Список использованных источниковжүктеу 39.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі39.11 Kb.

768 

 

энтропию  для  целевого  атрибута  и  значение  прироста  информации  для  каждого  атрибута отдельно.  

 

Список использованных источников 

1. Деревья принятия решений. Сергей Николенко. Машинное обучение  – ИТМО, 2006.  – 

Режим доступа: http://www.amse.ru/archive/courses/2006/nikolenko/01-dectrees.pdf 

2.  Уроки программирования с нуля С#.  – Режим доступа:  http://mycsharp.ru/ 

 

 УДК 007.5 

“ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ КЕСТЕСІН ҚҦРУ” 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕСІН ҚҦРУ  

 

Ӛтеген Сҧнқар Дидарҧлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ МАЖ-11 магистранты, Астана, Казақстан 

Научный руководитель – Садвакасова К.Ж. 

 

Қазіргі  уақытта  қазақстандық  оқу  орындарындағы  оқыту  саласын  кеңейту  тенденциясы бақыланып  отыр,  ол  оқытудың  жаңа  бағыттарының  сәйкесінше  факультеттердің, 

мамандықтардың  және  т.б.пайда  болуына  себепкер  болып  отыр.  Алайда  бұл  үрдіс  жаңа 

мүмкіндіктерді  ашып  қана  қоймай,  сонымен  қатар,  оқыту  үрдісін  жақсартудың  жаңа 

мәселелерін  ұсынады.  Жоғарғы  оқу  орындарындағы  оқу  сапасын  арттыру  мәселесі  оқыту 

үрдісін  ұйымдастыруды  тұрақты  түрде  жетілдіріп  отыру  қажеттілігімен  шартталады  және 

сонымен  қатар,  ең  бірінші  кезекте,  негізгі  ұйымдастыру  мәселелерінің,  соның  ішінде,  оқу 

кестесінің құрылымы мәселелерінің сапасын арттыру қажет. 

Мамандықтарды,  пәндерді,  оқу  топтарын  саны  жағынан  арттыру  жоғарғы  оқу 

орындарындағы оқу кестесін құру жұмысын кӛп еңбекті қажет ететін үрдіске айналдырып отыр. 

Сонымен, берілген мәселенің ұйымдастыру шешімдерін іздеу туралы сұрақтар және осы үрдісті 

автоматтандыру бағдарламасы құрылды. 

Сабақ кестесін жасау келесі тапсырмаларға бӛлуге болады:  

1

 

Негізгі анықтамалық енгізу2

 

Сабақтың жоспарын енгізу; 3

 

Шектеуді енгізу; 4    Сабақ кестесін құрастыру

 

 1-сурет. 

 


769 

 

 2-сурет 

 

Бірінші  тапсырма  –    негізгі  анықтамалықтарды  толтыруға  арналған  формаларды  жасау. Негізгі анықтамалықтарға мыналар жатады:  

9.

 Оқу кафедраларының тізімі; 

10.


 

Топтардың тізімі; 

11.

 

Оқу сабақтарының тізімі; 12.

 

Пәндер тізімі; 13.

 

Сабақ түрлерінің тізімі; 14.

 

Аудиториялар тізімі; 15.

 

Оқытушылар тізімі.  

 

3-сурет  

Оқу  кафедраларының  тізімін  енгізіп,  түзетіп  отыратын  формада  топтың  атауы, 

студенттер саны, курс, мамандық атауы сияқты мәліметтерді енгізетін мүмкіндік тудыруы тиіс. 

Оның ӛзінде, мамандық атауы алдын ала дайындалған тізімнен алынуы тиіс.  

Оқу сабақтарының тізімін енгізіп, түзетіп отыратын формада әр  сабақтың басталу және 

аяқталу кезеңі кӛрсетілетіндей мүмкіндік беруі керек. 

Пәндер тізімін енгізіп, түзетіп отыратын формада пәннің атауы, аббревиатурасы сияқты 

мәліметтерді енгізетін мүмкіндік тудыруы тиіс.  

Сабақ  түрлерінің  тізімін  енгізіп,  түзетіп  отыратын  формада  сабақ  түрінің  тізімі  (дәріс, 

практика) сияқты мәліметтерді енгізетін мүмкіндік тудыруы тиіс.  

Оқу  аудиторияларының тізімін енгізіп, түзетіп отыратын формада аудиторияның атауы, 


770 

 

студенттердің сыйымдылығы сияқты мәліметтерді енгізетін мүмкіндік болуы қажет.  Оқытушылардың  тізімін  енгізіп,  түзетіп  отыратын  формада  оқытушының  аты,  тегі, 

әкесінің  аты,  қызметі,  телефоны,  оқытушының  фотосуреті,  аталған  оқытушы  істейтін 

кафедраның  атауы  сияқты  мәліметтерді  енгізетін  мүмкіндік  болуы  қажет.  Кафедраның  атауы 

алдын  ала  дайындалған  кафедралар  анықтамалығынан  алынуы  тиіс.  Сонымен  қоса, 

оқытушының жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтерді қарап, түзету мүмкіндігі болуы тиіс.  

Негізгі  анықтамалықтар  сабақ  кестесін  құрастыруға  арналған  статистикалық 

мәліметтерден  тұрады,  және  тоғыспалы  анықтамалықтарды,  оқу  жоспары  мен  сабақ  кестесін 

толтыру  үшін  бастапқы  мәліметтер  болып  саналады.  Негізгі  анықтамалықтарды  енгізетін 

формалар  енгізу,  түзету  және  қарауды  қамтамасыз  етуі  керек.  Анықтама  болатын  жолдарды 

толтырған кезде басқа анықтамалықтан мән алуға мүмкіндік ашылуы тиіс.   

Екінші  тапсырма,  ол  тоғыспалы  анықтамалықтарды  жүргізу  формаларын  жасау  болып 

табылады.  Тоғыспалы  анықтамалық  дегеніміз  негізгі  анықтамалықтағы  мәліметтер 

толтырылатын, ал тоғысқан жерде қандай да бір реквизиттердің мәндері сақталатын ӛлшемдер. 

Мұндай  анықтамалықтың  мысалы  ретінде  оқытушылар  жүргізе  алатын  пәндер  мен 

оқытушылардың ӛздерінің  сәйкестігі туралы анықтамалықты айтуға болады.     

 

 4-сурет 

Оқытушылар-пәндер,  оқытушылардың  қамтылуы  мен  аудиториялардың  бос  болмауы 

сияқты  анықтамалықтарды  бӛлек  «тоғыспалы»  анықтамалар  тобына  бӛлу  мәліметтер 

базасындағы кӛп кестелерден ажырату үшін қолданылатын шартты тәсіл болып табылады. Бұл 

анықтамалықтар  мәліметтер  базасының  кафедра  анықтамалығы  деген  сияқты  реляционды 

кестесі болып табылады, бірақ олардан ерекше функционалдық мақсатымен ерекшеленеді. Бұл 

анықтамалықтар негізгі анықтамалықтың бірнеше элементтерін байланыстырып тұрады. 

Топтардың  сабақ  жоспары  жұмыстың  жобалауды  орындау  кезінде  жүзеге  асыратын 

үшінші  тапсырма  болып  табылады.  Топтардың  оқу  жоспары  пәнге  берілетін  сағат  кӛлемі  мен 

пән  атауы,  сабақ  саны,  сабақ  түрі  деген  мәліметтерді  кӛрсетуден  тұрады.  Оқу  жоспары  сабақ 

кестесін жасаған кезде үнемі бақылауда болуы керек, нақты айтқанда, сабақ кестесіне кез келген 

ӛзгеріс  не  толықтырулар  енгізген  кезде  оқу  жоспарымен  сәйкестікті  тексеріліп,  оның  шегіне 

шығып кетпеуді қадағалап отырған жӛн.  

Сабақ  кестесін  жасау  –  бұл  осы  диссертациялық  жоба  жүзеге  асыруы    негізгі  міндет 

болып  табылады.  Аталған  тапсырманы  шешуге  арналған  бағдарламалық  модуль  топ 

студенттерінің сабақ кестесін қолданушыға интерактивті түрде енгізуге мүмкіндік туғызуы тиіс. 771 

 

Сонымен  қоса,  аудиториялардың,  оқытушылардың    бос  болуын    және  оқу  бағдарламасының орындалуын  есепке  ала  отыру  керек.  Сабақ  кестесін  жасаудың  барлық  кезеңдерінде  осы 

критерийлердің орындалуын қадағалап отырған жӛн. Аталған модульдің жұмысының нәтижесі 

ретінде  топтардың  сабақ  кестесі,  оқытушылардың  қамтылу  кестесі  және  аталған  уақытқа 

аудиторияның бос болуы шарттары орындалуы қажет.  

Сабақ  кестесін  құрастыру  міндетінің  тағы  бір  міндетті  шарты  –  құрастырылған  сабақ 

кестесінің  түрлі  критерийлерге  фильтрлеу  мүмкіндігі  болуы  тиіс.  Яғни,  жасалып  жатқа 

бағдарлама сабақ кестесін мынандай критерийлерге сай шығаруға жағдай жасауы керек:  

 Оқу тобы; 

 Оқытушы; 

 Аудитория; 

 Оқу сабағы; 

 Уақыты; 

 Пән; 

 Сабақ түрі. 

Осы  критерийлердің  жинақталған  фильтлеуіне  мүмкіндік  беруі  тиіс.  Бағдарламаның 

мәліметтері ретінде сабақ кестесін жасау нәтижелері туралы есептердің басып шығарылған түрі 

болуы керек. Есептер Microsoft Excel форматында жасалып, сонымен қоса, бағдарлама Microsoft 

Excel  серверін  қолданушаға  электоронды  кестелерді  түзететін  күшті  жүйенің  барлық 

функцияларын шақыруы қажет. 

Бағдарлама есептің екі түрін жасауға мүмкіндік беруі тиіс: бір оқытушының сабақ кестесі 

және  барлық  оқытушылардың  сабақ  кестесі.  Сонымен  қоса,  сабақ  кестесі  енгізілген  фильтрге 

сәйкес Microsoft Excel жүйесінде жасалуы керек, яғни есепте экранда тұрған барлық мәліметтер 

бірге  шығуы  тиіс.  Осылайша,  «сабақ  кестесі»  есебі  тек  қана  топтың  емес,  оқытушының  және 

аудиторияның  да  сабақ  кестесін  шығарады.  Microsoft  Excel  жүйесіне  есепті  экспорттау 

қолданушыға еспті одан әрі түзету мен форматтау үшін аталған. 

 

Әдебиеттер тізімі 

1.

 Автоматизированные  информационные  технологии  в  экономике:  учебник  /  Под  ред. 

И.Т.Трубилина.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 416с. 

2.

 

Корнеев  В.В.,  Гареев  А.Ф.,  Васютин  С.В.,  Райх  В.В.  Базы  данных.  Интеллектуальная обработка информации. – М.: Нолидж, 2001. – 296с 

3.

 Саак  А.Э.,  Пахомов  Е.В.,  Тюшняков  В.Н.  Информационные  технологии  управления. 

Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер, 2005. – 320с. 

4.

 

Землянский А.А. Информационные технологии в экономике: Учебник для вузов - 2004. – 336с 

 

 УДК 665.63: 51.001.57 

МҦНАЙ ӚҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕШЕНДЕРІН МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ 

ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ ҤШІН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ЖҤЙЕСІ 

 

Оспанов Ербол Аманғазыҧлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Жүйелік талдау және басқару кафедрасының докторанты, 

Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Б.Б. Оразбаев  

Ӛндірісте шешім қабылдайтын тұлға  – ШҚТ (мысалы цех бастығы, технолог, оператор) 
жүктеу 39.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет