Студенттер білімін бағалау жүйесіжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата25.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК отырысында  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ проректоры 

___________ А.А.Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ»КАФЕДРАСЫ 

«Мамандану практикумы»пәні бойынша бөлім. 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Мамандығы:5В 050300 - «Психология». 

Оқу бағдарламаның авторы (оқытушы): аға оқытушы: Умирзакова Л.Б. 

Кредит саны: 3/3 кредит  

Курс: 3  

Семестр: 

Оқыту технологиясы: кредиттік 

Оқу формасы:күндізгі/сырттай 

Тіл бөлімі: қазақ 

Студенттер білімін бағалау жүйесі: рейтингілік 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Алматы 2013 

 


 

«Мамандану практикумы» пәні бойынша ПОӘК «Психология» мамандығының 

(бакалавр) оқу бағдарламасының негізінде дайындалды.  

 

ПОӘК «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__Хаттама 

 

 

«Психология» кафедрасының менгерушісі,  психол.ғ.к., доцент                                                          Ли Е.П. 

 

  

2013-


2014 оқу жылына арналған  

пән бойынша оқу жұмысының бөліну желісі  

 

Оқыту түрі: Күндізгі 

 

Сырттай (3,2 ж.о.)  

Сырттай  

(2 ж.о.) 

Курс, оқу жылы 

 

 Семестр 

  

Барлығы: несие 

Жалпы еңбек жүктемесі, сағ. 

135


 

135 


135 

Дәріс сағ. 

30 

18 


18 

Тәжірибелік, 

семинар 

сабақтары, сағ. 

15 

СОӨЖ , сағ. 

15 


32 

32 


СӨЖ, сағ. 

75 


76 

76 


Аралық бақылау, саны Қортынды бақылау түрі  

Емтихан 

Емтихан  

Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

 

МАЗМҰНЫ 

 

Бет  

Пәннің типтік оқу бағдарламасы (егер міндетті компонент болса) 

 

 ПОӘК тіркеу мәліметтері 

 Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 Силлабус 

 

11 


Пән бойынша тапсырманы орындау графигі мен тапсыру мерзімі 

 

24 


Дәрістер жиынтығы 

 

26 


Тәжірибе сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

37 


Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқау 

 

38 


Студенттердің оқытушылармен өзіндік жұмысын орындау бойынша 

әдістемелік нұсқау 

 

39 Студенттердің өзіндік жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

43 


10 

Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары ( тест сұрақтары) 

 

44 


11 

Программалық және мультимедиялық оқу құралы  

 

54 


12 

Арнайы бейімделген аудиториялар, кабинеттер, лабороториялар 

 

55 


13 

Пәннің оқу-әдістемелік картамен қамтылуы 

 

56 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ  

 

 

  

 

 «Тұран» университеті мекемесінің 

ОӘК мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН  

№ ___Хаттама «___»____ 2013 ж. 

ОӘЖ бойынша проректор 

___________ А.А.Арупов  

«ПСИХОЛОГИЯ»КАФЕДРАСЫ 

«Мамандану практикумы» пәні бойынша 

Жұмыс бағдарламасы 

5В050300 Психология мамандығы 

 

  

 

Автор (оқытушы): Умирзакова Л.Б.  Оқу түрі: күндізгі/сырттай 

Кредит саны: 3 

Курс: 3 

Семестр: 6 

Еңбек сыйымдылығы: 135/135 

Дәріс: 30/18 

Тәжірибе: 15/9 

СОӨЖ: 15/32 

СӨЖ: 75/76 

Аралық бақылау: 2  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013  

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

Оқу бағдарламасын дайындаған автор: аға оқытушы Умирзакова Л.Б.   

 

 

 

«Мамандану практикумы» пәні бойынша ПОӘК 5В050300 «Психология» 

мамандығының (бакалавр) типтік оқу бағдарламасының негізінде жасалды.  

 

 

Оқу бағдарламасы «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__Хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент                                                                 Ли Е.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

  

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

«Мамандану  практикумы»  курсы  студенттерді  кәсіби  іс-әрекет  пен  халыққа  білім 

беру  ісін  психологиялық  қамтамасыз  ету  міндеттерін  шешуге  қажет  білімдер  мен 

практикалық ебдейліктерді қалыптастыруға бағытталады.   

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1 Кесте


 

 

  

Пәннің қысқаша мазмұны 

         

Аталмыш пән практикалық психология саласында кәсіби біліктілікпен жұмыс істеуге 

қабілетті  мамандарды  кешенді  даярлау  міндетін  шешуге  бағытталады.  Студенттердің 

мамандану  екі  бағытта  жүзеге  асады:  қазіргі  кәсіби  іс-әрекет  психологиясының 

теориялық-әдіснамалық мәселелері және білім беру психологиясы. Курста маманданудың 

барлық негізгі кезеңдері бойынша практикалық сабақтар – кәсіптік өзін-өзі айқындау мен 

психодиагностикадан  бастап  кәсіби  іс-әрекеттегі  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге  дейін, 

сондай-ақ  педагогикалық  практикада  кездесетін  білім  беру  міндеттерін  шешу  сабақтары 

көрініс тапқан.  

 

Пәннің мақсаты: 

Ұйымдардағы HR-менеджменті бойынша маман ретіндегі болашақ практик-

психологтарды персоналмен өзара әрекеттесуді үйрету. 

 

Пәннің міндеттері: 

1.  Ұйым,  ұйымның  мәдениеті,  жұмыссыздық  пен  оның  қызметкерлердің 

психологиялық денсаулығына әсері туралы ұғымдармен таныстыру. 

2. Тұлғаның кәсіби қалыптасуы, оның модельдері, мансаптағы табыстылық туралы білімдерді студенттерге беру; 

О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлық 

са

ға

тта

р 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 ағ

атта

р 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

та

р 

 ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)                              

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

(ма

гис

тра

нтта

рдың)

 (С

Ө

ЖС

О

Ө

Ж

, с

ағ

ат

та с

ан

ыС

О

ӨЖ

 

(са

ға

т 

са

ны

)

 

Бақылау түрі мен 

формасы 

1

 АБ

 АБ

 

ИФ

К

 (қ

оры

ты

нд

ы

)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

күндізгі     3 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 75/76 

15/2 


АБ 


АБ 


емти 

Барлығы: 

3/3 

135


/13

30/1 

15/9 75/76 

15/3


 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 3.  Нәтижелі  кәсіби  таңдау,  кадрларды  атестаттаудың  әдістемелік  және 

технологиялық дағдыларын студенттерге үйрету.   

 

 

Пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер келесі дағдыларды иеленуі қажет: 

 Адамның еңбек барысында дамуының концепцияларын жетік білу; 

 Болашақ кәсіпті таңдауды, белгілі бір кәсіп үшін кадрларды таңдаудың 

технологиясын жетік меңгеру

 

Кадрларды аттестаттау мен постаттестаттау кезеңіндегі мамандардың құзырлықтарын дамытуды білу. 

 

Пәннің пререквизиттері: 

Жалпы психология; Дифференциалды психология; 

Мамандану практикумы (алдыңға курстар); Психология бойынша практикум. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ 

 

Тақырып 1. Персоналды басқару 

Ұйымдық мәдениет; бейімделуші ұйым; оқып үйренетін ұйым; топтық динамика.  

Ұйымдық климат; ұйымдық жүріс-тұрыстың макрокатегориялары; микросаясат; топішілік 

үдерістер. 

Формальды  емес  ұйымдар;  командалық  тұлғаның  өсіп-өрлеуі;  командалық  тұлғаның 

әркелкілігі;  когнитивті  стиль;  әлеуметтік  біріңығайлылық;  топқа  бағдарланған  жүріс-

тұрыс. 

Тақырып 2. Жұмыс пен жұмыссыздықтың әлеуметтік психологиясы 

Жұмыстың  «дәрумендік»  теориясы,  жұмысақының  әділеттілігі  концепциясы,  абсолютті 

және салыстырмалы кедейлік.  

Жұмысқа  қанағаттанушылықтағы  қолдау  және  мотивация  факторлары,  жұмысқа 

қанағаттанушылықтағы  тендерлік  және  этностық  ерекшеліктер.  Жұмыстың  көрінетін 

және  жасырын  қызметтерінің  концепциясы,  жұмыссыз  адамның  «депривациясы» 

теориясы. 

Тақырып  3.  Жаңа  әлеуметтік-экономикалық  жағдайлардағы  адамның  тұлғалық 

және кәсіби дамуы 

Білім беруді басқарудың кезеңдері. Кәсіби еңбектегі тұлғаның интегралды сипаттамалары. 

Кәсіби  еңбектің  екі  моделі.  Тұлға  мен  оның  жүріс-тұрысын  оптимизациялауының 

кезеңдері.  

Өзіндік нәтижелілік құбылысы. 

Тақырып 4. «Еңбек нырқы» ұғымының әлеуметтік-психологиялық мазмұны 

Еңбек нарығының субъектілері. Еңбек нарығының негізгі сипаттамалары.  

Жеке адамның еңбек нарығында жүріс-тұрысының стратегиялары.  

Еңбек нарығындағы бейімделуші жүріс-тұрыс стратегиясы. Тақырып 5. Бәсекеге қабілетті тұлға 

Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік. Бәсекеге қабілетті тұлға іс-әрекет субъектісі ретінде.  

Бәсекеге қабілеттіліктің шарттары.  

Кәсіби құзырлылық, кәсіби тәжірибе. Тақырып 6. Табыстылық және мансап 

Мансап және кәсіби іс-әрекеттің табыстылығы ұғымы.  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 Жеке даму теориясы. Психологиялық табыстылық теориясы.  

Тұлғаның  бес  факторлы  моделі  (П.Коста,  Дж.  Грант,  Д.  Солгадо).  Апробация  методики 

«Большая пятерка». 

Тақырып 7. Кәсіби өзін айқындаудағы өзіндіктің психологиялық аспектілері  

Міндеттерді шешудің түрлеріне байланысты адамның позициялары.  

Кәсіби анықталу кезіндегі өзінің мотивтерін саналау.  

Кәсіби таңдаудың себептерін саналау.  

Кәсіби таптаурындарды саналау.

 

Тақырып 8. Тұлғаның кәсіби бұрмалануы мен кәсіби дамуы 

Кәсіби бұрмалану ұғымы. Аталған мәселеге арналған зерттеулердің шолуы.  

Кәсіби шектеулер.  

Кәсіптің адам тұлғасына әсер етуі. 

«Адам-адам» типіндегі кәсіптерде кәсіби шалдығу. 

Тақырып 9. Тұлғаның бағдарлануы мен кәсіби табыстылық 

Мотивтер  мен  мотивация  тұлғаның  бағыттылығының  қалыптасуы  мен  дамуының  негізі 

ретінде.  

Мотивтердің  тұлғақалыптастырушы  қызметі  және  кәсіби  қалыптасу  мен  даму  кезіндегі 

қиындықтарды жеңу. 

Тұлға бағыттылығының психологиялық  табиғаты мен құрылымы. Тақырып 10. Кадрларды психологиялық таңдау 

Кадрларды таңдау үғымы.  

Үміткерлерді таңдау. Кадрлардағы қажеттілікті талдау (анықтау). 

Үміткерге  деген  талаптарды  анықтау.  Жұмысқа  үміткерлерді  іздестіру.  Кадрларды 

таңдаудың критерийлері мен әдістері. 

Тақырып 11. Кадрларды кәсіби аттестаттау 

Аттестация  ұғымы.  Аттестацияның  мақсаттары.  Қойылатын  мақсаттармен  сәйкес 

аттестация жүйесін құрастыру.  

Аттестаттауды  өткізудің  әдістері.  Рейтингілік  әдістер.  Салыстырмалы  әдістер.  Жазбаша 

әдістер. 

Тақырып 12. Ұйымдағы психологиялық кеңес беру 

Ұйымдағы  психологиялық  кеңес  берудің  мақсаттары.  Кеңес  берудің  түрлері  мен 

модустары. Кеңес берудің негізгі әдістері мен техникалары.  

Әңгімелесу (интервью) жеке дара психологиялық кеңес берудің негізгі әдісі ретінде. Тақырып 13. Ұйымдағы топтық оқыту  

Топтық  жұмыс  формаларының  жіктелуі.  Әлеуметтік  технология  ретіндегі  топтық 

жұмыстың пайдалануының салалары. 

Топтағы  жұмысты  жобалау.  Мақсаттар  мен  әоекеттерді  сипаттау.  Негізгі  мәселелерді 

бөліп шығару. Жетекшінің жүріс-тұрысы стилін таңдау. Ескерілетін параметрлер: топтың 

өлшемі, көшбасшылық түрі, жылыту деңгейі, жаттығулардың мазмұны мен мағынасы Тақырып 14. Қызметкерлердің мотивациясы 

Кәсіби іс-әрекет мотивтері. Мотивацияның түрлі теориялары.  

Кәсіби мотивацияны жоғарылататын, төмендететін факторлар.  

Персоналдың мотивациясын зерттейтін әдістер. Тұлғаның мотивациялық профилі. Тақырып 15. Мотивациялық тренинг 

Мотивациялық тренингке кіріспе. Мотивациялық тренингтің принциптері. Мотивациялық 

тренингтің құрылымы. 

 

 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫ  

 

ТС.№1 

Ұйым психологиясы 

Ұйымдық мәдениет; бейімделуші ұйым; оқып үйренетін ұйым; топтық динамика.  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 Ұйымдық климат; ұйымдық жүріс-тұрыстың макрокатегориялары; микросаясат; топішілік 

үдерістер. 

 

 

ТС.№2 Кәсіби еңбектегі тұлға психологиясы Білім беруді басқарудың кезеңдері. Кәсіби еңбектегі тұлғаның интегралды сипаттамалары. 

Кәсіби еңбектің екі моделі. 

 

ТС.№3 Тұлға мотивтері 

Тұлға мен оның жүріс-тұрысын оптимизациялауының кезеңдері.  

Мотивтер  мен  мотивация  тұлғаның  бағыттылығының  қалыптасуы  мен  дамуының  негізі 

ретінде.  

Топтық жұмыс формаларының жіктелуі. 

Тұлғаның мотивациялық профилі. 

Мотивациялық тренингке кіріспе. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

СОӨЖ ЖІКТЕЛІМІ 

1. 


Кәсіби іс-әрекеттегі талаптану деңгейі, өмірлік мақсаттарға жету мәселесі 

2. 


Кәсіби бұрмаланушылық мәселесін шешу тәсілдері 

3. 


Формальды  емес  ұйымдар;  командалық  тұлғаның  өсіп-өрлеуі;  командалық  тұлғаның 

әркелкілігі;  когнитивті  стиль;  әлеуметтік  біріңығайлылық;  топқа  бағдарланған  жүріс-

тұрыс. 

4. 


Мансап және кәсіби іс-әрекеттің табыстылығы ұғымы.  

5. 


Ұйымдағы  психологиялық  кеңес  берудің  мақсаттары.  Кеңес  берудің  түрлері  мен 

модустары.  

6. 

Кеңес берудің негізгі әдістері мен техникалары.  7. 

Мотивтердің тұлғақалыптастырушы қызметі және кәсіби қалыптасу мен даму кезіндегі 

қиындықтарды жеңу. 

8. 


Тұлға бағыттылығының психологиялық  табиғаты мен құрылымы. 

 

 СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

 

 

СӨЖ ЖІКТЕЛІМІ 

1. 


Қызметкерлердің мотивациясын зерттейтін әдістемелерді өткізіп, нәтижелері бойынша 

қорытындыларды жасау 

2. 

Мотивациялық тренингті жүргізу 3. 

Топтық жұмыс формаларының жіктелуі.  

4. 

Әлеуметтік технология ретіндегі топтық жұмыстың пайдалануының салалары. 5. 

Топтағы жұмысты жобалау.  

6. 

Мақсаттар мен әоекеттерді сипаттау. 

 

Оқу-әдістемелік құралмен қамтамасыз етілуі 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1.

 Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах.  М.: Педагогика, 1982. 

2.

 Крегер О., Дьюсон Дж. Типы людей и бизнес.  М.: Персей Вече 

ACT


,

 

1995. 3.

 

Мейли Р. Факторный анализ личности. В кн.: Психология индивидуальных различий /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.  М.: МГУ, 1982. 

4.

 Методические рекомендации по оценке перспективности использования работника 

в качестве линейного руководителя среднего звена.  М., 1983. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 5.

 

Бауэр  Р.,  КолларЭ.,  Дан  В.  Управление  инвестиционным  проектом.  Опыт  IBM. М.: ИНФРА-М, 1995. 208 с. 

6.

 

Берк  Д.  Подготовка  к  собеседованию:  как  получить  желанную  работу:  Учеб. пособие.  М.:КОНЭСКО, 1994. 96 с. 

7.

 Виханский О.С. Стратегическое управление.  М.: МГУ, 1995. 252 с. 

8.

 Виханский  О.С.,  Наумов  А.И.  Менеджмент:  человек,  стратегия,  организация, 

процесс.  М.: МГУ, 1995. 415 с. 

9.

 

Волгин Н.А. Кейзы как эффективная форма обучения экономистов и менеджеров: Феномен, методика составления и использования.  М.: РАУ, 1994.104 с. 

10.


 

Волгин Н.А., Николаев С.В. Доходы работника и результативность производства: 

Проблемы, реалии, перспективы. М.: Универсум, 1994. 274 с. 

11.


 

Друкер  П.Ф.  Управление,  нацеленное  на  результаты.  Пер.  с  англ.    М.:  Технол. 

школа бизнеса, 1994. 191 с. 

12.


 

Дятлов С.А. Рабочая сила в системе рыночных отношений.  С.-Петербург: УЭФ, 

1992. 116 с. 

13.


 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте.  М.: Воскресенье, 1999. 212 с. 

14.

 

Иванов  В.Н.  Социальные  технологии  в  современном  мире.    М.:  Славянский диалог, 1996. 335 с. 

15.


 

Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент.  М.: МГУ, 1995. 208 с. 

 жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет