Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистикижүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата15.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
#4916
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ                     
СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ                                           
 
  
    
АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
  
ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«
Кәсіпорын капиталының құнын бағалау» пәні  бойынша 
  
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
 
 
 
5В050900 - «Қаржы»   мамандығына  арналған 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2015 жыл 
 
 
 


 
ББК 65.290-86 
УДК 657.6 
 
 
Рустемов И.А. «Кәсіпорын капиталының құнын бағалау»   пәнінің   оқу-әдістемелік 
кешені, 5В050900 - «Қаржы»   мамандығына  арналған - Алматы, АЭСА, 2015 – 151 с. 
 
 
 
 
«
Кәсіпорын  капиталының  құнын  бағалау»  пәнінің  оқу-әдістемелік  жинақтауын  
«Қаржы» кафедрасының доценті  Рустемов И.А., құрастырған. 
 
 
 
 
«
Кәсіпорын  капиталының  құнын  бағалау»  пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  жинақтау 
«
Қаржы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 
 
Хаттама №  ___  « ____»_________ 2015ж. 
 
 
«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі 
э.ғ.д., профессор                               
 
Бертаева К.Ж.                     
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданған, 
қаулы  «27 » 08. 2014 ж. 
               
Академияның оқу-әдістемелік 
кеңесінің төрайымы  
 
оқу ісі жөніндегі   проректор  
   
Бекенова Л.М. 
э.ғ.к., профессор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Алматы экономика және 
    
статистика академиясы, 2014 
©  
Рустемов И.А., 2014
 
 
 


 
Мазмұны 
 
 
Беті 
 

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  
 


Пән бойынша студенттке арналған оқу бағдарламасы (Syllabus)  
 
12 

Пән бойынша тапсырманы орындау және өткізу графигі  
 
22 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы  
 
23 

Лекция кешені 
 
24 

Тәжірибелік (семинарлық) сабақ жоспары 
 
111 

Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар 
 
112 

Типтік  есептер,  есепті-графикалық,  зертханалық  жұмыс,  курстық 
жобаларды орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар  
 
 
116 

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмыстарын орындауына 
арналған әдістемелік нұсқаулар 
  
 
125 
10 
Оқу, өндірістік және дипломалды тәжірибелерді өту  бойынша әдістемелік 
нұсқаулар және есептік құжаттар формасы  
Қарастырылмаған 
 
 

11 
Студенттердің  оқу  жетістіктерін  бақылау  және  бағалау  бойынша 
материалдар 
 
 
142 
12 
Оқу сабақтарының бағдарламалық, мультимедиялық қосалқылары 
 
146 
13 
Мамандандырылу аудиториялары, кабинеттер мен зертханалар тізімі  
146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
«
Қаржы» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
«
Кәсіпорын капиталының құнын бағалау» пәні  бойынша 
 
5В050900 - «Қаржы» мамандығына арналған 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
 
 
 
 
Оқыту формасы 
Күндізгі бөлім
 
Барлық кредит саны 
3
 
Курс 
4
 
Семестр 
7
 
Емтихан  (семестр) 
7
 
Барлық сағат саны: 
оның ішінде: 
135 
 
Лекция 
30
 
Тәжірибелік (семинар) сабақтары 
(
сағаты) 
15
 
СОӨЖ (сағаты) 
45
 
СӨЖ (сағаты) 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2015 жыл 
 
 
 


 
1
.1 Оқытушы туралы мәлімет: Қаржы кафедрасының доценті Рустемов И.А. 
1.2 
Пәннің пререквизиті:  «Бағалаудың  теориялық  негіздері»,  «Жылжымайтын мүлік 
экономикасы және оны басқару», «Жылжымайтын мүлікті басқару». 
1
.3 Пәннің постреквизиті: «Жерді бағалау және жер кадастрі. 
1
.4  Пәннің  сипаттамасы:  Нарықтық  экономикада  кәсіпорын  капиталының 
құнын  интегралды  бағалау  негізгі  фактор  болып  табылады  және  оның  дамуына 
болашақ  «бағалаушыларға»            көмек  көрсететін  білімнің  негізін  қалауға    және 
тереңдетуге мүмкіндік береді. 
Кәсіпорын  капиталының  құнын  бағалауға  деген  сұраныс  пен  оған  байланысты 
талаптар да өзгерді. Сондықтан оны тиімді және ұтымды басқару, өте маңызды болып 
келеді.  Кәсіпорын  капиталының  құнын  бағалау  пәні  өзекті  мәселелерді,  дағдарыс 
кезінде  бизнесті  басқару  әдістері  мен  тәсілдерін,  дағдарыстан  шығу  жолдарын 
анықтайтын мағлұматтарды айқын ашып оқытады. 
1
.5 Пәнді оқыту мақсаты: Нақты есептерді шешу үшін кәсіпорын капиталының 
құнын бағалаудың негізгі әдістерін, жеке меншіктің әртүлі формаларын, шаруашылық 
түрлерін және жиынтық бағалаудың есептеу жүйесін зерттеу. 
Курстың мақсаты болып: 
-
нарықтың  экономикалық  жағдайдағы  бизнестің  (кәсіпорынның)  құнын 
бағалаудың маңызы мен мәнін зерттеу; 
-
шаруашылық субъектілердің бағалау тәртібі мен қағидаларымен танысу; 
-
студенттерді  тәжірибеде  бағалаудың  әдістерін  қолдануы  және  бизнестің 
(кәсіпорынның) құнын есептеуді үйрету; 
-
бағалау қызметі тәжірибесін зерттеу. 
1
.6 Пәнді оқыту міндеттері:   

Кәсіпорын  капиталының  құнын  нарықтық  қатынастағы  бағалау  құнының 
маңызы мен рөлін зерттеу; 
-
Бағалаушылардың  бағалаудың  негізгі  қағидалары  және  бағалаудың  тәртібімен 
танысуы; 

Студенттерге бағалау әдістерін және бизнесті (кәсіпорын) бағалаудағы құнның 
есебін оқыту; 

Шет ел тәжірибесімен кәсіпорын капиталының құнын бағалау. 
 
1.7 
Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
№ 
п/п 
 
 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 
Күндізгі бөлім 
Ба
рлығ
ы
 
Л
екция
ла
р 
П
рак
. с
аб.
 
С
ОӨЖ
 
СӨ
Ж
 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалауды жаңа кезінде түсіну: пәні, 
мақсаты, тәсілі. 


Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалаудың негізгі қағидалары және 
құн түрлері. 


Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалауды анықтау үшін ақпараттық 
базаны құру. 


Бағалау процедурасы  

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда 
шығындық тәсілі. 


Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда кіріс 
тәсілі. 

7  
Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда 
салыстырмалы (нарықтық) тәсілді 
ерекшеліктері мен мазмұны. Салалық 
коэффициенттер әдісі. Нарық капитал 
әдісі. Келісім әдісі. 


Кәсіпорынның қаржылық күйін 
бағалау. 


Бағалау процедурасының нысандалуы. 

10 
Жер учаскесінің құнын бағалау. 
Бағалау заты. Жер нарығы  

11 
Жылжымайтын мүлікті бағалау. 

12 
Кәсіпорынның құралдары мен 
машиналардың құнын бағалау. 

13 
Кәсіпорынның айналым капиталының 
құнын бағалау. 

14 
Кәсіпорынның материалды емес 
активтерін бағалау  

15 
Шет ел тәжірибесімен бизнес 
(кәсіпорын) құнын бағалау. 

 
Итого 
135 
30 
15 
45 
45 
 
1.8  
Дәрістер, тәжірибе (семинар) сабақтарының жоспары 
Тақы-
рып №   
Лекция жоспары 
Тәжірибе сабақтарының жоспары 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалауды жаңа кезінде түсіну: 
пәні, мақсаты, тәсілі:  
1.
 
Кәсіпорын капиталының 
құнын бағалау мәні мен 
керектігі.  
2.
 
Бағалау құнының логикалық 
теориясы. Бағалау объектісі 
ретінде бизнес пен кәсіпорын 
ерекшеліктері. 
1.Бағалау мақсаты. Бизнесті бағалауға 
экономикалық заңдардың әсер етуі, 
сұраныс пен ұсыныс заңы, 
қайтарылымын төмендеу заңы.  
2. Бизнесті бағалаудың арнайы 
қолданулары.   

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалаудың негізгі қағидалары 
және құн түрлері: 
1.Бағалау кездегі анықталатын 
құн түрлері. Нарықтық құн. 
Нормативті есептелетін құн. 
Инвестициялық құн. Несиелеу 
құн. Салық салу құн. Үндемелі 
құн. Орын басу құны. Баланстық 
құны. Ликвидациялық құн. 
Тиімділік құн. 
1. Бағалау принциптері: орын басу, 
күту, пайдалылығы, сәйкестілігі. Ең 
жақсы және ең тиімді қолдану 
принципі. 
 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалауды анықтау үшін 
1.Бағалау процесінде қаржылық 
құжаттарды дайындау.  


 
ақпараттық базаны құру:  
1.Меншік құнды бағалаудағы 
ақпарат жүйесі.  
2.Бизнестің құнын бағалаудағы 
есептерді шешу үшін 
бухгалтерлік есептердің түрлері 
мен мақсаты. 
2.Есептерді инфляциялық реттеу. 
3.Бухгалтерлік есептің 
трансформациясы мен 
нормализациясы. 

Бағалау процедурасы:  
1.Бағалау объектісін көру және 
идентификациялау, ақпаратты 
жинау және өңдеу, прототиптерді 
салыстыру анализі. 
1.
Бағалаудың дәстүрлі әдісін қолдану, 
есептерді тексеру, объект құнының 
бағасы туралы есеп жасау. 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалаудағы шығындық тәсіл:  
1.Бизнесті бағалауда шығындық 
әдістің орны мен мәні.  
2.Орнын басу принципімен 
негізделген әдістемесі. Тәсілдің 
кемшіліктері мен жетістіктері.  
 
1.
Тозуды бағалау: физикалық тозу, 
объектінің физикалық өмірінің 
мерзімі, экономикалық мерзімі. 
2. 
Активтердің жиналу әдісі. Қайта 
қалпына келтіру құнының есебі және 
орнын басу құнының әдісі. 
Ликвидациялық құнды есептеу әдісі, 
“Таза активтер” көрсеткішінің 
негізінде бизнестің құнын бағалау. 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалаудағы кіріс тәсіл: 
1.Кіріс тәсілінің сферасы мен 
мазмұны. Кіріс тәсілімен бизнесті 
(кәсіпорын) бағалаудың негізгі 
әдісі. Тәсілдің жетістіктері мен 
кемшіліктері.  
2.Ақша ағымының дисконтты 
әдісі. Ақша ағымының түрлері, 
оларды райлау әдісі. 
1.Бизнестің тәуекел есебі. Дисконттау 
ставкаларының экономикалық 
мазмұны, есептеу әдісі, қорытынды 
түзетулер түрлері.  
2.Капитал құрылымы мен кәсіпорын 
құны.  Модильяни – Миллер моделі. 
Пайда капитализация әдісі. 
 

Кәсіпорын капиталының құнын 
бағалаудағы салыстырмалы 
(нарықтық) тәсілдің 
ерекшеліктері мен мазмұны. 
Салалық коэффициенттер әдісі. 
Нарық капитал әдісі. Келісім 
әдісі: 1.Кәсіпорын – аналогін 
таңдаудың негізгі принциптері.  
1.
Бағалау мультипликаторларының 
мінездемесі, бағалау процесінің 
есептеу тәртібі және қолданылуы. 
2.Қорытынды түзетулер. әдістің 
жетістіктері мен кемшіліктері. 
Бизнесті (кәсіпорын) бағалаудағы 
нарықтың тәсілм ен шет ел аналогі.  

Кәсіпорынның қаржылық күйін 
бағалау: 
1.Кәсіпорын қаржылық анализі 
бағалау элементінің қажеттілігі 
ретінде.  
2.Бизнесті бағалау кезінде 
қаржылық анализ әдісі.  
3.Қаржылық анализ мақсаты.  
4.Құлдырау жағдайларында 
кәсіпорын қаржылық анализі 
қортындысының ерекшеліктері.  
1.Кәсіпорынның қаржылық күйінің 
анализі.  
2.Бухгалтерлік баланс статьяларының 
құрылымы және жалпы бағалау 
динамикасы.  
3.Кәсіпорынның қаржылық 
тұрақтылығы анализі.     Қаржылық 
коэффициент анализі. 

Бағалау  процедурасының 
нысандалуы:  
1.Бағалау үшін шарт жасау: шарт 
1.Тапсырыс мазмұны. Тапсырыс 
берушіге есепке қоса берілетін бағалау 
туралы есеп түрі және ілеспе хаты.  


 
заты, құқығы, жақтардың 
жауапкершілігі мен міндеттері, 
жұмыс құны, ерекше жағдайлар. 
2.Кәсіпорын құнын бағалауға 
қатысушыларға негізгі талаптар. 
10 
Жер учаскесінің құнын бағалау. 
Бағалау заты. Жер нарығы: 
1.ҚР “Жер туралы” заңы.  
2.Жер кадастрін жүргізу.  
3.Жер салығы. Алғашқы жерді 
пайдалану және екініші жерді 
пайдалану түсінігі. 
4.Жерлер классификациясы.  
5.Жерлерге қойылатын салық 
ставкасы. 
1.
Жердің нормативтік құны. Жердің 
нарықтық құны.  
2.Жерді бағалау үшін техника 
қалдығы.  
3.Ең жақсы және ең тиімді қолдану 
анализі. Жерді игеру және учаскілерге 
бөлу. 
11 
Жылжымайтын мүлікті бағалау: 
1.Жылжымайтын мүлікті бағалау 
принципі. Өмірлік циклдың 
бағалауға әсері.  
2.Жылжымайтын мүлікті ең 
жақсы және тиімді қолдану 
критерийлері. 
3.Жылжымайтын мүлікті бағалау 
әдісі. 
4.Жылжымайтын мүлікті бағалау 
кезінде экологиялық факторларды 
есепке алу. 
1.Қазақстандағы жылжымайтын мүлік 
объектілерінің классификациясы. 
2.Жылжымайтын мүлік объектісінің 
техникалық сараптауы, бұзылымдар. 
3.Бағалау объектісін суреттеу: аудан, 
жер учаскісі, тиіп тұрған 
территориялар, ғимараттар. 
 
12 
Кәсіпорынның құралдары мен 
машиналардың құнын бағалау: 
1.Кәсіпорынның құралдары мен 
машиналарын бағалау.  
2.Алғашқы құн, ағымдағы құн, 
баланстық құн, сату құны.  
3.Негізгі капиталдың алғашқы 
бағалануы. Негізгі капиталды 
қайта бағалануы. Амортизацияны 
кумулятивні есептеу әдісі. 
4.Қаржылық лизингтік шарт, 
қозғалыс механизмі, белгіленген 
активтер түсінігі. 
1.Амортизациялық топтық құндық 
балансы. Амортизациялық топтық 
жөндеуіне кеткен шығыс.  
2.Кәсіпорындағы автокөліктерінің 
бағалауы. Офистік құрылғылардың 
бағалануы. 
13 
Кәсіпорынның айналым 
капиталының құнын бағалау: 
1.
Өндірістік айналым қорды 
бағалау: өндірістік қор (шикізат 
және негізгі материалдар, 
жартылай дайын сатып алынатын 
заттар, жөндеу жұмыстары үшін 
құрал саймандар, көмекші 
материалдар), аяқталмаған 
өндіріс, жанармай, ыдыстар, 
болашақтағы шығындар.  
2.Қорларды бағалау әдісі.     
1.
Айналыс қорын бағалау: қоймадағы 
дайын өнімдер, тасмалданған 
тауарлар, қаржылар, дебокторлық 
қарыздар. 
2.Қаржы айналымының тапшылығына 
байланысты шығындар мен 
тәуекелдер. 
3. Қаржы айналымының артық 
болуына байланысты шығындар мен 
тәуекелдер. 
14 
Кәсіпорынның материалды емес 
активтерін бағалау: 
1.Материалды емес активтердің 
1.Материалды емес активтерді 
бағалау, қызмет мерзімін анықтау. 
Материалды емес активтер құнының 


 
мәні. Материалды емес 
активтердің классификациясы: 
патент, өнеркәсіп дизайнын 
тіркеу, авторлық құқық, тауарлық 
марка, франшиздер, ноу-хоу. 
төмендеуі. Гудвилды бағалау
қосымша пайда әдісі. Теріс гудвил. 
 
15 
Шет ел тәжірибесімен бизнес 
(кәсіпорын) құнын бағалау: 
1.Шет елдегі құнды бағалау 
бойынша кәсіби ұйымдар. 
2.Бағалаушыларды лицензиялау.  
3.Бағалау қызметінің 
мамандандырылуы. 
 
1.Ресейлік риэлторлардың гильдиясы.  
2.АҚШ–тағы риэлторлық 
фирмалардың қызметі.     АҚШ-тағы 
бағалау бойынша профессионалды 
ұйымдар: бағалау институты, 
америкалық бағалаушылар ұжымы – 
аккредиттелінген, басшылар, еңбегі 
сіңген мүшелер. 
 
1
.10 СОӨЖ жүргізу жоспары 
Р/н  
№ 
СОӨЖ  тапсырмасы 
СОӨЖ өткізу 
формасы 
Күндізгі бөлім 

Бизнесті бағалауды жаңа кезінде түсіну: пәні, мақсаты, 
тәсілі. 
Реферат 

Бизнесті (кәсіпорын) бағалаудың негізгі қағидалары және 
құн түрлері. 
Реферат 

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауды анықтау үшін ақпараттық 
базаны құру. 
Презентация 

Бағалау процедурасы 
Реферат 

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда шығындық тәсілі. 
Бақылау жұмыс 

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда кіріс тәсілі. 
Реферат 

Бизнесті (кәсіпорын) бағалауда салыстырмалы (нарықтық) 
тәсілді ерекшеліктері мен мазмұны. Салалық 
коэффициенттер әдісі. Нарық капитал әдісі. Келісім әдісі. 
 

Кәсіпорынның қаржылық күйін бағалау. 
Эссе 

Бағалау процедурасының нысандалуы. 
Реферат 
10 
Жер учаскесінің құнын бағалау. Бағалау заты. Жер нарығы. 
Реферат 
11 
Жылжымайтын мүлікті бағалау. 
Ауызша талдау 
12 
Кәсіпорынның құралдары мен машиналардың құнын 
бағалау. 
Реферат 
13 
Кәсіпорынның айналым капиталының құнын бағалау. 
Реферат 
14 
Кәсіпорынның материалды емес активтерін бағалау. 
Реферат 
15 
Шет ел тәжірибесімен бизнес (кәсіпорын) құнын бағалау. 
Бақылау жұмыс 
 
1
.11 СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі   
Р/н  
№ 
СӨЖ  тапсырмасы 
Бақылау 
формасы 
Өткізу  
мерзімі 
Күндізгі бөлім 

Бизнесті бағалауды жаңа кезінде түсіну: пәні, 
мақсаты, тәсілі. 
Материалдард
ы сұрау 
1 апта 

Кәсіпорын капиталының құнын бағалаудың 
негізгі қағидалары және құн түрлері. 
Реферат 
2 апта 

Кәсіпорын капиталының құнын бағалауды 
анықтау үшін ақпараттық базаны құру. 
Топтық 
презентация 
3 апта 

Бағалау процедурасы 
Пікірталас 
4 апта 

Кәсіпорын капиталының құнын бағалауда 
Реферат 
5 апта 

10 
 
шығындық тәсілі. 

Кәсіпорын капиталының құнын бағалауда кіріс 
тәсілі. 
Материалдард
ы сұрау 
6 апта 

Кәсіпорын капиталының құнын бағалауда 
салыстырмалы (нарықтық) тәсілді ерекшеліктері 
мен мазмұны. Салалық коэффициенттер әдісі. 
Нарық капитал әдісі. Келісім әдісі. 
Жеке 
презентация 
7 апта 

Кәсіпорынның қаржылық күйін бағалау. 
Топтық 
презентация 
8 апта 

Бағалау процедурасының нысандалуы. 
Жеке 
презентация 
9 апта 
10 
Жер учаскесінің құнын бағалау. Бағалау заты. 
Жер нарығы. 
Топтық 
презентация 
10 апта 
11 
Жылжымайтын мүлікті бағалау. 
Топтық 
презентация 
11 апта 
12 
Кәсіпорынның құралдары мен машиналардың 
құнын бағалау. 
Топтық 
презентация 
1
2 апта 
13 
Кәсіпорынның айналым капиталының құнын 
бағалау. 
Реферат 
13 апта 
14 
Кәсіпорынның материалды емес активтерін 
бағалау. 
Топтық 
презентация 
14 апта 
15 
Шет ел тәжірибесімен бизнес (кәсіпорын) құнын 
бағалау. 
Материалдард
ы сұрау 
15 апта 
 
1.12 
Ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
 
Негізгі әдебиеттер 
1.
 
ҚР  Президентінің  «2030  жылға  дейін  Қазақстанның  даму  стратегиясын  жүзеге 
асыру шаралары туралы» Жарлығы. – Алматы, 1998. 
2.
 
ҚР Азаматтық кодексі //Қаз.правда, 1995, 31 қаңтар-4 ақпан. 
3.
 
ҚР “Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы” Заңы 30 қараша 2000 
жыл №109-11. 
4.
 
Заңды  күші  бар  ҚР  Президентінің  Өкімі  “Құнды  қағаздар  мен  қорлық  биржа 
туралы”. – Алматы, 1995. 
5.
 
ҚР “Шет ел инвестициялары туралы” заң  ҚР экономика және кәсіпкершілік. 1997, 
тамыз, №18.-с.1-6. 
6.
 
ҚР  “Тауарлық  белгілер,  қызмет  ету  белгілері  және  тауарлардың  шығу  жерлерінің 
атаулары” заңы 1999 ж. 26 шілде. 
7.
 
ҚР Жер кодексі №442-ІІ. 2003 ж. 20 маусым. 
8.
 
ҚР Патенттік заңы 1999 ж. 16 маусым. 
9.
 
Абдыгаппарова С.Б. Инновационный потенциал Казахстана. – Алматы: 2001. 
10.
 
Андреев  Г.И.,  Витчинка  В.В.,  Смирнов  С.А.  Практикум  по  оценке 
интеллектуальной собственности: Учеб.пособие. – Финансы и статистика, 2003. 
11.
 
Анисимов В.Е., Белендир М.В. Финансовый анализ. М.: Изд-во “ДИС”, НГАЭИУ, 
1997. 
12.
 
Абрамов С.М. Инвестирование. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 
13.
 
Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. – М.: Финансы и 
статистика, 1991. 
14.
 
Асқаров. Бизнесті бағалау. –Алматы: 2007. 
15.
 
Баканов  М.И.,  Шеремет  А.Д.  Теория  экономического  анализа.  –  М.:  ИНФРА-М, 
1996. 
16.
 
Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. – М.: Финансы и статистика, 
1996. 

11 
 
17.
 
Беренс  В.,  Хавранек  П.  Руководство  по оценке  эффективности  инвестиций.  –  М.: 
1995. 
18.
 
Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. 
19.
 
Богатин  Ю.В.,  Швандар  В.А.  Оценка  эффективности  бизнеса  и  инвестиций: 
Учеб.пособие для вузов. -:М.: Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 
20.
 
Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузово. 
– 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
21.
 
Валдайцев  С.В.  Оценка  бизнеса  и  управление  стоимостью  предприятия: 
Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 
22.
 
Валдайцев. С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: Информационно-издательский 
дом «Филинъ», 1997. 
23.
 
Виленский  П.Л.,  Лившиц  В.Н.,  Орлова  Е.Р.,  Смоляк  С.А.  Оценка  эффективности 
инвестиционных  проектов:  Учебно-практическое  пособие.  Серия  «Оценочная 
деятельность». –М. : Дело, 1998. 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет