Статистика академиясы алматинская академия экономики и


Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін  сауықтыруды үлгілеу және жоспарлаужүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет3/11
Дата23.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін 

сауықтыруды үлгілеу және жоспарлау 

Қаралған сұрақтар бойынша 

дӛңгелек стол ӛткізу  

7.

 

  Дәрменсіз кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру Топтар 

арасында 

пікір-талас 

ӛткізу  


8.

 

  Кәсіпорынның қаржысын сауықтыру кезеңінде 

айналым капиталын басқару 

Магистранттардың  пікірін 

тыңдау 

9.

   Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі 

инвестициялау және инновациялау 

Презентация 

10.


 

  Кәсіпорынды қаржылық сауықтырумен 

байланысты жұмыстарды ұйымдастыру. 

Топтар арасында пікір-талас 

ӛткізу  


 

11. МӚЖ бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.  

№ 

Тапсырма тақырыбы 

Бақылау нысаны 

Ӛткізу 

мерзімі 

Күндізгі бӛлім 

1.

  

Экономика ғылымындағы дағдарыс  және оның 

даму кезеңдерінің теориялық тұрғыдан  дамуы 

туралы 


Реферат жазу 

3 апта 


2.

 

 Экономиканың макроденгеиінде дағдарысқа 

қарсы реттеуде мемлекеттің рӛлі. 

 Аннотация 

 

5 апта 3.

 

 Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы 

реттеуінің негізгі инструменттерін талдау 

Реферат жазу 

7 апта 

4.

 

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтыруды қайта 

құрылымдау 

Бизнес жоспар 

11 апта 


 

5.

  

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың 

дағдарысқа қарсы бағдарламасы 

Проблемаларды ұсыну  13 апта 

* Үйге берілген тапсырмаларды, курстық жұмысты, семестрлік және бақылау жұмысын 

орындау, есеп берулер және тағы басқа МӚЖ тапсырмаларын орындауға консультация 

беру 

12. Пән бойынша  курстық жұмыс қарастырылмаған 

 

13.  Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

1. Негізгі оқу әдебиеттері: 

1.

 Гончаров А.И., Барулин С.В. и др  Финансовое оздоровление предприятий: теория и 

практика – М: ось – 89, 2004 г.  21 

 

2. 

Т.Мухамбетов, А.Нукушев. Банкротство и антикризисное  управление предприятием 

// Алматы: 2005г.  

3.

 Черникова 

Ю.В., 


Юн 

Б.Г.,Григорьев 

В.В.Финансовое 

оздоровление 

предприятий:теория и практика:учеб-практ.пособие-М.:Дело, 2005.-606 с 

4.

 А.З.  Бобылева  Финансовые  оздоровление  фирмы  :  теория  и  практика:  учебное 

пособие -  2-е изд.-М: Дело 2004 г. 

5.

 

Грачев  А.В.Финансоая  устойчивость  предприятия:критерии  и  методы  оценки  в рыночной экономике: учеб. пособие/2-е изд.-М.:Дело и сервис,2008.-358 с 

6.

 Е.П.Жарковское, Б.Е. Бродский   Антикризисное  управление: Учебник – М: Омега –

П:2005 г 

7.

 

Ю.  Т.ДодобаевАнтикризисное  управление    :  учеб.  пособие  -  Алматы  :  Экономика, 2008. - 398 с 

 

 

2. Қосымша әдебиеттері: 

1.

 Сапарова,  Б.  С.  Финансовый  менеджмент  :  учебник  /  Б.  С.  Сапарова  ;  НИИ 

Финансово-банковского  менеджмента  при  КазЭУ  им.  Т.  Рыскулова.  -  Алматы  : 

Экономика, 2010. - 462 с. 

2.

 Юджин Ф.Бригхэм, Майкл С.Эрхардт. Финансовый менеджмент // М.: 200 

3.

 Анализ финансового положения организации: учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. 

- Алматы : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 76 с 

4.

 

В.Я.Захаров и др Антикризисное управление: теория и практика: учебное пособие – М:ЮНИТИ –Дана. 2009 

5.

 И.К.Ларионов. Антикризисное управление. Учебное пособие // М.:2005 

6.

 Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством  

/ Астахов В.П. - М. : Ось-89, 1996. - 80 с. 

7.

 

Ивасенко, А. Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А. Г. Ивасенко. - М. : КНОРУС, 2010. - 504 с 

3. Заңдылық – нормативтік материалдар 

1.

 Акционерлік қоғамдар туралы 

2.

 Банкроттық туралы 

3.

 Мемлекеттік кәсіпорын туралы 

4.

 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы 

5.

 Қазақстан Республикасының салық кодексі 

 

14.  Магистранттың  оқу  жетістігін  бақылау  бойынша  сұрақтар  (ӛз  бетінше, 

қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар тізімі) 

 

14.1    1 семестр аралық бақылауға дайындық үшін сұрақтар 

1.

 Кәсіпорындардың дағдарысы: оның түрлері, кезеңдері және салдары.  

2.

 Кәсіпорындарда дағдарыстардың пайда болуы.  

3.

 Кәсіпорындардың банкроттығы: оның түрлері,  мақсаты және салдары. 

4.

 Кәсіпорындардың банкрот болу кезеңдері. 

5.

 Кәсіпорындардың дағдарыстық жағдайына ықпал етуші факторларды жіктеу. 

6.

 Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігінің маңызы және негіздері. 

7.

 Кәсіпорынның міндеттемелері, олардың түрлері кәсіпорынның  тӛлем 

қабілетсіздігі. 

8.

 

Кәсіпорынның тӛлем қабілетсіздігінің жалпы себептері. 9.

 

Қазақстан кәсіпорындарының тӛлем қабілетсіздігінің себептерінің пайда болу ерекшеліктері. 

22 

 

10. 

Компаниялардың қаржылық жағдайын тұрақтандырудың мүмкінді шаралары және 

кезеңдері. 

11.


 

Дағдарысқа қарсы басқарудағы мемлекеттің міндеттері. 

12.

 

Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы реттеуінің негізгі инструменттері. 13.

 

Мемлекеттің дағдарысқа қарсы рыноктарды басқаруы 14.

 

Кәсіпорындарды дағдарысқа қарсы басқаруының әдіснамасы. 15.

 

Қазақстандық рыноктерде дағдарысқа қарсы басқарудың даму тенденциясы 16.

 

Кәсіпорындарды реформалаудың меншіктік шаралары. 17.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және реформалау бағдарламасы 18.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін стратегиялық және оперативтік қайта құрылымдау. 

19.


 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың орбитраждық процедуралары. 

20.

 

Кәсіпорынның  дағдарыстығының қаржылық жағдайын диагностикалаудың әдістемелік тәсілдері. 

21.


 

Кәсіпорынның банкрот болу мүмкіндігі және қаржылық жағдайының нашарлау 

мүмкіндігін талдау. 

22.


 

Кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігі және ӛтімділігін талдау. 

23.

 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау. 24.

 

Кәсіпорынның кредитті ӛтеу қабілеті. 25.

 

Кәсіпорынның банкроттығының мүмкіндігін болжамдау. 26.

 

Кәсіпорынның ресурстарды пайдалануын алдын-ала бағалау. 14.2  2 семестр аралық бақылауға дайындық үшін сұрақтар 

1.

 Кәсіпорынның дебиторлық жағдайын бағалау. 

2.

 Кәсіпорын жұмысын жоспарлау технологиясы және мағынасы. 

3.

 Жоспарлаудың практикалық процедуралары. 

4.

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру бизнес-жоспары. 

5.

 Шығындарды бақылау және ауытқуын талдау үшін икемді бюджеттерді пайдалану. 

6.

 Залалсыздық нүктесін табу және оның ӛзгерістерге сезімталдығын талдау.  

7.

 Шығындарды басқару кәсіпорындардың банкроттығын ескерту шаралары ретінде. 

8.

 Кәсіпорындардың қаржылық жағдайының нашарлауының себептері. 

9.

 Кәсіпорындардың тӛлем қабілетсіздігінің себептерінің классификаторлары. 

10.


 

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайларын мүмкінді тұрақтандыру шаралары және 

кезеңдері. 

11.


 

Кәсіпорын жұмыстарын қаржылық сауықтыру мақсатында басқарудың ықпал ету 

нұсқалары. 

12.


 

Дағдарыс кезеңінде және дағдарыстан құтылу үшін айналым капиталын 

басқарудың стратегиясы мен тактикасы. 

13.


 

Проблемалары бар кәсіпорындардың айналым капиталына қажеттігін анықтаудың 

әдістемелік тәсілдері. 

14.


 

Ақша қаражаттарының дефициттігі жағдайында айналым капиталын 

қаржыландыру әдістері. 

15.


 

Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру   

16.

 

Дағдарыс жағдайында кәсіпорындарды инвестициялау мүмкіндіктері және жобаларды таңдаудың әдістемелік тәсілдері. 

17.


 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін инвестициялық жобаларды таңдау 

критерилары. 

18.


 

Қаржылық дәрменсіз кәсіпорындарды инвестициялауды қаржыландыру кӛздері. 

19.

 

Қаржылық сауықтыру шаралары және жобалардың тәуекелдік деңгейін ӛлшеу. 20.

 

Қаржылық сауықтыруды басқару кәсіпорын менеджментінің құрамдас бӛлігі ретінде  

23 

 

21. 

Контролинг дағдарыс жағдайында кәсіпорынды басқару инструменті ретінде. 

Мүліктік кешенін оңтайландыру шаралары. 

22.


 

Дебиторлық берешекті қайта құрылымдау (инкассациялау, қысқарту, ӛндіріп алу) 

23.

 

Кредиторлық берешектерді қайта құрылымдау. 24.

 

Кәсіпорынның мүліктік кешенін оңтайландыру шаралары. 25.

 

Кәсіпорындарды оларды қосылуы арқылы қайта құрылымдалуы. 26.

 

Сыртқы кӛмекті пайдалану есебінен кәсіпорынды қаржылық сауықтыру. 27.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдрысқа қарсы бағдарламасы 14.3  Емтиханға дайындалу үшін сұрақтар                 

1.

 Кәсіпорындарда дағдарыстың ішкі және сырткы себептерін қалыптастыру. 

2.

 Фирмалардағы дағдарыстың себептері және оған әсер етуші негізгі факторлар. 

3.

 Дағдарысқа қарсы басқарудағы мемлекеттің міндеттері. 

4.

 Кәсіпорындарда қаржылық сауықтырудың стратегиясы және статистикасы 

5.

 Кәсіпорындарды қаржылық диагностикалаудың әдістік тәсілдері 

6.

 Кәсіпорынның банкроттық болу мүмкіндігін талдау 

7.

 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер етуші факторларды талдау 

8.

 Дағдарысқа ұшырауды болжамдау 

9.

 Фирмаларды басқарудың сапасын және іскерлік белсенділігін талдау 

10.


 

Қаржы ағындарын басқарудың сапасын бағалау 

11.

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайына іскерлік белсенділіктің ықпалын талдау 12.

 

Фирмалардың ақша қаражаттарының ағымын талдау 13.

 

Дағдарыс алдында және дағдарыс жағдайында кәсіпорын жұмысын жоспарлау технологиясы мен мағынасы 

14.


 

Шығындарды басқару дағдарыстан құтылуға ескерту шарасы ретінде 

15.

 

Дағдарыс кезеңінде және дағдарысты болдырмау үшін айналым капиталын басқарудың стратегиясы және тактикасы 

16.


 

Қаржыны тұрақтандырудың ішкі механизмдері 

17.

 

Кәсіпорынның қаржысын тұрақтандырудың негізгі кезеңцері 18.

 

Кәсіпорындарды сауықтыру түрлері және олардың тиімділігі 19.

 

Кәсіпорындарды сауықтыруды басқару кезеңдері 20.

 

Қаржылық сауықтыруды басқару Кәсіпорын менджментінің құрамды бӛлігі ретінде 

21.


 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін инвестициялық жобаларды таңдау 

критерийлері 

22.


 

Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру 

23.

 

Ақша қаражаттарының тапшылығы жағдайында айналым капиталын қаржыландыру тәсілдері 

24.


 

Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайынан ӛту шаралары 

25.

 

Дағдарысқа қарсы басқарудың мағынасы 26.

 

Дағдарысқа қарсы басқарудың үрдісі(тенденциясы) және қажеттілігі 27.

 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау 28.

 

Кәсіпорындардың стратегиясын қалыптастыру процесінде инновацияның рӛлі 29.

 

Тӛлем қабілѐттілігі жоқ Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудағыбизнес-жоспарлау  30.

 

Тӛлнем қабілеттігі жоқ Кәсіпорынның негізгі қаржылық кӛрсеткіштері 31.

 

Экономикальгқ дағдарыстардың пайда болу себептері 32.

 

Экономикальгіс; дағдарыстарды жіктеу 33.

 

Банкроттық қауып тӛнгенде кәсіпорынның қаржылық басқарудың дағдарысқа қарсы саясаты  

34.


 

Дағдарысқа қарсы қаржыны басқару жүйелері 

35.

 

Дағдарысқа қарсы қаржыны басқару принциптері 36.

 

Кәсіпорынға банкрбттық қауіп тӛнгенде қаржыны басқарудың дағдарысқа қарсы 24 

 

саясатын қалыптастыру және іске асыру 37.

 

Дағдарысқа қарсы экспресс-диагностикалау жүйесі 38.

 

Банкроттықты негіздемелі диагностикалау жүйесі 39.

 

Қаржылық дағдарыстың дамуына әсер етуші ішкі факторлар 40.

 

Қаржылық дағдарыстың дамуына ықпал етуші сырткы факторлар 41.

 

Кәсіпорындардың тӛлем қабілетсіздігінің негізгі қаржылық кӛрсеткіштері 42.

 

Тӛлем қабілеттігі жоқ кәсіпорындарды қаржылық сауықтыруда бизнес-жоспарлаудың рӛлі 

43.


 

Кәсіпорындарды қаржылык сауықтыруда инновациялық мүмкіндіктерді 

колданудың маңызы 

44.


 

Инвестиция кәсіпорындардың тұрақты дамуында маңызды фактор ретінде 

45.

 

Инвестициялық жұмыстардың интегралдық кӛрсеткіштері 46.

 

Дағдарысқа қарсы басқаруда инвестициялық жобалардың орны және рӛлі 47.

 

Кәсіпорындарды дағдарысқа қарсы басқаруда қолданылатын Альтман(Z- шот)коэффицентін есептеу әдістемесі 

48.


 

Кәсіпорьшның қаржылық тұрақтылығын бағалау 

49.

 

Экономиканың тұрақты дағдарыссыз дамуын қамтамасыз етуде мемлекеттің рӛлі 50.

 

Проблемасы бар Кәсіпорынның айналым капиталына қажеттігін анықтаудың     әдістемелік тәсілдемесі 

51.


 

Шығындарды басқару дағдарыстан шығу және банкроттықты ескерту шарасы 

ретінде 

52.


 

Кәсіпорьшньщ тӛлем қабілеттілігін және ӛтімділігін бағалау 

53.

 

Қаржылық сауықтыру бағдарламасын әзірлеу кезендері 54.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру үшін оперативті және стратегиялық қайта құрылымдау 

55.


 

Қазақстанда дагдарысқа қарсы мемлекеттік реттеудің негізгі инструменттері 

56.

 

Қазақстанда болған экономикалық дағдарыстьщ ерекшеліктері 57.

 

Коньюнктуралардың ауытқуы және дағдарыстар теориясының негізгі жағдайлары 58.

 

Оңтайлы экономикалық жүйені таңдау- дағдарысқа қарсы басқарудың негізі 59.

 

Меншіктілік қатынасты реформалау - тиімді басқару жағдайы ретінде 60.

 

Дүниежүзілік шаруашылық деңгейдегі дағдарыстық тетік (механизм) 61.

 

Жекелеген Кәсіпорын деңгейіндегі экономикалық дағдарыс 62.

 

Салааралық экономикалық байланыс деңгейіндегі экономикалық дағдарыс 63.

 

Қазақстандық экономиканың ерекшелігі және дағдарысқа қарсы басқару 64.

 

Дағдарысқа қарсы басқарудың тетіктері 65.

 

Экономиканың макродеңгейінде дағдарысқа қарсы реттеудің ерекшкліктері 66.

 

Дағдарысқа қарсы басқару түсінігі 67.

 

Капиталдың айналымы және дағдарысқа қарсы басқару 68.

 

Дағдарысқа қарсы басқару және шаруашылық механизмінің ӛзара байланыстығы 69.

 

Кәсіпорынның дағдарысқа ұшырау мүмкіндігін болжамдау 70.

 

Контролинг дағдарыс жағдайында Кәсіпорынды басқару инструменті ретінде 71.

 

Қаржы ағымдарын басқару сапасын басқару.Ақша қаражаттарының қозғалымын талдау 

72.


 

Кәсіпорынның рыноктық жайғасымын және рентабельдігін талдау 

73.

 

Фирмаларды басқарудың сапасы және іскерлік белсенділігін талдау 74.

 

Кәсіпорынның банкрот болу мүмкіндігін және қаржылық жағдайының нашарлауықтималдығын талдау 

75.


 

Шығындарды бақылау және ауытқуды талдау үшін икемді бюджеттерді қолдану 

76.

 

Дағдарысқа қарсы басқару жүйесінде персоналдардың рӛлі.  

 

 

25 

 

15. Магистранттың білімін бағалау жүйесі  

Ағымдағы үлгерiм бойынша бағалар ағымдағы бақылау және (аралық) бақылаудың 

бағаларынан қалыптасады. 

Үлгерiмнiң  ағымдағы  бақылауы  –  оқу  пәнін  жүргізетін  оқытушы  әрбiр  тақырып 

бойынша магистранттың оқу жетістіктерін жүйелi түрде тексереді. 

Аралық  бақылау  оқу  пәнiнiң  iрi  бӛлiмдерiн  (модулдар)  зерттеуiн  аяқтағаннан  соң 

жүргiзiледi. 

Пән  бойынша  қорытынды  баға  ағымдағы  үлгерiмнiң  бағасы  мен  қорытынды 

бақылаудан  тұрады.  Ағымдағы  (рейтингке  рұқсаты)  үлгерiмнiң  бағасы  пән  бойынша 

үлгерімнің  қорытынды  бағасының  60%  құрайды.  Емтиханның  бағасы  пән  бойынша 

үлгерімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Магистранттың  бiлiмдерiнiң  бағасы  бағалардың  дәстүрлi  шәкiлiне  сәйкесінше 

аударылған балдық - рейтинг әрiптiк жүйесi бойынша iске асады.  

15.1 Магистрантқа рейтинг қою шәкілі 

 

№ 

Бақылаудың түрі 

1

-ші ре

йт

ингт

і 

баға

ла

у  ит

ери


йле

рі 


(Р1), %

 

апталар  

1

-ші ре

йт

ингт

ің

 қорытын

дыс


ы  

(Р1)


 

2

-ші рейтин

гт

і ба

ға

лау  и

те

рийле

рі 


(Р2), %

 

апталар 2

-ші


 ре

йт

ингт

ің

 қорытын

дыс


ы и

 (

Р2)

 

1  2  3  4  5  6  7  8 111 

113 

11

1. 

 

Сабаққа қатысу 

  1  1  1  1  1  1  1 1  1 


2.

 

 Практикалы

қ 

тапсырмаларын орындау 

35 

  5  5  5  5  5  5  5 

35 

35  5  5 

35 

3.

  

МОӚЖ 


тапсырмалар

ды орындау 28 

  4  4  4  4  4  4  4 

28 

28  4  4 

28 

4.

  

МӚЖ 


тапсырмасы 

30 

   


1

 1

 1

 30 

30 

 

 15 

 

15  

 

30 5.

 

 Басқа да 

түрлері 


   


 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 Барлығы 

100   

12

121

21 

10

11

25 1

25 1

1 

  

 

      

 

  

 

30% 

 

  

 

  

 

 30%

 

  

15.2 Қорытынды бағаны есептеу 

Пән бойынша қорытынды бағаның проценттік мазмұны тӛмендегідей формуламен 

анықталады:   

И% = Р1 + Р2 х 0,6 + Э х 0,4 

                                              2 

мұндағы:  

Р1 – 1-рейтинг бағасының процентттік мазмұны, 


26 

 

Р2 – 2-рейтинг бағасының процентттік мазмұны, Э – емтихан бағасының проценттік мазмұны (тест -емтихан) 

 

15.3  Бағалардың  дәстүрлi  шәкiлiне  аударылған  магистранттардың  оқу  жетістіктері бағасының балдық - рейтинг жүйесi 

Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет