Статистика академиясы алматинская академия экономики ижүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата23.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

12 

 

 10. МОӚЖ (консультация) * ӛткізу жоспары 

№  Тапсырма тақырыбы 

МОӚЖ  ӛткізу нысаны 

1.

   Кәсіпорындардың дағдарысқа ұшырауы, пайда 

болу себептері, түрлері және салдары 

Берілген сұрақтарға ауызша жауап  

2.

   Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігі: мақсаты, 

одан айрылу себептері 

Берілген сұрақтарға ауызша жауап 

3.

   Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі 

және кәсіпорындар құрылымын қайта қарау 

Шағын топ  арасында  қаралған 

сұрақтарға пікір-сайыс ӛткізу  

4.

 

  Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың стратегиясы және тактикасы 

Магистранттардың  пікірін тыңдау 

5.

 

  Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты диагностикалау инструменті ретінде 

Қаралатын сұрақтарға пікір-сайыс 

ӛткізу  

6.

   Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін 

сауықтыруды үлгілеу және жоспарлау 

Қаралған сұрақтар бойынша дӛңгелек 

стол ӛткізу  

7.

 

  Дәрменсіз кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру Топтар арасында пікір-талас ӛткізу  

8.

   Кәсіпорынның қаржысын сауықтыру кезеңінде 

айналым капиталын басқару 

Магистранттардың  пікірін тыңдау 

9.

   Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі 

инвестициялау және инновациялау 

Презентация 

10.


 

  Кәсіпорынды қаржылық сауықтырумен 

байланысты жұмыстарды ұйымдастыру. 

Топтар арасында пікір-талас ӛткізу  

 

11. МӚЖ бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.  № 

Тапсырма тақырыбы 

Бақылау нысаны 

Ӛткізу 

мерзімі 

Күндізгі бӛлім 

1.

  

Экономика ғылымындағы дағдарыс  және оның 

даму кезеңдерінің теориялық тұрғыдан  дамуы 

туралы 


Реферат жазу 

3 апта 


2.

 

 Экономиканың макроденгеиінде дағдарысқа 

қарсы реттеуде мемлекеттің рӛлі. 

Аннотация 

 

5 апта 3.

 

 Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы 

реттеуінің негізгі инструменттері 

Реферат жазу 

7 апта 

4.

 

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтыруды қайта 

құрылымдау 

Бизнес жоспар 

11 апта 


 

5.

  

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың 

дағдарысқа қарсы бағдарламасы 

Проблемаларды ұсыну 

13 апта 

* Үйге берілген тапсырмаларды, курстық жұмысты, семестрлік және бақылау жұмысын орындау, 

есеп берулер және тағы басқа МӚЖ тапсырмаларын орындауға кеңес беру 

 

12. Пән бойынша  курстық жұмыс қарастырылмаған 

 

13.  Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 

1. Негізгі оқу әдебиеттері: 

1.

 Гончаров А.И., Барулин С.В. и др  Финансовое оздоровление предприятий: теория и практика – М: 

ось – 89, 2004 г.  

2.

 

Т.Мухамбетов,  А.Нукушев.  Банкротство  и  антикризисное  управление  предприятием  //  Алматы: 2005г.  

3.

 Черникова  Ю.В.,  Юн  Б.Г.,Григорьев  В.В.Финансовое  оздоровление  предприятий:теория  и 

практика:учеб-практ.пособие-М.:Дело, 2005.-606 с 13 

 

4. 

А.З. Бобылева Финансовые оздоровление фирмы : теория и практика: учебное пособие -  2-е изд.-

М: Дело 2004 г. 

5.

 Грачев  А.В.Финансоая  устойчивость  предприятия:критерии  и  методы  оценки  в  рыночной 

экономике: учеб. пособие/2-е изд.-М.:Дело и сервис,2008.-358 с 

6.

 

Е.П.Жарковское, Б.Е. Бродский  Антикризисное управление: Учебник – М: Омега –П:2005 г 7.

 

Ю. Т.ДодобаевАнтикризисное управление  : учеб. пособие - Алматы : Экономика, 2008. - 398 с  

2. Қосымша әдебиеттері: 

1.

 Сапарова,  Б.  С.  Финансовый  менеджмент  :  учебник  /  Б.  С.  Сапарова  ;  НИИ  Финансово-

банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - Алматы : Экономика, 2010. - 462 с. 

2.

 

Юджин Ф.Бригхэм, Майкл С.Эрхардт. Финансовый менеджмент // М.: 200 3.

 

Анализ  финансового  положения  организации:  учебное  пособие  /  Р.  Е.  Джаншанло.  -  Алматы  : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 76 с 

4.

 В.Я.Захаров и др Антикризисное управление: теория и практика: учебное пособие – М:ЮНИТИ –

Дана. 2009 

5.

 

И.К.Ларионов. Антикризисное управление. Учебное пособие // М.:2005 6.

 

Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством  / Астахов В.П. - М. : Ось-89, 1996. - 80 с. 

7.

 Ивасенко, А. Г.  Антикризисное  управление:  учебное пособие /  А. Г. Ивасенко.  - М. :  КНОРУС, 

2010. - 504 с 3. Заңдылық – нормативтік материалдар 

1.

 Акционерлік қоғамдар туралы 

2.

 Банкроттық туралы 

3.

 Мемлекеттік кәсіпорын туралы 

4.

 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы 

5.

 Қазақстан Республикасының салық кодексі 

 

 

  

 

  

14 

 

Тұрар  Рысқұлов  атындағы  Қазақ экономикалық  университеті  

«Қаржы» факультеті 

«Қаржы» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 

 

 

«Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және қайта ұйымдастыру» пәні бойынша 

 

«6М050900-Қаржы» мамандығы  

 

  

 

  

Оқыту нысаны 

Күндізгі 

Барлық кредиттер 

Семестр  Емтихан (семестр) 

Лекция (сағаты) 15 

Практикалық-семинарлық сабақтар сағаттары) 

15 

Лабораториялық сабақ  (сағаттары) МОӚЖ (сағаттары) 

15 

МӚЖ (сағаттары) 105 

 

  

 

  

Алматы, 2011ж 15 

 

1.Оқытушы туралы 

мәліметтер  

 

э.ғ.к., профессор Р.А. Амирканов  Кәсіпорындардың 

қаржысын 

басқару, 

ӛндіріске 

инновациялық 

технологияларды  енгізудің  тиімділігі  мен  проблемаларын  зерттеумен 

айналысады. 

 

2.Байланыс ақпараты: 

513 кабинет,  

Оқытушы кафедрада мына күндері болады: 

Дүйсенбі , сейсенбі ,сәрсенбі . 

 

3.Пәннің алдыңғы 

реквизиті 

«Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру  және қайта ұйымдастыру» 

курсын табысты игеру үшін, студентке «Экономикалық теория», «Ақша 

және кредит теориясы», «Халықаралық экономика», «Қаржы», 

«Қаржылық менеджмент», «Корпорациялық қаржы» туралы тереңдетілген 

теориялық білім саласы қажет. Магистранттар экономикалық 

жағдайларды талдап, проблемаларды негіздей алуы керек. 

 

4.  Пәннің кейінгі реквизиттер 

Аталған  пән  «Қаржылық  менеджмент»  бағдарламасы  бойынша  аяқтап 

оқыту  кезеңіне  жатады  және  оның  материалдарын  ондірістік  практика 

бойынша  есеп  дайындауға  және  дипломдық  жұмыстарды  орындауға 

қолдануға болады. 

5.Пән 

сипаттамасы 

Қазақстан  экономикасының  рыноктық  қатынасқа  ӛтуіне  байланысты 

кӛптеген  кәсіпорындар  объективті  және  субъективті  себептерге 

байланысты  қаржылық-шаруашылық  жұмыстары  проблемаларымен 

қайшылыққа  келіп,  тӛлем  қабілетсіздігіне  душар  болуда.  Оған  бірден-бір 

себеп,  ӛндірістік  кәсіпорындарды  іскерлікпен  басқаратын  кәсіби 

мамандардың болмауы және қажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. 

Сонымен  қатар,  экономикалық  ғылымдар  әлде  болса  банкроттық, 

кәсіпорындардың  қосылуы  және  жұтылуы  теориялық  тұрғыдан  толық 

зерделенбегендігі  байқалды.  Осы  айтылғандарға  байланысты,  әзірленген 

бағдарламада дағдарыстың экономикадағы рӛлі, маңызы, мақсаты, міндеті 

және  дағдарыстан  құтылу  механизмдері  қарастырылған.  Сонымен  бірге, 

банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері  және Қазақстандағы дәрменсіз 

кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылы сауықтыру жолдары 

қарастырылған. 

 

6.Пәнді  оқытудың 

мақсаты 

Магистранттарға 

кәсіпорындардың 

қаржысын 

сауықтыру 

тұжырымдамаларын  зерделеудің  кешенді  әдістерін  үйрету,  дағдарыс 

жағдайындағы    кәсіпорындардың  қаржылық  инструменттерін  қолдану 

арқылы талдау жасауды игеру 

 

7.Пәнді  оқытудың 

міндеттері 

Кәсіпорынның  дағдарыс  жағдайларын  талдау  әдістері  және  принцптерін 

қолануды  және  дағдарысты  ескерту  жолдарын  таңдау  оған  ӛз 

шығындарымен құтылуды және қаржылық сауықтыруды үйрету 

Кәсіпорын  тӛлем  қабілеттігі,  ресурстардың  дефициті,бәсекелестік  күрес, 

экстрималдық  және  белгісіздік  күрес  жағдайларда  оңтайлы  басқару  

шешімдерін  дайындауға  және  шешім  қабылдауға    қажетті  талдау  

процедураларының практикалық тұрғыдан әдістерін үйрету; 

Борышкер  кәсіпорының  экономикалық  және  қаржылық    кӛрсеткіштерін 

талдауды,  персоналдармен  жұмыс  істеу  дағдарысын  қалыптастыруды 

реттеуді қаржылық сауықтыру әдістерін үйрету 


16 

 

  

 

8.Күнтізбелік- тақырыптық жоспар 

№ 

қ/с 

ТАҚЫРЫП АТАУЫ 

Сағат саны 

Күндізгі бӛлім 

ба

рлығы 

Лекц


ии

 

   Пра

к.

саб 

 

Лаб. саб

МОӚЖ

 

МӚЖ

 

1. 

  Кәсіпорындардың дағдарысқа ұшырауы, пайда болу себептері, түрлері және салдары 

14 

10 2.

 

  Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігі: мақсаты, одан айрылу себептері  

15 
10 


3.

 

  Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі және кәсіпорындар құрылымын қайта қарау 

 

14 

10 


4.

 

  Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың стратегиясы және тактикасы  

17 
12 


5.

 

  Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты диагностикалау инструменті ретінде 15 10 6.

 

  Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін сауықтыруды үлгілеу және жоспарлау 14 10 7.

 

  Дәрменсіз кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру 15 11 8.

 

  Кәсіпорынның қаржысын сауықтыру кезеңінде айналым капиталын басқару 15 10 9.

 

  Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі инвестициялау және инновациялау 14 10 10.

 

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтырумен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру. 

16 
12 


Барлығы 

150 


15 

15 


15 


105 

 

9.Лекциялар, практикалық (семинарлық),  сабақтардың жоспары 

 

тақыр

ып 

№  

Лекциялар жоспары 

практикалық (семинарлық)  сабақтар жоспары 

Лаб-лық  

сабақтар 

жоспар 

1.

  

1. Экономикалық дағдарыстардың пайда болу себептері. 

2. Экономикалық дағдарыстардың түсінігі және олардың 

жіктелуі 

Кәсіпорында дағдарыстардың пайда болу себептері.  

Дағдарыстың  түрлері мен кезеңдері.  

Кәсіпорындардың  дағдарыстық  жағдайына  әсер  етуші  факторларды 

 


17 

 

3. Экономикадағы дағдарыс жағдайларын мемлекеттік реттеу 

 

жіктеу. 2.

 

 1.

 

Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігінің маңызы және негіздері. 

2.

 Кәсіпорынның міндеттемелері, олардың түрлері 

кәсіпорынның  тӛлем қабілетсіздігі. 

3.

 

Кәсіпорынның тӛлем қабілетсіздігінің жалпы себептері. 

4.

 Қазақстан кәсіпорындарының тӛлем қабілетсіздігінің 

себептерінің пайда болу ерекшеліктері. 

Кәсіпорындардың    тӛлем  қабілеттігінің  мәні  мен  негізі. 

Компанияның  тӛлем  қабілетсіздігіне  әсер  етуші  сыртқы  және  ішкі 

факторларды анықтау.  

Қазақстандық  кәсіпорындардың  тӛлем  қабілетсіздігінің  пайда  болу 

себептерінің ерекшеліктері.  

 

 3.

 

 1.

 

Дағдарысқа қарсы басқарудағы мемлекеттің міндеттері. 

2.

 Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы 

реттеуінің негізгі инструменттері. 

3.

 

Кәсіпорындарды дағдарысқа қарсы басқаруының әдіснамасы. 

4.

 Қазақстандық рыноктерде дағдарысқа қарсы 

басқарудың даму тенденциясы 

 

Мемлекеттің дағдарысқа 

қарсы 


басқаруының 

міндеттері. 

Қазақстанда дағдарысты реттеуінің ерекшеліктері.  

Мемлекеттік реттеудің дәстүрлі шаралары.  

Қазақстанда  мемлекеттің  дағдарысқа  қарсы  реттеуінің  негізгі 

инструменттері  

Дағдарыстың  шығу  құралы  шаралар  пакеті,  ұсыныстарды  әзірлеу. 

Кәсіпорын қызметін бақылау.  

 

4.

  

1.

 Кәсіпорындарды реформалаудың меншіктік 

шаралары. 

2.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және реформалау бағдарламасы 

3.

 Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін 

стратегиялық және оперативтік қайта құрылымдау. 

4.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың орбитраждық процедуралары. 

 

 Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  стратегиялық  және оперативтік қайта құрылымдау.  

Қаржылық сауықтырудың тактикасы. 

 Кәсіпорынды  қаржылық  сауықтыруды  қайта  құрылымдау  және 

кәсіпорынды дамытудың жалпы бағдарламасы.  

Стратегиялық қайта құрылымдаудағы шаралар 

 

5. 

 

1. 

Кәсіпорынның  дағдарыстығының қаржылық 

жағдайын диагностикалаудың әдістемелік тәсілдері. 

2.

 Кәсіпорынның банкрот болу мүмкіндігі және 

қаржылық жағдайының нашарлау мүмкіндігін 

талдау. 

3.

 Кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігі және ӛтімділігін 

талдау. 


Кәсіпорынның дағдарыстығының профилактикасы және қаржылық 

жағдайын диагностикалаудың әдістемелік тәсілдері.  

 Кәсіпорынның ӛтімділігін және тӛлем қабілеттілігін бағалау. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау.  

Компанияның мүмкінді банкрот болуын болжамдау 

 


18 

 

4. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау. 

 

6.

  

1.

 Кәсіпорын жұмысын жоспарлау технологиясы және 

мағынасы. 

2.

 

Жоспарлаудың практикалық процедуралары. 3.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру бизнес-жоспары. 4.

 

Шығындарды бақылау және ауытқуын талдау үшін икемді бюджеттерді пайдалану. 

 

Дағдарыс алдындағы және дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметтік жоспарлау технологиясы 

 Бюджеттік жоспарлау мен бизнес-жоспарлаудың арасын ажыратып 

түсіндіру.  

Шығындарды бақылау және ауытқуын талдау үшін икемді 

бюджеттерді пайдалану 

 

7. 

 

1. 

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайының 

нашарлауының себептері. 

2.

 Кәсіпорындардың қаржылық жағдайларын мүмкінді 

тұрақтандыру шаралары және кезеңдері. 

3.

 

Кәсіпорын жұмыстарын қаржылық сауықтыру мақсатында басқарудың ықпал ету нұсқалары. 

 

Кәсіпорын қызметінің рентабельдігіне ықпал етуші себеп-салдарлар жүйесімен байланысы. 

 Кәсіпорындардың тӛлем қабілетсіздігіне ықпал етуші  сыртқы және 

ішкі себептер.  

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайын тұрақтандыру мүмкінді 

шаралары және кезеңдері.  

Кәсіпорындар қызметін қаржылық сауықтыру мақсатында басқару 

әрекеттерінің типтік нұсқалар 

 

8. 

 

1. 

Дағдарыс кезеңінде және дағдарыстан құтылу үшін 

айналым капиталын басқарудың стратегиясы мен 

тактикасы. 

2.

 

Проблемалары бар кәсіпорындардың айналым капиталына қажеттігін анықтаудың әдістемелік 

тәсілдері. 

3.

 

Ақша қаражаттарының дефициттігі жағдайында айналым капиталын қаржыландыру әдістері. 

4.

 Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін 

арттыру   

 

Дағдарыс  кезеңінде  және  дағдарысты  болдырмау  үшін  айналым капиталын басқарудың стратегиясын және тактикасы. 

 Айналым  қаражаттарын  қаржыландырудың    дәстүрлі  кӛздері. 

Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру.  

 

 9.

 

 1.

 

Дағдарыс жағдайында кәсіпорындарды инвестициялау мүмкіндіктері және жобаларды 

таңдаудың әдістемелік тәсілдері. 

2.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін инвестициялық жобаларды таңдау критерилері. 

3.

 Қаржылық дәрменсіз кәсіпорындарды 

инвестициялауды қаржыландыру кӛздері. 

4.

 

Қаржылық сауықтыру шаралары және жобалардың Дағдарыс 

жағдайында 

инвестициялау 

мүмкіндіктерін 

және 

жобаларды талдаудың әдістемелік тәсілдері.  Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  инвестициялық 

жобаларды таңдау критерилері  

Қаржылық 

дәрменсіз 

кәсіпорындарды 

инвестициялауды 

қаржыландыру кӛздері. 

 

 19 

 

тәуекелдік деңгейін ӛлшеу.  

10.


 

 

1. 

Қаржылық сауықтыруды басқару кәсіпорын 

менеджментінің құрамдас бӛлігі ретінде  

2.

 Контролинг дағдарыс жағдайында кәсіпорынды 

басқару инструменті ретінде.  

3.

 

Кәсіпорынның мүліктік кешенін оңтайландыру шаралары. 

4.

 Кәсіпорындарды оларды қосылуы арқылы қайта 

құрылымдалуы. 

5.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдрысқа қарсы бағдарламасы.  

 Дағдарысқа қарсы басқаруда контролинг жүйесін қолдану. 

Стратегиялық контролинг, оперативтік контролинг.  

Кәсіпорынның міндеттемелерін және борыштарын қайта 

құрылымдау.  

Дебиторлық берешектерді қайта құрылымдау. 

Кредиторлық берешектерді қайта құрылымдау. 

Сыртқы кӛмектерді пайдалану есебінен кәсіпорынды қаржылық 

сауықтыру. Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдарысқа 

қарсы бағдарламасы.   

 

 


20 

 

10. МОӚЖ (консультация) * ӛткізу жоспары №  Тапсырма тақырыбы 

МОӚЖ  ӛткізу нысаны 

1.

   Кәсіпорындардың дағдарысқа ұшырауы, пайда 

болу себептері, түрлері және салдары 

Берілген сұрақтарға ауызша 

жауап  


2.

 

  Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігі: мақсаты, 

одан айрылу себептері 

Берілген сұрақтарға ауызша 

жауап 

3.

   Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі 

және кәсіпорындар құрылымын қайта қарау 

Магистранттар  арасында  

қаралған сұрақтарға пікір-сайыс 

ӛткізу  

4.

   Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың 

стратегиясы және тактикасы 

Магистранттардың  пікірін 

тыңдау 


5.

 

  Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты 

диагностикалау инструменті ретінде 

Қаралатын сұрақтарға пікір-

сайыс ӛткізу  

6.

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет