Статистика академиясы алматинская академия экономики ижүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата23.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 

 

СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 

                                             

    

 

            

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

ЭКОНОМИКИ И 

СТАТИСТИКИ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 «ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ 

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) 

«Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және қайта ұйымдастыру»  

пәні бойынша 

6М050900-«Қаржы» мамандығына арналған 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Алматы – 2011 ж. 

 

  

Құрастырған: «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы, қаржы магистрі Искендирова Г.К.  

 

 Рецензенты:  

 

  

 

«Қаржы  теориясы»  пәні  бойынша  Оқу  әдістемелік  кешені  «Қаржы»  кафедрасының  мәжілісінде қарастырылып  

2010 ж. « ___ » қыркүйегіндегі   

№ __ Хаттамасында ұсынылды  

Кафедра меңгерушісі _____________  К.А. Серикбаева  э.ғ.к., доцент                                          

 

 

 АЭСА Оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған 

2010 ж. «__» _____ № ___ Хаттама 

ОӘК тӛрайымы, оқу ісі жӛніндегі проректор 

________________Машанова Р.К 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Мазмұны 

 

 

  

1.

   Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

2. 

  Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 

14 

3.

   Лекциялық кешен 

27 


4.

 

  Практикалық  (семинар)  сабақ  тапсырмаларын  орындау  бойынша  әдістемелік нұсқау  

65 


5.

 

  Магистранттың  оқытушының  басшылығымен  ӛзіндік  жұмыстарды  орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 

70 


6.

 

  Магистранттың ӛзіндік жұмыстарды орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 76 

7.

   Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі бойынша картасы 

82 


 

 

  

 

  

 

Алматы экономика және статистика академиясы 

 

 «Қаржы» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПӘННІҢ     ЖҰМЫС  ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

«Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және қайта ұйымдастыру» пәні бойынша 

«6М050900-Қаржы» мамандығы 

 

 

  

Оқыту нысаны 

Күндізгі 

Барлық кредиттер 

Семестр  Емтихан (семестр) 

Лекция (сағаты) 15 

Практикалық-семинарлық сабақтар сағаттары) 

15 

Лабораториялық сабақ  (сағаттары) МОӚЖ (сағаттары) 

15 

МӚЖ (сағаттары) 105 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2011ж  

  

 

 1.Оқытушы 

туралы 

мәліметтер  

 

э.ғ.к., профессор Р.А. Амирканов  Кәсіпорындардың 

қаржысын 

басқару, 

ӛндіріске 

инновациялық 

технологияларды  енгізудің  тиімділігі  мен  проблемаларын  зерттеумен 

айналысады. 

 

 2.Пәннің алдыңғы 

реквизиті 

«Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және қайта  ұйымдастыру » 

курсын табысты игеру үшін, студентке «Экономикалық теория», «Ақша 

және кредит теориясы», «Халықаралық экономика», «Қаржы», 

«Қаржылық менеджмент», «Корпорациялық қаржы» туралы тереңдетілген 

теориялық білім саласы қажет. Магистранттар экономикалық 

жағдайларды талдап, проблемаларды негіздей алуы керек. 

 

3.  Пәннің кейінгі реквизиттер 

Аталған  пән  «Қаржылық  менеджмент»  бағдарламасы  бойынша  аяқтап 

оқыту  кезеңіне  жатады  және  оның  материалдарын  ондірістік  практика 

бойынша  есеп  дайындауға  және  магистрлік  диссертация  жұмыстарын 

орындауға қолдануға болады. 

4.Пән 

сипаттамасы 

Қазақстан  экономикасының  рыноктық  қатынасқа  ӛтуіне  байланысты 

кӛптеген  кәсіпорындар  объективті  және  субъективті  себептерге 

байланысты  қаржылық-шаруашылық  жұмыстары  проблемаларымен 

қайшылыққа  келіп,  тӛлем  қабілетсіздігіне  душар  болуда.  Оған  бірден-бір 

себеп,  ӛндірістік  кәсіпорындарды  іскерлікпен  басқаратын  кәсіби 

мамандардың болмауы және қажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. 

Сонымен  қатар,  экономикалық  ғылымдар  әлде  болса  банкроттық, 

кәсіпорындардың  қосылуы  және  жұтылуы  теориялық  тұрғыдан  толық 

зерделенбегендігі  байқалды.  Осы  айтылғандарға  байланысты,  әзірленген 

бағдарламада дағдарыстың экономикадағы рӛлі, маңызы, мақсаты, міндеті 

және  дағдарыстан  құтылу  механизмдері  қарастырылған.  Сонымен  бірге, 

банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері және Қазақстандағы дәрменсіз 

кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылы сауықтыру жолдары 

қарастырылған. 

 

 5.Пәнді  

оқытудың 

мақсаты 

Магистранттарға 

кәсіпорындардың 

қаржысын 

сауықтыру 

тұжырымдамаларын  зерделеудің  кешенді  әдістерін  үйрету,  дағдарыс 

жағдайындағы    кәсіпорындардың  қаржылық  инструменттерін  қолдану 

арқылы талдау жасауды игеру 

 

 

6.Пәнді  оқытудың міндеттері 

Кәсіпорынның  дағдарыс  жағдайларын  талдау  әдістері  және  принцптерін 

қолануды  және  дағдарысты  ескерту  жолдарын  таңдау  оған  ӛз 

шығындарымен құтылуды және қаржылық сауықтыруды үйрету 

Кәсіпорын  тӛлем  қабілеттігі,  ресурстардың  дефициті,бәсекелестік  күрес, 

экстрималдық  және  белгісіздік  күрес  жағдайларда  оңтайлы  басқару  

шешімдерін  дайындауға  және  шешім  қабылдауға    қажетті  талдау  

процедураларының практикалық тұрғыдан әдістерін үйрету; 

Борышкер  кәсіпорының  экономикалық  және  қаржылық    кӛрсеткіштерін 

талдауды,  персоналдармен  жұмыс  істеу  дағдарысын  қалыптастыруды 

реттеуді қаржылық сауықтыру әдістерін үйрету 


 

7.Пәннің мазмұны 7.1Бӛлім атауы 

7.2 Әрбір тақырыптың  мазмұны. 

 

I. 

Кәсіпорындардың дағдарысқа ұшырауы, пайда болу себептері, түрлері және 

салдары

Кәсіпорындарда  дағдарыстардың  пайда  болуы.  Кәсіпорындардың  дағдарысы:  оның  түрлері, 

кезеңдері  және  салдары.  Кәсіпорындардың  банкроттығы:  оның  түрлері,    мақсаты  және 

салдары.Кәсіпорындардың  банкрот  болу  кезеңдері.Кәсіпорындардың  дағдарыстық  жағдайына 

ықпал етуші факторларды жіктеу. 

 

II. 

Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігі: мақсаты, одан айрылу себептері.  

Кәсіпорындардың 

тӛлем 

қабілеттілігінің маңызы 

және 


негіздері. 

Кәсіпорынның 

міндеттемелері,  олардың  түрлері  кәсіпорынның    тӛлем  қабілетсіздігі.  Кәсіпорынның  тӛлем 

қабілетсіздігінің  жалпы  себептері.Қазақстан  кәсіпорындарының  тӛлем  қабілетсіздігінің 

себептерінің 

пайда 


болу 

ерекшеліктері.Компаниялардың 

қаржылық 

жағдайын 

тұрақтандырудың мүмкінді шаралары және кезеңдері. 

 

III. 

Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі және кәсіпорындар құрылымын 

қайта қарау.   

Дағдарысқа  қарсы  басқарудағы  мемлекеттің  міндеттері.Қазақстанда  мемлекеттің  дағдарысқа 

қарсы реттеуінің негізгі инструменттері. Мемлекеттің дағдарысқа қарсы рыноктарды басқаруы 

Кәсіпорындарды  дағдарысқа  қарсы  басқаруының  әдіснамасы.  Қазақстандық  рыноктерде 

дағдарысқа қарсы басқарудың даму тенденциясы 

 

IV. 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың стратегиясы және тактикасы

Кәсіпорындарды  реформалаудың  мемлекеттік  шаралары.Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру 

және  реформалау  бағдарламасы.Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  стратегиялық  және 

оперативтік  қайта  құрылымдау.Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтырудың  орбитраждық 

процедуралары. 

 

V. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты диагностикалау инструменті 

ретінде. 

     Кәсіпорынның    дағдарыстығының  қаржылық  жағдайын  диагностикалаудың  әдістемелік 

тәсілдері.Кәсіпорынның  банкрот  болу  мүмкіндігі  және  қаржылық  жағдайының  нашарлау 

мүмкіндігін  талдау.Кәсіпорынның  тӛлем  қабілеттілігі  және  ӛтімділігін  талдау.Кәсіпорынның 

қаржылық  тұрақтылығын  талдау.Кәсіпорынның  кредитті  ӛтеу  қабілеті.Кәсіпорынның 

банкроттығының  мүмкіндігін  болжамдау.Кәсіпорынның  ресурстарды  пайдалануын  алдын-ала 

бағалау.Кәсіпорынның дебиторлық жағдайын бағалау. 

 

VI. 

Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін сауықтыруды үлгілеу және жоспарлау. 

Кәсіпорын  жұмысын  жоспарлау  технологиясы  және  мағынасы.  Жоспарлаудың 

практикалық 

процедуралары.Кәсіпорынды 

қаржылық 

сауықтыру 

бизнес-

жоспары.Шығындарды  бақылау  және  ауытқуын  талдау  үшін  икемді  бюджеттерді пайдалану.Залалсыздық  нүктесін  табу  және  оның  ӛзгерістерге  сезімталдығын  талдау.  сату 

бағасын 


түрлендіру.тұрақты 

шығындарды 

түрлендіру.ӛзгермелі 

шығындарды 

түрлендіру.Шығындарды басқару кәсіпорындардың банкроттығын ескерту шаралары ретінде. 

 

VII. 

Дәрменсіз кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру. 

 

Кәсіпорындардың  қаржылық  жағдайының  нашарлауының  себептері.  Кәсіпорындардың  тӛлем қабілетсіздігінің  себептерінің  классификаторлары.Кәсіпорындардың  қаржылық  жағдайларын 

 

мүмкінді  тұрақтандыру  шаралары  және  кезеңдері.Кәсіпорын  жұмыстарын  қаржылық сауықтыру мақсатында басқарудың ықпал ету нұсқалары. 

VIII.

 

Кәсіпорынның қаржысын сауықтыру кезеңінде айналым капиталын басқару.  

Дағдарыс кезеңінде және дағдарыстан құтылу үшін айналым капиталын басқарудың стратегиясы 

мен тактикасы.Проблемалары бар кәсіпорындардың айналым капиталына қажеттігін анықтаудың 

әдістемелік  тәсілдері.Ақша  қаражаттарының  дефициттігі  жағдайында  айналым  капиталын 

қаржыландыру әдістері.Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру   

IX.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі инвестициялау және инновациялау.  

Дағдарыс  жағдайында  кәсіпорындарды  инвестициялау  мүмкіндіктері  және  жобаларды 

таңдаудың  әдістемелік  тәсілдері.Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  инвестициялық 

жобаларды  таңдау  критерилары.  Қаржылық  дәрменсіз  кәсіпорындарды  инвестициялауды 

қаржыландыру кӛздері.Қаржылық сауықтыру шаралары және жобалардың тәуекелдік деңгейін 

ӛлшеу. 


 

X.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырумен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру. 

Қаржылық сауықтыруды басқару кәсіпорын менеджментінің құрамдас бӛлігі ретінде Контролинг 

дағдарыс  жағдайында  кәсіпорынды  басқару  инструменті  ретінде.  Дебиторлық  берешекті  қайта 

құрылымдау  (инкассациялау,  қысқарту,  ӛндіріп  алу)Кредиторлық  берешектерді  қайта 

құрылымдау.Кәсіпорынның  мүліктік  кешенін  оңтайландыру  шаралары.Кәсіпорындарды  оларды 

қосылуы  арқылы  қайта  құрылымдалуы.Сыртқы  кӛмекті  пайдалану  есебінен  кәсіпорынды 

қаржылық сауықтыру.Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдрысқа қарсы бағдарламасы.  


 

 8.Күнтізбелік- тақырыптық жоспар 

№ 

қ/с 

 

 

 

ТАҚЫРЫП АТАУЫ 

Сағат саны 

Күндізгі бӛлім 

ба

рлығы 

Лекц


ии

 

   Пра

к.

саб 

 

Лаб. саб

МОӚЖ

 

МӚЖ

 

1. 

  Кәсіпорындардың дағдарысқа ұшырауы, пайда болу себептері, түрлері және салдары 

14 

10 2.

 

  Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігі: мақсаты, одан айрылу себептері  

15 
10 


3.

 

  Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі және кәсіпорындар құрылымын қайта қарау 

 

14 

10 


4.

 

  Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың стратегиясы және тактикасы  

17 
12 


5.

 

  Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты диагностикалау инструменті ретінде 15 10 6.

 

  Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін сауықтыруды үлгілеу және жоспарлау 14 10 7.

 

  Дәрменсіз кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру 15 11 8.

 

  Кәсіпорынның қаржысын сауықтыру кезеңінде айналым капиталын басқару 15 10 9.

 

  Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі инвестициялау және инновациялау 14 10 10.

 

 Кәсіпорынды қаржылық сауықтырумен байланысты жұмыстарды ұйымдастыру. 

16 
12 


Барлығы 

150 


15 

15 


15 


105 

 

 9.  Лекциялар, практикалық (семинарлық),  сабақтардың жоспары 

Тақ

ы-

рып

тар  

№  

Лекциялар жоспары 

практикалық (семинарлық)  сабақтар жоспары 

Лаб-лық  

сабақтар 

жоспар 

1.

  

1. Экономикалық дағдарыстардың пайда болу себептері. 

2. Экономикалық дағдарыстардың түсінігі және олардың 

жіктелуі 

3. Экономикадағы дағдарыс жағдайларын мемлекеттік 

реттеу 


 

Кәсіпорында дағдарыстардың пайда болу себептері.  

Дағдарыстың  түрлері мен кезеңдері.  

Кәсіпорындардың  дағдарыстық  жағдайына  әсер  етуші  факторларды 

жіктеу. 

 

2. 

 

1. 

Кәсіпорындардың тӛлем қабілеттілігінің маңызы 

және негіздері. 

2.

 Кәсіпорынның міндеттемелері, олардың түрлері 

кәсіпорынның  тӛлем қабілетсіздігі. 

3.

 

Кәсіпорынның тӛлем қабілетсіздігінің жалпы себептері. 

4.

 Қазақстан кәсіпорындарының тӛлем қабілетсіздігінің 

себептерінің пайда болу ерекшеліктері. 

Кәсіпорындардың    тӛлем  қабілеттігінің  мәні  мен  негізі. 

Компанияның  тӛлем  қабілетсіздігіне  әсер  етуші  сыртқы  және  ішкі 

факторларды анықтау.  

Қазақстандық  кәсіпорындардың  тӛлем  қабілетсіздігінің  пайда  болу 

себептерінің ерекшеліктері.  

 

 3.

 

 1.

 

Дағдарысқа қарсы басқарудағы мемлекеттің міндеттері. 

2.

 Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы 

реттеуінің негізгі инструменттері. 

3.

 

Кәсіпорындарды дағдарысқа қарсы басқаруының әдіснамасы. 

4.

 Қазақстандық рыноктерде дағдарысқа қарсы 

басқарудың даму тенденциясы 

 

Мемлекеттің дағдарысқа 

қарсы 


басқаруының 

міндеттері. 

Қазақстанда дағдарысты реттеуінің ерекшеліктері.  

Мемлекеттік реттеудің дәстүрлі шаралары.  

Қазақстанда  мемлекеттің  дағдарысқа  қарсы  реттеуінің  негізгі 

инструменттері  

Дағдарыстың  шығу  құралы  шаралар  пакеті,  ұсыныстарды  әзірлеу. 

Кәсіпорын қызметін бақылау.  

 

4.

  

1.

 Кәсіпорындарды реформалаудың меншіктік 

шаралары. 

2.

 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және реформалау бағдарламасы 

3.

 Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін 

стратегиялық және оперативтік қайта құрылымдау. 

 Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  стратегиялық  және 

оперативтік қайта құрылымдау.  

Қаржылық сауықтырудың тактикасы. 

 Кәсіпорынды  қаржылық  сауықтыруды  қайта  құрылымдау  және 

кәсіпорынды дамытудың жалпы бағдарламасы.  

Стратегиялық қайта құрылымдаудағы шаралар 

 


10 

 

4. 

Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың 

орбитраждық процедуралары. 

 

5. 

 

1. 

Кәсіпорынның  дағдарыстығының қаржылық 

жағдайын диагностикалаудың әдістемелік тәсілдері. 

2.

 Кәсіпорынның банкрот болу мүмкіндігі және 

қаржылық жағдайының нашарлау мүмкіндігін 

талдау. 

3.

 Кәсіпорынның тӛлем қабілеттілігі және ӛтімділігін 

талдау. 


4.

 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау.  

Кәсіпорынның дағдарыстығының профилактикасы және қаржылық 

жағдайын диагностикалаудың әдістемелік тәсілдері.  

 Кәсіпорынның ӛтімділігін және тӛлем қабілеттілігін бағалау. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау.  

Компанияның мүмкінді банкрот болуын болжамдау 

 

6.

  

1.

 Кәсіпорын жұмысын жоспарлау технологиясы және 

мағынасы. 

2.

 

Жоспарлаудың практикалық процедуралары. 3.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру бизнес-жоспары. 4.

 

Шығындарды бақылау және ауытқуын талдау үшін икемді бюджеттерді пайдалану. 

 

Дағдарыс алдындағы және дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметтік жоспарлау технологиясы 

 Бюджеттік жоспарлау мен бизнес-жоспарлаудың арасын ажыратып 

түсіндіру.  

Шығындарды бақылау және ауытқуын талдау үшін икемді 

бюджеттерді пайдалану 

 

7. 

 

1. 

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайының 

нашарлауының себептері. 

2.

 Кәсіпорындардың қаржылық жағдайларын мүмкінді 

тұрақтандыру шаралары және кезеңдері. 

3.

 

Кәсіпорын жұмыстарын қаржылық сауықтыру мақсатында басқарудың ықпал ету нұсқалары. 

 

Кәсіпорын қызметінің рентабельдігіне ықпал етуші себеп-салдарлар жүйесімен байланысы. 

 Кәсіпорындардың тӛлем қабілетсіздігіне ықпал етуші  сыртқы және 

ішкі себептер.  

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайын тұрақтандыру мүмкінді 

шаралары және кезеңдері.  

Кәсіпорындар қызметін қаржылық сауықтыру мақсатында басқару 

әрекеттерінің типтік нұсқалар 

 

8. 

 

1. 

Дағдарыс кезеңінде және дағдарыстан құтылу үшін 

айналым капиталын басқарудың стратегиясы мен 

тактикасы. 

2.

 

Проблемалары бар кәсіпорындардың айналым капиталына қажеттігін анықтаудың әдістемелік 

тәсілдері. 

3.

 

Ақша қаражаттарының дефициттігі жағдайында айналым капиталын қаржыландыру әдістері. 

4.

 Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін 

Дағдарыс  кезеңінде  және  дағдарысты  болдырмау  үшін  айналым 

капиталын басқарудың стратегиясын және тактикасы. 

 Айналым  қаражаттарын  қаржыландырудың    дәстүрлі  кӛздері. 

Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігін арттыру.  

 

 11 

 

арттыру    

9.

  

1.

 Дағдарыс жағдайында кәсіпорындарды 

инвестициялау мүмкіндіктері және жобаларды 

таңдаудың әдістемелік тәсілдері. 

2.

 Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру үшін 

инвестициялық жобаларды таңдау критерилері. 

3.

 

Қаржылық дәрменсіз кәсіпорындарды инвестициялауды қаржыландыру кӛздері. 

4.

 Қаржылық сауықтыру шаралары және жобалардың 

тәуекелдік деңгейін ӛлшеу. 

Дағдарыс 

жағдайында 

инвестициялау 

мүмкіндіктерін 

және 

жобаларды талдаудың әдістемелік тәсілдері.  Кәсіпорындарды  қаржылық  сауықтыру  үшін  инвестициялық 

жобаларды таңдау критерилері  

Қаржылық 

дәрменсіз 

кәсіпорындарды 

инвестициялауды 

қаржыландыру кӛздері. 

 

 10.

 

 1.

 

Қаржылық сауықтыруды басқару кәсіпорын менеджментінің құрамдас бӛлігі ретінде  

2.

 Контролинг дағдарыс жағдайында кәсіпорынды 

басқару инструменті ретінде.  

3.

 

Кәсіпорынның мүліктік кешенін оңтайландыру шаралары. 

4.

 Кәсіпорындарды оларды қосылуы арқылы қайта 

құрылымдалуы. 

5.

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдрысқа қарсы бағдарламасы.  

 Дағдарысқа қарсы басқаруда контролинг жүйесін қолдану. 

Стратегиялық контролинг, оперативтік контролинг.  

Кәсіпорынның міндеттемелерін және борыштарын қайта 

құрылымдау.  

Дебиторлық берешектерді қайта құрылымдау. 

Кредиторлық берешектерді қайта құрылымдау. 

Сыртқы кӛмектерді пайдалану есебінен кәсіпорынды қаржылық 

сауықтыру. Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдарысқа 

қарсы бағдарламасы.   

 


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет