. Технология карьеры: Практ. рук.  М.: Дело Лтд, 1995.128 с. 7.

 

Социальная психология и этика делового общения: Учеб. пособие для вузов /В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, Н.А. Нартов и др.: Под общ. ред. В.Н. Лавриненко.  М.: 

Культура и спорт: ЮНИТИ, 1995. 160 с. 

8.

 

Управленческое  консультирование.  В  2-х  томах  //Под  ред.  М.  Кубра.  М.: Интерэксперт, 1992. 

9.

 Фрейд  3.  О  психоанализе.  Пять  лекций.  Методика  и  техника  психоанализа.С.-

Петербург: Алетейя СПб, 1997. 222 с. 10.

 

Юксвярав  Р.К.,  Хабакук  М.Я.,  Лейманн  Я.А.  Управленческое  консультирование: 

теория и практика.  М.: Экономика, 1988. 240 с. [kgl] 

 

 

ТАҚЫРЫПТАР ЖӘНЕ ОҚЫЛУЫ БОЙЫНША ЖІКТЕЛІМІ  

 

Кесте. №  

Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛБ  СТС  СӨЖ  СОӨЖ 

Персоналды басқару  

Жұмыс пен жұмыссыздықтың әлеуметтік 

психологиясы 

 

Жаңа әлеуметтік-экономикалық 

жағдайлардағы адамның тұлғалық және 

кәсіби дамуы 

 

«Еңбек  нырқы»  ұғымының  әлеуметтік-

психологиялық мазмұны 

  Бәсекеге қабілеттітұлға  

Табыстылық және мансап 

 

Кәсіби өзін айқындаудағы өзіндіктің 

психологиялық аспектілері  

 

Тұлғаның кәсіби бұрмалануы мен кәсіби 

дамуы  

Тұлғаның бағдарлануы мен кәсіби 

табыстылық 

 

10 

Кадрларды психологиялық таңдау 

 11 Кадрларды кәсіби аттестаттау 

 

12 

Ұйымдағы психологиялық кеңес беру 

 13 Ұйымдағы топтық оқыту 

 

14 

Қызметкерлердің мотивациясы 

 15 Мотивациялық тренинг 

 

 

БАРЛЫҒЫ: 

30/18 

 

15/9 75/76 

15/32 


 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

15 


ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ  

 

ТС.№1

 

Ұйым психологиясы 

Ұйымдық мәдениет; бейімделуші ұйым; оқып үйренетін ұйым; топтық динамика.  

Ұйымдық климат; ұйымдық жүріс-тұрыстың макрокатегориялары; микросаясат; топішілік 

үдерістер. 

 

ТС.№2 Кәсіби еңбектегі тұлға психологиясы 

Білім беруді басқарудың кезеңдері. Кәсіби еңбектегі тұлғаның интегралды сипаттамалары. 

Кәсіби еңбектің екі моделі. 

 

ТС.№3 Тұлға мотивтері 

Тұлға мен оның жүріс-тұрысын оптимизациялауының кезеңдері.  

Мотивтер  мен  мотивация  тұлғаның  бағыттылығының  қалыптасуы  мен  дамуының  негізі 

ретінде.  

Топтық жұмыс формаларының жіктелуі. 

Тұлғаның мотивациялық профилі. 

Мотивациялық тренингке кіріспе. 

 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ТАПСЫРМАЛАРЫ: Студенттің  өзіндік  жұмыс  ретінде  қарастырылуға  берілетін  тапсырмасы:  эссе, 

рефераттар, презентациялар, және т.б.  

СОӨЖ  ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ  

  

 

Тақырыптың атауы Апт

а 

Жұмыс 

түрі 

Еңбек 

көлемі 

Қорғау 

түрі 

Тапсыру 

мерзімі 

1. 


Кәсіби іс-әрекеттегі талаптану 

деңгейі, өмірлік мақсаттарға жету 

мәселесі 

 Баяндам

а 

2 сағат  пікір-талас 

1

апта 2. 

Кәсіби бұрмаланушылық мәселесін 

шешу тәсілдері 

 

2  Баяндам

а 

2 сағат  презентация 

апта  

3. 


Формальды 

емес 


ұйымдар; 

командалық  тұлғаның  өсіп-өрлеуі; 

командалық  тұлғаның  әркелкілігі; 

когнитивті 

стиль; 

әлеуметтік біріңығайлылық;  топқа  бағдарланған 

жүріс-тұрыс. 

 

3-4 


Реферат  2 сағат  презент

ация 


3-4 

Апта 


4. 

Мансап  және  кәсіби  іс-әрекеттің 

табыстылығы ұғымы.  

 

5-6 Реферат  2 сағат  пікір-

талас 


5-6 

Апта 


5. 

Ұйымдағы  психологиялық  кеңес 

берудің мақсаттары.  

7-8 


Реферат  2 сағат  Ауызша 

корғау 


7-

8 апта 


6. 

Кеңес берудің түрлері мен 

модустары.  

9-10 


Эссе  

2 сағат  пікір 

9-

10 апта 


7. 

Кеңес  берудің  негізгі  әдістері  мен 

техникалары.  

11-


12 

Эссе  


1 сағат  пікір 

11-


12 апта 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

16 


 

8. 


Мотивтердің  тұлғақалыптастырушы 

қызметі  және  кәсіби  қалыптасу  мен 

даму кезіндегі қиындықтарды жеңу. 

 

13-14 

Реферат  1 сағат  Ауызша 

корғау 

13-


14 апта 

9. 


Тұлға 

бағыттылығының 

психологиялық    табиғаты  мен 

құрылымы. 

 

15 


Реферат  1 сағат  Ауызша 

корғау 


15 апта 

 

Студент мәтінді «көре» білу қажет. Ол үшін тек ұқыпты оқу ғана емес, материалға 

қысқаша талдау жасауы қажет. Оқылған мәтін негізінде өз мәтініңді жаза білген жөн. 

Ондай біліктілік рефераттарды, баяндамаларды, эсселерді жазғанда жүзеге асады. Негізі 

оқулықтардан басқа, студенттерге қосымша әдебиеттерді пайдалануға ұсыныс жасалады, 

ол студенттерге әрі қарай талдаған, оқыған материалдарын білімді жеткізіп айтуға

дәлелді қарсы пікір білдіруге, келісім жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

СӨЖ ТАПСЫРУ ГРАФИГІ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ

 

  

 

Тақырыптың атауы

 

Апта 

Жұмыс 

түрі 

Еңбек 

көлемі 

Қорғау 

түрі 

Тапсы

ру мен 

кеңес 

беру 

уақы

 

Ты 

 Қызметкерлердің мотивациясын 

зерттейтін әдістемелерді өткізіп, 

нәтижелері бойынша 

қорытындыларды жасау

 

 

1-3 Реферат  15 сағат  презент

ация 


1-3 

апта 


 

кафед


-

раның 


кесте-

сіне 


сәкес 

  

Мотивациялық тренингті жүргізу

 

 

4-6 Ауызша  15 сағат  Ауызша 

қорғау 


4-6 

апта 


Топтық  жұмыс  формаларының 

жіктелуі. 

7-9 


Реферат  15 сағат  Ауызша 

қорғау 


7-9 

апта 


Әлеуметтік  технология  ретіндегі 

топтық 

жұмыстың пайдалануының салалары. 

 

11-13 Реферат  15 сағат  Ауызша 

қорғау 


11-13 

апта 


Топтағы 


жұмысты 

жобалау. 

Мақсаттар 

мен 


әоекеттерді 

сипаттау. 

 

14-15 


Слайд 

15 


сағат  Ауызша 

қорғау 


14-15 

апта 


 

      


Студенттер мәтінмен жұмыс істеген кезде таңбаламалы белгілерді қолдануына 

болады. «Қанатты белгімен» мәтінде бұрыннан белгілі ақпарат белгіленеді, қосу 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

17 


1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет